Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SerMimar Kutuk Ev Villa Modelleri ve Fiyatlari 2015

7,527 views

Published on

SerMimar Kutuk Ev Villa Modelleri 2015
www.kutukvilla.com
kütük ev yapım fiyatı, anahtar teslim kütük ev, ahşap ev fiyatları, kütük ev fiyatları, kütük ev, prefabrik kütük ev fiyatları, ahşap ev yapımı, ahşap ev fiyatları 2015, ahşap ev fiyatları rize, ahşap prefabrik ev fiyatları, ahşap ev fiyatları,

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SerMimar Kutuk Ev Villa Modelleri ve Fiyatlari 2015

 1. 1. SerMimar Kütük Ev Villa 2015 Yılı Villa Modelleri www.kutukvilla.com
 2. 2. 'î- P. ' &Tx t_ Lvfüı. `-- ! i l T' 7 . ı H' ı. .z _d 4_ :~ ş w .,_ ._.____.._. __rar H* Özel Tasarım Kütük Vilßla #2015-1011
 3. 3. .ü--^ , . - _ T' 7;.- J._'{›2i"5`°7' "wüvaıê g' "rİ ` › . ,Ça, * ` » 1* ~~ a ~^.~›2:.== ~ “ ı, 1 ı _h_ H, aç. ıl)'ý , _, f, H; _ û r .`,__ -' ~ ißğıj. ,.~Ä~;4I';' " *f I t I ._ ' › . . ; .h -~'~` ' """ ' ' v',- .udı .I Lu H........ 'W _İn r-v .. ` Ayı. 1,' y› .al - . . 1 'fil' ş ı ~ ı. ` 'ı . ' ı i › . _ İ ı . -I r . . 5 . _ . ı 31 1' ' *7 ` 73 ' ' V ' ı ~ > v ` . 1 R '_ ' _ âı-ş-uıubın..- ııı ' 1 n " "ük-f- u-!I L, ~ . !. H..- '- " _ - ı"t 1 v_ ı.. A- 33.; 41,.. f" "` " 5' 1 '21 v f.' &I L GN› _J ` - . c ._ yı ` - « v ' M~' ı_ ~ _Z ı ` ` * .v A özeı Tasarım Kütük Villa #2015-1611
 4. 4. ss. <a â: «ea '-9.'x-- -_~__ -.___. __._ ._..;._._. .ım ___ __ ___ m.. Özel T sar m Kütük Villa #2015-1010
 5. 5. f v v V '. `. 1 ı _}ş±}_-f~2?"ü*s;ü .ı 511-1 g :l Özel 1:asarım Kütük #2015-1010
 6. 6. J ww?" ~ -- _ :.;.- k.' › ç' ı - ,ı,',"'lgpnş, Özel Tasarım Kütük Viwllda #2015-1669
 7. 7. ›.x...1_.g.1: uıy . .V 17;: tıt .Ş _ __éğr th.. ›_.A Mı-"l i "m, i-V 'zel Tasarım Kütük Villa #2015-1009 o I"-<"_›'İ~`UİFVÂÃE±ı-`LİLÂ _ıazuıııııe- .l
 8. 8. "ğûâğn-ı .'I"~ı _f `, .'24 ı- 'ı '› '^'":ı ':. ,ı,-` uç. t "I Ä/ıh/ 'd Özel Tasarım Kütük Villa #20154613
 9. 9. a. _ `__ 4 3.:* *v1 f v ı › v ç_ _l f› 'g *V .M - t l w .a -___. y u .` ' _ _ .q ı _ ._ -ê a .. 'f .q u -ı - ı - r 't _ . Özel Tasarım Kütük Villa .#20154019
 10. 10. G_ . lI,,I..1 ..u 1 ...mm kuşku... _J/t_ .. 4.. o.. Ünal/n Mantı.. AM: İ-'IIEVI fiiilîlkivll&îî-«tßilü i”fîl~îîîl.r*`ýlilğifı
