SlideShare a Scribd company logo
Bileşik Ar-Ge ve Yenilik
Göstergeleri              Serhat  ©
              Çakır


Bölüm 5
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Göstergeleri
İÇERİK:
1. Bileşik Göstergenin Tanımı
2. TAI
3. Örnek
Gösterge Seti
     t                     t         t             t
    x 1 ,1     .     .    .    x1, M       I 1 ,1  .   .   .  I 1, M
                 t                         t
     .      .  x q ,c    .       .       .   .  I q ,c  .     .
     .      .     .    .       .       .   .   .   .     .
     .      .     .    .       .       .   .   .   .     .
     t                     t         t             t
    x Q ,1     .     .    .    x Q ,M       I Q ,1  .   .   .  I Q ,M


       Ham gösterge seti,   Normalize edilmiş gösterge seti,
       q=1,…,Q, Q gösterge sayısı
       c=1,….,M, M ülke sayısı

          t             t         t
       CI  1
              ...    CI    c
                          ...   CI  M


       Her ülke için bileşik gösterge
Bileşik Göstergelerin Avantajı/Dezavantajı

           Avantaj                     Dezavantaj
• Karar vericilere destek için çok boyutlu ve    • Kötü tasarımlandıysa veya yanlış
karışık gerçekleri özetleyebilir.          yorumlandıysa doğru olmayan politika
• Bileşik göstergeleri yorumlamak, bir çok ayrı   yönlendirmelerine neden olabilir.
göstergeleri içeren kümeleri yorumlamaktan      •Basitleştirilmiş politik yargılara neden
daha kolay.                     olabilir.
• Bil ülkenin zaman içinde gelişimini        • Kötüye kullanılabilir. (örneğin, kavramsal
değerlendirmede kullanılabilir.           yaklaşımların doğru olmadığı veya
• Altta yatan bilgiyi kaybetmeden bir gösterge    yapılandırmanın yanlış olduğu istatistiklerin
setinin görünür büyüklüğünü küçültür.        kullanımı ve açıklık prensibinin eksikliği)
• Dolayısıyla daha fazla enformasyonu içerir.    • Göstergelerin seçimi ve ağırlıklandırma
• Ülkenin performans meselelerini ve gelişimini   politik tartışmalara neden olabilir.
politik arenanın merkezine taşır.          •Eğer süreç açıklık esasına göre
• Kamu ile konunun paylaşımını daha kolay      yürütülmezse, bazı boyutlarda önemli
sağlar.                       eksiklikleri gizleyebilir ve çözüm getirecek
• Konuya uzak olan kimse ve grupların dar      yol haritalarının sağlıklı olarak belirlenmesini
görüşlü yaklaşımlarını önler.            engelleyebilir.
• Kullanıcıların karışık çok boyutlu         • Ölçülmesi zor olan performans
karşılaştırmaları etkin olarak yapmalarını sağlar.  göstergeleri göz ardı edilirse, yanlış
                           politikaların oluşmasına neden olabilir.
Teknoloji Başarı Endeksi
(Technology Achievement Index) (TAI)
TAI teknoloji kapasitesini dört boyutta inceliyor1. Teknoloji Üretimi

Toplumda yeniliğin seviyesi kapsayan iki ayrı göstergeyi kapsıyor:

(i) Kişi başına düşen patent sayısı (güncel yenilik etkinliklerinin seviyesini yansıtan), ve

(ii) Kişi başına düşen yurtdışından elde edilen telif ve lisans ücretleri (Pazar değeri olan yani hala yararlı
olan başarılı yenilik stokunu yansıtan).2. Son Yeniliklerin Difüzyonu

Difüzyon iki farklı gösterge ile ölçülüyor:

(i) internetin difüzyonu ve

(ii) İleri ve orta teknoloji ürün ihracatının tüm ihracata oran.3. Eski Yeniliklerin Difüzyonu

İki farklı gösterge kullanılmış: telefon ve elektrik. Bunlar yeni teknolojileri kullanmak için gerekli olan ve
çok yaygın uygulamaları olan teknolojiler. Her iki göstergenin logaritması kullanılmakta. Bunlar
teknolojik gelişmenin ilk safhalarında önemli olan fakat daha sonra önemini yitiren teknolojilerdir.
Logaritmik değerlerin kullanımı teknolojik seviyenin yükselmesi ile bu teknolojilerin TAI ye katkısının
azaldığını göstermek.
Bileşik Gösterge Seti Oluştururken Kullanılacak Kontrol
listesi
             ADIM                     GEREKSİNİM NEDENİ?

1. Teorik Çerçeve                    • Ölçülecek çok boyutlu olgunun açık anlaşılması ve
Değişkenlerin seçiminden ve kombinasyonundan      tanımlanması için.
anlamlı bir bileşik göstergeye dönüşmesinin amaca    •(Gerektiğinde) olgunun değişik alt gruplarının
uygunluk prensibi ile temel ilkelerini sağlar.     yapılandırılması için.
(Bu adımda uzman ve paydaşların birlikte çalışması   • Öncelikli değişkenler (girdi, çıktı, süreç vb.) için seçim
gerekir).                        kriterlerini derlemek için.
2. Veri Seçimi                     • Değişken olarak kullanılacak göstergelerin kalitesini
•analitik geçerliliği,                 kontrol etmek için.
•ölçülebilirliği,                    •Seçilen her göstergenin zayıf ve kuvvetli yönlerini
•ülke çapında olması ve                 belirlemek için.
•uygunluğu                       • Veri karakteristiklerinin özet tablosunu oluşturmak
olan göstergelerden ölçülecek olguların ve       için ( Örneğin, bulunabilirliği, kaynak, cinsi (girdi çıktı,
aralarındaki ilişkinin sağlıklı olmasının sağlanması.  süreç ..)
Veri eğer nadir bulunabiliyorsa onu yerine geçecek
değişkenler olmalı.
(Bu adımda uzman ve paydaşların birlikte çalışması
gerekir).
3. Eksik verilerin yerine yaklaşık değerler verilmesi  • eksik verilerin belirlenmesi için.
Tam veri setinin sağlanması gerektiği durumlarda.    • Veri setinde aykırı verilerin tartışılması için.
Bileşik Gösterge Seti Oluştururken Kullanılacak Kontrol
listesi
           ADIM                      GEREKSİNİM NEDENİ?
4. Çok değişkenli Analizler            • Kümelenme analizleri için
Veri setinin yapısı, uygunluğu ve metodun     • Benzer ülkeleri veya benzer göstergeleri gruplandırmak için.
seçimi (ağırlık, kümelenme ) için kullanılmalı .  Bu şekilde benzerleri birbirleri arasında karşılaştırma olanağı
                          olur.
                          • Gruplar arasındaki farklılıkların anlaşılması için…
5. Normalize etme
Göstergeleri bir bir ile karşılaştırmak için
kullanılır.
6. Ağırlık ve Kümeleme
Teorik yöntem çerçevesinde kullanılır

7. Belirsizlik ve Hassasiyet Analizi


8. Veriye Geri Dönüş


9. Diğer Göstergelerle İlişkiler
Bileşik göstergelerle onu oluşturan
göstergeler arasındaki ilişkiyi incelmek
Normalize Etme Yöntemleri
   YÖNTEM                            DENKLEM
1. Sıralama                       t                t
                           I q ,c      Rank ( x q , c )
2. Standartlaştırma         t            t
(veya z-scores)     t
                 x q ,c         x q ,c  c                    N
                                                   1
           I q ,c             t
                                                        ( xi    )
                                                                2

                                                 N    i 1
                           q ,c  c

3. Min-Maks                              t                 t0
                    t
                                 x q ,c      min    c
                                                 ( x q ,c )
                  I q ,c                   t0                   t0
                               max    c
                                      ( xq )      min     c
                                                        ( xq )
4. Bir Referans
Noktasına Göre                  t                        t          t
              t
                      x q ,c              t
                                               x q ,c        x q0, c     c
             I q ,c       t0
                               veya      I q ,c              t0
                  x q ,c        c
                                                     x q ,c    c
Normalize Etme Yöntemleri
   YÖNTEM               DENKLEM

5. Kategorik   Örnek:              t          15
Ölçekleme                   x q ,c  P
                  0
                          15       t     25
                  20    P        x q ,c  P
                            25     t       65
                  40    P        x q ,c  P
              t
             I q ,c
                  60         65     t     85
                       P        x q ,c  P
                            85     t       95
                  80    P        x q ,c  P
                            95     t
                  100    P         x q ,c
6. Ortalamanın
Altında veya             1    w  (1          p)
                t
Üstünde Olan       I q ,c   0    (1       p)     w  (1    p)
Göstergeler
                     1         w  (1     p)
                        t       t
             burada   w    x q ,c / x q ,c      c
Normalize Etme Yöntemleri
      YÖNTEM                               DENKLEM
7. Devirli (Cyclical)                              t               t
                                    x q ,c        E t ( x q ,c )
göstergeler                   t
(OECD)                     I q ,c
                                           t              t
                                 E t x q ,c             E t ( x q ,c )
8. Uzman                                N    e
Görüşlerinin               t       100                       t       t 1
Dengelenmesi              I q ,c                    sgn     e
                                                   ( x q ,c    x q ,c )
(AB)                             N  e     e
9. Ardışık Yıllar İçin                         t           t    1
Yıllık Fark Yüzdesi                 t
                                   x q ,c        x q ,c
                         I q ,c                t
                                          x q ,c
 t
x q ,c   t zaman  ı ve c ülkesi  için q göstergesi           c       referans    ülke
 sgn operatörü argümanının işaretini verir (örneğin argüman pozitifse +1, negatifse -1)
p ortalama etrafında belli bir eşik değer         Ne ankete katılan uzman sayısı

                                 Gösterge dağılımının yüzde dilimleri
       t
E     ( x q , c ) Zamana  Göre Ortalama         i
   t                         P                                    10
Sıralama
Sıralama en basit normalizasyon yöntemidir. Bu yöntemde sıra
dışı durumlara bakılmaksızın ülkeler in göstergeleri zaman
serileri olarak büyüklüklerine göre sıralanırlar.


