Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫شهریور‬7831
http://shahram.honarmayeh.com
shahon@gmail.com
‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫گزارش‬ ‫این‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫فایلهایی‬:
1...
‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram...
‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram...
‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram...
‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram...
‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram...
‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram...
‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram...
‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram...
‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram...
‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram...
‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram...
‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram...
‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram...
‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram...
‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram...
‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram...
‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram...
‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831
‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

09. آگهی نامه نمونه آگهی نامه نمونه - گزارش تحلیلی

1,990 views

Published on

بخشی از پروژه مطالعات بازار برای یک آگهی نام نمونه در شهر تبریز

Published in: Marketing
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

09. آگهی نامه نمونه آگهی نامه نمونه - گزارش تحلیلی

 1. 1. ‫شهریور‬7831 http://shahram.honarmayeh.com shahon@gmail.com ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫گزارش‬ ‫این‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫فایلهایی‬: 1. NOMOUNEH-DATA-FINAL.PDF ‫فولدر‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫این‬NOMOUNEH-RAW-DATA‫ا‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬‫ست‬. ]‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831[
 2. 2. ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬2 ‫مطالب‬ ‫فهرست‬ 1.‫میدانی‬ ‫تحقیقات‬..............................................................8 2.‫درآمد‬ ‫تحلیل‬.................................................................................5 3.‫جمعیت‬........................................................................................5 4.‫تحلیل‬‫سال‬ ‫فعالیت‬38.................................................................8 5.‫گذاری‬ ‫قیمت‬................................................................................71 6.‫خام‬ ‫های‬ ‫ایده‬..............................................................................72 7.‫گروهی‬ ‫های‬ ‫بحث‬.........................................................................71 8.‫تایمز‬ ‫نیویورک‬ ‫کارکرد‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬...................................................78
 3. 3. ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬8 .‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫فهم‬ ‫قابل‬ ‫شده‬ ‫ساده‬ ‫ارقامی‬ ‫مفاهیم‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫میشود‬ ‫سعی‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫به‬ ،‫کامل‬ ‫اطالعات‬ ‫مالحظه‬ ‫برای‬NOMOUNEH-Data-Final.pdf.‫فرمایید‬ ‫مراجعه‬ ‫صفحه‬3‫یک‬ ‫شماره‬ ‫جدول‬ / ‫میدانی‬ ‫تحقیقات‬ ‫تحقیقات‬‫آمده‬ ‫بعمل‬ ‫میدانی‬‫بازار‬ ‫شناخت‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫خوانندگان‬ ‫گروه‬‫نمونه‬‫های‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ، ‫و‬ ‫مختلف‬‫میزان‬ ‫به‬ ‫بردن‬ ‫پی‬.‫است‬ ‫گرفته‬ ‫انجام‬ ‫گروه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫خوانندگان‬ ‫پراکندگی‬ ‫کل‬ ‫از‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫نمونه‬‫یه‬‫تبریز‬ ‫مرکزی‬ ‫شهر‬ ‫مناطق‬،.‫اند‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ،‫اند‬ ‫کرده‬ ‫اقدام‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫از‬ ‫نسبت‬ ،‫زن‬ ‫به‬ ‫مرد‬ ‫نسبت‬3‫به‬1‫مخاطبین‬ ‫نرخ‬ ‫افزایش‬ ‫باید‬ ‫ترویجی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ .‫نمیباشد‬ ‫مناسبی‬ ‫نرخ‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫جامعه‬ ‫جنسیت‬ ‫یکسان‬ ‫توزیع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫زن‬،‫ب‬ ‫یک‬ ‫مساوی‬ ‫توزیع‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫این‬.‫بیانجامد‬ ‫یک‬ ‫ه‬ .‫میباشند‬ ‫مجرد‬ ‫آنها‬ ‫نصف‬ ‫و‬ ‫متاهل‬ ‫خوانندگان‬ ‫نصف‬ ‫درحدود‬ ‫یعنی‬ ‫خوانندگان‬ ‫عمده‬06%‫سنی‬ ‫گروه‬ ‫را‬06‫تا‬33‫و‬ ‫سال‬11%‫را‬33‫تا‬53‫سال‬‫و‬16%‫را‬‫باالی‬53‫سال‬ ‫میدهند‬ ‫تشکیل‬.‫مهیا‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫حداقل‬ ‫با‬ ‫ترویجی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫امکان‬ ،‫سنی‬ ‫گروه‬ ‫متناسب‬ ‫توزیع‬‫با‬ .‫میسازد‬ ‫مشخص‬ ‫سنی‬ ‫گروه‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ،‫دارند‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫عالقمندی‬ ‫و‬ ‫انتظارات‬ ‫مختلف‬ ‫سنی‬ ‫های‬ ‫محدوده‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬، ‫های‬ ‫برنامه‬‫شده‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬‫کر‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫ای‬.‫د‬ ‫پراکندگی‬‫مخ‬ ‫سواد‬ ‫سطح‬‫برخوردار‬ ‫مناسبی‬ ‫نرخ‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫اطبین‬‫ترویجی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫میتوان‬ ‫گروه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ .‫دید‬ ‫تدارک‬ ‫را‬ ‫مناسبی‬‫هر‬ ‫برای‬ ‫ترویجی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫طراحی‬‫گروه‬‫تقسیم‬ ‫سایر‬ ‫اطالعات‬ ‫مطالعه‬ ‫با‬ ‫میتواند‬ ‫مخاطبین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫بندی‬،.‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫موثرتر‬ ‫بسیار‬ ‫خوانند‬ ‫جامعه‬ ‫از‬ ‫کوچکی‬ ‫بسیار‬ ‫سهم‬ ‫محصلین‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫شغلی‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬.‫میدهند‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫گان‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫جمعیت‬036،666‫سنی‬ ‫محدوده‬ ‫نفری‬16‫تا‬06‫مخاطب‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ،‫سال‬066،666‫محصلین‬ ‫نفری‬،‫برنامه‬ ‫دید‬ ‫تدارک‬ ‫مناسبی‬ ‫ترویجی‬ ‫های‬‫ه‬‫جمعیت‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫و‬336،666‫مخاطبین‬ ‫نفره‬‫نمونه‬106،666‫نفر‬‫دیگر‬.‫افزود‬ ‫میتوان‬ ‫مناسب‬ ‫ترویجی‬ ‫طرح‬ ‫ارائه‬ ‫با‬‫نرخ‬‫های‬ ‫خانم‬‫و‬ ‫خانه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫عالقه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫که‬ ‫دار‬ ‫خانه‬ ‫دارند‬ ‫خود‬ ‫خانواده‬،.‫کرد‬ ‫کسب‬ ‫مخاطبین‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مناسبی‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پیاده‬ 33%‫مخاطبین‬‫نمونه‬‫ای‬ ‫جداگانه‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫میتوان‬ ‫گروه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫میباشند‬ ‫ای‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫های‬ ‫شغل‬ ‫دارای‬ .‫دید‬ ‫تدارک‬ ‫میگذرانند‬ ‫میز‬ ‫پشت‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫زمان‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫مخاطبین‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫بررسی‬،‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫عالقه‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫مهمتری‬ ‫های‬ ‫شغل‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫افراد‬ ‫به‬‫نمونه‬‫نرخ‬ ‫که‬ ‫دید‬ ‫تدارک‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫باید‬ .‫میدهند‬ ‫نشان‬ ‫صاح‬ ‫و‬ ‫کارشناسان‬ ،‫مدیران‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫مشاغل‬ ‫عالقمندی‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫بکاران‬‫نمونه‬‫افزایش‬ ‫با‬ .‫شود‬ ‫بیشتر‬ ‫فعالیت‬ ‫اثربخشی‬ ‫نرخ‬ ‫میتوان‬ ‫مخاطبین‬ ‫اینگونه‬ ‫تعداد‬B2B‫و‬B2C‫به‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫برد‬ ‫باال‬ ‫را‬ .‫کرد‬ ‫بیشتری‬ ‫تمرکز‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫ترویجی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫دریافت‬ ‫تعداد‬ ‫نرخ‬‫شمارگان‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬‫که‬ ‫است‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫نشانگر‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬77%‫وفادار‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫مخاطبین‬ ‫ترویج‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫ترویجی‬ ‫برنامه‬ ‫باید‬ .