Prayers from Holy Quran                        ََ َ ُ     َ َ َ ُ               ...
(286)  ഞങ്ങള�െട നാ      ,  ഞങ്ങൾ മറന്നുേപാകു             ,    ഞങ്ങള� െതറ്റ�പറ്റ�കെചയ്തുെവങ് ഞങ്ങെ...
(147)   ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, ഞങ്ങള� പാപങ്ങള, ഞങ്ങള� കാര�ങ്ങള വന്നുേപഅതി്രകമങ്ങ        ഞങ്ങള      നീ  െപാറുത്തുത...
14:40, 41 َ   ُْ َ ّ                   َ  ‫ّ َََﻞ‬      ‫َﻲ‬�ِ‫ِّ اﺟْﻌَﻠْ�ِ ُﻘِﻴﻢَ الﺼَّﻼَةِ و...
(94) എന്െ രക്ഷിതാ, നീ എെന അ്രകമികളാ ജനതയുെട കൂട്ടത െപടുത്തരു.23:97,98             ُ‫ رَ َن ْﺮﻀ‬       ...
26:83-85, 87   َ َ    َ                      َ ‫ﻟ‬ ِ�ْ‫ّ ﻫَﺐْ ﻲﻟِ ﺣُﻜْﻤًﺎ وَأَﺤﻟِْﻘْ�ِ ﺑِﺎلﺼَّ...
സ്ഥിരവാസത്ത സ�ര്ഗറങ്ങഅവെരയും അവരുെട മാതാപിതാക്കെളയ, ഭാര�മാർ,സന്തതി       എന്നിവര       നിന്    സദ്വൃത്തരാ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prayers from quran malayalam

435 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
435
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prayers from quran malayalam

 1. 1. Prayers from Holy Quran ََ َ ُ َ َ َ ُ .‫ﺳ ۡﻭﺭﺓُ ﺍﻟﻔﺎﺗِﺣﺔ , ﺳ ۡﻭﺭﺓُ ﺍﻟﻔﻠﻕ, ﺳ ۡﻭﺭﺓُ ﺍﻟﻧﺎﺱ‬ ‫ُ َ ﱠ‬2:127, 128 ًّ ‫َﻨَﺎ �َﻘﺒّْﻣَِﺎ ۖ ِﻧ أَﻧﺖ الﺴَﻤﻴﻊ اﻟْﻌﻠﻴﻢ ﴿٧٢١﴾َﻨَﺎ وَاﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ مُﺴ ِ َ وَﻣ ذُر َ ّت‬ ‫ْﻠِﻤَ�ْ لَﻚ ِﻦ ِّ� ِﻨَﺎ أُﻣَﺔ‬ ّ ُ َ ُ ّ َ َ ّ ‫ّ ََﻞ‬ ِ ِ ‫َّﻚ‬ ‫ﻨ‬ ُ‫ﻧﺖَ اﺘﻟَّﻮّاب الﺮَﺣﻴﻢ‬ ّ ُ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ ََ َ ّ ‫ﺴ‬ ﴾١٢٨﴿ ِ َ‫ّْﻠِﻤَﺔً ﻟَﻚ وأرِﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﻜﻨﺎ وﺗ ْ ﻋﻠﻴْﻨﺎ ۖ ّﻚَ أ‬ ‫ﺐ‬ ِ(127) ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, ഞങ്ങള നിന് നീയിത സ�ീകരിേക്കണ. തീര്ച്ചയാ നീ എല�ാംേകള്ക്കുന് അറിയുന്നവനുമാകു. (128)ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, ഞങ് ഇരുവെരയുംനിനക് കീഴ്െപടുന്നവരാക്ക, ഞങ്ങള� സന്തതികള നിന് നിനക് കീഴ്െപടു ഒരുസമുദായെത ഉണ്ടാക്കു, ഞങ്ങള� ആരാധനാ ്രകമങ ഞങ്ങള കാണിച്ച�തരികയ,ഞങ്ങള� പശ്ചാത് സ�ീകരിക്കുകയ െചേയ്യണ. തീര്ച്ചയാ നീ അത�ധികംപശ്ചാത് സ�ീകരിക്കുന്ന കരുണാനിധിയുമാകുന്.2:201 ّ َ َ َ ِ َ ْ ‫ﺪ‬ َ ﴾٢٠١﴿ ِ‫َﺎ آﺗِﻨَﺎ ﻲﻓِ ا ﻟُّ�ﻴَﺎ ﺣَﺴﻨﺔً وَ�ِ اﻵْﺧﺮَةِ ﺣَﺴﻨﺔً وَﻗِﻨَﺎ ﻋَﺬابَ اﻨﻟَﺎر‬(201) ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, ഞങ്ങള ഇഹേലാകത് നീ നല�ത തേരണേമ; പരേലാകത്ത നീനല�ത തേരണേമ. നരകശിക്ഷയ നിന് ഞങ്ങ കാത്തുരക്ഷിക് െചേയ്യണ.2:250 َ َ َ َ َ ‫ا‬ ﴾٢٥٠﴿ ‫ اﻟْﻘَﻮْمِ اﻟْﺎﻜﻓِﺮِ�ﻦ‬ َ‫َﺎ ﻰﻠﻋ‬ ‫َﺎ أَﻓْﺮِغْﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﺻَﺮﺒًْ وَﺛَﺒِّﺖْ أ ﻗْﺪاﻣَﻨَﺎ واﻧﺮﺼُْﻧ‬ َ(250) ഞങ്ങള� നാഥാ! ഞങ്ങള� േമല നീ ക് െചാരിഞ്ഞുതരികയ ഞങ്ങള�പാദങ്ങ നീ ഉറപ്പി നിര്ത്തുക, സത�നിേഷധികളായ ജനങ്ങള്െക്ക ഞങ്ങ നീസഹായിക്കുകയ െചേയ്യണ.2:286 ّ َ‫ﻛ َ ﺘ‬ َ‫َﻤَﺎ ﻤﺣَﻠْﻪُ ﻰﻠ اﺬﻟَﻳﻦ‬ َ َ َ َ َ َ ّ ‫ﻋََ ِ ﻣِﻦ‬ ْ َ‫َ ّﻨَﺎ ﻻ‬ ‫� ﺗُﺆَاﺧِﺬْﻧَﺎ إِن �َﺴِيﻨﺎ أوْ أﺧْﻄﺄْﻧﺎ ۚ ﺎ وَﻻَ ﺤﺗَْﻤِﻞ ﻋَﻠَﻴْﻨﺎ إِﺮﺻًْا‬ َ ُ ‫َ َ ﻧ‬ َ ِ َ َ َ َ َ � َ َ ّ ‫�ﺒْﻠِﻨﺎ ۚ �َﻨَﺎ وَﻻ ﺤﺗَُﻤِّﻠْﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻻ ﻃَﺎﻗَﺔَ ﻨﻟَﺎ ﺑِﻪِ ۖ ا�ْﻒُ َﻨَّﺎ وَاﻏْﻔﺮْ ﻨﻟَﺎ وَارْﻤﺣْﻨﺎ ۚ أَﺖ مَﻮْﻻ ﻧَﺎ ﻓَﺎﻧﺮﺼْﻧﺎ‬ َ َ َ ﴾٢٨٦﴿ ‫ اﻟْﻘَﻮْمِ اﻟْﺎﻜﻓِﺮِ�ﻦ‬ َ
 2. 2. (286) ഞങ്ങള�െട നാ , ഞങ്ങൾ മറന്നുേപാകു , ഞങ്ങള� െതറ്റ�പറ്റ�കെചയ്തുെവങ് ഞങ്ങെള നീ ശിക്ഷിക. ഞങ്ങള�െട നാ , ഞങ്ങള�െട മുന്ഗാറമികള�േമൽ നീ ചുമത്തിയതു േപാലുള്ള ഭാരം ഞങ്ങള�െട േമൽ നീ ചു. ഞങ്ങള�െട നാ ,ഞങ്ങള്കഴിവില�ാത്തത് ഞങ്ങെള നീ വഹിപ്. ഞങ്ങള്ക്ക്◌് നീ മാപ്പ�നലഞങ്ങേളാട് െപാറുക്ക , കരുണ കാണിക്കുകയും െചേയ്. നീയാണ്ങ്ങളരക്ഷാധികാ. അതുെകാണ്ട് സത�നിേഷധികളായ ജനതയ്െക്കതിരായി നീ സഹായിേക്കണ.3:8 ُ َ‫ رَﻤﺣْﺔ ۚ ِﻧ أَﻧﺖ الْﻮَﻫ‬ ّ ﴾٨﴿ ‫َّﻚَ َ ﺎب‬ ًَ َ َ َ َ َ َ َ‫ﻨﺎ ﻻ ﺗُﺰِغْ ﻗُﻠُﻮ�َﻨَﺎ �ﻌْﺪ إِذْ ﻫَﺪَﻳْتﻨَﺎ وﻫَﺐْ ﻨﻟََﺎ ﻣِﻦ ﺪﻟَُّﻧﻚ‬(8) ഞങ്ങള� നാഥാ, ഞങ്ങ നീ സന്മാര്ഗത്തിലാക് േശഷം ഞങ്ങള� മനസ്സ�ക നീെതറ്റിക്ക. നിന്െ അടുക് നിന്ന കാരുണ�ം ഞങ്ങള നീ ്രപദാന െചേയ്യണ.