Ülke performansı mutlak değerlerle ölçülür.
Örnekler:
The Information and Communications Technology Index
(Fagerberg, 2001)
The Medicare Study on Healthcare Performance across the
United States (Jencks et al., 2003).

         t         t
        I q ,c  Rank ( x q , c )
Standartlaştırma (veya z-scores)
Standartlaştırma (veya z-scores) göstergeleri , standart sapma yoluyla,
ortak bir skalaya dönüştürür

Çok büyük değerleri olan göstergeler bileşik endeksi daha fazla etkiler.

Sıra dışı durumlar incelenmek isteniyorsa bu yöntem kullanılmaz

Örneğin ortalamadan çok iyi olan bazı göstergelerin ağırlıkları
görünmeyebilir. Bu durum kümelendirme yöntemleri ile giderilebilir.

En iyi en kötü iki gösterge hesaba katılmayabilir veya ağırlıklandırma
yöntemi kullanılabilir.

       t       t
 t
      x q ,c    x q ,c  c        1
                            N
                                    2
I q ,c        t               N
                               ( xi  )
                            i 1
           q ,c  c
Min-Maks Normalizasyonu
Min-Maks yöntemi, gösterge değerinin minimum değerden
çıkartılıp göstergelerin alabildiği değer aralığına bölerek
göstergeleri (0,1) aralığında normalize eder.

Ancak çok yüksek ve düşük değerler ortaya çıkan bileşik
endeksi bozabilir.

Diğer taraftan Min-Maks normalizasyonu küçük bir aralıkta
olan göstergeleri geniş bir değerler aralığına yayar, ve
bileşik endeksin etkinliğini z-score transformasyonuna göre
arttırır.
          t             t0
   t
         x q ,c    min  c
                     ( x q ,c )
  I q ,c        t0             t0
       max  c
            ( xq )    min   c
                         ( xq )
Bir Referans Noktasına Göre
Bir referans noktasına göre göreceli konumu ölçülen göstergeler…
Bu bir zaman süresinde erişmek istenen bir hedef olabilir.

ÖrneK: Kyto Protokolüne göre AB üye ülkeleri 2010 da CO2 emisyonunu %8
azaltmayı hedeflemektedir. Bu referans ülkelerin değerlerini kendi aralarında
karşılaştırma olanağı verir.

Örnek: AB Lizbon hedef göstergeleri , ABD ve Japonya ile karşılaştırılır.

Örnek: Referans ülke ortalama bir ülkede olabilir ve değeri 1 olarak tanımlanabilir.
Diğer ülkelerde bu değere göre konumlandırılır.

Örnek: Referans ülke her gösterge seti için en başarılı ülke de olabilir ve değeri 1
olarak alınır. Ancak bu yöntem sıra dışı ekstrem bir değere göre diğer ülkeleri
normalize eder, ve bazı ülkeleri gereğinden fazla ortalamanın altına iter.

           t               t      t0
   t
         x q ,c         t
                         x q ,c    x q ,c  c
  I q ,c    t0
               veya  I q ,c       t0
        x q ,c   c
                            x q ,c  c
Kategorik Ölçekleme
Kategorik Ölçekleme her göstergeye bir
değer atfeder. Kategoriler 1,2,3 gibi sayı
olabilir yada hedefe tam ulaşıldı, hedefe
kısmen ulaşıldı veya hedefe ulaşılamadı
gibi kalitatif olabilir. Ölçekler genelde ülke           t        15
göstergelerinin dağılımına bakılarak yüzde
                                x q ,c  P
                             0
dilimler olarak seçilir.                      15      t     25
                             20  P       x q ,c  P
Örnek: En üst %5lik gruba 100 , %85 ile                 25    t     65
%95 arasına 80, %65 ile %85 arasına 60          40  P       x q ,c  P
                          t
diğerlerine 0 verilerek belli göstergelerde   I q ,c
                             60      65    t     85
en iyi performans gösteren ülkeler               P       x q ,c  P
incelenebilir.                             85    t     95
                             80  P       x q ,c  P
Bu yöntemde bir ülkenin zamana bağlı                  95    t
gelişmesini incelemek doğru olmaz.            100  P       x q ,c

Kategorik ölçekleme transforme edilmiş
gösterge ile ilgili değişim bilgilerini büyük
ölçüde yok eder.
Ortalamanın Altında Veya Üstünde Olan Göstergeler

Ortalama civarında olan göstergeler 0 olarak, altında veya üstünde olan
göstergeler,
İse -1 ve +1 değerlendirilir.

Örnek: SII-Summary Innovation Index (AB 2001a).
Bu normalizasyon basit olup sıra dışı gösterge değerleri tarafından etkilenmez.

Ancak ortalama etrafında seçilen eşik değerin belirsizliği ve mutlak değerlerin
katkılarının olmaması bu yöntemin eksik yönleridir.

Örnek: Bir A ülkesinin göstergesi ortalama değerin %300 den fazla ve B ülkesi
göstergesi ortalama değerin sadece %25 üzerindeyse ve eşik değer %20 ise
her iki ülkede ortalamanın üzerinde olarak değerlendirilmektedir.

            1    w  (1      p)
      t
     I q ,c    0    (1   p)    w  (1   p)
              1      w  (1     p)
                 t    t
     burada    w    x q ,c / x q ,c  c
Devirli (Cyclical) Göstergeler Yöntemi
Ticari eğilimleri belirlemek üzere yapılan anket sonuçları
bileşik gösterge ile birlikte değerlendirilir. Bu yolla yanlış
sinyal riski azaltılır ve ekonomik etkinliklerin (devir-cyle)
öngörüleri daha iyi yapılır (Nilsson, 2000).Örnek: OECD bileşik öncü göstergeleri (composite leading
indicators),
ve AB ekonomik duyarlılık göstergeleri (economic sentiment
indicators).
              t        t
        t
             x q ,c  E t ( x q ,c )
       I q ,c
                t        t
            E t x q ,c   E t ( x q ,c )
Uzman Görüşlerinin Dengelenmesi (EC)


Bu yöntem fikirlerin dengelenmesi genel yönteminin özel bir
halidir. Değişik sektörlerden ve büyüklüklerden firmaların
yöneticilerine firmalarının performansı ile ilgili görüşleri
sorulur           N  e
   t   100              t    t 1
  I q ,c          sgn  e
                    ( x q ,c  x q ,c )
       N  e  e
Ardışık Yıllar İçin Yıllık Fark Yüzdesi
Ardışık yıllar için yıllık farkların yüzdesi, mutlak değer yerine
bir önceki yıla göre gelişim yüzdesini verir. Bu yöntem yıllar
bazında göstergeler varsa kullanılabilir.

Örnek:
Internal Market Index (EC, 2001b;
Tarantola et al., 2002; Tarantola et al., 2004).

       t        t  1
  t
      x q ,c     x q ,c
 I q ,c       t
          x q ,c
Bileşik Göstergeler İçin Bir Örnek:
        TAI
Teknoloji Başarı Endeksi
(Technology Achievement Index)    (TAI)
Dört Ana Grup
1. Teknoloji Üretimi:
  •  Patentler: Milyon kişi başına alınan patent sayısı
  •  Lisanslar: Bin kişi başına düşen lisans miktarı (ABD $)
2. Son Yeniliklerin Difüzyonu:
  •  INTERNET: Bin kişi başına düşen host sayısı
  •  İleri ve orta düzey teknoloji ihracatının tüm ihracata oranı (%)

3. Eski Teknolojilerin Difüzyonu:
  •  Telefon: Bin kişi başına düşen telefon hattı (log)
  •  Elektrik : Kişi başına düşen elektrik enerjisi (log) kW/s