 11. 11. , i. f i ı A. î, I 1 İ 5 ];_' l ılk î 'î î .C _. . f"*_"**- . î! «7 ` l î ***ı-I "' ır* .I I l î l. r› 's , ı I 1 : J ` ' F : ı ..._..._.__-` ' . ı - i! ww; İn. f; - t a t ..c...__...--- İ_ ._._,.___- _-_3 _ Özel Tasarım Kütük Villa #2015-'2ü18
 12. 12. “tü” t = R ` _ _ A 4 ' . ` Ü 5 A Lu" 1 - 4 r 11 _ x_ ıııırîiıııııı umumi_ 1 ı * k tlürlıııi Özelklaýsarım Kütük Villa #2015-2017
 13. 13. tar! ' ı v' V , . ` "fz-:İvı ?ıs ` . . .î~* .. _ › - .,_. .. . -5 ,. ı` A'ı' I ı. n .v-` ş ı ` I If lı` ~ ir".- ; r › . n' P h ll - ı j l * ' ,ı h* ` ` ı-ı L ».- 1 ll Ah 1 ;s lI _. › V ı_>1- r .^ 'W, _ ____.__. . ___ _ _ ___ f.- v .` -~- W ::I-w ..ua- ... "n _. ` Özel Tasarım Kütük Villa #2015-2017
 14. 14. Özel Tasarım Kütük Villa #2015-2016
 15. 15. IU i 7 ; _ _ _ _î :~ . *ü ._ ý İ- İ, :F ` ft* _ "“` > " '- ıqf' "e7› İ" ı-lék" 485.151 ' Özel .Tasarım Kütük Villa #2015-2016
 16. 16. v 7 T-_ÄFLW im" l ı f" .İrg wwîa: ~ l ,_, 11 Özel Tasarım Kütük Villa #2015-2015
 17. 17. Özel Tasarım Kütük Villa #2015-2015
 18. 18. `xı._ 1098 ı ı 5 k 1 u. 0 t. 2 # 1 1 ın... _lâ Özel Tasarım Kütük V
 19. 19. 1008 m. m t1_at1aaam__n.üü t1t ”mânâ ü _ü W _ _t .wağmğ ,wmmmıam tıp, ı ı ı o ü Özel Tasarım Kutuk Villa #2015- sd. .t am, a... â..., ...J h...” .. Xüwwmw. s. Tşk . .ß . .... . . . . i. r un...
 20. 20. *r i ) ` s v x. o.. ı w '31 r. - - ..r 'Y Özel Tasarım Kütük Villa #20145-,20148
 21. 21. Mx 1.. 4). ,› x '~ “xx _ k_ L_ `İ` ~*:- A x if;- _ ` v _ .... v "L * l. `tx K . ._ _ ` ` s, ı, r - ,. _ ~.,*-. _ _ ı " *TT ( T I _ f _`:_ _~- ._ 4 'l . *, _ı - V ı _ .I ı , . _o `A _ `. .f .y 't I g; _ ~' . ı› '1 .._ _ ' _ ır V k.- ' `< ' -. ` " s. ı ` ğ: ......f_›..- T,_«` ı ,. ,.- _p ,'_L_ı ı ._ , _ '. İ ,1-_,`.1 .. `}- .7 `~ _ _._ “ ` ~ . .^. u. .....___ ._..,_ __
 22. 22. a?' - .^ :ı ;q l' }I"`Ä;',.'I`/` "E511 *ı “t .. . V; ` › ı - -î _V . _ ı* t 1 _ ` -_a .ı t- 1 ^' 4 M' . Özel Tasarım Kütük Villa #2015-2013
 23. 23. . .... Nqxnz..{m.....ı.dMH ::I 'If-.Lfiâlriýlıiijiğı ;i-'llfêßl ü 4.11.1114. ;ı ...ı . ..ı/ıut.. ıııı .ına .
 24. 24. '..~. ` Özel Tasarım Kütük Villa #2015-2012
 25. 25. ..L'^ 2015-1061 ı" - ` I k Vitııai# 5d tı.- ›`1r'ı*.'." .Ntv A 'ı ' ş; Özel Tasarım Kütü 1 n' 1 ..±.ıiı.kI1v-.~ı.'1.-,'.
