Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opdracht 29: Brief aan Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

162 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Opdracht 29: Brief aan Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

  1. 1. Aan: Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden Geacht bestuur, In juni 2012 hebben vakbonden, namens werknemers, en College voor Arbeidszaken (CvA), namens werkgevers, een akkoord bereikt over de CAO Gemeenten 2011-2012. In dit akkoord is een afspraak gemaakt over de aanstelling in algemene dienst. De volgende alinea is in het akkoord opgenomen: ‘Gemeenten moeten buigzaam zijn: er komen taken bij of men moet taken in samenwerking gaan uitoefenen. Dit vereist een flexibele houding van werkgevers en werknemers. Daarom is er een noodzaak tot ontwikkeling en de wens om werknemers daar in te zetten waar zij maximaal een bijdrage kunnen leveren. Alle werknemers hebben daarom uiterlijk op 1 januari 2013 een aanstelling in algemene dienst. Zij kunnen in goed overleg met de leidinggevende ingezet worden in verschillende functies.’ Op 26 november 2012 heeft u uw leden een advies toegezonden hoe de uitkomsten van de CAO-onderhandelingen kunnen worden verankerd in de organisatie. Het ging daarbij om de rechtszekerheid rondom de aanstelling in algemene dienst per 1 januari 2013. Hiermee is de ‘moeten kant’ geregeld. Nu komt het er vooral op aan dat de gemeenten invulling gaan geven en zich richten op het ‘willen’ en ‘kunnen’. De vereniging van gemeentesecretarissen (VGS) heeft ons, in het kader van Serious Ambtenaar, gevraagd een aanvullend advies te formuleren. Het doel daarbij was te onderzoeken hoe we gemeenten zo goed mogelijk kunnen faciliteren in het implementeren van stappen richting het lonkend perspectief. Ons uitgangspunt hebben wij geformuleerd als een droom vol ruimte voor en profijt van mobiliteit binnen de gehele overheid. Voor de omschrijving van de ‘droom’ verwijzen wij u naar de eerste bijlage.. Ook is aangegeven op welke wijze en met welke uitgangspunten organisaties op weg daar naartoe geholpen kunnen worden. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat er, op een aantal basiszekerheden na, zo veel mogelijk eigen regelruimte zou moeten zijn voor maatwerk binnen organisaties. In de tweede bijlage vindt u een uiteenzetting van de te regelen basiszekerheden. De VGS is enthousiast over het faciliteren en stimuleren van mobiliteit door deze wijze van organisatie ontwikkeling in combinatie met persoonlijke ontwikkeling. Wij hopen daarom van harte dat ook u ons advies omarmt en aanbeveelt aan uw leden. Met hartelijke groet, Carlo Post, Eric Edens, Marijke Salters, Rian Olthof, Johan Kippers, Joost van Hoek, Margriet Achtereekte

×