Givet 1st newsletter -SI

335 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
335
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
111
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Givet 1st newsletter -SI

  1. 1. PREDSTAVITVENI LETAKŠtevilka ENAFEBRUAR 2013O PROJEKTUNamen projekta je s pomočjo sodelujočih organizacij spoznati, prilagoditi innato prenesti primere dobrih praks ter različna orodja s področja karierneorientacije, ki bodo učencem/dijakom v pomoč pri spoznavanju njihovihspretnosti, lastnosti in interesov.Mnogi učenci/dijaki so na prehodu iz ene na drugo stopnjo izobraževanja ševedno neodločeni glede izbire poklica, ob tem pa ne poznajo vsehizobraževalnih institucij in izobraževalnih programov, ki so na voljo. Deltežave se skriva tudi v pomanjkljivem kariernem svetovanju, vsaka napačnaodločitev pa ima lahko negativen vpliv na proces vseživljenjskega učenja. Taprojekt je nastal prav v želji, da bi se v prihodnje v čim večji meri izognili takimsituacijam in bi s skupnimi močmi razvili orodja in materiale, ki biučencem/dijakom olajšala proces odločanja o njihovi karierni in izobraževalnipoti.1. KAJ JE KARIERNA ORIENTACIJA?2. NOVICE S PODROČJA KARIERNEORIENTACIJE3. PROJEKTNI PARTNERJI4. MOBILNOSTI V PROJEKTU5. REZULTATI PROJEKTA IN OBVEŠČANJEThis project has been funded with support from the European Commission. This communication reflectsthe views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may bemade of the information contained therein.
  2. 2. 1-KAJ JE KARIERNAORIENTACIJA?CEDEFOP (European Centre for the Development ofVocational Training / Evropski center za razvoj poklicnegausposabljanja) v publikaciji “Terminology of Europeaneducation and training policy", karierno orientacijo insvetovanje / informiranje in svetovanje (IAC) definirajo kotdejavnosti, s katerimi se posamezniku pomaga prisprejemanju izobraževalnih, poklicnih ali osebnih odločitev inpri njihovem uresničevanju pred vstopom na trg dela in ponjem.Informiranje in svetovanje ter karierna orientacija lahkoobsegajo sledeče aktivnosti:1. – svetovanje (osebni razvoj ali razvoj kariere, usmerjanjepri izobraževanju),2. – ocenjevanje (psihološko ali usmerjeno hkompetencam),3. – seznanjanje z možnostmi na področju učenja, trga delain načrtovanja kariere,4. – svetovanje poklicnih kolegov, sorodnikov inizobraževalcev5. – poklicne priprave (določitev potrebnihspretnosti/kompetenc in delovnih izkušenj pri iskanjuzaposlitve),6. – napotitve (k strokovnjakom za učenje in razvoj kariere).Informiranje, svetovanje in karierna orientacija se lahkoizvajajo v šolah, centrih za usposabljanje, na delovnem mestu,v skupnosti ali drugih okoljih (povzeto po Muršak 2012).2-NOVICE S PODROČJAKARIERNEORIENTACIJEEUROPEAN CAREER GUIDANCE CONFERENCE 2013(Evropska konferenca o karierni orientaciji 2013)CAREER-EU 2013,15. – 19. maj 2013, Poznan,PoljskaEvropsko združenje za kariernoorientacijo (EACG) je v sodelovanjuz evropskim združenjem ERASMUSkoordinatorjev (EAEC) in Adam Mickiewicz Univerzo vPoznanu ter INENTER mreže v Poznanu na Poljskemorganiziralo 4. CAREER-EU konferenco, ki je potekala med15.-19.5.2013. Konferenca CAREER-EU je bila organizirana vokviru 9. letnega ERASMUS kongresa in razstave -ERACON2013. Istočasno pa je potekala tudi konferencaINTENTER.Karierni svetovalci in ostali strokovnjaki so bili vabljeni kpredstavitvam in oddaji prispevkov. Vsi udeleženci so bili vsklopu delavnic in predavanj tudi vabljeni k razpravljanju operočih tematikah in iskanju konkretnih predlogov, ki bi lahkoprispevali k izboljšanju na področju kariernega svetovanja.
