Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Prayers from Holy Quran                        ََ َ ُ     َ َ َ ُ               ...
(286)  ഞങ്ങള�െട നാ      ,  ഞങ്ങൾ മറന്നുേപാകു             ,    ഞങ്ങള� െതറ്റ�പറ്റ�കെചയ്തുെവങ് ഞങ്ങെ...
(147)   ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, ഞങ്ങള� പാപങ്ങള, ഞങ്ങള� കാര�ങ്ങള വന്നുേപഅതി്രകമങ്ങ        ഞങ്ങള      നീ  െപാറുത്തുത...
14:40, 41 َ   ُْ َ ّ                   َ  ‫ّ َََﻞ‬      ‫َﻲ‬�ِ‫ِّ اﺟْﻌَﻠْ�ِ ُﻘِﻴﻢَ الﺼَّﻼَةِ و...
(94) എന്െ രക്ഷിതാ, നീ എെന അ്രകമികളാ ജനതയുെട കൂട്ടത െപടുത്തരു.23:97,98             ُ‫ رَ َن ْﺮﻀ‬       ...
26:83-85, 87   َ َ    َ                      َ ‫ﻟ‬ ِ�ْ‫ّ ﻫَﺐْ ﻲﻟِ ﺣُﻜْﻤًﺎ وَأَﺤﻟِْﻘْ�ِ ﺑِﺎلﺼَّ...
സ്ഥിരവാസത്ത സ�ര്ഗറങ്ങഅവെരയും അവരുെട മാതാപിതാക്കെളയ, ഭാര�മാർ,സന്തതി       എന്നിവര       നിന്    സദ്വൃത്തരാ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prayers from quran malayalam

448 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prayers from quran malayalam

 1. 1. Prayers from Holy Quran ََ َ ُ َ َ َ ُ .‫ﺳ ۡﻭﺭﺓُ ﺍﻟﻔﺎﺗِﺣﺔ , ﺳ ۡﻭﺭﺓُ ﺍﻟﻔﻠﻕ, ﺳ ۡﻭﺭﺓُ ﺍﻟﻧﺎﺱ‬ ‫ُ َ ﱠ‬2:127, 128 ًّ ‫َﻨَﺎ �َﻘﺒّْﻣَِﺎ ۖ ِﻧ أَﻧﺖ الﺴَﻤﻴﻊ اﻟْﻌﻠﻴﻢ ﴿٧٢١﴾َﻨَﺎ وَاﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ مُﺴ ِ َ وَﻣ ذُر َ ّت‬ ‫ْﻠِﻤَ�ْ لَﻚ ِﻦ ِّ� ِﻨَﺎ أُﻣَﺔ‬ ّ ُ َ ُ ّ َ َ ّ ‫ّ ََﻞ‬ ِ ِ ‫َّﻚ‬ ‫ﻨ‬ ُ‫ﻧﺖَ اﺘﻟَّﻮّاب الﺮَﺣﻴﻢ‬ ّ ُ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ ََ َ ّ ‫ﺴ‬ ﴾١٢٨﴿ ِ َ‫ّْﻠِﻤَﺔً ﻟَﻚ وأرِﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﻜﻨﺎ وﺗ ْ ﻋﻠﻴْﻨﺎ ۖ ّﻚَ أ‬ ‫ﺐ‬ ِ(127) ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, ഞങ്ങള നിന് നീയിത സ�ീകരിേക്കണ. തീര്ച്ചയാ നീ എല�ാംേകള്ക്കുന് അറിയുന്നവനുമാകു. (128)ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, ഞങ് ഇരുവെരയുംനിനക് കീഴ്െപടുന്നവരാക്ക, ഞങ്ങള� സന്തതികള നിന് നിനക് കീഴ്െപടു ഒരുസമുദായെത ഉണ്ടാക്കു, ഞങ്ങള� ആരാധനാ ്രകമങ ഞങ്ങള കാണിച്ച�തരികയ,ഞങ്ങള� പശ്ചാത് സ�ീകരിക്കുകയ െചേയ്യണ. തീര്ച്ചയാ നീ അത�ധികംപശ്ചാത് സ�ീകരിക്കുന്ന കരുണാനിധിയുമാകുന്.2:201 ّ َ َ َ ِ َ ْ ‫ﺪ‬ َ ﴾٢٠١﴿ ِ‫َﺎ آﺗِﻨَﺎ ﻲﻓِ ا ﻟُّ�ﻴَﺎ ﺣَﺴﻨﺔً وَ�ِ اﻵْﺧﺮَةِ ﺣَﺴﻨﺔً وَﻗِﻨَﺎ ﻋَﺬابَ اﻨﻟَﺎر‬(201) ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, ഞങ്ങള ഇഹേലാകത് നീ നല�ത തേരണേമ; പരേലാകത്ത നീനല�ത തേരണേമ. നരകശിക്ഷയ നിന് ഞങ്ങ കാത്തുരക്ഷിക് െചേയ്യണ.2:250 َ َ َ َ َ ‫ا‬ ﴾٢٥٠﴿ ‫ اﻟْﻘَﻮْمِ اﻟْﺎﻜﻓِﺮِ�ﻦ‬ َ‫َﺎ ﻰﻠﻋ‬ ‫َﺎ أَﻓْﺮِغْﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﺻَﺮﺒًْ وَﺛَﺒِّﺖْ أ ﻗْﺪاﻣَﻨَﺎ واﻧﺮﺼُْﻧ‬ َ(250) ഞങ്ങള� നാഥാ! ഞങ്ങള� േമല നീ ക് െചാരിഞ്ഞുതരികയ ഞങ്ങള�പാദങ്ങ നീ ഉറപ്പി നിര്ത്തുക, സത�നിേഷധികളായ ജനങ്ങള്െക്ക ഞങ്ങ നീസഹായിക്കുകയ െചേയ്യണ.2:286 ّ َ‫ﻛ َ ﺘ‬ َ‫َﻤَﺎ ﻤﺣَﻠْﻪُ ﻰﻠ اﺬﻟَﻳﻦ‬ َ َ َ َ َ َ ّ ‫ﻋََ ِ ﻣِﻦ‬ ْ َ‫َ ّﻨَﺎ ﻻ‬ ‫� ﺗُﺆَاﺧِﺬْﻧَﺎ إِن �َﺴِيﻨﺎ أوْ أﺧْﻄﺄْﻧﺎ ۚ ﺎ وَﻻَ ﺤﺗَْﻤِﻞ ﻋَﻠَﻴْﻨﺎ إِﺮﺻًْا‬ َ ُ ‫َ َ ﻧ‬ َ ِ َ َ َ َ َ � َ َ ّ ‫�ﺒْﻠِﻨﺎ ۚ �َﻨَﺎ وَﻻ ﺤﺗَُﻤِّﻠْﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻻ ﻃَﺎﻗَﺔَ ﻨﻟَﺎ ﺑِﻪِ ۖ ا�ْﻒُ َﻨَّﺎ وَاﻏْﻔﺮْ ﻨﻟَﺎ وَارْﻤﺣْﻨﺎ ۚ أَﺖ مَﻮْﻻ ﻧَﺎ ﻓَﺎﻧﺮﺼْﻧﺎ‬ َ َ َ ﴾٢٨٦﴿ ‫ اﻟْﻘَﻮْمِ اﻟْﺎﻜﻓِﺮِ�ﻦ‬ َ
 2. 2. (286) ഞങ്ങള�െട നാ , ഞങ്ങൾ മറന്നുേപാകു , ഞങ്ങള� െതറ്റ�പറ്റ�കെചയ്തുെവങ് ഞങ്ങെള നീ ശിക്ഷിക. ഞങ്ങള�െട നാ , ഞങ്ങള�െട മുന്ഗാറമികള�േമൽ നീ ചുമത്തിയതു േപാലുള്ള ഭാരം ഞങ്ങള�െട േമൽ നീ ചു. ഞങ്ങള�െട നാ ,ഞങ്ങള്കഴിവില�ാത്തത് ഞങ്ങെള നീ വഹിപ്. ഞങ്ങള്ക്ക്◌് നീ മാപ്പ�നലഞങ്ങേളാട് െപാറുക്ക , കരുണ കാണിക്കുകയും െചേയ്. നീയാണ്ങ്ങളരക്ഷാധികാ. അതുെകാണ്ട് സത�നിേഷധികളായ ജനതയ്െക്കതിരായി നീ സഹായിേക്കണ.3:8 ُ َ‫ رَﻤﺣْﺔ ۚ ِﻧ أَﻧﺖ الْﻮَﻫ‬ ّ ﴾٨﴿ ‫َّﻚَ َ ﺎب‬ ًَ َ َ َ َ َ َ َ‫ﻨﺎ ﻻ ﺗُﺰِغْ ﻗُﻠُﻮ�َﻨَﺎ �ﻌْﺪ إِذْ ﻫَﺪَﻳْتﻨَﺎ وﻫَﺐْ ﻨﻟََﺎ ﻣِﻦ ﺪﻟَُّﻧﻚ‬(8) ഞങ്ങള� നാഥാ, ഞങ്ങ നീ സന്മാര്ഗത്തിലാക് േശഷം ഞങ്ങള� മനസ്സ�ക നീെതറ്റിക്ക. നിന്െ അടുക് നിന്ന കാരുണ�ം ഞങ്ങള നീ ്രപദാന െചേയ്യണ.