Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lailathul qadar

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lailathul qadar

 1. 1. ssee¯p JZvÀ F¶ ]pWrcmhv kp^vbm³ A_vZpÊemw Based on work of WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 2. 2. hnip² JpÀB³ daZm³ amk¯n AhXcn¸n¡s¸«p kXys¯bpw AkXys¯bpw thÀXn-cn-¡p¶ {KÙw apjyIpes¯ Ccp«n n¶pw shfn¨¯nte¡v bn¡p¶p apl½Zv _n (k)¡v Pn_vco F¶ ae¡v aptJ AÃmlp ÂIn 23 hÀjw sImണ്ടmWv JpÀBnsâ AhXcWw ]qÀ¯nbmbXv JpÀB³ tcs¯ Xs¶ AÃlp eulp alv^qZn (‫المحفوظ‬ ‫لوح‬) tcJs¸Sp¯nbn«pണ്ടv ]n¶oSv Hcp {]tXyI cmhn H¶mw BImit¯¡v AÃmlp AXns AhXcn¸n¡pIbmWpണ്ടmbXv B cmhmWv ssee¯p JZvÀ. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 3. 3. ""P§Ä¡v amÀ¤ZÀiambns¡mണ്ടpw tÀÆgn Im«p¶Xpw kXyhpw AkXyhpw thÀ¯ncn¨p ImWn¡p¶Xpamb kphyà sXfnhpIfmbn s¡mണ്ടpw hnip² JpÀB³ AhXcn¸n¡s¸« amkamWv daZm³.'' (JpÀþB³ 2:185) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 4. 4. ""XoÀ¨bmbpw mw CXns (JpÀBns) ssee¯p JZvdn AYhm nÀ®b¯nsâ cmhn AhXcn¸n¨ncn¡p¶p. ssee¯p JZvÀ F¶m F´msW¶v n¡dnbmtam? ssee¯p JZvÀ Bbncw amks¯¡mÄ D¯aamWv. ae¡pIfpw Pn_vcoepw AhcpsS c£nXmhnsâ FÃm Imcys¯ kw_Ôn¨papÅ D¯chpambn B cm{Xnbn Cd§nhcpw. {]`mtXmZbw hsc AXv kam[mas{X!!'' (97:1þ5) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 5. 5. ""lmaow. kv]ãamb thZ{KÙw Xs¶bmWv kXyw. XoÀ¨bmbpw mw AXns Hcp{KloX cm{Xnbn AhXcn¸n¨ncn¡p¶p. XoÀ¨bmbpw mw ap¶dnbn¸v ÂIp¶hmIp¶p. B cm{Xnbn bpàn]qÀ®amb Hmtcm Imcyhpw thÀ¯ncn¨p hnhcn¡s¸Sp¶p.'' (JpÀB³ 44: 1þ4) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 6. 6. eulp alv^qZv ss_Xp CÊ H¶mw BImis¯ JpÀBns apgphmbpw Ah-cn-¸n¨p Hmtcm kw`h§fpsS ASnØm¯n 23 hÀj §fnembn dkq (k)¡v AXns AhXcn¸n¨p WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION L«w L«-ambn Ah-Xcn¸n¨p JpÀBnsâ Ah-X-cWw
 7. 7. F´mWv ssee¯p JZvÀ? Cu cmhv JpÀB³ AhXcn¸n¡s¸SpI hgn BZcn¡s¸«p Cu cmhnte¡v tNÀ¯p ]dbp¶ JZvÀ F¶ ]Z¯nsâ Dt±iw F´mWv F¶ Imcy¯n `n¶m`n{]mb§fpണ്ടv. ae¡pIfpsS km¶n[yw sImtണ്ടm Ap{Klw, ImcpWyw, ]m]tamNw F¶nh sImtണ്ടm _lpamn¡s¸«p Cu cmhv GXmsW¶v tKm]yam¡s¸«p Cu cmhn ae¡pIfpsS B[nIyw sImണ്ടv `qan CSp§nbXmbn¯ocp¶Xp sImണ്ടv WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 8. 8. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION F´mWv ssee¯p JZvÀ? ae¡pIÄ Xocpam§Ä FgpXnsh¡p¶Xnm B hÀj¯nse `£Ww, BbpÊv, Xocpam§Ä apXembh ae¡pIÄ¡v ImWn¡s¸Sp¶ ZnambXnm ae¡pIÄ¡v AhcpsS NpaXeIÄ C¶hbmsW¶v nÀ®bn¡s¸Sp¶p