 26. 26. 1....`~ Ozel Tasarım Kütük Villa #2015-1001
 27. 27. ll`”l îiîiîîılwıiu 1 "fııı ..aşım- ı il” l 11111 v1 n. l »›" Ü. ` _ ,, ' 5 i.' .. f' _ , `; ri A _ ı ` _ ' ` ` NĞMİ& `İ'*“' `~ .- - "“ß"<qığf-›`;îğt'›î`?#3555579' 'ı, " î ~›~;-›:"~' - ›:.;. î _j-g, î › k _% , u $59.11; - '-_, : 1 - asarım Kutuk Villa #2015-2001
 28. 28. yı u _ ı . « - ' ı ,. . ı' "› ı ı ' . ›_ L' . " `_ ş_ V; .l t . 92:31. .- ..t ' .gl-frvtîîwrvrişlfât, 1 :..""ıîîj"'ı.'7 'Ã _. _ .dı .__r_ g", .ı_.. ı. ı . ..'44 `.'V"°A-` .~"_ "t ı 'lı ' . "A 31.* Mr 7. t* fa& "û .%5 Y› * ' "".-`.~'.~:~t.- .' . , _ . _ İç* 74k) ı.: . kviııa #2015-2001
 29. 29. " ısının-umuma ı ı 1 l ü î I î b ,V _ D - î& n 1x . ı: ğ//n Q-. ^ !ftf/x Özel Tasarım Kütük Villa #2015-2002
 30. 30. ütük Villa #2015'-2002 aa. 2 ,. _. . _ r 1 7.0,..) . ..lllllllâ . ,J ,_ ırwlll., 2 : aqlıwllaüinıßmılwmlwlluw . 1 .m ,_ . .. xx. .: a k. › L 4 . ç_ _ .. g 1 1 .. ı L. ..r IIIIUI# Özel Tasarım K › a.: . ._ 4 . e., ._ . L. _ . z ı V: _ .. :ğ / / ı. . .. __ ._.. Hayri 8.470%. J ..ı » g ;~' .
 31. 31. ç› 1111'. . 25.12_ . . m,... İ,... m2... . a, zam”, .I ,r gi! Özel Tasarım Kütük Villa #2015-2003
 32. 32. . I *ı z, . ***ı - __-- ..-._ ıyı * F". fa_ I ı f' `| İ 4 cl' :u__._..› ` ' .. ' _ _ı 5.7-- f** s- t v _. ı ' - 1 › 4 ğ ı` ı _ _._. › H i. f ?I _ ':2 1 " 4 `. ı ı ş _ , ._ ,g, _ :i: ',Ö2iely'l;aüs;aürıri1 Kütük Villa #2015-2003
 33. 33. Ozel Tasarım Kütük Villa #2015-1002
 34. 34. ı _u ı ı i ı ı q . . ı ' . H" ' ' H ı x: _ ı l x - ı, .. ,A , . . Â . ,I r ._ 1 L v; ı ~e - 5A -ııı E** a' --İ-V - Özel Tasarım Kütük Villa #2015-1002
 35. 35. x -› -.v.. -` Â 'x ' . lln y& ' I`'~ . › . "»^- üı*"ik`""'“`ân-w- .. ,:ı.:.vvvv amansız: «anın ;Luca-nın vv, - ' h' ı 3VÄÄA`. R: !_"v uşv" ;ir '.›V . wma 1.6. '›.. ı ı ı' .v Zıv , . v. _ . .'._, ~ ›- .Ç/Çın-ım 'aa ~ '. r . ' .^ J, ım_- _ _ _-ı, r - "o ` 'v rh ü Vv ' .› g. “ `. , ` ` ' ı `.`_:`Ö"._ğ"`.""_:' x"..'~- x r. , ` _}:` s, :.^,.'`. ÖRVI. v -.q _...---_.v. A -ı ı 'fkı//zf/ı' İ” * V"
 36. 36. ,zi-Znı- v* {':}/ı/ı7({_/ (4 ı- A T ` v k `.`“"" ` ›.. 'ı . .. m- 'v~` . _ ` _-_ _ g A ı` . ı. 4'..'.*~-.-.,`~_V ın `ı ..rıî . ` s "l ~ ` »v W* " ` - l Özel 'l'asarım Kütük vilııa #2015-Ã003