4. İnsan Kaynağı:
  •  15 yaş üstü öğrenim süresi (yıl)
  •  Üniversite: Bilim ve mühendislikteki öğrenci sayısının toplama oranı (%)
Teknoloji Başarı Endeksi                              t
(Technology Achievement Index) (TAI) (Ham veri)
                                         x q ,c
          PATENT  LİSANS  INTERNET  İHRACAT  TELEFON  ELEKTRİK  OKULLAŞMA  ÜNİVERSİTE
1 Finland      187   125.6   200.2   50.7   3.08   4.15     10     27.4
2 United States   289   130   179.1   66.2    3    4.07     12     13.9
3 Sweden       271   156.6   125.8   59.7    3.1   4.14    11.4     15.3
4 Japan       994   64.6    49    80.8    3    3.86     9.5     10
5 Korea, Rep. of   779   9.8    4.8    66.7   2.97   3.65    10.8     23.2
6 Netherlands    189   151.2   136    50.9   3.02   3.77     9.4     9.5
7 United Kingdom   82    134    57.4   61.9   3.02   3.73     9.4     14.9
8 Canada       31   38.6    108    48.7   2.94   4.18    11.6     14.2
9 Australia     75   18.2   125.9   16.2   2.94   3.94    10.9     25.3
10 Singapore     8   25.5    72.3   74.9   2.95   3.83     7.1     24.2
11 Germany      235   36.8    41.2   64.2   2.94   3.75    10.2     14.4
12 Norway      103   20.2   193.6    19    3.12   4.39    11.9     11.2
13 Ireland      106   110.3   48.6   53.6   2.97   3.68     9.4     12.3
14 Belgium      72   73.9    58.9   47.6   2.91   3.86     9.3     13.6
15 New Zealand    103   13    146.7   15.4   2.86   3.91    11.7     13.1
16 Austria      165   14.8    84.2   50.3   2.99   3.79     8.4     13.6
17 France      205   33.6    36.4   58.9   2.97    3.8     7.9     12.6
18 Israel      74   43.6    43.2    45    2.96   3.74     9.6     11
19 Spain       42    8.6    21    53.4   2.86   3.62     7.3     15.6
20 Italy       13    9.8    30.4    51    3    3.65     7.2     13
21 Czech Republic  28    4.2    25    51.7   2.75   3.68     9.5     8.2
22 Hungary      26    6.2    21.6   63.5   2.73   3.46     9.1     7.7
23 Slovenia     105    4    20.3   49.5   2.84   3.71     7.1     10.6
t
Max-Min Normalizasyonu                                    I q ,c

   Normalize (Max-Min)  PATENT   LİSANS  INTERNET  İHRACAT  TELEFON  ELEKTRİK  OKULLAŞMA ÜNİVERSİTE
 1  Finland       0.1815416  0.796855    1   0.539755  0.897436  0.741935   0.591837     1
 2  United States     0.2849899  0.825688  0.892016  0.776758  0.692308  0.655914      1  0.314721
 3  Sweden        0.2667343    1   0.619243  0.67737  0.948718  0.731183   0.877551  0.385787
 4  Japan           1    0.397117  0.226203    1   0.692308  0.430108   0.489796  0.116751
 5  Korea, Rep. of    0.7819473  0.038008    0   0.784404  0.615385  0.204301   0.755102  0.786802
 6  Netherlands      0.18357  0.964613  0.671443  0.542813  0.74359  0.333333   0.469388  0.091371
 7  United Kingdom    0.0750507  0.8519  0.269191  0.711009  0.74359  0.290323   0.469388  0.365482
 8  Canada        0.0233266  0.226737  0.528147  0.509174  0.538462  0.774194   0.918367  0.329949
 9  Australia       0.0679513  0.093054  0.619754  0.012232  0.538462  0.516129   0.77551  0.893401
10  Singapore         0    0.140891  0.345445  0.909786  0.564103  0.397849      0  0.837563
11  Germany        0.2302231  0.214941  0.186285  0.746177  0.538462  0.311828   0.632653  0.340102
12  Norway        0.0963489  0.10616  0.966223  0.055046    1     1    0.979592  0.177665
13  Ireland        0.0993915  0.696592  0.224156  0.584098  0.615385  0.236559   0.469388  0.233503
14  Belgium        0.0649087  0.45806  0.276868  0.492355  0.461538  0.430108   0.44898  0.299492
15  New Zealand     0.0963489  0.058978  0.726203    0   0.333333  0.483871   0.938776  0.274112
16  Austria        0.1592292  0.070773  0.406346  0.533639  0.666667  0.354839   0.265306  0.299492
17  France        0.1997972  0.193971  0.16172  0.665138  0.615385  0.365591   0.163265  0.248731
18  Israel        0.0669371  0.259502  0.19652  0.452599  0.589744  0.301075   0.510204  0.167513
19  Spain         0.0344828  0.030144  0.082907  0.58104  0.333333  0.172043   0.040816  0.401015
20  Italy         0.005071  0.038008  0.131013  0.544343  0.692308  0.204301   0.020408  0.269036
21  Czech Republic    0.020284  0.001311  0.103378  0.555046  0.051282  0.236559   0.489796  0.025381
22  Hungary        0.0182556  0.014417  0.085977  0.735474    0     0    0.408163     0
23  Slovenia       0.0983773    0   0.079324  0.521407  0.282051  0.268817      0  0.147208
t
Standartlaştırma (z-score)                              I q ,c

         PATENT   LİSANS  INTERNET  İHRACAT  TELEFON  ELEKTRİK  OKULLAŞMA  ÜNİVERSİTE
Finland     0.021666  1.359328  2.01251  -0.08855  1.340206  1.409091  0.253165  2.382189

United States  0.448302  1.442409  1.66055  0.845181  0.515464  1.045455  1.518987  -0.12245
Sweden      0.373013  1.944675  0.771476  0.453614  1.546392  1.363636  1.139241  0.137291
Japan      3.397106  0.207515  -0.50959  1.724699  0.515464  0.090909  -0.06329  -0.84601

Korea, Rep. of  2.497825  -0.82723  -1.24687  0.875301  0.206186  -0.86364  0.759494  1.602968

Netherlands   0.030032  1.842711  0.941618  -0.07651  0.721649  -0.31818  -0.12658  -0.93878
United
Kingdom     -0.41752  1.517938  -0.36947  0.586145  0.721649   -0.5  -0.12658   0.06308
 Canada     -0.63083  -0.28342  0.474562  -0.20904  -0.10309  1.545455  1.265823  -0.06679
Australia     -0.4468  -0.66862  0.773144  -2.16687  -0.10309  0.454545  0.822785  1.992579
Singapore    -0.72704  -0.53078  -0.12093  1.369277    0   -0.04545  -1.58228  1.788497
Germany     0.222436  -0.31741  -0.6397  0.724699  -0.10309  -0.40909  0.379747  -0.02968
Norway      -0.32968  -0.63085  1.902419  -1.99819  1.752577    2.5  1.455696  -0.62338
Ireland     -0.31713  1.070431  -0.51626  0.086145  0.206186  -0.72727  -0.12658  -0.41929
Belgium     -0.45934  0.383119  -0.34445  -0.2753  -0.41237  0.090909  -0.18987  -0.17811

 New Zealand   -0.32968  -0.76681  1.1201  -2.21506  -0.92784  0.318182  1.329114   -0.27087
Austria     -0.07035  -0.73282  0.077565  -0.11265  0.412371  -0.22727  -0.75949   -0.17811
France      0.096955  -0.37783  -0.71977  0.405422  0.206186  -0.18182  -1.07595   -0.36364
Israel      -0.45098  -0.18901  -0.60634  -0.43193  0.103093  -0.45455    0    -0.66048
Spain      -0.58483  -0.84989  -0.97665  0.074096  -0.92784    -1   -1.4557   0.19295
Italy      -0.70612  -0.82723  -0.81985  -0.07048  0.515464  -0.86364  -1.51899   -0.28942
Czech
Republic     -0.64338  -0.93297  -0.90992  -0.02831  -2.06186  -0.72727  -0.06329  -1.17996
Hungary     -0.65175  -0.8952  -0.96664  0.68253  -2.26804  -1.72727  -0.31646  -1.27273
Slovenia     -0.32132  -0.93674  -0.98832  -0.16084  -1.13402  -0.59091  -1.58228  -0.73469
t
Bir Referans Noktasına Göre                             I q ,c

        PATENT   LİSANS  INTERNET  İHRACAT  TELEFON  ELEKTRİK  OKULLAŞMA  ÜNİVERSİTE
Finland     1.028433  2.342846  2.516656  0.971823  1.044068  1.080729  1.041667  1.881868

United States  1.589397  2.424921  2.251414  1.268929  1.016949  1.059896   1.25    0.95467
Sweden     1.490403  2.921097  1.581395  1.144336  1.050847  1.078125  1.1875   1.050824
Japan      5.466645  1.204999  0.615965  1.548783  1.016949  1.005208  0.989583  0.686813
Korea, Rep.
of       4.284222  0.182802  0.060339  1.278513  1.00678  0.950521   1.125   1.593407

