SlideShare a Scribd company logo
Yenilikte
 Temel Kavramlar          Serhat  ©
          Çakır


Bölüm 2
Yenilikte Temel KavramlarİÇERİK:
1. Yenilik Kuramı
2. Temel Tanımlar
   Yeniliğin Tanımı
   Ana Yenilik Türleri
   Yenilik Türlerinin Birbirinden
     Ayırt Edilmesi
   Yenilik Olarak
     Değerlendirilmeyen
     Değişiklikler
   Yenilik Derecesi ve Yayılma
   Yenilikçi Firma
3. Kurumsal Sınıflandırılma
Ar-Ge ve Yenilik Paradigmaları
1700’ler: Sanayi Devrimi
1870: Alman boyar maddeleri sanayiinde Ar-Ge faaliyetlerini
yürütmek üzere ayrı birimlerin organizasyon şemalarında yer
bulması
1980 öncesi: Firma içi kapalı araştırma faaliyetleri
• araştırmanın yerleşik ve düzenli birimlerde yürütülmesi
• araştırmanın gizliliği
• yenilik faaliyetlerinin başarısının bu faaliyetler üzerinde firma kontrolünün
 derecesine bağlı olduğu düşüncesi
1990’lar: İletişim, erişim ve işbirliği kavramlarının öne çıkması
• firmaların araştırma faaliyetlerinin bir bölümünü alt yüklenicilere aktarmaya
 başlaması
• bilgi paylaşımı, ortak projeler
Günümüz: Açık Yenilik
Yenilik Kuramı
“Bilgi temelli ekonomi”, gelişmiş ekonomilerde, bilgiye,
enformasyona ve yüksek vasıf düzeyine yönelik eğilimleri ve
ticaret ve kamu sektörlerince tüm bunlara hazır erişime
yönelik artan gereksinimi tanımlamak amacıyla oluşturulmuş
bir ifadedir.

Bilgi ve teknoloji gittikçe artan şekilde karmaşık hale gelmiş
ve firmalar ve diğer organizasyonlar arasındaki bağlantıların,
uzmanlaşmış bilgi edinim yolu olarak önemini artmıştır.
Buna paralel bir ekonomik gelişme de, gelişmiş
ekonomilerde hizmetlerdeki yeniliğin artışı olmuştur.
Yenilik Kuramı

Ar-Ge yenilik sürecinde hayati bir rol oynamakla birlikte,
çoğu yenilik faaliyeti Ar-Ge bazlı değildir ve yüksek vasıflı
işçilere, diğer firma ve kamu araştırma kurumlarıyla
etkileşimlere ve bilgi öğrenimi ve kullanımını olası kılan bir
organizasyonel yapıya dayanmaktadır.


Yenilik araştırması bir dizi farklı disiplini kapsamakta olup,
ekonomik yaklaşımlar tek başına, her biri önemli boyutlar
sunan çeşitli farklı kurumsal perspektişeri benimsemektedir.
Bunlar alternatif olarak sunulabilmekle ve birlikte, aynı
zamanda birbirilerini tamamlayıcı olarak da görülebilir.
Yenilik Kuramı
Bu kuramlar, firmaların
•neden yenilik yaptıkları,
•hangi güçlerin yeniliği harekete geçirdiği ve
•hangi faktörlerin yeniliği engellediği
gibi bir dizi yenilik politikası ve ölçümü konularını ele almaktadır.

Diğer önemli bir konu da, bilginin yapısı,
•nasıl biriktiği ve
•aktörler arasında nasıl aktrıldığıdır.

Son bir konuda da, yenilik süreçlerinin
•sektörel,
•bölgesel ve
•ulusal düzeylerde
nasıl geliştiğidir.
Yenilik Kuramı


Schumpeter (1934) beş yenilik türünden oluşan bir liste
önermiştir:
i) Yeni ürünlerin girişi.
ii) Yeni üretim yöntemlerinin girişi
iii) Yeni pazarların açılması
iv) Hammaddeler ve diğer girdiler için yeni tedarik
kaynaklarının geliştirilmesi.
ıv) Bir endüstride yeni pazar yaplarının yaratılması.
Yenilik Kuramı
Firmaların neden yenilik yaptıklarını anlamak çok önemlidir.

Yeni bir ürün veya süreç, yenilikçi için bir pazar avantajı olabilir. Üretkenlik artıran
süreç yenilikleri durumunda, firma rakipleri karşısında bir maliyet avantajı
kazanmakta ve bu sayede piyasadaki fiyat üzerinden daha fazla kazanç elde
etmekte veya talebin esnekliğine baglı olarak, pazar payı kazanmak ve karı
artırmak üzere rakiplerine kıyasla daha düşük fiyat daha yüksek satış
kombinasyonu kullanabilmektedir. Ürün yeniliği durumunda ise, firma, yeni bir
ürün girişi yapmak yoluyla bir rekabetçi avantaj kazanabilmekte ve bu sayede
talebi ve fiyatlandırma esnekliğini artırabilmektedir.

Firmalar aynı zamanda, ürün farklılaştırması yoluyla, yeni pazarları hedeşeyerek
te talebi artırabilirler. Organizasyonel yöntemlerdeki değişiklikler, firmaların
operasyonlarının verimliliği ve kalitesini iyileştirebilir ve dolayısıyla talebin
artmasını veya maliyetlerin düşmesini sağlayabilir.
Yenilik Kuramı
Yenilik, firmanın yenilik yapma kapasitesini artırmak suretiyle de performansı
geliştirebilir. Örneğin, üretim süreçlerinin kapasitelerini iyileştirmek, yeni ürünler
yelpazesi geliştirmeyi mümkün kılabilir ve yeni organizasyonel uygulamalar firmanın
diğer yeniliklerin geliştirilmesinde kullanılabilecek yeni bilgiler kazanma ve yaratma
yeteneğini geliştirebilir.


Organizasyonel yenilik
Pazarlama kuramları
Gelişimci yaklaşımlar


Firmada yenilik
Diğer firmalar ve kamu
araştırma kurumları ile bağlantılar
Firmaların faaliyet gösterdiği
kurumsal çerçeve.
Talebin rolü
Yenilik Kuramı
Firmalarda yenilik, firma performansını iyileştirme bakış açısıyla, bir firmanın
faaliyetlerindeki planlanmış değişiklikleri ifade etmektedir.