‫دارند‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫دریافت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫زیادی‬ ‫عالقه‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مخاطبین‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫اثربخشی‬‫دیگر‬ ‫بالقوه‬‫نمونه‬‫گروه‬ ‫این‬ ‫توسط‬،.‫کرد‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫(ط‬)‫فعال‬ ‫کانالهای‬ ‫گسترش‬ ‫رح‬ ‫دسترسی‬ ‫سهولت‬ ‫بند‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫توزیع‬ ‫اثربخشی‬ ‫نرخ‬،30%‫جدیدی‬ ‫توزیع‬ ‫پیشبردی‬ ‫برنامه‬ ‫باید‬ .‫زد‬ ‫تخمین‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫نباید‬ ‫نرخ‬ ‫این‬ ‫میزان‬ ‫حداقل‬ .‫برد‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫توزیع‬ ‫اثربخشی‬ ‫میزان‬ ‫نرخ‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫طراحی‬73%‫میزان‬ ‫افزایش‬ .‫باشد‬ ‫بهر‬ ،‫توزیع‬ ‫اثربخشی‬ ‫نرخ‬‫ه‬‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫وری‬‫نمونه‬‫خدمات‬ ‫بیشتر‬ ‫تقاضای‬ ‫ایجاد‬ ‫موجب‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫افزایش‬ ‫را‬‫نمونه‬‫و‬ ‫سود‬ ‫افزایش‬ ‫باالخره‬‫ویژه‬.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫نرخ‬ ‫تنها‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫قالب‬ ‫طراحی‬ ‫اثربخشی‬ ‫میزان‬03%‫بهتری‬ ‫شده‬ ‫تطبیق‬ ‫و‬ ‫دقیقتر‬ ‫برنامه‬ ‫بایستی‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫ار‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫بندی‬ ‫قالب‬ ‫نحوه‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬.‫گردد‬ ‫ائه‬
 4. 4. ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬1 60%‫چنین‬ ‫میتوان‬ ‫نرخ‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫نمیدهند‬ ‫نشان‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫خبر‬ ‫دادن‬ ‫گوش‬ ‫و‬ ‫روزنامه‬ ‫خواندن‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫عالقه‬ ‫مخاطبین‬ ‫از‬ ‫مخاطبین‬ ‫اطالعاتی‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫گرفت‬ ‫نتیجه‬،‫کار‬ ‫جای‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫معطوف‬ ‫اجتماعی‬ ‫مسائل‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫شخصی‬ ‫مسائل‬ ‫حول‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬‫نمونه‬‫مدیرا‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫مهیا‬‫ن‬‫نمونه‬‫بوجود‬ ‫فرصت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هوشمندانه‬ ‫تفکر‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫میتوانند‬ ‫آمده‬،‫نموده‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫شده‬ ‫تطبیق‬ ‫خانوادگی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫یعنی‬ .‫جویند‬ ‫بهره‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫گسترش‬ ‫برای‬ ‫ارائه‬ ‫مخاطبین‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫جدید‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫مخاطبین‬ ‫اجتماعی‬ ‫نیازهای‬ ‫مجزا‬ ‫تحقیق‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫و‬.‫نمایند‬ ‫حدود‬73%‫حدود‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫دانش‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫مخاطبین‬ ‫از‬16%‫عالقه‬ ‫فردی‬ ‫دانش‬ ‫سطح‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫مخاطبین‬ ‫مهارتهای‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫سطح‬ ،‫ابزار‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫ارتقای‬ ‫نیاز‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫شده‬ ‫تطبیق‬ ‫و‬ ‫منظم‬ ‫برنامه‬ ‫باید‬ .‫اند‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ .‫گردد‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫مخاطبین‬ ‫فردی‬ ‫و‬ ‫شغلی‬ 76%‫مخ‬ ‫از‬‫اطبین‬،‫کارشان‬ ‫در‬ ‫بودنشان‬ ‫اجتماعی‬ ‫میزان‬ ‫نشانگر‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫خود‬ ‫همکاران‬ ‫با‬ ‫وسیعی‬ ‫ارتباط‬‫ا‬.‫ست‬ 30%‫میزا‬ ‫نشانگر‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫خود‬ ‫دوستان‬ ‫با‬ ‫وسیعی‬ ‫ارتباط‬ ‫مخاطبین‬ ‫از‬‫شخصی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫بودنشان‬ ‫اجتماعی‬ ‫ن‬‫ا‬.‫ست‬ ‫دوستان‬ ‫تعداد‬،.‫میباشد‬ ‫فرد‬ ‫بودن‬ ‫اجتماعی‬ ‫میزان‬ ‫نشانگر‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫در‬‫مخاطبین‬ ‫فردی‬ ‫شخصیت‬ ‫و‬ ‫صنف‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫ای‬ ‫هوشمندانه‬ ‫بسیار‬ ‫فعال‬ ‫کانالهای‬ ‫میتوان‬ ‫ترویجی‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫طراحی‬،‫فعالیتهای‬ ‫مروج‬‫نمونه‬.‫باشند‬ ‫خود‬ ‫خصوصی‬ ‫زندگی‬ ‫و‬ ‫صنفی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫حدود‬ ‫در‬76%‫و‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫مخاطبین‬.‫دارند‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫مستمری‬ ‫دسترسی‬ 33%‫مخاطبین‬.‫میکنند‬ ‫استفاده‬ ‫شخصی‬ ‫ایمیل‬ ‫از‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫گسترش‬ ‫با‬ ‫میتوان‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫نرخ‬‫نمونه‬،‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫اثربخشی‬‫نمونه‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫این‬ .‫کرد‬ ‫دوبرابر‬ ‫را‬‫جذب‬‫برابر‬ ‫دو‬،‫مخاطب‬.‫میباشد‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫گسترش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تنها‬
 5. 5. ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬5 ‫صفحه‬1‫دو‬ ‫شماره‬ ‫جدول‬ / ‫درآمد‬ ‫تحلیل‬ ‫دلیل‬ ‫به‬‫وجود‬ ‫عدم‬‫تحلیل‬ ‫فقط‬ ،‫اطالعات‬‫ماهانه‬ ‫درآمد‬‫سال‬10.‫است‬ ‫مقدور‬ ،‫تیر‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫درآمد‬ ‫بیشترین‬‫معادل‬776‫اسفند‬ ‫ماه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫درآمد‬ ‫کمترین‬ ‫و‬ ‫ریال‬ ‫میلیون‬‫معادل‬ ،016‫ریال‬ ‫میلیون‬ .‫است‬‫حدود‬ ،‫ماهانه‬ ‫درآمد‬ ‫کمترین‬ ‫با‬ ‫درآمد‬ ‫بیشترین‬ ‫اختالف‬366%‫رقم‬ ‫که‬ ‫است‬.‫است‬ ‫موجهی‬ ‫غیر‬ ‫نامتعادل‬ ‫از‬ ‫اردیبهشت‬ ‫و‬ ‫فروردین‬ ،‫اسفند‬ ‫ماهه‬ ‫سه‬ ‫درآمد‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫مشخص‬ ‫جدول‬ ‫این‬ ‫نتایج‬ ‫مالحظه‬ ‫از‬‫افت‬‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬. ‫نیاز‬ ‫دقیقی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬‫است‬‫کاری‬ ‫کم‬ ‫تهدید‬ ‫تا‬‫کرد‬ ‫تبدیل‬ ‫درآمد‬ ‫فرصت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خرداد‬ ‫تا‬ ‫اسفند‬ ‫ماهه‬ ‫سه‬ ‫دوره‬. ‫صفحه‬5-1‫جدول‬ /‫چهار‬ ‫و‬ ‫سه‬ ‫شماره‬ ‫جمعیت‬ ‫کل‬ ‫جمعیت‬ ‫تعداد‬‫مرکزی‬ ‫شهر‬‫تبریز‬،‫ایران‬ ‫آمار‬ ‫مرکز‬ ‫اخیر‬ ‫آماری‬ ‫گزارش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫حدود‬1،566،666‫نفر‬‫است‬‫که‬ 31%‫را‬‫مرد‬‫ان‬‫و‬56%‫زن‬ ‫را‬‫ان‬‫میده‬ ‫تشکیل‬‫ن‬.‫د‬ 36%( ‫کل‬ ‫جمعیت‬336،666‫مخاطب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ )‫نفر‬‫ین‬‫و‬ ‫احتمالی‬06%( ‫احتمالی‬ ‫مخاطبین‬336،666‫عنوان‬ ‫به‬ )‫نفر‬ ‫هدف‬ ‫مخاطبین‬،‫بین‬ ‫سنی‬ ‫گروه‬ ‫جمعیت‬ ‫از‬16‫تا‬06( ‫سال‬1،665،563‫اندازه‬ ،)‫هدف‬ ‫بازار‬‫نمونه‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫محاسبه‬ ‫احتمالی‬ ‫مخاطب‬‫خواننده‬ ‫یک‬ ‫شرائط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مخاطبی‬‫نمونه‬‫برای‬ .‫میباشد‬ ‫حائز‬ ‫اجتماعی‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫محا‬‫ضریب‬ ‫اعمال‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫احتمالی‬ ‫مخاطبین‬ ‫تعداد‬ ‫سبه‬36%‫بین‬ ‫جمعیت‬ ‫تعداد‬ ‫به‬16‫تا‬06.‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫سال‬ ‫هدف‬ ‫مخاطب‬‫مخاطبین‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫میتوان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مخاطبی‬ ،‫احتمالی‬‫خدمات‬ ‫پذیرش‬ ‫به‬ ‫عالقمند‬ ،‫نمونه‬‫برای‬ .‫کرد‬ ‫ضریب‬ ‫اعمال‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫مخاطبین‬ ‫تعداد‬ ‫محاسبه‬06%‫مخاطبین‬ ‫به‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫احتمالی‬‫با‬ ‫ضریب‬ ‫دو‬ ‫هر‬ .‫بخشید‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫ضرائب‬ ‫این‬ ‫صحت‬ ‫میتوان‬ ‫بعدی‬ ‫متمادی‬ ‫سالهای‬ ‫تحقیقات‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫مشاور‬ ‫نظر‬ ‫تعداد‬‫پس‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هدف‬ ‫مخاطبین‬‫مخاطب‬‫میشود‬ ‫خوانده‬:‫از‬ ‫عبارتست‬ ‫سنی‬ ‫گروه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫زیر‬06،‫سال‬56،666/ ‫نفر‬33-06،‫سال‬066،666/ ‫نفر‬53-33،06،666/ ‫نفر‬06-53،‫سال‬36،666‫نفر‬
 6. 6. ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬8 ‫صفحه‬8-3‫هفت‬ ‫تا‬ ‫پنج‬ ‫شماره‬ ‫جدول‬ / ‫سال‬ ‫فعالیت‬ ‫تحلیل‬38 ‫جد‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫داده‬‫ا‬‫ول‬،‫فروردین‬ ‫اطالعات‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫اخذ‬ ‫مالی‬ ‫واحد‬ ‫تفکیکی‬ ‫کارکرد‬ ‫گزارش‬ ‫از‬10، ‫فروردین‬ ‫های‬ ‫داده‬17‫فروردین‬ ‫ماه‬ ‫جایگزین‬10.‫است‬ ‫شده‬ ‫این‬( ‫مشتری‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫رفته‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫کادرهای‬ ‫تعداد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫جدول‬‫نمونه‬‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مشتریانش‬13‫ردیف‬ ‫های‬ ‫شماره‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫شاخه‬0)‫دارد‬ ‫اول‬ ‫ردیف‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫کدفعالیت‬ ‫به‬ ‫اختصاص‬ ‫ب‬ ‫کادر‬ ‫مقدار‬ ‫بیشترین‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫تنظیم‬ ‫سال‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫ماه‬ ‫در‬‫از‬ ‫مشتری‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫رفته‬ ‫فروش‬ ‫ه‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫مرتب‬ ‫چپ‬ ‫به‬ ‫راست‬