Netherlands   1.039432  2.820369  1.709617  0.975657  1.023729  0.981771  0.979167  0.652473
United
Kingdom     0.450971  2.499534  0.721559  1.186506  1.023729  0.971354  0.979167  1.023352
 Canada     0.170489  0.720015  1.357637  0.933487  0.99661  1.088542  1.208333  0.975275
Australia    0.412473  0.339489  1.582652  0.310523  0.99661  1.026042  1.135417  1.737637
Singapore    0.043997  0.475658  0.908862  1.435691    1   0.997396  0.739583  1.662088
Germany     1.292416  0.686439  0.517913  1.230592  0.99661  0.976563  1.0625   0.989011
Norway     0.566463  0.376795  2.43369  0.364194  1.057627  1.143229  1.239583  0.769231
Ireland     0.582962  2.057452  0.610937  1.02741  1.00678  0.958333  0.979167   0.84478
Belgium     0.395974  1.378474  0.740415  0.912402  0.986441  1.005208  0.96875  0.934066

 New Zealand  0.566463  0.242492  1.844123  0.295189  0.969492  1.018229  1.21875  0.899725
Austria     0.907441  0.276068  1.058454  0.964156  1.013559  0.986979   0.875   0.934066
France     1.127427  0.626749  0.457574  1.129001  1.00678  0.989583  0.822917  0.865385
Israel     0.406974  0.813281  0.543055  0.862565  1.00339  0.973958    1   0.755495
Spain      0.230985  0.160418  0.263985  1.023577  0.969492  0.942708  0.760417  1.071429
Italy      0.071495  0.182802  0.38215  0.977573  1.016949  0.950521   0.75   0.892857
Czech
Republic     0.15399  0.078344  0.314268  0.990991  0.932203  0.958333  0.989583  0.563187
Hungary     0.142991  0.11565  0.271527  1.217175  0.925424  0.901042  0.947917  0.528846
Slovenia    0.577462  0.074613  0.255185  0.948821  0.962712  0.966146  0.739583  0.728022
Bileşik Endekslerin Karşılaştırılması
         MaxMin   z-score  Referans
 Finland     0.71867  1.0862  1.488511
United States  0.680299  0.919237  1.477022
Sweden      0.688323  0.966167  1.438066
Japan      0.544035  0.5646  1.566868
Korea, Rep. of  0.495744  0.375505  1.310198
Netherlands   0.500015  0.259496  1.272777
United Kingdom  0.471992  0.184405  1.107021
 Canada     0.481045  0.249083  0.931298      Q
Australia    0.439562  0.08221  0.942605    t        t
Singapore    0.399455  0.018912  0.907909  CI  c
                                 w q I q ,c
Germany     0.400084  -0.02151  0.969006
Norway      0.547629  0.503574  0.993852      q 1
Ireland     0.394884  -0.09297  1.008478
Belgium     0.366539  -0.17318  0.915216
 New Zealand   0.363953  -0.21786  0.881808
Austria     0.344536  -0.19884  0.876965
France       0.3267  -0.25131  0.878177
Israel      0.318012  -0.33627  0.79484
Spain      0.209473  -0.69098  0.677876
Italy      0.238061  -0.57253  0.653043
Czech Republic  0.185379  -0.81837  0.622612
Hungary     0.157786  -0.92694  0.631321
Slovenia     0.174648  -0.80614  0.656568
Bileşik Endekslerin Karşılaştırılması
   MaxMin      z-score     Distance     MaxMin
1   Finland     Finland     Japan       Finland
2  Sweden      Sweden      Finland     Sweden
3  United States  United States  United States  United States
4  Norway      Japan      Sweden      Norway
5  Japan      Norway      Korea, Rep. of  Japan
6  Netherlands   Korea, Rep. of  Netherlands   Netherlands
7  Korea, Rep. of  Netherlands   United Kingdom  Korea, Rep. of
8   Canada      Canada     Ireland      Canada
9  United Kingdom  United Kingdom  Norway      United Kingdom
10  Australia    Australia    Germany     Australia
11  Germany     Singapore    Australia    Germany
12  Singapore    Germany      Canada     Singapore
13  Ireland     Ireland     Belgium     Ireland
14  Belgium     Belgium     Singapore    Belgium
15  New Zealand   Austria      New Zealand   New Zealand
16  Austria      New Zealand   France      Austria
17  France      France      Austria     France
18  Israel      Israel      Israel      Israel
19  Italy      Italy      Spain      Italy
20  Spain      Spain      Slovenia     Spain
21  Czech Republic  Slovenia     Italy      Czech Republic
22  Slovenia     Czech Republic  Hungary     Slovenia
23  Hungary     Hungary     Czech Republic  Hungary
Gruplandırma
        MinMax              z-score              Referans
 Finland    0.71867  100  Finland      1.0862  100  Japan     1.566868  100
Sweden     0.688323   95  Sweden     0.966167   94  Finland    1.488511  92
United States 0.680299   93  United States  0.919237   92  United States 1.477022  90
Norway     0.547629   70  Japan       0.5646  74  Sweden     1.438066  86
Japan     0.544035   69  Norway     0.503574   71  Korea, Rep. of 1.310198  73
Netherlands  0.500015   61  Korea, Rep. of 0.375505   65  Netherlands  1.272777  69
Korea, Rep. of 0.495744   60  Netherlands   0.259496   59  United Kingdom 1.107021  51
 Canada    0.481045   58  Canada     0.249083   58  Ireland    1.008478  41
United Kingdom 0.471992   56  United Kingdom 0.184405   55  Norway     0.993852  39
Australia   0.439562   50  Australia    0.08221   50  Germany    0.969006  37
Germany    0.400084   43  Singapore    0.018912   47  Australia   0.942605  34
Singapore   0.399455   43  Germany     -0.02151   45  Canada    0.931298  33
Ireland    0.394884   42  Ireland     -0.09297   41  Belgium    0.915216  31
Belgium    0.366539   37  Belgium     -0.17318   37  Singapore   0.907909  30
 New Zealand 0.363953    37  Austria     -0.19884   36  New Zealand  0.881808  27
Austria    0.344536   33  New Zealand  -0.21786   35  France     0.878177  27
France      0.3267  30  France     -0.25131   34  Austria    0.876965  27
Israel     0.318012   29  Israel     -0.33627   29  Israel     0.79484  18
Italy     0.238061   14  Italy      -0.57253   18  Spain     0.677876  6
Spain     0.209473   9  Spain      -0.69098   12  Slovenia    0.656568  4
Czech Republic 0.185379   5  Slovenia    -0.80614   6  Italy     0.653043  3
Slovenia    0.174648   3  Czech Republic -0.81837   5  Hungary    0.631321  1
Hungary    0.157786   0  Hungary     -0.92694   0  Czech Republic 0.622612  0
Gruplandırma
                   MinMax  z-score  Referans
           Finland      1    1     1

 Lider Ülkeler
           United States   1    1     1
           Sweden       1    1     2
           Japan       2    2     1
           Korea, Rep. of   2    2     1
           Netherlands    2    3     2
 İleri Ülkeler
           Norway       2    2     4
           Canada       3    2     3
           United Kingdom   3    3     3
           Australia     3    3     4
           Germany      4    4     4
           Singapore     4    4     4
           Ireland      4    4     4
 Gelişmiş Ülkeler
           Belgium      4    4     4
           New Zealand    4    4     5
           Austria      4    4     5
           France       4    4     5
           Israel       5    5     5
           Italy       5    5     6
           Spain       6    5     6
 Gelişenler
           Czech Republic   6    6     6
           Slovenia      6    6     6
           Hungary      6    6     6
Eksik Verilerin Tamamlanması:
  yi      0     1
                xi     i
                          i  1 ,..., N

          ( xi      x )( y i      y)
  ˆ
    1                   2
              ( xi     x)

  ˆ    y     ˆ x
    0       1


  Ülke        Bileşik
           Göstergesi (y
           )
Teşekkür ederim.      cakir@metu.edu.tr

More Related Content

Viewers also liked

Caroline surges the ultimate gift
Caroline surges the ultimate giftCaroline surges the ultimate gift
Caroline surges the ultimate gift
Rochesspp
 
Vocabulary b slim
Vocabulary b slimVocabulary b slim
Vocabulary b slim
Kasemkit Koodsai
 
Indices 15 oct2013011141
Indices 15 oct2013011141Indices 15 oct2013011141
Indices 15 oct2013011141
Investors Empowered
 
Susan Fleury: Top 5 Strengths
Susan Fleury: Top 5 StrengthsSusan Fleury: Top 5 Strengths
Susan Fleury: Top 5 Strengths
Susan B Fleury
 
Manual señalética cantón otavalo
Manual señalética cantón otavaloManual señalética cantón otavalo
Manual señalética cantón otavalo
Eduardo Muenala Muenala
 
Network Vulnerability to Electromagnetic Pulse Attacks
Network Vulnerability to Electromagnetic Pulse AttacksNetwork Vulnerability to Electromagnetic Pulse Attacks
Network Vulnerability to Electromagnetic Pulse Attacks
Steve Goeringer
 
Lleis circuits
Lleis circuitsLleis circuits
Lleis circuits
aula20_2012
 
Presentatie Het Cognitieve Paard
Presentatie Het Cognitieve PaardPresentatie Het Cognitieve Paard
Presentatie Het Cognitieve Paard
SpartaPaarden
 
งานนำเสนอ2
งานนำเสนอ2งานนำเสนอ2
งานนำเสนอ2
Kasemkit Koodsai
 
Indices 12 dec2012060827
Indices 12 dec2012060827Indices 12 dec2012060827
Indices 12 dec2012060827
Investors Empowered
 
Aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet
Aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internetAplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet
Aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internetfaradeeya
 
Unit 3
Unit 3Unit 3
Viewpoint
ViewpointViewpoint
Viewpoint
alladvertising
 
Indices 09 jan2013051354
Indices 09 jan2013051354Indices 09 jan2013051354
Indices 09 jan2013051354
Investors Empowered
 
FOSDEM 2012 git-annex talk
FOSDEM 2012 git-annex talkFOSDEM 2012 git-annex talk
FOSDEM 2012 git-annex talk
RichiH
 
The trailer
The trailerThe trailer
The trailer
anara17
 
EDLD 5352 STaR Chart PP DKellas EA1267
EDLD 5352 STaR Chart PP DKellas EA1267EDLD 5352 STaR Chart PP DKellas EA1267
EDLD 5352 STaR Chart PP DKellas EA1267
dkellas
 
Nina carlsen catching fire
Nina carlsen catching fireNina carlsen catching fire
Nina carlsen catching fire
Rochesspp
 
Indices 23 Apr2014042201
Indices 23 Apr2014042201Indices 23 Apr2014042201
Indices 23 Apr2014042201
Investors Empowered
 

Viewers also liked (20)

Caroline surges the ultimate gift
Caroline surges the ultimate giftCaroline surges the ultimate gift
Caroline surges the ultimate gift
 
Vocabulary b slim
Vocabulary b slimVocabulary b slim
Vocabulary b slim
 
Kendiz
KendizKendiz
Kendiz
 
Indices 15 oct2013011141
Indices 15 oct2013011141Indices 15 oct2013011141
Indices 15 oct2013011141
 
Susan Fleury: Top 5 Strengths
Susan Fleury: Top 5 StrengthsSusan Fleury: Top 5 Strengths
Susan Fleury: Top 5 Strengths
 
Manual señalética cantón otavalo
Manual señalética cantón otavaloManual señalética cantón otavalo
Manual señalética cantón otavalo
 
Network Vulnerability to Electromagnetic Pulse Attacks
Network Vulnerability to Electromagnetic Pulse AttacksNetwork Vulnerability to Electromagnetic Pulse Attacks
Network Vulnerability to Electromagnetic Pulse Attacks
 
Lleis circuits
Lleis circuitsLleis circuits
Lleis circuits
 
Presentatie Het Cognitieve Paard
Presentatie Het Cognitieve PaardPresentatie Het Cognitieve Paard
Presentatie Het Cognitieve Paard
 
งานนำเสนอ2
งานนำเสนอ2งานนำเสนอ2
งานนำเสนอ2
 
Indices 12 dec2012060827
Indices 12 dec2012060827Indices 12 dec2012060827
Indices 12 dec2012060827
 
Aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet
Aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internetAplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet
Aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet
 
Unit 3
Unit 3Unit 3
Unit 3
 
Viewpoint
ViewpointViewpoint
Viewpoint
 
Indices 09 jan2013051354
Indices 09 jan2013051354Indices 09 jan2013051354
Indices 09 jan2013051354
 
FOSDEM 2012 git-annex talk
FOSDEM 2012 git-annex talkFOSDEM 2012 git-annex talk
FOSDEM 2012 git-annex talk
 
The trailer
The trailerThe trailer
The trailer
 
EDLD 5352 STaR Chart PP DKellas EA1267
EDLD 5352 STaR Chart PP DKellas EA1267EDLD 5352 STaR Chart PP DKellas EA1267
EDLD 5352 STaR Chart PP DKellas EA1267
 
Nina carlsen catching fire
Nina carlsen catching fireNina carlsen catching fire
Nina carlsen catching fire
 
Indices 23 Apr2014042201
Indices 23 Apr2014042201Indices 23 Apr2014042201
Indices 23 Apr2014042201
 