Yenilik kavramı, aşağıdaki değişiklikleri içermektedir:


Yenilik, yenilik faaliyetlerinin sonucu üzerindeki belirsizlikle bağlantılıdır. Yenilik
faaliyetlerinin sonucunun ne olacağı önceden bilinmemektedir, örneğin, Ar-Ge’nin
pazarlanabilir bir ürünün başarıyla ortaya çıkmasını sağlayacağı veya yeni bir
üretim sürecinin, pazarlama veya organizasyonel yöntemin uygulanması için ne
kadar zaman ve kaynak gerekeceği ve bunların ne derece başarılı olacağı önceden
bilinemez.
Yenilik yatırım içerir.
Yenilik yayılma gösterir.
Yenilik yeni bir bilgiden yararlanmayı veya mevcut bir bilginin yeni kullanımını ya da
bunların bir birleşimini içerir.
Yenilik, firma ürünlerinin talep eğrisini veya firmanın maliyet eğrisini veya firmanın
yenilik yapma kapasitesini iyileştirmek suretiyle rekabetçi bir avantaj yakalayarak
bir firmanın performansının iyileştirilmesini içerir.
Yenilik Kuramı
Ar-Ge:
Firma, yeni bilgi edinmek için temel ve uygulamalı araştırmaya,
özel buluşlar veya mevcut tekniklerin değiştirilmesine yönelik olarak
doğrudan araştırmaya girişebilir.


Firma, yapılabilir ve uygulanabilir olup olmadığını değerlendirmek
amacıyla yeni ürün veya süreç kavramları ya da başka yeni yöntemleri
geliştirebilir. Bir aşama şunları kapsayabilir:
a)geliştirme ve test etme ve
b)tasarımları veya teknik fonksiyonları değiştirmek
üzere ilave araştırma
Yenilik
Diğer yenilikçi etkinlikler:
Firma, yeniliğin bir parçası olabilen birçok Ar-Ge dışı faaliyetler de
gerçekleştirebilir.
Firma; ürünler, süreçler, pazarlama yöntemleri veya organizasyonel
değişiklikler için:
a)kullanıcılarla ilişkiler ve pazarlama yoluyla;
b)kendi yaptığı veya diğer taraşarca yapılan temel veya stratejik
araştırmalardan kaynaklanan ticarileştirme fırsatlarının kullanımı
yoluyla;
c) kendi tasarım ve geliştirme kapasiteleri yoluyla;
d) rakipleri izlemek yoluyla ve
e) danışmanlardan       yararlanmak  yoluyla  yeni  kavramlar
belirleyebilir.
Yenilik
Diğer yenilikçi etkinlikler:
Firma, patentli buluşlara ücret veya telif ücreti ödeyerek
teknik bilgi alabilir veya mühendislik, tasarım ya da diğer
danışmanlık hizmetleri yoluyla uzmanlık ve yetenek alabilir.
 İnsan becerileri geliştirilebilir (firma içi eğitim yoluyla) ya da
satın alınabilir (becerili kişileri tutarak)
Firma, diğerlerinin yenilikçi çalışmalarını içinde barındıran
teçhizat, yazılım veya ara girdilere yatırım yapabilir.
Firma, yönetim sistemlerini ve genel ticari faaliyetlerini
reorganize edebilir.
Firma, mal ve hizmetlerini satmanın ve pazarlamanın yeni
yöntemlerini geliştirebilir.
Yenilik
Genel kurumsal çevre:
Yurtiçi tüketici pazarı ve işgücündeki asgari eğitim
standartlarını belirleyen, eğitim sistemi.
Üniversite sistemi.
Uzmanlaşmış teknik eğitim sistemi.
Bilim ve araştırma ortamı.
Yayınlar, teknik, çevre ve yönetim standartları gibi, ortak
düzenlenmiş bilgi havuzları.
Firmalar tarafından yapılan yenilikleri etkileyen yenilik
politikaları ve diğer devlet politikaları.
Yenilik
Genel kurumsal çevre:
Patent yasası, vergilendirme, faiz ve kur oranlarına ilişkin
kurumsal yönetişim kuralları ve politikaları, tarifeler ve rekabet
gibi mevzuata ilişkin ve makroekonomik düzenlemeler.
Yollar ve telekomünikasyon şebekeleri dâhil iletişim altyapısı.
Örneğin, girişim sermayesine erişim kolaylığı gibi faktörleri
belirleyen finansal kurumlar.
Erişim kolaylığı ve boyutu gibi konularla birlikte müşterilerle
yakın
ilişkiler kurulmasına yönelik fırsatlar dâhil, pazar erişilebilirliği.
Tamamlayıcı sektörlerde tedarikçi firmaların varlığı dâhil,
rekabetçi çevre ve endüstri yapısı.
Sektörel ve Bölgesel Yenilik
Yenilik süreçleri; geliştirme, teknolojik değişim hızı, bağlantılar ve bilgiye erişim ile
birlikte organizasyonel yapılar ve kurumsal faktörler bazında sektörden sektöre
büyük farklılaşma göstermektedir. Bazı sektörler, hızlı değişim ve radikal
yeniliklerle karakterize edilirken, diğerleri küçük değişikliklerle tanımlanmaktadır.


Hizmetlerde yenilik:
Mallarla ilgili hizmetler (ulaştırma ve lojistik gibi),
Bilgi ile ilgili hizmetler (çağrı merkezleri gibi),
Bilgi temelli hizmetler ve insanlarla ilgili hizmetler (sağlık hizmetleri gibi).


Hizmetlerde yenilik faaliyetleri aynı zamanda, ürünler ve süreçlerde bir dizi
adımsal değişiklikten oluşan sürekli bir süreç olma eğilimindedir. Bu zaman zaman,
belli olaylar bazında hizmetlerdeki yeniliklerin, yani ürünler, süreçler ve diğer
yöntemlerde önemli bir değişiklik gerçekleştirilmesinin, teşhis edilmesini
güçleştirebilir.
Sektörel ve Bölgesel Yenilik
Düşük ve orta-teknoloji endüstrilerinde yenilik


Küçük ve orta-büyüklükteki işletmelerde yenilik
Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ’ler) gereklilikten ötürü kendi
faaliyetlerinde daha uzmanlaşmış özelliktedir. Bu, Ar-Ge, bilgi alış verişi ve,
potansiyel olarak, ticarileştirme ve pazarlama faaliyetleri için diğer firmalar ve
kamu araştırma kurumları ile etkileşiminin önemini artırmaktadır.


