Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com
‫صفحه‬1
‫شهریور‬1831
http://shahram.h...
‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.c...
‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.c...
‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.c...
‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.c...
‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.c...
‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.c...
‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.c...
‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.c...
‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.c...
‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.c...
‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.c...
‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.c...
‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.c...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

10. آگهی نامه نمونه گزارش نهایی

3,263 views

Published on

بخشی از پروژه مطالعات بازار برای یک آگهی نام نمونه در شهر تبریز

Published in: Marketing
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

10. آگهی نامه نمونه گزارش نهایی

 1. 1. ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬1 ‫شهریور‬1831 http://shahram.honarmayeh.com shahon@gmail.com ‫این‬ ‫تهیه‬ ‫منبع‬‫گزارش‬،،‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬ ‫از‬‫فایل‬: 1. NOMOUNEH-ANALYZING-REPORT.PDF ‫فولدر‬ ‫داخل‬ ‫در‬NOMOUNEH-RAW-DATA‫ا‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬‫ست‬. ]‫گزارش‬‫نهایی‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬1831[
 2. 2. ‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬2 ‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫گفتار‬ ‫پیش‬: ،‫مشاور‬ ‫تلخیصی‬ ‫گزارش‬ ،‫مقدمه‬‫نیاز‬ ‫تعریف‬‫بازار‬،‫تعریف‬‫نمونه‬،‫سازمانی‬ ‫رسالت‬ ‫تعریف‬ 6-8 ‫یک‬ ‫بخش‬-:‫مردم‬ ‫خدمات‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫اطالق‬ ‫مردمی‬ ‫به‬،‫(سازمان‬ .‫میشود‬ ‫ارائه‬ ‫سازمان‬ ،‫مخاطبین‬ ،‫مشتریان‬ ،‫کارمندان‬ ،‫سهامداران‬ ،‫گذاران‬ ‫سرمایه‬ ،‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫کنندگان‬ ‫تهیه‬ )‫سازمانها‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫رقبا‬11-1 ‫دو‬ ‫بخش‬-:‫ها‬ ‫راه‬ ‫درون‬ ‫ارتباطات‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫انها‬ ‫وظائف‬ ‫تعریف‬ ‫و‬ ‫پرسنل‬ ‫سازماندهی‬ ،‫استراتژی‬ ‫تدوین‬ ‫سازمانی‬ ‫برون‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬،‫(آموزش‬‫آگهی‬ ،‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ،‫ترویج‬ )‫توزیع‬ ،‫نامه‬11-11 ‫سه‬ ‫بخش‬-:‫ها‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫توزیع‬ ، ‫تولید‬ ،)‫فرآوری‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫گرد‬ ،‫درگاه‬ ‫(تعریف‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫مدیریت‬ ،‫داده‬ ‫تعریف‬ ‫اطالعات‬ ‫نگهداری‬11
 3. 3. ‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬8 ‫مقدمه‬ ‫اندازه‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫جهان‬ ‫از‬ ‫نقطه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫سازمانی‬ ‫هر‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫روند‬‫ای‬.‫است‬ ‫اولیه‬ ‫عامل‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫اهمیت‬ ‫نشانگر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫نگرش‬ ‫سوی‬ ‫و‬ ‫سمت‬ ‫و‬ ‫حرکت‬ ‫سیر‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫عصر‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫عصر‬ ‫نامگذاری‬ .‫چیست‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫موفقیت‬ ‫رمز‬ ‫که‬ ‫برد‬ ‫پی‬ ‫میتوان‬ ‫سادگی‬ ‫آور‬ ‫فن‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫دانش‬ ‫پرورش‬ ‫با‬ ،‫موفق‬ ‫های‬ ‫سازمان‬‫مناسب‬ ‫تعریف‬ ‫تبیین‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫مناسب‬ ‫مدیریت‬ ،‫شده‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫یهای‬ ‫خرده‬ ‫و‬ ‫فروشان‬ ‫عمده‬ ،‫کنندگان‬ ‫توزیع‬ ،‫کنندگان‬ ‫عرضه‬ ،‫کارمندان‬ ،‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫ارتباطات‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫کانال‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ .‫اند‬ ‫آمده‬ ‫نائل‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫پیشرفت‬ ‫به‬ ‫فروشان‬ ‫(بازاریاب‬ ‫بازاریابی‬ ‫جدید‬ ‫تعریف‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫یعنی‬ ‫ی‬‫بازار‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیند‬‫آوری‬ ‫فن‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ،‫علوم‬ ‫بهینه‬ ‫ترکیب‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫ایده‬ ‫خلق‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫روز‬‫یافته‬ ‫سازمان‬‫جهت‬‫مشخص‬ ‫زمانی‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫فایده‬ ‫کسب‬‫برای‬‫به‬ ،)‫سازمان‬ ‫سهامداران‬ ‫روی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫مدیران‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫دلیل‬ ‫میتوان‬ ‫وضوح‬‫ابزار‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫جهانی‬ ‫جدید‬ ‫کردهای‬ .‫برد‬ ‫پی‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫وگسترش‬ ‫تعریف‬ ‫برای‬ ‫جامع‬ ‫و‬ ‫برتر‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬ ،‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫بکارگیری‬ ‫و‬ ‫تعریف‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫نوع‬ ،‫بازاریابی‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ،‫تر‬ ‫ساده‬ ‫بیان‬ ‫به‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ،‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫ارتباطات‬.‫میکند‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫آن‬ ‫منابع‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ،‫تولید‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫مباحث‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ،‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫اصول‬ ‫بکارگیری‬ ‫با‬ .‫میکند‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫انسانی‬ ‫اجرائی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫سیستم‬ ‫مباحث‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ،‫اطالعاتی‬ ‫مدیریت‬ ‫اصول‬ ‫بکارگیری‬ ‫با‬(ESS)‫پشتیبانی‬ ‫سیستم‬ ،‫تصمیم‬‫گیری‬ (DSS)‫مدیریتی‬ ‫اطالعات‬ ‫سیستم‬ ،(MIS)‫محوری‬ ‫دانش‬ ‫سیستم‬ ،(KWS)‫اداری‬ ‫اتوماسیون‬ ‫سیستم‬ ،(OAS)‫سیستم‬ ‫و‬ ‫معامالتی‬ ‫فرایند‬(TPS).‫میکند‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫مشتری‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫جذب‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رسالت‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ،‫سازمان‬ ،‫ارتباطات‬ ‫مدیریت‬ ‫اصول‬ ‫بکارگیری‬ ‫با‬ ‫میکن‬.‫د‬ :‫میگوید‬ ‫که‬ ‫یونیلور‬ ‫شرکت‬ ‫اسبق‬ ‫مدیران‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫حرف‬ ‫به‬ ‫میکنم‬ ‫رجوع‬ ‫بنیادین‬ ‫مطالب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پایان‬ ‫برای‬ .‫میکرد‬ ‫برابر‬ ‫دو‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سود‬ ،‫میداند‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫میدانست‬ ‫فقط‬ ‫شرکت‬ ‫اگر‬
 4. 4. ‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬1 :‫مشاور‬ ‫تلخیصی‬ ‫گزارش‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫گزارش‬ ‫سه‬ ‫ابتدا‬ ،‫نهایی‬ ‫گزارش‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬‫گزارش‬ ‫و‬‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫سوم‬ ‫گزارش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نهایی‬. 7.‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫های‬ ‫داده‬(NOMOUNEH-Statistical-Data.xls) ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تمامی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫تحقیقات‬ ‫اطالعات‬ ‫گردآوری‬ ‫مرحله‬ ‫آمده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ،‫گزارش‬ ‫این‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫گردآوری‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫جهت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫شیت‬ ‫در‬.‫اند‬ 2.‫گزارش‬‫شده‬ ‫گردآوری‬ ‫های‬ ‫داده‬(NOMOUNEH-Data-Final.pdf) .‫است‬ ‫شده‬ ‫ضمیمه‬ ‫و‬ ‫استخراج‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫داده‬ ،‫قبلی‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫گزارش‬ ‫این‬ ‫تهیه‬ ‫در‬ 8.‫گزارش‬‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬(NOMOUNEH-Analyzing-Report.pdf) ‫اطال‬ ‫استخراج‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫فرآوری‬ ‫جهت‬ ‫قبلی‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫مشاور‬ ‫گزارش‬ ‫این‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬.‫است‬ ‫نموده‬ ‫استفاده‬ ‫جامع‬ ‫عات‬ ‫درست‬ ‫بندی‬ ‫فهرست‬ ‫ضمن‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫عمل‬ ‫چنان‬ ،‫نهایی‬ ‫گزارش‬ ‫تهیه‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫داشته‬ ‫سعی‬ ‫مشاور‬ ،‫شد‬ ‫گفته‬ ‫پیشتر‬ ‫همانطوریکه‬ .