 37. 37. .liı" w ›-` _.__ ...ağır - a' 4.› _Ir 3» i Özel Tasarım Kütük Villa #2615-1004
 38. 38. '_ > . v-l Va ' " ı”, .J @'23 ı. Özel Tasarım Kütük Villa #2015-1004
 39. 39. _MEEUEIWÜIİ- .1A±;:. m q ı m , ı2ngmg&_; Özel Tasarım Kütük Villa #2hl)1'5-20.04
 40. 40. ı la "ç (E i y::: dj ::li ı A - ~ I I! a , «ağ ıs !iii "l Özel Tasarım Kütük Villa #2015-2004
 41. 41. i n-îıl . ' - 'aa ..aa .._.. .l ' "vRı ış.;_1 . ~ a. , ~` ~.~ 'î l:: r A ı . i« l, . I ı ç: ş g * l` ..ıs ..J i ' v' i - f** v* " 1_ . ` "' 7 {_ .&" İ' ı"'_ __ V Öziel Taaarım Kütük Villa #2015-2005
 42. 42. »l s. ' . _ . ,v __yu * .s L'_.Âr' v*** `. :ı' b› ^ ' ..Na- _ ,`^:,ı1.' ' , = .u ı,:.«,:=- -~ .f- ßy ;..-'a-~ `ı v' -ı ı l ı'm ı -Jİ ışğfp., I, `
 43. 43. ßu" **g .s - ' ~ .›.,} . İÂ"Ä«N“ ' _ " 1.7?, }_"{'._,›,ğ ı î-I .v * ' x, W:: T' `.~_`__ : ~ Ş_ .A ". - ~._ lc" ' ___"_ ` Şu' v ı ı ı Özal Tasarım Kütük Villa #2015-2006.
 44. 44. A _, ıfxîêw İgw! 1x5',- R_ M *y s' tı' :L e, - -ı 7 L' .ı 1.5,_ ,,› " › :î 4.' /y / 21 l _ - *v »l ı l ` H_ A ş _ 4 . . r K _ w" çu_ __ rr ş -İ_ ` ` ' .. al -.....___... ›* -a :4: . - " “"ı ' 4 ~- .:- »- . A __ ı_ I ı _ . *Ür _ `-_..___ ;s.' ` :1 Ç __ .. _ Â , y w' _- ' ?î vr ı ı i _ ' ` _ _ı .. u .ı' " ı g, “ __é 91 › ~ . - î «r z . ._ r `_ ı ~~ y- . ”f 7 - İ L ”' 4 '.- r- ' ' l ,r ç" f., I v _ u _ 'ı ı _ k L l Özel Tasarım Kütük Villa #zelis-zone
 45. 45. ?î x :-6 ._. -.w ~.:"<""d v- › v r _ __› v R ~ ' _ y_ ârý_` ...R- ş' ` a ` . l . 4 '<'°('("("› ' F i_ v, ı î _ - l F5 -' 'ı *Ş 5:' A [Iş - F ı, ı_ ıgı ğ F' -. - l « E* t k.? "r -'-' J* 4' ` _ _ _›-~ d” T-Wg-JT_ ___ _ya r a L. - 3 _ 5 ç.- , g ›A.ı4v ,v ._ a_ __g _, V _ .,.. ._ _ ..,*_..... ' ., - [ ;:1 s_- . - i,, .z _-_ '__- 'ar' > ____._.___._, a.' J __g -__' ı. q m." _ı _â -. ,. Özel Tasarım Kütük Villa #2015-2007
 46. 46. l ?ması . -..n26 n.. t.? l ._._._: . Hukuku... . ııâ i.? r hwnmwmamşas... n... _ .a . l l l.l...%wuuu...au.za_ V., _ m: Özel Tasarım Kütük Villa #2015-2007
 47. 47. 'Iıı .; 54-»5 ~ Aşısı' ÖzelTasarım Kütük Villa #2015-Eos
 48. 48. Ü, . :m: _. n* .x . !ı ılnııı Özel Tasarım KütükıVilla #10152003
 49. 49. . ı~.) 1 lll UN ı will .iviliıiııılıııılll ıılflgıığşliş:iıııjımıj î _ _ş '_, _ = ,j ~ . ~îıL L: a; ~ .,_...*. ;ş |~ «İnci Li::- _ `_ jı___hî__-__ı__ıa__ ...__ __ -. 'Iî-.ßjêlrlîiggiûijı İ-'İİİ-lft555115?İlfîîklêßlilêî
