Ckvemanse A`nhmZyw
k¿nZv kAv^À kzmZnJv aZon
Based on work of
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissio...
Ckvemanse A`nhmZyhNamb keman¶v
BZw _n-(A)--tbmfw ]g¡apണ്ടv.
kzÀKobhmknIÄ Cu hNw sImണ്ടmWv
]ckv]cw A`nhmZyw sN¿pI
WISD M ww...
“tl kXyhnizmknIsf,
n§fptSXÃm¯ hoSpIfn n-§Ä
IS¡cpXv. n§Ä AphmZw
tXSpIbpw B ho«p-Im-À-¡v kemw
]dbpIbpw sNbvXn«ÃmsX.” (qÀ: 2...
“n§Ä hà ho-SpIfnepw {]thin¡pIbm
sW¦n AÃmlphn¦Â n¶p-Å Ap{K
loXhpw ]mhhpamb Hcp D]Nmcsa¶
nebn n--§-Ä Atymyw kemw ]dbWw.”
(...
“n§Ä¡v A-`nhmZyw AÀ¸n¡s¸«mÂ
AXns¡mÄ sa¨ambn (A-t§m«v) A`nhmZyw
AÀ¸n¡pI. Asæn AXpXs¶ Xncn¨p-
ÂIpI.” (nkmAv: 86)
WISD M ww...
{]hmNI³ (k) ]dbp¶p: “AÃmlp BZans
krjvSn-¨p, At±l¯nsâ ofw Adp]Xv
apgambncp¶p, F¶n«v ]-d-ªp: o B ImWp¶
ae¡pIfpsSbSp¯v t]mbn ...
{]hmNI³ (k) ]dbp¶p: “n§Ä
hnizmknIfmhmsX kz-ÀK¯n IS¡pIbnÃ.
]ckv]cw kvtln¡msX n§Ä
hnizmknIfmhpIbnÃ. n§Ä ]ckv]cw
kvtln¡p-hmp...
Hcp apkvenanv asämcp apkvenansâ taepÅ
_m[yX B-dm-Ip¶p, {]hmNI³ (k)
tNmZn¡s¸«p, GsXÃmamIp¶p A-Xv. {]hmNI³
(k) ]dªp: “o Ahs ...
C_vp DaÀ(d)Ân¶v dnt¸mÀ«v sN¿p¶p:
“A-t±lw A§mSnIfnte¡v t]mIpambncp¶p.
kemw ]dbp-hm³ thണ്ടnbmWv R§Ä
A§mSnIfn t]mIp¶Xv, R§-Ä...
kemw ]dbeneqsS al¯mb Bibam-Wv
shfnhmIp¶Xv, AXmbXv HcmÄ asämcmtfmSv
kemw ]d-bp-t¼mÄ AhnsS {]ISamIp¶Xv
Ahsâ hnbhpw a-äp-Å-h-...
kemw ]db kp¶¯pw, aS¡Â nÀ_Ôhpw
{]hmNI³ (k) ]dbp¶p: “Hcp apkvenanv
asämcp apkvenan-sâ taepÅ _m[yX
BdmIp¶p. {]hmNI³ (k) tNmZ...
AÃmlp ]dbp¶p: “n§Ä-¡v A`nhmZyw
AÀ¸n¡s¸«m AXns¡mÄ sa¨ambn
(At§m«v) A`nhmZyw AÀ¸n¡pI. AsænÂ
AXpXs¶ Xn-cn-¨pÂIpI.” (nkmAv: ...
Aen¿p_vp A_oXzmen_v (t) ]dbp¶p:
{]hmNI³ (k) ]dbp¶p: “HcpIq«w BfpIÄ
S¶pt]mIpIbmsW¦n H-cmÄ kemw
]dªm aXnbmIp¶XmWv. Ccn¡p¶b...
kemw ]dbp¶Xnsâ cq]w
‫عليكم‬ ‫السالم‬
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
kemw aq¶v {]mhiyw BhÀ¯n¡mw
“{]hmNI³ (k) Hcp Imcys¯¸än DWÀ¯p
IbmsW¦n aq¶p{]mhiyw BhÀ-¯n¡pam
bncp¶p. AXpt]mse, Hcp kaql¯nsâ...
Camw _pJmcn Xsâ AZ_p ap^vdZnÂ
C_vp Dadn-s-s¯m«v Hcp AYÀ D²cn¡p¶p.
Ym_nXp_vp B_nZn ¶-v At±lw
]dbp¶p: “C_vp DaÀ DÅ Hcp kZÊ...
Camw hhn Xsâ AZvImdn ]dbp¶p: “kemw
]dbp¶hmIWsa¦n Ah³ _nNcybpkcn¨v
Dds¡ ]db-s«, kemw ]dbp¶Xv tI«n«nÃmsb¦nÂ
Ah³ kemw ]dª-h...
Adnbp¶htcmSpw Adnbm¯htcmSpw ]dbpI
{]hmNItmSv Hcp kzlm_n Ckveman GXp
ImcyamIp¶p Gähpw ÃsX¶v tNmZn¨p?
At¸mÄ {]hm-N-I-³ (k) ...
C_vp ajqZn(d)Â n¶pw D²cn¡p¶ lZoknÂ
{]hm-NI³ (k) ]dbp¶p: “A´ymfnsâ
ASbmf¯n s]«-Xm-Wv Adnbp¶hÀ¡v am{Xw
A`nhmZyw sN¿pIsb¶Xv....
kZÊnte¡v IS¶phcp¶hcmWv kemw ]dtbണ്ടXv
“{]hmNIsâ AcnIneqsS HcmÄ S¶pt]mbn. A-t±-lw
kemw ]dªp, At¸mÄ _n (k) ]dªp: “(AbmÄ-¡v)
...
“hml¸pd¯ncn¡p¶h³ S¡p¶hpw,
S¡p¶h³ C-cn-¡p¶hpw, Ipd¨pÅhÀ
IqSpXepÅhÀ¡pw kemw ]d-b-Ww.”
(_pJmcn, apkvenw)
WISD M www.wisdomisl...
“sNdn-bhÀ henbhÀ¡pw, S¡p¶h³
Ccn¡p¶hpw, Ipd¨pÅ-h-À
IqSpXepÅhÀ¡pw kemw ]dbWw.”
(_pJmcn, apkvenw)
WISD M www.wisdomislam.org ...
F¶m CXnp hn]coXambn Bsc¦nepw
kemw ]d-ªm AXnv Ipg¸anÃ. F¶mÂ,
Cu ]dª cq]¯nemWv Gähpw D¯aw.
hfsc sNdnb Ip«nItfmSpt]mepw kem...
Akp_vp amenIv (d) ]dbp-¶p: “At±lw
_nbpsS IqsS k©cn¡pt¼mÄ AhcpsS-
b-cn--IneqsS Ip«nIÄ IS¶pt]mbn. _n
Xncptan (k) A-h-À-¡v ke...
AhnizmknItfmSv kemw ]dbp¶Xnsâ cq]w
AhnizmknItfmSv kemw ]dbp¶ cq]w
hniZambn {]-hmNI³ (k) ap¡v ]Tn¸n¨p
X¶n«pണ്ടv. AXnÂs]«XmW...
“PqXss{I-kvX-htcmSv n§Ä kemw sImണ്ടv
XpS§cpXv.” (apkvenw)
Cn AhÀ Ct§m«v kemw ]dªm AhtcmSv
‫وعليكم‬ F-¶p am{Xw adp]Sn ]dbp...
Cn Hcp kZÊn apkvenwIfpw AapkvenwIfpw
CSIeÀ¶msW¦n AhtcmSv kemw ]dbmw.
_pJmcn D²cn¡p¶ o Hcp lZokn Im-Wmw.
apm^nJmb A_vZpÃ...
kemw Adnbn¡Â
Xsâ ktlmZc§Ä¡pw IpSpw_mZnIÄ¡pw aäpw
]c-kv]cw kemw ]dªb¡mw. AXnpÅ sXfnhv
_pJmcn D²cn¡p¶ Hcp lZokn ap¡v
ImWmw....