Bölgesel yenilik
Bölgesel faaliyetlerin firmaların yenilikçi kapasitelerini etkileyebileceği
düşüncesiyle bölgesel düzeyde yeniliğin analiz edilmesine gerekmektedir. Yenilik
faaliyeti düzeylerinde bölgesel farklılıklar büyük oranda olabilir; yenilik faaliyetini
teşvik eden ana özellikler ve faktörlerin teşhis edilmesi ile bölgesel düzeyde özel
sektörlerin geliştirilmesi yenilik sürecinin anlaşılmasında yardım sağlayabilir ve
politikanın detaylandırılması gerekir. Ulusal yenilik sistemlerine paralel olarak,
bölgesel yenilik sistemleri de geliştirilmelidir.
Sektörel ve Bölgesel Yenilik
Küreselleşme
Ulusal yenilik sistemleri, yeniliği etkileyen faktörlerin çoğunun, kurumsal faktörler,
kültür ve değerler gibi, ulusal olduğu fikrini temel almaktadır. Aynı zamanda, yenilik
süreçlerinin, birçok yönden, uluslararası olduğu da açıktır. Teknoloji ve bilgi sınırlar
ötesine akar. Firmalar, yabancı firmalar ve üniversiteler ile etkileşime girer. Firmalar
ve rakipleri anlamında, birçok pazar küreseldir. İnternet, diğer ülkelerdeki firmalar
ile iletişim kurma ve iş yapma fırsatlarını büyük ölçüde genişletmiştir.
Her yeni fikir yenilikmidir?
Her değişiklik yenilikmidir?
“Innovation distinguishes between a leader and a follower.”
TEMEL TANIMLAR
YENİLİK (İnovasyon)

Ar-Ge parayı bilgiye döndüren,
Yenilik bilgiyi paraya döndüren
süreçtir.
Esko Aho,
Finlandiya
Eski Başbakanı
Yenilik Tanımı
   Bir yenilik, işletme içi uygulamalarda, işyeri
organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli
derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya
süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir
organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir.

Yeniliğin bu geniş tanımı, çok geniş bir yenilikler yelpazesini
içermektedir.


Bir yenilik için asgari koşul, ürün, süreç, pazarlama yöntemi veya
organizasyonel yöntemin firma için yeni (veya önemli derecede
iyileştirilmiş) olmasıdır.
Yenilik Faaliyetleri
Yenilik faaliyetleri, yeniliklerin uygulanmasına yol açan veya
yol açması öngörülen tüm bilimsel, teknolojik, organizasyonel,
finansal ve ticari adımlardır. Bazı yenilik faaliyetleri kendi
başlarına yenilikçi iken, diğerleri yeni faaliyetler olmamakla
birlikte yeniliklerin gerçekleştirilmesi için gereklidir. Yenilik
faaliyetleri aynı zamanda, özel bir yeniliğin geliştirilmesi ile
doğrudan ilişkili olmayan Ar-Ge’yi de içermektedir.


Yeniliğin genel bir özelliği, gerçekleştirilmiş olması gerektiğidir.
Yenilikçi Firma
Yenilikçi firma, göz önüne alınan dönem süresince bir yenilik gerçekleştirmiş olan
firmadır.


Bir ürün/süreç yenilikçisi firma göz önüne alınan dönem süresince yeni veya önemli
derecede iyileştirilmiş bir ürün veya süreç gerçekleştirmiş olan firmadır.
Yenilik Türleri:
Dört tür yenilik ayrımı yapılmaktadır:
1.Ürün yenilikleri,
2.Süreç yenilikleri,
3.Pazarlama yenilikleri ve
4.Organizasyonel yenilikler.
Ürün Yeniliği
Bir ürün yeniliği, mevcut özellikleri veya öngörülen
kullanımlarına göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir
mal veya hizmetin ortaya konulmasıdır. Bu; teknik özelliklerde,
bileşenler ve malzemelerde, birleştirilmiş yazılımda, kullanıcıya
kolaylığında ve diğer işlevsel özelliklerinde önemli derecede
iyileştirmeleri içermektedir.


Yeni ürün
Bir ürünün teknik özelliklerinde yalnızca küçük çaplı değişiklikler yaparak o ürün için yeni bir
kullanım geliştirmek
Mevcut ürünlere yapılan önemli derecede iyileştirmeler
Hizmetlerde ürün yenilikleri; sağlanma biçimlerinde yapılan önemli iyileştirmeleri
Tasarım
Süreç Yeniliği
Bir süreç yeniliği yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir
üretim veya teslimat yönteminin gerçekleştirilmesidir. Bu yenilik,
teknikler, teçhizat ve/veya yazılımlarda önemli değişiklikleri
içermektedir.


Süreç yenilikleri, birim üretim veya teslimat maliyetlerinin azaltmak, kaliteyi
artırmak veya yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş ürünler üretmek veya teslim
etmek üzere öngörülebilir.


Üretim yöntemleri, mal ve hizmet üretmek amacıyla kullanılan teknikleri, teçhizatı
ve yazılımları kapsamaktadır.


Süreç yenilikleri, hizmet yaratılması ve tedariğine ilişkin yeni veya önemli derecede
iyileştirilmiş yöntemleri içermektedir
Pazarlama Yeniliği
Bir pazarlama yeniliği, ürün tasarımı veya ambalajlaması, ürün
konumlandırması, ürün tanıtımı (promosyonu) veya
fiyatlandırmasında önemli değişiklikleri kapsayan yeni bir
pazarlama yöntemidir.


Pazarlama yenilikleri, firmanın satışlarını artırmak amacıyla, müşteri ihtiyaçlarına
daha başarılı şekilde cevap vermeyi, yeni pazarlar açmayı veya bir firma ürününü
pazarda yeni bir şekilde konumlandırmayı hedeşemektedir.


