Lailathul qadar

1,036 views

Published on

Published in: Education, Spiritual, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,036
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lailathul qadar

 1. 1. ssee¯p JZvÀ F¶ ]pWrcmhv kp^vbm³ A_vZpÊemw Based on work of WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 2. 2. hnip² JpÀB³ daZm³ amk¯n AhXcn¸n¡s¸«p kXys¯bpw AkXys¯bpw thÀXn-cn-¡p¶ {KÙw apjyIpes¯ Ccp«n n¶pw shfn¨¯nte¡v bn¡p¶p apl½Zv _n (k)¡v Pn_vco F¶ ae¡v aptJ AÃmlp ÂIn 23 hÀjw sImണ്ടmWv JpÀBnsâ AhXcWw ]qÀ¯nbmbXv JpÀB³ tcs¯ Xs¶ AÃlp eulp alv^qZn (‫المحفوظ‬ ‫لوح‬) tcJs¸Sp¯nbn«pണ്ടv ]n¶oSv Hcp {]tXyI cmhn H¶mw BImit¯¡v AÃmlp AXns AhXcn¸n¡pIbmWpണ്ടmbXv B cmhmWv ssee¯p JZvÀ. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 3. 3. ""P§Ä¡v amÀ¤ZÀiambns¡mണ്ടpw tÀÆgn Im«p¶Xpw kXyhpw AkXyhpw thÀ¯ncn¨p ImWn¡p¶Xpamb kphyà sXfnhpIfmbn s¡mണ്ടpw hnip² JpÀB³ AhXcn¸n¡s¸« amkamWv daZm³.'' (JpÀþB³ 2:185) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 4. 4. ""XoÀ¨bmbpw mw CXns (JpÀBns) ssee¯p JZvdn AYhm nÀ®b¯nsâ cmhn AhXcn¸n¨ncn¡p¶p. ssee¯p JZvÀ F¶m F´msW¶v n¡dnbmtam? ssee¯p JZvÀ Bbncw amks¯¡mÄ D¯aamWv. ae¡pIfpw Pn_vcoepw AhcpsS c£nXmhnsâ FÃm Imcys¯ kw_Ôn¨papÅ D¯chpambn B cm{Xnbn Cd§nhcpw. {]`mtXmZbw hsc AXv kam[mas{X!!'' (97:1þ5) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 5. 5. ""lmaow. kv]ãamb thZ{KÙw Xs¶bmWv kXyw. XoÀ¨bmbpw mw AXns Hcp{KloX cm{Xnbn AhXcn¸n¨ncn¡p¶p. XoÀ¨bmbpw mw ap¶dnbn¸v ÂIp¶hmIp¶p. B cm{Xnbn bpàn]qÀ®amb Hmtcm Imcyhpw thÀ¯ncn¨p hnhcn¡s¸Sp¶p.'' (JpÀB³ 44: 1þ4) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 6. 6. eulp alv^qZv ss_Xp CÊ H¶mw BImis¯ JpÀBns apgphmbpw Ah-cn-¸n¨p Hmtcm kw`h§fpsS ASnØm¯n 23 hÀj §fnembn dkq (k)¡v AXns AhXcn¸n¨p WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION L«w L«-ambn Ah-Xcn¸n¨p JpÀBnsâ Ah-X-cWw
 7. 7. F´mWv ssee¯p JZvÀ? Cu cmhv JpÀB³ AhXcn¸n¡s¸SpI hgn BZcn¡s¸«p Cu cmhnte¡v tNÀ¯p ]dbp¶ JZvÀ F¶ ]Z¯nsâ Dt±iw F´mWv F¶ Imcy¯n `n¶m`n{]mb§fpണ്ടv. ae¡pIfpsS km¶n[yw sImtണ്ടm Ap{Klw, ImcpWyw, ]m]tamNw F¶nh sImtണ്ടm _lpamn¡s¸«p Cu cmhv GXmsW¶v tKm]yam¡s¸«p Cu cmhn ae¡pIfpsS B[nIyw sImണ്ടv `qan CSp§nbXmbn¯ocp¶Xp sImണ്ടv WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 8. 8. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION F´mWv ssee¯p JZvÀ? ae¡pIÄ Xocpam§Ä FgpXnsh¡p¶Xnm B hÀj¯nse `£Ww, BbpÊv, Xocpam§Ä apXembh ae¡pIÄ¡v ImWn¡s¸Sp¶ ZnambXnm ae¡pIÄ¡v AhcpsS NpaXeIÄ C¶hbmsW¶v nÀ®bn¡s¸Sp¶p
