Successfully reported this slideshow.

Bozorgan Ninjutsu

603 views

Published on

Published in: Sports, Education
  • Be the first to comment

Bozorgan Ninjutsu

  1. 1. ‫برخی از بزرگان و اساتید نین جوتسو تاریخ مقاله : 81/ 01/ 4831‬ ‫)برخی از بزرگان واساتید هنرهای رزمی نین جوتسو )نینجا‬ ‫‪The Martial Arts Of NIN JUTSU‬‬ ‫هنري زیبا با شیوه هاي تكنیكي و یك هنر كهن و سري كه سلیان متمادي با اعمال خارق العاده خود دنیاي هنر‬ ‫. رزمي را مات و مبهوت ساخته است‬ ‫. نین جوتسو فقط تكنیكهاي جنگي نیست بلكه قسمتي از روان شناسي هنر رزمي نیز هست‬ ‫نین جوتسو هنري است به لطافت گل به سختي فولد و به تندي رعد و با‬ ‫. معروفترین خانواده نینجاها = هاتوري – موموچي و فوجي بایاشي بودند‬ ‫. اسامی متولیان این هنر كه در ترویج وشناخت این ورزش تلش بسیاركرده اند‬ ‫كوموري ماتومون: استاد تغییر قیافه ،نینجایي بود كه در تغییر قیافه استاد بود .وی از نینجاهاي ساجي گوروبي‬ ‫: بود معروف به کوتاه قدها .نینجاها با تغییر قیافه خود را به شكل افراد زیر درمي آورند‬ ‫جنگجویان 2-كشاورزان 3-هنرمندان 4-هنرپیشه هاي تئاتر 5- بازرگانان 6- روحانیون )1‬ ‫.كاهنها و یا راهبه ها . یكي دیگر از استادان تغییر قیافه ) یامادایمون ( بود-7‬ ‫با چنان سرعت و به چنان صور گوناگون تغییر قیافه میدهد كه اگر از میان جمعیت انبوهي عبورمیكرد تا پیش‬ ‫.ازخارج شدن ازجمعیت خود را به بیش از شش قیافه مختاف درآورده بود‬ ‫. كاسومي روتسوكه : نینجایي كه بعلت حقه ها و ترفندهاي زیركانه اش معروف بود‬ ‫نیسموتسوگه كیزارو :استاد تكنیكهاي پرش بود . چنان عالي و بلند مي پرید كه بي اغراق كسانیكه موفق به‬ ‫. دیدن پرشهاي او مي شدند تصور میكردند كه او پرواز میكند‬ ‫هاجیسوكه تسو:مهارت در كندن و حفاری زمین به هنگام فرار شهرت بسزایي یافته بود. مي گویند او چنان‬ ‫)سریع زمین راحفرمیكرد كه موش كور هم نمیتوانست با اورقابت كند. )یکی از روشهای ایتون نوجوتسو‬ ‫ساروتوبي ساسوكه :نینجایي كه نامش به معني پرش میمون بود و بخاطر مهارتهاي آكروباتیك میمون وار‬ ‫خودوقدرت وخشونتي كه در جنگهاي تن به تن داشت زبان زد همه بود. اوداراي انعطاف بدني زیادي بود كه‬ ‫. باعث میشداعمال خارق العاده اي چون دویدن ،پریدن وبالرفتن ازدرخت را به نمایش بگذارد‬ ‫یكي از جنبه هاي مهم اعمال نینجا كیفیت وفاداري و چگونگي تصمیماتش در خدمتگذاري به استاد ، رهبر و‬ ‫مریدشان بود.نینجاها اغلب شكست ناپذیربودند واگر اتفاقي مي افتاد كه باعث لو رفتنشان مي شد خود به‬ ‫. زندگیشان خاتمه مي دادند‬ ‫هاتوري هانزو یكي از نینجا بسیار باهوش بود وی جونین معروف بود كه در كار پرتاب نیزه مهارت زیادي‬ ‫.داشت . وی یکی از صدها استادکاربرد انواع سلحهای نین جوتسو بود‬ ‫قانوني كه موفقیت هاتوري هانزو را در تمام عملیاتش تضمین مي كرد این بود‬ ‫) براي فریب دشمن نخست اطرافیان خود را فریب بده (‬ ‫. امروزه متاسفانه این روش در بین مربیان غیر فنی ورزشهای رزمی متداول شده است‬
