Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cтатистик

306 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cтатистик

  1. 1. Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохиролын хэмжээ /жил бүрийн эцсийн байдлаар, тэр бум төгрөгөөр/ - ₮ 5,000.00₮ 10,000.00₮ 15,000.00₮ 20,000.00₮ 25,000.00₮ 30,000.00₮ 2010 I-XII 2011 I-XII 2012 I-XII 2013 I-XII 19825 19197 22089 25362 Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо /жил бүрийн эцсийн байдлаар/ 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2010 I-XII 2011 I-XII 2012 I-XII 2013 I-XII 33.4 35.9 53.3 159.1 нийт хохирол нөхөн төлүүлсэн
  2. 2. Татварын албадаас 2012 онд 149 дүгнэлтэд холбогдох 884,2 тэрбум төгрөгийн зөрчилд дүгнэлт бичиж шалгуулхаар цагдаагийн байгууллагад шилжүүлсэн бөгөөд шийдвэрлэлтийн явцын статистик мэдээллийг үзүүлбэл: Тоогоор авч үзвэл Цагдаагийн байгууллагад шилжүүлсэн нийт зөрчлийн дөнгөж 0,04 хувь нь шүүхэд шилжиж, 90,9 хувь нь шалгагдсаар байгаагас үзвэл үндсэндээ хэргийн шийдвэрлэлт таш хангалтгүй түвшинд байгааг илтгэж байна. Үнийн дүнгээр нь авч үзвэл нийт 149 зөрчлөөс 2 буюу 1,3 хувь болох 169.0 сая төгрөг л шүүхэд шилжиж, 107 буюу 71,7 хувь болох 401756,7 сая төгрөгийн хэрэг одоог хүртэл шалгагдаж байна. Үнийн дүнгээр нь авч үзвэл нийт 149 зөрчлөөс 2 буюу 1,3 хувь болох 169.0 сая төгрөг л шүүхэд шилжиж, 107 буюу 71,7 хувь болох 401756,7 сая төгрөгийн хэрэг одоог хүртэл шалгагдаж байна. 15,500.40 18,799.60 401,756.70 5,845.80 169 зөрчлийн шийдвэрлэлт /сая төгрөг/ эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан хэрэгсэхгүй болгосон шалгагдаж байгаа түдгэлзүүлсэн шүүхэд шилжүүлсэн 16 20 107 4 2 цагдаа, прокурорын байгууллагад шилжүүлсэн зөрчлийн шийдвэрлэлт /тоогоор/ эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан хэрэгсэхгүй болгосон шалгагдаж байгаа түдгэлзүүлсэн шүүхэд шилжүүлсэн
  3. 3. Татварын гэмт хэрэг үйлдэгчид нь голдуу алба ажилтай, аж ахуй нэгж байгууллагын эзэд, захиралууд, нягтлан бодогч зэрэг албан хаагчид байх бөгөөд хүйсийн хувьд 65 хувь нь эмэгтэй, үлдсэн хувь нь эрэгтэйчүүд насны байдлаар авч үзвэл дундаж нас 38 байна. 30 хүртэл насны хүмүүс 10 орчим хувийг эзлэж байгаа нь энэ насныхан харьцангуй байр сууриа бүрэн олоогүй, аж ахуй нэгж байгууллагыг удирдах хэмжээнд хүрээгүй байдагтай хобоотой бөгөөд гэмт хэрэгт хобогдсон хүмүүс нь байгууллагын нягтлан бодогчийн албан тушаалтан байх жишээтэй. 65% 35% татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт хэрэг үйлдэгсэд хүйсээр эм эр 11% 41% 40% 8% татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт хэрэг үйлдэгсэд насны агилал 30 хүртэл нас 31-40 41-50 51 -ээс дээш нас
  4. 4. Татварын гэмт хэрэг хийх санаачлагын 80 гаруй хувийг аж ахуй нэгж, байгууллагын эзэд, захиралууд гаргадаг бөгөөд зарим тохиолдол нягтлан бодогчдоо хэлэлгүйгээр орлогын мөнгийг өөрийн дураар зарцуулдаг байна. Татварын гэмт хэрэг хийх санаачлагын 80 гаруй хувийг аж ахуй нэгж, байгууллагын эзэд захиралууд гаргадаг бөгөөд зарим тохиолдолд нягтлан бодогчдоо хэлэлгүйгээр орлогын мөнгийг өөрийн дураар зарцуулах тохиолдол гардаг тул ЭБШ ажиллаганы явцад тухайн гэмт хэргийн сүбъектийг тогтооход анхаарах шаардлагтай. Татварын гэмт хэрэг үйлдэж байгаа этгээдүүдийг авч үзвэл тэдний 40 хувь нь хууль зүйн мэрэгжилтэй байхад энэ төрлийн гэмт хэрэг үйлдэгсэдийн 8 хувь нь зохион байгуулалттай үйлддэг байна. 58%22% 19% 1% Татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт хэрэг үйлдэгсэд боловсролын түвшин дээд боловсролтой тусгай боловсролтой бүрэн бус дунд боловсролтой бага боловсролтой
  5. 5. Сүүдрийн буюу сүүдрийн эдийн засаг гэдэг нь нийгэм болон төрөөс нуугдмал, төрийн хяналт, бүртгэлээс гадуур байгаа эдийн засгийн үйл ажиллагаа юм. Эдийн засгийн албан бус, үл харагдах хэсгийг бүрдүүлдэг энэ хэсэгт өрхийн болон нийгмийн бүлгийн эрхэлдэг бизнес ч орох бөгөөд хууль бус буюу гэмт хэргийн шинжтэй үйл ажиллагаа мөн энд багтана. Сүүдрийн эдийн засаг төрийн хууль тогтоомж, нийгмийн дэг журмын гадуур оршин тогтнож хөгжсөөр байдаг. Олсон орлогоо нууж, татвараас зайлсхийх сонирхол сүүдрийн эдийн засагт ноёрхдог. Үйлдвэрлэлийн аргаар тооцсон ДНБ/оны үнээр, тэрбум төгрөг/ Үйлдвэрлэлийн аргаар тооцсон ДНБ/оны үнээр/ 2012 онд 177,5 тэрбум төгрөг болж, 2011 онтой харьцуулхад 59,9 тэрбум төгрөг буюу 42,4 хувиар өсжээ. Монгол банкнаас явуулсан судалгааны үр дүнд манай улсын сүүдрийн эдийн засгийн хэмжээ 2012 оны байдлаар ДНБ-ий 35 орчим хувьтай тэнцүү байна гэж үзсэн. 51,625,000,000 төгрөгийн татвар төлөгдөөгүй үлдсэн байж болно. Энэ нь 2012 онд бүртгэгдсэн нийт гэмт хэргийн улмаач учирсан эд хөрөнгийн хохиролтой тэнцэж байна. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 ДНБ 114.7 102.3 124.5 177.5 2009 2010 2011 2012

×