 50. 50. _ i Özel Tasarım Kütük Villa #2V015-2OO9 k ,Üa, *J .l ı 1 , s r l H l ıı 9/ l 21"? *ı ,f, __H x // -=ı « "WT v” -x ' R** li 4 .'/r/'İ,` ,ÇIV>“°'° , :î// V*
 51. 51. ıaı- .ı anını v t' Özel Tasarım Kütük Villa #2015-1005
 52. 52. k › 'f %5- g# ılw 45- '_ı.'ı' ;{` Fgîý-.g/few. .v- < <°'_ . Özel Tasarım Kütük Villa.#2015-1005
 53. 53. .~ a- ~~~- 11 «~ ı î& .. *f* " â __ _ . -ş «, İ ı >ı`4 l s r: ~ ~- ~î- .__ _~ x » A ı ı! ı a ß_ î _ * * :ýâß . _ `; Ş- - Ç l ' v v qş; r . ı.- ._ 4. İ î; l İ( l Özel Tasarım Kütük Villa #2015-1006
 54. 54. / › ı , › ı I r . L1”.ş. ` ` uuuuuuu ııı ı ın Audio! ' - ` I .- ' ~_o' ' ı ı ' ' v ' ' ' ş ›_ .
 55. 55. Özel Tasarım Kütük Villa #2015-2010
 56. 56. Özel Tasarım Kütük Villa #2015-2010
 57. 57. k.: .ı ı F=ııı-.,. _ş _ _, , ~_ c. v _v ..'_ğ_r_b - v . Â ` .yı ' i_ Özal 'Iiahğarım Kütük Villa #2015-2011
 58. 58. *` i i-'îığîûöırtelîlasaıîim kütük Villa #251592011
 59. 59. ük Villa #2015-1007 K m n a ö _I d z "O
 60. 60. ?İİiL-IFİFİl*rîııélljli l 'Iî-.Lrýlîlrîîiûijı İPIIELJı
 61. 61. '..~. ` Özel Tasarım Kütük Villa #2015-2012
 62. 62. . .... Nqxnz..{m.....ıuwMH ::l 'fî-.l-jlâlriîiýiiijiýı ;i-'llfğßı a !lıvıllı ;ı ...ı . ..ı/ıut.. ıııı .ına .
 63. 63. a?' - .^ :ı ;q l' }I"`Ä;',.'I`/` "E511 *ı “l .. . V; ` i ı - -î _V . _ ı* l 1 _ ` -_a .ı t- , ^' 4 M' . Özel Tasarım Kütük Villa #2015-2013
 64. 64. *r i ) ` s v x. o.. ı w 'X r. - - ..r w Özel Tasarım (Kijtük Villa #20145-,2014
 65. 65. Mx y.. i). ,› x '~ “xx _ k_ L_ `İ` ~*:- A x if;- _ ` v _ .... v "L * l. `tx K . ._ _ ` ` s, ı, r - ,. _ ~.,*-. _ _ ı i' *TT ( T I _ f _`:_ _~- ._ 4 'l . *, _ı - V ı _ .I ı , . _o `A _ `. .f .y îıl I g; _ ~' . ı› " .._ _ ' _ ır V a.- ' `< ' -. ` i' s. ı ` ğl ......f_›..- T,_«` ı ,. ,.- _p ,*›_. ı ._ , _ '. İ ,1-_,`.1 .. `}- .7 `~ _ _._ “ ` ~ . .^. u. .....___ ._..,_ __
 66. 66. 1008 a”. a aaaaaam__ng lll _ÃEÃEİIÄ l _a W _ _ı aşama; Vurmmmıîm ııp, ı ı ı o i Özel Tasarım Kutuk Villa #2015- sd. .l am, s. â..., ...J h...” .. Xüwwmw. s. Tak . .ß . .... . . . . i. r un...
 67. 67. `xı._ 1098 ı ı 5 ` 1 u. 0 a 2 # i l ın... _lâ Özel Tasarım Kütük V

×