Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
ae¡pIfpsS {]mÀ°¡v
hnt[bcmIp¶hÀ
apl½Zv...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
ae¡pIÄ
{]Imiw sImണ്ടv kyãn¡s]« AÃmlph...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
1: akvImc¯nmbn ]Ånbnte¡v hcp¶hÀ
_n (k...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
2: akvImcw {]Xo£n¨v ]Ånbn Ccn¡pI
_n ...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
3: akvImc¯nv ap³ kz^v^n n¡p¶hÀ
_n (...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
4: kz^n heXv `mK¯v n¡p¶hÀ
_n (k) ]d...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
5: kz^v ]cn]qÀ®am¡p¶hÀ
_n (k) ]dªp : ...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
6: Camw ^m¯nl HmXpt¼mÄ
_n (k) ]dªp : ...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
7: akvImc tijw AhnsS Xs¶ Ccn¡p¶h³
_n ...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
8: kp_vln, AkÀ F¶nh PamA¯mbn akvIcn¨h...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
9: ip²nbpÅhmbn cm{Xn Ign¨v¡q«p¶h³
_n ...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
10: _nsbpsS ta kzem¯v nÀÆln¨mÂ
AÃmlp...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
11: _n (k) bpsS ta kzem¯v sNmÃnbh³
_...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
12: · ]Tn¸n¡p¶h³
_n (k) bpsS ASp¯v cണ...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
13: à amÀK¯n ]Ww Nnehgn¡p¶hÀ
_n (k) ...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
14: HcmfpsS Akmn[y¯n AbmfpsS ·¡v thണ...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
15: tm¼nv A¯mgw Ign¡p¶hÀ
_n (k) ]dªp:...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
16: `£Ww Ign¡p¶hcpsS ASp¯v Ccn¡p¶ tm¼...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
17:tcmKnsb kµÀin¡p¶h³
Aen (d) ]dªp: _...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
18: tcmKnbptStbm, a¿n¯nsâtbm ASp¡Â sh...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
19: hnizkn¡pIbpw, ]Ým¯]n¡pIbpw,
ssZha...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
‘R§fpsS c£nXmth nsâ ImcpWyhpw Adnhpw ...
WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION
Together.. Towards.. Peace...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionG...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Malakkukaludae prarthanakku vidheyamaakunnavar

1,334 views

Published on