5) Bilesik Ar Ge Ve Yenilik Gostergeleri

 • 1. Bileşik Ar-Ge ve Yenilik Göstergeleri Serhat © Çakır Bölüm 5
 • 2. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Göstergeleri İÇERİK: 1. Bileşik Göstergenin Tanımı 2. TAI 3. Örnek
 • 3. Gösterge Seti t t t t x 1 ,1 . . . x1, M I 1 ,1 . . . I 1, M t t . . x q ,c . . . . I q ,c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t t t t x Q ,1 . . . x Q ,M I Q ,1 . . . I Q ,M Ham gösterge seti, Normalize edilmiş gösterge seti, q=1,…,Q, Q gösterge sayısı c=1,….,M, M ülke sayısı t t t CI 1 ... CI c ... CI M Her ülke için bileşik gösterge
 • 4. Bileşik Göstergelerin Avantajı/Dezavantajı Avantaj Dezavantaj • Karar vericilere destek için çok boyutlu ve • Kötü tasarımlandıysa veya yanlış karışık gerçekleri özetleyebilir. yorumlandıysa doğru olmayan politika • Bileşik göstergeleri yorumlamak, bir çok ayrı yönlendirmelerine neden olabilir. göstergeleri içeren kümeleri yorumlamaktan •Basitleştirilmiş politik yargılara neden daha kolay. olabilir. • Bil ülkenin zaman içinde gelişimini • Kötüye kullanılabilir. (örneğin, kavramsal değerlendirmede kullanılabilir. yaklaşımların doğru olmadığı veya • Altta yatan bilgiyi kaybetmeden bir gösterge yapılandırmanın yanlış olduğu istatistiklerin setinin görünür büyüklüğünü küçültür. kullanımı ve açıklık prensibinin eksikliği) • Dolayısıyla daha fazla enformasyonu içerir. • Göstergelerin seçimi ve ağırlıklandırma • Ülkenin performans meselelerini ve gelişimini politik tartışmalara neden olabilir. politik arenanın merkezine taşır. •Eğer süreç açıklık esasına göre • Kamu ile konunun paylaşımını daha kolay yürütülmezse, bazı boyutlarda önemli sağlar. eksiklikleri gizleyebilir ve çözüm getirecek • Konuya uzak olan kimse ve grupların dar yol haritalarının sağlıklı olarak belirlenmesini görüşlü yaklaşımlarını önler. engelleyebilir. • Kullanıcıların karışık çok boyutlu • Ölçülmesi zor olan performans karşılaştırmaları etkin olarak yapmalarını sağlar. göstergeleri göz ardı edilirse, yanlış politikaların oluşmasına neden olabilir.
 • 5. Teknoloji Başarı Endeksi (Technology Achievement Index) (TAI) TAI teknoloji kapasitesini dört boyutta inceliyor 1. Teknoloji Üretimi Toplumda yeniliğin seviyesi kapsayan iki ayrı göstergeyi kapsıyor: (i) Kişi başına düşen patent sayısı (güncel yenilik etkinliklerinin seviyesini yansıtan), ve (ii) Kişi başına düşen yurtdışından elde edilen telif ve lisans ücretleri (Pazar değeri olan yani hala yararlı olan başarılı yenilik stokunu yansıtan). 2. Son Yeniliklerin Difüzyonu Difüzyon iki farklı gösterge ile ölçülüyor: (i) internetin difüzyonu ve (ii) İleri ve orta teknoloji ürün ihracatının tüm ihracata oran. 3. Eski Yeniliklerin Difüzyonu İki farklı gösterge kullanılmış: telefon ve elektrik. Bunlar yeni teknolojileri kullanmak için gerekli olan ve çok yaygın uygulamaları olan teknolojiler. Her iki göstergenin logaritması kullanılmakta. Bunlar teknolojik gelişmenin ilk safhalarında önemli olan fakat daha sonra önemini yitiren teknolojilerdir. Logaritmik değerlerin kullanımı teknolojik seviyenin yükselmesi ile bu teknolojilerin TAI ye katkısının azaldığını göstermek.
 • 6. Bileşik Gösterge Seti Oluştururken Kullanılacak Kontrol listesi ADIM GEREKSİNİM NEDENİ? 1. Teorik Çerçeve • Ölçülecek çok boyutlu olgunun açık anlaşılması ve Değişkenlerin seçiminden ve kombinasyonundan tanımlanması için. anlamlı bir bileşik göstergeye dönüşmesinin amaca •(Gerektiğinde) olgunun değişik alt gruplarının uygunluk prensibi ile temel ilkelerini sağlar. yapılandırılması için. (Bu adımda uzman ve paydaşların birlikte çalışması • Öncelikli değişkenler (girdi, çıktı, süreç vb.) için seçim gerekir). kriterlerini derlemek için. 2. Veri Seçimi • Değişken olarak kullanılacak göstergelerin kalitesini •analitik geçerliliği, kontrol etmek için. •ölçülebilirliği, •Seçilen her göstergenin zayıf ve kuvvetli yönlerini •ülke çapında olması ve belirlemek için. •uygunluğu • Veri karakteristiklerinin özet tablosunu oluşturmak olan göstergelerden ölçülecek olguların ve için ( Örneğin, bulunabilirliği, kaynak, cinsi (girdi çıktı, aralarındaki ilişkinin sağlıklı olmasının sağlanması. süreç ..) Veri eğer nadir bulunabiliyorsa onu yerine geçecek değişkenler olmalı. (Bu adımda uzman ve paydaşların birlikte çalışması gerekir). 3. Eksik verilerin yerine yaklaşık değerler verilmesi • eksik verilerin belirlenmesi için. Tam veri setinin sağlanması gerektiği durumlarda. • Veri setinde aykırı verilerin tartışılması için.
 • 7. Bileşik Gösterge Seti Oluştururken Kullanılacak Kontrol listesi ADIM GEREKSİNİM NEDENİ? 4. Çok değişkenli Analizler • Kümelenme analizleri için Veri setinin yapısı, uygunluğu ve metodun • Benzer ülkeleri veya benzer göstergeleri gruplandırmak için. seçimi (ağırlık, kümelenme ) için kullanılmalı . Bu şekilde benzerleri birbirleri arasında karşılaştırma olanağı olur. • Gruplar arasındaki farklılıkların anlaşılması için… 5. Normalize etme Göstergeleri bir bir ile karşılaştırmak için kullanılır. 6. Ağırlık ve Kümeleme Teorik yöntem çerçevesinde kullanılır 7. Belirsizlik ve Hassasiyet Analizi 8. Veriye Geri Dönüş 9. Diğer Göstergelerle İlişkiler Bileşik göstergelerle onu oluşturan göstergeler arasındaki ilişkiyi incelmek
 • 8. Normalize Etme Yöntemleri YÖNTEM DENKLEM 1. Sıralama t t I q ,c Rank ( x q , c ) 2. Standartlaştırma t t (veya z-scores) t x q ,c x q ,c c N 1 I q ,c t ( xi ) 2 N i 1 q ,c c 3. Min-Maks t t0 t x q ,c min c ( x q ,c ) I q ,c t0 t0 max c ( xq ) min c ( xq ) 4. Bir Referans Noktasına Göre t t t t x q ,c t x q ,c x q0, c c I q ,c t0 veya I q ,c t0 x q ,c c x q ,c c
 • 9. Normalize Etme Yöntemleri YÖNTEM DENKLEM 5. Kategorik Örnek: t 15 Ölçekleme x q ,c  P 0 15 t 25 20 P  x q ,c  P 25 t 65 40 P  x q ,c  P t I q ,c 60 65 t 85 P  x q ,c  P 85 t 95 80 P  x q ,c  P 95 t 100 P x q ,c 6. Ortalamanın Altında veya 1 w  (1 p) t Üstünde Olan I q ,c 0 (1 p) w (1 p) Göstergeler 1 w  (1 p) t t burada w x q ,c / x q ,c c
 • 10. Normalize Etme Yöntemleri YÖNTEM DENKLEM 7. Devirli (Cyclical) t t x q ,c E t ( x q ,c ) göstergeler t (OECD) I q ,c t t E t x q ,c E t ( x q ,c ) 8. Uzman N e Görüşlerinin t 100 t t 1 Dengelenmesi I q ,c sgn e ( x q ,c x q ,c ) (AB) N e e 9. Ardışık Yıllar İçin t t 1 Yıllık Fark Yüzdesi t x q ,c x q ,c I q ,c t x q ,c t x q ,c t zaman ı ve c ülkesi için q göstergesi c referans ülke sgn operatörü argümanının işaretini verir (örneğin argüman pozitifse +1, negatifse -1) p ortalama etrafında belli bir eşik değer Ne ankete katılan uzman sayısı Gösterge dağılımının yüzde dilimleri t E ( x q , c ) Zamana Göre Ortalama i t P 10
 • 11. Sıralama Sıralama en basit normalizasyon yöntemidir. Bu yöntemde sıra dışı durumlara bakılmaksızın ülkeler in göstergeleri zaman serileri olarak büyüklüklerine göre sıralanırlar. Ülke performansı mutlak değerlerle ölçülür. Örnekler: The Information and Communications Technology Index (Fagerberg, 2001) The Medicare Study on Healthcare Performance across the United States (Jencks et al., 2003). t t I q ,c Rank ( x q , c )
 • 12. Standartlaştırma (veya z-scores) Standartlaştırma (veya z-scores) göstergeleri , standart sapma yoluyla, ortak bir skalaya dönüştürür Çok büyük değerleri olan göstergeler bileşik endeksi daha fazla etkiler. Sıra dışı durumlar incelenmek isteniyorsa bu yöntem kullanılmaz Örneğin ortalamadan çok iyi olan bazı göstergelerin ağırlıkları görünmeyebilir. Bu durum kümelendirme yöntemleri ile giderilebilir. En iyi en kötü iki gösterge hesaba katılmayabilir veya ağırlıklandırma yöntemi kullanılabilir. t t t x q ,c x q ,c c 1 N 2 I q ,c t N ( xi ) i 1 q ,c c