തീര്ച്ചയാ നീ അത�ധികം ഔദാര�വാനാകുന്.3:16 ّ َ َ ُ ﴾١٦﴿ ِ‫َﺎ إِ�َّﻨَﺎ آﻣَﻨَّﺎ ﻓَﺎﻏْﻔِﺮْ ﻨﻟَ ﺎ ذُﻧﻮ�َﻨﺎ وَﻗِﻨَﺎ ﻋَﺬابَ اﻨﻟَﺎر‬ َ(16) ഞങ്ങള� നാഥാ, ഞങ്ങളി വിശ�സിച്ചിരിക്. അതിനാല ഞങ്ങള� പാപങ്െപാറുത്തുതരികയ, നരക ശിക്ഷയ നിന് ഞങ്ങ രക്ഷിക്കു െചേയ്യണ.3:38 َ َ َ ًَ ًّ ﴾٣٨﴿ ِ‫ِﻦ ﺪﻟَُّﻧﻚ ذُرِّ�َﺔ ﻃﻴِّﺒﺔ ۖ َّﻚَ ﺳﻤِﻴﻊُ اﺪﻟُّﺎﻋء‬ َ ‫ّ ﻫَﺐْ ﻲﻟِ ﻣ‬(38) എന്െ‫ ﻥ‬രക്ഷിതാ എനിക്ക് നീ നിന� പക്കൽ നിന്ന് ഒരു ഉത്തമ ,നല്േക ണേതീര്േച്ചയായും നീ ്രപാര്ത്ഥന�ന്നവനാണേല�ാ എന്ന് അ . പറഞ്.3:53 َ‫َﻟْﺖَوا�ّﺒَﻌْﻨَﺎ الﺮَّﺳُﻮل ﻓَﺎﻛْﺘُبْﻨَﺎ ﻣَﻊَ الﺸَﺎﻫِﺪِﻳﻦ‬ ّ َ َ َ َ ﴾٥٣﴿ ‫ﻨﺎ آﻣَﻨَّﺎ ﺑِﻤَﺎ أَﻧﺰ‬(53) ഞങ്ങള�െട നാ , നീ അവതരിപ്പിച്ച� തന്നതിൽ ഞങ്ങൾ വിശ� , (നിന്െറ )ദൂതെന ഞങ്ങൾ പിന്പ റ്റ�കയും െചയ്തി ആകയാൽ സാക്ഷ�ം വഹിച്ചവേരാെ .ഞങ്ങെള നീ േരഖെപ്പട്ട.3:147 َ ‫َﺛَﺒِّ ﻗْﺪَاﻣَﻨَﺎ وَاﻧﺮﺼُْﻧ َ اﻟْﻘَﻮْمِ اﻟْﺎﻜﻓ‬ ﴾١٤٧﴿ ‫ِﺮِ�ﻦ‬ َ َ‫َﺎ ﻰﻠﻋ‬ َ ‫َ َ ﻨ‬ َ‫ اﻏْﻔِﺮْ ﻨﻟََﺎذُﻧُﻮ�َﻨَﺎ و�ِﺮﺳْ �اَﺎ ﻲﻓِ أَمْﺮِﻧَﺎ و ﺖْ أ‬
 3. 3. (147) ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, ഞങ്ങള� പാപങ്ങള, ഞങ്ങള� കാര�ങ്ങള വന്നുേപഅതി്രകമങ്ങ ഞങ്ങള നീ െപാറുത്തുതേരണ. ഞങ്ങള� കാലടികള നീ ഉറപ്പിനിര്ത്തുക, സത�നിേഷധികളായ ജനതെക്കതിര ഞങ്ങ നീ സഹായിക്കുകയ െചേയ്യണ.3:191-194 ََ َ ّ ّ َ َ َ َ ّ ْ‫َﻨَﺎ ﻣَﺎ ﺧَﻠﻘْﺖَ ﻫَـٰﺬا ﺑَﺎﻃِﻼً ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚ ﻓَﻘِﻨَﺎ ﻋَﺬابَ اﻨﻟَﺎرِ ﴿١٩١﴾ّﻨَﺎ إِﻧَّﻚَ ﻣَﻦ ﺗُﺪْﺧِﻞِ اﻨﻟَﺎر �ﻘﺪ‬ ُ َ َ َُ ً َُ َ َ َّ َ َ َ ‫َﺎ ﻤ‬ ّ َُ َ َ ‫أﺧْﺰ�ْﺘﻪ ۖ وَﻣَﺎ لِﻠﻈ لِ ِ� ﻣِﻦْ أﻧﺼﺎر ﴿٢٩١﴾�َّﻨَﺎ إِ�َﻨﺎ ﺳﻤﻌْﻨﺎ ﻣﻨﺎدﻳﺎ �ﻨﺎدي لِﻺﻳﻤﺎنِ أنْ آﻣِﻨﻮا‬ ِْ ِ ِ ِ ٍ َْ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ ّ ‫ِﺮَ�ِّ�ُﻢْﻓَﺂﻣَﻨَﺎ ۚ َّﻨَﺎ ﻓَﺎﻏْﻔِﺮْ ﻨﻟَ ﺎ ذُﻧﻮ�َﻨﺎ وَ�ﻔِّﺮْ �َﻨّﺎ ﺳَيِّﺌَﺎﺗِﻨَﺎ وَﺗَﻮَ�َﻨﺎ ﻣﻊ اﻷﺑْﺮارِ ﴿٣٩١﴾َ�َﻨﺎ وآﺗِﻨﺎ ﻣﺎ‬ َ َ ُ ُْ َ ُ َ ِ َ َ ‫َ َ َﺔ‬ ﴾١٩٤﴿ ‫ٰ رُﺳُﻠِﻚ وَﻻ ﺨﺗْﺰِﻧﺎ ﻳَﻮْم اﻟْﻘِﻴﺎﻣ ِ ۗ ِﻧَّﻚ ﻻ ﺨﺗﻠِﻒ الْﻤﻴﻌﺎد‬ َ َ َ‫ﺪ�َّﻨَﺎ ﻰﻠﻋ‬(191) ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ! നീ നിരര്ത്ഥകമ സൃഷ്ടിച് ഇത. നീ എ്രതേയ പരിശുദ്!അതിനാല നരകശിക്ഷയ നിന് ഞങ്ങ കാത്തുരക്ഷ. (192)ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, നീവല�വെനയും നരകത്ത ്രപേവശിപ്പി അവെന നിന്ദ�നാക്കിക. അ്രകമികള്സഹായികളായി ആരുമില� താനും. (193)ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, സത�വിശ�ാസത്തിേലക്ഷണിക ഒരു ്രപേബാധക നിങ് നിങ്ങള� രക്ഷിതാവ വിശ�സിക്കുവ എന്പറയുന് ഞങ് േകട്. അങ്ങ ഞങ് വിശ�സിച്ചിരിക്. ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ,അതിനാല ഞങ്ങള� പാപങ് ഞങ്ങള നീ െപാറുത്തുതരികയ ഞങ്ങള� തിന്മഞങ്ങള നിന് നീ മായ്ച്ച�കളയുക െചേയ്യണ. പുണ�വാന്മാരു കൂട്ടത്തി ഞങ്ങനീ മരിപ്പിക്കു െചേയ്യണ. (194)ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, നിന്െ ദൂതന്മ മുേഖനഞങ്ങേള നീ വാഗ്ദാന െചയ്ത ഞങ്ങള നല്കുകയു ഉയിര്െത്തഴുേന്നല നാളിലഞങ്ങള നീ നിന്ദ വരുത്താതിരിക്കു െചേയ്യണ. നീ വാഗ്ദാന ലംഘിക്കുകയി;തീര്.7:23 َ َ َ َ ﴾٢٣﴿ ‫ ﻇَﻠَﻤْﻨ ﺎ أَﻧﻔُﺴَﻨﺎ وَ�ِن ﻟَّﻢْ �َﻐْﻔِﺮْ ﻨﻟََﺎ وﺗَﺮْﻤﺣْﻨَﺎﻨﻟََﻜُﻮ�َﻦَّ ﻣِﻦَ اﺨﻟَْﺎﺮﺳِِ�ﻦ‬ َ(23) ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, ഞങ് ഞങ്ങേള തെന അ്രകമ െചയ്തിരിക്ക. നീ ഞങ്ങളെപാറുത്തുതരികയ, കരുണ കാണിക്കുകയ െചയ്തിെല�ങ് തീര്ച്ചയാ ഞങ് നഷ്പറ്റിയവരു കൂട്ടത്തിലായിര.7:126 َ ُ َّ َ ّ ﴾١٢٦﴿ �ِ‫َﻨَﺎ أَﻓْﺮِغْ ﻋَﻠﻴْﻨَﺎ ﺻَﺮﺒًْا وَﺗَﻮَ�َﻨﺎ مﺴْﻠﻤ‬ ِ(126) ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, ഞങ്ങള� േമല നീ ക് െചാരിഞ്ഞുതരികയ, ഞങ്ങ നീമു�ിംകളായിെക്കാ മരിപ്പിക്കു െചേയ്യണ.
