]pWy da-Zmpw
Nne ZpÀ_e lZo-kp-Ifpw
tm¼pw Nne ZpÀ_e lZo-kp-Ifpw þ kÂam³ kzemln
_n (k)-bpsS tm¼v þ keo-ap lnem-en, Aen lk³ ...
_n (‫)ﷺ‬ ]dªp: Fsâ t]cn n§Ä
IÅw ]d-b-cp-Xv. BÀ Fsâ t]cn IÅw
]d-bp-¶pthm (A-dn-ªpsImv ) Ah³ c-
I-¯n {]th-in-¡pI Xs¶ sN¿...
1
dP_v amkw {]th-in-¨m _n (k) C{]-Im-cw
{]mÀ°n¡mdpmbncp-¶p.
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissi...
_n(-k) ]dªp: n§Ä da-Zm-n-s-¡p-dn¨v
‘da-Zm³’ F¶v ]d-b-cp-Xv. AXv AÃm-lp-hnsâ
ma-§-fn s]« Hcp ma-am-Wv. n§Ä ‘ilvdp
da-Zm³’ ...
“da-Zmnep-ff ]pWyw P-§Ä Xncn-¨-dn-ªn-cp-¶p-sh¦nÂ
hÀjw apgp-h³ da-Zm³ Bbncn¡m³ AhÀ B{Kln-¡p-
am-bn-cp-¶p. hÀjmcw`w apXÂ hÀj...
“tl P-§tf, n§Ä¡v al-¯m-sbmcp amkw kam-K-X-am-bn-cn-¡p-¶p.
B amk-¯n B-bncw amk-t¯-¡mÄ ]pWIc-amb cp cm{Xnbpv. B
amk¯ns ...
“ da-Zm-nsâ BZyw Imcp-Wy-am-Wv, a[yw ]m]-tam-N--¯n-tâ-Xm-Wv,
Ah-kmw c-I-tam-N--¯n-tâ-Xpw.”
da-Zm-ns BZy ]-¯v, Sp-hnse ]¯v,...
tms¼-Sp-¡q,
BtcmKyw tSq.
6
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
“tcmKtam ymb-amb Imc-Wtam IqSmsX Btcm¦nepw
da-Zm-nse Hcp Znh-ks¯ tm¼v Hgn-hm-¡n-bmÂ
hÀjw apgp-h³ tms¼-Sp-¯mepw ]I-c-ambn a...
Cu {]mÀ° _n(-k) bn n¶v Ønc-s¸«p h¶n-«n-
Ã. CXv ZpÀ_-e-amb lZokv BWv. tm¼v Xpd-¡p-
t¼mÄ Xmsg tNÀ¯ {]mÀ° sNmÃp-I.
7
WISD M ...
Cu lZo-kp-I-fn Nne-Xn-sâ-sbÃmw kmc-§Ä
hnip² JpÀ-B-nepw Xncp-kp-¶-¯nepw Ønc-s¸-«h
Xs¶-bm-Wv. ]t£, AÃm-lp-hnsâ {]hm-N-I³ (k...
WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION
Together.. Towards.. Peace...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionG...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Punya ramadanum chila durbala hadeesukalum

607 views

Published on

Published in: Education, Spiritual, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
607
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Punya ramadanum chila durbala hadeesukalum