 • 13. Min-Maks Normalizasyonu Min-Maks yöntemi, gösterge değerinin minimum değerden çıkartılıp göstergelerin alabildiği değer aralığına bölerek göstergeleri (0,1) aralığında normalize eder. Ancak çok yüksek ve düşük değerler ortaya çıkan bileşik endeksi bozabilir. Diğer taraftan Min-Maks normalizasyonu küçük bir aralıkta olan göstergeleri geniş bir değerler aralığına yayar, ve bileşik endeksin etkinliğini z-score transformasyonuna göre arttırır. t t0 t x q ,c min c ( x q ,c ) I q ,c t0 t0 max c ( xq ) min c ( xq )
 • 14. Bir Referans Noktasına Göre Bir referans noktasına göre göreceli konumu ölçülen göstergeler… Bu bir zaman süresinde erişmek istenen bir hedef olabilir. ÖrneK: Kyto Protokolüne göre AB üye ülkeleri 2010 da CO2 emisyonunu %8 azaltmayı hedeflemektedir. Bu referans ülkelerin değerlerini kendi aralarında karşılaştırma olanağı verir. Örnek: AB Lizbon hedef göstergeleri , ABD ve Japonya ile karşılaştırılır. Örnek: Referans ülke ortalama bir ülkede olabilir ve değeri 1 olarak tanımlanabilir. Diğer ülkelerde bu değere göre konumlandırılır. Örnek: Referans ülke her gösterge seti için en başarılı ülke de olabilir ve değeri 1 olarak alınır. Ancak bu yöntem sıra dışı ekstrem bir değere göre diğer ülkeleri normalize eder, ve bazı ülkeleri gereğinden fazla ortalamanın altına iter. t t t0 t x q ,c t x q ,c x q ,c c I q ,c t0 veya I q ,c t0 x q ,c c x q ,c c
 • 15. Kategorik Ölçekleme Kategorik Ölçekleme her göstergeye bir değer atfeder. Kategoriler 1,2,3 gibi sayı olabilir yada hedefe tam ulaşıldı, hedefe kısmen ulaşıldı veya hedefe ulaşılamadı gibi kalitatif olabilir. Ölçekler genelde ülke t 15 göstergelerinin dağılımına bakılarak yüzde x q ,c  P 0 dilimler olarak seçilir. 15 t 25 20 P  x q ,c  P Örnek: En üst %5lik gruba 100 , %85 ile 25 t 65 %95 arasına 80, %65 ile %85 arasına 60 40 P  x q ,c  P t diğerlerine 0 verilerek belli göstergelerde I q ,c 60 65 t 85 en iyi performans gösteren ülkeler P  x q ,c  P incelenebilir. 85 t 95 80 P  x q ,c  P Bu yöntemde bir ülkenin zamana bağlı 95 t gelişmesini incelemek doğru olmaz. 100 P x q ,c Kategorik ölçekleme transforme edilmiş gösterge ile ilgili değişim bilgilerini büyük ölçüde yok eder.
 • 16. Ortalamanın Altında Veya Üstünde Olan Göstergeler Ortalama civarında olan göstergeler 0 olarak, altında veya üstünde olan göstergeler, İse -1 ve +1 değerlendirilir. Örnek: SII-Summary Innovation Index (AB 2001a). Bu normalizasyon basit olup sıra dışı gösterge değerleri tarafından etkilenmez. Ancak ortalama etrafında seçilen eşik değerin belirsizliği ve mutlak değerlerin katkılarının olmaması bu yöntemin eksik yönleridir. Örnek: Bir A ülkesinin göstergesi ortalama değerin %300 den fazla ve B ülkesi göstergesi ortalama değerin sadece %25 üzerindeyse ve eşik değer %20 ise her iki ülkede ortalamanın üzerinde olarak değerlendirilmektedir. 1 w  (1 p) t I q ,c 0 (1 p) w (1 p) 1 w  (1 p) t t burada w x q ,c / x q ,c c
 • 17. Devirli (Cyclical) Göstergeler Yöntemi Ticari eğilimleri belirlemek üzere yapılan anket sonuçları bileşik gösterge ile birlikte değerlendirilir. Bu yolla yanlış sinyal riski azaltılır ve ekonomik etkinliklerin (devir-cyle) öngörüleri daha iyi yapılır (Nilsson, 2000). Örnek: OECD bileşik öncü göstergeleri (composite leading indicators), ve AB ekonomik duyarlılık göstergeleri (economic sentiment indicators). t t t x q ,c E t ( x q ,c ) I q ,c t t E t x q ,c E t ( x q ,c )
 • 18. Uzman Görüşlerinin Dengelenmesi (EC) Bu yöntem fikirlerin dengelenmesi genel yönteminin özel bir halidir. Değişik sektörlerden ve büyüklüklerden firmaların yöneticilerine firmalarının performansı ile ilgili görüşleri sorulur N e t 100 t t 1 I q ,c sgn e ( x q ,c x q ,c ) N e e
 • 19. Ardışık Yıllar İçin Yıllık Fark Yüzdesi Ardışık yıllar için yıllık farkların yüzdesi, mutlak değer yerine bir önceki yıla göre gelişim yüzdesini verir. Bu yöntem yıllar bazında göstergeler varsa kullanılabilir. Örnek: Internal Market Index (EC, 2001b; Tarantola et al., 2002; Tarantola et al., 2004). t t 1 t x q ,c x q ,c I q ,c t x q ,c
 • 20. Bileşik Göstergeler İçin Bir Örnek: TAI
 • 21. Teknoloji Başarı Endeksi (Technology Achievement Index) (TAI) Dört Ana Grup 1. Teknoloji Üretimi: • Patentler: Milyon kişi başına alınan patent sayısı • Lisanslar: Bin kişi başına düşen lisans miktarı (ABD $) 2. Son Yeniliklerin Difüzyonu: • INTERNET: Bin kişi başına düşen host sayısı • İleri ve orta düzey teknoloji ihracatının tüm ihracata oranı (%) 3. Eski Teknolojilerin Difüzyonu: • Telefon: Bin kişi başına düşen telefon hattı (log) • Elektrik : Kişi başına düşen elektrik enerjisi (log) kW/s 4. İnsan Kaynağı: • 15 yaş üstü öğrenim süresi (yıl) • Üniversite: Bilim ve mühendislikteki öğrenci sayısının toplama oranı (%)
 • 22. Teknoloji Başarı Endeksi t (Technology Achievement Index) (TAI) (Ham veri) x q ,c PATENT LİSANS INTERNET İHRACAT TELEFON ELEKTRİK OKULLAŞMA ÜNİVERSİTE 1 Finland 187 125.6 200.2 50.7 3.08 4.15 10 27.4 2 United States 289 130 179.1 66.2 3 4.07 12 13.9 3 Sweden 271 156.6 125.8 59.7 3.1 4.14 11.4 15.3 4 Japan 994 64.6 49 80.8 3 3.86 9.5 10 5 Korea, Rep. of 779 9.8 4.8 66.7 2.97 3.65 10.8 23.2 6 Netherlands 189 151.2 136 50.9 3.02 3.77 9.4 9.5 7 United Kingdom 82 134 57.4 61.9 3.02 3.73 9.4 14.9 8 Canada 31 38.6 108 48.7 2.94 4.18 11.6 14.2 9 Australia 75 18.2 125.9 16.2 2.94 3.94 10.9 25.3 10 Singapore 8 25.5 72.3 74.9 2.95 3.83 7.1 24.2 11 Germany 235 36.8 41.2 64.2 2.94 3.75 10.2 14.4 12 Norway 103 20.2 193.6 19 3.12 4.39 11.9 11.2 13 Ireland 106 110.3 48.6 53.6 2.97 3.68 9.4 12.3 14 Belgium 72 73.9 58.9 47.6 2.91 3.86 9.3 13.6 15 New Zealand 103 13 146.7 15.4 2.86 3.91 11.7 13.1 16 Austria 165 14.8 84.2 50.3 2.99 3.79 8.4 13.6 17 France 205 33.6 36.4 58.9 2.97 3.8 7.9 12.6 18 Israel 74 43.6 43.2 45 2.96 3.74 9.6 11 19 Spain 42 8.6 21 53.4 2.86 3.62 7.3 15.6 20 Italy 13 9.8 30.4 51 3 3.65 7.2 13 21 Czech Republic 28 4.2 25 51.7 2.75 3.68 9.5 8.2 22 Hungary 26 6.2 21.6 63.5 2.73 3.46 9.1 7.7 23 Slovenia 105 4 20.3 49.5 2.84 3.71 7.1 10.6
 • 23. t Max-Min Normalizasyonu I q ,c Normalize (Max-Min) PATENT LİSANS INTERNET İHRACAT TELEFON ELEKTRİK OKULLAŞMA ÜNİVERSİTE 1 Finland 0.1815416 0.796855 1 0.539755 0.897436 0.741935 0.591837 1 2 United States 0.2849899 0.825688 0.892016 0.776758 0.692308 0.655914 1 0.314721 3 Sweden 0.2667343 1 0.619243 0.67737 0.948718 0.731183 0.877551 0.385787 4 Japan 1 0.397117 0.226203 1 0.692308 0.430108 0.489796 0.116751 5 Korea, Rep. of 0.7819473 0.038008 0 0.784404 0.615385 0.204301 0.755102 0.786802 6 Netherlands 0.18357 0.964613 0.671443 0.542813 0.74359 0.333333 0.469388 0.091371 7 United Kingdom 0.0750507 0.8519 0.269191 0.711009 0.74359 0.290323 0.469388 0.365482 8 Canada 0.0233266 0.226737 0.528147 0.509174 0.538462 0.774194 0.918367 0.329949 9 Australia 0.0679513 0.093054 0.619754 0.012232 0.538462 0.516129 0.77551 0.893401 10 Singapore 0 0.140891 0.345445 0.909786 0.564103 0.397849 0 0.837563 11 Germany 0.2302231 0.214941 0.186285 0.746177 0.538462 0.311828 0.632653 0.340102 12 Norway 0.0963489 0.10616 0.966223 0.055046 1 1 0.979592 0.177665 13 Ireland 0.0993915 0.696592 0.224156 0.584098 0.615385 0.236559 0.469388 0.233503 14 Belgium 0.0649087 0.45806 0.276868 0.492355 0.461538 0.430108 0.44898 0.299492 15 New Zealand 0.0963489 0.058978 0.726203 0 0.333333 0.483871 0.938776 0.274112 16 Austria 0.1592292 0.070773 0.406346 0.533639 0.666667 0.354839 0.265306 0.299492 17 France 0.1997972 0.193971 0.16172 0.665138 0.615385 0.365591 0.163265 0.248731 18 Israel 0.0669371 0.259502 0.19652 0.452599 0.589744 0.301075 0.510204 0.167513 19 Spain 0.0344828 0.030144 0.082907 0.58104 0.333333 0.172043 0.040816 0.401015 20 Italy 0.005071 0.038008 0.131013 0.544343 0.692308 0.204301 0.020408 0.269036 21 Czech Republic 0.020284 0.001311 0.103378 0.555046 0.051282 0.236559 0.489796 0.025381 22 Hungary 0.0182556 0.014417 0.085977 0.735474 0 0 0.408163 0 23 Slovenia 0.0983773 0 0.079324 0.521407 0.282051 0.268817 0 0.147208