‫نماید‬ ‫ارائه‬ ‫مناسبی‬ ‫عملیاتی‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫بتواند‬ ،‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫عناوین‬ ،‫برگزیده‬ ‫خود‬ ‫مطالب‬ ‫ارائه‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫برای‬ ‫مشاور‬ ‫که‬ ‫بندی‬ ‫فهرست‬‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ،‫(مردم‬ ‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ‫دیدگاه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫تلفیقی‬ )‫قیمت‬ ‫و‬ ‫ترویج‬ ،‫توزیع‬ ،‫محصول‬ :‫بازاریابی‬ ‫(عناصر‬ ‫بازاریابی‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ )‫ها‬ ‫راه‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫کل‬ ‫طول‬ ‫در‬ ،‫میباشد‬ ‫سازمانش‬ ‫مخاطبین‬ ‫واقعی‬ ‫نیاز‬ ‫شناخت‬ ،‫بازاریابی‬ ‫مشاور‬ ‫یا‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫وظیفه‬ ‫نخستین‬ ‫آنجائیکه‬ ‫از‬ ‫ت‬ ‫کشف‬ ‫دنبال‬ ‫به‬‫مخاطبین‬ ‫واقعی‬ ‫نیازهای‬ ‫از‬ ‫مناسبی‬ ‫عریف‬‫نمونه‬.‫بودم‬ ‫برای‬ ‫گنجی‬ ‫نقشه‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫کشف‬ ‫برای‬‫نمونه‬‫به‬ ‫را‬ ‫تحقیقات‬ ‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫عمل‬ ‫معکوس‬ ‫مطالعه‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫متاسفانه‬ .‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫نیاز‬ ‫از‬ ‫مناسبی‬ ‫تعریف‬ ‫به‬ ‫وصول‬ ‫احتمال‬ ،‫مختلف‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کردم‬ ‫طراحی‬ ‫ای‬ ‫گونه‬‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گونه‬ .‫نشد‬ ‫میسر‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫مخاطبین‬ ‫نیاز‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫کننده‬ ‫قانع‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫تعریف‬ ‫به‬ ‫وصول‬ ،‫میرسید‬ ‫سهل‬ ‫نظر‬ ‫بحث‬ ‫اثنای‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫تحقیق‬ ‫مراحل‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫بارها‬ ‫و‬ ‫بارها‬ ‫شدم‬ ‫مجبور‬ ،‫مخاطبین‬ ‫واقعی‬ ‫نیاز‬ ‫کشف‬ ‫برای‬‫و‬ ‫بازنگری‬ ،‫گروهی‬ ‫های‬ ‫ب‬ ‫شروع‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دهم‬ ‫انجام‬ ‫بازبینی‬‫نظر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫قانع‬ ‫تعریفی‬ ‫به‬ ‫خوشبختانه‬ ‫باالخره‬ .‫انداخت‬ ‫تاخیر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گزارش‬ ‫نوشتن‬ ‫ه‬ ‫گرانبهای‬ ‫گوهر‬ ،‫تعریف‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫میشوم‬ ‫آور‬ ‫یاد‬ ‫دوباره‬ ،‫مخاطبین‬ ‫نیاز‬ ‫نوشتن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ .‫کردم‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ ‫مخاطبین‬ ‫نیازهای‬ ‫از‬ ‫واقعی‬ ‫سازمان‬‫نمونه‬.‫است‬ ‫مدیریتی‬ ‫طراحی‬ ‫مسائل‬ ‫تمام‬ ‫حل‬ ‫کلید‬ ‫و‬ ‫حال‬‫گیرنده‬ ‫تصمیم‬ ‫مدیران‬‫نمونه‬،‫است‬ ‫شایسته‬‫مختلف‬ ‫طبقات‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫انتشار‬ ‫یا‬ ‫راز‬ ‫یک‬ ‫بصورت‬ ‫آن‬ ‫حفظ‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫خود‬ ‫مدیران‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫(پیشنهاد‬ .‫بگیرند‬ ‫اطالعاتی‬‫نمونه‬‫دارئیهای‬ ‫گنجینه‬ ‫کلید‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫حفظ‬ ،‫نمونه‬‫بدون‬ ‫میتوانند‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مختلف‬ ‫تعاریف‬ ،‫تعریف‬ ‫این‬ ‫اصل‬ ‫به‬ ‫اشاره‬. ‫و‬ ‫اسلوگان‬ ‫طراحی‬ ،‫تبلیغاتی‬ ‫شعارهای‬ ‫تعریف‬ ،‫سازمان‬ ‫رسالت‬ ‫تعریف‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫سازمانی‬ ).‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫را‬ . . ‫مخاطبین‬ ‫نیاز‬‫نمونه‬.‫میباشد‬ ‫مازلو‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫هرم‬ ‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫نیازهای‬ ‫ارضای‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫فرصتهای‬ ‫کشف‬ ، .‫میشد‬ ‫تعریف‬ ‫سازمان‬ ‫رسالت‬ ‫باید‬ ‫نیاز‬ ‫شناخت‬ ‫از‬ ‫پس‬
 5. 5. ‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬5 :‫سازمانی‬ ‫رسالت‬ ‫کلی‬ ‫تعریف‬ ،‫سازمانی‬ ‫رسالت‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫تاکید‬ ‫مورد‬ ‫عمال‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫نهائی‬ ‫هدف‬،‫میشود‬ ‫محسوب‬ ‫منابع‬ ‫تخصیص‬ ‫معیار‬ ‫و‬ ‫مبنا‬،‫جو‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫حاکم‬ ‫سازمان‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬.‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫واحدها‬ ‫همه‬ ‫های‬‫زمینه‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫سازمانی‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬‫می‬‫آورد‬،‫نماید‬ ‫می‬ ‫دهی‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫حاصله‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫فعالیتها‬. ‫ای‬ ‫مشاوره‬ ‫ی‬ ‫پروژه‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬‫نمونه‬‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫اثربخشی‬ ‫ارتقا‬‫نمونه‬،‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫تعریف‬ ‫به‬ ‫بنا‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خوانندگان‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫مخاطبین‬ ‫اثر‬‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫بخشی‬‫نمونه‬‫مدیران‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫بدین‬‫نمونه‬‫تخصیص‬ ،‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ،‫تعریف‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫مدیریتی‬ ‫مراحل‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫سود‬ ‫بیشترین‬ ،‫مخاطبین‬ ‫بیشتر‬ ‫جذب‬ ‫قبال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نمایند‬ ‫عمل‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫سازماندهی‬ ،‫استراتژی‬ ‫تبیین‬ ،‫منابع‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬.‫کنند‬ ‫کسب‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ‫میان‬ ، ‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫ساله‬ ‫سه‬ ‫بازاریابی‬ ‫ممیزی‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫سعی‬ ‫شناخت‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ .‫میشد‬ ‫حاصل‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫شناختی‬ ‫میبایست‬ ‫ابتدا‬ ‫درسال‬ ‫سازمان‬ ‫ساله‬ ‫یک‬ ‫اطالعات‬ ‫فقط‬ ‫استناد‬ ‫قابل‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫متاسفانه‬ ‫که‬7831‫مور‬‫د‬‫قرار‬ ‫بررسی‬ .‫گرفت‬ ‫مشاور‬‫میکن‬ ‫تالش‬ ‫سازمانی‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫در‬‫د‬‫ده‬ ‫قرار‬ ‫بازبینی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫عنصر‬ ‫چهار‬ ‫تا‬‫د‬. ‫سازمان‬ ‫داخلی‬ ‫محیط‬ 7-‫سازمان‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫خارجی‬ ‫محیط‬ 2-‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫کنندگان‬ ‫عرضه‬ 8-‫آن‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫حقیقی‬ ‫بازار‬ ‫ارتباطات‬ 4-‫میا‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫درون‬ ‫ارتباط‬ ‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫اصول‬‫قبلی‬ ‫عنصر‬ ‫سه‬ ‫بین‬ ‫فردی‬ ‫ن‬ ‫تالش‬ ‫ممیزی‬ ‫مرحله‬ ‫در‬‫است‬ ‫شده‬‫تهدیدهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫سازمان‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ،‫سازمان‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫تعریف‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫بازار‬‫شود‬‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫حاضر‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫عناصر‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫بین‬ ‫ما‬ ‫روابط‬ ‫بعد‬ . ‫قرار‬‫گرفت‬‫ه‬‫های‬ ‫واقعیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫نهایی‬ ‫گزارش‬ ‫و‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫که‬ ‫تحقیقی‬ ‫روشهای‬‫مشاور‬‫برد‬ ‫بکار‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫در‬،‫است‬ ‫ه‬‫در‬ .‫است‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫معمول‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫موجود‬ ‫متدهای‬ ‫از‬ ‫تلفیقی‬ ‫گروهی‬ ‫های‬ ‫بحث‬ ‫و‬ ‫میدانی‬ ،‫اینترنتی‬ ،‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫به‬ ،‫یافته‬ ‫سازمان‬ ‫کیفی‬ ‫و‬ ‫کمی‬ ‫تحقیق‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫بهره‬
 6. 6. ‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬6 1.‫نمونه‬‫چیست؟‬ 7.‫فعالیت‬ ‫تعریف‬‫نمونه‬:‫المللی‬ ‫بین‬ ‫استانداردهای‬ ‫در‬ ‫آگهی‬‫نامه‬‫نمونه‬‫بنـدی‬ ‫طبقـه‬ ‫تبلیغـاتی‬ ‫آگهـی‬ ‫نـوع‬ ‫یک‬ ‫انگلیسـی‬ ‫اصطالح‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نامه‬ ‫آگهـی‬ ‫یک‬ ‫اصـل‬ ‫در‬ ‫شده‬(Classified Advertising, Free ads Paper)‫از‬ ‫که‬ ‫تعریفی‬ .‫میباشد‬(Classified AD)‫در‬ .‫است‬ ‫زیر‬ ‫قرار‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫ویکیپدیا‬ which is particularly common inadvertisingis a form ofClassified advertising , e.g. free ads papers orperiodicals, online and othernewspapers . Classified advertising differs from standard advertising orPennysavers business models in that it allows private individuals (not simply companies or corporate entities) to solicit sales for products and services. 2.‫تعریف‬‫نمونه‬:‫مشاور‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ،‫مشاو‬‫نمونه‬‫دیدگاه‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫را‬7،‫عمومی‬ .2‫سهامداران‬ ‫مشترک‬ ‫منافع‬ ‫تالقی‬ ‫نقطه‬ ‫که‬ )‫(خوانندگان‬ ‫نهایی‬ ‫مخاطبین‬ . ‫نمونه‬‫و‬ ‫است‬8.‫است‬ ‫کرده‬ ‫تعریف‬ ‫چنین‬ )‫دهندگان‬ ‫(آگهی‬ ‫مشتریان‬ . ‫نمونه‬‫یک‬‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫کانال‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬‫مخاطبین‬ ‫به‬ ‫بازار‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫رایگان‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫تبریز‬ ‫منطقه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ 8.‫رسالت‬ ‫تعریف‬‫نمونه‬‫مشاور‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫اصلی‬ ‫رسالت‬‫نمونه‬‫به‬ ‫تبریز‬ ‫منطقه‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫مخاطبین‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫کشف‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ،‫گونه‬ :‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫شده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫آتی‬ ‫و‬ ‫فعلی‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫تمام‬ :)‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫(خوانندگان‬ ‫مخاطبین‬ ‫برای‬-‫طرح‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫بصورتی‬ ‫و‬ ‫الوصول‬ ‫سهل‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ،‫فهم‬ ‫قابل‬ ‫شده‬ ‫ساده‬ ‫متون‬ ‫و‬-‫دسترس‬ ‫در‬ ‫زندگی‬ ‫کیفیت‬ ‫ایندکس‬ ‫ارتقای‬ ‫برای‬ ‫مخاطبین‬uality Life Index)QLI (Q7.‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫آنها‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ،‫راحت‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫بصورت‬ ‫بتوانند‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫شرایطی‬ :)‫دهندگان‬ ‫(آگهی‬ ‫سازان‬ ‫فرصت‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫مخاطبین‬ ،‫خود‬ ‫نصیب‬ ‫را‬ ‫فایده‬ ‫بیشترین‬ ‫بطوریکه‬ ‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫مخاطبین‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دسترس‬ ‫در‬‫نمونه‬.‫سازند‬ 1 .‫میشود‬ ‫سنجیده‬ ‫مخاطبین‬ ‫رضایت‬ ‫میزان‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شاخصی‬ ،‫زندگی‬ ‫کیفیت‬ ‫ایندکس‬‫بازخورد‬ ،‫کیفیت‬ ‫شاخص‬ ‫اندازه‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رضایتی‬ ‫میزان‬ .‫آورند‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫زندگی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫پنج‬ ‫زندگی‬ ‫کیفیت‬ ‫ایندکس‬‫بخش‬‫دامنه‬ ،‫توانائی‬ ‫و‬ ‫(بهداشت‬ ‫زمینه‬ ‫چهار‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫زندگی‬ ‫عمومی‬ ‫کیفیت‬ :‫دارد‬ )‫خانواده‬ ،‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫دامنه‬ ،‫روحی‬ ‫و‬ ‫فیزیولوژیکی‬
 7. 7. ‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬1 ‫یک‬ ‫بخش‬-‫مردم‬ ‫سا‬:‫زمان‬ ‫عمده‬ ‫مشکالت‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫نمونه‬‫مدیران‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫یافته‬ ‫سازمان‬ ‫سازمانی‬ ‫نگرش‬ ‫نداشتن‬ ،‫نمونه‬‫منظم‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫حال‬ ‫در‬ .‫سازند‬ ‫پیاده‬ ‫خود‬ ‫بازار‬ ‫بیشتر‬ ‫تسخیر‬ ‫برای‬ ‫زیر‬ ‫واحدی‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫وظائف‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫پویا‬ ‫سازمانی‬ ‫ایجاد‬ ‫جهت‬ ‫تح‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫بنا‬ ‫حاضر‬،‫شده‬ ‫انجام‬ ‫قیقات‬‫نمونه‬‫درحدود‬ ‫است‬ ‫توانسته‬ ‫فقط‬3%‫مجدد‬ ‫سازماندهی‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫است‬ ‫شایسته‬‫طراحان‬ ‫مدنظر‬ ‫نیز‬ ‫مناسبی‬ ‫سازمانی‬ ‫برون‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫درون‬ ‫روابط‬ ،‫جانبه‬ ‫همه‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫ارائه‬ ‫ضمن‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫سعی‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫عمده‬ ‫مشکل‬ ‫دومین‬‫نمونه‬.‫میباشد‬ ‫ارتباطاتی‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬ ، ‫عمده‬ ‫مشکل‬ ‫سومین‬‫نمونه‬‫با‬ ‫کاری‬ ‫محل‬ ‫وسعت‬ ‫انطباق‬ ‫عدم‬ .‫میباشد‬ ‫روشها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫مناسب‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫عدم‬ ، ‫کا‬ ‫روزانه‬ ‫کارهای‬ ‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫دفتری‬ ‫مناسب‬ ‫چیدمان‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫حجم‬‫برای‬ ‫را‬ ‫مدیران‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫امکان‬ ‫بلکه‬ ‫سته‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫سازمانی‬ ‫مناسب‬ ‫توسعه‬ ‫مدیران‬‫نمونه‬‫است‬ ‫شایسته‬‫از‬ ‫اطالعاتی‬ ‫و‬ ‫ارتباطی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫آوریهای‬ ‫فن‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫مجدد‬ ‫طراحی‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫نمایند‬ ‫تالش‬ ‫افزاره‬ ‫نرم‬ ،‫اداری‬ ‫اتوماسیون‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ،‫اینترنت‬ :‫قبیل‬‫و‬ ‫کامپیوتری‬ ‫شبکه‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫ای‬VPN‫بهره‬ .‫نمایند‬ ‫مناسبی‬ ‫برداری‬ ‫در‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫تراکت‬ ‫نصب‬ ،‫آموزشی‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاری‬ ‫مانند‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫نمایند‬ ‫تالش‬ ‫سازمان‬ ‫مدیران‬ ‫همچنین‬ ‫فعا‬ ‫حیطه‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫تمام‬ ،... ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫سرود‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫کار‬ ‫محل‬‫لیت‬‫نمونه‬( ‫سازمانی‬ ‫شعار‬ ‫با‬ ‫را‬‫نمونه‬‫برای‬ ‫ای‬ ‫ایده‬ ، ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫همچنین‬ .‫سازند‬ ‫جاری‬ ‫آنها‬ ‫زندگی‬ ‫و‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫ابعاد‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شعار‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫آشنا‬ ‫بیشتر‬ )‫زندگی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫کشف‬ ‫اینکه‬ ‫باور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مخاطبین‬‫نمونه‬.‫برسانند‬ ‫مینماید‬ ‫عمل‬ ‫خود‬ ‫شعار‬ ‫به‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫مدی‬‫شعار‬ ‫خود‬ ‫ترویجی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫ران‬‫نمونه‬‫برنامه‬ ،‫استراتژی‬ ‫تبیین‬ ،‫طراحی‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫مختلف‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫امور‬ ‫سرمشق‬ ‫را‬ .‫سازند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫دست‬ ‫شعار‬ ‫ابعاد‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫فهم‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫ریزی‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫نمونه‬‫میش‬ ‫اداره‬ ‫بسته‬ ‫کامال‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫متمرکز‬ ‫کامال‬ ‫بصورت‬‫سازمانی‬ ‫ی‬ ‫بدنه‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫ود‬‫نمونه‬‫شخصیت‬ ، .‫است‬ ‫داده‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ساکنی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫کامال‬ ‫بازار‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫سازمان‬ ‫استراتژیک‬ ‫مدیران‬ ‫توسط‬ ‫بازار‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫کلی‬ ‫نگرش‬ .‫میشود‬ ‫منتقل‬ ‫مدیران‬‫نمونه‬‫ت‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫نظرات‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫با‬ ‫میتوانند‬‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نگرش‬ ‫سوی‬ ‫و‬ ‫سمت‬ ،‫مشخص‬ ‫سازمانی‬ ‫بیانیه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫بدیل‬ .‫نمایند‬ ‫تعریف‬ ‫بازار‬ ‫سمت‬ ‫سازمان‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫میشود‬ ‫القا‬ ‫رده‬ ‫و‬ ‫صف‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫مجددی‬ ‫فکری‬ ‫سازماندهی‬ ‫یک‬ ،‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫سازمانی‬ ‫نگرش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫نمایند‬ ‫معرفی‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫نگرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫به‬،‫مخاطبین‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫گیر‬ ‫تصمیم‬ ‫مدیران‬ ‫درونی‬ ‫حس‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫میتوان‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ ،‫گذاری‬ ‫هدف‬ ،‫طراحی‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫تمامی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مشخص‬ ‫بازار‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سازمانی‬ ‫نگرش‬ ‫خمیرمایه‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫متاثر‬ ‫نهایی‬ ‫حاصل‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫انتظارات‬ ‫همچنین‬.‫میباشد‬ ‫گیر‬ ‫تصمیم‬ ‫مدیران‬ ‫حس‬ ‫ین‬ ‫مدیران‬ .‫میباشد‬ ‫سازمان‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫جامع‬ ‫مدیریت‬ ‫نگرش‬ ‫توسعه‬ ،‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫سازمانی‬ ‫هر‬ ‫موفقیت‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫نمونه‬‫میتوانند‬ .‫دهند‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫نگرش‬ ‫این‬ ،‫تفکری‬ ‫و‬ ‫اجرائی‬ ‫فرآیند‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ،‫بازار‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫سازمانی‬ ‫نگرش‬ ‫بیانیه‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫پس‬
 8. 8. ‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬3 :‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫مدیران‬ ‫مدنظر‬ ‫سازمانی‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫ذیل‬ ‫مسائل‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬ ،‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫نمونه‬‫میانی‬ ‫مدیران‬ ‫از‬ ‫اجرائی‬ ‫و‬‫بهره‬‫اجرائی‬ ‫پرسنل‬ ‫با‬ ‫مستقیما‬ ‫و‬ ‫نگرفته‬ ‫سطح‬ ‫مدیران‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬ .‫میکنند‬ ‫کار‬‫میانی‬، ‫موجب‬‫با‬ ‫استراتژیک‬ ‫سطح‬ ‫مدیران‬ ‫کردن‬ ‫درگیر‬ ‫اجرائی‬ ‫امور‬‫شده‬‫و‬‫سطح‬ ‫و‬ ‫اجرائی‬ ‫امور‬ ‫انتقال‬ ‫با‬ ‫تصمیم‬ ‫توان‬ ‫و‬ ‫خالقیت‬ ،‫استراتژیک‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫آمده‬ ‫پایین‬ ‫گیر‬ ‫تصمیم‬ ‫مدیران‬ ‫گیری‬ ‫سازمانی‬ ‫بدنه‬ ‫انعطاف‬‫میشود‬ ‫کند‬.‫مدیران‬ ‫بنابراین‬ ‫نمونه‬‫سازمان‬ ‫سازماندهی‬ ‫نحوه‬ ‫در‬ ‫مستمری‬ ‫نظارت‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫اهداف‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مستمر‬ ‫توجه‬‫و‬ ‫مخاطبین‬ ‫نیازهای‬ ‫براوردن‬ ‫مشتریان‬.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫نمونه‬‫اصلی‬ ‫کار‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫کار‬ ‫سرو‬ ‫مخاطبین‬ ‫از‬ ‫طیف‬ ‫دو‬ ‫با‬‫نمونه‬‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫انتقال‬ ‫سود‬ ‫و‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ .‫میباشد‬ ‫مخاطبین‬ ‫به‬ )‫دهندگان‬ ‫(آگهی‬‫نمونه‬‫ای‬ ‫انتقال‬ ‫چگونگی‬ ‫نظام‬ ‫طراحی‬ ‫محل‬ ‫از‬‫به‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫ن‬ ‫جداگانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پارامترها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫شود‬ ‫سعی‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ .‫میباشد‬ ‫مخاطبین‬ .‫گردد‬ ‫طراحی‬ ‫حاصله‬ ‫فرآیندهای‬ ‫دهی‬ ‫ارتباط‬ ‫روش‬ ‫سپس‬ ‫شده‬ ‫مطالعه‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫مدیریت‬ ،‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ،‫پیگیری‬ ‫قابل‬ ‫قوانین‬ ‫وجود‬ ،‫سادگی‬ ،‫سرعت‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫دقت‬‫طراحی‬ ‫در‬ ‫سازمانی‬ ‫ای‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫سازمانی‬ :‫گفت‬ ‫میتوان‬ ‫خالصه‬ ‫بصورت‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫مدیریت‬ ‫بنابراین‬ .‫دارد‬ ‫ایده‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫فایده‬ ‫(خلق‬ .‫میشود‬ ‫خلق‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫فایده‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محلی‬ ،‫سازمان‬ ‫است‬ ‫شایسته‬).‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫قرار‬ ‫سازمان‬ ‫مدیران‬ ‫توجه‬ ‫مرکز‬ ‫در‬ ‫بازار‬‫نمونه‬‫سود‬ ‫میزان‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫داده‬ ‫تشکیل‬ ‫عمده‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫را‬‫نمونه‬‫(به‬ .‫میباشد‬ ‫مستتر‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫ارتباطات‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ).‫شود‬ ‫مبذول‬ ‫ویژه‬ ‫توجه‬ ‫سازمانی‬ ‫برون‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫درون‬ ‫جه‬ ‫ارتباطات‬ ‫مدیریت‬ ‫سازما‬ ‫مدیران‬ ‫ویژه‬ ‫توجه‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫نوین‬ ‫سازمانی‬ ‫مدیریت‬ ‫دانش‬ ‫التزام‬ ‫و‬ ‫تاکید‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫از‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫نی‬ ‫کار‬ ‫ترین‬ ‫اساسی‬ ‫آنجائیکه‬‫نمونه‬‫مستقیمی‬ ‫تاثیر‬ ،‫مستمر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫مدیران‬ ‫توجه‬ ،‫است‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫سازمانی‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫وصول‬ ‫و‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫بر‬‫نمونه‬.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫تو‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫فعالیتی‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫سازمانی‬ ‫دانش‬ ‫سطح‬ ‫ارتقای‬ ‫به‬‫تمامی‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫توحه‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫خاصی‬ ‫جه‬ ‫مدیران‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫باید‬ ‫سازمانی‬ ‫واحدهای‬‫نمونه‬.‫باشد‬ ‫مدیران‬ ،‫میشود‬ ‫محسوب‬ ‫سازمان‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫دارائی‬ ‫از‬ ‫وفادار‬ ‫مخاطبین‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬‫نمونه‬‫است‬ ‫شایسته‬‫بر‬ ‫مستمری‬ ‫نظارت‬ ‫جدید‬ ‫مخاطبین‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫کیفی‬ ‫و‬ ‫کمی‬ ‫مدیریت‬‫به‬ ‫جدید‬ ‫مخاطبین‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬ ‫وفادار‬ ‫مخاطبین‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫زمانی‬ ‫های‬ ‫بازه‬ ‫در‬ ‫مخاطبین‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫این‬ ‫تعداد‬ ‫محاسبه‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫وفادار‬ ‫مخاطبین‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫معیار‬ ‫میتواند‬‫نمونه‬‫مشتریا‬ ‫رضایت‬ ‫محاسبه‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫ایندکسی‬ ‫میتوان‬ .‫گردد‬ ‫محاسبه‬‫طراحی‬ ‫مخاطبین‬ ‫و‬ ‫ن‬ .‫میکند‬ ‫یاری‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫پیشرفت‬ ‫روند‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫استراتژیک‬ ‫مدیران‬ ‫کار‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫سریع‬ ‫تجهیز‬‫نمونه‬‫پیشنهاد‬ ‫اداری‬ ‫اتوماسیون‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫مدیریت‬ ،‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ .‫میباشد‬ ‫مشاور‬ ‫موکد‬
 9. 9. ‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬9 ‫الگوی‬ ‫میشود‬ ‫توصیه‬ ‫جدید‬ ‫طراحی‬ ‫در‬‫سازمان‬ ‫بهتر‬ ‫مدیریت‬ ‫جهت‬ ‫ذیل‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫سازمانی‬‫نمونه‬‫قرار‬ ‫مجریان‬ ‫و‬ ‫مشاورین‬ ‫مدنظر‬ .‫گیرد‬ ‫سازمان‬‫نمونه‬.‫اند‬ ‫داده‬ ‫تشکیل‬ ‫اصلی‬ ‫واحد‬ ‫پنج‬ ‫را‬7‫مدیریت‬ .2،‫.پشتیبانی‬8،‫بازاریابی‬ .4‫تولید‬ .5‫توزیع‬ . ‫مدیریت‬ ‫واحد‬‫وظیفه‬7،‫گذاری‬ ‫هدف‬ .2،‫استراتژیک‬ ‫طراحی‬ .8،‫سازماندهی‬ .4،‫گذاری‬ ‫قانون‬ .5،‫وظائف‬ ‫تقسیم‬ .1‫و‬ ‫نظارت‬ . 1‫بودجه‬ ‫تامین‬ .3-‫و‬ ‫اداری‬ ‫امور‬ ‫مدیریت‬9-.‫دارد‬ ‫برعهده‬ ‫را‬ ‫مالی‬ ‫امور‬ ‫تدارکات‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫واحد‬‫را‬ ‫سازمانی‬ ‫واحدهای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫مستندات‬ ،‫مواد‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ،‫فرآوری‬ ،‫تهیه‬ ‫وظیفه‬ .‫دارد‬ ‫برعهده‬ ‫همچنی‬ ‫واحد‬ ‫این‬ ‫مدیر‬:‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫برعهده‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫وظائف‬ ‫ن‬ 7-،‫ساالنه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬2-‫سازماندهی‬8-،‫سازمان‬ ‫آموزش‬ ‫اجرایی‬ ‫مدیریت‬4-‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫(تدوین‬ ‫سازمان‬ ‫اطالعاتی‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬ ‫دیگر‬ ‫واحدهای‬ ‫توسط‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫جهت‬-‫اطالعات‬ ‫فرآوری‬-‫اطالعات‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬-‫اطالعات‬ ‫توزیع‬- ‫نگهدا‬،)‫اطالعات‬ ‫ری‬5-،‫مدیریتی‬ ‫اطالعات‬ ‫پشتیبانی‬ ‫سیستم‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬1-،‫بازاریابی‬ ‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬1-‫مدیریت‬ ،‫تحقیقات‬3-،‫واحدها‬ ‫های‬ ‫درخواست‬ ‫لیست‬ ‫دریافت‬9-،‫بودجه‬ ‫با‬ ‫درخواستها‬ ‫تطبیق‬71-،‫واحدها‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫موارد‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫تولید‬ ‫واحد‬‫آگهی‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫مسئولیت‬‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ،‫نامه‬‫نمونه‬.‫دارد‬ ‫برعهده‬ ‫را‬ :‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫برعهده‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫وظائف‬ ‫همچنین‬ ‫واحد‬ ‫این‬ ‫مدیر‬ 7-،‫ساالنه‬ ‫برنامه‬ ‫ارائه‬2-‫طبق‬ ‫مخاطبین‬ ‫تقاضای‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫کمی‬ ‫و‬ ‫کیفی‬ ‫تهیه‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫تولید‬ ‫مدیریت‬ ‫برنامه‬8-،‫سازماندهی‬4-‫پرسنل‬ ‫مستمر‬ ‫و‬ ‫مداوم‬ ‫آموزش‬،‫تولید‬5-‫ادبیاتی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫مناسب‬ ‫تهیه‬ ‫در‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ،‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ،‫کاغذ‬ ‫جنس‬ ،‫گرافیکی‬ ‫و‬1-‫شناساندن‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ ،‫عالقه‬ ‫ایجاد‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬‫نمونه‬‫مناسب‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ،‫نامه‬ ‫آگهی‬1-‫ط‬ ،‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫ارائه‬،‫جدید‬ ‫محصول‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫راحی‬3-‫برنامه‬ ‫ارائه‬ ،‫تولید‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫آوردن‬ ‫پائین‬ ‫جهت‬ ‫محصول‬ ‫شده‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫تولید‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫های‬9-‫تولید‬ ‫بر‬ ‫عملیاتی‬ ‫مدیریت‬ ،‫دیگر‬ ‫محصوالت‬ ‫یا‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬71-،‫کارکنان‬ ‫انگیزشی‬ ‫سطح‬ ‫ارتقای‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬71-‫رواب‬ ‫ایجاد‬‫روان‬ ‫ط‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫بهینه‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫سازمان‬ ‫واحدهای‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫منطقی‬ ‫و‬ :‫بازاریابی‬ ‫واحد‬ :‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫برعهده‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫وظائف‬ ‫واحد‬ ‫این‬ ‫مدیر‬ 7-( ‫بازاریابی‬ ‫عناصر‬ ‫مستمر‬ ‫مدیریت‬4P،)2-،‫مخاطبین‬ ‫تقاضای‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫تهیه‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬8-‫افزایش‬ ‫به‬ ‫فروش‬ ‫سطح‬،‫خریداران‬ ‫و‬ ‫کانال‬4-،‫فروش‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫پرسنل‬ ‫مداوم‬ ‫آموزش‬5-،‫مشتری‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫فایده‬ ‫ایجاد‬1-‫ایجاد‬ ،‫مناسب‬ ‫فروش‬ ‫محیط‬3-،‫انگیزشی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مسابقه‬ ‫ایجاد‬9-،‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬71-‫کانال‬ ‫(ایجاد‬ ‫کانال‬ ‫توسط‬ ‫بازاریابی‬ ،)‫فعال‬ ‫های‬77-‫توس‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫بازیافت‬،‫بازاریابی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫عه‬72-،‫ریزی‬ ‫برنامه‬78-،‫فروش‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬74-‫تبلیغات‬ 75-،‫بازاریابی‬ ‫واحد‬ ‫موردی‬ ‫و‬ ‫ساالنه‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫تدوین‬71-‫خدمات‬ ‫شناساندن‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ ،‫عالقه‬ ‫ایجاد‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫تاکتیک‬‫نمونه‬ ،‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫به‬71-،‫هدف‬ ‫بازارهای‬ ‫توسعه‬73-،‫بازار‬ ‫در‬ ‫یابی‬ ‫جایگاه‬79-،‫بازاریابی‬ ‫سازمان‬ ‫مختلف‬ ‫واحدهای‬ ‫کردن‬ ‫عمل‬ ‫روان‬ 21-،‫رویدادها‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫طراحی‬27-،‫بازاریابی‬ ‫واحد‬ ‫مستمر‬ ‫سازماندهی‬22-،‫نمایشگاهها‬ ‫در‬ ‫شرکت‬28-‫افزودن‬ ‫پیشنهاد‬ ،‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬24-،‫بازاریابی‬ ‫موردی‬ ‫طرحهای‬ ‫و‬ ‫ساالنه‬ ‫طرح‬ ‫ارائه‬25-‫انگیزشی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫خلق‬‫کارکنان‬ ‫برای‬ ،‫بازاریابی‬21-‫مشتریان‬ ‫به‬ )‫(خوانندگان‬ ‫مخاطبین‬ ‫تبدیل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بازار‬ ‫گسترش‬ ،‫مخاطبین‬ ‫برای‬ ‫انگیزشی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫خلق‬ ،)‫دهندگان‬ ‫(آگهی‬21-،‫موردی‬ ‫و‬ ‫ساالنه‬ ‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫ارائه‬23-،‫فروش‬ ‫میزان‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫وصول‬ ‫کنترل‬ 29-،‫سود‬ ‫میزان‬ ‫ارتقای‬81-‫مداوم‬ ‫رساندن‬ ‫ظهور‬ ‫به‬‫نمونه‬،‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫سطح‬ ‫در‬87-،‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬82-‫مدیریت‬ ،‫بالعکس‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫خارج‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫داخل‬ ‫از‬ ‫یافته‬ ‫جهت‬ ‫ارتباطات‬88-،‫استراتژیک‬ ‫ارتباطات‬ ‫مدیریت‬84-،‫تبلیغات‬ ‫مدیریت‬ 85-،‫عمر‬ ‫چرخه‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫تطبیقی‬ ‫مدیریت‬81-‫ش‬ ‫برای‬ ‫محصول‬ ‫مدیریت‬‫خدمات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آگهی‬ ‫سازی‬ ‫خصی‬‫نمونه‬،81-‫مدیریت‬ ،‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫عملیاتی‬83-،‫فروش‬ ‫مدیریت‬89-،‫پیشبردی‬ ‫و‬ ‫ترویجی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫مدیریت‬41-‫های‬ ‫کانال‬ ‫مدیریت‬
 10. 10. ‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬11 ،‫فروش‬ ‫های‬ ‫نمایندگی‬ ‫و‬ ‫فروش‬47-،‫شرکت‬ ‫نام‬ ‫مدیریت‬42-،‫بازاریابی‬ ‫سازمان‬ ‫مختلف‬ ‫واحدهای‬ ‫بین‬ ‫هماهنگی‬ ‫مدیریت‬48- ،‫بازاریابی‬ ‫واحد‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫ساالنه‬ ‫بندی‬ ‫بودجه‬44-،‫بازاریابی‬ ‫واحد‬ ‫خدمات‬ ‫سطح‬ ‫ارتقای‬ ‫در‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬45-‫سطح‬ ‫ارتقاء‬ ،‫فروشندگان‬41-‫آنها‬ ‫به‬ ‫بهینه‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫سازمان‬ ‫واحدهای‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫منطقی‬ ‫و‬ ‫روان‬ ‫روابط‬ ‫ایجاد‬ ‫توزیع‬ ‫واحد‬‫های‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫توزیع‬ ‫مسئولیت‬‫نمونه‬‫جغرافیای‬ ‫منطقه‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫را‬‫نمونه‬.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫برعهده‬ :‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫برعهده‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫وظائف‬ ‫همچنین‬ ‫واحد‬ ‫این‬ ‫مدیر‬ 7-،‫ساالنه‬ ‫توزیع‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫ارائه‬8-‫توزیع‬ ‫واحد‬ ‫سازماندهی‬4-،‫آن‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫مناسب‬ ‫توزیع‬ ‫در‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ 5-،‫توزیع‬ ‫پرسنل‬ ‫مداوم‬ ‫آموزش‬1-،‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫توزیع‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫توسعه‬1-،‫مخاطبین‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫قراردادن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ 3-،‫ساالنه‬ ‫مالی‬ ‫طرح‬ ‫ارائه‬9-‫کارکنان‬ ‫انگیزشی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ :‫مدیران‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫سازمان‬ ‫استراتژیک‬ ‫مدیران‬ ‫توسط‬ ‫بازار‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫کلی‬ ‫نگرش‬‫کل‬ .‫میشود‬ ‫منتقل‬ ‫بازار‬ ‫مدیران‬‫نمونه‬‫را‬ ‫خود‬ ‫نگرش‬ ‫سوی‬ ‫و‬ ‫سمت‬ ،‫مشخص‬ ‫سازمانی‬ ‫بیانیه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫نظرات‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫با‬ ‫میتوانند‬ .‫نمایند‬ ‫تعریف‬ ‫بازار‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫بتوا‬ ‫تا‬ ‫میشود‬ ‫القا‬ ‫رده‬ ‫و‬ ‫صف‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫مجددی‬ ‫فکری‬ ‫سازماندهی‬ ‫یک‬ ،‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫سازمانی‬ ‫نگرش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫نند‬ .‫نمایند‬ ‫معرفی‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫نگرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ،‫مخاطبین‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫گیر‬ ‫تصمیم‬ ‫مدیران‬ ‫درونی‬ ‫حس‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫میتوان‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫گ‬ ‫هدف‬ ،‫طراحی‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫تمامی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مشخص‬ ‫بازار‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سازمانی‬ ‫نگرش‬ ‫خمیرمایه‬‫و‬ ‫سازماندهی‬ ،‫ذاری‬ .‫میباشد‬ ‫گیر‬ ‫تصمیم‬ ‫مدیران‬ ‫حس‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫متاثر‬ ‫نهایی‬ ‫حاصل‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫انتظارات‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫مدیران‬ .‫میباشد‬ ‫سازمان‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫جامع‬ ‫مدیریت‬ ‫نگرش‬ ‫توسعه‬ ،‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫سازمانی‬ ‫هر‬ ‫موفقیت‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫نمونه‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫سازمانی‬ ‫نگرش‬ ‫بیانیه‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫میتوانند‬.‫دهند‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫نگرش‬ ‫این‬ ،‫تفکری‬ ‫و‬ ‫اجرائی‬ ‫فرآیند‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ،‫بازار‬ ‫سمت‬ :‫مخاطبین‬ ‫زنان‬ ‫نرخ‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫بنیادین‬ ‫بازنگری‬ ‫یک‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫برآورد‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫نسبت‬ ‫مرد‬ ‫به‬ ‫زن‬ ‫مخاطبین‬ ‫تعداد‬ ‫نرخ‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫زن‬ ‫مخاطبین‬ ‫تعداد‬ ‫افزایش‬ .‫باشد‬ ‫برخوردار‬ ‫مساوی‬ ‫مقدار‬ ‫از‬ ‫مردان‬ ‫به‬‫بازار‬ ‫اندازه‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬881،111.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫نیز‬ ‫نفره‬ ‫رسالت‬ ‫که‬ ‫جائی‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫جانب‬ ‫از‬‫نمونه‬‫را‬ ‫نقش‬ ‫بیشترین‬ ‫خانه‬ ‫های‬ ‫خانم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫زندگی‬ ‫کیفیت‬ ‫ایندکس‬ ‫سطح‬ ‫ارتقای‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫فلذا‬ ‫دارند‬ ‫برعهده‬ ‫خانه‬ ‫زندگی‬ ‫کیفیت‬ ‫باالبردن‬ ‫در‬‫نمونه‬‫ر‬ ‫نیاز‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫یک‬ ،‫خانوادگی‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫وزمره‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫اثربخشی‬ ‫ارتقای‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫مفیدترین‬ ‫از‬ ‫بازار‬ ‫حیطه‬ ‫زنان‬ ‫قشر‬ ‫بر‬ ‫تاثیر‬ ‫چگونگی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫میشود‬ ‫توصیه‬‫نمونه‬.‫گردد‬ ‫اجرا‬ .