Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SerMimar Tas Ev Villa Fotograflari Tas Kaplama Tas Ev Fiyatlari Tas Villa Modelleri Alacati Tas Evler

29,901 views

Published on

SerMimar Taş Ev Villa www.TasEvVilla.com
+90 505 507 04 18 İdris YAĞMAHAN
ALAÇATI VE ESKİ RUM TARZI TAŞ EV VİLLALARIN MİMARI

Anahtar Teslim Taş Evlerin Maliyeti, taş ev m2 maliyeti, taş ev modelleri, taş ev yapım maliyeti, taş evler, taş evlerin maliyeti, taş evlerin özellikleri, taş evlerin yapımı, taş kaplama çelik evlerin maliyeti, taş ve ahşap evlerin maliyeti, taş ev, taş ev maliyeti, taş ev fiyatları, taş ev modelleri, taş ev yapım teknikleri, taş ev yapımı, taş ev nasıl yapılır, taş ev sapanca, alaçatı taş, alaçatı taş ev, alaçatı taş ev modelleri, alaçatı taş ev otel, alaçatı taş evler, alaçatı taş ev planları, çeşme alaçatı taş ev, alaçatı taş ev projeleri, alaçatı taş ev ,

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SerMimar Tas Ev Villa Fotograflari Tas Kaplama Tas Ev Fiyatlari Tas Villa Modelleri Alacati Tas Evler

 1. 1. S_ l i# x-*îîâîiîâî ~ 'u ş , ı› L ı .JI~. . . 'u (IJ.
 2. 2. ; , _ x. ık "t H` ğ IİAM `` ` v ~ J fıd x,, I ` ›` ' l Yßm- ı J 'l ?iha -. ı . @Wxw x_ .. ""~^-<.~`_ı ı' İ. II A» ;u ' ı ı._-.«`, :9_' f» '~ fnf' 1.," " - - İ?... &T; ~' .. k .__.., , 74. Taş Ev Villa Ornekléri WýQW.TasE:/<Iı'4l'.la.c0m:î .+90*`5Ö5 507 04:18'ı Icnr~'._=^.ğ_.,HAN›;
 3. 3. s www.TalsEvVilla.corp`xçiççğğii`+9Övêo5 507 04 18 lldıris YAGMAHAN) Taş Ev Villa Örnekleri . ..-ÄNİ r
 4. 4. ›-.-,L,, _ıI_ II u ı i v iki' : ı lmmuLlüf *i »J . I Y ı ~'Il.: ı 'ııuztlar'
 5. 5. îisİşYAĞî ' AN), !Öîîılß (İd **éfîêiîiiûşaaörnékıeuız -wWWêTaâî-YViIlênÇOrİîÇ:
 6. 6. ` - - ~ - < ". _ Q r . l ..a l __ 1 I . I ...l = “î _- I I_. -cı-o-îı- ş .İ _Ã ;J Taş Ev Villa Örnekl v_ i k. ı>~ .L g _ :J `j . A ü I "l I ı , ı ` T l- ı i m ~~ . 'J b, __ı-Pdf g IJ** "ı i l”. ' W. eri vlıww.TasEvVilla.com j +90 505 507 04 18 (İdris YAĞMAHAN)
 7. 7. l. z' rıı,, "-- ` .. / '“ - - ı 2' ,r ı_ Vr I ı l f - ı i h; " ` ' .; ı ;Ji I H' , v3' 1._ "Ç l ; * ' a 1 '. ._ ' ' " ı ı f z , ` ı' A ,. ..o-ü l ' /' f& '- ' ;ß _ (` y '_ _ ' ' . -v'"" '. . ı ' K. fa...! ` > ı M d ~wıı" iy: .. › ı› ı . , T. `* *sêér f" .:.,, -l-__îý v - İ› "î ' ı ı- - v
 8. 8. =~ w~rf~7hz`u~`çîfý`ıtştýiztçu:'î " «M .` `l` rf-Â l; ›± ?î ' ,'81 İJÄÜÃJ}İl)L.D/Ã(1ıg(/ .K - i û î Şşsşîlléî 1” "'*«`~î(»'* › (İÄzZL/Jzýzıı. Â _.I' a ' -› l - +90 505 507 0418 (idFis YAĞMAHAN):
 9. 9. ›,;›:İ'_:~$_490 505 507 04 18 (İdris_YAGMAHAN) www.TasEvVilla.c0m - Taş Ev Villa Öinekleri
 10. 10. .M m LI .Aln .N m V1 .ß .m oo Aıİ. 4 O ..7 .O 5 m5 ..O 5 .O 0/ .+ 1«/›ww.TasE1/Villa.4co'rii l Taş v Villa. Örıiakleri
 11. 11. " &JJ . L t& f* “s&;›"'›“-..şı. ı +- .~ . - ~- ,ivûféé '- *w Ã` + HAN
 12. 12. ğ, R' d& « 'HIİ-..ı :ÜWııâİü-?IH « ......J.... 1 l , lı _î :ı .fu-fî ::ıîTîır-ı _Ir ?EFE ;ITTLIÜ :gizi-ı 'î :.g”~ Üzüm îÜT__ JDHHF umran T ÜTTIİBiı-iiı' - __and * . ÜUIÜ zmrf. Ü r--ı v** . İ ` *-.- p..? . ' . à . _ 4 İ”. ` ` - ' 41: . __ - '›'.I'ı'."ı'ı.`hb1?-"'~'IİIaLu':ıIııı .::sır ?İİFF ?TNT lal 1.10111' 'lÂLİ'îı'4`nİİ1FİÇ4î1›`Işı
 13. 13. M A H A M m Vı .S H .Alu 8 A. O 7 0 5 5 O 5 O 9 + Taş Ev Villa Örnekleri www.TasEvVilla.com
 14. 14. _Taş Ev Villa Örnekleri 'www.TasEvVilla.c0m A' +90 505 507 04 18(İdris YAĞMAHAN)
 15. 15. -au s› ını:: *Iülâêlâııf f: ~- '_'""'“."_'ql?3k.`İ1lİAIl ş r›$_l-31î.'l'.-!~.'-?1î;' ;ve fun.- 'ßxaîicıi-i›1151933 x' gi: ..vu ...anına
 16. 16. vgıvgıvıvıf A w. .ı ..s . .ı . ıfflıııutv . _ ;A zlçşir* '- i' i-'fllajgı îış-ıréı
 17. 17. Taşı. g,, t' _ , N - ı ° İ' ı ' a: ;ı î" ..r ı ' ı 3 . a_ _ "m _i_ i, .ıêfâg"%çı.v"" , ı . 4;: ç* *.$94':{“:$tğ}_6.ı'öQ` ,,_' !şık sv_ ' ' 4 ' . Ü O"Ü9~o o›`o`o` .wît o ;q x`şç . h( o "ı şç& 9 s. L 4,* .fJI x L . mia; ,, ._ " ., ,ra vwÃooê-I:.g,g`:î.ğ ş h .' . - wc› “ a. ._ E*Iv.°?.j'ý h& -zî ::r ' lı.'- Taş Ev Villa Örnekleri www.TasEvVillâ0m +90 505 507 04 18 (İdris YAÇÂAAHAN!
