Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lean UX - How to start with Lean Startup in User Experience

1,093 views

Published on

Czym jest Lean UX i dlaczego staje się taki popularny. Jak może pomóc twojej organizacji. Jakie są plusy i minusy stosowania. W jaki sposób pokonać przeszkody w organizacji żeby zachęcić dyrekcję do metodyki Lean UX. World Usability Day, 
SWPS, Wrocław, Poland (Nov 14th, 2015)

Published in: Design
 • Be the first to comment

Lean UX - How to start with Lean Startup in User Experience

 1. 1. Stanisław Eysmont
 @eysmont Nov 14th, 2015
 World Usability Day
 SWPS, Wrocław, Poland J A K W Y K O R Z Y S TA Ć L E A N S TA R T U P W P R O J E K T O WA N I U U S E R E X P E R I E N C E L E A N U X
 2. 2. TA K . P R E Z E N TA C J A B Ę D Z I E D O S T Ę P N A O N - L I N E . @eysmont
 3. 3. S TA N I S Ł A W E Y S M O N T Starszy UX Designer w GOG.com UX Konsultant Projektuje od 9 lat @eysmont
 4. 4. @eysmont G O G . C O M C Y F R O WA P L AT F O R M A D Y S T RY B U C J I G I E R Start w 2008 GOG tworzy ponad 80 osób Ponad 1300 tytułów w katalogu #1 - Globalna dystrybucja klasycznych gier na PC i Mac #2 - Globalna dystrybucja gier indie na PC i Mac
 5. 5. B Y Ł S O B I E S TA R T U P… @eysmont
 6. 6. @eysmont
 7. 7. SYSTEM 
 PRODUKCYJNY 
 TOYOTA
 LEAN MANAGEMENT Ludzie i praca zespołowa Kaizen - Ciągłe doskonalenie Muda - Redukcja marnotrawstwa Wizualizacja problemów Określenie wartości dla klienta Taichi Ono
 8. 8. L E A N S TA R T U P Zakłada, że każdy startup to eksperyment, który stara się znaleźć odpowiedz na pytania. Pytaniem nie jest „Czy ten produkt może być zbudowany?” Eric Ries @eysmont
 9. 9. P O M Y S Ł P R O D U K TD A N E P R O C E S L E A N S TA R T U P B U D O WA N I EU C Z E N I E S I Ę M I E R Z E N I E @eysmont
 10. 10. T H I N K M A K EC H E C K P R O C E S L E A N U X B U D O WA N I EU C Z E N I E S I Ę M I E R Z E N I E @eysmont
 11. 11. M I T Y L E A N U X @eysmont
 12. 12. L E A N U X T O L E N I W Y U X @eysmont
 13. 13. Celem jest wyeliminowanie marnotrawstwa z projektowania. @eysmont
 14. 14. L E A N U X T O U X + A G I L E @eysmont
 15. 15. Agile został stworzony dla programistów. 
 Lean UX i Agile są to różne rozwiązania. @eysmont
 16. 16. L E A N U X T O M I N I M A L N E B A D A N I A @eysmont
 17. 17. Steve Blank
 18. 18. L E A N U X J E S T C A Ł K I E M N O W Y @eysmont
 19. 19. Techniki które wykorzystuje Lean UX są wykorzystywane od dawna przez projektantów. @eysmont
 20. 20. L E A N U X @eysmont
 21. 21. T O B A R D Z I E J F I L O Z O F I A N I Ż M E T O D O L O G I A @eysmont
 22. 22. LEAN UX
 Jest inspirowany Lean Startup i Agile. To praktyka dzięki której prawdziwa natura naszego projektu szybciej ujrzy światło dzienne. Dzięki współpracy i współzależności mniejszy nacisk kładzie na funkcje a większy na zrozumienie rzeczywistych doświadczeń, które będą projektowane. Jeff Gothelf
 23. 23. W Y M A G A N I A Z A S T Ę P U J E M Y Z A Ł O Ż E N I A M I @eysmont
 24. 24. J A K N A J S Z Y B S Z E P O T W I E R D Z E N I E Z A Ł O Ż E Ń Z K O N S U M E N T E M @eysmont
 25. 25. @eysmont
 26. 26. W S P Ó L N E P R O J E K T O WA N I E @eysmont
 27. 27. R O Z W I Ą Z Y WA N I E R E A L N Y C H P R O B L E M Ó W U Ż Y T K O W N I K Ó W @eysmont
 28. 28. @eysmont
 29. 29. M I E R Z A L N E K P I @eysmont
 30. 30. S TA W I A N I E H I P O T E Z @eysmont Wierzymy, że [robiąc to] dla [tych ludzi]
 osiągniemy [taką wartość] Potwierdzimy to jeśli uzyskamy taką [odpowiedz z rynku] K P I
 31. 31. S Z Y B K I I L E K K I D E S I G N @eysmont
 32. 32. P R O T O T Y P Y @eysmont
 33. 33. M I N I M U M V I A B L E P R O D U C T @eysmont
 34. 34. K O D O WA N I E @eysmont
 35. 35. T E S T Y A / B @eysmont 11,6 SEKUNDY
 36. 36. A N A L I T Y K A @eysmont
 37. 37. T E S T Y Z U Ż Y T K O W N I K A M I @eysmont
 38. 38. @eysmont LEAN UX
 OD CZEGO ZACZĄĆ?
 39. 39. Zacznij od małych kroków… @eysmont
 40. 40. Zorganizuj warsztat. @eysmont
 41. 41. W S P Ó L N E R O Z W I Ą Z Y WA N I E P R O B L E M Ó W @eysmont
 42. 42. W I Z U A L I Z A C J A P O M Y S Ł Ó W
 43. 43. @eysmont
 44. 44. @eysmont
 45. 45. Ł Ą C Z W PA RY @eysmont
 46. 46. S T Y L E G U I D E @eysmont
 47. 47. PODSUMOWANIE @eysmont Człowiek 
 Stawianie hipotez
 Praca zespołowa
 Jak najszybsze weryfikacja pomysłów
 Eksperymenty
 Iteracja
 48. 48. L I T E R AT U R A @eysmont
 49. 49. P I S Z C I E , Z A W S Z E O D P O W I A D A M D Z I Ę K U J E Stanisław Eysmont
 Twitter: @eysmont
 Email: s.eysmont@mac.com @eysmont
 50. 50. P Y TA N I A Stanisław Eysmont
 Twitter: @eysmont
 Email: s.eysmont@mac.com @eysmont

×