‫میباشد‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫مخاطبین‬ ‫تبدیل‬ ،‫مدیران‬ ‫تالشهای‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬‫نمونه‬‫نی‬ ‫برای‬‫خود‬ ‫بتواند‬ ‫میبایست‬ ‫خود‬ ‫رسالت‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫ل‬ ‫تمام‬ ‫کردن‬ ‫درگیر‬ ‫مگر‬ ‫بود‬ ‫نخواهد‬ ‫میسر‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫نزدیک‬ ‫مخاطبین‬ ‫به‬ ‫تبریز‬ ‫روز‬ ‫بازار‬ ‫صد‬ ‫در‬ ‫صد‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مخاطبین‬‫نمونه‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫عرضه‬ ‫قابل‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫خلق‬ ‫جهت‬‫نمونه‬. ‫عمده‬ ‫های‬ ‫ضعف‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫نمونه‬( ‫نوجوان‬ ‫مخاطبین‬ ‫جذب‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬ ،71‫تا‬21،‫مخاطبین‬ ‫از‬ ‫قشر‬ ‫این‬ ‫خاصیت‬ .‫میباشد‬ )‫سال‬ ‫زنان‬ ‫مخاطبین‬ ‫سطح‬ ‫ارتقای‬ ‫به‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫خوبی‬ ‫بسیار‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫آنهاست‬ ‫زیاد‬ ‫بودن‬ ‫پویا‬‫نمونه‬‫برای‬ ‫تالش‬ ،‫میکند‬ ‫کمک‬ ‫نو‬ ‫مخاطبین‬ ‫تعداد‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ .‫میباشد‬ ‫نوجوان‬ ‫مخاطبین‬ ‫نرخ‬ ‫افزایش‬‫بازار‬ ‫اندازه‬ ،‫جوان‬‫نمونه‬‫افزایش‬ ‫ای‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫نیز‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫پیدا‬ ‫حاضر‬ ‫مخاطبین‬ ‫چهارم‬ ‫سه‬ ‫حدود‬ ‫در‬‫نمونه‬‫مناسب‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫ارائه‬ ،‫میباشند‬ ‫خود‬ ‫فردی‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫دانش‬ ‫سطح‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫عالقمند‬ ، ‫اثربخشی‬ ‫عمده‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نیز‬ ‫مخاطبین‬ ‫نیاز‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫برای‬‫های‬ ‫فعالیت‬‫نمونه‬.‫بود‬ ‫خواهد‬
 11. 11. ‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬11 ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫اثربخشی‬ ‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫قوی‬ ‫بسیار‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬‫نمونه‬‫اینترنتی‬ ‫خبری‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫ایجاد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ،(Newsgroups) ‫نفود‬ ‫اثربخشی‬ ‫میزان‬ ‫افزایش‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫خبری‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ .‫میباشد‬‫نمونه‬‫مابین‬ ‫رایگان‬ ‫مشارکت‬ ‫امکان‬ ‫وجود‬ ،‫بازار‬ ‫در‬ ‫مخ‬‫کاری‬ ‫پیشرفت‬ ‫برای‬ ‫مدیریتی‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫پشتیبانی‬ ‫مناسب‬ ‫ابزار‬ ،‫اطبین‬‫نمونه‬.‫آورد‬ ‫خواهد‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫را‬ .‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫مخاطبین‬ ‫مختلف‬ ‫اقشار‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫جهت‬ ‫مستمر‬ ‫بصورت‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫میشود‬ ‫توصیه‬ :‫راهها‬ ‫اهداف‬-‫کوتا‬ ‫و‬ ‫ساله‬ ‫سه‬ ،‫دو‬ ‫مدت‬ ‫میان‬ ،‫ساله‬ ‫پنج‬ ‫بلندمدت‬ ‫اهداف‬ ‫طراحی‬‫و‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫اتفاقی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫یکساله‬ ‫مدت‬ ‫ه‬ .‫میشود‬ ‫محسوب‬ ‫کاری‬ ‫موفقیت‬ ‫و‬ ‫بقا‬ ‫التزام‬ ‫مدیران‬ ‫تا‬ ‫میکند‬ ‫توصیه‬ ‫مشاور‬ .‫میکنند‬ ‫عمل‬ ‫سازمان‬ ‫موفقیت‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫مانند‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫اهداف‬‫نمونه‬‫و‬ ‫کرده‬ ‫تبیین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فاصله‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫تمامی‬ ‫در‬.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫حال‬ ‫زمان‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫دقیقی‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫سنجیده‬ ‫ایده‬ ‫یک‬ ‫موفق‬ ‫تحقق‬ ‫فرآیند‬-‫بزرگ‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫چه‬-:‫است‬ ‫زیر‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ،‫اختصار‬ ‫بصورت‬ ،‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫قالب‬ ‫در‬ 7.‫اهداف‬ ‫تبیین‬ 2.‫استراتژیک‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ 8.‫سازماندهی‬ 4.‫اجرا‬ 5.‫کنترل‬ :‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫نوع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫با‬‫با‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫طراحی‬ ‫آینده‬ ‫سال‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫کامل‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫میتوان‬ ‫پیشین‬ ‫سالهای‬ ‫فعالیت‬ .‫داد‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫مشخصی‬ ‫زمانی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫تهدیدهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کاستی‬ ،‫هوشمندانه‬ ‫دیدگاه‬ ‫یک‬ ‫ارائه‬ ‫زم‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫شاخص‬ ‫سه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫باید‬ ‫ساالنه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫روزهای‬ ‫در‬ ‫آموزشی‬ ‫خدمات‬ :‫مثال‬ ‫(برای‬ ‫وقوع‬ ‫ان‬ ‫تعیین‬ ‫اهداف‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫سازمانی‬ ‫ترویجی‬ ‫و‬ ‫پیشبردی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫تاثیرات‬ ‫و‬ )‫سال‬ ‫کل‬ ‫دوشنبه‬ ‫روزهای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مهر‬ ‫ماه‬ ‫ی‬ ‫دوشنبه‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫شده‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫مشتریان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ ‫چاپ‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫رزرو‬ ‫زمان‬ ‫آخرین‬ ‫برای‬ ‫ساالنه‬ ‫تقویم‬ ‫نق‬.‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫مشتریان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫ساالنه‬ ‫توزیع‬ ‫مناطق‬ ‫شه‬ ‫سازمان‬ ‫کردن‬ ‫نزدیک‬ ‫برای‬ ‫مشاور‬ ‫توصیه‬ ‫بهترین‬‫نمونه‬:‫است‬ ‫زیر‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ،‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫مخاطبین‬ ‫با‬ ‫مدیران‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫زمینه‬ ‫اکثر‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫پایه‬ ‫و‬ ‫جامع‬ ‫اطالعات‬ ،‫اخیر‬ ‫تحقیقات‬ ‫نتایج‬‫نمونه‬‫ب‬ ‫میتوان‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫قرار‬‫برنامه‬ ‫آن‬ ‫اساس‬ ‫ر‬ .‫کرد‬ ‫ارائه‬ ‫مخاطبین‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫تبیین‬ ‫اهداف‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫جامعی‬ ‫سال‬ ‫برای‬ ‫مخاطبین‬ ‫راهنمای‬ ‫دفترچه‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫میشود‬ ‫پیشنهاد‬7831‫اهدافی‬ ‫و‬ ‫اخیر‬ ‫تحقیقات‬ ‫نتایج‬ ‫دفترچه‬ ‫داخل‬ ‫در‬ .‫گردد‬ ‫طراحی‬ ‫که‬‫نمونه‬‫و‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫مناسبی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کرده‬ ‫طراحی‬ ‫خود‬ ‫ساالنه‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬.‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫مخاطبین‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫مخاطبین‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫امکان‬ ‫ایجاد‬ ،‫دفترچه‬ ‫این‬ ‫توزیع‬ ‫نتایج‬‫نمونه‬‫کانال‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کارهایشان‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬‫نمونه‬ .‫صد‬ ‫در‬ ‫صد‬ ‫بازاریابی‬ ‫تحقق‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫گامی‬ ‫حرکت‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ممکن‬ :‫ارتباطات‬ ‫تحقیقات‬ ‫طول‬ ‫در‬،‫سازمان‬ ‫ارتباطات‬ ‫نوع‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫متوجه‬ ‫مشاور‬‫نمونه‬‫مناسب‬ ‫نرخ‬ ‫علیرغم‬ ‫متاسفانه‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫طرفه‬ ‫یک‬ ‫مخاطبین‬ ‫با‬ ‫مخاطبین‬ ‫وفاداری‬ ‫میزان‬‫نمونه‬،‫نمونه‬.‫بگیرد‬ ‫نتیجه‬ ‫مخاطبین‬ ‫با‬ ‫دوطرفه‬ ‫ارتباطات‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫تالشهایش‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫نتوانسته‬ ‫مخ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫طرفه‬ ‫دو‬ ‫ارتباطات‬ ‫ایجاد‬‫برنامه‬ ‫به‬ ‫مخاطبین‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫داخل‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫اطبین‬ ‫تالشهای‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫ترویجی‬ ‫های‬‫نمونه‬.‫کنند‬ ‫حمایت‬ ‫فعالیتهایش‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مدیران‬‫نمونه‬‫سا‬ ‫با‬ ‫مخاطبین‬ ‫تماس‬ ‫نقاط‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫پیشبردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫طراحی‬ ،‫اهداف‬ ‫تبیین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ناکامی‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫باید‬‫زمان‬ .‫کنند‬ ‫جستجو‬
