SFP:s kandidater i Egentliga Finland
RKP:n ehdokkaat Varsinais-Suomessa
  Riksdagsvalet 2011 Eduskuntavaalit Niklas ...
SFP: s resultat under pågående             Pomintoja tuloksistamme
valperiod – ett urval           ...
SFP:s kandidater i Egentliga Finland
RKP:n ehdokkaat Varsinais-Suomessa
Riksdagsvalet 2011 Eduskuntavaalit
      Nikl...
Våra visioner
Vi–är–det–liberala–partiet–i–Finland–med–stark–nord-  internationella–konkurrenskraft.–Vi–är–företagar-
isk...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SFP:s kandidater i Egentliga Finland - RKP:n ehdokkaat Varsinais-Suomessa

1,153 views

Published on

SFP:s kandidater i Egentliga Finland
RKP:n ehdokkaat Varsinais-Suomessa
Riksdagsvalet 2011 Eduskuntavaalit

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,153
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SFP:s kandidater i Egentliga Finland - RKP:n ehdokkaat Varsinais-Suomessa

 1. 1. SFP:s kandidater i Egentliga Finland RKP:n ehdokkaat Varsinais-Suomessa Riksdagsvalet 2011 Eduskuntavaalit Niklas Camilla Stefan
 2. 2. SFP: s resultat under pågående Pomintoja tuloksistamme valperiod – ett urval meneillään olevalta vaalikaudelta –– SFP–har–medverkat–till–förhöjda–och–långsikti- –– RKP–on–myötävaikuttanut–saaristoliikenteen– gare–anslag–för–skärgårdstrafiken–och–förhöjt– korotettuihin–ja–pitkäjännitteisempiin–määrä- skärgårdsstöd–i–statsbudgeten. rahoihin–sekä–korotettuun–saaristotukeen– valtiontaloudessa –– Finansieringen–för–Lövö-brobygget–i–Kimitoön– tryggades–tack–vare–SFP-initiativ. –– Kemiösaaren–Lövö-sillan–rahoituksen–turvaa- minen.– –– SFP–har–medverkat–till–beslutet–om–ny–lands- vägsfärja–till–Väståboland–och–ny–förbindelse- –– RKP–on–myötävaikuttanut–päätöksiin–uudesta– båt–till–Kimitoön.– maantienlautasta–Länsi-turunmaalle–ja–uudesta– yhteysaluksesta–Kemiönsaarelle.–– –– SFP–stödde–slopandet–av–förbindelsebåtar- nas–avgifter,–istället–för–alternativet–att–höja– –– Yhteysalusliikenteen–maksujen–poisto.– avgifterna. –– RKP–ajoi–aktiivisesti–uusien–kuntien–Länsi- –– SFP–arbetade–aktivt–för–beslutet–om–att–bevilja– Turunmaan–ja–Kemiönsaaren–määrittämistä– skärgårdskommunstatus–för–både–Västå- saaristokunniksi,–mikä–toi–kunnille–korotettuja– bolands–stad–och–Kimitoöns–kommun,–vilket– valtionosuuksia.– gav–höjda–statsandelar–för–dessa–kommuner. –– RKP–on–hallituksessa,–eduskunnassa–sekä–EU- –– SFP–har–i–regering,–riksdag–och–EU-parlament– parlamentissa–aktiivisesti–ajanut–merimetsokan- aktivt–drivit–frågan–om–åtgärder–för–att– nan–rajoittamista–mm.–ehdottamalla–hallituso- begränsa–skarvbeståndet.–SFP–fick–med– hjelmassa–olevaa–kirjelmää–merimetsokannan– skrivelsen–om–en–begränsning–av–storskarvbe- kasvun–rajoittamisesta. stånden–i–regeringsprogrammet. –– RKP–teki–aloitteen–nuorten–harjoitteluohjel- –– SFP–tog–initiativ–till–ett–massivt–praktikant- masta–valtion–vuoden–2010–ensimmäisessä– program–inom–tredje–sektorn–i–statens–första– lisätalousarviossa.