 7. 7. ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬1 ‫سال‬ ‫صنفی‬ ‫تحلیل‬7838 ‫سال‬ ‫کل‬ ‫درآمد‬،‫مبلغ‬3،737.‫میباشد‬ ‫ریال‬ ‫میلیون‬ ‫سال‬ ‫طول‬ ‫در‬ )‫(شبک‬ ‫کادر‬ ‫بزرگی‬ ‫شاخص‬،‫نرخ‬5.1.‫میباشد‬ ‫سال‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫کادر‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬،‫تعداد‬105،137.‫میباشد‬ ‫عدد‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫آگهی‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬،‫تعداد‬36،055.‫میباشد‬ ‫مورد‬ ‫سال‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫کادر‬ ‫هر‬ ‫قیمت‬ ‫میانگین‬،‫مبلغ‬50،111.‫میباشد‬ ‫ریال‬ ‫تعداد‬‫شمارگان‬‫سال‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫چاپ‬،106‫شماره‬.‫میباشد‬ ‫سال‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫چاپ‬ ‫صفحات‬ ‫تعداد‬،1111.‫میباشد‬ ‫صفحه‬ 3.‫ا‬:‫بازارکار‬ ‫و‬ ‫ستخدام‬ :‫کادرها‬ ‫ساالنه‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫میانگین‬28% ‫بیشینه‬،‫ماه‬ ‫فروردین‬ :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬18% ،‫ماه‬ ‫مهر‬ :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫کمینه‬72% :‫کارکرد‬ ‫بیشترین‬8817‫ماه‬ ‫آبان‬ ،‫کادر‬ :‫کارکرد‬ ‫میانگین‬2858‫کادر‬ :‫کارکرد‬ ‫کمترین‬7111‫ماه‬ ‫مهر‬ ،‫کادر‬ :‫سال‬ ‫کادرهای‬ ‫جمع‬87312‫کادر‬ :‫ساالنه‬ ‫درآمد‬ ‫حدود‬7،111‫ریال‬ ‫میلیون‬ 9.:‫آموزش‬ ‫درص‬ ‫میانگین‬:‫کادرها‬ ‫ساالنه‬ ‫اشغال‬ ‫د‬79% ،‫ماه‬ ‫مهر‬ :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫بیشینه‬12% ،‫ماه‬ ‫اسفند‬ :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫کمینه‬72% :‫کارکرد‬ ‫بیشترین‬8811‫ماه‬ ‫مهر‬ ،‫کادر‬ :‫کارکرد‬ ‫میانگین‬7979‫کادر‬ :‫کارکرد‬ ‫کمترین‬7111‫ماه‬ ‫مهر‬ ،‫کادر‬ :‫سال‬ ‫کادرهای‬ ‫جمع‬28181‫کادر‬ :‫ساالنه‬ ‫درآمد‬ ‫حدود‬7،182‫ریال‬ ‫میلیون‬ 71.:‫امالک‬ :‫کادرها‬ ‫ساالنه‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫میانگین‬77% ،‫ماه‬ ‫دی‬ :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫بیشینه‬78% ،‫ماه‬ ‫تیر‬ :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫کمینه‬3% :‫کارکرد‬ ‫بیشترین‬7115‫ماه‬ ‫دی‬ ،‫کادر‬ :‫کارکرد‬ ‫میانگین‬7782‫کادر‬ :‫کارکرد‬ ‫کمترین‬125‫ماه‬ ‫اردیبهشت‬ ،‫کادر‬ :‫سال‬ ‫کادرهای‬ ‫جمع‬78918‫کادر‬ :‫ساالنه‬ ‫درآمد‬ ‫حدود‬818‫ریال‬ ‫میلیون‬ 8.:‫تفریحی‬ ‫و‬ ‫مسافرتی‬ :‫کادرها‬ ‫ساالنه‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫میانگین‬3% ،‫ماه‬ ‫مرداد‬ :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫بیشینه‬22% ،‫ماه‬ ‫فروردین‬ :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫کمینه‬2% :‫کارکرد‬ ‫بیشترین‬2558‫ماه‬ ‫تیر‬ ،‫کادر‬ :‫کارکرد‬ ‫میانگین‬911‫کادر‬ ‫کمترین‬:‫کارکرد‬38‫ماه‬ ‫فروردین‬ ،‫کادر‬ :‫سال‬ ‫کادرهای‬ ‫جمع‬71358‫کادر‬ :‫ساالنه‬ ‫درآمد‬ ‫حدود‬511‫ریال‬ ‫میلیون‬ 72.:‫اداری‬ ‫ماشینهای‬ ‫خدمات‬ :‫کادرها‬ ‫ساالنه‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫میانگین‬3% ،‫ماه‬ ‫آبان‬ :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫بیشینه‬72% ،‫ماه‬ ‫فروردین‬ :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫کمینه‬1% :‫کارکرد‬ ‫بیشترین‬7112‫ماه‬ ‫آبان‬ ،‫کادر‬ :‫کارکرد‬ ‫میانگین‬328‫کادر‬ :‫کارکرد‬ ‫کمترین‬72‫ماه‬ ‫فروردین‬ ،‫کادر‬ :‫سال‬ ‫کادرهای‬ ‫جمع‬9977‫کادر‬ :‫ساالنه‬ ‫درآمد‬ ‫حدود‬151‫ریال‬ ‫میلیون‬ 77.:‫ساختمانی‬ ‫خدمات‬ :‫کادرها‬ ‫ساالنه‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫میانگین‬1% ،‫اسفندماه‬ ‫و‬ ‫شهریور‬ :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫بیشینه‬9% ‫درصد‬ ‫کمینه‬،‫ماه‬ ‫مهر‬ :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬8% :‫کارکرد‬ ‫بیشترین‬7711‫ماه‬ ‫شهریور‬ ،‫کادر‬ :‫کارکرد‬ ‫میانگین‬118‫کادر‬ :‫کارکرد‬ ‫کمترین‬228‫ماه‬ ‫مهر‬ ،‫کادر‬ :‫سال‬ ‫کادرهای‬ ‫جمع‬3188‫کادر‬ :‫ساالنه‬ ‫درآمد‬ ‫حدود‬839‫ریال‬ ‫میلیون‬ 7.:‫خانواده‬ ‫و‬ ‫خانه‬ :‫کادرها‬ ‫ساالنه‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫میانگین‬8% ‫درصد‬ ‫بیشینه‬،‫ماه‬ ‫اسفند‬ :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬71% ،‫ماه‬ ‫خرداد‬ ‫و‬ ‫فروردین‬ :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫کمینه‬1% :‫کارکرد‬ ‫بیشترین‬7258‫ماه‬ ‫مهر‬ ،‫کادر‬ :‫کارکرد‬ ‫میانگین‬221‫کادر‬ :‫کارکرد‬ ‫کمترین‬7111‫ماه‬ ‫مهر‬ ،‫کادر‬ :‫سال‬ ‫کادرهای‬ ‫جمع‬3118‫کادر‬ :‫ساالنه‬ ‫درآمد‬ ‫حدود‬817‫ریال‬ ‫میلیون‬ 78.‫و‬ ‫بازرگانی‬ ،‫اداری‬:‫صنعتی‬ :‫کادرها‬ ‫ساالنه‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫میانگین‬8% ،‫آذرماه‬ :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫بیشینه‬71% :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫کمینه‬8% :‫کارکرد‬ ‫بیشترین‬7811‫ماه‬ ‫اسفند‬ ،‫کادر‬ :‫کارکرد‬ ‫میانگین‬821‫کادر‬ :‫کارکرد‬ ‫کمترین‬282‫ماه‬ ‫اردیبهشت‬ ،‫کادر‬ :‫سال‬ ‫کادرهای‬ ‫جمع‬1191‫کادر‬ ‫درآمد‬ ‫حدود‬:‫ساالنه‬815‫ریال‬ ‫میلیون‬
 8. 8. ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬3 2.:‫زیبایی‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ ،‫درمان‬ :‫کادرها‬ ‫ساالنه‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫میانگین‬1% ،‫تیرماه‬ :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫بیشینه‬8% :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫کمینه‬8% :‫کارکرد‬ ‫بیشترین‬322‫ماه‬ ‫تیر‬ ،‫کادر‬ :‫کارکرد‬ ‫میانگین‬127‫کادر‬ :‫کارکرد‬ ‫کمترین‬221‫ماه‬ ‫فروردین‬ ،‫کادر‬ ‫جمع‬:‫سال‬ ‫کادرهای‬5118‫کادر‬ :‫ساالنه‬ ‫درآمد‬ ‫حدود‬288‫ریال‬ ‫میلیون‬ 5.:‫مجالس‬ ‫خدمات‬ :‫کادرها‬ ‫ساالنه‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫میانگین‬2% ،‫ماه‬ ‫آذر‬ :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫بیشینه‬5% :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫کمینه‬7% :‫کارکرد‬ ‫بیشترین‬188‫ماه‬ ‫اسفند‬ ،‫کادر‬ :‫کارکرد‬ ‫میانگین‬285‫کادر‬ :‫کارکرد‬ ‫کمترین‬88‫ماه‬ ‫فروردین‬ ،‫کادر‬ :‫سال‬ ‫کادرهای‬ ‫جمع‬8738‫کادر‬ :‫ساالنه‬ ‫درآمد‬ ‫حدود‬711‫ریال‬ ‫میلیون‬ 8.:‫نقلیه‬ ‫وسایل‬ ‫خدمات‬ :‫کادرها‬ ‫ساالنه‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫میانگین‬2% ،‫ماه‬ ‫اسفند‬ :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫بیشینه‬5% :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫کمینه‬7% :‫کارکرد‬ ‫بیشترین‬597‫ماه‬ ‫اسفند‬ ،‫کادر‬ ‫م‬:‫کارکرد‬ ‫یانگین‬782‫کادر‬ :‫کارکرد‬ ‫کمترین‬51‫ماه‬ ‫فروردین‬ ،‫کادر‬ :‫سال‬ ‫کادرهای‬ ‫جمع‬7918‫کادر‬ :‫ساالنه‬ ‫درآمد‬ ‫حدود‬91‫ریال‬ ‫میلیون‬ 1.:‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ :‫کادرها‬ ‫ساالنه‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫میانگین‬7% :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫بیشینه‬7% :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫کمینه‬1% :‫کارکرد‬ ‫بیشترین‬712،‫کادر‬‫ماه‬ ‫بهمن‬ :‫کارکرد‬ ‫میانگین‬1228‫کادر‬ :‫کارکرد‬ ‫کمترین‬78‫ماه‬ ‫مهر‬ ،‫کادر‬ :‫سال‬ ‫کادرهای‬ ‫جمع‬381‫کادر‬ :‫ساالنه‬ ‫درآمد‬ ‫حدود‬11‫ریال‬ ‫میلیون‬ 1.:‫ورزش‬ :‫کادرها‬ ‫ساالنه‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫میانگین‬1% :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫بیشینه‬1% :‫سال‬ ‫در‬ ‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫کمینه‬1% :‫کارکرد‬ ‫بیشترین‬51‫کادر‬‫ماه‬ ‫اسفند‬ ، :‫کارکرد‬ ‫میانگین‬7923‫کادر‬ ‫ماه‬ ‫دی‬ ،‫کادر‬ . :‫کارکرد‬ ‫کمترین‬ :‫سال‬ ‫کادرهای‬ ‫جمع‬281‫کادر‬ :‫ساالنه‬ ‫درآمد‬ ‫حدود‬77‫ریال‬ ‫میلیون‬
