hnkÀÖ acymZIÄ
‫الحاجة‬ ‫قضاء‬ ‫آداب‬
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
...
hnkÀÖw sshIn¡cpXv:
hnkÀÖw Bhiyambn h¶tijw ]n¶oSXn¶v
sshIn¸n¡mXncn¡p¶Xn aX]chpw
BtcmKy]chpamb Hcp]mSv KpW§fpണ്ടv.
WISD M w...
hnkÀÖ kab¯v
apKod¯p_vp ipAv_(d)hn n¶pw
nthZw, ‘_n (k) hnkÀÖ¯nv
t]mbm (P§fn n¶pw) AI¶ncn¡pw’
(AÂ AÀ_A:).
WISD M www.wisd...
im]tlXphm¡p¶ aq¶v
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
3 Øe§sf hÀÖn¡pI:
Pe...
net¯mSSp¡p¶Xphsc
KvX shfnhmImXncn¡m³ thണ്ടnbmWnXv.
Akv(d) hn n¶pw nthZw, At±lw
]dbp¶p: ‘_n(k) hnkÀÖw sN¿mncn
¡pt¼mÄ net¯m...
AÃmlphnsâ maapÅ
hfsc Anhmcyamb L«¯nsemgnsI AÃmlphnsâ
maapÅ H¶pambpw hnkÀÖØe¯v {]thin¡m³
]mSnÃ. ImcWw hnkÀÖØew hr¯ntISpIfpt...
Jn_ve¡v ap¶nSpItbm
A_qA¿q_p A³kzmcn(d)hn n¶pw nthZw,
_n(k) ]dªp: ‘n§fmsc¦nepw aeaq{X
hnkÀÖ¯nv sN¶m Jn_ve¡v A`napJamtbm
...
Jn_ve¡v ap¶nSpItbm
Cu nbaw acp`qant]mse Hgnª {]tZi¯v
am{Xw _m[IambXmWv. F¶m sI«nS§fnepw
hnkÀÖ¯nncn¡p¶hpw Jn_ve¡panS
bn a...
sI«nn¡p¶ shůnÂ
A_qlpssdd (d)hn n¶pw nthZw, _n (k)
]dªp: ‘n§fmcpw Xs¶ sI«nn¡p¶ shůnÂ
aq{Xn¡cpXv, F¶n«Xn Ipfn¡pIbpw Ac...
heXpssIsImണ്ടv iuNyw
A_qJXmZbn n¶pw nthZw, _n (k)
]dªp: ‘aq{X hnkÀÖ thfbn n§fmcpw
heXpssI sImണ്ടv enwKw kv]Àin¡cpXv,
aeh...
aq{Xn¡pt¼mÄ Ccn¡pI:
aq{XhnkÀÖ thfbn Ccn¡p¶XmWv D¯aw,
F¶m n¡p¶Xnpw hntcm[anÃ.
Bbni(d)bn n¶pw nthZw, ‘_n(k) n¶p
aq{Xsamg...
F¶m Xsâ icoc¯nepw hkv{X¯nepw amenyamhm
sXbpw, aäpÅhÀ ImWmnShcmsXbpw n¶v aq{Xn¡p¶
Xnv hntcm[anÃ. lpssZ^(d)hn n¶pw nthZw,A...
hnkÀÖ¯nnsS
hfsc AnhmcyambsX¦nsemgnsI hnkÀÖ¯nnsS
kwkmcn¡m³ ]mSnÃ. C_vpDaÀ(d)hn n¶pw nth
Zw, At±lw ]dbp¶p: ‘_n(k) aq{Xn¨psI...
IÃpsImണ്ടv iuNyw
FÃv, DW§nb NmWIw t]msebpÅXv sImണ്ടv ipNo
Icn¡p¶Xv Idml¯mWv. IÃpsImണ്ടv ipNoIcn¡pt¼m
Ä Ahsb Häbm¡Â D¯ahpam...
AI¯v {]thin¡pt¼mÄ
hnkÀÖ Øe¯v {]thin¡pt¼mÄ CSXvImev sh¨v
tIdepw ]pd¯phcpt¼mÄ heXpIm sh¨v Cd§epw
ZnIvdpIÄ sNmÃepw D¯aamWv. ...
]pd¯phcpt¼mÄ heXpIm ap´n¡pIbpw
F¶pw ]dbmdpണ്ടmbncp¶p.
‘AÃmlpth nt¶mSv Rm³ s]mdp¡ens
tXSp¶p’
WISD M www.wisdomislam.org | ...
hnkÀÖ tijw
A_qlpssdd (d) hn n¶pw nthZw, At±lw ]dbp
¶p: ‘_n(k) aeaq{X hnkÀÖw S¯pIbpw, tijw
Hcp sNdnb ]m{X¯n n¶pw shÅsamgn...
WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION
Together.. Towards.. Peace...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionG...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Visarjana maryaathakal