തീര്ച്ചയാ നീ അത�ധികം ഔദാര�വാനാകുന്.3:16 ّ َ َ ُ ﴾١٦﴿ ِ‫َﺎ إِ�َّﻨَﺎ آﻣَﻨَّﺎ ﻓَﺎﻏْﻔِﺮْ ﻨﻟَ ﺎ ذُﻧﻮ�َﻨﺎ وَﻗِﻨَﺎ ﻋَﺬابَ اﻨﻟَﺎر‬ َ(16) ഞങ്ങള� നാഥാ, ഞങ്ങളി വിശ�സിച്ചിരിക്. അതിനാല ഞങ്ങള� പാപങ്െപാറുത്തുതരികയ, നരക ശിക്ഷയ നിന് ഞങ്ങ രക്ഷിക്കു െചേയ്യണ.3:38 َ َ َ ًَ ًّ ﴾٣٨﴿ ِ‫ِﻦ ﺪﻟَُّﻧﻚ ذُرِّ�َﺔ ﻃﻴِّﺒﺔ ۖ َّﻚَ ﺳﻤِﻴﻊُ اﺪﻟُّﺎﻋء‬ َ ‫ّ ﻫَﺐْ ﻲﻟِ ﻣ‬(38) എന്െ‫ ﻥ‬രക്ഷിതാ എനിക്ക് നീ നിന� പക്കൽ നിന്ന് ഒരു ഉത്തമ ,നല്േക ണേതീര്േച്ചയായും നീ ്രപാര്ത്ഥന�ന്നവനാണേല�ാ എന്ന് അ . പറഞ്.3:53 َ‫َﻟْﺖَوا�ّﺒَﻌْﻨَﺎ الﺮَّﺳُﻮل ﻓَﺎﻛْﺘُبْﻨَﺎ ﻣَﻊَ الﺸَﺎﻫِﺪِﻳﻦ‬ ّ َ َ َ َ ﴾٥٣﴿ ‫ﻨﺎ آﻣَﻨَّﺎ ﺑِﻤَﺎ أَﻧﺰ‬(53) ഞങ്ങള�െട നാ , നീ അവതരിപ്പിച്ച� തന്നതിൽ ഞങ്ങൾ വിശ� , (നിന്െറ )ദൂതെന ഞങ്ങൾ പിന്പ റ്റ�കയും െചയ്തി ആകയാൽ സാക്ഷ�ം വഹിച്ചവേരാെ .ഞങ്ങെള നീ േരഖെപ്പട്ട.3:147 َ ‫َﺛَﺒِّ ﻗْﺪَاﻣَﻨَﺎ وَاﻧﺮﺼُْﻧ َ اﻟْﻘَﻮْمِ اﻟْﺎﻜﻓ‬ ﴾١٤٧﴿ ‫ِﺮِ�ﻦ‬ َ َ‫َﺎ ﻰﻠﻋ‬ َ ‫َ َ ﻨ‬ َ‫ اﻏْﻔِﺮْ ﻨﻟََﺎذُﻧُﻮ�َﻨَﺎ و�ِﺮﺳْ �اَﺎ ﻲﻓِ أَمْﺮِﻧَﺎ و ﺖْ أ‬
 3. 3. (147) ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, ഞങ്ങള� പാപങ്ങള, ഞങ്ങള� കാര�ങ്ങള വന്നുേപഅതി്രകമങ്ങ ഞങ്ങള നീ െപാറുത്തുതേരണ. ഞങ്ങള� കാലടികള നീ ഉറപ്പിനിര്ത്തുക, സത�നിേഷധികളായ ജനതെക്കതിര ഞങ്ങ നീ സഹായിക്കുകയ െചേയ്യണ.3:191-194 ََ َ ّ ّ َ َ َ َ ّ ْ‫َﻨَﺎ ﻣَﺎ ﺧَﻠﻘْﺖَ ﻫَـٰﺬا ﺑَﺎﻃِﻼً ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚ ﻓَﻘِﻨَﺎ ﻋَﺬابَ اﻨﻟَﺎرِ ﴿١٩١﴾ّﻨَﺎ إِﻧَّﻚَ ﻣَﻦ ﺗُﺪْﺧِﻞِ اﻨﻟَﺎر �ﻘﺪ‬ ُ َ َ َُ ً َُ َ َ َّ َ َ َ ‫َﺎ ﻤ‬ ّ َُ َ َ ‫أﺧْﺰ�ْﺘﻪ ۖ وَﻣَﺎ لِﻠﻈ لِ ِ� ﻣِﻦْ أﻧﺼﺎر ﴿٢٩١﴾�َّﻨَﺎ إِ�َﻨﺎ ﺳﻤﻌْﻨﺎ ﻣﻨﺎدﻳﺎ �ﻨﺎدي لِﻺﻳﻤﺎنِ أنْ آﻣِﻨﻮا‬ ِْ ِ ِ ِ ٍ َْ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ ّ ‫ِﺮَ�ِّ�ُﻢْﻓَﺂﻣَﻨَﺎ ۚ َّﻨَﺎ ﻓَﺎﻏْﻔِﺮْ ﻨﻟَ ﺎ ذُﻧﻮ�َﻨﺎ وَ�ﻔِّﺮْ �َﻨّﺎ ﺳَيِّﺌَﺎﺗِﻨَﺎ وَﺗَﻮَ�َﻨﺎ ﻣﻊ اﻷﺑْﺮارِ ﴿٣٩١﴾َ�َﻨﺎ وآﺗِﻨﺎ ﻣﺎ‬ َ َ ُ ُْ َ ُ َ ِ َ َ ‫َ َ َﺔ‬ ﴾١٩٤﴿ ‫ٰ رُﺳُﻠِﻚ وَﻻ ﺨﺗْﺰِﻧﺎ ﻳَﻮْم اﻟْﻘِﻴﺎﻣ ِ ۗ ِﻧَّﻚ ﻻ ﺨﺗﻠِﻒ الْﻤﻴﻌﺎد‬ َ َ َ‫ﺪ�َّﻨَﺎ ﻰﻠﻋ‬(191) ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ! നീ നിരര്ത്ഥകമ സൃഷ്ടിച് ഇത. നീ എ്രതേയ പരിശുദ്!അതിനാല നരകശിക്ഷയ നിന് ഞങ്ങ കാത്തുരക്ഷ. (192)ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, നീവല�വെനയും നരകത്ത ്രപേവശിപ്പി അവെന നിന്ദ�നാക്കിക. അ്രകമികള്സഹായികളായി ആരുമില� താനും. (193)ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, സത�വിശ�ാസത്തിേലക്ഷണിക ഒരു ്രപേബാധക നിങ് നിങ്ങള� രക്ഷിതാവ വിശ�സിക്കുവ എന്പറയുന് ഞങ് േകട്. അങ്ങ ഞങ് വിശ�സിച്ചിരിക്. ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ,അതിനാല ഞങ്ങള� പാപങ് ഞങ്ങള നീ െപാറുത്തുതരികയ ഞങ്ങള� തിന്മഞങ്ങള നിന് നീ മായ്ച്ച�കളയുക െചേയ്യണ. പുണ�വാന്മാരു കൂട്ടത്തി ഞങ്ങനീ മരിപ്പിക്കു െചേയ്യണ. (194)ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, നിന്െ ദൂതന്മ മുേഖനഞങ്ങേള നീ വാഗ്ദാന െചയ്ത ഞങ്ങള നല്കുകയു ഉയിര്െത്തഴുേന്നല നാളിലഞങ്ങള നീ നിന്ദ വരുത്താതിരിക്കു െചേയ്യണ. നീ വാഗ്ദാന ലംഘിക്കുകയി;തീര്.7:23 َ َ َ َ ﴾٢٣﴿ ‫ ﻇَﻠَﻤْﻨ ﺎ أَﻧﻔُﺴَﻨﺎ وَ�ِن ﻟَّﻢْ �َﻐْﻔِﺮْ ﻨﻟََﺎ وﺗَﺮْﻤﺣْﻨَﺎﻨﻟََﻜُﻮ�َﻦَّ ﻣِﻦَ اﺨﻟَْﺎﺮﺳِِ�ﻦ‬ َ(23) ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, ഞങ് ഞങ്ങേള തെന അ്രകമ െചയ്തിരിക്ക. നീ ഞങ്ങളെപാറുത്തുതരികയ, കരുണ കാണിക്കുകയ െചയ്തിെല�ങ് തീര്ച്ചയാ ഞങ് നഷ്പറ്റിയവരു കൂട്ടത്തിലായിര.7:126 َ ُ َّ َ ّ ﴾١٢٦﴿ �ِ‫َﻨَﺎ أَﻓْﺮِغْ ﻋَﻠﻴْﻨَﺎ ﺻَﺮﺒًْا وَﺗَﻮَ�َﻨﺎ مﺴْﻠﻤ‬ ِ(126) ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, ഞങ്ങള� േമല നീ ക് െചാരിഞ്ഞുതരികയ, ഞങ്ങ നീമു�ിംകളായിെക്കാ മരിപ്പിക്കു െചേയ്യണ.