Published in: Education, Spiritual, Technology
 • Be the first to comment

Malakkukaludae prarthanakku vidheyamaakunnavar

 1. 1. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION ae¡pIfpsS {]mÀ°¡v hnt[bcmIp¶hÀ apl½Zv kzmZnJv aZon, Based on work of AÐp PºmÀ aZon
 2. 2. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION ae¡pIÄ {]Imiw sImണ്ടv kyãn¡s]« AÃmlphnsâ ]S¸pIÄ `£Wtam, shÅtam Bhiyanà AÃmlphpambn ASp¯ Cu almkyãnIÄ hnizmknIfnÂs]« NneÀ¡v ]m]tamN¯nmbn {]mÀ°n¡pw. ssZhI¸IÄ {]mhÀ¯nIam¡emWv tPmen £oWtam, aSpt¸m CÃ
 3. 3. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 1: akvImc¯nmbn ]Ånbnte¡v hcp¶hÀ _n (k) ]dªp: XoÀ¨bmbpw akvIcn¡m³ ]Ånbnte¡v hcp¶hv ae¡pIÄ kzem¯v sNmÃp¶p. AÃmlpth, CbmÄ¡v s]mdp¯p sImSpt¡Wta, At±lt¯mSv ImcpWyw ImWnt¡Wta F¶hÀ {]mÀ°n¨psImണ്ടncn¡pw. hpfp jv«s¸SpItbm D]{Zhn¡mXncn¡pItbm sN¿p¶nsænÂ. (apÉnw)
 4. 4. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 2: akvImcw {]Xo£n¨v ]Ånbn Ccn¡pI _n (k) ]dªp : n§fn HcmÄ akvImcw {]Xo£n¨v Ccn¡pt¼mÄ hpfp jv«s]«n«nsæn ae¡pIÄ C{]Imcw {]mÀ°n¨psImണ്ടncn¡pw, AÃmlpth, CbmÄ¡v s]mdp¯p sImSpt¡Wta, At±lt¯mSv ImcpWyw ImWnt¡Wta. (apÉnw)
 5. 5. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 3: akvImc¯nv ap³ kz^v^n n¡p¶hÀ _n (k) ]dªp : XoÀ¨bmbpw AÃmlphpw Ahsâ ae¡pIfpw ap³ ncIfn akvIcn¡p¶hÀ¡mbn kzem¯v sNmÃp¶p (kmC)
 6. 6. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 4: kz^n heXv `mK¯v n¡p¶hÀ _n (k) ]dªp : XoÀ¨bmbpw AÃmlphpw Ahsâ ae¡pIfpw kz^nsâ heXv `mK¯v n¡p¶hÀ ¡mbn kzem¯v sNmÃp¶p. (A_qZmhqZv)
 7. 7. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 5: kz^v ]cn]qÀ®am¡p¶hÀ _n (k) ]dªp : XoÀ¨bmbpw AÃmlphpw Ahsâ ae¡pIfpw kz^pIÄ (]cn]qÀ®ambn) tNÀ¡p¶hÀ ¡mbn kzem¯v sNmÃp¶p. (AlvaZv, C_vpamP)
 8. 8. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 6: Camw ^m¯nl HmXpt¼mÄ _n (k) ]dªp : Camw ‫والالضالين‬ ‫عليهم‬ ‫المغضوب‬ ‫غير‬ F¶v ]dªm n§Ä Bao³ F¶v ]dbphn³. ImcWw BcpsS hm¡pIfmtWm ae¡pIfpsS hm¡pambn tbmPn¨v hcp¶Xv Ahsâ ap³Ignª ]m]§Ä s]mdp¡s¸Spw (_pJmcn)
 9. 9. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 7: akvImc tijw AhnsS Xs¶ Ccn¡p¶h³ _n (k) ]dªp : n§fn HcmÄ akvImctijw AhnsS Xs¶ Bbncn¡pt¼msgÃmw ae¡pIÄ Ahv thണ്ടn ‘AÃmlpth, At±l¯nv s]mdp¯p sImSp t¡Wta, At±lt¯mSv ImcpWyw ImWnt¡Wta F¶v {]mÀ°n¨v sImണ്ടncn¡pw. Ahv hpfp apdnªn«nsænÂ. (AlvaZv)
