Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สมุนไพรไทย ตอนที่ ๑

1,303 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

สมุนไพรไทย ตอนที่ ๑

  1. 1. สมุนไพรไทย ตอนที่ ๑ ความเกี่ยวกับสมุนไพรพืชสมุนไพร อันที่จริงคนสวนใหญก็พอรูๆ กันวา สมุนไพรไทยเปนสิ่งที่มีคุณคาใชประโยชนไดจริง และใชไดอยางกวางขวาง แตเปนเพราะวาเราใชวิธีรกษาโรคแผนใหมมานานมากจนวิชาแพทย ัแผนโบราณที่มีสมุนไพรเปนยาหลักถูกลืม สรรพคุณและคุณคาของสมุนไพรอันเปนสิ่งที่เรียกไดวาภูมิปญญาโบราณก็เริ่มถูกบดบังไปเรื่อยๆ และถูกทอดทิ้งไปในที่สุด จนตอมาภาครัฐเริ่มกลับมาเห็นคุณคาของสมุนไพรไทยอีกครั้งดวยการแถลงนโยบายตอรัฐสภาไวเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2535 วา " ใหมการผสมผสานการแพทยแผนไทยและสมุนไพรเขากับระบบ ีบริการสาธารณสุขของชุมชนอยางเหมาะสม" กระทั่งไมนานมานี้ ไดมีการตื่นตัวเกี่ยวกับสมุนไพร เมื่อไดมีการศึกษา วิจัย สมุนไพรตางๆแลวพบวามีประสิทธิภาพในการรักษาดีกวายาแผนปจจุบัน ขอเดนของสมุนไพรก็คือ1 ไมมีอันตรายเพราะไมมีสารตกคางและผลขางเคียง2 ราคาถูกกวายาแผนปจจุบัน ทําใหคนไทยเริ่มหันกลับมาสนใจและหันกลับมาใชกนอยาง ั แพรหลายขอแนะนําในการใชสมุนไพรการใชสมุนไพรที่ถูกตอง ควรปฏิบัติดังนี้-ใชใหถูกตน สมุนไพรมีชื่อพองหรือซ้ํากันมากและบางทองถิ่นก็เรียกไมเหมือนกัน จึงตองรูจก ั สมุนไพร และใชใหถูกตน-ใชใหถูกสวน ตนสมุนไพรไมวาจะเปนราก ใบ ดอก เปลือก ผล เมล็ด จะมีฤทธิ์ไมเทากัน บางทีผล แก ผลออนก็มีฤทธิ์ตางกันดวย จะตองรูวาสวนใดใชเปนยาได-ใชใหถูกขนาด สมุนไพรถาใชนอยไป ก็รักษาไมไดผล แตถามากไปก็อาจเปนอันตราย หรือเกิดพิษ ตอรางกายได
  2. 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2-ใชใหถูกวิธี สมุนไพรบางชนิดตองใชสด บางชนิดตองปนกับเหลา บางชนิดใชตมจะตองรูวิธีใชให  ถูกตอง-ใชใหถูกกับโรค เชน ทองผูกตองใชยาระบาย ถาใชยาที่มฤทธิ์ผาดสมานจะทําใหทองผูกยิ่งขึ้น ีอาการแพทเี่ กิดจากสมุนไพร สมุนไพรมีคุณสมบัติเชนเดียวกับยาทัวไป คือมีทั้งคุณและโทษ บาง ่คนใชแลวเกิดอาการแพได แตเกิดขึนไดนอยเพราะสมุนไพรมิใชสารเคมีชนิดเดียวเชนยาแผน ้ปจจุบัน ฤทธิ์จึงไมรุนแรง (ยกเวนพวกพืชพิษบางชนิด) แตถาเกิดอาการแพขนควรหยุดยาเสียกอน