 9. 9. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION F¶mWv ssee¯p JZvÀ? IrXyambn C¶ Znhkambncn¡pw Hmtcm hÀjhpw sseeXp JZvÀ F¶v nÝbn¡m³ Hcp amÀ¤hpanÃ. F¶m AXns {]Xo£n¡mhp¶ Znhk§fpsS kqNIÄ {]hmNI³ (k) ÂInbn«pണ്ടv. daZmnse Ahkms¯ ]¯n Häbmbn hcp¶ cmhpIfnÂ
 10. 10. Bbni (d)bn n¶pw D²cn¡p¶p: dkq (k) ]dªp: “n§Ä daZm³ Ahkms¯ ]¯n Häbmb cmhpIfn ssee¯p JZvdns Atzjn¡pI.” (_pJmcn 2017). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION Ah-km ]¯nÂ
 11. 11. C_vp Aºmkv (d) hn n¶pw D²cn¡p¶p. XoÀ¨bmbpw _n (k) C{]Imcw ]dªp: ""n§fXns (sseeXp JZvdns) daZm³ Ahkms¯ ]¯n XncbpI. AXmbXv H¼Xv _m¡nbpÅt¸mÄ, Ggp _m¡nbpÅt¸mÄ, A©p _m¡nbpÅt¸mÄ. (_pJmcn) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 12. 12. Hcn¡Â _n (k) F¶mWv ssee¯p JZvsd¶v kzlm_¯ns ]Tn¸n¡m³ XpnªXmbncp¶p ]s£ ]n¶oSm Adnhv ad¡s¸SpIbpw DbÀ¯s¸Sp Ibp amWpണ്ടmbXv. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 13. 13. D_mZ¯p_vp kzman¯v (d)hn n¶v D²cn¡p¶p: ""ssee¯p JZvdns¡pdn¨v R§sf Adnbn¡phm³ _n (k) Hcn¡Â ]pds¸«p. At¸mÄ apÉnwIfnÂs¸« cണ്ടp t]À X½n iWvT IqSpIbpണ്ടmbn. _n (k) ]dªp: ssee¯p JZvdns¡pdn¨v n§sf Adnbn¡phm³ thണ്ടn Rm³ ]pds¸SpIbpmbn. At¸mÄ C¶hpw C¶hpw X½n iWvT IqSpIbpണ്ടmbn. A§s B hnÚmw DbÀ¯s¸«p. Hcp ]t£ AXp n§Ä¡v KpWIcambn cn¡mw. AXpsImണ്ടv n§Ä AXns H¼Xnepw Ggnepw A©nepw Atzjn¡pI. (_pJmcn 2023). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 14. 14. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION ta D±cn¨ lZoYpIfn n¶pw daZmnsâ Ahkms¯ ]¯nse 25, 27, 29 cmhpIfnemWv AXpണ്ടmhpI F¶mWv. F¶m 21, 23 cmhpIsf kqNn¸n¨p sImണ്ടpÅ lZoYpIfpw D²cn¡s¸«n«pണ്ടv.
 15. 15. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION ‘.......]n¶oSv AXv Ahkms¯ ]¯nemsW¶v Rm³ Adnbn¡s¸«p. AXpsImണ്ടv Bsc¦nepw Fsâ IqsS CAvXnIm^v Cãs¸Sp¶psh¦n AhÀ CAvXnIm^v Ccp¶p sImÅs«. A§s P§Ä At±l¯nsâ IqsS CAvXnIm^v Ccp¶p. At±lw (_n) ]dªp: Fn¡Xv Häbmbn hcp¶ cmhmbpw AXnsâ {]`mX¯n ag s]bvXp shůnepw sNfnbnepw kpPqZv sN¿p¶Xpambn«mWv ImWn¡s¸«Xv. A§s Ccp]¯nsbm¶mw cmhmbn....