  3. 3. 3-PROJEKTNIPARTNERJIKOORDINATORJI PROJEKTASeyhan Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Direktorat zašolstvo), TURČIJADirektorat za šolstvo je osrednji upravni organ,odgovoren za področje izobraževanja in z njimpovezane storitve na območju Seyhan. Direktoratpokriva izobraževanje na vseh stopnjah, odpredšolske vzgoje do osnovnošolskega insrednješolskega izobraževanja, izobraževanjaodraslih ter izobraževanja oseb s posebnimipotrebami. Ena izmed njegovih glavnih zadolžitev jepromocija izobraževanja na vseh ravneh in implementacija izobraževalnepolitike na območju Seyhana.PARTNERJI V PROJEKTU Comune di Sant’Angelo in Vado, (Občina Sant’Angelo),ITALYObčina Sant Angelo ima oddelek za usposabljanje, ki jeuradno potrjen v italijanski regiji Marche. Oddelek nudiusposabljanja s področja komunikacije in timskega delaza zaposlene. Ob tem izvajajo programe poklicnegaizobraževanja in nadaljnjega usposabljanja za odrasle,še posebej za tiste iz socialno-ekonomsko ogroženihskupin, kot so npr. brezposelni in imigranti.Avanos Kiz Teknik Ve Meslek Lisesi, (Srednja poklicna intehniška šola Avanos), TURČIJAEden od partnerjev v projektu je tudi je srednjapoklicna in tehniška šola Avanos, ki je locirana v osrčjuAnatolije, v turškem mestu Avanos. Nudi izobraževalneprograme s področja predšolske vzgoje, gostinstva, IKT,tekstilne industrije (šiviljstvo) in rokodelstva. V okvirušole deluje tudi vrtec, kjer imajo dijaki programapredšolske vzgoje možnost opravljanje obvezne šolskeprakse.Turistična panoga se na področju Avanosa hitro razvija,zato je na tem področju potreba po kvalificiranem kadru. V sodelovanju sturškim zavodom za zaposlovanje organizirajo tečaje in usposabljanja zadelavce v turizmu. Da so tovrstni programi usposabljanj uspešni, dokazujetudi podatek, da se približno 50% oseb zaposli po zaključku programa.Liceul Tehnologic Transporturi Auto, ROMUNIJAŠolski center za transport in avtomobilskoindustrijo je ustanova, ki izvaja izobraževanja inusposabljanja za vse stopnje, od predšolskevzgoje do srednješolskih programov, ponuja patudi programe izobraževanja odraslih v oblikivečernih šol. Zaposluje 100 učiteljev, ki soodgovorni za več kot 1600 učencev. Poleg tegaimajo tudi tehnološki oddelek, kjer 25 učiteljevpoučuje tehnične predmete, oddelek ima na voljotudi dva šolska svetovalna delavca-psihologa. Vsako leto učitelji na vsehšolah v južnem delu regije izvajajo informativne dneve, kjer poskušajo učencenavdušiti za vpis v programe, ki jih ponuja njihova organizacija.Liceul Teoretic Tudor Arghezi, ROMUNIJASrednja šola Tudor Arghezi se nahaja na severnem delu mesta Craiova, kileži na jugovzhodnem delu Romunije. Šola šteje 84 učiteljev in 1297 učencev,starih od 7 do 19 let, ponujajo pa osnovnošolske, gimnazijske in poklicno-tehniške srednješolske programe. Šola izvaja formalne izobraževalneprograme tudi v bližnjem zaporu, število šolajočih se zapornikov papredstavlja kar 11% vseh učencev šole. Nekaj jih je tudi starejših, ki imajoučne težave. Šola ponuja različne programe s področja družbenih in