 4. 4. 14:40, 41 َ ُْ َ ّ َ ‫ّ َََﻞ‬ ‫َﻲ‬�ِ‫ِّ اﺟْﻌَﻠْ�ِ ُﻘِﻴﻢَ الﺼَّﻼَةِ وَﻣِﻦ ذُرِّ�ّﺘ ۚ �َﻨَﺎ وَ�ﻘﺒّْدُﺎﻋءِ ﴿٠٤﴾ّﻨَﺎ اﻏْﻔِﺮْ ﻲﻟِ وَلِﻮَاﺪﻟَِيَ ولِﻠﻤﺆْﻣِﻨ‬ ِ ‫ﻣ‬ ُ َ ﴾٤١﴿ ‫َﻮْمَ �َﻘُﻮمُ اﺤﻟِْﺴﺎب‬(40) എന്െ രക്ഷിതാ, എെന നീ നമസ്കാര മുറ്രപകാര നിര�ഹിക്കുന്നവനാേ .എന്െ സന്തതികള െപട്ടവെരയ (അ്രപകാര ആേക്കണ) ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, എന്െ്രപാര് നീ സ�ീകരിക്കുകയ െചേയ്യണ. (41)ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, വിചാരണ നിലവിലവരുന ദിവസം എനിക്ക എന്െ മാതാപിതാക്കള് സത�വിശ�ാസികള്ക് നീെപാറുത്തുതേരണ.17:80 ً ّ ﴾٨٠﴿ ‫ّ أَدْﺧِﻠْ�ِ ﻣُﺪْﺧَﻞَ ﺻِﺪْقٍ و أَﺧْﺮِﺟْ�ِ �ُْﺮ جَ ﺻِﺪْقٍ و اﺟْﻌَﻞﻲﻟِّ ﻣِﻦ ﺪﻟَُّﻧﻚ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧًﺎ ﻧَﺼ�ا‬ ِ َ َ َ َ(80) എന്െ രക്ഷിതാ, സത�ത്തിന ്രപേവശനമാര്ഗത്തി നീ എെന ്രപേവശിപ്പിക്ക,സത�ത്തിന ബഹിര്ഗ്ഗമനമാര്ഗത് നീ എെന പുറെപ്പടുവിക്കു െചേയ്യണ. നിന്െപക് നിന് എനിക് സഹായകമായ ഒരു ആധികാരിക ശക് നീ ഏര്െപടുത്തിത്തരെചേയ്യണ.18:10 ً ََ َ َ َ َ ﴾١٠﴿ ‫ﻨﺎ آﺗِﻨَﺎ ﻣِﻦ ﺪﻟَُّﻧﻚَ رَﻤﺣ َﺔً وَﻫَﻴِّﺊْﻨﻟَﺎ ﻣِﻦْ أمْﺮِﻧﺎ رﺷﺪا‬ ْ(10) ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, നിന്െ പക് നിന്ന കാരുണ�ം ഞങ്ങള നീ നല്കുകയുഞങ്ങള� കാര�ം േനരാംവണ് നിര�ഹിക്കുവ നീ െസൗകര�ം നല്കുകയു െചേയ്യണ.20:25-28 َ َُ َ َ ‫ْْ َ ي ﴿٥٢﴾َ�ﺮﺴِ َ ي ﴿٦٢﴾ واﺣﻠُﻞْ �ﻘْﺪة ﻟ‬ ًَ ُ ْ َ َ ‫َح‬ ِ ‫ ﻣِّﻦ ِّﺴ ِ ﴿٧٢﴾ �ﻔْﻘﻬﻮا ﻗ‬ �ْ‫ﻮ‬ �‫ﺎ‬ ِ‫ّْ ﻲﻟِ أمْﺮ‬ ِ‫ﻲﻟِ ﺻﺪْر‬ ‫بِّ اﺮﺷ‬ ﴾٢٨﴿25. എന്െറ രക്ഷിത നീ എനിക്ക് ഹൃദയവിശാലത നല�ണേമ . , (26) എനിക്ക് എന�കാര�ം നീ എള�പ്പമാക്കിത് . (27) എന്െറ നാവി നിന്ന് നീ െകട്ടഴിച്ച് . (28)ജനങ് എന്െറ സംസാരം മനസ്സിലാേക്ക.23:94 َ ّ َ َْ‫ِّ ﻓﻼَ ﺠﺗ‬ ﴾٩٤﴿ �ِ‫ﻌَﻠْ�ِ ﻲﻓِ اﻟْﻘَﻮْمِ اﻟﻈَﺎلِﻤ‬