 4. 4. 14:40, 41 َ ُْ َ ّ َ ‫ّ َََﻞ‬ ‫َﻲ‬�ِ‫ِّ اﺟْﻌَﻠْ�ِ ُﻘِﻴﻢَ الﺼَّﻼَةِ وَﻣِﻦ ذُرِّ�ّﺘ ۚ �َﻨَﺎ وَ�ﻘﺒّْدُﺎﻋءِ ﴿٠٤﴾ّﻨَﺎ اﻏْﻔِﺮْ ﻲﻟِ وَلِﻮَاﺪﻟَِيَ ولِﻠﻤﺆْﻣِﻨ‬ ِ ‫ﻣ‬ ُ َ ﴾٤١﴿ ‫َﻮْمَ �َﻘُﻮمُ اﺤﻟِْﺴﺎب‬(40) എന്െ രക്ഷിതാ, എെന നീ നമസ്കാര മുറ്രപകാര നിര�ഹിക്കുന്നവനാേ .എന്െ സന്തതികള െപട്ടവെരയ (അ്രപകാര ആേക്കണ) ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, എന്െ്രപാര് നീ സ�ീകരിക്കുകയ െചേയ്യണ. (41)ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, വിചാരണ നിലവിലവരുന ദിവസം എനിക്ക എന്െ മാതാപിതാക്കള് സത�വിശ�ാസികള്ക് നീെപാറുത്തുതേരണ.17:80 ً ّ ﴾٨٠﴿ ‫ّ أَدْﺧِﻠْ�ِ ﻣُﺪْﺧَﻞَ ﺻِﺪْقٍ و أَﺧْﺮِﺟْ�ِ �ُْﺮ جَ ﺻِﺪْقٍ و اﺟْﻌَﻞﻲﻟِّ ﻣِﻦ ﺪﻟَُّﻧﻚ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧًﺎ ﻧَﺼ�ا‬ ِ َ َ َ َ(80) എന്െ രക്ഷിതാ, സത�ത്തിന ്രപേവശനമാര്ഗത്തി നീ എെന ്രപേവശിപ്പിക്ക,സത�ത്തിന ബഹിര്ഗ്ഗമനമാര്ഗത് നീ എെന പുറെപ്പടുവിക്കു െചേയ്യണ. നിന്െപക് നിന് എനിക് സഹായകമായ ഒരു ആധികാരിക ശക് നീ ഏര്െപടുത്തിത്തരെചേയ്യണ.18:10 ً ََ َ َ َ َ ﴾١٠﴿ ‫ﻨﺎ آﺗِﻨَﺎ ﻣِﻦ ﺪﻟَُّﻧﻚَ رَﻤﺣ َﺔً وَﻫَﻴِّﺊْﻨﻟَﺎ ﻣِﻦْ أمْﺮِﻧﺎ رﺷﺪا‬ ْ(10) ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, നിന്െ പക് നിന്ന കാരുണ�ം ഞങ്ങള നീ നല്കുകയുഞങ്ങള� കാര�ം േനരാംവണ് നിര�ഹിക്കുവ നീ െസൗകര�ം നല്കുകയു െചേയ്യണ.20:25-28 َ َُ َ َ ‫ْْ َ ي ﴿٥٢﴾َ�ﺮﺴِ َ ي ﴿٦٢﴾ واﺣﻠُﻞْ �ﻘْﺪة ﻟ‬ ًَ ُ ْ َ َ ‫َح‬ ِ ‫ ﻣِّﻦ ِّﺴ ِ ﴿٧٢﴾ �ﻔْﻘﻬﻮا ﻗ‬ �ْ‫ﻮ‬ �‫ﺎ‬ ِ‫ّْ ﻲﻟِ أمْﺮ‬ ِ‫ﻲﻟِ ﺻﺪْر‬ ‫بِّ اﺮﺷ‬ ﴾٢٨﴿25. എന്െറ രക്ഷിത നീ എനിക്ക് ഹൃദയവിശാലത നല�ണേമ . , (26) എനിക്ക് എന�കാര�ം നീ എള�പ്പമാക്കിത് . (27) എന്െറ നാവി നിന്ന് നീ െകട്ടഴിച്ച് . (28)ജനങ് എന്െറ സംസാരം മനസ്സിലാേക്ക.23:94 َ ّ َ َْ‫ِّ ﻓﻼَ ﺠﺗ‬ ﴾٩٤﴿ �ِ‫ﻌَﻠْ�ِ ﻲﻓِ اﻟْﻘَﻮْمِ اﻟﻈَﺎلِﻤ‬