 9. 9. ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬9 ‫سال‬ ‫در‬ ‫ماهانه‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫تحلیل‬7838 ‫در‬ ‫آگهی‬ ‫تعداد‬ ‫بر‬ ‫کادر‬ ‫کل‬ ‫تقسیم‬ ‫از‬ ‫کادر‬ ‫بزرگی‬ ‫شاخص‬ )‫(شبک‬.‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫مالی‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫شماره‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫معمولی‬ ‫های‬ ‫آگهی‬ ‫تعداد‬ ‫با‬ ‫قیاس‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫آگهی‬ ‫تعداد‬ ‫تحلیل‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫نرخ‬ ‫میتواند‬ ‫شبک‬ .‫باشد‬ ‫آگهی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کادرهای‬ ‫از‬ ‫درصدی‬ ‫چه‬ )‫سال‬ ‫یا‬ ‫(ماه‬ ‫زمانی‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫نشانگر‬ ،‫اشغال‬ ‫درصد‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬،‫استخدام‬ ‫و‬ ‫بازارکار‬ ‫فعالیت‬ ‫مثال؛‬ ‫برای‬ .‫است‬53%‫و‬ ‫فروردین‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫چاپ‬ ‫کادرهای‬00% .‫است‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سال‬ ‫کادرهای‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫کادرهای‬ ‫فروش‬ ‫در‬ ‫موفق‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫فروش‬ ‫واحد‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫نشانگر‬ ‫ماه‬ ‫میانگین‬ ‫قیمت‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫مالی‬ ‫دوره‬ ‫یک‬‫نزدیک‬‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫بیشتر‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫نشانگر‬ ،‫پایه‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫میانگین‬ ‫قیمت‬ ‫بودن‬. ‫مدیران‬ ‫تالش‬‫نمونه‬‫و‬ ‫کادر‬ ‫میانگین‬ ‫قیمت‬ ‫کنترل‬ ،‫کادر‬ ‫تعداد‬ ‫فروش‬ ‫میزان‬ ‫باالبردن‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫محور‬ ‫چند‬ ‫حول‬ ‫باید‬ ‫مصوب‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ ‫رقم‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫کردن‬ ‫نزدیک‬ ‫برای‬ ‫تالش‬‫و‬‫شبک‬ ‫نرخ‬ ‫افزایش‬‫کنید‬ ‫(توجه‬ .‫بچرخد‬‫آگهی‬ ‫میزان‬ ‫که‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫شبک‬ ‫نرخ‬ ،‫رایگان‬ ‫های‬‫میدهد‬‫میانگین‬ ‫قیمت‬ ‫نرخ‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شبک‬ ‫نرخ‬ ‫بایستی‬ ‫ها‬ ‫تحیل‬ ‫در‬ ). .‫شود‬ ‫مشخص‬ ‫مالی‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫گروه‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫تا‬ ‫دهیم‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ / ‫تیرماه‬ :‫درآمد‬ ‫بیشترین‬701‫ریال‬ ‫میلیون‬ ‫ماه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫درآمد‬ ‫میانگین‬/516‫ریال‬ ‫میلیون‬ / ‫اسفندماه‬ :‫درآمد‬ ‫کمترین‬016‫ریال‬ ‫میلیون‬ / ‫ماه‬ ‫اسفند‬ :‫شبک‬ ‫بزرگترین‬3.3 / ‫ماه‬ ‫مهـر‬ :‫شبک‬ ‫کوچکترین‬0.7 :‫فروردین‬ :‫ماه‬ ‫درآمد‬293‫ریال‬ ‫میلیون‬ :‫کادر‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬5125 :‫صفحه‬ ‫تعداد‬82 :‫اردیبهشت‬ :‫ماه‬ ‫درآمد‬888‫ریال‬ ‫میلیون‬ :‫کادر‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬8723 :‫صفحه‬ ‫تعداد‬31 :‫خرداد‬ :‫ماه‬ ‫درآمد‬128‫ریال‬ ‫میلیون‬ :‫کادر‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬9117 :‫صفحه‬ ‫تعداد‬31 :‫تیر‬ :‫ماه‬ ‫درآمد‬181‫ریال‬ ‫میلیون‬ :‫کادر‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬78117 :‫صفحه‬ ‫تعداد‬721 :‫مرداد‬ :‫ماه‬ ‫درآمد‬155‫ریال‬ ‫میلیون‬ :‫کادر‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬77188 :‫صفحه‬ ‫تعداد‬772 :‫شهریور‬ :‫ماه‬ ‫درآمد‬511‫ریال‬ ‫میلیون‬ :‫کادر‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬72335 :‫صفحه‬ ‫تعداد‬778 :‫مهر‬ :‫ماه‬ ‫درآمد‬581‫ریال‬ ‫میلیون‬ :‫کادر‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬3571 :‫صفحه‬ ‫تعداد‬711 :‫آبان‬ :‫ماه‬ ‫درآمد‬525‫ریال‬ ‫میلیون‬ :‫کادر‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬77311 :‫صفحه‬ ‫تعداد‬772 :‫آذر‬ :‫ماه‬ ‫درآمد‬558‫ریال‬ ‫میلیون‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬:‫کادر‬9381 :‫صفحه‬ ‫تعداد‬98 :‫دی‬ :‫ماه‬ ‫درآمد‬589‫ریال‬ ‫میلیون‬ :‫کادر‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬71111 :‫صفحه‬ ‫تعداد‬713 :‫بهمن‬ :‫ماه‬ ‫درآمد‬519‫ریال‬ ‫میلیون‬ :‫کادر‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬72582 :‫صفحه‬ ‫تعداد‬772 :‫اسفند‬ :‫ماه‬ ‫درآمد‬231‫ریال‬ ‫میلیون‬ :‫کادر‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬72151 :‫صفحه‬ ‫تعداد‬713
 10. 10. ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬71 ‫صفحه‬9‫نه‬ ‫و‬ ‫هشت‬ ‫شماره‬ ‫جدول‬ / ‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫با‬15‫به‬13‫نداده‬ ‫رخ‬ ‫قیمتی‬ ‫تغییر‬ ‫هیچ‬-‫یکسان‬ ‫متوالی‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ساالنه‬ ‫فعالیت‬ ‫کلی‬ ‫شرائط‬ ‫اگر‬ ‫کنیم‬ ‫فرض‬-‫تورم‬ ‫نرخ‬‫و‬ ‫بوده‬ ‫مطابق‬ ‫هزینه‬ ‫افزایش‬ ‫میزان‬ ‫با‬ ‫بازار‬17%‫میباشد‬. ‫های‬ ‫فعالیت‬‫نمونه‬‫سال‬ ‫در‬10،‫تورم‬ ‫میزان‬ ‫کردن‬ ‫کم‬ ‫با‬‫رشد‬ ‫نرخ‬13%.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫سال‬ ‫تغییر‬ ‫با‬13‫به‬10‫معادل‬ ‫میانگینی‬ ‫قیمت‬ ‫افزایش‬11%‫تورم‬ ‫رشد‬ ‫نرخ‬ ‫علیرغم‬ ‫که‬ ‫ایم‬ ‫داشته‬ ‫را‬01%-‫شرائط‬ ‫اگر‬ ‫کنیم‬ ‫فرض‬ ‫یکسان‬ ‫متوالی‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ساالنه‬ ‫فعالیت‬ ‫کلی‬-‫ر‬ ‫نرخ‬‫شد‬53%‫سود‬ ‫در‬ ‫را‬‫نمونه‬.‫میباشیم‬ ‫شاهد‬ 11%‫افزایش‬،‫درآمد‬‫به‬‫دلیل‬‫و‬ ‫قیمت‬ ‫افزایش‬03%‫ترویجی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫اثربخشی‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫مربوط‬‫نمونه‬.‫میباشد‬ ‫سال‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫صفحات‬ ‫تعداد‬ ‫میانگین‬10،‫میباشد‬ ‫صفحه‬ ‫ده‬.)‫شش‬ ‫شماره‬ ‫(جدول‬ ‫کادر‬ ‫هر‬ ‫قیمت‬ ‫میانگین‬70،305‫سال‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫چاپ‬ ‫کادر‬ ‫تعداد‬ .‫میشود‬ ‫محاسبه‬ ‫ریال‬1310،105،137‫کادر‬‫میباشد‬ ‫معادل‬ ‫درآمدی‬ ‫باید‬ ‫اینصورت‬ ‫در‬ ‫که‬6،333.‫بودیم‬ ‫کرده‬ ‫کسب‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫ریال‬ ‫میلیون‬ ‫مبلغ‬ ‫فروش‬ ‫پرسنل‬ ‫ناکامی‬ ‫میزان‬3،777‫کردن‬ ‫کم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫ریال‬ ‫میلیون‬06%‫س‬ ،‫فروشنده‬ ‫حق‬‫معادل‬ ‫ودی‬3،601 ‫که‬ ‫معناست‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫تحلیل‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ریال‬ ‫میلیون‬‫نمونه‬‫سال‬ ‫در‬10،56%‫خود‬ ‫فروش‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ .‫کند‬ ‫اتخاد‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫بعدی‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ذیل‬ ‫تصمیم‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫بایستی‬ ‫و‬ ‫مانده‬ ‫عقب‬ 1.‫منطبق‬ ‫خود‬ ‫فعلی‬ ‫واقعی‬ ‫فروش‬ ‫توان‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫سال‬ ‫از‬ ‫روزهایی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫چاپ‬ ‫برنامه‬ ‫یعنی‬ .‫کند‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫باشد‬ ‫مطمئن‬ ‫خود‬ ‫کادرهای‬ ‫ظرفیت‬ ‫شدن‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫نمونه‬‫سال‬ ‫برای‬10‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫حداقل‬ ‫میتوانست‬ ‫بود‬ ‫کرده‬ ‫ارائه‬ ‫مناسبی‬03%‫مبلغ‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫جوئی‬ ‫صرفه‬ ‫خود‬ ‫کل‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫در‬655 ‫میلیون‬.‫بیافزاید‬ ‫خود‬ ‫ساالنه‬ ‫سود‬ ‫به‬ ‫ریال‬ 0.،‫ترویجی‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫تدوین‬ ،‫بازاریابی‬ ‫تحقیقات‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ ‫امر‬ ‫این‬ .‫دهد‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعلی‬ ‫فروش‬ ‫توان‬ .‫میباشد‬ ‫میسر‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫پرسنل‬ ‫مستمر‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ‫استراتژی‬ ‫با‬ ‫مناسب‬ ‫سازماندهی‬‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫نمونه‬‫من‬ ‫های‬ ‫برنامه‬‫به‬ ‫میتوانست‬ ‫بود‬ ‫کرده‬ ‫اجرا‬ ‫اسبی‬‫افزایش‬‫سود‬‫ویژه‬3،601‫تعداد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫ریال‬ ‫میلیون‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫چاپ‬ ‫فعلی‬ ‫صفحات‬10.‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ ‫مدیران‬ ،‫خود‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫مقایسه‬ ‫با‬‫نمونه‬‫به‬ ‫تا‬ ‫بیاورند‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫بند‬ ‫دو‬ ‫تلفیقی‬ ‫برنامه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دو‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫میتوانند‬ ‫سود‬ ‫حداکثر‬.‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ ‫خود‬ ‫بهینه‬ :‫قیمت‬ ‫تعیین‬ ‫در‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫عوامل‬ 1.‫فعالیت‬ ‫نوع‬ 0.‫کاری‬ ‫فصل‬ 3.‫آگهی‬ ‫مخاطبین‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫تعداد‬ 5.‫آگهی‬ ‫چاپ‬ ‫محل‬ 3.‫آگهی‬ ‫اندازه‬ 0.‫ترویجی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ .‫شود‬ ‫فکر‬ ‫آگهی‬ ‫نوع‬ ‫کدینگ‬ ‫طرح‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫فروش‬ ‫مراکز‬ ‫ایجاد‬ ‫طرح‬‫نمونه‬.‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬
 11. 11. ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬77 ‫صفحه‬16/‫ده‬ ‫شماره‬ ‫جدول‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫ساالنه‬ ‫درآمد‬03‫برتر‬ ‫مشتری‬‫نمونه‬‫سال‬ ‫در‬10،‫رشد‬30‫درصدی‬‫سال‬ ‫به‬ ‫نسبت‬13‫که‬ ‫است‬ ‫داشته‬‫ناشی‬ ‫میانگین‬ ‫قیمت‬ ‫افزایش‬ ‫از‬10‫توسعه‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫در‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫گروه‬ ‫مناسب‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫درصدی‬03‫مشتری‬ ‫است‬ ‫برتر‬. ‫نشانگر‬ ‫جدول‬ ‫این‬ ‫ردیف‬ ‫به‬ ‫ردیف‬ ‫تحلیل‬‫و‬ ‫هالن‬ ،‫نورد‬ ‫ماه‬ ‫مانند‬ ‫خوب‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ .‫اند‬ ‫کاسته‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫آگهی‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫آذرنمون‬‫ها‬ ‫آگهی‬ ‫میزان‬ ‫کاهش‬ ‫دلیل‬‫مشتریان‬ ‫این‬ ‫ی‬‫وضعیت‬ ‫در‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫داخلی‬‫آنها‬.‫کرد‬ ‫جستجو‬ ‫رقبا‬ ‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫این‬03‫مشتری‬16%‫کل‬ ‫درآمد‬‫نمونه‬‫را‬‫سال‬ ‫در‬10‫به‬‫اند‬ ‫آورده‬ ‫وجود‬. ‫رسالت‬‫نمونه‬‫کردن‬ ‫درگیر‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫میباشد‬ ‫خود‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ،‫بازار‬ ‫روز‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ 336،666‫ده‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ .‫میباشند‬ ‫فرصت‬ ‫خالقین‬ ‫از‬ ‫جزوی‬ ‫نیز‬ ‫تعداد‬ ‫این‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫نوع‬ ‫با‬ ‫نفر‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫درصدی‬03،‫مشتری‬‫ای‬ ‫فاجعه‬‫برای‬‫نمونه‬‫است‬. ‫گره‬ ‫باید‬ ‫اصل‬ ‫این‬ ‫علیرغم‬ ‫ولی‬ ‫میشود‬ ‫محسوب‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫سرمایه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ثابت‬ ‫مشتریان‬ ‫وجود‬ ‫که‬ ‫البته‬ ‫درآمد‬ ‫میزان‬ ‫خوردن‬‫نمونه‬‫در‬ ‫را‬‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫رسالت‬‫کادر‬ ‫ظرفیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫کرد‬ ‫جستجو‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫خوانندگان‬ ‫رضایت‬ ‫سال‬1310‫تعداد‬ ‫به‬ ‫که‬105،137‫م‬ ‫کادر‬‫اختصاص‬ ،‫یباشد‬10366‫به‬ ‫تنها‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫کادر‬03( ‫مشتری‬366‫طور‬ ‫به‬ ‫کادر‬ ‫خواهد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫موضوعات‬ ‫پیگیری‬ ‫به‬ ‫خوانندگان‬ ‫رغبت‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آگهی‬ ‫تکرار‬ ،)‫مشتری‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫میانگین‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫مبین‬ ‫روشنی‬ ‫به‬ ‫مساله‬ ‫این‬ .‫آورد‬‫نمونه‬‫باز‬ ‫دید‬ ‫و‬ ‫نگرش‬ ‫یک‬ ‫را‬‫سازمان‬ ‫اریابی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫(عدم‬ .‫نمیکند‬ ‫پشتیبانی‬ ‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫یافته‬‫و‬ ‫درست‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫مدیریت‬ ‫سیستم‬‫منابع‬) ‫بازاریابی‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫استراتژی‬ ،‫دانش‬ ‫سوی‬ ‫و‬ ‫سمت‬ ،‫نگرش‬ ،‫اهداف‬ ‫تدوین‬ ‫در‬ ‫باید‬‫نمونه‬‫و‬ ‫بازنگری‬ ،‫تحول‬ ‫یک‬ .‫گردد‬ ‫اعمال‬ ‫اساسی‬ ‫بازسازی‬ ‫نگرش‬ ‫سوی‬ ‫و‬ ‫سمت‬‫نمونه‬‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫غالب‬ ‫نگرش‬ ‫یک‬B2C‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫مسبب‬ ‫نگرش‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫طیف‬C2C‫که‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫چنین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬‫نمونه‬‫به‬ ‫خود‬ ‫رسالت‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫نتوانسته‬ ‫طور‬‫کامل‬ ‫و‬ ‫صحیح‬.‫نماید‬ ‫عمل‬
 12. 12. ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬72 ‫صفحه‬77/ ‫خام‬ ‫های‬ ‫ایده‬ 1.‫نمونه‬‫در‬‫با‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫ارائه‬ ‫پیشبردی‬ ‫برنامه‬ ،‫مجزا‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫صنف‬ ‫هر‬ ‫ی‬ ‫برا‬ ،‫صنفی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫آوردن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫تجاری‬ ‫شرکای‬ ‫گسترش‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هدف‬ .‫نماید‬ ‫ایجاد‬ ‫مشارکتی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫صنف‬‫نمونه‬‫تقویت‬ ‫و‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫صنفی‬‫نمونه‬.‫میباشد‬ 0.‫نمونه‬‫بر‬ ‫آبونمان‬ ‫سیستم‬)‫(اینترنتی‬ ‫دیجیتالی‬ ‫و‬ ‫فیزیکی‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫میتواند‬ ‫طرح‬ ‫این‬ .‫نماید‬ ‫ایجاد‬ ‫خود‬ ‫خوانندگان‬ ‫ای‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫آغاز‬ ‫یک‬ ‫اوال‬ .‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ ‫هدف‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫همزمان‬ ‫میتوان‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ .‫گردد‬ ‫اعمال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫شریک‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫خواننده‬ ‫میتوان‬ ‫ثانیا‬ ،‫است‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫فروش‬‫به‬ ‫بنا‬ ‫ها‬ ‫آگهی‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ .‫برداشت‬ ‫قدم‬ ‫مختلف‬ ‫مخاطبین‬ ‫درخواست‬ 3.‫نمونه‬‫یک‬ ‫به‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫موسسه‬ ‫یک‬ ‫جنسیت‬ ‫از‬‫سازمان‬‫ارائه‬‫دهنده‬‫ها‬ ‫فرصت‬،‫بازار‬ ‫روز‬ ‫ی‬.‫دهد‬ ‫جهت‬ ‫تغییر‬ 5.‫آما‬ ‫قالبهای‬ ‫گوشه‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫از‬ ‫فاصله‬ ،‫کادر‬ ‫اندازه‬ ،)‫معمولی‬ ‫یا‬ ‫(ویژه‬ ‫ها‬ ‫آگهی‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ها‬ ‫آگهی‬ ‫انواع‬ ‫برای‬‫طراحی‬ ‫ده‬ ‫آگهی‬ ،‫مستمر‬ ‫بصورت‬ ‫همزمان‬ .‫یابند‬ ‫تبحر‬ ‫یافته‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫صفحات‬ ‫چیدن‬ ‫در‬ ‫بتوانند‬ ‫ها‬ ‫طراح‬ ‫تا‬ ‫شود‬ .‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫متخصصین‬ ‫توسط‬ ‫ارزیابی‬ ‫مورد‬ ‫گرافیکی‬ ‫و‬ ‫چیدمان‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫نامه‬ 3.‫استراتژیک‬ ‫برنامه‬ ‫صنف‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫صنوف‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫بایستی‬ ‫ابتدا‬‫در‬ .‫گردد‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫دولتی‬ ‫تصمیمات‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫جدید‬ ‫آمده‬ ‫بوجود‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫صنف‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ،‫شود‬ ‫تالش‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ،)‫افزود‬ ‫دهنده‬ ‫آگهی‬ ‫مشتریان‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫میتوان‬ ‫درست‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫صورت‬ ‫(در‬ ‫جدید‬ ‫جدید‬ ‫محصوالت‬ ،‫جدید‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬. . . ‫و‬ 0..‫شود‬ ‫کار‬ ‫جدید‬ ‫فرصت‬ ‫یک‬ ‫معرفی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آگهی‬ ‫اثربخشی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ 7..‫گردد‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫مناسبی‬ ‫سیاست‬ ‫آگهی‬ ‫طبقه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫آگهی‬ ‫نوع‬ 1.‫سازمان‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫نمونه‬‫صورت‬ ‫موارد‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫معرفی‬ ،‫یابی‬ ‫جهت‬ ،‫ها‬ ‫سیاست‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مناسبی‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ، ‫از‬ ‫هدف‬ .‫گیرد‬‫شریک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مخاطب‬ ‫کردن‬ ‫درگیر‬ ‫و‬ ‫ترویجی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫گسترش‬ ،‫طرح‬ ‫این‬ ‫اجرای‬‫نمونه‬‫(تفکر‬ .‫میباشد‬ )‫مشتری‬ ‫با‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫گذاشتن‬ ‫مشارکت‬ ‫به‬ 6.‫نمونه‬‫یا‬ ‫رسیدن‬ ‫ظهور‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫اجرا‬ ‫شهر‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫همواره‬ ‫را‬ ‫رسیدن‬ ‫ظهور‬ ‫به‬ ‫طرح‬ ‫باید‬Appearance‫به‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫داخل‬ ‫منظور‬.‫میباشد‬ ‫مخاطبین‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫رسانی‬ ‫خدمت‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫مخاطبین‬ ‫روزمره‬ ‫زندگی‬ 16.،‫ترویجی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫رسیدن‬ ‫ظهور‬ ‫به‬ ‫برای‬‫نمونه‬.‫نماید‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫رویدادها‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫استراتژی‬ ‫باید‬ ‫بپیو‬ ‫گروه‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫رویدادها‬ ‫تیم‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫جدیدی‬ ‫تیم‬ ‫بایستی‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬.‫ندد‬ 11.:‫مثال‬ ‫(برای‬ .‫شوند‬ ‫مطلع‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫مطالب‬ ‫بندی‬ ‫فهرست‬ ‫و‬ ‫موضوع‬ ‫از‬ ‫شایسته‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫مخاطبین‬ ،‫شماره‬ ‫هر‬ ‫در‬ )‫ابتدا‬ ‫به‬ ‫فهرست‬ ‫افزودن‬ 10.‫کنکور‬ ‫های‬ ‫آموزشگاه‬ ‫صنف‬ ‫به‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫مثال‬ .‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ‫صنف‬ ‫هر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫چاپ‬ ‫کنکورها‬ ‫جواب‬ ‫و‬ ‫سئوال‬ ‫چندگاهی‬ ‫هر‬ 13.:‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ‫برای‬ ‫مثالهایی‬ ‫پ‬ ‫خدمات‬ ‫قیمت‬ ،‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫معلم‬ ‫اطالعات‬ ،‫طال‬ ‫قیمت‬ ،‫دالر‬ ‫قیمت‬ ،‫خودرو‬ ‫قیمت‬ ،‫ارز‬ ‫قیمت‬ :‫چاپ‬‫ساعت‬ ،‫زشکی‬ ‫تلوزیونی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ،‫قطار‬ ‫های‬ ‫ساعت‬ ،‫پرواز‬ ‫های‬ 15.‫از‬ ‫خرید‬ ‫بیشترین‬ ‫مسابقه‬ ‫طرح‬‫نمونه‬‫در‬ ‫مبلغ‬ ‫بیشترین‬ ‫برای‬ ‫مثال‬ .‫گردد‬ ‫اجرا‬ ‫جداگانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فعالیتی‬ ‫گروه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ .‫گیرد‬ ‫تعلق‬ ‫خودرو‬ ‫زمانی‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫خانواده‬ ‫و‬ ‫خانه‬ ‫گروه‬ 13.‫سادگی‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫بتوانند‬ ‫مخاطبین‬ ‫باید‬‫با‬‫نمونه‬‫از‬ ‫پیامک‬ ‫گیت‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مدون‬ ‫ارتباط‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫ارتباط‬ .‫میباشد‬ ‫شده‬ ‫امتحان‬ ‫مرسوم‬ ‫روشهای‬ 10..‫دهیم‬ ‫قرار‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫مخاطبین‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تدوین‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫مشخصی‬ ‫تقویم‬ ‫باید‬