 10. 10. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 8: kp_vln, AkÀ F¶nh PamA¯mbn akvIcn¨h³ _n (k) ]dªp :cm{Xnbntebpw ]Ientebpw ae¡pIÄ kp_vln, AkÀ F¶o akvImc§fn Hcpan¨v IqSp¶p. {]`mX akvImc ¯n AhÀ Hcpan¨v IqSpw. At¸mÄ cm{XnbnepÅ ae¡pIÄ tI dnt¸mIp¶p, ]Iense ae¡pIÄ Øncambn n¡p¶p. AkÀ akvImc¯nepw AhÀ Hcpan¨v IqSp¶p, At¸mÄ ]Iense ae ¡pIÄ tIdnt¸mIp¶p, cm{Xbnse ae¡pIÄ Øncambn n Ip¶p. At¸mÄ AhcpsS c£nXmhv AhtcmSv tNmZn¡pw: GXv cq]¯nemWv n§Ä Fsâ ASnaIsf Iണ്ടXv, At¸mÄ AhÀ ]dbpw: R§Ä AhcpsS ASp¯v sNÃpt¼mÄ AhÀ akvImc ¯nembncp¶p, Ahsc Dt]£n¡pt¼mgpw AhÀ akvImc¯nem bncp¶p. AXnm o AhÀ¡v {]Xn^emfn s]mdp¯v sImSpt¡Wta. (AlvaZv)
 11. 11. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 9: ip²nbpÅhmbn cm{Xn Ign¨v¡q«p¶h³ _n (k) ]dªp: Bsc¦nepw ip²nbpÅhcmbn cm{Xn Ign¨v Iq«nbm Ahsâ hkv{Xt¯msS¸w Hcp ae¡pw Dണ്ടmbncn¡pw. AÃmlpsh nsâ Cu ASna¡v o s]mdp¯v sImSptIWta ImcWw Ah³ ip²nbpÅh mbnsImണ്ടmWv cm{Xn Ign¨v Iq«nbXv F¶v ae¡v ]dbmsX Ah³ Fgpt¶Â¡pIbnà (A¯ÀKo_v h¯Àlo_v)
 12. 12. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 10: _nsbpsS ta kzem¯v nÀÆln¨m AÃmlp ]dbp¶p: XoÀ¨bmbpw AÃmlphpw Ahsâ ae¡pIfpw _nbpsS ta kzem¯v nÀhln¡p¶p. kXyhnizmknIsf, n§fpw _nbpsS ta kzem¯pw kemapw sNmÃpI (A Alvkm_v: 56)
 13. 13. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 11: _n (k) bpsS ta kzem¯v sNmÃnbh³ _n (k) ]dªp: Bsc¦nepw Fsâ ta Hcp {]mhiyw kzem¯v sNmÃnbm AXp aptJ AÃmlp Ahv ]¯v {]mhiyw kzem¯v nÀhln¡p¶XmWv (apÉnw) AÐpÃmln_vp Awdv (d) ]dªp: Bsc¦nepw AÃmlp hnsâ dkqensâ t]cn Hcp {]mhiyw kzem¯v sNmÃn bm AÃmlphpw Ahsâ ae¡pIfpw Ahsâ ta Fgp]Xv {]mhiyw kzem¯v Àhln¡p¶XmWv AXn m ASna AXv Ipd¡pItbm Iq«pItbm sN¿s«. (AlvaZv)
 14. 14. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 12: · ]Tn¸n¡p¶h³ _n (k) bpsS ASp¯v cണ്ടv BfpIsf]än ]dbs]«p. HcmÄ Bcm[bn Ignªv IqSp¶hpw A]c³ ]ÞnXpw. At¸mÄ _n (k) ]dªp Bcm[bn Ignªv IqSp¶hs At]£n¨v ]ÞnXsâ t{iãX, Rmpw n§fpsS Iq«¯nse(CuamnÂ) Xmsg InSbn DÅ Hcmtfbpw t]msebmWv. ]n¶oSv _n (k) ]dªp : XoÀ¨bmbpw AÃmlphpw Ahsâ ae¡pIfpw Bimi `qan IfnepÅhcpwþamf¯nepÅ Ddp¼pw, aÂkyw t]mepw þP§Ä¡v · ]Tn¸n¡p¶hÀ¡mbn {]mÀ°n¡p¶p. (XnÀanZn)
 15. 15. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 13: à amÀK¯n ]Ww Nnehgn¡p¶hÀ _n (k) ]dªp: P§Ä {]`mX¯nemIp¶ Hmtcm Znhkhpw cണ്ടv ae¡pIÄ Cd§p¶p. At¸mÄ Hcp ae¡v C{]Imcw {]mÀ°n¡pw þ AÃmlpth, Nnehgn¨ ¶hv o ]Icw ÂtIWta, AÃmlpth, ]nSn¨v sh¨ ¶hv o miw ÂtIWta F¶v atä ae¡pw {]mÀ°n¡pw.(_pJmcn, apÉnw)