 5. 5. (94) എന്െ രക്ഷിതാ, നീ എെന അ്രകമികളാ ജനതയുെട കൂട്ടത െപടുത്തരു.23:97,98 ُ‫ رَ َن ْﺮﻀ‬ ُ َ ّ ِ ﴾٩٨﴿ ِ‫ّبِّ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَﻣِﻦْﻫَﻤَﺰَات الﺸَﻴﺎﻃِ�ِ ﴿٧٩﴾َأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ بِّ أ �َ ون‬(97) നീ പറയുക: എന്െ രക്ഷിതാ, പിശാചുക്കള� ദുര്േബാധനങ്ങ നിന് ഞാന നിേന്നരക്ഷേതടു. (98) അവർ ( പിശാചുക്) എന്െറ അടുത് സന്നിഹിതരാകുന് നിന്നഎന്െറേ രക്ഷിതാ, ഞാൻ നിേന്ന രക്ഷേതടു.23:109 َ َ َْ‫َﺎ آﻣﻨَّﺎ ﻓَﺎﻏْﻔِﺮْ ﻟََﺎ وَارْﻤﺣ‬ َ ﴾١٠٩﴿ �ِِ‫ﻨَﺎ وَأﻧﺖَ ﺧَ�ُْالﺮَّاﻤﺣ‬ ‫ﻨ‬(109) ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, ഞങ് വിശ�സിച്ചിരിക്. അതിനാല ഞങ്ങള നീെപാറുത്തുതരികയ, ഞങ്ങേള കരുണ കാണിക്കുകയ െചേയ്യണ. നീ കാരുണികരിലഉത്തമനാണേല.23:118 َ َ ِ ﴾١١٨﴿ �ِِ‫بِّ اﻏْﻔﺮْ وَارْﺣَﻢْ وَأﻧﺖَ ﺧَ�ُْالﺮَّاﻤﺣ‬(118) എന്െ‫ ﺍ‬രക്ഷിതാ നീ െപാറുത്തുതരികയും കരുണ കാണിക്കുകയും െചേ . നീ ,കാരുണികരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനാണ.25:65 َّ َ ۖ ‫ّﻨَﺎ اﺮﺻِْفْ �َﻨّﺎ ﻋَﺬَابَ ﺟَﻬَﻨَﻢ‬(65) ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, ഞങ്ങള നിന് നരകശിക നീ ഒഴിവാക്കിത്തേ.25:74 ً َ َ ّ َ َ ﴾٧٤﴿ ‫ﻨﺎ ﻫﺐْ ﻨﻟََﺎ ﻣِﻦْ أَزْوَاﺟِﻨَﺎ وَذُرِّ�َّﺎﺗِﻨَﺎ ﻗُﺮَّةَ أَ�ْ�ٍُ وَاﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ لِﻠْﻤُﺘَﻘِ� إِﻣﺎﻣﺎ‬(74) ഞങ്ങള�െട രക്ഷി , ഞങ്ങള�െട ഭാര�മാരിൽ നിന്നും സന്ത നിന്നുഞങ്ങള� നീ കണ്� നല്കു◌ാകയും ധര്മ്മിനിഷ്ഠ പാലിക്ഞങ്ങെള നമാതൃകയാക്കുകയും െചേയ്.
 6. 6. 26:83-85, 87 َ َ َ َ ‫ﻟ‬ ِ�ْ‫ّ ﻫَﺐْ ﻲﻟِ ﺣُﻜْﻤًﺎ وَأَﺤﻟِْﻘْ�ِ ﺑِﺎلﺼَّﺎﺤ ِِ� ﴿٣٨﴾َاﺟْﻌَﻞ ﻲﻟِّ لِﺴَﺎنَ ﺻِﺪْقٍ ﻲﻓِ اﻵْﺧِﺮِ�ﻦ ﴿٤٨﴾واﺟْﻌﻠ‬ ِّ ﴾٨٥﴿ ِ‫ وَرَﺛَﺔِ ﺟَﻨَّﺔِ اﻨﻟَﻌﻴﻢ‬ َ َُ ُ َ ُ ﴾٨٧﴿ ‫َﻻ ﺨﺗْﺰِ ِ ﻳَﻮْم �ﺒْﻌﺜﻮن‬ � َ(83)എന്െ രക്ഷിതാ, എനിക് നീ തത�ജ്ഞാ നല്കുകയു എെന നീ സജ്ജനങ്ങേളാെേചര്ക്കുക െചേയ്യണ. (84) പില്ക്കാലക്കാര് എനിക് നീ സല്കീര്ഉണ്ടാേക് (85) എെന നീ സുഖസമ്പൂര്ണ സ�ര്ഗത്തി അവകാശികളിലെപട്ടവനാേക്.