 • 24. t Standartlaştırma (z-score) I q ,c PATENT LİSANS INTERNET İHRACAT TELEFON ELEKTRİK OKULLAŞMA ÜNİVERSİTE Finland 0.021666 1.359328 2.01251 -0.08855 1.340206 1.409091 0.253165 2.382189 United States 0.448302 1.442409 1.66055 0.845181 0.515464 1.045455 1.518987 -0.12245 Sweden 0.373013 1.944675 0.771476 0.453614 1.546392 1.363636 1.139241 0.137291 Japan 3.397106 0.207515 -0.50959 1.724699 0.515464 0.090909 -0.06329 -0.84601 Korea, Rep. of 2.497825 -0.82723 -1.24687 0.875301 0.206186 -0.86364 0.759494 1.602968 Netherlands 0.030032 1.842711 0.941618 -0.07651 0.721649 -0.31818 -0.12658 -0.93878 United Kingdom -0.41752 1.517938 -0.36947 0.586145 0.721649 -0.5 -0.12658 0.06308 Canada -0.63083 -0.28342 0.474562 -0.20904 -0.10309 1.545455 1.265823 -0.06679 Australia -0.4468 -0.66862 0.773144 -2.16687 -0.10309 0.454545 0.822785 1.992579 Singapore -0.72704 -0.53078 -0.12093 1.369277 0 -0.04545 -1.58228 1.788497 Germany 0.222436 -0.31741 -0.6397 0.724699 -0.10309 -0.40909 0.379747 -0.02968 Norway -0.32968 -0.63085 1.902419 -1.99819 1.752577 2.5 1.455696 -0.62338 Ireland -0.31713 1.070431 -0.51626 0.086145 0.206186 -0.72727 -0.12658 -0.41929 Belgium -0.45934 0.383119 -0.34445 -0.2753 -0.41237 0.090909 -0.18987 -0.17811 New Zealand -0.32968 -0.76681 1.1201 -2.21506 -0.92784 0.318182 1.329114 -0.27087 Austria -0.07035 -0.73282 0.077565 -0.11265 0.412371 -0.22727 -0.75949 -0.17811 France 0.096955 -0.37783 -0.71977 0.405422 0.206186 -0.18182 -1.07595 -0.36364 Israel -0.45098 -0.18901 -0.60634 -0.43193 0.103093 -0.45455 0 -0.66048 Spain -0.58483 -0.84989 -0.97665 0.074096 -0.92784 -1 -1.4557 0.19295 Italy -0.70612 -0.82723 -0.81985 -0.07048 0.515464 -0.86364 -1.51899 -0.28942 Czech Republic -0.64338 -0.93297 -0.90992 -0.02831 -2.06186 -0.72727 -0.06329 -1.17996 Hungary -0.65175 -0.8952 -0.96664 0.68253 -2.26804 -1.72727 -0.31646 -1.27273 Slovenia -0.32132 -0.93674 -0.98832 -0.16084 -1.13402 -0.59091 -1.58228 -0.73469
 • 25. t Bir Referans Noktasına Göre I q ,c PATENT LİSANS INTERNET İHRACAT TELEFON ELEKTRİK OKULLAŞMA ÜNİVERSİTE Finland 1.028433 2.342846 2.516656 0.971823 1.044068 1.080729 1.041667 1.881868 United States 1.589397 2.424921 2.251414 1.268929 1.016949 1.059896 1.25 0.95467 Sweden 1.490403 2.921097 1.581395 1.144336 1.050847 1.078125 1.1875 1.050824 Japan 5.466645 1.204999 0.615965 1.548783 1.016949 1.005208 0.989583 0.686813 Korea, Rep. of 4.284222 0.182802 0.060339 1.278513 1.00678 0.950521 1.125 1.593407 Netherlands 1.039432 2.820369 1.709617 0.975657 1.023729 0.981771 0.979167 0.652473 United Kingdom 0.450971 2.499534 0.721559 1.186506 1.023729 0.971354 0.979167 1.023352 Canada 0.170489 0.720015 1.357637 0.933487 0.99661 1.088542 1.208333 0.975275 Australia 0.412473 0.339489 1.582652 0.310523 0.99661 1.026042 1.135417 1.737637 Singapore 0.043997 0.475658 0.908862 1.435691 1 0.997396 0.739583 1.662088 Germany 1.292416 0.686439 0.517913 1.230592 0.99661 0.976563 1.0625 0.989011 Norway 0.566463 0.376795 2.43369 0.364194 1.057627 1.143229 1.239583 0.769231 Ireland 0.582962 2.057452 0.610937 1.02741 1.00678 0.958333 0.979167 0.84478 Belgium 0.395974 1.378474 0.740415 0.912402 0.986441 1.005208 0.96875 0.934066 New Zealand 0.566463 0.242492 1.844123 0.295189 0.969492 1.018229 1.21875 0.899725 Austria 0.907441 0.276068 1.058454 0.964156 1.013559 0.986979 0.875 0.934066 France 1.127427 0.626749 0.457574 1.129001 1.00678 0.989583 0.822917 0.865385 Israel 0.406974 0.813281 0.543055 0.862565 1.00339 0.973958 1 0.755495 Spain 0.230985 0.160418 0.263985 1.023577 0.969492 0.942708 0.760417 1.071429 Italy 0.071495 0.182802 0.38215 0.977573 1.016949 0.950521 0.75 0.892857 Czech Republic 0.15399 0.078344 0.314268 0.990991 0.932203 0.958333 0.989583 0.563187 Hungary 0.142991 0.11565 0.271527 1.217175 0.925424 0.901042 0.947917 0.528846 Slovenia 0.577462 0.074613 0.255185 0.948821 0.962712 0.966146 0.739583 0.728022
 • 26. Bileşik Endekslerin Karşılaştırılması MaxMin z-score Referans Finland 0.71867 1.0862 1.488511 United States 0.680299 0.919237 1.477022 Sweden 0.688323 0.966167 1.438066 Japan 0.544035 0.5646 1.566868 Korea, Rep. of 0.495744 0.375505 1.310198 Netherlands 0.500015 0.259496 1.272777 United Kingdom 0.471992 0.184405 1.107021 Canada 0.481045 0.249083 0.931298 Q Australia 0.439562 0.08221 0.942605 t t Singapore 0.399455 0.018912 0.907909 CI c w q I q ,c Germany 0.400084 -0.02151 0.969006 Norway 0.547629 0.503574 0.993852 q 1 Ireland 0.394884 -0.09297 1.008478 Belgium 0.366539 -0.17318 0.915216 New Zealand 0.363953 -0.21786 0.881808 Austria 0.344536 -0.19884 0.876965 France 0.3267 -0.25131 0.878177 Israel 0.318012 -0.33627 0.79484 Spain 0.209473 -0.69098 0.677876 Italy 0.238061 -0.57253 0.653043 Czech Republic 0.185379 -0.81837 0.622612 Hungary 0.157786 -0.92694 0.631321 Slovenia 0.174648 -0.80614 0.656568
 • 27. Bileşik Endekslerin Karşılaştırılması MaxMin z-score Distance MaxMin 1 Finland Finland Japan Finland 2 Sweden Sweden Finland Sweden 3 United States United States United States United States 4 Norway Japan Sweden Norway 5 Japan Norway Korea, Rep. of Japan 6 Netherlands Korea, Rep. of Netherlands Netherlands 7 Korea, Rep. of Netherlands United Kingdom Korea, Rep. of 8 Canada Canada Ireland Canada 9 United Kingdom United Kingdom Norway United Kingdom 10 Australia Australia Germany Australia 11 Germany Singapore Australia Germany 12 Singapore Germany Canada Singapore 13 Ireland Ireland Belgium Ireland 14 Belgium Belgium Singapore Belgium 15 New Zealand Austria New Zealand New Zealand 16 Austria New Zealand France Austria 17 France France Austria France 18 Israel Israel Israel Israel 19 Italy Italy Spain Italy 20 Spain Spain Slovenia Spain 21 Czech Republic Slovenia Italy Czech Republic 22 Slovenia Czech Republic Hungary Slovenia 23 Hungary Hungary Czech Republic Hungary
 • 28. Gruplandırma MinMax z-score Referans Finland 0.71867 100 Finland 1.0862 100 Japan 1.566868 100 Sweden 0.688323 95 Sweden 0.966167 94 Finland 1.488511 92 United States 0.680299 93 United States 0.919237 92 United States 1.477022 90 Norway 0.547629 70 Japan 0.5646 74 Sweden 1.438066 86 Japan 0.544035 69 Norway 0.503574 71 Korea, Rep. of 1.310198 73 Netherlands 0.500015 61 Korea, Rep. of 0.375505 65 Netherlands 1.272777 69 Korea, Rep. of 0.495744 60 Netherlands 0.259496 59 United Kingdom 1.107021 51 Canada 0.481045 58 Canada 0.249083 58 Ireland 1.008478 41 United Kingdom 0.471992 56 United Kingdom 0.184405 55 Norway 0.993852 39 Australia 0.439562 50 Australia 0.08221 50 Germany 0.969006 37 Germany 0.400084 43 Singapore 0.018912 47 Australia 0.942605 34 Singapore 0.399455 43 Germany -0.02151 45 Canada 0.931298 33 Ireland 0.394884 42 Ireland -0.09297 41 Belgium 0.915216 31 Belgium 0.366539 37 Belgium -0.17318 37 Singapore 0.907909 30 New Zealand 0.363953 37 Austria -0.19884 36 New Zealand 0.881808 27 Austria 0.344536 33 New Zealand -0.21786 35 France 0.878177 27 France 0.3267 30 France -0.25131 34 Austria 0.876965 27 Israel 0.318012 29 Israel -0.33627 29 Israel 0.79484 18 Italy 0.238061 14 Italy -0.57253 18 Spain 0.677876 6 Spain 0.209473 9 Spain -0.69098 12 Slovenia 0.656568 4 Czech Republic 0.185379 5 Slovenia -0.80614 6 Italy 0.653043 3 Slovenia 0.174648 3 Czech Republic -0.81837 5 Hungary 0.631321 1 Hungary 0.157786 0 Hungary -0.92694 0 Czech Republic 0.622612 0
 • 29. Gruplandırma MinMax z-score Referans Finland 1 1 1 Lider Ülkeler United States 1 1 1 Sweden 1 1 2 Japan 2 2 1 Korea, Rep. of 2 2 1 Netherlands 2 3 2 İleri Ülkeler Norway 2 2 4 Canada 3 2 3 United Kingdom 3 3 3 Australia 3 3 4 Germany 4 4 4 Singapore 4 4 4 Ireland 4 4 4 Gelişmiş Ülkeler Belgium 4 4 4 New Zealand 4 4 5 Austria 4 4 5 France 4 4 5 Israel 5 5 5 Italy 5 5 6 Spain 6 5 6 Gelişenler Czech Republic 6 6 6 Slovenia 6 6 6 Hungary 6 6 6
 • 30. Eksik Verilerin Tamamlanması: yi 0 1 xi i i 1 ,..., N ( xi x )( y i y) ˆ 1 2 ( xi x) ˆ y ˆ x 0 1 Ülke Bileşik Göstergesi (y )
 • 31. Teşekkür ederim. cakir@metu.edu.tr