  2. 2. ‫. كریگاكوره سایرو :میتوان او را نینجاي بي احتیاط نامیدزیرا اشتباه ساده باعث به دام انداختن اوشد‬ ‫كاسومي دانجو : یكي از استادان نیرنگ و حیله بود كه به حقه اي كه به كپناچي رهبر نینجاهاي ادا زد توانست‬ ‫. با ضربه سختي كه به گردن او وارد كرد وي را از پا درآورد‬ ‫یوكینونه كیناچي :مهارت در پرتاب سوزنهاي سمي از دهان . شینوبی فوکی باری جوتسو‬ ‫نینجاي كوتوله براي انجام ماموریت ها خاص وی حدود یك متر قد داشت و تعلیم دیده بود كه در اجراي عملیات‬ ‫. در محیطهاي تنگ و محدود ساعتها بسر ببرد‬ ‫سامپو جنزاي :نینجاي ماهر و كاردان بود كه توانست با زیركي خود زهر مهلكي را كه در چاي و نان قندي او‬ ‫. ریخته بودند تشخیص دهد و از مرگ حتمي نجات پیدا كند‬ ‫كائي جوزو:نینجایي كه نگران كشته شدن به دست نینجاهاي توكوگاوا بود و با نقشه اي ماهرانه كه با دوست‬ ‫. قدیمیش توفي طرح ریزي كرده بود توانست مرگ قلبي را به نمایش بگذارد‬ ‫٭ساجي گوروبي :نینجایي كه در گذشتن از آب با وسایل شناور مهارت زیادي داشت و بوسیله دستگاههاي‬ ‫.شناورعجیب خودبه نام میزوگوموتوانست ازآن ساحل خطرناك عبوركندوبه پایگاه خود برسد‬ ‫عده اي از نینجاها كه آموزش راهزني دریایي دیده بودند . فوماكاتیین بودند فوماكوتارو یكي از رهبران آنها در‬ ‫. ضربه زدن به تاسیسات توكوگاوا بود‬ ‫٭كوزوكه مورینائو :جنگجوي نیرومندي كه براي به دست آوردن اثر كلسیك چیني از هیچ تلشي دریغ نكرده‬ ‫بود ودر آخر بعلت عجله اي كه در گرفتن دست نوشته بدون هیچ توضیحي از نینجاي خود كرد تمام دست نوشته‬ ‫. در زیر نور آفتاب محو شده و از بین رفت‬ ‫٭اداجاجیرو :یكي از نینجاهاي كوزوكه بودو نینجایي جوان ، خوش سیما و نوازنده ماهر كه با نزدیك كردن خود‬ ‫. به راهب بزرگ و به قتل رساندن او توانست دست نوشته سحرآمیز را بدست آورد‬ ‫٭كوسونواكي ماساشیگه :یكي از فرماندهان نظامي كه از هوش سرشاري برخوردار بود كه افراد نینجاي زیادي‬ ‫. را براساس آرایش تاكتیكي خود آموزش مي داد كه باعث موفقیت او در نبرها میشد‬ ‫توسالي :یكي از نینجاهاي مشهور 084ساله پیش كه بعلت بي احتیاطي كه كرد دستگیر شد به طرز فجیحي به‬ ‫. قتل رسید.