(87) അവര (മനുഷ�ര) ഉയിര്െത്തഴുേന്നല്പി ദിവസം എെന നീഅപമാനത്തിലാക്ക.27:19 َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ‫وْزِﻋْ�ِ أَنْأَﺷْﻜُﺮَ ﻧِﻌْﻤَﺘَﻚَ اﻟّﻲﺘِ أَ�ْﻌَﻤْﺖَ ﻋَ�َّ و ﻰﻠﻋَٰ واﺪﻟَِيّ وَأَنْأَ�ْﻤَﻞَ ﺻَﺎﺤﻟًﺎ ﺗﺮْﺿﺎه وأدْﺧِﻠ‬ ِ ِ�ْ َ ‫ﻟ‬ ﴾١٩﴿ �ِِ ‫ﻤﺣْﺘِﻚَ ﻲﻓِ ﻋِﺒَﺎدِكَ الﺼَّﺎﺤ‬ َ(19) എന്െ രക്ഷിതാ, എനിക്ക എന്െ മാതാപിതാക്കള് നീ െചയ് തന്നിടനിന്െ അനു്രഗഹത് നന്ദികാണിക്കുവ നീ തൃപ്തിെപ്പ സല്കര് െചയ്യ�വാനഎനിക് നീ ്രപേചാദന നല്േകണേ. നിന്െ കാരുണ�ത്ത നിന്െ സദ�ൃത്തരദാസന്മാരു കൂട്ടത എെന നീ ഉള്െപടുത്തുക െചേയ്യണ.40:7,8,9 ْ َ ‫ﻋَﺬَابَ اﺠﻟ‬ َ ِ‫ﺤِﻴﻢ‬ َ ِ ْ‫وﺳِﻌْﺖَ ﻞﻛَُّ ﻲﺷ ْءٍ رَّﻤﺣَْﺔً وَﻋِﻠْﻤًﺎ ﻓَﺎﻏْﻔِﺮْ لِ�َّ ﻳﻦَ ﺗَﺎﺑُﻮا وَا�َّﺒَﻌُﻮا ﺳَبِﻴﻠَﻚ وَﻗِﻬِﻢ‬ َ َ ّ ّ َ ‫﴿٧﴾َﺎ وَأَدْﺧِﻠْﻬُﻢْﺟَﻨَّﺎتِ ﻋَﺪْنٍ اﻟَّﻲﺘِ وَﻋﺪ�َّﻬُﻢْوَﻣَﻦ ﺻَﻠَﺢَﻣِﻦْآﺑَﺎﺋِﻬِﻢْوَأَزْوَاﺟِﻬِﻢْوَذُرِّ�َﺎﺗِﻬﻢْ ۚ إِﻧَﻚ‬ ِ َ َُ ََ ُُ‫رَﻤﺣِْﺘَﻪ ۚ وذ َ ﻫﻮ اﻟْﻔﻮْز‬ ْ ‫ﻧ‬ ْ‫ﻦ ﺗَﻖِ الﺴَّيِّﺌَﺎت ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ �َﻘَﺪ‬ ِ َ‫ﺴَي َﺎتِ ۚ َﻣ‬ّ ُ‫ﻟَﻜﻴﻢ‬ ‫ٰلِﻚ‬ ‫َ اﻟْﻌَﺰِ�ﺰُ اﺤ ِ ﴿٨﴾وَﻗِﻬِﻢُ ال ِّﺌ‬ َ‫ﺖ‬ ُ َْ ﴾٩﴿ ‫اﻟﻌﻈِﻴﻢ‬(7) ഞങ്ങള�െട രക്ഷി ! നിന്െ‫ ﻕ‬കാരുണ�വും അറിവും സകല വസ്തുക്കെളഉള്െക‫ﻅ‬ള്ള�ന്നതായിരി ആകയാൽ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും നിന്െറ‫ﺍ‬ . പിന്തുടരുകയുെചയ്യ�ന്ന� നീ െപാറുത്തുെകാടുേക് . അവെര നീ നരകശിക്ഷയ നിന്നകാക്കുകയും െചേയ്. (8) ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, അവര്ക� നീ വാഗ്ദാന െചയ്തിട്
 7. 7. സ്ഥിരവാസത്ത സ�ര്ഗറങ്ങഅവെരയും അവരുെട മാതാപിതാക്കെളയ, ഭാര�മാർ,സന്തതി എന്നിവര നിന് സദ്വൃത്തരായിട്ട�ള് നീ ്രപേവശിപ്പിേക.