 12. 12. ‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬12 ‫برای‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫تالش‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫مدنظر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫طرح‬ ‫پایایی‬ ‫و‬ ‫بازگشت‬ ،‫ارتباطی‬ ‫ترویج‬ ‫برنامه‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫مدیران‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫طرح‬ ‫مفید‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫افزایش‬ ‫طراحی‬ ،‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫گزارشهای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مجددا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بازنگری‬ ‫مخاطبین‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫نقاط‬.‫گردد‬ ‫عمده‬ ‫ضعف‬ ‫نکات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫میشود‬ ‫یادآور‬ ‫مجددا‬‫ن‬‫مونه‬‫موجب‬ ‫ضعف‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬ ، ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫یادآور‬ ‫تاکید‬ ‫برای‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫سرمایه‬ ‫بازگشت‬ ‫نتواند‬ ‫سازمان‬ ‫تا‬ ‫میشود‬ ‫م‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬‫تالش‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫نتایج‬ ‫که‬ ‫عناست‬‫نمونه‬‫جدید‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫نابود‬ ‫عمده‬ ‫بصورت‬ .‫کرد‬ ‫شروع‬ ‫گذشته‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫بهره‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫نقطه‬ ‫از‬ ‫بایستی‬ ‫استراتژیک‬ ‫طراحی‬: ‫انگلیسی‬ ‫واژه‬ ‫از‬ ‫برگرفته‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫راهکار‬ ‫ارائه‬ ‫معنی‬ ‫به‬Strategic Planning.‫میباشد‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫استراتژیک‬ ‫طراحی‬.‫میشود‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫مدیریت‬ ‫با‬ ‫مستمر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫سازمانی‬ ‫اهداف‬ ‫ی‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫سیستم‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫ارتباطی‬ ‫تکنولوژیک‬ ‫سیستم‬ ‫وجود‬(CRM)‫ها‬ ‫ایده‬ ‫بهینه‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫الزامی‬ ‫در‬.‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫آنها‬ ‫بر‬ ‫طرح‬ ‫گذاری‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫زیر‬ ‫فعالیتی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫تمام‬ ‫است‬ ‫شایسته‬ ،‫استراتژیک‬ ‫طراحی‬ :‫مردم‬‫اولیه‬ ‫مواد‬ ‫کنندگان‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫دهندگان‬ ‫خدمات‬ ،‫دهندگان‬ ‫آگهی‬ ،‫مخاطبین‬ ،‫انسانی‬ ‫منابع‬ ،‫مدیران‬ ،‫سازمان‬ :‫راهها‬،‫استراتژیک‬ ‫طراحی‬ ،‫ارتباطات‬ ،‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ، ،‫اهداف‬‫های‬ ‫برنامه‬ ،‫رسیدن‬ ‫ظهور‬ ‫وبه‬ ‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫(مدیریت‬ ‫ترویج‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ )‫اینترنتی‬ ‫و‬ ‫(مستقیم‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ،‫محصول‬ ،‫قیمت‬ ،)‫پیام‬ ‫و‬ ‫پیشبردی‬ :‫ها‬ ‫داده‬‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫مواد‬ ،‫ابزار‬ ،‫سرمایه‬ ‫ی‬ ‫جایگاه‬ ،‫سازمان‬ ‫اهداف‬ ،‫سازمان‬ ‫رسالت‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫مواردی‬ ‫استراتژیک‬ ‫طراحی‬ ‫در‬‫ابی‬‫نمونه‬‫سرمایه‬ ‫بازگشت‬ ‫روش‬ ،‫مخاطبین‬ ‫نزد‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫طرح‬ ‫اجرای‬ ‫مدت‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ،‫طرح‬ ‫مفید‬ ‫عمر‬ ،‫طرح‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫هزینه‬ :‫آموزش‬ ‫مستمر‬ ‫آموزش‬،.‫میباشد‬ ‫سازمان‬ ‫جلوی‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫توسعه‬ ‫روند‬ ‫حفظ‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫دنیای‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫گزارش‬ ‫این‬ ‫پیشگفتار‬ ‫در‬ ‫همانطوریکه‬،‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫محور‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫محور‬ ‫دانش‬ ‫نگرشی‬ ‫کنونی‬ ،‫سازمان‬ ‫مدیران‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫بازار‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫فعالیتها‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫مندی‬ ‫بهره‬ ‫برای‬ ‫مدون‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫سازمان‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫وجود‬ .‫است‬ ‫الزامی‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫کارمندان‬ ‫ن‬ ‫مرحله‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫استانداردی‬ ‫و‬ ‫مدون‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ،‫آموزش‬ ‫فرآیند‬.‫میابد‬ ‫خاتمه‬ ‫ارزیابی‬ ‫به‬ ‫نهایتا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شروع‬ ‫آموزشی‬ ‫یازسنجی‬ .‫میگردد‬ ‫طراحی‬ ‫سازمان‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫رسالت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫وظائف‬ ‫شرح‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫چارت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫سازمانی‬ ‫داخل‬ ‫آموزش‬ ‫پرسنل‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫میشود‬ ‫پیشنهاد‬‫نمونه‬‫اخ‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫آموزش‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫متخصص‬ ‫مشاور‬ ‫یا‬ ‫موسسه‬ ‫یک‬ ‫از‬‫بهتر‬ ‫نتیجه‬ ‫ذ‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫مستمر‬ ‫بازبینی‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫تحت‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫سازماندهی‬ ‫مشاور‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫فعالیتها‬ ‫گسترش‬ ‫برای‬ ‫دیگری‬ ‫روش‬ ‫سازمانی‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫بیشتر‬ ‫مندی‬ ‫بهره‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫مخاطبین‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫آموزش‬ .‫میباشد‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫ته‬ ‫آموزشی‬ ‫نظام‬ ‫بیشتر‬ ‫استقرار‬ ‫برای‬‫الزامی‬ ‫سازمان‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫کتابخانه‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫بانک‬ ‫یه‬ .‫میباشد‬ ‫نفوذ‬ ‫فردی‬ ‫میان‬ ‫ارتباطات‬ ‫ایجاد‬ ‫همچنین‬‫تاثیر‬ ‫و‬.‫میبخشد‬ ‫تسریع‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫آموزشی‬ ‫اهداف‬ :‫ترویج‬ ‫طراحی‬ ‫هدف‬ ‫مشتریان‬ ‫نیاز‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫خدماتی‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ،‫نوین‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫نوبت‬ ‫حال‬ ،‫شد‬ ‫ساخته‬ ‫و‬ .‫سازند‬ ‫مشخص‬ ‫کنند‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫محصول‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫میتوانند‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫مراکزی‬ ‫و‬ ‫ساخته‬ ‫مطلع‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫وجود‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مشتری‬
 13. 13. ‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬18 ‫ای‬ ‫نمونه‬ . . . ‫و‬ ‫مسابقات‬ ‫برگزاری‬ ،‫ها‬ ‫کمپین‬ ،‫رویدادها‬ ‫برگزاری‬ ،‫پیشبردی‬ ‫تبلیغات‬ ،‫سازمانی‬ ‫اهداف‬ ‫پیشبرد‬ ،‫رسانی‬ ‫اطالع‬‫از‬ .‫میباشند‬ ‫ترویجی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫ترویجی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬‫نمونه‬:‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫که‬ ‫شعاری‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫رسالتی‬ ‫محور‬ ‫حول‬ ‫است‬ ‫شایسته‬ ‫نمونه‬‫زندگی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫کشف‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫ایده‬ ، .‫است‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫ترویجی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ،‫قبلی‬ ‫گزارشات‬ ‫متن‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫مشاور‬ ‫توصیه‬‫ترویجی‬ ‫های‬‫نمونه‬:‫است‬ ‫زیر‬ ‫قرار‬ ‫به‬ ‫آنجاییکه‬ ‫از‬‫نمونه‬،‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫تبریز‬ ‫شهر‬ ‫بازار‬ ‫کل‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫عمده‬ ‫بخش‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫رسالت‬ ‫که‬ ‫سازمانی‬ ‫بعنوان‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫مستمر‬ ‫حضوری‬ ‫و‬ ‫رسانده‬ ‫ظهور‬ ‫به‬ ‫مخاطبینش‬ ‫نزد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ،‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫شعار‬ ‫و‬ ‫رسالت‬ ‫متناسب‬ ‫است‬ ‫شایسته‬‫بهانه‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ها‬ ،‫است‬ ‫استاندارد‬ ‫غیر‬ ‫غالبا‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ‫تبریز‬ ‫شهر‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫آنجائیکه‬ ‫از‬‫نمونه‬‫روش‬ ‫به‬ ‫خال‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫میتواند‬ ‫مدیریت‬ ‫یافته‬ ‫سازمان‬ ‫نظام‬ ‫ایجاد‬ ‫نیز‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬ .‫ببرد‬ ‫بهره‬ ‫نوین‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬‫تاکید‬ ‫مکررا‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫بهینه‬ .‫میشود‬ ‫رساندن‬ ‫تجسم‬ ‫به‬ ،‫نشده‬ ‫بیان‬ ‫مستقیما‬ ‫پیشین‬ ‫گزارشهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫روشهایی‬ ‫از‬ ‫یکی‬،‫انگلیسی‬ ‫واژه‬ ‫مترادف‬Visualization .‫میباشد‬‫نمونه‬‫به‬ ‫مخاطبینش‬ ‫اذهان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شعار‬ ‫تجسم‬ ،‫خود‬ ‫رساندن‬ ‫ظهور‬ ‫به‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫تا‬ ‫نماید‬ ‫استفاده‬ ‫فرصتی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫صو‬.‫سازد‬ ‫نهادینه‬ ‫مستمر‬ ‫رت‬ :‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ :‫میپردازد‬ ‫فایده‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مبلغی‬ ‫قیمت‬ .‫میکند‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫فایده‬ ‫یک‬ ‫ارزش‬ ‫اصلی‬ ‫عامل‬ ‫چهار‬ ‫مشتری‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫آمده‬ ‫بوجود‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫ارزش‬ ،‫خدمات‬ ‫ارزش‬ ،‫کاال‬ ‫ارزش‬‫عامل‬ ‫چهار‬ ‫با‬ ‫بپردازد‬ .