 13. 13. ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬78 17.‫برا‬ ‫مثال‬ .‫شود‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مجزا‬ ‫بصورت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫هفته‬ ‫روزهای‬‫شنبه‬ ‫روز‬ ‫تنها‬ ‫کاریابی‬ ‫فعالیت‬ ‫ی‬ ‫اگر‬ .‫میدهند‬ ‫ترجیح‬ ‫خود‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫ارتباطات‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هفته‬ ‫اول‬ ،‫دنیا‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫کارجویان‬ ‫و‬ ‫کارفرمایان‬ .‫است‬ ‫مناسب‬ ‫تقویم‬ ‫در‬‫نمونه‬‫مدت‬ ‫نیز‬ ‫کاریابی‬ ‫بازاریابی‬ ‫گروه‬ ،‫دارد‬ ‫اختصاص‬ ‫کاریابی‬ ‫آگهی‬ ‫به‬ ‫شنبه‬ ‫روزهای‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫مشخص‬ ‫زمان‬ ‫هفته‬ ‫یک‬‫تر‬ ‫اختصاصی‬ ‫مخاطبین‬ ،‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫روزهای‬ ‫کردن‬ ‫تر‬ ‫تخصصی‬ ‫با‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫آگهی‬ ‫کردن‬ ‫پر‬ ‫در‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫که‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫پیدا‬ ‫افزایش‬ ‫مخاطبین‬ ‫تعداد‬ ‫اثربخشی‬ ،‫چاپ‬ ‫روزهای‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تیراژ‬36666‫برا‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫اثربخشی‬ ،‫میشود‬ ‫توزیع‬ ‫زوج‬ ‫روز‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نسخه‬‫یعنی‬ ‫بر‬136،666‫افزایش‬ ‫مخاطب‬ ‫مخاطبین‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫میابد‬336666‫تنها‬ ‫افزایش‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫نفره‬3666‫مخاطبین‬ ‫نصف‬ ،‫شماره‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫عدد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫هدف‬ ‫مخاطبین‬ ‫کل‬ ‫میتوانیم‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫میابند‬ ‫پوشش‬ ‫اینترنت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫مابقی‬ ‫نصف‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫پوشش‬ ‫قرا‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫ناچیز‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬.‫دهیم‬ ‫ر‬ 11.‫نماینده‬ ‫حضور‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫آگهی‬ ‫اثربخشی‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫نمونه‬‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫مشتری‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫سازماندهی‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫پیام‬ ‫نوع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫باید‬ ‫مطالعه‬ ‫این‬ .‫گیرد‬ 16.‫فرودگاه‬ ،‫اتوبوس‬ ‫داخل‬ ،‫ها‬ ‫آموزشگاه‬ ،‫تاالرها‬ ،‫ها‬ ‫هتل‬ ،‫سوپرمارکتها‬ ‫به‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫توزیع‬‫محل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫گسترش‬ .‫شود‬ ‫نصب‬ ‫توزیع‬ ‫نقطه‬ ‫پرچم‬ ‫توزیع‬ 06..‫گردد‬ ‫طراحی‬ ‫فروش‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ 01.‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫طرح‬ ‫یک‬‫نمونه‬.‫گردد‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ 00..‫گردد‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ 03.‫نمایندگان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫پرسنل‬‫نمونه‬‫حضور‬ ‫برای‬ .‫میباشند‬ ‫سازمان‬ ‫بیرون‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫دائم‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫های‬ ‫متریال‬ ،‫ویزیت‬ ‫کارت‬ ،‫یونیفرم‬ ،‫ظاهری‬ ‫(قیافه‬ .‫گردد‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ ‫ای‬ ‫خالقانه‬ ‫نظام‬ ‫سازمانی‬ ‫برون‬ ‫پرسنل‬ )‫تبلیغاتی‬ 05.‫کارکنان‬ ‫برای‬ ‫مقاالت‬ ‫بانک‬ ‫و‬ ‫کتابخانه‬ ‫تهیه‬ 03.‫سازمانی‬ ‫دانش‬ ‫گذاشتن‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫طرح‬‫و‬ ‫دانش‬ ‫منحنی‬ ‫باالبردن‬ ‫برای‬ ‫سازمانی‬ ‫داخل‬ ‫انسانی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫(تدوین‬ )‫سازمان‬ ‫کل‬ ‫تجربه‬ 00.‫و‬ ‫صنفی‬ ‫دانش‬ ‫سطح‬ ،‫عمومی‬ ‫دانش‬ ‫سطح‬ ،‫انگیزش‬ ،‫وفاداری‬ ،‫رضایت‬ ‫میزان‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫دوره‬ ‫ارزیابی‬ ‫نظام‬ ‫تدوین‬ ‫خود‬ ‫خدمت‬ ‫صنفی‬ ‫حوزه‬ ‫از‬ ‫پرسنل‬ ‫اطالعات‬ ‫بودن‬ ‫روز‬ ‫به‬ 07.‫مشت‬ ‫هر‬ ‫برای‬ .‫شوند‬ ‫کدبندی‬ ‫مشتریان‬.‫شود‬ ‫طراحی‬ ‫مدیریت‬ ‫قابل‬ ‫دیجیتالی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ،‫جداگانه‬ ‫ای‬ ‫پرونده‬ ‫ری‬ 01.‫در‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬‫نمونه‬‫درحدی‬ ‫ایده‬ ‫اهمیت‬ .‫دارند‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫اهمیت‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ .‫گردد‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫گسترده‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫حضور‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫ایده‬ ‫بازاریابی‬ .‫میگوید‬ ‫کاتلر‬ ‫پروفسور‬ ‫که‬ ‫است‬‫نمونه‬،‫تبریز‬ ‫جامعه‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫سود‬ ‫میتواند‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫مدیریت‬‫نمونه‬.‫بیاورد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ 06.‫که‬ ‫است‬ ‫روشی‬ ‫خالقانه‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬‫نمونه‬‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بودن‬ ‫متفاوت‬ ‫همواره‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫میتواند‬ .‫کند‬ ‫القا‬ ‫خود‬ ‫مخاطبین‬ 36.‫شعار‬‫نمونه‬: ‫نمونه‬‫برای‬ ‫ای‬ ‫ایده‬ ،‫زندگی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫کشف‬ (NOMOUNEH, Ideas for life's opportunities invention) 31.‫حضور‬ ‫کردن‬ ‫تر‬ ‫رنگ‬ ‫پر‬ ‫برای‬ ‫جانبی‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصوالت‬ ‫خلق‬‫نمونه‬( ‫مخاطبین‬ ‫نزد‬ ‫در‬‫نمونه‬‫فرصت‬ ‫از‬ ‫میتواند‬ ‫خود‬ ‫مخاطبین‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫هم‬ ،‫ببشتر‬ ‫خدمات‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ،‫مشتریان‬ ‫شبکه‬ ‫آمده‬ ‫بوجود‬‫و‬ ‫کرده‬ ‫تقویت‬ ).‫کند‬ ‫کسب‬ ‫مشتریانش‬ ‫شبکه‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫یافته‬ ‫سازمان‬ ‫منافع‬ ‫هم‬ 30.‫نمونه‬.‫کند‬ ‫صادر‬ ‫اعتبارنامه‬ ‫مشتریانش‬ ‫به‬‫نمونه‬‫قابل‬ ‫که‬ )‫قاب‬ ‫(داخل‬ ‫زیبا‬ ‫و‬ ‫شکیل‬ ‫اعتبارنامه‬ ‫یک‬ ‫صدور‬ ‫با‬ ‫میتواند‬ ‫با‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ .‫کند‬ ‫باز‬ ‫خود‬ ‫همواره‬ ‫شدن‬ ‫دیده‬ ‫برای‬ ‫جائی‬ ،‫باشد‬ ‫مشتریان‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫نصب‬،‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬ .‫کند‬ ‫مشخص‬ ‫مالی‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ‫برخوردهای‬ ‫در‬ ‫مشتریانش‬ ‫تکلیف‬
 14. 14. ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬71 ‫گروهی‬ ‫های‬ ‫بحث‬ ‫صفحه‬72/ ‫مخاطبین‬ ‫گروه‬ :‫مخاطبین‬ ‫نظرات‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫تکراری‬ ‫ها‬ ‫آگهی‬ ‫سینماهای‬ ‫برنامه‬ ،‫تلوزیونی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫پخش‬ ‫زمان‬ ،‫قطار‬ ‫حرکت‬ ‫اطالعات‬ ،‫پرواز‬ ‫اطالعات‬ ،‫پزشکی‬ ،‫علمی‬ ‫مطالب‬ .‫شود‬ ‫چاپ‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫در‬ ‫شهری‬ ‫اطالعات‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫تبریز‬ ‫کنیم‬ ‫صرف‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫زمان‬ ‫تا‬ ‫مجبوریم‬ ،‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫به‬ ‫آسان‬ ‫دسترسی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫که‬‫های‬ ‫تحلیل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫زمانی‬ ‫هزینه‬ ‫صرف‬ ‫مخاطب‬ ‫(منظور‬ .‫میبرد‬ ‫سئوال‬ ‫زیر‬ ‫را‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬ ).‫میشود‬ ‫محاسبه‬ ‫نیز‬ ‫مشتری‬ ‫زمانی‬ ‫هزینه‬ ‫آیتم‬ ، ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫ارزش‬ ‫محاسبه‬ ‫برای‬ ‫بازاریابی‬ .‫است‬ ‫سخت‬ ‫دادن‬ ‫آگهی‬ ‫شرایط‬ ‫ده‬ ‫آگهی‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬ ‫آگهیها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫در‬.‫میشود‬ ‫چاپ‬ ‫نادرست‬ ‫نده‬ .‫شود‬ ‫انجام‬ ‫فروشی‬ ‫روزنامه‬ ‫های‬ ‫کیوسک‬ ،‫منزل‬ ‫درب‬ ‫در‬ ‫توزیع‬ .‫شود‬ ‫ارائه‬ ‫کاال‬ ‫قیمت‬ ،‫فروش‬ ‫های‬ ‫آگهی‬ ‫برای‬ .‫میکنم‬ ‫برطرف‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ،‫ها‬ ‫شرکت‬ ،‫صنعتی‬ ‫های‬ ‫شهرک‬ ،‫دوستان‬ ،‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اطالعاتی‬ ‫نیاز‬ ‫نمونه‬‫خیلی‬ ‫و‬ ‫شفاف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫آگهی‬ ‫باید‬.