  4. 4. naravoslovnih ved, književnosti ter matematike in računalništva. Vsako leto sipribližno 60 učencev pridobi strokovni certifikat iz področja računalništva.Professional High School of Electronics and ElectricalEngineering "Marie Curie" (Srednja strokovna šola zaelektroniko in elektrotehniko “Marie Curie”), BOLGARIJASrednja strokovna šola Marie Curie se nahaja vmestu Silven, ki se nahaja 100 km od obaleČrnega morja in 300 km od glavnega mesta,Sofije. Mesto šteje 120.000 prebivalcev. Srednjastrokovna šola Marie Curie je bila ustanovljenaleta 1962 in je ena izmed vodilnih srednjih šol vdržavi. Ima 500 dijakov, starih od 14 do 19 let, odkaterih je 93% fantov. Dijaki lahko izbirajo medrazličnimi programi s področja računalnišketehnologije in programiranja, mikroprocesorskearhitekture, avtomobilske elektronike in elektrotehnike.Profesionalas Izglitibas Kompetences Centrs “LiepajasValsts Tehnikums”(Strokovno izobraževalni kompetenčnicenter – Liepajas Srednjatehniška šola), LITVATako imenovan Strokovnoizobraževalni kompetenčni center je vbistvu državna srednja tehniška šola,ki je s 1700 dijaki in 130 učitelji, enanajvečjih šol na področju poklicnegaizobraževanja v Latviji. Šola je od glavnega mesta Rige oddaljena 220 km.Nahaja se v pristaniškem mestu Liepaja, ki velja za tretje največje pristaniščev Latviji.KADIS d.o.o., SLOVENIJAKadis d.o.o. je organizacija, ki deluje napodročju razvoja človeških virov. Polegselekcije kadrov ter kadrovske pravneslužbe, ponujajo tudi usposabljanja spodročja razvoja mehkih veščin inrazvoja kariere. Že od leta 1995 vsodelovanju z slovenskim Zavodom RSza zaposlovanje za brezposelne osebe izvajajo usposabljanja za razvojveščin iskanja zaposlitve. Kadis d.o.o. na trgu nastopa kot eden glavnihponudnikov storitev s področja karierne orientacije v osrednjeslovenski regiji,saj ponuja tako individualna karierna svetovanja kot usposabljanja za različneciljne skupine (zaposlene, podjetja, iskalce zaposlitve, študente, dijake, staršein karierne svetovalce). Že več let je podjetje aktivno tudi na področjumednarodnih in nacionalnih projektov, v sklopu katerih so razvili kompetenčnemodele za različne poklicne profile, izvajajo pa tudi ocenjevanje že obstoječihkompetenc in na podlagi rezultatov oblikujejo usposabljanja po potrebinaročnika.FUNDECYT – PCTEX, ŠPANIJAOrganizacija “FUNDECYT - Znanstveniin tehnološki park Extremadura(FUNDECYT-PCTEX)” spodbujaznanstveno in tehnološko raziskovanje,ki bo v korist prebivalcem regijeExtramadura tudi z družbenega inekonomskega vidika. Tako promovirajorazvoj na področju znanosti intehnologije ter spodbujajo uporabnostinovacij in implementacijo izsledkov znanstvenih raziskav, pri čemer sspodbujanjem neodkritih virov civilne družbe prispevajo k aktivnemsodelovanju prebivalcev regije. Organizacija FUNDECYT-PCTEX delujepredvsem na področju prenosa znanja v znanosti in tehnologiji, socialnihinovacij, tehnologije in znanstvenega raziskovanja, G2E (Vrata v Evropo),aktivni so tudi na mednarodnih projektih, na področju inovacij v javnemsektorju, inovativnem podjetništvu, ki bazira na tehnologiji in znanosti,odkrivanja mladih talentov idr.
