Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L’Oració Simple

31,446 views

Published on

Published in: Self Improvement, Technology
  • Be the first to comment

L’Oració Simple

  1. 1. L’ORACIÓ SIMPLE ESQUEMES
  2. 2. L’ENUNCIAT <ul><li>DEFINICIÓ </li></ul><ul><li>_ És la unitat sintàctica més gran. </li></ul><ul><li>_ Ha de tenir les següents característiques: </li></ul><ul><li>_Comunicar sentit complet. </li></ul><ul><li>_No dependre d’una unitat sintàctica més gran. </li></ul><ul><li>_ Anar entre pauses marcades. </li></ul>CLASSES ORACIONALS NO ORACIONALS Consten de: _ Un Subjecte i _ Un Predicat No tenen subjecte i predicat
  3. 3. CLASSES D’ORACIONS D’acord amb el nombre de VERBS D’acord amb la CLASSE DE VERB Segons la MODALITAT <ul><li>Oració simple . </li></ul><ul><li>Un únic verb. </li></ul><ul><li>Oració composta. </li></ul><ul><li>Més d’un verb. </li></ul><ul><li>Predicat nominal. </li></ul><ul><li>(Ser, estar, semblar ) </li></ul><ul><li>Predicat verbal </li></ul><ul><li>- Actives </li></ul><ul><li>_ Passives </li></ul><ul><li>_ Passives reflexes </li></ul><ul><li>Enunciatives </li></ul><ul><li>Interrogatives </li></ul><ul><li>Exhortatives </li></ul><ul><li>Exclamatives </li></ul><ul><li>Desideratives </li></ul><ul><li>Dubitatives </li></ul>
  4. 4. CLASSES DE SINTAGMES SINTAGMA NOMINAL -Determinant _ Nucli (substantiu o pronom) _ Complement SINTAGMA VERBAL _Nucli(verb o perísfrasi verbal) _ Complements SINTAGMA PREPOSICIONAL _ Preposició _ SN SINTAGMA ADJECTIVAL _ Nucli (adjectiu) _Complements SINTAGMA ADVERBIAL _ Nucli (adverbi) _ Complements
  5. 5. ESTRUCTURA DEL SINTAGMA NOMINAL <ul><li>Sintagma Adjectival </li></ul><ul><li>Sintagma Preposicional </li></ul><ul><li>Sintagma Adverbial </li></ul><ul><li>Proposició Subordinada </li></ul><ul><li>NOM </li></ul><ul><li>PRONOM </li></ul><ul><li>Paraula substantivada </li></ul><ul><li>ARTICLE </li></ul><ul><li>DEMOSTRATIU </li></ul><ul><li>POSSESSIU </li></ul><ul><li>NUMERAL </li></ul><ul><li>INDEFINIT </li></ul><ul><li>INTERROGATIU </li></ul><ul><li>EXCLAMATIU </li></ul>COMPLEMENTS NUCLI DETERMINANT
  6. 6. FUNCIONS SINTÀCTIQUES DE L’ORACIÓ <ul><li>SUBJECTE </li></ul><ul><li>PREDICAT </li></ul><ul><ul><li>COMPLEMENT DIRECTE </li></ul></ul><ul><ul><li>COMPLEMENT INDIRECTE </li></ul></ul><ul><ul><li>COMPLEMENT PREPOSICIONAL O DE RÈGIM VERBAL </li></ul></ul><ul><ul><li>COMPLEMENT CIRCUNSTANCIAL </li></ul></ul><ul><ul><li>ATRIBUT </li></ul></ul><ul><ul><li>COMPLEMENT PREDICATIU </li></ul></ul><ul><ul><li>COMPLEMENT AGENT </li></ul></ul>
  7. 7. EL SUBJECTE DEFINICIÓ FORMES IDENTIFICACIÓ Persona, animal, cosa o concepte que realitza l’acció verbal (si és activa) o la pateix ( si és passiva) <ul><li>Sintagma Nominal </li></ul><ul><li>Subordinada Substantiva </li></ul>La concordança: si un verb en singular el passem al plural, el sintagma que haurem de canviar serà el subjecte.
  8. 8. EL PREDICAT DEFINICIÓ És l’acció verbal realitzada (verbs actius) o patida (verbs passius) pel subjecte VERB + COMPLEMENTS ESTRUCTURA CLASSES <ul><li>PREDICAT VERBAL </li></ul><ul><li>Verb Predicatiu </li></ul><ul><li>No porta atribut </li></ul><ul><li>PREDICAT NOMINAL </li></ul><ul><li>Verb copulatiu (ser, estar, semblar) </li></ul><ul><li>Atribut </li></ul>ACTIU PASSIU REFLEX PASSIU

×