Pazarlama yeniliğinin, bir firmanın pazarlama araçlarındaki diğer değişikliklere
kıyasla ayırt edici özelliği, firma tarafından daha önce kullanılmamış bir pazarlama
yönteminin uygulanmasıdır.
Organizasyonel Yenilik
Bir organizasyonel yenilik, firmanın ticari uygulamalarında,
işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde yeni bir
organizasyonel yöntem uygulanmasıdır.
Organizasyonel Yenilik

Organizasyonel yeniliklerin, idari maliyetlerini ve işlem maliyetlerini düşürmek,
işyeri memnuniyetini iyileştirmek, ticari olmayan varlıklara erişim kazanmak ya da
araç gereç maliyetlerini düşürmek suretiyle firma performansını artırması olabilir.


Firmada daha önce kullanılmamış ve yönetim tarafından alınan stratejik kararların
bir sonucu olan bir organizasyonel yöntem (ticari uygulamalar, işyeri organizasyonu
veya dış ilişkilerde) değişiklikleri.


Diğer firmalarla birleşmek veya bunları satın almak, firma başka firmalarla ilk kez
birleşmekte veya ilk kez başka firmaları satınalmakta olsa bile, organizasyonel
yenilik olarak değerlendirilmez. Bununla birlikte, firmanın birleşme veya satın alma
sürecinde yeni organizasyon yöntemleri geliştirmesi veya benimsemesi halinde,
birleşme ve satın almalar da organizasyonel yenilikleri içerebilir.
Yenilik türlerinin birbirinden ayırt edilmesiBirçok yenilik, birden fazla yenilik türünün özelliklere sahip olabilir. Bu
yenilikleri tek bir türde sınışandırmak, firmalar tarafından girişilen
yenilik faaliyetlerinin türleri anlamında, hem zor hem de yanıltıcı
olabilmektedir.
Yenilik türlerinin birbirinden ayırt edilmesi
Ürün ve süreç yeniliklerini birbirinden ayırt etmek:


Mallara ilişkin olarak, ürünler ve süreçler arasındaki farklılık nettir. Ancak,
hizmetlere ilişkin olarak, çoğu hizmetin üretimi, teslimi ve tüketiminin aynı anda
meydana gelebilmesinden ötürü, söz konusu farklılık daha az nettir. Ayırt edici
ilkelerden bazıları aşağıdaki gibidir:


 Yenilik, müşterilere sunulan hizmetin yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş
özelliklerini kapsıyor ise bu bir ürün yeniliğidir.
  Yenilik, hizmeti gerçekleştirmek için kullanılan yeni veya önemli derecede
iyileştirilmiş yöntemleri, teçhizatı ve/veya becerileri kapsıyor ise bu bir süreç
yeniliğidir.
 Yenilik, hem sunulan hizmetin özelliklerinde hem de hizmeti gerçekleştirmek için
kullanılan yöntemler, teçhizat ve/veya becerilerde
önemli iyileştirmeleri kapsıyor ise bu hem bir ürün hem de bir süreç
yeniliğidir.
Ürün yenilikleri ile pazarlama yeniliklerini birbirinden ayırt etmek:


Ürün ve pazarlama yeniliklerine ilişkin ana ayırt edici faktör, ürünün işlevleri veya
kullanımlarındaki önemli derecede bir değişikliktir. Mevcut ürünlere kıyasla önemli
derecede iyileştirilmiş işlevsel özelliklere veya kullanıcı özelliklerine sahip mal veya
hizmetler, ürün yenilikleridir. Diğer yandan, mevcut bir ürünün tasarımında önemli bir
değişikliği kapsayan yeni bir pazarlama konseptinin benimsenmesi, bir pazarlama
yeniliği olup, ürünün işlevsel özellikleri ya da kullanıcı özellikleri önemli derecede
değiştirilmediği müddetçe, bir ürün yeniliği değildir. Bir örnek olarak, iyileştirilmiş
performanslı (nefes alabilir, su sızdırmaz, vb.) yeni kumaşlar kullanılarak üretilen
giysiler, ürün yenilikleri olmakla birlikte, yeni bir müşteri grubuna yönelik olarak
öngörülen giysiler için ya da ürüne daha yüksek derecede kişiye özellik kazandırmak
(dolayısıyla ürünün bir önceki versiyonuna kıyasla daha yüksek kar marjı sağlamak)
amacıyla yeni bir şeklin ilk kez piyasaya sürülmesi, bir pazarlama yeniliğidir.
Bazı durumlarda, firmanın mevcut ürünlerde, hem ürünün işlevlerinde ve
kullanımlarında hem de ürünün yeni bir pazarlama konseptinin parçası olan biçimi ve
görünüşü ya da ambalajlamas›nda önemli derecede değişiklikleri kapsayan
değişiklikler gerçekleştirmesi durumunda, yenilikler hem ürün hem de pazarlama
yenilikleri olarak değerlendirilebilir.
Yenilik türlerinin birbirinden ayırt edilmesi
Hizmet (ürün) yenilikleri ile pazarlama yeniliklerini birbirinden
ayırt etmek:
Hizmet yenilikleri ile pazarlama yenilikleri arasındaki ana ayırt edici faktör,
yeniliğin bir pazarlama yöntemi ya da bir hizmet (yani, ürün) içerip içermediğidir.
Firmalar genellikle satış/pazarlama yöntemleri ile ürünleri arasında ayrım
yapabilecektir.


Buradaki ayrım, firmanın iş konusunun yapısına göre değişebilir. Buna bir örnek,
Internet satışlarını kapsayan bir yeniliktir. Mal üreten ve satan bir firma için,
elektronik ticaretin ilk kez uygulamaya konulması, ürün konumlandırmasında bir
pazarlama yeniliğidir. Elektronik ticaret iş alanındaki firmalar (örnek, “müzayede”
firmalar›, diğer firmaların kendi ürünlerini satmasına ve reklamını yapmasına
olanak tanıyan web sitesi sağlayıcıları, seyahat biletleri düzenleyen firmalar, vb.)
“satış hizmetleri” sunmaktadır. Bu firmalar için, sahip oldukları web sitesinin
özellikleri veya kapasitelerinde önemli bir değişiklik bir ürün (hizmet) yeniliğidir.