–30–miljoona–euroa–käytetään– tilläggsbudget–för–2010:–30–miljoner–euro–re- työllistämään–n.–5000–nuorta–(alle–29-vuotiaita)– serverades–för–att–anställa–ca–5000–ungdomar– projekti-–ja–harjoittelutyöhön–kolmannen–sekto- (under–29–år)–till–projekt-–och–praktikantarbete– rin–liikunta-,–nuoriso-–ja–kulttuurijärjestöissä. inom–idrotts-,–ungdoms-–och–kultursektorn.– –– RKP–oli–aloitteentekijä–vireilläolevaan–nuoriso- –– SFP–tog–initiativ–till–ändring–av–ungdomslagen– lain–muutokseen–monialaisesta–yhteistyöstä– beträffande–sektorövergripande–samarbete– paikallisten–viranomaisten–ja–etsivän–nuori- mellan–lokala–myndigheter–och–uppsökande– sotyön–välillä,–jonka–tavoitteena–on–parantaa– ungdomsarbete.–Målsättningen–är–att–förbätt- nuorten–mahdollisuuksia–saada–tarvitsemiaan– ra–de–ungas–möjligheter–att–få–de–offentliga– julkisia–palveluita–sekä–varhaista–tukea–ja–edi- tjänster–som–de–behöver–och–tidigt–stöd–för– stää–nuorten–mahdollisuuksia–koulutukseen–ja– att–främja–möjligheterna–till–utbildning–och– pääsyä–kiinni–työelämään. inträde–på–arbetsmarknaden. –– Opintorahan–korotus–syyslukukauden–2009– –– SFP–har–medverkat–till–att–studiepenningen– alusta–alkaen–15–prosentilla–oli–RKP:n–aktiivisesti– har–höjts–med–15–%–fr.o.m.–höstterminen–2009. edistämä. –– SFP–arbetade–för–att–tvåspråkigheten–och– –– RKP–ajoi–aktiivisesti–kaksikielisyyden–ja– kustförhållandena–skulle–beaktas–i–inri- rannikko-olosuhteiden–huomioon–ottamista– kesministerns–beslut–om–nödcentralernas– sisäasiainministerin–päätöksessä–hätäkeskus- placeringsorter.–Särskilt–tvåspråkigheten–var– ten–sijoituspaikkakunnasta,–joista–varsinkin– ett–viktigt–argument–för–beslutet–att–Åbo–och– kaksikielisyys–oli–painava–perustelu–päätöksessä– Vasa–fick–behålla–sina–nödcentraler. säilyttää–Turun–ja–Vaasan–hätäkeskukset.–
 3. 3. SFP:s kandidater i Egentliga Finland RKP:n ehdokkaat Varsinais-Suomessa Riksdagsvalet 2011 Eduskuntavaalit Niklas Mannfolk Åbo/Turku,–f./s.–1984 ekonomie–studerande,–fullmäktigeordförande–för–studentkåren–vid–Åbo–universitet taloustieteen–ylioppilas,–Turun–yliopiston–ylioppilaskunnan–edustajiston– puheenjohtaja ”Ord–leder–till–handling–-–vad–vill–du–säga–till–mig?” ”Sanat–johtavat–tekoihin–––mitä–haluat–sanoa–minulle?” niklas.mannfolk@sfp.fi– Facebook:–Niklas–Mannfolk–––17.4.2011 Camilla Sonntag-Wilenius Salo,–f./s.–1972 socialarbetare–och–mentalvårdare,–arbetar–som–barnatillsyningsman–gedigen– erfarenhet–av–kommunalpolitiken–i–Salo sosiaalityöntekijä–ja–mielenterveyshoitaja,––toimii–lastenvalvojana–pitkä–kokemus– Salon–kunnallispolitiikasta ”Kvalitet–i–utbildning,–arbetslivet–och–vården.–Effektfulla–Egentliga-Finland!” ”Laatua–koulutukseen,–työelämään–ja–hoitopalveluihin.–Virkeä–Varsinais-Suomi!” camilla.sonntag-wilenius@sfp.fi– Facebook:–Camilla–Sonntag-Wilenius–2011– Stefan Wallin Åbo/Turku,–f./s.–1967 PM,–SFP:s–ordförande,–kultur-och–idrottsminister VTM,–RKP:n–puheenjohtaja,–kulttuuri-ja–urheiluministeri– ”Jag–lovar–fyra–års–garanti–för–hårt–arbete–för–Åboland,–för–landskapet–och–för–Finland.” ”Lupaan–neljän–vuoden–takuun–ahkeralle–työlle–Turunmaan,–maakunnan–sekä– Suomen–puolesta.” stefan.wallin@sfp.fi–– www.stefanwallin.fi Fotografier:–Jessica–Åkermarck