{]hmNI]Xvn Bbnj ‫رضي‬‫عنها‬ ‫هللا‬ D²cn¡p¶p:
“_n (k) Bbnj ‫عنها‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ tbmSv ]dªp,
Pn_vco (A) n-§Ä¡v kemw ]dbp¶p. ...
_n(k)bpsSbSp¯v H-cmÄ h¶v “Fsâ ]nXmhv
n§Ä¡v kemw ]dªn«ps¶v A-dnbn¨p. At¸mÄ
_n (k) ]dªp: n¡pw nsâ ]nXm-hn-pw
AÃmlphnsâ c£bpm...
]Ånbnte¡pw ho«nte¡pw aäpw
{]thin¡pt¼mÄ k-emw ]dbmhp¶XmIp¶p.
Camw JpXzp_ nÀ-h-ln-¨p-sImണ്ടncn¡pt¼mÄ
kemw ]dbphm³ ]mSnÃ. Imc...
“n§fmsc¦nepw Hcp kZÊnte¡v {]thin¨mÂ
kemw ]-dbpI. AhnsSn¶pw hncan¡phm³
Dt±in¨mepw kemw ]-d-bpI. BZys¯Xpw
Ahkms¯Xpw Htc t]ms...
WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION
Together.. Towards.. Peace...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionG...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Islamilae abhivaadyam

768 views

Published on

Published in: Education, Spiritual, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
768
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Islamilae abhivaadyam

 1. 1. Ckvemanse A`nhmZyw k¿nZv kAv^À kzmZnJv aZon Based on work of WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 2. 2. Ckvemanse A`nhmZyhNamb keman¶v BZw _n-(A)--tbmfw ]g¡apണ്ടv. kzÀKobhmknIÄ Cu hNw sImണ്ടmWv ]ckv]cw A`nhmZyw sN¿pI WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 3. 3. “tl kXyhnizmknIsf, n§fptSXÃm¯ hoSpIfn n-§Ä IS¡cpXv. n§Ä AphmZw tXSpIbpw B ho«p-Im-À-¡v kemw ]dbpIbpw sNbvXn«ÃmsX.” (qÀ: 27) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 4. 4. “n§Ä hà ho-SpIfnepw {]thin¡pIbm sW¦n AÃmlphn¦Â n¶p-Å Ap{K loXhpw ]mhhpamb Hcp D]Nmcsa¶ nebn n--§-Ä Atymyw kemw ]dbWw.” (qÀ: 61) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 5. 5. “n§Ä¡v A-`nhmZyw AÀ¸n¡s¸«m AXns¡mÄ sa¨ambn (A-t§m«v) A`nhmZyw AÀ¸n¡pI. Asæn AXpXs¶ Xncn¨p- ÂIpI.” (nkmAv: 86) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 6. 6. {]hmNI³ (k) ]dbp¶p: “AÃmlp BZans krjvSn-¨p, At±l¯nsâ ofw Adp]Xv apgambncp¶p, F¶n«v ]-d-ªp: o B ImWp¶ ae¡pIfpsSbSp¯v t]mbn kemw ]-d-bp-I, AhÀ ns¶ A`nhmZyw sN¿p¶Xv tIÄ¡pIbpw sN-¿p-I. AXmIp¶p nsâbpw nsâ k´m§fpsSbpw A`n-hmZyhNw.” (_pJmcn, apkvenw ) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 7. 