 18. 18. .__ ,ýw şu::.. gas/Arı› a ,m al ~
 19. 19. ,ı (v ' - r.- › __ 1 _ _İ ”l n' f::- -î ı ı N " Taş Ev Villa Örnekleri www.TasEvVilla.com +90 505 507 04 18 (İdris YAĞMAHAN)
 20. 20. ıı-âfıy' `-" V`İ;`E'..`Z ı 'vij' v7.13 wı. .« ~ g, - ,jıl- 1,',',J)aJ4J.4-44-o-~ ____,_,_._ _ ...mizi-u “dı”, _ r---'""" 1.1 N. `1 - *e ı V: lu _N 'j D 'f:_ı.15'ı"°IIİ:.L.<:1=ııı1 . . .s ,ılık 'l^'«~1l'ıı.^rri-.~" 4 _ı-İl M... J-ı' l.
 21. 21. !ı v -- _ ~-._vş-.o-ıu~.-,.- y. ..__._.-› 4.0492. ...j-î" `w r-.v-__ı-ı ”v ö4*İ133'7êİ?isYÄ5İMÃtİrÄN›. ..ı- 'Ş--ÃVKnııDQv-şçrwı-ı. ,_ t* sa** l 4905555 '. ...nı
 22. 22. .ı- 114' . _ . ! ; __ f" »v-l .lk i, . 1_ _Iş . .ı I ı Taş Ev Villa Örnekleri. ş www.TasEvVilla.com " 1 '04 18 (İdris YAĞMAHAN)
 23. 23. f, uc; ç' r.. l r ş x_ y P F' tı, "1 x ' Taş Ev Villa Örnekleri www.TaşlîvVilla.cpm +90 505 507 04 18 (İdris YAğMAHAN) 1
 24. 24. Taş Ev Villa Örnekleri www.TasEvVilla.com 7 490 505 507 04 18 (İdris YAĞMAHAN)
 25. 25. , ` `, ı/_u_ p. "H l l 4 _ , . ı -. "lnê k .› h _ ü ı ' "` J?, ^ /"* . - .' .-.-,.' ` l v ş ı H' __x *'ı . ~ x I ' 1 ~' ı' ' *tanı -. . . '> - V « v . ' ›- k ,v1 1 ,j a; _.ı` -'x'._`ı.u `_. î y fl-" v', “en” ?Taş Ev Villıaßöißiûnekleri 'ggwww.TasılEvVilla.com i' +90 505 007 04 18 YAĞNlÄl-I r 'VXĞZJ-:n ` 1 LK ~_ {. frz ÄNy
 26. 26. 1 " r. . " 1 Taş Ev Villa Örnekleri
 27. 27. Taş Ev Villa Örnakleri j ~ 'www.TasEvVilla.c0in 490 505 050704 18 (İdEıİYÂĞMAHANL
 28. 28. . _ ş ş _ . f_'",.-i_._;....`. ;Jazz-zuzu ».^~›;-.'-›. . a-.-.~.-... < P Ş g_ ':1 ." k. ç- .r v~-v ' Y” , , _ . _ `__ . ı l 4 l. 'r irina K1 araca:: L _. -_a ~ Taş Ev Villa Örnéîkleri www.TasEvVilla.com +90 505 507 04 18 (İdris YAĞMAHAN) Â
 29. 29. yı! X ı'~.'-. l. "ı I~ .,,ıı l l ` -; Taş/"İfîv Villa Örnekleri' › TasEİvVillaıê j x 84.90 505 507. 04 18<(İdris YAĞMAHAN)
 30. 30. *f 'v7 I r-r /ç ._ ş: [vi ,ı A' rjwrj " 1./ ~ J' z ııı' 'cı ı ı l~wv~ İ N . ..- › ' a: - . ~ 3.1 maç› ~.-i'î-` «ır " ' ı g . f, ./:_ . l/_/ı_ İ f' f "ßîgêı" :`,t;j-_ı. , xt~é`izğâûâş . . ›«,, w//j/ ` 'TÃEý Villa Öriıekleri ' :5 www.TasEvVilla.com "ğ±`=-i;+90 50550704 18 (İdris YAĞMAHAN)] 4 :“`)
 31. 31. w . İŞ: .,.,›'İ' , T_ X iç::. n L` t. ` -İa : 3. , " 'X v." . ` , ı" 4_ ,Y , - . j / 'ŞU', .. ,Lg ` ,ı- 4 ı İ W”, i . r ' 'v ' 5 ' f | , ,f ',/ 3'i. k# " a ` y" 1 ,, W i , .ı TT T . `* . Taş Ev Villa Örnekleri www.TasEv_/,ülî_a._com +90 505 507 04 18 (İdris YAĞMAHANİî
 32. 32. .~":.' u' ,_. ` I v ,ßıîğy *ı ' ?#51 › 1/ v," › l ›v-` .' ' 1 ı a::- :İ V i . , 'I g v . ı ı J ı ._ < ıs L H ı `U` Taş Ev Villa Örnekleri www.TasEvVilla.com +90 505 507 04 18 (İdris YAĞMAHAN)

×