  5. 5. Fundacja Rozwoju Inicjatyw Edukayjnych I Społecznych(Fundacija za izobraževanje in razvoj družbene iniciative),POLJSKAFundacija za izobraževanje in razvojdružbene iniciative je poljskaorganizacija, ki deluje na področjuvzgoje in izobraževanja. Svoje storitvenamenjajo predvsem učiteljem indrugim izobraževalcem ter različnimciljnim skupinam na trgu dela. Skrbijoza uveljavljanje primerov dobrih praksna področju enakopravnosti spolov ter promovirajo načelo enakih možnosti vvseh obdobjih in področjih življenja. Njihove aktivnosti so usmerjene vraziskovanje trga dela, usposabljanje in izobraževanje in založništvo.Posebno pozornost namenjajo mladim in problemom, s katerimi se soočajona trgu dela.4 – MOBILNOSTI V PROJEKU1. UVODNI SESTANEK: ADANA (TURČIJA) Uvodni sestanek projekta GIVET se potekal v mestuAdana (Turčija) med 16. in 20. oktobrom 2012.V času sestanka smo izkoristili priložnost za obisk dekliškesrednje poklicne in tehniške šole Avanos, ki prav takosodeluje v projektu. Predstavili so nam programe s področjagastronomije, predšolske vzgoje in tekstilne industrije.Obiskali smo tudi Direktorat za šolstvo in regijski Oddelek zasvetovanje, sprejel pa nas je celo guverner okrožja Seyhan.Vsak partner je imel priložnost predstaviti svojo organizacijo,mesto in državo, posebna pozornost pa je bila namenjenapredstavitvam izobraževalnih sistemov posameznih državpartneric.
  6. 6. Prvi sestanek v Adani (Turčija) – obisk Guvernerja iz okrožja Seyhan.Beseda je tekla tudi o aktivnostih in predvidenih rezultatihprojekta, začrtali smo tudi smernice za nadaljnje delo naprojektu. V prvem letu se bomo tako posvetili primerjavisistemov poklicne/karierne orientacije v poklicnemizobraževanju, vzpostavljen bo tudi blog, na katerem bodoobjavljeni prispevki partnerskih organizacij. V načrtu je tudivzpostavitev Moodle platforme, izdaja knjižice, kjer bodoobjavljeni vsi rezultati projekta, ob tem pa bodo sodelujočesrednje šole med svoje dijake razdelile 300 vprašalnikov, s30-imi dijaki pa bodo šolski svetovalni delavci oblikovali tudikarierne načrte. Širšo strokovno javnost bodo projektnipartnerji o trenutnih aktivnostih obveščali z letaki in prispevki.Obisk praktičnega dela pouka v sklopu programa šiviljstvo-krojaštvo v dekliškiSrednji poklicni in tehniški šoli AvanosMed sestankom v Adani.
  7. 7. 2. SESTANEK: BADAJOZ (ŠPANIJA) Drugi sestanek projekta GI-VET je potekal v španskemBadajoz med 26. in 29. Novembrom 2012.V sklopu drugega sestanka v Španiji smo projektni partnerjiobiskali več srednjih šol. Udeležene na sestanku je sprejeltudi generalni direktor regionalne vlade in nam povedal več oizobraževalnem sistemu in poklicni orientaciji v osnovnih insrednjih šolah v regiji Extremadura.Obisk srednje šole “Santa Eulalia” v mestu Merida.Vsaka partnerska organizacija je predstavila tudi sistempoklicne orientacije in aktivnosti, ki se izvajajo v šolah, nato pase je razvila diskusija o razlikah in podobnostih izvajanjapoklicne orientacije v različnih državah. Govorili smo tudi orazličnih orodjih in pristopih, ki jih svetovalni delavciuporabljajo pri svetovanju učencem/dijakom.Obisk Direktorata regionalne vlade v regiji Extremadura/Merida.Obisk praktičnega dela pouka v program “avtomobilska industrija” na srednjišoli “Virgen Guadalupe” v mestu Badajoz.
  8. 8. Za več informacij obiščite: leonardovocationalguide.blogspot.com

×