7. {]hmNI³ (k) ]dbp¶p: “n§Ä hnizmknIfmhmsX kz-ÀK¯n IS¡pIbnÃ. ]ckv]cw kvtln¡msX n§Ä hnizmknIfmhpIbnÃ. n§Ä ]ckv]cw kvtln¡p-hmp-Å Hcp Imcys¯¸än Rm³ Adnbn¨pXcs«tbm? n§Ä¡nS-bn kemw {]Ncn¸n¡pI.” (apkvenw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 8. 8. Hcp apkvenanv asämcp apkvenansâ taepÅ _m[yX B-dm-Ip¶p, {]hmNI³ (k) tNmZn¡s¸«p, GsXÃmamIp¶p A-Xv. {]hmNI³ (k) ]dªp: “o Ahs Iണ്ടm kemw ]dbp-I,....” (apkvenw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 9. 9. C_vp DaÀ(d)Ân¶v dnt¸mÀ«v sN¿p¶p: “A-t±lw A§mSnIfnte¡v t]mIpambncp¶p. kemw ]dbp-hm³ thണ്ടnbmWv R§Ä A§mSnIfn t]mIp¶Xv, R§-Ä Iണ്ടpap«n bhtcmsSÃmw kemw ]dbpambncp¶p F¶v ]-dbmdpണ്ടmbncp¶p.” WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 10. 10. kemw ]dbeneqsS al¯mb Bibam-Wv shfnhmIp¶Xv, AXmbXv HcmÄ asämcmtfmSv kemw ]d-bp-t¼mÄ AhnsS {]ISamIp¶Xv Ahsâ hnbhpw a-äp-Å-h-tcmSpÅ kvtlhpamIp¶p. am{XaÃ, AXphgn Xsâ sIm¨p lrZbw AkqbbnÂn¶pw, Ipip¼nÂn¶pw hntZz-j-¯n n-¶pw Al¦mc¯nÂn¶pw nµn¡enÂn¶pw apà-am- Ip-I-bpw sN¿p¶p. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 11. 11. kemw ]db kp¶¯pw, aS¡Â nÀ_Ôhpw {]hmNI³ (k) ]dbp¶p: “Hcp apkvenanv asämcp apkvenan-sâ taepÅ _m[yX BdmIp¶p. {]hmNI³ (k) tNmZn¡-s¸«p, GsXÃmamIp¶p AXv? {]hmNI³ (k) ]dªp: o A-h-s Im kemw ]dbpI.” (lZokv) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 12. 12. AÃmlp ]dbp¶p: “n§Ä-¡v A`nhmZyw AÀ¸n¡s¸«m AXns¡mÄ sa¨ambn (At§m«v) A`nhmZyw AÀ¸n¡pI. Asæn AXpXs¶ Xn-cn-¨pÂIpI.” (nkmAv: 86) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 13. 13. Aen¿p_vp A_oXzmen_v (t) ]dbp¶p: {]hmNI³ (k) ]dbp¶p: “HcpIq«w BfpIÄ S¶pt]mIpIbmsW¦n H-cmÄ kemw ]dªm aXnbmIp¶XmWv. Ccn¡p¶bm-fp-I- fn- HcmÄ aS¡nbmepw aXnbmIp¶XmWv.” (A_qZmhqZv) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 14. 14. kemw ]dbp¶Xnsâ cq]w ‫عليكم‬ ‫السالم‬ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 15. 15. kemw aq¶v {]mhiyw BhÀ¯n¡mw “{]hmNI³ (k) Hcp Imcys¯¸än DWÀ¯p IbmsW¦n aq¶p{]mhiyw BhÀ-¯n¡pam bncp¶p. AXpt]mse, Hcp kaql¯nsâbSp¯v sN¶m _n (k) AhtcmSv aq¶p{]mhiyw kemw ]dbpambn-cp¶p.” (_pJmcn ) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 16. 16. Camw _pJmcn Xsâ AZ_p ap^vdZn C_vp Dadn-s-s¯m«v Hcp AYÀ D²cn¡p¶p. Ym_nXp_vp B_nZn ¶-v At±lw ]dbp¶p: “C_vp DaÀ DÅ Hcp kZÊn Rm³ h¶p. At¸mÄ At±lw ]dªp: o kemw ]dbpIbm-sW-¦n i_vZw DbÀ¯n ]dbpI, XoÀ¨bmbpw AXv Hcp D¶Xhpw ÃXpamb A`nhmZyamIp¶p.”