‫خدمت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫روانی‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫انرژی‬ ‫هزینه‬ ،‫زمانی‬ ‫هزینه‬ ،‫مالی‬ ‫هزینه‬ ،‫میکند‬ ‫مقایسه‬ ‫اصلی‬ ‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬ = ‫فایده‬-‫شده‬ ‫مصرف‬ ‫هزینه‬ ‫مدیران‬‫نمونه‬‫قرا‬ ‫که‬ ‫مخاطبینی‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫مناسبی‬ ‫فایده‬ ‫بتوانند‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫توجه‬ ‫بایستی‬‫را‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫است‬ ‫ر‬ .‫دارند‬ ‫عرضه‬ ‫هزینه‬ ‫عنصر‬ ‫چهار‬ ‫با‬ ‫قیاس‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫عنصر‬ ‫چهار‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫رایگان‬ :‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫برای‬ ‫مشاور‬ ‫پیشنهادات‬ ‫مدیران‬‫نمونه‬‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫ساالنه‬ ‫قیمت‬ ،‫پیشبردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫ارائه‬ ‫ضمن‬ ،‫خود‬ ‫یکساله‬ ‫بازاریابی‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫بایستی‬ ‫م‬ ‫صنوف‬.‫کند‬ ‫طراحی‬ ‫مختلف‬ ‫زمانهای‬ ‫و‬ ‫ختلف‬ ‫سه‬ ‫برای‬ ‫میتواند‬ ‫مثال‬ .‫دهد‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تولید‬ ‫ظرفیت‬ ‫برای‬ ‫تقاضا‬ ‫میتواند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مناسبی‬ ‫روش‬ ‫قیمتی‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫طراحی‬ )‫هفتگی‬ ‫قرارداد‬ ‫(بسته‬ .‫نماید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫مورد‬ ‫دو‬ ‫هزینه‬ ‫هفته‬ ‫در‬ ‫چاپ‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫معضالتی‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫نمونه‬،‫است‬ ‫کرده‬ ‫گریبانگیر‬ ‫را‬‫برای‬ ‫مشتریان‬ ‫کردن‬ ‫عادت‬‫دریافت‬‫عادت‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫قاعده‬ ‫بی‬ ‫تخفیفات‬ ‫عرضه‬ ‫قدرت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کننده‬ ‫تقاضا‬ ‫قدرت‬ ‫افزایش‬ ‫موجب‬‫نمونه‬.‫میکند‬ ‫وارد‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫گزاف‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خدمات‬ ‫ساالنه‬ ‫راهنمای‬ ‫دفترچه‬ ‫ارائه‬‫نمونه‬‫مدیران‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫راههایی‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫نمونه‬‫ق‬ ‫را‬‫قوانین‬ ‫بیشتری‬ ‫قدرت‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫میسازد‬ ‫ادر‬ .‫کنند‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شده‬ ‫وضع‬ :‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫شرکت‬ ‫محصول‬ ،‫نامه‬ ‫آکهی‬‫نمونه‬‫مدیران‬ ‫و‬ ‫بوده‬‫نمونه‬.‫بنمایند‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫تالش‬ ‫آن‬ ‫کمی‬ ‫و‬ ‫کیفی‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ،‫است‬ ‫شایسته‬ ‫روش‬ ‫خالقانه‬ ‫و‬ ‫کارآ‬ ‫تولید‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬.‫میباشد‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫ارتقای‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ .‫میشود‬ ‫توصیه‬ ،‫ساالنه‬ ‫پالن‬ ‫متریال‬ ‫تهیه‬ ،‫اولیه‬ ‫مواد‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬
 14. 14. ‫نهایی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬11 ‫طراحان‬ ‫میشود‬ ‫توصیه‬ ‫بنابراین‬ ،‫دارد‬ ‫هنری‬ ‫های‬ ‫خالقیت‬ ‫به‬ ‫مستقیمی‬ ‫ارتباط‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫صفحات‬ ‫طراحی‬ ‫آنجائیکه‬ ‫از‬ ‫باهم‬ ‫افکار‬ ‫بارش‬ ‫و‬ ‫خالقانه‬ ‫دوستانه‬ ‫جلسات‬ ‫همواره‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫طراحان‬ ‫با‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫جلسه‬ ‫چند‬ ‫و‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫همواره‬ ‫دیدگاه‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫چرخه‬ ‫فرآیند‬ 7.‫بازاریابی‬ 2.‫تولید‬ 8.‫محتوا‬ 4.‫توزیع‬ ،‫توجه‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫توجه‬ ‫است‬ ‫آنها‬ ‫زندگی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫کشف‬ ‫همان‬ ‫که‬ ‫مخاطبین‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫فقط‬ ،‫محتوا‬ ‫تهیه‬ ‫در‬ ‫گروه‬.‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫ترغیب‬ ‫است‬ ‫مخاطبین‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫بازارهایی‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫بازاریابی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫عرضه‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬ ‫در‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫جالبی‬ ‫موارد‬ :‫توزیع‬ ‫مخاطبین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بازاریابی‬ ‫تحقیقات‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مخاطبینی‬ ‫برای‬ ‫محصول‬ ‫دادن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫توزیع‬‫هدف‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫مدیران‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬ ،‫حاضر‬ ‫تحقیقات‬ ‫گزارشات‬ ‫نتایج‬‫نمونه‬.‫میدهد‬ ‫قرار‬ ‫مخاطبینشان‬ ‫نوع‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مخاطبین‬ ‫جمعیت‬ ،‫اهداف‬ ‫این‬ ‫براساس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تبیین‬ ‫سازمان‬ ‫میانی‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ،‫گزارشات‬ ‫نتایج‬ ‫براساس‬ ‫ابتدا‬ .‫میشوند‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫هدف‬ ‫پس‬‫استراتژی‬ ،‫منتخبین‬ ‫گروه‬ ‫همان‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫محصول‬ ،‫انها‬ ‫نیازهای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫گروه‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ .‫میشود‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫تبیین‬ ‫توزیع‬ ‫توزیع‬‫نمونه‬.‫میباشد‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫دوصورت‬ ‫به‬ 7.‫مستقیم‬ ‫توزیع‬ 2.‫اینترنتی‬ ‫توزیع‬ ‫متاسفانه‬‫نمونه‬‫نداشتن‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخاطبین‬ ‫نصف‬ ‫کنون‬ ‫تا‬.‫است‬ ‫داده‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫پویا‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ .‫نماید‬ ‫تالش‬ ‫خود‬ ‫توزیع‬ ‫اثربخشی‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ،‫جدید‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫یافتن‬ ‫در‬ ‫همواره‬ ،‫است‬ ‫شایسته‬ ‫کننده‬ ‫توزیع‬ ‫مدیر‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫دریافت‬ ‫در‬ ‫مخاطبین‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ،‫کنندگان‬ ‫توزیع‬ ‫برخورد‬ ‫و‬ ‫لباس‬ ‫نوع‬ ،‫توزیع‬ ‫نقاط‬ ،‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫توزیع‬ ‫بسته‬ ‫جداگانه‬ ‫باید‬ ‫همگی‬.‫نماید‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫همواره‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ :‫اطالعات‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫فعالیتهای‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫مدیریت‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫مندی‬ ‫بهره‬ ‫میزان‬ .‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ،‫اجرایی‬ ،‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫طراحی‬ ‫در‬‫بازیافت‬ ‫بر‬ ‫نگرش‬ ،‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫سرمایه‬ ‫بازیافت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫اصلی‬ ‫راههای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫طراح‬ .‫میباشد‬ ‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫سرمایه‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬‫نمونه‬‫مدیران‬ .‫است‬ ‫روبرو‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫روزانه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬‫نمونه‬‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اگر‬ ‫جریان‬.‫اند‬ ‫نپیموده‬ ‫را‬ ‫گزافی‬ ‫راه‬ ‫بنگرند‬ ‫هنگفت‬ ‫سرمایه‬ ‫یک‬ ‫دیده‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫پیشبرد‬ ‫برای‬ ،‫مشاور‬ ‫تاکیدهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫نمونه‬‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫اجرای‬ ،2.‫میباشد‬ ‫مدیران‬‫نمونه‬‫تو‬ ،‫فرآوری‬ ‫مراحل‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫گردآوری‬ ‫مرحله‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫است‬ ‫شایسته‬،‫زیع‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫اجرائی‬ ‫مدیران‬ ‫و‬ ‫گیر‬ ‫تصمیم‬ ‫مدیران‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫گزارشات‬ ‫نوع‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ 2 ‫خاص‬ ‫منظور‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫موجودی‬ ‫(اطالعات‬ ‫ثانویه‬ ‫اطالعات‬ ‫براساس‬ ‫آمدی‬ ‫پیش‬ ‫و‬ ‫حال‬ ،‫گذشته‬ ‫اطالعات‬ ‫تهیه‬ ‫های‬ ‫روش‬ :‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ( ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫اخبار‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ).‫باشند‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫دیگری‬External Intelligence‫اجرائی‬ ‫عملیات‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ،‫طراحی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫باشد.کاربرد‬ ‫می‬ ) ‫مدیریتی‬ ‫درست‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫مشخص‬ ‫زمانی‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫دست‬ ‫یک‬ ‫اطالعات‬ ‫تهیه‬ ‫با‬‫اجرایی‬ ‫و‬.‫باشد‬ ‫می‬

×