 1. 1. ]pWy da-Zmpw Nne ZpÀ_e lZo-kp-Ifpw tm¼pw Nne ZpÀ_e lZo-kp-Ifpw þ kÂam³ kzemln _n (k)-bpsS tm¼v þ keo-ap lnem-en, Aen lk³ A le_n WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION d^-d³kv
 2. 2. _n (‫)ﷺ‬ ]dªp: Fsâ t]cn n§Ä IÅw ]d-b-cp-Xv. BÀ Fsâ t]cn IÅw ]d-bp-¶pthm (A-dn-ªpsImv ) Ah³ c- I-¯n {]th-in-¡pI Xs¶ sN¿pw. (_p-Jm-cn) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 3. 3. 1 dP_v amkw {]th-in-¨m _n (k) C{]-Im-cw {]mÀ°n¡mdpmbncp-¶p. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 4. 4. _n(-k) ]dªp: n§Ä da-Zm-n-s-¡p-dn¨v ‘da-Zm³’ F¶v ]d-b-cp-Xv. AXv AÃm-lp-hnsâ ma-§-fn s]« Hcp ma-am-Wv. n§Ä ‘ilvdp da-Zm³’ F¶v ]d-bp-I. 2 WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 5. 5. “da-Zmnep-ff ]pWyw P-§Ä Xncn-¨-dn-ªn-cp-¶p-sh¦n hÀjw apgp-h³ da-Zm³ Bbncn¡m³ AhÀ B{Kln-¡p- am-bn-cp-¶p. hÀjmcw`w apX hÀjm-h-kmw hsc da-Zm- ns kzoIcn-¡m-mbn kzÀ¤w Ae¦cn¡s¸-«p-sIm- ncn¡p-¶-Xm-Wv. ” 3 WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 6. 6. “tl P-§tf, n§Ä¡v al-¯m-sbmcp amkw kam-K-X-am-bn-cn-¡p-¶p. B amk-¯n B-bncw amk-t¯-¡mÄ ]pWIc-amb cp cm{Xnbpv. B amk¯ns ]I-ep-I-fn tmsSp¡Â nambpw AXnse- cm{XnI- fn n¶p {]mÀ°n¡Â (-a-kvI-cn-¡Â) ]pWy-I-c-am-bpw AÃmlp nÝbn¨n-cn-¡p-¶p. B amk-¯n kp¶-¯mb GsX¦nepw ]pWyw sNbvXv AÃm-lp-hn-tmSv ASp-¡m³ Bsc¦nepw {ian-¨m aäp amk-§- fn Hcp nÀ_Ô IÀ½w {]hÀ¯n¨hs t]mse-bm-bn-cn¡pw Ah³. AXnsâ Bcw`w Ap-{K-lhpw a[y-`mKw ]m]-tam-N-hpw Ah- kmw c-I-tam-N--hp-am-Ip-¶p.” .... 4 WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 7. 7. “ da-Zm-nsâ BZyw Imcp-Wy-am-Wv, a[yw ]m]-tam-N--¯n-tâ-Xm-Wv, Ah-kmw c-I-tam-N--¯n-tâ-Xpw.” da-Zm-ns BZy ]-¯v, Sp-hnse ]¯v, Ah-km-s¯ ]¯v F¶n- §s thÀXn-cn-¡p-¶-Xnv _n(-k)-bn n¶v ]Tn-¸n-¡-s¸-«n-«n-Ã. Ah-bn {]tXyI {]mÀ°Ifpw _n(-k) ]Tn-¸n-¨n-«n-«n-Ã. 5 WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 8. 8. tms¼-Sp-¡q, BtcmKyw tSq. 6 WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 9. 9. “tcmKtam ymb-amb Imc-Wtam IqSmsX Btcm¦nepw da-Zm-nse Hcp Znh-ks¯ tm¼v Hgn-hm-¡n-bm hÀjw apgp-h³ tms¼-Sp-¯mepw ]I-c-ambn aXn-bm- Ip-¶-Xà þ Hcp-thf Ah³ tms¼-Sp-¯m Xs¶.” 7 WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 10. 10. Cu {]mÀ° _n(-k) bn n¶v Ønc-s¸«p h¶n-«n- Ã. CXv ZpÀ_-e-amb lZokv BWv. tm¼v Xpd-¡p- t¼mÄ Xmsg tNÀ¯ {]mÀ° sNmÃp-I. 7 WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 11. 11. Cu lZo-kp-I-fn Nne-Xn-sâ-sbÃmw kmc-§Ä hnip² JpÀ-B-nepw Xncp-kp-¶-¯nepw Ønc-s¸-«h Xs¶-bm-Wv. ]t£, AÃm-lp-hnsâ {]hm-N-I³ (k) ]d-bm¯ Hcp Imcyw At±-l-¯n tNÀ¯v ]d-bm-h-X- Ã. Adn-hn-ÃmsX kwkm-c-¯n C¯cw Imcy-§Ä hcmsX kq£n-¡m-mWv CXv X¿m-dm-¡n-b-Xv. aäp-Å- hÀ¡v hcp¶ A_-²-§Ä Xncp-¯n-s¡m-Sp-¡p-atÃm. tm¼nsâ Zn-cm-{X-§Ä AÃm-lp-hn-te¡v IqSp-X ASp-¡m³ AÃm-lp- klm-bn-¡s«... Bao³ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 12. 12. WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION Together.. Towards.. Peace... WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION

×