به دستورارباب كووانا پوست بدنش را ذره ذره کندن‬ ‫تویسوكاجیرو :فرزند توتساكاي كه واقعه مرگ پدرش را فراموش نكرده بود و سوگند خورده بود انتقام بگیرد و‬ ‫. حیثیت خانواده و مسلك نینجایي خود را اعاده كند‬ ‫٭كاتوتانزو:نینجایي كه توانست طلسم قلعه سووا را بشكند و با استفاده از پنج نینجاي دیگر كه در خندق خود را‬ ‫. معلق كرده بودند توانست قلعه را تصاحب كنند‬ ‫٭یاماگوچي یمون :یكي ازنینجاهاي وفادارساجي گوروبي بود كه توسط جنگجویان بیگنوا دستگیر وسپس كشته‬ ‫شد. وی از نینجاهای وفداری بود که برای هر نوع ماموریت داوطلبان از خود گذشتگی داشت . وی یکی از‬ ‫.اسطوره های عملیاتی این هنر بشمار میرود‬ ‫٭هوریكاواگنزو:یكي از بهترین نینجاهاي كوزوكه بود اما متاسفانه در تونلي كه براي رسیدن به دستنوشت حفر‬ ‫كرده بود توسط یك گروه از راهبان كه از راهب بزرگ دستور میگرفتند با هدایت دود به داخل او را دچار خفگي‬ ‫. كردند و از پاي درآوردند‬ ‫. ٭ تاكي گوچي یاسوكه : نینجا دو جانبه بود كه براي كشتن كریگاكوره فرستاده شده بود‬
  3. 3. ‫٭ فیودو:یكي از خانواده هاي نینجا كه در پرتاب شوریكن ) ستاره ( مهارت داشت كه مسئول توسعه شیوه هاي‬ ‫. متعدد و موثر كاربرد این سلح مخرب و رمزي بود‬ ‫٭ توشیت سوگو تا كاما تسو: استاد بزرگ هنرهای رزمی نین جوتسو پدر او کبریت ساز بود .تاکاماتسو مردی‬ ‫را به شاگردخود ماساکی هاتسومی بین سالهای 0691 تا ‪ ((Soke‬بسیار باهوش وشجاع بودوی لقب سوک‬ ‫0791 اهداکرد. تاکاماتسو خدمات فراوانی برای زنده ماند نین جوتسو به ننیجاهای سراسر دنیا کرد. نام وی‬ ‫.درنامودا-کاکه بوجینکان دوجوی توگاکورو نوشته شده است‬ ‫٭دکتر ماساکی هاتسومی : مسئول بوجین کان توگاکیورریو نینجوتسو )هنبو( شهر نواد ژاپن می باشد وی پیش‬ ‫ازپنجاه سال از عمر خود را جهت معرفی ،توسعه ، اموزش این هنر وزین گذرانده است.وی چندین کتب‬ ‫وفیلمهای آموزشی دراین امربسیارمهم به چاب رسانیده است‬ ‫جمله اي ازسوک : هنر رزمي نین جوتسو حقیقت هنري است براي بهتر زندگي كردن و بهتر بودن نینجوتسو یك‬ ‫.هنر آزاد است كه مسئولیت پذیري را مي طلبد‬ ‫سي و دویمن سوك )‪ (Shin ryuken Masami tsutodo‬معلم من نوه )شین ریوكن ماسامي تسوتو‬ ‫)توگاكیور ریو( بود. ما پشتوانه اي از 8 قرن تاریخ و سنت را دارا مي باشیم كه به موسس این سیستم دامي‬ ‫از اهالي دهكده )توگاكیور( باز مي گردد. پس از شكست از سپاهیان هایك )‪ ( Daisuke Nishina‬سوكي شینا‬ ‫داي سوگ اززادگاهش درناگانو متواري شد ودرمنطقه دورافتاده ایگا سكونت گزید. در آنجا او نام ، )‪(Heike‬‬ ‫داي سوك توگاكیو را برگزید و بعدها اعتبار تاسیس سیستم )توگاكیور ریو( ي نینجوتسو، بدو اختصاص یافت.