 5. 5. (94) എന്െ രക്ഷിതാ, നീ എെന അ്രകമികളാ ജനതയുെട കൂട്ടത െപടുത്തരു.23:97,98 ُ‫ رَ َن ْﺮﻀ‬ ُ َ ّ ِ ﴾٩٨﴿ ِ‫ّبِّ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَﻣِﻦْﻫَﻤَﺰَات الﺸَﻴﺎﻃِ�ِ ﴿٧٩﴾َأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ بِّ أ �َ ون‬(97) നീ പറയുക: എന്െ രക്ഷിതാ, പിശാചുക്കള� ദുര്േബാധനങ്ങ നിന് ഞാന നിേന്നരക്ഷേതടു. (98) അവർ ( പിശാചുക്) എന്െറ അടുത് സന്നിഹിതരാകുന് നിന്നഎന്െറേ രക്ഷിതാ, ഞാൻ നിേന്ന രക്ഷേതടു.23:109 َ َ َْ‫َﺎ آﻣﻨَّﺎ ﻓَﺎﻏْﻔِﺮْ ﻟََﺎ وَارْﻤﺣ‬ َ ﴾١٠٩﴿ �ِِ‫ﻨَﺎ وَأﻧﺖَ ﺧَ�ُْالﺮَّاﻤﺣ‬ ‫ﻨ‬(109) ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, ഞങ് വിശ�സിച്ചിരിക്. അതിനാല ഞങ്ങള നീെപാറുത്തുതരികയ, ഞങ്ങേള കരുണ കാണിക്കുകയ െചേയ്യണ. നീ കാരുണികരിലഉത്തമനാണേല.23:118 َ َ ِ ﴾١١٨﴿ �ِِ‫بِّ اﻏْﻔﺮْ وَارْﺣَﻢْ وَأﻧﺖَ ﺧَ�ُْالﺮَّاﻤﺣ‬(118) എന്െ‫ ﺍ‬രക്ഷിതാ നീ െപാറുത്തുതരികയും കരുണ കാണിക്കുകയും െചേ . നീ ,കാരുണികരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനാണ.25:65 َّ َ ۖ ‫ّﻨَﺎ اﺮﺻِْفْ �َﻨّﺎ ﻋَﺬَابَ ﺟَﻬَﻨَﻢ‬(65) ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, ഞങ്ങള നിന് നരകശിക നീ ഒഴിവാക്കിത്തേ.25:74 ً َ َ ّ َ َ ﴾٧٤﴿ ‫ﻨﺎ ﻫﺐْ ﻨﻟََﺎ ﻣِﻦْ أَزْوَاﺟِﻨَﺎ وَذُرِّ�َّﺎﺗِﻨَﺎ ﻗُﺮَّةَ أَ�ْ�ٍُ وَاﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ لِﻠْﻤُﺘَﻘِ� إِﻣﺎﻣﺎ‬(74) ഞങ്ങള�െട രക്ഷി , ഞങ്ങള�െട ഭാര�മാരിൽ നിന്നും സന്ത നിന്നുഞങ്ങള� നീ കണ്� നല്കു◌ാകയും ധര്മ്മിനിഷ്ഠ പാലിക്ഞങ്ങെള നമാതൃകയാക്കുകയും െചേയ്.
 6. 6. 26:83-85, 87 َ َ َ َ ‫ﻟ‬ ِ�ْ‫ّ ﻫَﺐْ ﻲﻟِ ﺣُﻜْﻤًﺎ وَأَﺤﻟِْﻘْ�ِ ﺑِﺎلﺼَّﺎﺤ ِِ� ﴿٣٨﴾َاﺟْﻌَﻞ ﻲﻟِّ لِﺴَﺎنَ ﺻِﺪْقٍ ﻲﻓِ اﻵْﺧِﺮِ�ﻦ ﴿٤٨﴾واﺟْﻌﻠ‬ ِّ ﴾٨٥﴿ ِ‫ وَرَﺛَﺔِ ﺟَﻨَّﺔِ اﻨﻟَﻌﻴﻢ‬ َ َُ ُ َ ُ ﴾٨٧﴿ ‫َﻻ ﺨﺗْﺰِ ِ ﻳَﻮْم �ﺒْﻌﺜﻮن‬ � َ(83)എന്െ രക്ഷിതാ, എനിക് നീ തത�ജ്ഞാ നല്കുകയു എെന നീ സജ്ജനങ്ങേളാെേചര്ക്കുക െചേയ്യണ. (84) പില്ക്കാലക്കാര് എനിക് നീ സല്കീര്ഉണ്ടാേക് (85) എെന നീ സുഖസമ്പൂര്ണ സ�ര്ഗത്തി അവകാശികളിലെപട്ടവനാേക്.