‫کند‬ ‫چاپ‬ ‫خودمانی‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫نداشته‬ ‫صحت‬ ‫آگهی‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫میکنند‬ ‫استفاده‬ ‫جانبی‬ ‫تبلیغات‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫آگهی‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫شکایت‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫صحیح‬ ‫ویراستاری‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫شکایت‬ )‫(کاهی‬ ‫کاغذ‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫مشکی‬ ‫نگ‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫حیطه‬ ‫بودن‬ ‫محدود‬ ‫و‬ ‫صنعتی‬ ‫و‬ ‫کامپیوتری‬ ،‫تصویری‬ ‫صوتی‬ ‫آگهیهای‬ ‫نبودن‬ ‫از‬‫نمونه‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫شکایت‬ ‫نباید‬ ‫خوانندگان‬ ‫نظر‬ ‫به‬‫نمونه‬.‫شود‬ ‫توزیع‬ ‫ها‬ ‫مغازه‬ ‫به‬ ‫صفحه‬15/ ‫دهندگان‬ ‫آگهی‬ ‫گروه‬ :‫مخاطبین‬ ‫نظرات‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫تاثیر‬‫نمونه‬% ‫جدید‬ ‫مشتریان‬ ‫جذب‬ ‫در‬ ‫را‬16‫الی‬06%‫ارزیا‬.‫کردند‬ ‫بی‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫گسترش‬ ‫پیشنهاد‬‫نمونه‬‫نمودند‬ ‫را‬ ‫مخاطبین‬ ‫کردن‬ ‫درگیر‬ ‫درخواست‬‫نمونه‬،‫روانشناسی‬ ‫کارگاه‬ ،‫خنده‬ ‫کارگاه‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫جانبی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫اجرای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫یوگا‬ ‫کارگاه‬ ‫جاها‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫شود‬ ‫توزیع‬ ‫قبوض‬ ‫با‬ ‫مثال‬ .‫رود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫خالقیت‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫توزیع‬ ‫در‬‫توزیع‬ ‫بنزین‬ ‫پمپ‬ ‫مثل‬ ‫شلوغ‬ ‫ی‬ .‫شود‬ ‫نمونه‬‫بدهد‬ ‫مشاوره‬ ‫نتیجه‬ ‫شدن‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫گسترش‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫نمونه‬.‫دهد‬ ‫تحویل‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بگیرد‬ ‫کار‬ ‫مشتری‬ ‫از‬ ‫آگهی‬ ،‫خالی‬ ‫کادرهای‬ ‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫بسته‬ ‫همکاری‬ ‫قرارداد‬ ‫است‬ ‫خوب‬ ‫کارشان‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬ ‫با‬ :‫ایده‬ ‫(یک‬ ‫ف‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫چاپ‬ ‫آنها‬،‫مشتری‬ ‫به‬ ‫روش‬‫نمونه‬)‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫کمیسیون‬ ‫حق‬ ‫شود‬ ‫تخصصی‬ ‫آگهی‬ ‫متن‬ ‫نمونه‬‫کند‬ ‫فراهم‬ ‫مخاطبین‬ ‫و‬ ‫دهندگان‬ ‫آگهی‬ ‫به‬ ‫تخفیف‬ ‫کارت‬ ‫ارائه‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫شهرهای‬ ‫تورهای‬ ‫اطالعات‬ ‫تا‬ ‫دارند‬ ‫دوست‬‫نمونه‬‫ببینند‬
 15. 15. ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬75 ‫صفحه‬75/ ‫کارمندان‬ ‫گروه‬‫نمونه‬ ‫جمع‬:‫نظرات‬ ‫بندی‬ :‫عمومی‬ ‫امور‬ ،‫کار‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫مناسب‬ ‫مجدد‬ ‫سازماندهی‬ ،‫ابزاری‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫منابع‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ،‫آموزشی‬ ‫کالسهای‬ ‫مداوم‬ ‫برگزاری‬ ‫اتوماتیک‬ ‫پاسخگوی‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫سانترال‬ ‫سیستم‬ ‫تغییر‬ :‫فروش‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫امور‬ ‫و‬ ‫پیشبردی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫میزان‬ ‫گسترش‬ ،‫جدید‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫مستمر‬ ‫ارائه‬‫با‬ ‫مالقات‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ،‫تبلیغاتی‬ ،‫جدید‬ ‫صنوف‬ ‫گیری‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫گسترش‬ ،‫مشتریان‬ ‫اعتماد‬ ‫بیشتر‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫صداقت‬ ‫افزایش‬ ،‫مشتری‬ ‫عقد‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫مشاوره‬ ‫ارائه‬ ،‫فصلی‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫ارائه‬ ،‫تخفیفات‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫مستمر‬ ‫مدیریت‬ ‫ارس‬ ،‫او‬ ‫با‬ ‫قرارداد‬‫تعریف‬ ،‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫اعتباری‬ ‫کارتهای‬ ‫چاپ‬ ،‫مناسب‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫با‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫ال‬ ‫سازمانی‬ ‫شعارهای‬
 16. 16. ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬78 ‫کارکرد‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬:‫مشاور‬ ‫پانویس‬ ‫و‬ ‫تایمز‬ ‫نیویورک‬ ‫صفحه‬10‫یک‬ ‫تصویر‬ / .‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫دهندگان‬ ‫آگهی‬ ‫قیمت‬ ‫محاسبه‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ،‫جامع‬ ،‫جالب‬ ‫راهنمای‬ .‫میباشد‬ ‫منطقی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫پله‬ ‫بصورت‬ ‫راهنمایی‬ ‫ارائه‬ ‫نحوه‬ ،‫راهنما‬ ‫این‬ ‫ویژگیهای‬ ‫از‬ :‫ای‬ ‫پله‬ ‫راهنمای‬ 1.‫آگهی‬ ‫اندازه‬ ‫تشخیص‬ 0.‫آگهی‬ ‫تعرفه‬ ‫کد‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ 3.‫آگهی‬ ‫قیمت‬ ‫محاسبه‬ 5.‫شده‬ ‫محاسبه‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫پاداشها‬ ‫یا‬ ‫تخفیفات‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫صفحه‬10‫دو‬ ‫تصویر‬ / ‫شماره‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫آگهی‬ ‫رزرو‬ ‫نهایی‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫بودن‬ ‫هدفمند‬ ،‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫ساالنه‬ ‫برنامه‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫شماره‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫آگهی‬ ‫پذیرش‬ ‫زمان‬ ‫آخرین‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫میباشد‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫یافته‬ ‫سازمان‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫سازمانی‬ ‫تالش‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫توجه‬ ‫کسب‬ ‫صفحه‬17‫سه‬ ‫تصویر‬ / ‫است‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫آگهی‬ ‫چاپ‬ ‫قابل‬ ‫فایل‬ ‫تهیه‬ ‫نحوه‬ ‫راهنمای‬ ‫صفحه‬17‫چهار‬ ‫تصویر‬ / ‫آگهی‬ ‫یک‬ ‫پذیرفتن‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ / ‫آگهی‬ ‫پذیرش‬ ‫چگونگی‬ ‫راهنمای‬ ‫صفحه‬11‫پنج‬ ‫تصویر‬ / ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تایمز‬ ‫نیویورک‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫میکند‬ ‫متقاعد‬ ‫را‬ ‫مخاطبینش‬ ‫تایمز‬ ‫نیویورک‬ ‫پاراگراف‬ ‫یک‬ ‫در‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫هایشان‬ ‫فعالیت‬ ‫پاراگر‬ ‫این‬ ‫در‬‫گونه‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫مختلف‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫توزیع‬ ‫میزان‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫نوشتار‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫تایمز‬ ‫نیویورک‬ ‫اف‬ .‫میکند‬ ‫تفکر‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫خواننده‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬11‫شش‬ ‫تصویر‬ / .‫است‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫آگهی‬ ‫ویرایش‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مشخصی‬ ‫روزهای‬ ،‫تایمز‬ ‫نیویورک‬ ‫دوشنب‬ ‫روز‬‫تبلیغاتی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫امور‬ :‫ه‬ ‫جهان‬ ‫اقتصاد‬ :‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫روز‬ ‫کار‬ ‫ستون‬ :‫چهارشنبه‬ ‫روز‬ ‫ملزومات‬ :‫پنجشنبه‬ ‫روز‬ ‫هفته‬ ‫آخر‬ ‫امور‬ :‫جمعه‬ ‫روز‬ ‫صفحه‬11‫هفت‬ ‫تصویر‬ / ‫آگهی‬ ‫سفارش‬ ‫راهنمای‬ .‫میرساند‬ ‫مشتری‬ ‫اطالع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انتخابی‬ ‫روشهای‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫اقدام‬ ‫نحوه‬ ‫اطالعات‬ ،‫آگهی‬ ‫سفارش‬ ‫نحوه‬ ‫اقدام‬ ‫نحوه‬ ‫درج‬ ‫با‬ ‫تلفن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫شماره‬ ‫درج‬ ‫با‬ ‫نمابر‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫اینترنتی‬ ‫آدرس‬ ‫درج‬ ‫با‬ ‫اینترنت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سفارش‬ ‫نحوه‬ .‫کاری‬ ‫های‬ ‫تایم‬ ‫و‬ ‫واحد‬ ‫مسئول‬
