Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enric Serra 17 04 09

850 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Enric Serra 17 04 09

 1. 1. ESPAIS/EINES DE SUPORT A L'ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE LLENGÜES EN EL MARC DE L'EEES UFA - Servei de Llengües
 2. 2. Unitat de Formació i Autoaprenentatge (Servei de Llengües) 2 Reconeixement d'idiomes als graus
 3. 3. Unitat de Formació i Autoaprenentatge Unitat de Formació i Autoaprenentatge (Servei de Llengües) 3 Tipus d'activitats formatives
 4. 4. Unitat de Formació i Autoaprenentatge (Servei de Llengües) 4
 5. 5. Unitat de Formació i Autoaprenentatge (Servei de Llengües) Modalitats de formació del Servei de Llengües (2009-2010) [1] Formació de base presencial Activitat presencial: dirigida o supervisada El nombre d'hores de classe és igual o superior a 23 hores. Les activitats dirigides i supervisades pel formador, a l'aula, equivalen, aproximadament, a un 50 % de la càrrega de treball de l'aprenent. En aquestes hores cal assegurar que es cobreixen els objectius fonamentals del programa. Activitat autònoma Equival, aproximadament, al 50 % de la càrrega de treball de l'aprenent. El professorat dóna orientacions a l’aprenent des de l’aula i aquest té un marge ampli d’actuació pel seu compte d’acord amb les indicacions rebudes o amb la iniciativa personal i utilitzant tota mena de recursos. El treball en absència no implica, a priori, en aquest cas, la comunicació fora l'aula entre els aprenents i el professorat: l’aula és l’espai natural de comunicació, de resolució de les activitats, d’atenció de dubtes, etc. Això no és obstacle, naturalment, perquè es facin servir les eines basades en la tecnologia que es considerin oportunes. Avaluació Equival, aproximadament, al 4 % de la càrrega de treball per a l'alumnat. 5
 6. 6. Unitat de Formació i Autoaprenentatge (Servei de Llengües) [2] Formació de base autònoma: cursos bimodals, autoaprenentatge, formació virtual Activitat presencial: dirigida o supervisada El nombre d'hores d'activitat presencial és reduït. Les activitats dirigides i supervisades pel formador, d'altra banda, no superen el 20 % de la càrrega de treball per a l'aprenent. El lloc de l'activitat presencial és l’aula física, l’aula multimèdia o el CAL. En el cas de l’autoaprenentatge, les sessions presencials s’estableixen en començar el procés (quan es concreta el contracte d’aprenentatge), d’acord amb el nombre d’hores estipulat en el servei adquirit. Activitat autònoma Equival a un mínim d'un 80 % de la càrrega de treball per a l'aprenent. El treball en absència implica necessàriament la comunicació regular fora l'aula entre els aprenents i el formador per mitjà d'eines telemàtiques (blocs, wikis, xarxes socials, entorns d'aprenentatge personal, entorns virtuals, etc.). L'activitat autònoma és decisiva en el procés d'aprenentatge, n'és el centre, i l'activitat presencial (dirigida o supervisada) hi està supeditada. En el cas de la formació virtual, el material didàctic que vertebra l'acció formativa és un material didàctic multimèdia (o més d'un) i es genera una comunitat virtual d'aprenentatge entre el formador i els aprenents al llarg del procés formatiu. L'activitat presencial, en aquests casos, molt puntual, té una finalitat introductòria, de seguiment i de tancament de la formació. Avaluació Equival, aproximadament, al 4 % de la càrrega de treball per a l'alumnat.
 7. 7. Unitat de Formació i Autoaprenentatge (Servei de Llengües) UFA: suport i coherència Oferir un suport a les seccions d'idioma del Servei, als coordinadors i a tot el professorat, en allò que es relaciona amb l'ensenyament-aprenentatge de llengües (contingut, metodologia, aspectes pedagògics, aspectes tecnològics, etc.) i donar una línia de coherència a l'activitat formativa del Servei de Llengües. Seccions d'idioma 7
 8. 8. Unitat de Formació i Autoaprenentatge (Servei de Llengües) UFA: observació i valoració de tendències 8
 9. 9. Unitat de Formació i Autoaprenentatge (Servei de Llengües) Marc Europeu Comú de Referència: programes i programacions Metodologies d'ensenyament-aprenentatge Tècniques i activitats formatives Aspectes multiculturals i interculturals en l'aprenentatge d'idiomes Tecnologies de la informació i la comunicació per ensenyar i aprendre Desenvolupament de la pràctica reflexiva del docent Peer observation Recursos per a l'ensenyament-aprenentatge d'idiomes Incorporació de la recerca a l'ensenyament Estratègies d'aprenentatge de llengües ... Etc.
