Successfully reported this slideshow.
REFLEX MAGAZIN / Nisan April 2014
108 109
health at the social media
SAĞLIKTA SOSYAL MEDYA
Bu yazımda; yaklaşık 3 senedir
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Reflex Dergisi - Sağlık ve sosyal medya - Nisan 2014

1,346 views

Published on

Reflex Dergisi Nisan 2014 sayısı için yazdığım, "Sosyal medyada hesap açtım bir tane, eve geldin 1.000 tane" başlıklı yazım. Bu yazımda Türkiye Alzheimer Derneği ve Kanserle Dans Derneği'inn sosyal medya aktivitelerini irdeledim.

Published in: Social Media
  • Be the first to comment

Reflex Dergisi - Sağlık ve sosyal medya - Nisan 2014

  1. 1. REFLEX MAGAZIN / Nisan April 2014 108 109 health at the social media SAĞLIKTA SOSYAL MEDYA Bu yazımda; yaklaşık 3 senedir çok severek kullandığım sosyal medya kanalları ve dijital med- ya araçlarıyla profesyonel olarak ilgilenen biri olarak bizzat yaşa- dığım iki harika tecrübeyi sizinle paylaşacağım. Dijital dünyadaki son üç se- nedeki deneyimim bana şunu gösteriyor: “Her şey yükselme eğilimindedir”. Ürettiğiniz içeri- ğin, kurduğunuz web sitesinin, açtığınız Facebook sayfasının in- ternet kullanıcılarına getirdiği fayda bu yükselme eğrisinin açı- sını belirliyor. Bu yazımda size kanser ve Al- zheimer alanında yürüyen iki ha- rika sosyal medya aktivitesinden bahsedeceğim. Önce, bundan yaklaşık iki sene önce bir meslektaşımın sa- yesinde tanıştığım ve geçtiğimiz aylarda dernekleşen Kanserle Dans’tan bahsedeceğim size. Bu yazıyı okurken kanserledans.org web sitesine göz atmanızı öneri- rim. Bundan 20 sene önce Türki- ye’de okudukları lisede başlayan dostluklarını, Türkiye hatta dün- ya çapındaki bir harekete dönüş- türen iki kadının hikayesi aslında, size anlatacağım. Ebru Sitare Tontaş ve Esra Ürkmez halen ABD’de yaşıyor- lar. Bundan yaklaşık iki sene önce ikisinin de en yakınları – babaları- kanser teşhisi alıyorlar. Doğal olarak aile alarma geçiyor ve bu sorunu nasıl bertaraf ede- ceklerini araştırıyorlar. Bir kan- ser hastasının yaşamında tıbbi tedavi kadar çevre desteği, psi- kolojik destek, iyi beslenme ve egzersiz gibi konular da önem taşıyor. Türkiye’de yaşayan aile- lerine bu konuda bilgi ulaştırabil- mek için sayısız İngilizce kaynağı tarayıp tercüme ediyorlar. Sonra başkalarının da faydalanabilece- ğini düşünüp bunu bir blogda paylaşıyorlar. Hemen ardından bir Facebook sayfası açıp bu içe- rikleri paylaşıyorlar. Benim Kan- serle Dans ile tanıştığım sıralarda bu sayfanın hayran sayısı 400’ler- deydi. Ne büyük şans ki aynı dö- nemde sosyalmedya.co sitesinde konuk editör yazmaya başlamış- tım. Bu yazının bir benzerini, aylık ziyaret sayısı milyonlarla öl- çülen bu sitede yazdım ve günler içinde sayfanın hayran sayısı bin- lere ulaştı. Artık onlarla hem ar- kadaş hem de bu oluşumun bir parçası olmuştum. Geçtiğimiz ay- larda New York’ta kurulan der- neklerini Türkiye’ye de taşıdılar. Bu derneğin aktif bir üyesi oldu- ğum için çok mutluyum. Sosyal medyanın sağlık ala- nında kullanımına harika bir örnek teşkil ettikleri için bu ko- nuyla ilgilenen herkesin iyi bir uygulama örneği olarak incele- mesi gereken bu oluşumun en büyük gücü samimiyet ve feda- karlıktan geliyor. Esra ve Ebru her gün yaklaşık 4-5 saatlerini bu alanda içerik üretmeye, Tür- kiye ve dünyanın faklı ülkele- rinde yaşayan kanser hastası ve yakınlarıyla dertleşmeye ve des- tek olmaya ve bu oluşuma maddi manevi destek sağlamaya ayırı- yorlar. Şimdiden tüm dünyadan yüzlerce bağışçıları ve binlerce destekçileri var. Bu destekçilerin en büyük rolü, sosyal medyada paylaşılan içeriğin yayılması. Ne kadar çok insana ulaşırlarsa o ka- dar çok insana fayda götürüyor- lar. Halen Facebook sayfalarında 33.000 dolayında hayranlarını ağırlıyorlar. Derneğin üyeleri arasında akademisyenler de var, üst düzey yöneticiler de, medya mensup- ları da, hasta ve hasta yakınları da. Her ay pek çok kez buluş- malar organize ediyorlar, hem paylaşımda bulunup hem de bir- birlerine destek oluyorlar. Bazı I Started 1 Page in Social Media, It Became 1,000 When I’m Back Home! In this article I will share two wonderful experiences I lived through personally as someone who is professionally engaged in social media channels and digital media tools which I have been using for around 3 years fondly. My experiences in the digital world for the last three years show me that; “Everything is in a rising tendency.” The benefit brought by the content you produce, the web site you developed, the Face- book page you opened determined the angle of the rising curve. In this article, I will be telling you of two marvelous social media activities in cancer and Alzheimer fields. First, I will talk about Dance with Cancer, which I met about two years ago through a colleague and which became a union in the past few months. While reading this article, I recommend you to take a look at kanserledans.org web site. Indeed, what I will tell you is the story of two women who turned their friendship started 20 years from now in the high school they attended in Turkey which they turned into a movement in Turkey and moreover around the world. Ebru Sitare Tontaş and Esra Ürkmez are still living in the USA. About two years from now, both their closest relatives - fathers - were diagnosed with cancer. Naturally the family got alarmed and searched how could they eliminate this problem. In the life of a cancer patient the matters like the support from