Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫جلسه‬‫س‬/‫وم‬‫تاریخ‬27/3/77‫روز‬‫دو‬/ ‫شنبه‬‫شروع‬ ‫ساعت‬22:21
2.‫پور‬ ‫احمدی‬ ‫آقای‬ ‫معرفی‬
2.‫دلیل‬ ‫بیان‬‫ض‬‫تصویری‬ ...
‫منطقه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫االن‬ ‫ولی‬ ‫میشد‬ ‫توزیع‬ ‫تک‬ ‫به‬ ‫تک‬ ‫قبال‬ :‫توزیع‬ ‫مشکل‬21‫تا‬31.‫میشود‬ ‫ارائه‬ ‫آگهی‬
‫نوشت...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

05. آگهی نامه نمونه مصاحبه گروهی شماره سه

493 views

Published on

بخشی از پروژه مطالعات بازار برای یک آگهی نام نمونه در شهر تبریز

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

05. آگهی نامه نمونه مصاحبه گروهی شماره سه

  1. 1. ‫جلسه‬‫س‬/‫وم‬‫تاریخ‬27/3/77‫روز‬‫دو‬/ ‫شنبه‬‫شروع‬ ‫ساعت‬22:21 2.‫پور‬ ‫احمدی‬ ‫آقای‬ ‫معرفی‬ 2.‫دلیل‬ ‫بیان‬‫ض‬‫تصویری‬ ‫و‬ ‫صوتی‬ ‫بط‬ 3.‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫معرفی‬ ‫درخواست‬ 4..‫دهید‬ ‫توضیح‬ ‫شب‬ ‫تا‬ ‫روز‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عادی‬ ‫روز‬ ‫یک‬ :‫س‬22:34 1.‫میکنید؟‬ ‫تهیه‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خاصی‬ ‫اطالع‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اگر‬ 227،‫اینترنت‬ ،‫نمونه‬،‫همکاران‬ ،‫تبریز‬ ‫کلید‬ ،‫مرجع‬ ‫کتاب‬ ،‫اول‬ ‫کتاب‬ ،‫آزادی‬ ‫مهد‬ ،‫ایلیاد‬ ،‫محلی‬ ‫های‬ ‫روزنامه‬ ،‫شرکت‬2721 1.22:14‫کنید‬ ‫مطرح‬ ‫بلند‬ ‫صدای‬ ‫با‬ ‫میشه‬ ‫که‬ ‫سئواالتی‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ :‫کردن‬ ‫صحبت‬ ‫بلند‬ ‫بازی‬ :‫نیازمندیها‬‫رنگی‬ ‫چه‬ ،‫شکلی‬ ‫(چه‬) ‫نمونه‬‫شهر‬ ‫یک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ،‫جامعه‬ ‫نیازمندیهای‬ ،‫داریم‬ ‫نیاز‬ ‫بهش‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ،‫مشتری‬ ‫افزایش‬ ،‫ملک‬ ‫فروش‬ ،‫بازارکار‬ ،‫استخدام‬ ، 7.‫بوده؟‬ ‫موردی‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫کردید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ‫کردن‬ ‫برطرف‬ ‫برای‬ ‫نیازمندیها‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫باری‬ ‫آخرین‬ ،)‫ارتباطات‬ ‫روش‬ ‫(به‬ ،‫دالر‬ ،‫سکه‬ 7.‫دنبال‬ ‫شده‬ ‫حاال‬ ‫تا‬‫باشید؟‬ ‫مختلف‬ ‫محصوالت‬ ‫قیمت‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫نگرفتیم‬ ‫ای‬ ‫کننده‬ ‫قانع‬ ‫جواب‬ 9.‫چیست؟‬ ‫شهر‬ ‫سطح‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫نظرتان‬ ‫نمونه‬( ‫آذربایجان‬ ‫امید‬ ،‫ایلیاد‬ ،‫نمونه‬‫بندی‬ ‫دسته‬ ،)‫میکند‬ ‫پخش‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫را‬ ‫آگهی‬ ‫میکند‬ ‫اعالم‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫چون‬‫نمونه‬‫امنیت‬ ،‫خوبه‬ ‫خیلی‬‫نمونه‬‫هم‬ ‫توزیع‬ ،‫خوبه‬‫نمونه‬،‫دارد‬ ‫مشکل‬ ‫نمونه‬‫کیف‬ ،‫شده‬ ‫یکنواخت‬‫تبلیغاتی‬ ‫استند‬ ،‫تنوع‬ ،‫رنگ‬ ،‫یت‬ 21.22:23‫چیست؟‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫نیازمندی‬ ‫چیست؟‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫نیازمندی‬ ‫جایگاه‬ 21%‫را‬ ‫ما‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬‫نمونه‬،.