(87) അവര (മനുഷ�ര) ഉയിര്െത്തഴുേന്നല്പി ദിവസം എെന നീഅപമാനത്തിലാക്ക.27:19 َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ‫وْزِﻋْ�ِ أَنْأَﺷْﻜُﺮَ ﻧِﻌْﻤَﺘَﻚَ اﻟّﻲﺘِ أَ�ْﻌَﻤْﺖَ ﻋَ�َّ و ﻰﻠﻋَٰ واﺪﻟَِيّ وَأَنْأَ�ْﻤَﻞَ ﺻَﺎﺤﻟًﺎ ﺗﺮْﺿﺎه وأدْﺧِﻠ‬ ِ ِ�ْ َ ‫ﻟ‬ ﴾١٩﴿ �ِِ ‫ﻤﺣْﺘِﻚَ ﻲﻓِ ﻋِﺒَﺎدِكَ الﺼَّﺎﺤ‬ َ(19) എന്െ രക്ഷിതാ, എനിക്ക എന്െ മാതാപിതാക്കള് നീ െചയ് തന്നിടനിന്െ അനു്രഗഹത് നന്ദികാണിക്കുവ നീ തൃപ്തിെപ്പ സല്കര് െചയ്യ�വാനഎനിക് നീ ്രപേചാദന നല്േകണേ. നിന്െ കാരുണ�ത്ത നിന്െ സദ�ൃത്തരദാസന്മാരു കൂട്ടത എെന നീ ഉള്െപടുത്തുക െചേയ്യണ.40:7,8,9 ْ َ ‫ﻋَﺬَابَ اﺠﻟ‬ َ ِ‫ﺤِﻴﻢ‬ َ ِ ْ‫وﺳِﻌْﺖَ ﻞﻛَُّ ﻲﺷ ْءٍ رَّﻤﺣَْﺔً وَﻋِﻠْﻤًﺎ ﻓَﺎﻏْﻔِﺮْ لِ�َّ ﻳﻦَ ﺗَﺎﺑُﻮا وَا�َّﺒَﻌُﻮا ﺳَبِﻴﻠَﻚ وَﻗِﻬِﻢ‬ َ َ ّ ّ َ ‫﴿٧﴾َﺎ وَأَدْﺧِﻠْﻬُﻢْﺟَﻨَّﺎتِ ﻋَﺪْنٍ اﻟَّﻲﺘِ وَﻋﺪ�َّﻬُﻢْوَﻣَﻦ ﺻَﻠَﺢَﻣِﻦْآﺑَﺎﺋِﻬِﻢْوَأَزْوَاﺟِﻬِﻢْوَذُرِّ�َﺎﺗِﻬﻢْ ۚ إِﻧَﻚ‬ ِ َ َُ ََ ُُ‫رَﻤﺣِْﺘَﻪ ۚ وذ َ ﻫﻮ اﻟْﻔﻮْز‬ ْ ‫ﻧ‬ ْ‫ﻦ ﺗَﻖِ الﺴَّيِّﺌَﺎت ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ �َﻘَﺪ‬ ِ َ‫ﺴَي َﺎتِ ۚ َﻣ‬ّ ُ‫ﻟَﻜﻴﻢ‬ ‫ٰلِﻚ‬ ‫َ اﻟْﻌَﺰِ�ﺰُ اﺤ ِ ﴿٨﴾وَﻗِﻬِﻢُ ال ِّﺌ‬ َ‫ﺖ‬ ُ َْ ﴾٩﴿ ‫اﻟﻌﻈِﻴﻢ‬(7) ഞങ്ങള�െട രക്ഷി ! നിന്െ‫ ﻕ‬കാരുണ�വും അറിവും സകല വസ്തുക്കെളഉള്െക‫ﻅ‬ള്ള�ന്നതായിരി ആകയാൽ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും നിന്െറ‫ﺍ‬ . പിന്തുടരുകയുെചയ്യ�ന്ന� നീ െപാറുത്തുെകാടുേക് . അവെര നീ നരകശിക്ഷയ നിന്നകാക്കുകയും െചേയ്. (8) ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, അവര്ക� നീ വാഗ്ദാന െചയ്തിട്
 7. 7. സ്ഥിരവാസത്ത സ�ര്ഗറങ്ങഅവെരയും അവരുെട മാതാപിതാക്കെളയ, ഭാര�മാർ,സന്തതി എന്നിവര നിന് സദ്വൃത്തരായിട്ട�ള് നീ ്രപേവശിപ്പിേക.