 10. 10. Unitat de Formació i Autoaprenentatge (Servei de Llengües) Objectiu UFA: “que res de significatiu relacionat amb l'ensenyament-aprenentatge de llengües, generat dins o fora la institució, no quedi fora l'òrbita dels coneixements de cap formador/a del Servei”. 10
 11. 11. Unitat de Formació i Autoaprenentatge (Servei de Llengües) 1) Vertebració d'iniciatives 2) Dinamisme: adaptació a una realitat canviant 3) Emergència de coneixement i saber fer: l'invisible significatiu CRITERIS PER AL DISSENY D'ESPAIS/EINES DE SUPORT A L'ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE LLENGÜES EN EL MARC DE L'EEES 11
 12. 12. Unitat de Formació i Autoaprenentatge (Servei de Llengües) ESPAIS/EINES EN CONSONÀNCIA AMB L'EEES 1) Competències que es volen fomentar en l'estudiant (UAB) 12 Competències instrumentals UAB Tècniques d'aprenentatge autònom Anàlisi i síntesi Organització i planificació Comunicació oral i escrita Coneixements de llengües estrangeres ...
 13. 13. Unitat de Formació i Autoaprenentatge (Servei de Llengües) Competències interpersonals UAB Treball en equip Raonament crític Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat Negociació ... 13 2) Rol del formador i metodologies docents (UAB) Activitats dirigides Classes magistrals/expositives Classes de resolució de problemes Aprenentatge basat en problemes Aprenentatge cooperatiu Exemplificació i estudi de casos Pràctiques d'aula Seminaris
 14. 14. Unitat de Formació i Autoaprenentatge (Servei de Llengües) Tallers Debats Exposició de treballs en grup Exercicis de simulació ... Activitats supervisades Tutories programades de seguiment Revisió de treballs Revisió d'activitats de la carpeta de l'estudiant Resolució de casos de forma interactiva ... Activitats autònomes Preparació de treballs de curs Estudi personal Realització d'activitats pràctiques Cerca de bibliografia o documental Comentaris de text Elaboració individual d'un diari ... 14
 15. 15. Unitat de Formació i Autoaprenentatge (Servei de Llengües) Elaboració d'un tema del programa Realització d'activitats de la carpeta de l'estudiant Campus virtual ... 15 3) Aspectes d'abast general Foment de l'aprenentatge al llarg de la vida Foment de l'aprenentatge no formal i informal Foment de l'aprenentatge lingüístic des de la competència digital ...
 16. 16. Unitat de Formació i Autoaprenentatge (Servei de Llengües) ESPAIS/EINES DE LA UNITAT DE FORMACIÓ I AUTOAPRENENTATGE QUE FACILITEN L'ADAPTACIÓ A L'EEES Filosofia 1) Es basen en la intel·ligència col·lectiva 2) Fan emergir el saber fer i l'experiència acumulada 3) Es nodreixen de l'experimentació 4) Són interdependents 17
 17. 17. Unitat de Formació i Autoaprenentatge (Servei de Llengües) ESPAIS/EINES DE LA UNITAT DE FORMACIÓ I AUTOAPRENENTATGE QUE FACILITEN L'ADAPTACIÓ A L'EEES Priorització 1) Estratègies per a l'aprenentatge de llengües 2) Aplicacions a la xarxa per aprendre llengües fomentant l'autonomia 3) Aprenentatge col·laboratiu 4) Rols del formador de llengües: intervenció a l'aula, a distància, en l'acció tutorial, etc. ... 18
 18. 18. Unitat de Formació i Autoaprenentatge (Servei de Llengües) ESPAIS/EINES (UFA) 19 http://blogs.uab.cat/estrategiesaprenentatgellengues
 19. 19. Unitat de Formació i Autoaprenentatge (Servei de Llengües) ESPAIS/EINES (UFA) 20 http://blogs.uab.cat/recursosaprenentatgellengues
 20. 20. Unitat de Formació i Autoaprenentatge (Servei de Llengües) Unitat de Formació i Autoaprenentatge Eines/espais de suport genèric Seccions d'idioma · · · · · · · · · · · · · · · Campus virtual UAB Aula Moodle UAB Xarxa social, PLE Aula Espai de suport específic (per idiomes) Alumnat Professorat Bloc secció Materials específics per a la docència (idioma) 1 2 3 4 5 Estratègies d'aprenentatge... Aplicacions... 21 Bloc docent D I S T R I B U C I Ó
 21. 21. Unitat de Formació i Autoaprenentatge (Servei de Llengües) Unitat de Formació i Autoaprenentatge Seccions d'idioma Crea, gestiona i manté espais/eines. Integra les aportacions fruit del coneixement i l'experimentació ( intel·ligència col·lectiva ). Consulten espais/eines i els integren, si ho creuen oportú, a les aules i espais de formació. Retornen a la Unitat la valoració fruit de l' experimentació i aporten nou coneixement a la Unitat. 22 ESPAIS/EINES DE LA UNITAT DE FORMACIÓ I AUTOAPRENENTATGE QUE FACILITEN L'ADAPTACIÓ A L'EEES: QUI FA QUÈ?
 22. 22. Unitat de Formació i Autoaprenentatge (Servei de Llengües) 23

×