 9. 9. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION F¶mWv ssee¯p JZvÀ? IrXyambn C¶ Znhkambncn¡pw Hmtcm hÀjhpw sseeXp JZvÀ F¶v nÝbn¡m³ Hcp amÀ¤hpanÃ. F¶m AXns {]Xo£n¡mhp¶ Znhk§fpsS kqNIÄ {]hmNI³ (k) ÂInbn«pണ്ടv. daZmnse Ahkms¯ ]¯n Häbmbn hcp¶ cmhpIfnÂ
 10. 10. Bbni (d)bn n¶pw D²cn¡p¶p: dkq (k) ]dªp: “n§Ä daZm³ Ahkms¯ ]¯n Häbmb cmhpIfn ssee¯p JZvdns Atzjn¡pI.” (_pJmcn 2017). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION Ah-km ]¯nÂ
 11. 11. C_vp Aºmkv (d) hn n¶pw D²cn¡p¶p. XoÀ¨bmbpw _n (k) C{]Imcw ]dªp: ""n§fXns (sseeXp JZvdns) daZm³ Ahkms¯ ]¯n XncbpI. AXmbXv H¼Xv _m¡nbpÅt¸mÄ, Ggp _m¡nbpÅt¸mÄ, A©p _m¡nbpÅt¸mÄ. (_pJmcn) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 12. 12. Hcn¡Â _n (k) F¶mWv ssee¯p JZvsd¶v kzlm_¯ns ]Tn¸n¡m³ XpnªXmbncp¶p ]s£ ]n¶oSm Adnhv ad¡s¸SpIbpw DbÀ¯s¸Sp Ibp amWpണ്ടmbXv. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 13. 13. D_mZ¯p_vp kzman¯v (d)hn n¶v D²cn¡p¶p: ""ssee¯p JZvdns¡pdn¨v R§sf Adnbn¡phm³ _n (k) Hcn¡Â ]pds¸«p. At¸mÄ apÉnwIfnÂs¸« cണ്ടp t]À X½n iWvT IqSpIbpണ്ടmbn. _n (k) ]dªp: ssee¯p JZvdns¡pdn¨v n§sf Adnbn¡phm³ thണ്ടn Rm³ ]pds¸SpIbpmbn. At¸mÄ C¶hpw C¶hpw X½n iWvT IqSpIbpണ്ടmbn. A§s B hnÚmw DbÀ¯s¸«p. Hcp ]t£ AXp n§Ä¡v KpWIcambn cn¡mw. AXpsImണ്ടv n§Ä AXns H¼Xnepw Ggnepw A©nepw Atzjn¡pI. (_pJmcn 2023). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 14. 14. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION ta D±cn¨ lZoYpIfn n¶pw daZmnsâ Ahkms¯ ]¯nse 25, 27, 29 cmhpIfnemWv AXpണ്ടmhpI F¶mWv. F¶m 21, 23 cmhpIsf kqNn¸n¨p sImണ്ടpÅ lZoYpIfpw D²cn¡s¸«n«pണ്ടv.
 15. 15. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION ‘.......]n¶oSv AXv Ahkms¯ ]¯nemsW¶v Rm³ Adnbn¡s¸«p. AXpsImണ്ടv Bsc¦nepw Fsâ IqsS CAvXnIm^v Cãs¸Sp¶psh¦n AhÀ CAvXnIm^v Ccp¶p sImÅs«. A§s P§Ä At±l¯nsâ IqsS CAvXnIm^v Ccp¶p. At±lw (_n) ]dªp: Fn¡Xv Häbmbn hcp¶ cmhmbpw AXnsâ {]`mX¯n ag s]bvXp shůnepw sNfnbnepw kpPqZv sN¿p¶Xpambn«mWv ImWn¡s¸«Xv. A§s Ccp]¯nsbm¶mw cmhmbn....
 16. 16. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION ..._n (k) kp_vln akvImcw nÀÆln¡m³ Bcw`n¨p. At¸mÄ ag s]¿pIbpw ]Ån tNmÀs¶men¡pIbpw sNbvXp. shÅhpw Ifna®pw Rm³ Iണ്ടp. kp_vln akvImc¯n n¶pw At±lw hncan¨Xnp tijw At±lw ]pd¯p h¶p. At±l¯nsâ sän¯S¯nepw aq¡nt·epw a®pw shÅhpw ]änbncp¶p. B kw`hw Ahkms¯ ]¯nse Ccp]¯nsbm¶mw cmhnembncp¶p. (apÉnw)