 17. 17. ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬71 ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫تماس‬ ‫شماره‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫درصورت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫تایمز‬ ‫نیویورک‬ ‫که‬ ‫جالبی‬ ‫اقدامات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عالق‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫صورتی‬‫نیویورک‬ ‫کارمندان‬ ‫که‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ،‫ندارد‬ ‫خود‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫ه‬ .‫میکنند‬ ‫اقدام‬ ‫مشتری‬ ‫ارتباطات‬ ‫مرکز‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تایمز‬ ‫صفحه‬16‫نه‬ ‫تصویر‬ / ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫راهنمای‬ ‫شده‬ ‫سفارش‬ ‫آگهی‬ ‫اصالح‬ ،‫آگهی‬ ‫سفارش‬ ‫نحوه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫سئواالتی‬ ‫مشتریان‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬‫آگهی‬ ‫سفارش‬ ‫زمان‬ ‫آخرین‬ ، ‫نیویورک‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫میتوانند‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دیجیتالی‬ ‫فایل‬ ‫ارسال‬ ‫یا‬ ‫و‬ .‫نمایند‬ ‫تایمز‬ ‫صفحه‬06‫ویژه‬ ‫های‬ ‫آگهی‬ / .‫میشوند‬ ‫محاسبه‬ ‫خطی‬ ‫شمارش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫گفته‬ ‫هایی‬ ‫آگهی‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫آگهی‬ ‫گو‬ ‫این‬.‫کرد‬ ‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫کادر‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نمیتوان‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آگهی‬ ‫اینگونه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫اشغال‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫کل‬ ‫طول‬ ‫ها‬ ‫آگهی‬ ‫نه‬ :‫ها‬ ‫لیست‬ ‫چک‬ ‫خواننده‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫خواننده‬ ‫به‬ ‫آگهی‬ ‫مورد‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کافی‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫موثرند‬ ‫ها‬ ‫آگهی‬ ‫وقتی‬ ‫آگه‬ ‫خواست‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫بتواند‬‫بهینه‬ ‫و‬ ‫هوشمندانه‬ ‫بسیار‬ ‫تایمز‬ ‫نیویورک‬ ‫های‬ ‫لیست‬ ‫چک‬ .‫کند‬ ‫اقدام‬ ‫ی‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ ‫شده‬ .‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫آگهی‬ ‫پذیرش‬ ‫برای‬ ‫ضروری‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آگهی‬ ‫نوع‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫بازنگری‬ ‫یک‬ ‫میشود‬ ‫توصیه‬ ‫صفحه‬06‫دوازده‬ ‫تصویر‬ / ‫اتومبیل‬ ‫آگهی‬ ‫لیست‬ ‫چک‬ ‫و‬ ‫ظاهری‬ ‫وضعیت‬ ،‫مدل‬ ،‫سازنده‬ ‫کشور‬ ،‫ساخت‬ ‫سال‬،‫درخواستی‬ ‫قیمت‬ ‫کف‬ ،)‫دستی‬ ‫یا‬ ‫(اتوماتیک‬ ‫دنده‬ ،‫کیلومتر‬ ،‫فنی‬ ‫تماس‬ ‫شماره‬ ‫صفحه‬01‫سیزده‬ ‫تصویر‬ / ‫مستغالت‬ ‫لیست‬ ‫چک‬ :‫مستغالت‬ ‫نوع‬ ،‫طبقه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫واحد‬ ‫تعداد‬ ،‫مساحت‬ ‫زمین‬-‫تماس‬ ‫شماره‬ ،‫منطقه‬ ،‫عرصه‬ ‫مساحت‬- ‫آپارتمانی‬ ‫خانه‬-‫تماس‬ ‫شماره‬ ،‫منطقه‬ ،‫قیمت‬ ،‫واحد‬ ‫تعداد‬- ‫سرمایه‬‫گذاری‬-‫سرمایه‬ ‫شرایط‬ ،‫فعلی‬ ‫وضعیت‬ ،‫درآمد‬ ،‫پارکینگ‬ ،‫ساختمان‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫توضیح‬ ،‫سرمایه‬ ‫استفاده‬ ‫محل‬ ‫تماس‬ ‫شماره‬ ،‫گذاری‬- ‫مغازه‬-‫تماس‬ ‫شماره‬ ،‫مساحت‬ ،‫قیمت‬ ،‫خیابان‬ ‫صفحه‬01‫چهارده‬ ‫تصویر‬ / ‫استخدام‬ ‫آگهی‬ ‫لیست‬ ‫چک‬ ‫ترجی‬ ‫تبحر‬ ‫میزان‬ /‫الزم‬ ‫تبحر‬ ‫میزان‬ ،‫ترجیحی‬ ‫تجربه‬ /‫الزم‬ ‫تجربه‬‫وقت‬ ‫تمام‬ ،‫مزایا‬ ،‫حقوق‬ ،‫مستخدم‬ ‫کاری‬ ‫عنوان‬ ،‫حی‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫یا‬ ‫صفحه‬01‫پانزده‬ ‫تصویر‬ / ‫ویالیی‬ ‫های‬ ‫خانه‬ ‫لیست‬ ‫چک‬
 18. 18. ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬73 ‫تعداد‬ /‫پارکینگ‬ ،‫ماهانه/قیمت‬ ‫کرایه‬ ،‫تماس‬ ‫شماره‬ ،‫ساختمان‬ ‫قیمت‬ ،‫مساحت‬ ،‫حمام‬ ‫تعداد‬ ،‫خواب‬ ‫اتاق‬ ،‫اتاق‬ ‫تعداد‬ ‫آسانسور‬ /‫نگهبان‬ ،‫ماشین‬ ‫صفحه‬00‫شانزده‬ ‫تصویر‬ / ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫مدیران‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫اولیه‬ ‫اطالعات‬ ،‫مخاطبین‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫مخاطبین‬ ‫تعداد‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫با‬ ‫تایمز‬ ‫نیویورک‬ ‫و‬ ‫چگونگی‬ ‫در‬ ‫مدیران‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫نحوه‬ ‫به‬ ،‫کار‬ ‫این‬ .‫میرساند‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫اطالع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فروش‬ ‫پ‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫برای‬ ‫تایمز‬ ‫نیویورک‬ ‫کانال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫میزان‬.‫میکند‬ ‫سزائی‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫خود‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ‫یام‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫زده‬ ‫تحقیقات‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫خود‬ ‫یا‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫تایمز‬ ‫نیویورک‬ .‫میکند‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ،‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫نمونه‬‫ای‬ ‫از‬ ‫میتواند‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫محاسبه‬ ‫سال‬ ‫ده‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جمعیتی‬ ‫اولیه‬ ‫اطالعات‬‫اطالعات‬ ‫ن‬ .‫نماید‬ ‫استفاده‬ ‫احسن‬ ‫نحو‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫پایه‬ ‫صفحه‬00‫هفده‬ ‫تصویر‬ / .‫است‬ ‫گیر‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫مدیران‬ ‫برای‬ ‫دیگری‬ ‫ابزار‬ ‫نیز‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫توزیع‬ ‫مناطق‬ ‫نقشه‬ ‫ارائه‬ ‫هفته‬ ‫روز‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫توزیع‬ ‫روزهای‬ ‫و‬ ‫توزیع‬ ‫تعداد‬ ،‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫مناطق‬ ،‫نقشه‬ ‫این‬ ‫توضیح‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تایمز‬ ‫نیویورک‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫توزیع‬ ‫مناطق‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫برای‬ ‫حاضر‬ ‫نقشه‬ .‫است‬ ‫رسانده‬ ‫مخاطبین‬ ‫اطالع‬ ‫به‬ ،‫است‬ )‫جمعه‬ ‫و‬ ‫(پنجشنبه‬ .‫میباشد‬ ‫مسکن‬ ‫برای‬ ،‫میباشد‬ ‫آگهی‬ ‫رزرو‬ ‫برای‬ ‫مخاطب‬ ‫تصمیم‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫تمام‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ،‫است‬ ‫مشخص‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫ا‬ ‫نگاه‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫مخاطبین‬‫و‬ ‫آگاهانه‬ ‫کامال‬ ‫پیام‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫میسر‬ ‫زمانی‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫واداشت‬ ‫خدمات‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫ول‬ .‫نماید‬ ‫ایجاد‬ ‫خدمات‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫خواندن‬ ‫لحظه‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫اقدام‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫انگیزش‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫طراحی‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫پیام‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫امری‬ ،‫پیام‬ ‫مشخصات‬ ‫دیگر‬ ‫از‬‫مشتری‬ ‫محسوس‬ ‫غیر‬ .‫نماید‬ ‫آگهی‬ ‫خدمات‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫وادار‬ ‫را‬ ‫صفحه‬05‫نوزده‬ ‫تصویر‬ / ‫تایمز‬ ‫نیویورک‬ ‫های‬ ‫آگهی‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ 3006.‫شما‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ 3031.‫شادی‬ ‫های‬ ‫آگهی‬ 3566.‫تجاری‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ 3366.‫خرید‬ ‫درخواست‬ 3066.‫خریداران‬ ‫به‬ ‫پیشنهاد‬ 3036.‫حراج‬ 3166.‫موتوری‬ ‫وسائط‬ 3116.‫پروازی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاالها‬ 3666.‫کتاب‬ 5666.‫فروش‬ ‫منتظر‬ ‫کادرهای‬ 3666.‫رسانی‬ ‫اطالع‬-‫آگهی‬ 3166.‫تجاری‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫اطالعیه‬ 0666.‫راهنما‬ 6666.‫آنتیک‬
 19. 19. ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬–‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫پروژه‬‫نمونه‬–‫تبریز‬7831 ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬–http://shahram.honarmayeh.com-shahon@gmail.com ‫صفحه‬79 ‫نوع‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫متفاوتی‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬ ‫تایمز‬ ‫نیویورک‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫از‬ ‫تایمز‬ ‫نیویورک‬ ،‫مخاطبین‬ ‫فعالیت‬ 1.‫تفریح‬ ‫و‬ ‫هنر‬ 0.‫خودرو‬ 3.‫کتاب‬ 5.‫تجارت‬ 3.‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫کاالهای‬ 0.‫آموزشی‬ 7.)‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫(شرکت‬ ‫بازاریابی‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫های‬ ‫آگهی‬ 1.‫عمومی‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ 6.‫بهداشت‬ 16.‫المللی‬ ‫بین‬ 11.‫مسکن‬ 10.‫کاریابی‬ 13.‫ای‬ ‫منطقه‬ 15.‫فروشی‬ ‫خرده‬ 13.‫تکنولوژی‬ 10.‫مسافرت‬ 17.‫عمومی‬ ‫اطالعات‬ ‫صفحه‬00‫یک‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫تصویر‬ / ‫با‬ ‫تایمز‬ ‫نیویورک‬‫کامال‬ ‫آگهی‬ ‫اندازه‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫مشتریان‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫در‬ ،‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫کادرهای‬ ‫جدول‬ ‫ارائه‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫عمل‬ ‫هوشمندانه‬ ‫در‬ ‫تایمز‬ ‫نیویورک‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫هوشمندانه‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ،‫بعدی‬ ‫صفحات‬ ‫تصاویر‬ ‫و‬ ‫جدول‬ ‫این‬ ‫مالحظه‬ ‫با‬ ‫ب‬ ‫پی‬ ‫آگهی‬ ‫چاپ‬ ‫محل‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫مشتری‬ ‫راهنمایی‬.‫رد‬ ‫صفحه‬37‫سی‬ ‫تصویر‬ / .‫است‬ ‫نموده‬ ‫ارائه‬ ‫تقویم‬ ‫چاپ‬ ‫و‬ ‫رزرو‬ ،‫ویرایش‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫کلیه‬ ‫برای‬ ‫تایمز‬ ‫نیویورک‬ ‫کاری‬ ‫توسعه‬ ‫الزامات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫ساالنه‬ ‫تقویم‬ ‫ارائه‬‫نمونه‬.‫میباشد‬

×