Bazı yenilikler, hem ürün hem de pazarlama yenilikleridir; örneğin, bir firma, hem
ürünlerinin pazarlamasının yeni bir yolunu tanıtan (doğrudan satış) hem de
müşterilerine ilave hizmetler (örnek, onarım) ile ürün bilgilerini sunan yeni bir satış
ve müşteri hizmet operasyonu gerçekleştirebilir.
Yenilik türlerinin birbirinden ayırt edilmesi
Süreç ve pazarlama yeniliklerini birbirinden ayırt etmek


Hem süreç hem de pazarlama yenilikleri, bilgi veya mal taşımanın yeni
yöntemlerini kapsayabilmekle birlikte, amaçları farklıdır. Süreç yenilikleri, birim
maliyetleri düşürmeyi ya da ürün kalitesini artırmayı amaçlayan üretim ve teslimat
yöntemleri ile diğer yardımcı destek faaliyetlerini kapsarken, pazarlama yenilikleri,
ürün konumlandırma veya itibar kazanmada değişiklikler yoluyla, satış hacmini
veya pazar payını artırmayı amaçlamaktadır.


Belirsiz durumlar, yeni satış kanallarının tanıtımını kapsayan pazarlama
yeniliklerinde ortaya çıkabilir. Örneğin, yeni bir satış kanalının (yani, mal ve
ürünlerin müşterilere satılmasının yeni bir yolu) tanıtımını kapsayan yenilikler aynı
zamanda yeni lojistik yöntemlerinin (yani, ürünlerin taşınması, depolanması ve
idaresi) gerçekleştirilmesini de içerebilir. Bu yeniliklerin hem satışları artırması
hem de birim dağıtım maliyetlerini azaltması amaçlanıyorsa, bunlar hem süreç
hem de pazarlama yenilikleri olarak düşünülmelidir..
Süreç yenilikleri ile organizasyonel yenilikleri birbirinden ayırt etmek:


Süreç yenilikleri ile organizasyonel yenilikleri birbirinden ayırt etmek , her iki
yenilik türünün de yeni ve daha verimli üretim, teslimat ve dâhili organizasyon
konseptleri yoluyla maliyetleri düşürme girişiminde bulunmasındandan ötürü, en
sık karşılaşılan belirsizlik durumudur.


Bu sebeple birçok yenilik her iki yenilik türünden de boyutlar içermektedir.
Örneğin, yeni süreçlerin ortaya konması aynı zamanda, grup çalışması gibi yeni
organizasyonel yöntemlerin ilk defa kullanımını da kapsayabilir. Bir toplam kalite
yönetim sisteminin ilk kez uygulanması gibi organizasyonel yenilikler; belli türdeki
kusurlardan sakınmak amacıyla yeni üretim lojistik sistemleri gibi üretim
yöntemlerinde önemli iyileşmeleri ve yeni yazılım ile yeni BİT teçhizatına dayalı
daha verimli bilgi sistemleri de içerebilir.
Yenilik türlerinin birbirinden ayırt edilmesi
Süreç yenilikleri ile organizasyonel yenilikleri birbirinden ayırt etmek
(devam):


Süreç ve/veya organizasyonel yeniliklerin birbirinden ayırt edilmesine ilişkin bir
başlangıç noktası faaliyetin türüdür: Süreç yenilikleri esas olarak yeni teçhizat,
yazılım ve özel teknikler ya da usullerin gerçekleştirilmesi ile ilgilenirken;
organizasyonel yenilikler esas olarak insanlar ve işin organizasyonu ile
ilgilenmektedir. Belirsiz durumlarda bu iki yeniliıi birbirinden ayırt etmeye yönelik
ilkeler aşağıdaki gibidir:
 Yeniliğin, birim maliyetleri düşürmesi ya da ürün kalitesini artırması öngörülen
yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş üretim veya arz yöntemlerini kapsaması
durumunda, bu bir süreç yeniliğidir.
 Yeniliğin, firmanın ticari uygulamaları, işyeri organizasyonu ya da dış ilişkilerinde
yeni organizasyonel yöntemlerin ilk kez kullanımını kapsaması durumunda, bu bir
organizasyonel yeniliktir.
 Yeniliğin, hem yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş üretim veya tedarik
yöntemlerini hem de organizasyonel yöntemlerin ilk kez kullanımını kapsaması
durumunda, bu hem bir süreç yeniliği hem de bir organizasyonel yeniliktir.
Yenilik türlerinin birbirinden ayırt edilmesi
Pazarlama yenilikleri ile organizasyonel yenilikleri birbirinden
ayırt etmek:


Belirsiz durumlar, ilk kez hem pazarlama hem de organizasyonel
yöntemlerin tanıtımını kapsayan yenilikler durumunda ortaya çıkabilir.
Yukarıda belirtildiği gibi, bir yenilik her iki yenilik türünün de özelliklerine
sahip ise, bu durumda söz konusu yenilik hem bir pazarlama yeniliği hem
de bir organizasyonel yeniliktir. Ancak, satış faaliyetlerini (örneğin,
satışların diğer departmanlarla entegrasyonunu) kapsayan fakat yeni
pazarlama yöntemlerinin ortaya konulmasını kapsamayan organizasyonel
yenilikler, pazarlama yenilikleri değildir.
Yenilik olarak değerlendirilmeyen değişiklikler


Bir sürecin, bir pazarlama yönteminin veya bir
organizasyon yönteminin kullanımının veya bir
ürün pazarlamasının durdurulması
Basit sermaye yenileme veya artırımı
Yalnızca faktör fiyatlarındaki değişimlerden
kaynaklanan değişiklikler
 • Örneğin, ayni model bilgisayarın, sadece bilgisayar çiplerinin fiyatının
  düşmesi nedeniyle daha düşük bir fiyata imal edilmesi ve satılması
  durumunda bir yenilik ortaya çıkmaz.
Yenilik olarak değerlendirilmeyen değişiklikler


Kişiselleştirme
 • Özel üretim firmaları, müşterilerin siparişlerine göre tek ve sıklıkla
  karmaşık maddeler üretmektedir. Bir kerelik üretilen bu ürün, firmanın
  daha önceden üretmiş olduğu ürünlerden önemli derecede farklı
  özellikler sergilemedikçe, bu bir ürün yeniliği değildir.