 4. 4. Våra visioner Vi–är–det–liberala–partiet–i–Finland–med–stark–nord- internationella–konkurrenskraft.–Vi–är–företagar- isk–och–europeisk–förankring.–Vår–liberalism–byg- partiet–som–vill–förbättra–förutsättningarna–för– ger–på–respekt–för–människan,–individens–friheter– entreprenörskap–i–vårt–land.–Finland–behöver– och–rättigheter,–jämställdhet–samt–ett–socialt–och– livskraftiga–och–lönsamma–företag.–Livskraftiga– globalt–ansvar. primärnäringar–och–en–fungerande–samhälls- service–utgör–grunden–för–en–levande–landsbygd.– Språk–är–rikedom.–Tvåspråkigheten–är–en–nationell– Vi–vill–lösa–de–globala–miljöproblemen–och–få–en– framgångsfaktor–som–förutsätter–en–livskraftig– renare–värld.–Lösningarna–finns–i–miljömedveten- svenskhet.–Detta–måste–kombineras–med–respekt– het,–innovationer–och–ekologisk–ekonomi. för–alla–modersmål–och–kulturer–i–Finland.–En– lyckad–integrering–möjliggör–att–nyfinländarna–får– Välfärden–skapas–som–ett–samspel–mellan–den– en–naturlig–roll–i–samhället,–på–arbetsmarknaden– offentliga–servicen,–tredje–sektorn,–medborgarak- och–i–det–politiska–livet–i–Finland. tivitet–och–privata–initiativ. Vi–vill–satsa–på–utbildning,–eftersom–en–kunnig– befolkning–utgör–grunden–för–välfärden–och–vår– Visiomme Olemme–liberaali–suomalainen–puolue,–jolla–on– kilpailukykymme–perusta.–Olemme–yrittäjäpuolue– vahvat–siteet–Pohjoismaihin–ja–Eurooppaan.–Libe- ja–haluamme–kehittää–yrittäjyyden–edellytyksiä– ralismimme–perustana–ovat–kunnioitus–ihmisiä– maassamme.–Yrittäjyys–luo–hyvinvointia–ja–lisää– kohtaan,–yksilön–vapaudet–ja–oikeudet,–sukupuol- työllisyyttä.–Suomi–tarvitsee–elinvoimaisia–ja– ten–tasa-arvo–sekä–sosiaalinen–ja–globaali–vastuu. kannattavia–yrityksiä.–Elinvoimainen–alkutuotanto– ja–toimivat–yhteiskunnalliset–palvelut–ovat–elävän– Kieli–on–rikkaus.–Kaksikielisyys–on–kansallinen–me- maaseudun–perusta.–Haluamme–ratkaista–maail- nestystekijä–joka–edellyttää–elinvoimaista–ruotsin- manlaajuiset–ympäristöongelmat,–jotta–saisimme– kielisyyttä–ja–joka–tulee–yhdistää–kunnioitukseen– entistä–puhtaamman–maailman.–Ratkaisuja–ovat– myös–muita–Suomessa–puhuttavia–äidinkieliä–ja– ympäristötietoisuus,–innovaatiot–ja–ekologinen– kulttuureja–kohtaan.–Menestyksekkään–kotoutu- talous.–Tulevaisuutemme–tulee–perustua–kestä- misen–myötä–uussuomalaisista–tulee–luonnollinen– vään–kehitykseen.– osa–yhteiskuntaa,–työmarkkinoita–ja–Suomen– poliittista–elämää. Hyvinvointi–on–kokonaisuus,–johon–vaikuttavat– julkiset–palvelut,–kolmas–sektori,–kansalaisten– Haluamme–panostaa–koulutukseen,–sillä–osaava– aktiivisuus–sekä–yksityiset–aloitteet. väestö–on–hyvinvointimme–ja–kansainvälisen– Riksdagsvalet Eduskuntavaalit 17.4.2011

×