ึ้ถาหยุดแลวอาการหายไป อาจทดลองใชยาอีกครั้งโดยระมัดระวัง ถาอาการเชนเดิมเกิดขึ้นอีกแสดงวาเปนพิษของยาสมุนไพรแน ควรหยุดยาและเปลี่ยนไปใชยาอื่น หรือถาอาการแพรุนแรงควรไปรับการรักษาที่สถานีอนามัยและโรงพยาบาลอาการที่เกิดจากการแพยาสมุนไพร มีดงนี้ ั-ผื่นขึ้นตามผิวหนังอาจเปนตุมเล็กๆ ตุมโต ๆ เปนปนหรือเปนเม็ดแบนคลายลมพิษ อาจบวมที่ตา (ตาปด) หรือริมฝปาก (ปากเจอ) หรือมีเพียงดวงสีแดงที่ผวหนัง ิ-เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน (หรืออยางใดอยางหนึ่ง) ถามีอยูกอนกินยาอาจเปนเพราะโรค-หูอื้อ ตามัว ชาที่ลิ้น ชาที่ผิวหนัง-ประสาทความรูสกทํางานไวเกินปกติ เชนเพียงแตะผิวหนังก็รูสึกเจ็บ ลูบผมก็แสบหนังศีรษะ ฯลฯ ึ-ใจสั่น ใจเตน หรือรูสึกวูบวาบคลายหัวใจจะหยุดเตน และเปนบอยๆ-ตัวเหลือง ตาเหลือง ปสสาวะเหลืองและเมื่อเขยาจะเกิดฟองสีเหลือง (เปนอาการของดีซาน) อาการ นี้แสดงถึงอันตรายรายแรงตองรีบไปหาแพทย อาการเจ็บปวยและโรคที่ไมควรใชสมุนไพรหรือซื้อยารับประทานดวยตนเอง หากผูปวยเปนโรครายแรง โรคเรื้อรัง หรือโรคที่ยังพิสจนไมไดแนชดวารักษาดวยสมุนไพรได  ู ัเชน งูพิษกัด สุนัขบากัด บาดทะยัก กระดูกหัก มะเร็ง วัณโรค กามโรค ความดันโลหิตสูง เบาหวานโรคเรื้อน ดีซาน หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ปอดบวม (ปอดอักเสบ) อาการบวม ไทฟอยด โรคตาทุกชนิด ไมควรใชสมุนไพร ถาผูปวยมีอาการโรค/อาการเจ็บปวยที่รุนแรง ตองนําผูปวยสงโรงพยาบาลทันที ไมควรรักษา  ดวยการซื้อยารับประทานเอง หรือใชสมุนไพร อาการที่รนแรงมีดังนี้ ุ-ไขสูง (ตัวรอนจัด) ตาแดง ปวดเมื่อยมาก ซึม บางทีพูดเพอ (อาจเปนไขหวัดใหญ หรือไขปาชนิด ขึ้นสมอง)-ไขสูงและดีซาน (ตัวเหลือง) ออนเพลียมาก อาจเจ็บในแถวชายโครง (อาจเปนโรคตับอักเสบ ถุง น้ําดีอักเสบ ฯลฯ)-ปวดแถวสะดือ เวลาเอามืดกดเจ็บปวดมากขึ้น หนาทองแข็ง อาจทองผูกและมีไขเล็กนอยหรือมาก
  3. 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3 (อาจเปนโรคไสติ่งอักเสบอยางแรงหรือลําไสสวนอื่นอักเสบ)-เจ็บแปลบในทองคลายมีอะไรฉีกขาด ปวดทองรุนแรงมาก ทองแข็ง อาจทองผูก และมีไขเล็กนอย หรือมาก (อาจเปนโรคไสติ่งอักเสบอยางแรงหรือลําไสสวนอื่นอักเสบ)-อาเจียนเปนโลหิตหรือไอเปนโลหิต (อาจเปนโรครายแรงของกระเพาะอาหารหรือปอด) ตองให คนไขนอนพักนิ่งๆ กอน ถาแพทยอยูใกลควรเชิญมาตรวจที่บาน ถาจําเปนตองพาไปหาแพทย ควร รอใหเลือดหยุดเสียกอน และควรพาไปโดยมีการกระเทือนกระแทกนอยที่สุด-ทองเดินอยางแรง อุจจาระเปนน้ํา บางทีมีลักษณะคลายน้ําซาวขาว บางทีถายพุงถายติดตอกันอยาง รวดเร็ว คนไขออนเพลียมาก ตาลึก หนังแหง (อาจเปนอหิวาตกโรค) ตองพาไปหาแพทยโดยดวน ถาไปไมไหวตองแจงแพทยหรืออนามัยที่ใกลที่สุดโดยเร็ว-ถายอุจจาระเปนมูกและเลือด บางทีเกือบไมมีเนื้ออุจจาระเลย ถายบอยมาก อาจจะตั้งสิบครั้งใน หนึ่งชั่วโมง คนไขเพลียมาก (อาจเปนโรคบิดอยางรุนแรง)-สําหรับเด็ก โดยเฉพาะเด็กอายุไมเกินสิบสองปมีอาการไขสูง ไอมาก หายใจมีเสียผิดปกติ คลายๆ กับอะไรติดอยูในคอ บางทีมีอาการหนาเขียวดวย (อาจเปนโรคคอตีบ) ตองรีบพาไปหาแพทยโดย  ดวนที่สุด-อาการตกเลือดเปนเลือดสดๆ จากทางไหนก็ตามโดยเฉพาะทางชองคลอดตองพาไปหาแพทย โดยเร็วที่สุดความหมายของคําที่ควรทราบเพือการใชสมุนไพรอยางถูกตอง ่ใบเพสลาด หมายถึงใบไมที่จวนแกทั้งหา หมายถึงสวนของราก ตน ผล ใบ ดอกเหลา หมายถึงเหลาโรง (28 ดีกรี)แอลกอฮอล หมายถึงแอลกอฮอลชนิดสีขาวสําหรับผสมยา หามใชแอกอฮอลชนิดจุกไฟน้ําปูนใส หมายถึงน้ํายาที่ทําขึนโดยการนําปูนที่รับประทานกับหมากมาละลายน้ําสะอาดตั้งทิ้งไว ้แลวรินน้ําใสมาใชตมเอาน้ําดื่ม หมายถึงตมสมุนไพรดวยการใสน้ําพอประมาณ หรือสามเทาของปริมาณที่ตองการใชตมพอเดือดออนๆ ใหเหลือ 1 สวนจาก 3 สวนขางตน รินเอาน้ําดื่มตามขนาดชงเอาน้ําดื่ม หมายถึงใสน้ําเดือดหรือน้ํารอนจัดลงบนสมุนไพรที่อยูในภาชนะปดฝาทิ้งไวสักครูจึงใชดื่ม1 กํามือ มีปริมาณเทากับสี่หยิบมือ หรือหมายความถึงปริมาณของสมุนไพรที่ไดจากการใชมือเพียงขางเดียวกําโดยใหปลายนิวจรดอุงมือโหยงๆ ้1 กอบมือ มีปริมาณเทาสองฝามือ หรือหมายความถึงปริมาณของสมุนไพรที่ไดจากการใชมือทั้งสองขางกอบเขาหากันใหสวนของปลายนิ้วแตะกัน
  4. 4. 1 ถวยแกว มีปริมาตรเทากับ 250 มิลลิลิตร1 ถวยชา มีปริมาตรเทากับ 75 มิลลิลิตร1 ชอนโตะ มีปริมาตรเทากับ 15 มิลลิลิตร1 ชอนคาว มีปริมาตรเทากับ 8 มิลลิลิตร1 ชอนชา มีปริมาตรเทากับ 5 มิลลิลิตรขอมูลความรูจาก สํานักงานขอมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลL.Siddiphong

×