 16. 16. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 14: HcmfpsS Akmn[y¯n AbmfpsS ·¡v thണ്ടn {]mÀ°n¨mÂ, {]mÀ°n¨hpw {]mÀ°n¡s¸«hpw _n (k) ]dªp: Hcp apÉnw Xsâ ktlmZcv thണ്ടn Ahsâ Akmn[y¯n sh¨pÅ {]mÀ° kzoIcn¡ s]Sp¶XmWv. (Imcy§Ä) G¸n¡s]« Hcp ae¡v Ahsâ XebpsS ASp¯v Dണ്ടmbncn¡pw. Xsâ ktlmZcv thണ്ടn ·¡v {]mÀ°n¡pt¼msgms¡ ae¡v Bao³ ]dbpIbpw n¡pw A{]Imcw Dണ്ടmbnc¡s« F¶v {]mÀ°n¡pIbpw sN¿pw (apÉnw)
 17. 17. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 15: tm¼nv A¯mgw Ign¡p¶hÀ _n (k) ]dªp: XoÀ¨bmbpw AÃmlphpw Ahsâ ae¡pIfpw A¯mgw Ign¡p¶hÀ¡mbn kzem¯v nÀhln¡p¶p. (Xz_vdmn)
 18. 18. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 16: `£Ww Ign¡p¶hcpsS ASp¯v Ccn¡p¶ tm¼pImc³ _n (k) ]dªp: tm¼pImcsâ ASp¯v `£Ww Ign¡s]«m AhÀ hncan¡p¶Xv hsc XoÀ¨bmbpw ae¡pIÄ At±l¯nv thണ്ടn {]mÀ°n¨p sImണ്ടncn¡pw.(AlvaZv, XnÀanZn)
 19. 19. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 17:tcmKnsb kµÀin¡p¶h³ Aen (d) ]dªp: _n (k) C{]Imcw ]dbp¶Xmbn Rm³ tI«p, Hcp apÉnw Xsâ ktlmZcs kµÀin¡p IbmsW¦n Ahv thണ്ടn {]mÀ°n¡p¶ Fgp]Xn mbncw ae¡pIsf AÃmlp ntbmKn¡pw, ]Iensâ GXv kab¯msW¦nepw sshIpt¶cw htcbpw, cm{XnbpsS GXv kab¯msW¦nepw {]`mXw htcbpw ae¡pIÄ Ahvthണ്ടn {]mÀ°n¨p sImണ്ടncn¡pw. (AlvaZv)
 20. 20. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 18: tcmKnbptStbm, a¿n¯nsâtbm ASp¡Â sh¨v ]dbp¶Xnv _n (k) ]dªp: n§Ä tcmKnbptStbm, a¿n¯n sâtbm ASp¡Â sh¨v · am{Xw ]dbpI, ImcWw n§Ä ]dbp¶Xnv ae¡pIÄ Bao³ ]dbp¶p. (apÉnw)
 21. 21. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 19: hnizkn¡pIbpw, ]Ým¯]n¡pIbpw, ssZhamÀ¤¯n nesImÅpIbpw sNbvXhÀ AÃmlp ]dbp¶p : knwlmkw hln¡p¶hcpw AXnsâ NpänepÅhcpw(ae¡pIÄ) X§fpsS c£nXmhns kvXpXn ¡p¶tXmsSm¸w IoÀ¯w S¯pIbpw Ahn hnizkn¡pIbpw hnizkn¨hÀ¡v thണ്ടn (C{]Imcw) ]m]tamNw tXSpIbpw sN¿p¶p;
 22. 22. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION ‘R§fpsS c£nXmth nsâ ImcpWyhpw Adnhpw kIe hkvXp Itfbpw DÄsImÅp¶Xmbncn¡p¶p. BIbm ]Ým¯]n¡p Ibpw nsâ amÀKw ]n³XpScpIbpw sN¿p¶hÀ¡v o s]mdp¯v sImSpt¡Wta. Ahsc o cI in£bnÂn¶v Im¡pIbpw sNt¿Wta. R§fpsS c£nXmth, AhÀ¡v o hmKvZmw sNbvXn «pÅ kzÀ¤§fn Ahscbpw AhcpsS amXm]nXm¡Ä, `mcyamÀ, k´m§Ä F¶nhcn n¶v kZvhr¯cmbn«pÅhtcbpw o {]thin¸ntIWta. XoÀ¨bmbpw o XsbmIp¶p {]Xm]nbpw bpànampw. Ahsc Xn·If n¶v Im¡pIbpw sNt¿Wta. At¶ Znhkw o GsXmcmsf Xn·If n¶v Im¡p¶pthm, AhtmSv XoÀ¨bmbpw o IcpW ImWn¨ncn¡p¶p. AXp Xs¶bmIp¶p alm`mKyw (Km^nÀ :7þ9)
 23. 23. WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION Together.. Towards.. Peace... WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION

×