Düzenli, mevsimsel ve diğer döngüsel değişiklikler
Yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş ürünlerin
ticareti
Yenilik derecesi ve yayılma
Tanım gereği, tüm yenilikler belli bir derece yeni olma durumu içermelidir.
Yeniliklerin yeni olmalarına ilişkin üç kavram bulunmaktadır:
firma için yeni,
 • Bir yenilik için minimum giriş düzeyi, firma için yeni olmasıdır. Bir ürün, süreç, pazarlama
  yöntemi veya organizasyonel yöntem zaten diğer firmalar tarafından gerçekleştirilmiş
  olabilir, fakat söz konusu yöntem firma için yeni ise (ya da ürün ve süreçler durumunda:
  önemli derecede iyileştirilmiş ise) bu o firma için bir yeniliktir.
Yenilik derecesi ve yayılma
pazar için yeni ve
dünya için yeni.
 • Pazar için yeni ve dünya için yeni kavramları, belli bir yeniliğin zaten diğer firmalar tarafından
  gerçekleştirilmiş olup olmadığı ya da firmanın söz konusu yeniliği pazarda veya endüstride
  ya da dünya genelinde ilk defa gerçekleştiren firma olup olmadığı ile ilgilidir. Yenilikleri ilk
  defa geliştiren firmalar, yenilik sürecinin itici güçleri olarak değerlendirilebilir.
 • Birçok yeni fikir ve bilgi bu firmalardan kaynaklanmakla birlikte, yeniliklerin ekonomik etkisi
  ise söz konusu yeniliklerin diğer firmalar tarafından benimsenmesine bağlı olacaktır.
  Yeniliğin derecesi hakkında bilgi; yenilik geliştiricileri ve benimseyicilerini (uyarlayıcılarını)
  teşhis etmek, yayılma modellerini incelemek ve pazar liderleri ile takipçilerini ortaya
  çıkarmakıüzere kullanılabilir.
Yenilikçi Firma
Yenilikçi firma, göz önüne alınan dönem süresince bir yenilik gerçekleştirmiş
olan firmadır.
Yenilikçi Firma

Bir yenilikçi firmanın temel tanmı en az bir yenilik gerçekleştirmiş olan
firma iken, bir ürün veya süreç yenilikçisi, bir ürün veya süreç yeniliği
gerçekleştirmiş bir firma olarak tanımlanır.
Firmalar, gerçekte bir yenilik gerçekleştirmemiş olmalarına rağmen ilgili
dönem için yenilik faaliyetlerinde bulunmuş olabilirler. Gelecekte
gerçekleştirilmesi planlananlar dâhil, yeniliklerin geliştirilmesi veya
gerçekleştirilmesine dâhil olan tüm faaliyetler birer yenilik faaliyetidir.
Belli bir dönem süresince, yenilik faaliyetleri üç çeşit olabilir:
Başarılı: Yeni bir yeniliğin gerçekleştirilmesi başarıyla sonuçlandırılmıştır
(mutlaka ticari açıdan başarılı olması gerekmez).
Sürüyor: Çalışma süreci devam ediyor, ancak henüz bir yeniliğin
gerçekleştirilmesi süreci sonuçlandırılmamıştır.
Vazgeçilmiş: Bir yenilik gerçekleştirilmeden önce faaliyetten vazgeçilmiştir
Ana ekonomik faaliyete göre sınıflandırma
Madencilik ve taş Ocakçılığı
                           •  işlenmiş metal ürünleri (makine ve teçhizat
İmalat                          hariç)
Gıda ürünleri ve içecekler
                           •  Makineler b.y.s.
Tütün ürünleri
                           •  Ofis, muhasebe ve hesaplama makineleri
Tekstil ürünler
                           •  Elektrik makineleri
Giyim eşyası ve kürk                      Elektronik teçhizat (radyo, TV ve iletişim araçları)
Deri ürünleri ve ayakkabı                   Elektronik parçalar (yarı iletkenler dâhil)

Ahşap ve mantar (mobilya değil)            •  Televizyon, radyo ve iletişim teçhizatı
Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri         •  Tıbbi, hassas ve optik cihazlar, kol saatleri,
Yayın, baskı ve kayıtlı medyanın çoğaltılması
                             saatler (aletler)
Kok kömürü, rafine petrol ürünleri ve nükleer yakıt
                           •  Motorlu taşıtlar
Kimyasallar ve kimyasal ürünler            •  Diğer taşımacılık teçhizatı
                                Gemiler
İlaçlar hariç kimyasal ürünler
                                Uzay gemileri
İlaçlar                            Diğer taşımacılık teçhizatı b.y.s.
Kauçuk ve plastik ürünleri              •  Mobilya, diğer imalatlar b.y.s.
Metal olmayan mineral ürünler                 Mobilya
                                Diğer imalatlar b.y.s.
Temel metaller
 Temel metaller, demirli               •  Geri dönüştürme
 Temel metaller, demirsiz
                           •  Elektrik, gaz ve su temini
Ana ekonomik faaliyete göre sınıflandırma
İnşaat                    •  Finansal aracılık
                       •  Gayrimenkul, kiralama
Pazarlana hizmetler
                       •  Bilgisayar ve ilgili faaliyetler
Motorlu taşıtlar ve mortosikletlerin bakım ve
onarımı, satşı, perakendeciliği        •  Yazılım danışmanlığı ve temini
Diğer toptan ticaret             •  Diğer bilgisayar hizmetleri b.y.s.
                       •  Araştırma ve geliştirme
Diğer perakende ticaret
                       •  Diğer ticari faaliyetler
Oteller ve restoranlar
                       •  Mimari, mühendislik ve diğer teknik faaliyetler
Kara taşımacılığı ve boru hatlarıyla iletim  •  Diğer ticari faaliyetler b.y.s.
Su taşımacılığı
Hava taşımacılığı
Destekleyici ve yardımcı taşımacılık
faaliyetleri, seyahat acenteleri
                       •  ISIC -The International Standard of
Posta ve telekomünikasyon             Industrial Classification
Posta                    •  NACE - Classification of Economic
Telekomünikasyon                 Activities in the European Community
Büyüklüğe göre sınıflandırma
Firmaların büyüklüğü çalışan sayısına göre değerlendirilmektedir:
• 0
• 1-9
• 10 - 49
• 50 - 99
• 100 - 249
• 250 - 499
• 500 - 999
• 1000 - 4999
• 5000 ve üstü.