‬ ‫:شجره اساتید این سبك به شرح ذیل مي باشد‬ ‫دایسوكه توگاكوره 2-شیما كوسانتا میناموتونو كانسادا 3-گورو توگاكوره-1‬ ‫كوسانتا توگاكوره 5-كیسانتا كوگا 6-كیسانتا كوگا 7-توموهارو كانكو-4‬ ‫سنري-31 )‪ (Ueno‬ریوههو توگاكور 9-گاكون توگاكوره 01- كوسكي كیدو11-تنریو ایگا 21- ریهي یوئنو -8‬ ‫یوئنو 41- مانجیرو یوئنو 51- سابورو ایزوكا 61-گورو ساوادا 71- ایپي اوزارو 81-هاچیرو كیماتا 91-‬ ‫هیزائمون كاتائوكا 02-یوگنتا موري 12-گوبي تودا 22-سیئون كوبه 32-كوبي موموچي 42- تنزن تباري 52-‬ ‫سیریو نوبوتسونا تودا 62- فودو نوبوچیكا تودا 72-كانگورو نوبویاسوتودا 82-ایسابو رونوبوماسا تودا 92-‬ ‫شینبي ماساچیكا تودا 03-شینگورو ماسایوشي تودا13-دایگورو چیكاهیده تودا 23-دایسابورو چیكاشیگه تودا‬ ‫33- شینریوكن ماسامیتسو تودا 43-توشیتسو گو تاكاماتسو 53-ماساكي هاتسومي‬ ‫‪ (Tokugava‬در حالیكه برخي اعتقاد دارند كه اسرار نینجوتسو بتدریج و با رشد توكوگاوا شوگارنیت‬ ‫در طول قرن هفدهم از میان رفته است و یا در زیر آوارهاي جنگ جهاني دوم مدفون گردیده، )‪shogunate‬‬ ‫استاد من مي دانست كه حقایق و رموز هنر شنوبي همواره زنده خواهند ماند. ارزش و اهمیت خرد و حكمت‬ ‫‪) Toshitsugu‬معلم استاد من و معلمین و اساتید آنها را مي توان در تلش و كوشش )توشیت سوگو تاكاماتسو‬ ‫فقید در ارائه عصاره و ماهیت واقعي نینجوتسو، مشاهده نمود. جوهره اصلي كلیه هنرهاي ‪Atakamatsu-s‬‬ ‫رزمي و استراتژي هاي نظامي در واقع حفاظت از خود و پیشگیري از خطر مي باشد. نینجوتسو چكیده اي است‬ ‫از كلیه ایده ها و مفاهیم عیني حفاظت از خود كه از طریق تمرینات رزمي میسر میگردد، بدین صورت كه هنر‬ ‫نینجا نه تنها با پرورش و حفاظت فیزیكي بلكه با تزكیه روحي نیز سر و كار دارد. روش نینجا در واقع تحمل،‬ ‫.مقاومت و دوام آوردن و فائق آمدن بر همه چیزها و مواردي است كه باعث فنا و نابودي شخص میگردد‬ ‫) استادان نین جوتسو )چینی‬ ‫)‪ (unryu‬و ان ریو )‪ (Kain‬كائین ، )‪ (Garyu‬گاریو ، )‪ (Gamon‬افراد خردمند و با فراستي همچون گامون‬ ‫، )‪ (choBusho‬و چوبوشو )‪ (Ikai‬اي كااي )‪ (ChoGyokko‬و نظامیان و ژنرال هاي چیني مانند چوگیوكو‬ ‫حكمت و دانشي را كه بري قرون متمادي در سرزمین مادري شان گسترش و توسعه یافته بود با خود به‬ ‫.سرزمین ژاپن انتقال دادند‬
  4. 4. ‫استراتژي هاي نظامي، فلسفه هاي دیني.‌فرهنگ و سنت، روش هاي درمان و پزشكي و در مجموع چشم انداز‬ ‫وسیعي از حكمت و دانشي كه تركیبي از حكمت چیني با فرهنگ هندي، تبتي،‌شرق اروپایي و جنوب شرقي آسیا‬ ‫بود.ارمغان چیني ها به مریدان.- تازه یافته – آنها در ژاپن بود. اسلف و پیشین یان نینجا، در نقاطي بدور از‬ ‫قصرهاي امپراطور ها، زندگي صوفیانه و پر رمز و رازي را در طبیعت مي گذراندن، و این در حالي بود كه افراد‬ ‫جامعه با ساختاري طبقاتي و به شیوه اي كامل متفاوت اداره و به شدت كنترل مي گردید.گرد آوری : سعیده‬ ‫عابدیني با همکاری و نظارت کانچواکبرفرجی بنیانگذارنینجوتسو )نینجا( در ایران‬

×