 17. 17. Camw hhn Xsâ AZvImdn ]dbp¶p: “kemw ]dbp¶hmIWsa¦n Ah³ _nNcybpkcn¨v Dds¡ ]db-s«, kemw ]dbp¶Xv tI«n«nÃmsb¦n Ah³ kemw ]dª-hmbn ]cnKWn¡pIbnÃ, tIÄ¡m¯ kemanv aS¡Â n-À-_ÔhpanÃ. AXpt]mse aS¡p¶hpw {i²nt¡Xv X-t¶m-Sv kemw sNmÃnbh³ tIÄ¡p¶ cq]¯n i_vZw Db-À-¯n aSt¡XmIp¶p, F¦nte nÀ_Ô _m[yXbmb ^À-fn- Ân¶v tamNnXmhpIbpÅq, CÃmsb¦n Ahsâ taep-Å ^Àfv hoSpIbnÃ.” WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 18. 18. Adnbp¶htcmSpw Adnbm¯htcmSpw ]dbpI {]hmNItmSv Hcp kzlm_n Ckveman GXp ImcyamIp¶p Gähpw ÃsX¶v tNmZn¨p? At¸mÄ {]hm-N-I-³ (k) ]dªp: “o `£Ww ÂIpI, Adnbp¶htcmSpw A-dn-bm¯htcmSpw kemw ]dbpI.” (_pJmcn, apkvenw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 19. 19. C_vp ajqZn(d) n¶pw D²cn¡p¶ lZokn {]hm-NI³ (k) ]dbp¶p: “A´ymfnsâ ASbmf¯n s]«-Xm-Wv Adnbp¶hÀ¡v am{Xw A`nhmZyw sN¿pIsb¶Xv.” asäm-cp dnt¸mÀ«n ImWmw: “HcmÄ asämcmtfmSv kemw ]dbp¶p, A-h³ Adnbp¶hÀ¡ÃmsX kemw ]dbpIbnÃ.” (AÂ_m-n kzlolm¡nb lZokv) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 20. 20. kZÊnte¡v IS¶phcp¶hcmWv kemw ]dtbണ്ടXv “{]hmNIsâ AcnIneqsS HcmÄ S¶pt]mbn. A-t±-lw kemw ]dªp, At¸mÄ _n (k) ]dªp: “(AbmÄ-¡v) ]¯v Iqensb¶v” thsdsbmcmÄ S¶pt]mbn ‫السالم‬‫هللا‬ ‫رسول‬ ‫يا‬ ‫عليك‬ F¶v kemw ]dªp. {]hmNI³ (k) ]dªp: (A-bmÄ-¡v) Ccp]Xv Iqensb¶v. thsdsbmcmÄ S¶ph¶v ‫هللا‬ ‫رسول‬ ‫يا‬ ‫عليكم‬ ‫السالم‬ F¶v kemw ]dªt¸mÄ (AbmÄ¡v) ap¸Xv Iq-enbmbnsb¶v {]hmNI³ (k) ]dªp.” (A_qZmhqZv, A-Â_mn kzlolm¡nb lZokv.) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 21. 21. “hml¸pd¯ncn¡p¶h³ S¡p¶hpw, S¡p¶h³ C-cn-¡p¶hpw, Ipd¨pÅhÀ IqSpXepÅhÀ¡pw kemw ]d-b-Ww.” (_pJmcn, apkvenw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 22. 22. “sNdn-bhÀ henbhÀ¡pw, S¡p¶h³ Ccn¡p¶hpw, Ipd¨pÅ-h-À IqSpXepÅhÀ¡pw kemw ]dbWw.” (_pJmcn, apkvenw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 23. 23. F¶m CXnp hn]coXambn Bsc¦nepw kemw ]d-ªm AXnv Ipg¸anÃ. F¶mÂ, Cu ]dª cq]¯nemWv Gähpw D¯aw. hfsc sNdnb Ip«nItfmSpt]mepw kemw ]-d-b- Ww. ImcWw AXhÀ¡v ]cnioehpw CkvemanI-Nn-Ó-§-Ä apdpsI]nSn¡phmpÅ Hcp t{]mÕmlhpamIp¶p WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 24. 24. Akp_vp amenIv (d) ]dbp-¶p: “At±lw _nbpsS IqsS k©cn¡pt¼mÄ AhcpsS- b-cn--IneqsS Ip«nIÄ IS¶pt]mbn. _n Xncptan (k) A-h-À-¡v kemw ]dbpIbp ണ്ടmbn.” (_pJmcn, apkvenw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 25. 