Kurum tipine göre sınıflandırma:
• Özel teşebbüs:
 • Ulusal
 • Çokuluslu

• Kamu
Büyüklüğe göre sınıflandırma

Genel teşebbüs özelliklerine göre sınıflandırma:
• Faaliyet biçimi, kategoriler: sermaye–yoğun/emek–yoğun/bilgi- yoğun.
• Üretilen malların türü, kategoriler: tüketici malları/ara mallar/yatırım malları.
• İhracat yoğunluğu, satış geliri/ciro oranı şeklinde teşebbüsün ihracat hacmi
• Coğrafi konum


Yenilik göstergelerine göre sınıflandırma:
• Yenilik veya Ar-Ge yoğunluğu, yenilik harcaması (ya da Ar-Ge harcaması) ile ciro arasındaki oran.
• Diğer teşebbüsler/kamu kurumları ile işbirliği.
Ar-Ge ve İnovasyon (Yenilik)
İÇERİK:

•Ar-Ge ve Yenilik-Temel Kavramlar
•Ar-Ge ve Yenilik Göstergeleri
•Kompozit Ar-Ge ve Yenilik Göstergeleri
•Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Sistemi Performansı
•Uygulama: Kompozit Ar-Ge ve Yenilik Göstergeleri
• Uluslararası Bilim Teknoloji ve Yenilik Sistemleri, Ülke Örneklerinin
Türkiye ile Mukayesesi
•Yenilikte Yeni Paradigma Değişiklikleri: Açık Yenilik
•Uygulama: Ülke Örnekleri


Serhat Çakır
e-mail: cakir@metu.edu.tr

Tel: 2105063 (ODTÜ)
Cep: 0533 417 24 19
Teşekkür ederim.


    cakir@metu.edu.tr

More Related Content

What's hot

Tese gestão estratégica de pessoas
Tese gestão estratégica de pessoasTese gestão estratégica de pessoas
Tese gestão estratégica de pessoas
Ronilson de Souza Luiz
 
Örgüt Kuramı
Örgüt KuramıÖrgüt Kuramı
Örgüt Kuramı
Emre Aydın
 
05. Teoria das Relações Humanas
05. Teoria das Relações Humanas05. Teoria das Relações Humanas
05. Teoria das Relações Humanas
Debora Miceli
 
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)
Salih GÜMÜŞ
 
İş değerleme ve ücret yöneti̇mi̇
İş değerleme ve ücret yöneti̇mi̇İş değerleme ve ücret yöneti̇mi̇
İş değerleme ve ücret yöneti̇mi̇Tugba Ozen
 
Kurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumlulukKurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumlulukKeskin Bicak
 
1. üni̇te (iNSAN KAYNAKLARI yÖNETİMİ
1. üni̇te (iNSAN KAYNAKLARI yÖNETİMİ1. üni̇te (iNSAN KAYNAKLARI yÖNETİMİ
1. üni̇te (iNSAN KAYNAKLARI yÖNETİMİ
Mehmet Akif Çakırer
 
Denetim modellerii
Denetim modelleriiDenetim modellerii
Denetim modellerii
yasemin ünsal
 
Gestão da inovação nas empresas
Gestão da inovação nas empresasGestão da inovação nas empresas
Gestão da inovação nas empresas
Universidade de Pernambuco
 
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirmeİnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
Osman Nar
 
ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKA
ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKAÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKA
ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKA
Yunus Emre Sarıgül
 
öğrenen organizasyonlar -örneklerle anlatım
öğrenen organizasyonlar -örneklerle anlatımöğrenen organizasyonlar -örneklerle anlatım
öğrenen organizasyonlar -örneklerle anlatım
ışıl karapınar
 
Toplam Kalite Yonetimi
Toplam Kalite YonetimiToplam Kalite Yonetimi
Toplam Kalite Yonetimi
Tur Kan
 
İş Değerleme
İş Değerleme İş Değerleme
İş Değerleme
Uğurcan Yurtsever
 
Liderança e Gestão
Liderança e GestãoLiderança e Gestão
Liderança e Gestão
leopoa
 
Yalın Organizasyonlar
Yalın OrganizasyonlarYalın Organizasyonlar
Yalın Organizasyonlar
Hikmet Maraşli
 
Stratejik Yönetim - Bölüm-1
Stratejik Yönetim - Bölüm-1Stratejik Yönetim - Bölüm-1
Stratejik Yönetim - Bölüm-1Ali KAHRAMAN
 

What's hot (20)

Tese gestão estratégica de pessoas
Tese gestão estratégica de pessoasTese gestão estratégica de pessoas
Tese gestão estratégica de pessoas
 
Inovasyon Sunusu
Inovasyon SunusuInovasyon Sunusu
Inovasyon Sunusu
 
Örgüt Kuramı
Örgüt KuramıÖrgüt Kuramı
Örgüt Kuramı
 
05. Teoria das Relações Humanas
05. Teoria das Relações Humanas05. Teoria das Relações Humanas
05. Teoria das Relações Humanas
 
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)
 
İş değerleme ve ücret yöneti̇mi̇
İş değerleme ve ücret yöneti̇mi̇İş değerleme ve ücret yöneti̇mi̇
İş değerleme ve ücret yöneti̇mi̇
 
Kurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumlulukKurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumluluk
 
Liderlik
LiderlikLiderlik
Liderlik
 
1. üni̇te (iNSAN KAYNAKLARI yÖNETİMİ
1. üni̇te (iNSAN KAYNAKLARI yÖNETİMİ1. üni̇te (iNSAN KAYNAKLARI yÖNETİMİ
1. üni̇te (iNSAN KAYNAKLARI yÖNETİMİ
 
Denetim modellerii
Denetim modelleriiDenetim modellerii
Denetim modellerii
 
Gestão da inovação nas empresas
Gestão da inovação nas empresasGestão da inovação nas empresas
Gestão da inovação nas empresas
 
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirmeİnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
 
ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKA
ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKAÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKA
ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKA
 
öğrenen organizasyonlar -örneklerle anlatım
öğrenen organizasyonlar -örneklerle anlatımöğrenen organizasyonlar -örneklerle anlatım
öğrenen organizasyonlar -örneklerle anlatım
 
Toplam Kalite Yonetimi
Toplam Kalite YonetimiToplam Kalite Yonetimi
Toplam Kalite Yonetimi
 
Liderlik sunum
Liderlik sunumLiderlik sunum
Liderlik sunum
 
İş Değerleme
İş Değerleme İş Değerleme
İş Değerleme
 
Liderança e Gestão
Liderança e GestãoLiderança e Gestão
Liderança e Gestão
 
Yalın Organizasyonlar
Yalın OrganizasyonlarYalın Organizasyonlar
Yalın Organizasyonlar
 