1,039 views

Published on

Published in: Education, Spiritual, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,039
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Visarjana maryaathakal

 1. 1. hnkÀÖ acymZIÄ ‫الحاجة‬ ‫قضاء‬ ‫آداب‬ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION ZAvhm skâÀ þ in^ Based on work by
 2. 2. hnkÀÖw sshIn¡cpXv: hnkÀÖw Bhiyambn h¶tijw ]n¶oSXn¶v sshIn¸n¡mXncn¡p¶Xn aX]chpw BtcmKy]chpamb Hcp]mSv KpW§fpണ്ടv. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 1
 3. 3. hnkÀÖ kab¯v apKod¯p_vp ipAv_(d)hn n¶pw nthZw, ‘_n (k) hnkÀÖ¯nv t]mbm (P§fn n¶pw) AI¶ncn¡pw’ (A AÀ_A:). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 2 adªncn¡pI:
 4. 4. im]tlXphm¡p¶ aq¶v WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 3 Øe§sf hÀÖn¡pI: Pemib¯nte¡pÅ hgn P§fpsS S¸mX hn{ia¯n¶ncn¡p¶ XW {]tZi§Ä
 5. 5. net¯mSSp¡p¶Xphsc KvX shfnhmImXncn¡m³ thണ്ടnbmWnXv. Akv(d) hn n¶pw nthZw, At±lw ]dbp¶p: ‘_n(k) hnkÀÖw sN¿mncn ¡pt¼mÄ net¯mSSp¡pt¼mgÃmsX hkv{Xw s]m¡n¸nSn¡mdpmbncp¶nÃ’ (A_qZmhqZv). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 4 hkv{Xw s]m¡cpXv:
 6. 6. AÃmlphnsâ maapÅ hfsc Anhmcyamb L«¯nsemgnsI AÃmlphnsâ maapÅ H¶pambpw hnkÀÖØe¯v {]thin¡m³ ]mSnÃ. ImcWw hnkÀÖØew hr¯ntISpIfptSbpw ameny§fpsSbpw CSamWv. AhnsS ]nimNp¡Ä kt½fn¡pIbpw sN¿p¶p. am{Xaà AXv AÃmlphnsâ mas¯ nµn¡mXncn¡epw alXzs¸Sp¯epamWv. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 5 hbpambn {]thin¡cpXv:
 7. 7. Jn_ve¡v ap¶nSpItbm A_qA¿q_p A³kzmcn(d)hn n¶pw nthZw, _n(k) ]dªp: ‘n§fmsc¦nepw aeaq{X hnkÀÖ¯nv sN¶m Jn_ve¡v A`napJamtbm {]XnapJamtbm Ccn¡cpXv. aäp hi§fnte¡v n§Ä Xncnªncn¡pI’ (_pJmcn, apkvenw). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 6 ]n¶nSpItbm AcpXv:
 8. 8. Jn_ve¡v ap¶nSpItbm Cu nbaw acp`qant]mse Hgnª {]tZi¯v am{Xw _m[IambXmWv. F¶m sI«nS§fnepw hnkÀÖ¯nncn¡p¶hpw Jn_ve¡panS bn adbpÅnS§fnepw AXv AphZobamWv. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 6 ]n¶nSpItbm AcpXv:
 9. 9. sI«nn¡p¶ shůn A_qlpssdd (d)hn n¶pw nthZw, _n (k) ]dªp: ‘n§fmcpw Xs¶ sI«nn¡p¶ shůn aq{Xn¡cpXv, F¶n«Xn Ipfn¡pIbpw AcpXv ’ (_pJmcn, apkvenw). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 7 aq{Xn¡cpXv:
 10. 10. heXpssIsImണ്ടv iuNyw A_qJXmZbn n¶pw nthZw, _n (k) ]dªp: ‘aq{X hnkÀÖ thfbn n§fmcpw heXpssI sImണ്ടv enwKw kv]Àin¡cpXv, aehnkÀÖtijw heXpssIsImണ്ടv ipNoIcn¡pIbpacpXv ’ (_pJmcn, apkvenw). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 8 sN¿cpXv:
 11. 11. aq{Xn¡pt¼mÄ Ccn¡pI: aq{XhnkÀÖ thfbn Ccn¡p¶XmWv D¯aw, F¶m n¡p¶Xnpw hntcm[anÃ. Bbni(d)bn n¶pw nthZw, ‘_n(k) n¶p aq{Xsamgn¨psh¶v n§tfmSmsc¦nepw ]dªm n§fXv hnizkn¡cpXv, At±lw Ccp¶psImÃmsX aq{Xn¡mdpmbncp¶nÃ’ (kmC). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 9
 12. 12. F¶m Xsâ icoc¯nepw hkv{X¯nepw amenyamhm sXbpw, aäpÅhÀ ImWmnShcmsXbpw n¶v aq{Xn¡p¶ Xnv hntcm[anÃ. lpssZ^(d)hn n¶pw nthZw,At±lw ]dbp¶p: ‘Rm³ _ntbmsSm¸apÅ Hchkc¯n P§Ä Iq«nbn« Ip¸¡p¶nsâ ASpt¯¡v amdns¨¶v At±lw n¶psImണ്ടv aq{Xn¡pIbpmbn. Rm³ At±l¯n  n¶pw amdnn¶p. At¸mÄ _n(k) ]dªp: ‘ASp¯p hcq’. RmSp¯v sN¶p At±¯nsâ sXm«Sp¯v n¶p. A§s At±lw hpZpshSp¯p. At±lw Xsâ Jp^v^Ifn³ta XShpIbpw sNbvXp’ (_pJmcn, apkvenw). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 13. 13. hnkÀÖ¯nnsS hfsc AnhmcyambsX¦nsemgnsI hnkÀÖ¯nnsS kwkmcn¡m³ ]mSnÃ. C_vpDaÀ(d)hn n¶pw nth Zw, At±lw ]dbp¶p: ‘_n(k) aq{Xn¨psImണ്ടncns¡ At±l¯nsâ AcnIneqsS HcmÄ S¶pt]mbn. At¶cw AbmÄ _n(k) tbmSv kemw ]dªp, At±lw kemw aS¡nbnÃ’ (apkvenw). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 10 kwkmcn¡cpXv:
 14. 14. IÃpsImണ്ടv iuNyw FÃv, DW§nb NmWIw t]msebpÅXv sImണ്ടv ipNo Icn¡p¶Xv Idml¯mWv. IÃpsImണ്ടv ipNoIcn¡pt¼m Ä Ahsb Häbm¡Â D¯ahpamWv. kÂamp ^mcnkn (d) hn n¶pw nthZw, At±lw ]dbp¶p: ‘aq¶n Ipdª IÃpIÄ sImണ്ടv R§Ä iuNyw sN¿p¶Xpw, FÃv, DW§nb ImjvTw XpS§nbh sImണ്ടv ip²oIcn¡p¶Xpw _n(k) R§tfmSv hntcm[n¨ncn ¡p¶p’ (apkvenw). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 11 sN¿pt¼mÄ:
 15. 15. AI¯v {]thin¡pt¼mÄ hnkÀÖ Øe¯v {]thin¡pt¼mÄ CSXvImev sh¨v tIdepw ]pd¯phcpt¼mÄ heXpIm sh¨v Cd§epw ZnIvdpIÄ sNmÃepw D¯aamWv. Akv (d)hn n¶pw nthZw, hnkÀÖØe¯v {]thin¡pt¼mÄ _n(k) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 12 ‘AÃmlpth FÃmhn[ t¾ÑXIfn n¶pw t¾Ñ Øe§ fn n¶pw Rm³ nt¶mSv c£ tXSp¶p’ (_pJmcn).
 16. 16. ]pd¯phcpt¼mÄ heXpIm ap´n¡pIbpw F¶pw ]dbmdpണ്ടmbncp¶p. ‘AÃmlpth nt¶mSv Rm³ s]mdp¡ens tXSp¶p’ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 13 ]pd¯phcpt¼mÄ
 17. 17. hnkÀÖ tijw A_qlpssdd (d) hn n¶pw nthZw, At±lw ]dbp ¶p: ‘_n(k) aeaq{X hnkÀÖw S¯pIbpw, tijw Hcp sNdnb ]m{X¯n n¶pw shÅsamgn¡pIbpw ]n¶oSv Xdbnepc¨v ssIIgpIn hr¯nbm¡pIbpw sNbvXp’ (A_qZmhqZv, C_vpamP). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 14 ssI IgpIÂ:
 18. 18. WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION Together.. Towards.. Peace... WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION

×