‫میدهد‬ ‫پوشش‬21%‫طریق‬ ‫از‬ ‫فقط‬ ‫ما‬ ‫مشتریان‬‫نمونه‬،‫دیگر‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫تجارب‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ،‫و‬ ‫شکست‬ ‫علت‬ .‫دهیم‬ ‫گسترش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫کنیم‬ ‫سعی‬ ‫است؟‬ ‫بوده‬ ‫چه‬ ‫حال‬ ‫تا‬ ‫فعال‬ ‫های‬ ‫مجموعه‬ ‫موفقیت‬ ‫توزیع‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ .‫است‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫داخل‬ ‫صنوف‬ ‫گسترش‬ ‫کار‬ ‫اولین‬‫داشته‬ ‫باید‬ ‫همیشه‬ ‫جدید‬ ‫کارهای‬ .‫شود‬ ‫عرضه‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫مطالب‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫کارگاههای‬ ‫شهر‬ ‫سطح‬ ‫در‬ .‫باشد‬)‫بازاریابی‬ ‫کارگاه‬ ،‫یوگا‬ ‫کارگاه‬ ،‫روانشناسی‬ ‫کارگاه‬ ،‫خنده‬ ‫کارگاه‬ ‫(مثال‬ ‫کند‬‫و‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫خودم‬ ‫توزیع‬ ، ،‫کنم‬ ‫تر‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ .‫بشود‬ ‫له‬ ‫پا‬ ‫زیر‬ ‫یا‬ ‫کنند‬ ‫پاک‬ ‫شیشه‬ ‫من‬ ‫اسم‬ ‫با‬ ‫ندارم‬ ‫دوست‬ .‫است‬ ‫من‬ ‫حیثیت‬ ‫من‬ ‫اسم‬ ‫روزنامه‬ ‫با‬ ،‫دهد‬ ‫تطبیق‬ ‫فصل‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫رنگش‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫تنوعش‬ ‫که‬ ‫بکنیم‬ ‫کاری‬،‫کنند‬ ‫توزیع‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫آب‬ ،‫گاز‬ ،‫تلفن‬ ‫های‬ ‫قبض‬ ‫با‬ ،‫کنند‬ ‫توزیع‬ ‫ها‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫مجزایی‬ ‫واحد‬ ‫باید‬ ‫توزیع‬ 22:31)‫میباشد‬ ‫توزیع‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫جاهای‬ ‫ملی‬ ‫بانک‬ ،‫بنزین‬ ‫پمپ‬ ،‫پست‬ ‫مثال‬ ،‫است‬ ‫زیاد‬ ‫شهر‬ ‫شلوغ‬ ‫جاهای‬ :‫پیشنهاد‬ ‫(یک‬ ‫داشته‬ ‫تبلیغ‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫است‬ ‫رقابتی‬ ‫ما‬ ‫کار‬ ‫چون‬.‫باشیم‬ ‫که‬ ‫قشنگی‬ ‫کار‬‫نمونه‬.‫هاست‬ ‫سوپرمارکت‬ ‫در‬ ‫توزیع‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫نمونه‬.‫کند‬ ‫مقوایی‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫جلد‬ ‫نامه‬ ‫آگهی‬ ‫کردن‬ ‫ماندگار‬ ‫برای‬ 22.‫چیست؟‬ ‫صنفی‬ ‫اطالعات‬ ‫ارائه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ 22:47‫نفع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫مخاطب‬ ‫نفع‬ ‫به‬‫است‬ ‫دهنده‬ ‫آگهی‬ ‫کامپیوتر‬ ‫و‬ ‫موبایل‬ ‫کاالهای‬ ‫قیمت‬ ‫ارتباطات‬ ‫عصر‬.‫میکند‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫های‬ ‫تازه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ).‫برساند‬ ‫ما‬ ‫اطالع‬ ‫به‬ ‫چاپ‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫جدیدشان‬ ‫کاالهای‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫نوکیا‬ ‫مانند‬ ‫مادر‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ :‫ایده‬ ‫(یک‬ 22.‫دهید؟‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫خرید‬ ‫تصمیم‬ ‫نحوه‬ ‫تا‬ ‫نیازتان‬ ‫درج‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫پروسه‬ ( ،‫شود‬ ‫تخصصی‬ ‫باید‬ ‫آگهی‬ ‫متن‬‫نمونه‬‫با‬)‫بدهد‬ ‫مشاوره‬ ‫ید‬ .‫کنند‬ ‫بهینه‬ ‫را‬ ‫توزیع‬ ،‫کنند‬ ‫مناسب‬ ‫را‬ ‫قیمت‬ ،‫دهند‬ ‫مشاوره‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫مطلب‬ ‫برای‬ ،‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫اختیارمان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نفری‬ ‫سریعا‬ ،‫تماس‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫نمونه‬.‫کند‬ ‫معرفی‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بگیرد‬ ‫مشتری‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫میتواند‬ ‫ارائه‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫آگهی‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ،‫نیازمندیها‬ ‫از‬ ‫جدا‬.‫دهد‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سوپرمارکت‬ :‫خوب‬ ‫ایده‬ ‫(یک‬‫نمونه‬)‫شود‬ ‫مشخص‬ ‫نشان‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫حتما‬ ‫میشود‬ ‫توزیع‬
  2. 2. ‫منطقه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫االن‬ ‫ولی‬ ‫میشد‬ ‫توزیع‬ ‫تک‬ ‫به‬ ‫تک‬ ‫قبال‬ :‫توزیع‬ ‫مشکل‬21‫تا‬31.‫میشود‬ ‫ارائه‬ ‫آگهی‬ ‫نوشته‬ ‫مطلب‬ ‫صنف‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫شماره‬ ‫(هر‬ .‫کنند‬ ‫ارائه‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫اضافه‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬)‫شود‬ ‫ه‬ ‫هایی‬ ‫(شرکت‬ )‫کنند‬ ‫اضافه‬ ‫روز‬ ‫(فال‬ )‫کنند‬ ‫ارائه‬ ‫خوب‬ ‫جالب‬ ‫اس‬ ‫ام‬ ‫اس‬ ‫تا‬ ‫(چهار‬ .‫شود‬ ‫دقت‬ ‫خیلی‬ ‫طراحی‬ ،‫کنند‬ ‫دقت‬ ‫کاغذ‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫رنگ‬ ‫به‬‫ستند‬ ‫که‬ ،‫میگذارند‬ ‫مسابقه‬ ‫که‬‫نمونه‬‫های‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫میتواند‬‫ی‬)‫کند‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫نمونه‬‫اعتماد‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫پخش‬ ‫خودش‬ ‫کارمندان‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫جوایز‬ ‫قبال‬.‫دهد‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫جایزه‬ ‫آگهی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬‫نمونه‬.‫میگرفتم‬ ‫جواب‬ ‫بیشتر‬ ‫ما‬ ‫میرفت‬ ‫نصف‬ ‫تیراژ‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫بهتر‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫و‬ ‫یکشنبه‬ ‫روزهای‬ ،‫است‬ ‫بهتر‬ ‫ببرند‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫تیراژ‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫چاپ‬ ‫بار‬ ‫دو‬ ‫اگر‬ .‫کند‬ ‫ارائه‬ ‫بیشتری‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ‫قدیمی‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ،‫کند‬ ‫ارائه‬ ‫همکاران‬ ‫باشگاه‬.‫است‬ ‫خوبی‬ ‫کار‬ ‫هم‬ ‫کارت‬ ‫تخفیف‬ .‫بدهد‬ ‫خوب‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫تهیه‬ ‫استخر‬ ‫بلیط‬ ‫مثال‬ :‫جلسه‬ ‫پایان‬23:27

×