തീര്ച്ചളയാ നീ തെന്നയാകു ്രപതാപിയു യുക്തിമാന. ( 9) അവെര നീ തിന്മ്കളനിന് കാക്കുകയ െചേയ്യണ. അേന ദിവസം നീ ഏെതാരാെള തിന്മാകള നിന്കാക്കുന്ന, അവേനാട തീര്ച്ചകയാ നീ കരുണ കാണിച്ചിരിക്. അതു തെന്നയാകുമഹാഭാഗ�ം.46:15 (Prayer when 40 years old.) َ َ َ‫َ اﺪﻟِيَّ وَأَنْ أَ�ْﻤَﻞَ ﺻﺎﺤﻟًِﺎ ﺗَﺮْﺿَﺎهُ وَأ‬ َ ‫ ﻋَ�ََّ وَﻰﻠﻋََٰ و‬ ِ‫ﺻْﻠِﺢْ ﻲﻟِ ﻲﻓ‬ ‫زِﻋْ�ِ أَنْ أَﺷْﻜُﺮَﻧِﻌْﻤَﺘَﻚَ اﻟَّﻲﺘِ أَ�ْﻌَﻤْﺖ‬ َ ُ َ �َ َ َ َ ﴾١٥﴿ �ِ‫رِّ�ّﺘ ۖ إِ�ِّ �ُﺒْﺖُ إِﻴﻟْﻚ و�ِ ِّ ﻣِﻦ الْﻤﺴْﻠﻤ‬ ‫َﻲ‬ ِ ِ(15) എന്െ� രക്ഷിതാ എനിക്കും എന‫ ﻱ‬മാതാപിതാക്കള്� നീ െചയ്തു തന്നി ,അനു്രഗഹത്തിന് നന്ദികാണിക്കുവാനും നീ തൃപ്തിെ ്പടു ്രപവര്ത്തി◌ുക്കു പനീ എനിക്ക് ്രപേചാദനം നല്േക. എന്െറ്്തതികള എനിക്കനന്മനയുണ്ടാക്കിത്തരികയും. തീര്ച്ചസയായും ഞാൻ നിന്നേഖദിച്ച�മടങ്ങിയിരി. തീര്ച്ച�ായും ഞാൻ കീഴ്െപടുന് കൂട്ടത്തിലാ.59:10 َ ّ َ ِ َ َ ‫ﺎ‬ ‫ﻏْﻔِﺮْ ﻨﻟََﺎ وَﻹِِﺧْﻮَاﻧِﻨَﺎ اﺬﻟَِّﻳﻦَ ﺳَﺒَﻘُﻮﻧَﺎ ﺑِﺎﻹِْﻳﻤَ نِ وﻻَ ﺠﺗْﻌَﻞْﻲﻓِﻗُﻠُﻮ�ِﻨَﺎ ﻏِﻼًّ ﻟّ�َّ ﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا رَ�ّﻨَﺎ إِﻧَﻚ‬ ِ ٌ ّ ﴾١٠﴿ ‫َءُوفٌ رَﺣﻴﻢ‬ ِ(10) ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, ഞങ്ങള് വിശ�ാസേത്താ ഞങ്ങള മുമ് കഴിഞ്ഞുേപായിടഞങ്ങള� സേഹാദരങ്ങള് നീ െപാറുത്തുതേരണ, സത�വിശ�ാസം സ�ീകരിച്ചവേരഞങ്ങള� മനസ്സ�കള നീ ഒരു വിേദ�ഷവും ഉണ്ടാക്ക. ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ,തീര്ച്ചയാ നീ ഏെറ ദയയുള്ളവന കരുണാനിധിയുമാകുന്.60:4,5 َ َ ُ َ َ َ ‫َ ﻨ‬ َ ‫ﻌَﻠْﻨَﺎ ﻓِﺘْﻨَﺔً ﻟِّ�ِّﻳﻦَ �َﻔَﺮُوا وَاﻏْﻔِﺮْﻨﻟَﺎ‬ َْ‫ّﻨَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻚَﺗ ﻨَﺎ وَ�ِﻴﻟَْﻚ أَﻧَبَْﺎ وَ�ِﻴﻟْﻚ الْﻤﺼ� ﴿٤﴾َّﻨَﺎ ﻻَ ﺠﺗ‬ ِ َّْ�َ‫ﻮ‬ ُ‫ﻟَﻜﻴﻢ‬ ْ ‫ﻧ‬ َّ ﴾٥﴿ ِ ‫َ�َﻨﺎ ۖ ِﻧَّﻚ أَ اﻟْﻌَﺰِ�ﺰُ اﺤ‬ َ‫َ ﺖ‬(4) ഞങ്ങള�െട രക്ഷി , നിന്െ‫ ﻝ‬േമൽ ഞങ്ങൾ ഭരേമല്പി ക്കനിങ്കേലക്ക് ,മടങ്ങുകയും െചയ്തിരിക . നിങ്കേലക്ക് തെന്നയാണ്ത . (5) ഞങ്ങള�െരക്ഷിതാ, ഞങ്ങ സത�നിേഷധികള�െട പരീക്ഷണത്തിന് ഇരയാ . ഞങ്ങള�െരക്ഷിതാ, ഞങ്ങള� നീ െപാറുത്തുതരികയും െചേയ് . തീര്െച്ചയായും നീ തെന്്രപതാപിയും യുക്തിമാ.

×