 17. 17. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION Camw apÉnw Xs¶ CtX kw`hw AÐpÃmln_vp Dsskv (d) hn n¶v D²cn¡p¶p. {]kvXpX lZoYn Ccp]¯nsbm¶mw cmhv F¶Xn ]Icw Ccp]¯naq¶mw cmhv F¶mWv h¶n«pÅXv.
 18. 18. 27þmw cmhpw ssee¯p JZvdpw ssee¯p JZvÀ daZmnse Ccp]¯ntbgmw cmhnemWv kw`hn¡pI F¶v hnizkn¨v hcp¶ AtIw t]cpണ്ടv. bYmÀ°¯n {]hmNIn n¶pw A¯csamcp A`n{]mbw kzoImcytbmKyambn D²cn¡s¸«n«nÃ. AtX kabw Camw apÉnw A_qlpssdd (d)hn n¶pw D²cn¡p¶ lZoYn C{]Imcw ImWmw WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 19. 19. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION R§Ä {]hmNI k¶n[nbn ssee¯p JZvdns Apkvacn¨p sImണ്ടncp¶p. At¸mÄ At±lw ]dªp: ""N{µ³ DZn¡pt¼mÄ AXv Hcp In®¯nsâ ]IpXn t]msebmhp¶Xv n§fn Bsc¦nepw kvacn¡p¶ptണ്ടm"? (apÉnw 1169þ222)
 20. 20. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION Cu lZoYn ]cmaÀin¨ N{µsâ khntijXIÄ Ccp]¯n Ggmw cmhnmsW¶v A_p lk³ AÂþ^mcnkn A`n{]mbs¸«Xmbn AkvJemn ^Xvlp _mcnbn D²cn¡p¶p. AtX kabw Cu khntijXIÄ 27p am{Xaà Ahkms¯ ]¯nse FÃm cmhpIÄ¡pw Dsണ്ട¶XmWv hmkvXhw
 21. 21. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION D_¿n_vp IA_v (d) ssee¯p JZvÀ daZmnse Ahkms¯ ]¯nse Ccp]¯ntbgmw cmhnemsW¶v B lZoYn {]kvXmhn¡p¶Xmbn ImWmw. F¶m GXSnØm¯nemWv Xm¦Ä A§s ]dbp¶Xv F¶ tNmZy¯nv At±lw adp]Sn ÂInbXv C{]ImcamWv. ""{]hmNI³ ]dª ASbmf§Ä sImണ്ടv. AYhm IqSpX {]IminXaÃm¯ N{µ³ F¶ ASbmfw.'' kzlolv apÉnan D²cn¡p¶p.
 22. 22. ChnsS ssee¯p JZvÀ Ccp]¯ntbgmw cmhnemWv F¶v {]hmNI³ ]dªp F¶v D_¿v (d) ]dbp¶nÃ. adn¨v At±lw {]kvXmhn¨ ASbmf§Â Bt]£nIamWvXmpw. AXv aäp cmhpIÄ¡pw Dണ്ടmhmw. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 23. 23. Cu Zn§fn nÀÆln¡mpÅXv. AÃmlphnsâ {]oXn e`n¡p¶ {]hÀ¯§fn hym]rXcmhpI ZnIvdp-IÄ hÀ²n¸n¡pI Zm [À½-§Ä A[n-I-cn-¸n-¡pI cm{Xn a-kvImcw {i²n-¡pI WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 24. 24. Cu cmhnsâ ¢n]vXX e`yamhm¯Xv aqew hnizmknIÄ¡v tZmj§tf¡mfpw KpW§fmWpണ്ടmhpI F¶ {]hmNI³ hyàam¡nbXv tcs¯ kqNn¸n¨phtÃm. Hcp Znhkw am{Xw IqSpX kÂIÀ½§Ä sN¿p¶Xnv ]Icw IqSpX kÂIÀ½§Ä IqSpX Zncm{X§fn nÀÆln¡phm³ AXp aqew km[n¡p¶p F¶Xv {]tXyIw ]dtbണ്ടXnÃtÃm. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 25. 25. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 26. 26. WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION Together.. Towards.. Peace... WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION

×