his/her environ- ment, psychological support, eating well and exercise are essential as much as the medical treatment. They search and translate nu- merous resources to provide information to their families living in Turkey. Then, they think that other may also benefit from this and share it in a blog. Right after that they open a Facebook page and share these contents. About the time I met Dance with Cancer, the fan number of the page was around 400. What a great chance that during the same period, I started to write as the guest editor in sosyalmedya.co website. I wrote an article similar to this one in this site of which the monthly visit number is measured by mil- lions and the fan number of the page reached thousands within a couple days. Then I became a friend of them and a part of the formation. In recent months, they moved their society established in New York to Turkey as well. I am very happy of being an active member of this society. The greatest power of this formation which should be reviewed by everyone interested in this matter as a good practice example as they constitute a great example in using the social media in health is coming from sincerity and devotion. Esra and Ebru spend around 4-5 hours everyday to produce content in this field, to communicate and support the cancer patients and their relatives living in Turkey or in different countries of the world and to provide material and moral support to this formation. They already have hundreds of donors and thousands of supporters from all over the world. The most important role of these supporters is spreading the content shared in social media. The more people they reach, the more benefit they deliver. They are still hosting fans around 33,000 on their Facebook page. Among the members of the society there are academicians, senior executives, media member, patients and patient relatives. They are organizing many meetings every months, they are shar- ing and supporting each other. They make agreements with sev- eral hospitals and provide the patients with the opportunity to make exercises free of charge. They even organize free dance lessons! And the activity of Turkey Alzheimer Society. As it is known, Alzheimer is the name of the disease which affects the elder people and which is known as “dotage” in the community. One of the aspects which makes it different from many diseases is that the disease has a social side as in involves the relatives of the patients closely. The communication, communion of the pa- tient relatives with each other makes life a little easier for them. Alzheimer Society, which started to take professional service for the social media activities by the end of February, is the third so- ciety to get service in this field after Turkish Thorax Society and Turkey Rheumatology Society. The official Facebook page of the society is in the focus of their social media activities. Any infor- mation (message) shared is liked, shared by hundreds of people and thus reaches thousands of people. The main reason for the activity to have an influence of this much is that the followers of the page are supporting each other with their recommendations and experiences. They currently have around 5,000 fans in their Facebook pages. When the practices around the world are considered, we witness that the social media and Internet are very common in healthcare. As the people of a country which spends approxi- mately 2.5 hours in social media channels according to the re- sults of the recent researches, I wish that we use this field for things other than fun and chat in the future. See you in the next Reflex. Sosyal Medyada Sayfa Açtım 1 Tane, Eve Geldim 1.000 Tane! hastanelerle anlaşıp, hastalara ücretsiz egzersiz yapma imkanı sağlıyorlar. Ücretsiz dans kursları bile düzenliyorlar! Gelelim Türkiye Alzheimer Derneği’nin aktivitesine. Bilindi- ği gibi Alzheimer, genel olarak ileri yaşlardaki kişileri etkileyen ve halk arasında “bunama” ola- rak bilinen hastalığın ismi. Pek çok hastalıktan ayrılan yönlerin- den birisi de hastanın yakınlarını da yakından ilgilendirmesi sebe- biyle sosyal bir yönünün olması. Hasta yakınlarının birbiriyle olan iletişimi, paylaşımları onlar için hayatı biraz daha kolaylaştırıyor. Şubat Ayı itibariyle sosyal medya etkinlikleri için profesyonel hiz- met almaya başlayan Alzheimer Derneği, bu alanda hizmet alan Türk Toraks Derneği ve Türki- ye Romatoloji Derneği’nin ar- dından üçüncü dernek oluyor. Derneğin resmi Facebook say- fası, sosyal medya aktivitelerinin odağında yer alıyor. Her payla- şılan bilgi (ileti) yüzlerce kişi ta- rafından beğeniliyor, paylaşılıyor ve bu sayede binlerce kişiye ula- şıyor. Aktivitenin bu derece ses getirmesinin esas sebebi ise, say- fanın takipçilerinin birbirlerine tavsiyelerle ve tecrübe aktarımla- rıyla destek vermeleri. Facebook sayfalarında halen 5.000 dolayın- da hayran mevcut. Dünyadaki uygulamalara ba- kıldığında sosyal medya ve internetin sağlık alanında kullanı- mının oldukça yaygın olduğuna tanık oluyoruz. Son araştırmaların sonuçlarına göre günde ortalama 2,5 saatini sosyal medya kanalla- rına geçiren bir ülkenin insanları olarak ilerleyen günlerde bu ala- nı eğlence ve sohbet dışı işler için de kullanmamızı diliyorum. Bir sonraki Reflex’te görüş- mek üzere. Dr. Sertaç Doğanay Social Touch Ajans Genel Koordinatörü Tek Doz Dijital Genel Yayın Yönetmeni

×