തീര്ച്ചളയാ നീ തെന്നയാകു ്രപതാപിയു യുക്തിമാന. ( 9) അവെര നീ തിന്മ്കളനിന് കാക്കുകയ െചേയ്യണ. അേന ദിവസം നീ ഏെതാരാെള തിന്മാകള നിന്കാക്കുന്ന, അവേനാട തീര്ച്ചകയാ നീ കരുണ കാണിച്ചിരിക്. അതു തെന്നയാകുമഹാഭാഗ�ം.46:15 (Prayer when 40 years old.) َ َ َ‫َ اﺪﻟِيَّ وَأَنْ أَ�ْﻤَﻞَ ﺻﺎﺤﻟًِﺎ ﺗَﺮْﺿَﺎهُ وَأ‬ َ ‫ ﻋَ�ََّ وَﻰﻠﻋََٰ و‬ ِ‫ﺻْﻠِﺢْ ﻲﻟِ ﻲﻓ‬ ‫زِﻋْ�ِ أَنْ أَﺷْﻜُﺮَﻧِﻌْﻤَﺘَﻚَ اﻟَّﻲﺘِ أَ�ْﻌَﻤْﺖ‬ َ ُ َ �َ َ َ َ ﴾١٥﴿ �ِ‫رِّ�ّﺘ ۖ إِ�ِّ �ُﺒْﺖُ إِﻴﻟْﻚ و�ِ ِّ ﻣِﻦ الْﻤﺴْﻠﻤ‬ ‫َﻲ‬ ِ ِ(15) എന്െ� രക്ഷിതാ എനിക്കും എന‫ ﻱ‬മാതാപിതാക്കള്� നീ െചയ്തു തന്നി ,അനു്രഗഹത്തിന് നന്ദികാണിക്കുവാനും നീ തൃപ്തിെ ്പടു ്രപവര്ത്തി◌ുക്കു പനീ എനിക്ക് ്രപേചാദനം നല്േക. എന്െറ്്തതികള എനിക്കനന്മനയുണ്ടാക്കിത്തരികയും. തീര്ച്ചസയായും ഞാൻ നിന്നേഖദിച്ച�മടങ്ങിയിരി. തീര്ച്ച�ായും ഞാൻ കീഴ്െപടുന് കൂട്ടത്തിലാ.59:10 َ ّ َ ِ َ َ ‫ﺎ‬ ‫ﻏْﻔِﺮْ ﻨﻟََﺎ وَﻹِِﺧْﻮَاﻧِﻨَﺎ اﺬﻟَِّﻳﻦَ ﺳَﺒَﻘُﻮﻧَﺎ ﺑِﺎﻹِْﻳﻤَ نِ وﻻَ ﺠﺗْﻌَﻞْﻲﻓِﻗُﻠُﻮ�ِﻨَﺎ ﻏِﻼًّ ﻟّ�َّ ﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا رَ�ّﻨَﺎ إِﻧَﻚ‬ ِ ٌ ّ ﴾١٠﴿ ‫َءُوفٌ رَﺣﻴﻢ‬ ِ(10) ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ, ഞങ്ങള് വിശ�ാസേത്താ ഞങ്ങള മുമ് കഴിഞ്ഞുേപായിടഞങ്ങള� സേഹാദരങ്ങള് നീ െപാറുത്തുതേരണ, സത�വിശ�ാസം സ�ീകരിച്ചവേരഞങ്ങള� മനസ്സ�കള നീ ഒരു വിേദ�ഷവും ഉണ്ടാക്ക. ഞങ്ങള� രക്ഷിതാ,തീര്ച്ചയാ നീ ഏെറ ദയയുള്ളവന കരുണാനിധിയുമാകുന്.60:4,5 َ َ ُ َ َ َ ‫َ ﻨ‬ َ ‫ﻌَﻠْﻨَﺎ ﻓِﺘْﻨَﺔً ﻟِّ�ِّﻳﻦَ �َﻔَﺮُوا وَاﻏْﻔِﺮْﻨﻟَﺎ‬ َْ‫ّﻨَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻚَﺗ ﻨَﺎ وَ�ِﻴﻟَْﻚ أَﻧَبَْﺎ وَ�ِﻴﻟْﻚ الْﻤﺼ� ﴿٤﴾َّﻨَﺎ ﻻَ ﺠﺗ‬ ِ َّْ�َ‫ﻮ‬ ُ‫ﻟَﻜﻴﻢ‬ ْ ‫ﻧ‬ َّ ﴾٥﴿ ِ ‫َ�َﻨﺎ ۖ ِﻧَّﻚ أَ اﻟْﻌَﺰِ�ﺰُ اﺤ‬ َ‫َ ﺖ‬(4) ഞങ്ങള�െട രക്ഷി , നിന്െ‫ ﻝ‬േമൽ ഞങ്ങൾ ഭരേമല്പി ക്കനിങ്കേലക്ക് ,മടങ്ങുകയും െചയ്തിരിക . നിങ്കേലക്ക് തെന്നയാണ്ത . (5) ഞങ്ങള�െരക്ഷിതാ, ഞങ്ങ സത�നിേഷധികള�െട പരീക്ഷണത്തിന് ഇരയാ . ഞങ്ങള�െരക്ഷിതാ, ഞങ്ങള� നീ െപാറുത്തുതരികയും െചേയ് . തീര്െച്ചയായും നീ തെന്്രപതാപിയും യുക്തിമാ.

×