25. AhnizmknItfmSv kemw ]dbp¶Xnsâ cq]w AhnizmknItfmSv kemw ]dbp¶ cq]w hniZambn {]-hmNI³ (k) ap¡v ]Tn¸n¨p X¶n«pണ്ടv. AXnÂs]«XmWv A-hn-izmknItfmSv At§m«v kemw ]dbcpXv, adn¨v Ct§m«v ]-d-ªm AXpt]mse At§m«v aS¡mw. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 26. 26. “PqXss{I-kvX-htcmSv n§Ä kemw sImണ്ടv XpS§cpXv.” (apkvenw) Cn AhÀ Ct§m«v kemw ]dªm AhtcmSv ‫وعليكم‬ F-¶p am{Xw adp]Sn ]dbpI {]hmNI³ (k) ]dªp: “thZw -ÂIs¸« Bsc¦nepw n§tfmSv kemw ]dªm AhtcmSv ‘h-AsseIpw’ F¶v ]dbpI” (_pJmcn). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 27. 27. Cn Hcp kZÊn apkvenwIfpw AapkvenwIfpw CSIeÀ¶msW¦n AhtcmSv kemw ]dbmw. _pJmcn D²cn¡p¶ o Hcp lZokn Im-Wmw. apm^nJmb A_vZpÃmln_vp D_¿n_vp kpeqepw, PqX·mcpw, ss{IkvXhcpw, hn{Klmcm[Icpw AS§nb Hcp k-ZÊntmSv _n (k) kemw ]dbpIbpmbn. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 28. 28. kemw Adnbn¡Â Xsâ ktlmZc§Ä¡pw IpSpw_mZnIÄ¡pw aäpw ]c-kv]cw kemw ]dªb¡mw. AXnpÅ sXfnhv _pJmcn D²cn¡p¶ Hcp lZokn ap¡v ImWmw. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 29. 29. {]hmNI]Xvn Bbnj ‫رضي‬‫عنها‬ ‫هللا‬ D²cn¡p¶p: “_n (k) Bbnj ‫عنها‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ tbmSv ]dªp, Pn_vco (A) n-§Ä¡v kemw ]dbp¶p. At¸mÄ Bbnj ‫عنها‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ ‘A-t±l¯nsâ ta AÃmlphnsâ kam[mhpw Ap{Klhpw Dണ്ടm hs«’sb¶v kemw aS¡n.” (_pJmcn) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 30. 30. _n(k)bpsSbSp¯v H-cmÄ h¶v “Fsâ ]nXmhv n§Ä¡v kemw ]dªn«ps¶v A-dnbn¨p. At¸mÄ _n (k) ]dªp: n¡pw nsâ ]nXm-hn-pw AÃmlphnsâ c£bpmhs«.” (A_qZmhqZv) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 31. 31. ]Ånbnte¡pw ho«nte¡pw aäpw {]thin¡pt¼mÄ k-emw ]dbmhp¶XmIp¶p. Camw JpXzp_ nÀ-h-ln-¨p-sImണ്ടncn¡pt¼mÄ kemw ]dbphm³ ]mSnÃ. ImcWw Jp-Xzp_ tIÄ¡pt¼mÄ kwkmcn¡phm³ ]mSnÃ. kZÊnÂn¶v ]ncnªpt]mIpt¼mgpw kemw ]dbWw. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 32. 32. “n§fmsc¦nepw Hcp kZÊnte¡v {]thin¨m kemw ]-dbpI. AhnsSn¶pw hncan¡phm³ Dt±in¨mepw kemw ]-d-bpI. BZys¯Xpw Ahkms¯Xpw Htc t]msebm-Ip¶p.” (A_qZmhqZv) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 33. 33. WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION Together.. Towards.. Peace... WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION

×