Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentem les bases del certamen poètic serret beseit 29 d'agost

311 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Presentem les bases del certamen poètic serret beseit 29 d'agost

  1. 1. PRIMERA EDICIÓ DEL CERTAMEN LITERARI LLIBRERIA            SERRET DE VALL­DE­ROURES MODALITAT: POESIA EN CATALÀ BASES DEL CERTAMEN 1. Destinataris: poetes que escriuen en català. Hi poden participar                    poetes de tot el domini lingüístic català, tot i que es busca                        promoure la creació literària de les zones del Baix Aragó, el                      Matarranya, Terres de l’Ebre i nord del País Valencià. 2. Premi: publicació i distribució dels poemes seleccionats en un                    volum col∙lectiu. 3. Extensió: mínima de 400 versos i màxima de 600. 4. Tema: la temàtica ha d’estar relacionada, directament o                  indirectament, amb l’àmbit rural, i es valorarà en especial la                    vinculació amb el Baix Aragó, el Matarranya, les Terres de l’Ebre i el                          nord del País Valencià. 5. Requisits: les obres presentades hauran de ser originals i                    inèdites, i no es considerarà que han deixat de ser­ho pel fet que                          s’hagin distribuït parcialment per internet o en suports electrònics, a                    excepció que s’hagin editat íntegrament com a llibre electrònic. Les obres presentades al certamen no podran estar presentades al                   
  2. 2. mateix temps a un altre premi que no s’hagi atorgat encara. 6. Enviament: els poemaris s’enviaran obligatòriament en còpia                impresa i en format pdf per correu electrònic. Caldrà que es                      verifiqui aquest requisit per admetre una obra a concurs. Les còpies impreses s’hauran de presentar en fulls DIIN A4, amb                      tipografia Times, cos 12 i interlineat doble. Se n’enviaran dos                    exemplars a aquesta adreça: Llibreria Serret, av. Hispanidad, 21,                  44580 Vall­de­roures, Terol. Els exemplars s’han de grapar, però no s’han d’enquadernar, i no                      inclouran cap indicació de la identitat de l’autor, que caldrà que                      utilitzi un pseudònim o un lema. Dins del sobre de l’enviament s’inclourà un plica tancada amb el                      nom, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic de l’autor, com també                        una declaració jurada firmada en què garantei que compleix els                    requisits del certamen. La còpia en format pdf s’enviarà a aquesta adreça de correu:                      info@serretllibres.com. En el correu cal especificar el nom del                  certamen, el títol de l’obra, el pseudònim o el lema de l’autor i un                            telèfon de contacte. Així mateix, l’autor haura d’indicar en el camp                      Assumpte del correu electrònic: “Obra per parcicipar en el                  certamen Llibreria Serret de Vall­de­roures en la modalitat de                  poesia en català. 7. Termini de presentació: fins al 24 de maig de 2014. Aquest                        termini és per a la recepció tant de la còpia impresa com de                          l’electrònica. 8. Jurat i decisió: els organitzadors del certamen designaran un                    jurat de diversos membres de competència reconeguda. El jurat farà pública la seva decisió i anunciarà els poemes                      seleccionats dins del certamen poètic que se celebrarà a Beseit el                      divendes 29 d’agost de 2014. La decisió del jurat no es podrà                        apel∙lar.  Es pot declarar desert el premi si no hi ha cap obra que segons el                              jurat tingui la qualitat mínima necessària. El jurat tindrà competència per interpretar lliurement aquestes                bases.
  3. 3. 9. Publicació del llibre col∙lectiu: els organitzadors del certamen                  es comprometen a publicar i distribuir un llibre col∙lectiu amb els                      millors poemes, segons el jurat, a escollir entre tots els presentats.                      En aquest llibre s’inclouran els poemes seleccionats en les                  modalitats de poesia en llengua catalana, castellana i aragonesa. 10. Obres no guanyadores: una vegada s’hagin seleccionat els                  poemes que s’inclouran en el llibre col∙lectiu, els arxius pdf i els                        exemplars impresos de les obres no premiades es destruiran, un                    com s’hagi feta pública la decisió del jurat. 11. Acceptació de les bases: la participació en aquest certamen                    implica l’acceptació de totes les bases.

×