 16. 16. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION ..._n (k) kp_vln akvImcw nÀÆln¡m³ Bcw`n¨p. At¸mÄ ag s]¿pIbpw ]Ån tNmÀs¶men¡pIbpw sNbvXp. shÅhpw Ifna®pw Rm³ Iണ്ടp. kp_vln akvImc¯n n¶pw At±lw hncan¨Xnp tijw At±lw ]pd¯p h¶p. At±l¯nsâ sän¯S¯nepw aq¡nt·epw a®pw shÅhpw ]änbncp¶p. B kw`hw Ahkms¯ ]¯nse Ccp]¯nsbm¶mw cmhnembncp¶p. (apÉnw)
 17. 17. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION Camw apÉnw Xs¶ CtX kw`hw AÐpÃmln_vp Dsskv (d) hn n¶v D²cn¡p¶p. {]kvXpX lZoYn Ccp]¯nsbm¶mw cmhv F¶Xn ]Icw Ccp]¯naq¶mw cmhv F¶mWv h¶n«pÅXv.
 18. 18. 27þmw cmhpw ssee¯p JZvdpw ssee¯p JZvÀ daZmnse Ccp]¯ntbgmw cmhnemWv kw`hn¡pI F¶v hnizkn¨v hcp¶ AtIw t]cpണ്ടv. bYmÀ°¯n {]hmNIn n¶pw A¯csamcp A`n{]mbw kzoImcytbmKyambn D²cn¡s¸«n«nÃ. AtX kabw Camw apÉnw A_qlpssdd (d)hn n¶pw D²cn¡p¶ lZoYn C{]Imcw ImWmw WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 19. 19. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION R§Ä {]hmNI k¶n[nbn ssee¯p JZvdns Apkvacn¨p sImണ്ടncp¶p. At¸mÄ At±lw ]dªp: ""N{µ³ DZn¡pt¼mÄ AXv Hcp In®¯nsâ ]IpXn t]msebmhp¶Xv n§fn Bsc¦nepw kvacn¡p¶ptണ്ടm"? (apÉnw 1169þ222)
 20. 20. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION Cu lZoYn ]cmaÀin¨ N{µsâ khntijXIÄ Ccp]¯n Ggmw cmhnmsW¶v A_p lk³ AÂþ^mcnkn A`n{]mbs¸«Xmbn AkvJemn ^Xvlp _mcnbn D²cn¡p¶p. AtX kabw Cu khntijXIÄ 27p am{Xaà Ahkms¯ ]¯nse FÃm cmhpIÄ¡pw Dsണ്ട¶XmWv hmkvXhw
 21. 21. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION D_¿n_vp IA_v (d) ssee¯p JZvÀ daZmnse Ahkms¯ ]¯nse Ccp]¯ntbgmw cmhnemsW¶v B lZoYn {]kvXmhn¡p¶Xmbn ImWmw. F¶m GXSnØm¯nemWv Xm¦Ä A§s ]dbp¶Xv F¶ tNmZy¯nv At±lw adp]Sn ÂInbXv C{]ImcamWv. ""{]hmNI³ ]dª ASbmf§Ä sImണ്ടv. AYhm IqSpX {]IminXaÃm¯ N{µ³ F¶ ASbmfw.'' kzlolv apÉnan D²cn¡p¶p.
 22. 22. ChnsS ssee¯p JZvÀ Ccp]¯ntbgmw cmhnemWv F¶v {]hmNI³ ]dªp F¶v D_¿v (d) ]dbp¶nÃ. adn¨v At±lw {]kvXmhn¨ ASbmf§Â Bt]£nIamWvXmpw. AXv aäp cmhpIÄ¡pw Dണ്ടmhmw. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 23. 23. Cu Zn§fn nÀÆln¡mpÅXv. AÃmlphnsâ {]oXn e`n¡p¶ {]hÀ¯§fn hym]rXcmhpI ZnIvdp-IÄ hÀ²n¸n¡pI Zm [À½-§Ä A[n-I-cn-¸n-¡pI cm{Xn a-kvImcw {i²n-¡pI WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 24. 24. Cu cmhnsâ ¢n]vXX e`yamhm¯Xv aqew hnizmknIÄ¡v tZmj§tf¡mfpw KpW§fmWpണ്ടmhpI F¶ {]hmNI³ hyàam¡nbXv tcs¯ kqNn¸n¨phtÃm. Hcp Znhkw am{Xw IqSpX kÂIÀ½§Ä sN¿p¶Xnv ]Icw IqSpX kÂIÀ½§Ä IqSpX Zncm{X§fn nÀÆln¡phm³ AXp aqew km[n¡p¶p F¶Xv {]tXyIw ]dtbണ്ടXnÃtÃm. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 25. 25. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 26. 26. WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION Together.. Towards.. Peace... WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION

×