Stratejik Yönetim - Bölüm-1
Stratejik Yönetim - Bölüm-1Stratejik Yönetim - Bölüm-1
Stratejik Yönetim - Bölüm-1
 

Viewers also liked

Inovasyon
InovasyonInovasyon
Inovasyon
simalpesen
 
5) Bilesik Ar Ge Ve Yenilik Gostergeleri
5) Bilesik Ar Ge Ve Yenilik Gostergeleri5) Bilesik Ar Ge Ve Yenilik Gostergeleri
5) Bilesik Ar Ge Ve Yenilik Gostergeleriserhatcakir
 
4) Ulusal Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri
4) Ulusal Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri4) Ulusal Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri
4) Ulusal Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleriserhatcakir
 
3) Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri
3) Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri3) Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri
3) Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleriserhatcakir
 
FrenchBK Presents: C+C // The Innovasion Issue
FrenchBK Presents: C+C // The Innovasion IssueFrenchBK Presents: C+C // The Innovasion Issue
FrenchBK Presents: C+C // The Innovasion Issue
Alisa Leonard
 
Inovasyon
InovasyonInovasyon
Inovasyon
egitimpress
 
Değişim ve yenilikçilik(İnovasyon)
Değişim ve yenilikçilik(İnovasyon)Değişim ve yenilikçilik(İnovasyon)
Değişim ve yenilikçilik(İnovasyon)
Holistik Danışmanlık Hiz. Ltd.Şti.
 
Rekabet Üstünlüğü Seminer
Rekabet Üstünlüğü SeminerRekabet Üstünlüğü Seminer
Teknoloji ve Tasarım Dersi inovasyon sunusu
Teknoloji ve Tasarım Dersi inovasyon sunusuTeknoloji ve Tasarım Dersi inovasyon sunusu
Teknoloji ve Tasarım Dersi inovasyon sunusu
guest62faa1
 
Rekabet Stratejileri
Rekabet StratejileriRekabet Stratejileri
Rekabet Stratejileri
COSKUN CAN AKTAN
 
Pazarlama büyüme stratejileri
Pazarlama büyüme stratejileriPazarlama büyüme stratejileri
Pazarlama büyüme stratejileri
sedadoc
 
General Electric Presentation
General Electric PresentationGeneral Electric Presentation
General Electric Presentation
scholarballer51
 
GE Case Study
GE Case StudyGE Case Study
GE Case Study
Lauren D. Perry
 
Indices 25 feb 2014
Indices 25 feb 2014Indices 25 feb 2014
Indices 25 feb 2014
Investors Empowered
 
Spotmakers
SpotmakersSpotmakers
Spotmakers
alladvertising
 
Viewpoint
ViewpointViewpoint
Viewpoint
alladvertising
 
20160112ファンタジスタ発表資料
20160112ファンタジスタ発表資料20160112ファンタジスタ発表資料
20160112ファンタジスタ発表資料
Hiroki Shimono
 
MomentFeed - The Social Marketing Platform for Mobile
MomentFeed - The Social Marketing Platform for MobileMomentFeed - The Social Marketing Platform for Mobile
MomentFeed - The Social Marketing Platform for Mobile
MomentFeed
 

Viewers also liked (20)

Inovasyon
InovasyonInovasyon
Inovasyon
 
5) Bilesik Ar Ge Ve Yenilik Gostergeleri
5) Bilesik Ar Ge Ve Yenilik Gostergeleri5) Bilesik Ar Ge Ve Yenilik Gostergeleri
5) Bilesik Ar Ge Ve Yenilik Gostergeleri
 
4) Ulusal Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri
4) Ulusal Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri4) Ulusal Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri
4) Ulusal Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri
 
3) Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri
3) Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri3) Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri
3) Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri
 
FrenchBK Presents: C+C // The Innovasion Issue
FrenchBK Presents: C+C // The Innovasion IssueFrenchBK Presents: C+C // The Innovasion Issue
FrenchBK Presents: C+C // The Innovasion Issue
 
Inovasyon
InovasyonInovasyon
Inovasyon
 
Değişim ve yenilikçilik(İnovasyon)
Değişim ve yenilikçilik(İnovasyon)Değişim ve yenilikçilik(İnovasyon)
Değişim ve yenilikçilik(İnovasyon)
 
Yeşil inovasyon sunum
Yeşil inovasyon sunumYeşil inovasyon sunum
Yeşil inovasyon sunum
 
Rekabet Üstünlüğü Seminer
Rekabet Üstünlüğü SeminerRekabet Üstünlüğü Seminer
Rekabet Üstünlüğü Seminer
 
Teknoloji ve Tasarım Dersi inovasyon sunusu
Teknoloji ve Tasarım Dersi inovasyon sunusuTeknoloji ve Tasarım Dersi inovasyon sunusu
Teknoloji ve Tasarım Dersi inovasyon sunusu
 
Rekabet Stratejileri
Rekabet StratejileriRekabet Stratejileri
Rekabet Stratejileri
 
Pazarlama büyüme stratejileri
Pazarlama büyüme stratejileriPazarlama büyüme stratejileri
Pazarlama büyüme stratejileri
 
General Electric Presentation
General Electric PresentationGeneral Electric Presentation
General Electric Presentation
 
GE Case Study
GE Case StudyGE Case Study
GE Case Study
 
Indices 25 feb 2014
Indices 25 feb 2014Indices 25 feb 2014
Indices 25 feb 2014
 
Spotmakers
SpotmakersSpotmakers
Spotmakers
 
My fivefirefox
My fivefirefoxMy fivefirefox
My fivefirefox
 
Viewpoint
ViewpointViewpoint
Viewpoint
 
20160112ファンタジスタ発表資料
20160112ファンタジスタ発表資料20160112ファンタジスタ発表資料
20160112ファンタジスタ発表資料
 
MomentFeed - The Social Marketing Platform for Mobile
MomentFeed - The Social Marketing Platform for MobileMomentFeed - The Social Marketing Platform for Mobile
MomentFeed - The Social Marketing Platform for Mobile
 

Similar to 2) Yenilik Temel Kavramlar

İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)
İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)
İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)
SERDAR BELBAĞ
 
Açık İnovasyonun Firmalara Sağladığı Yararlar (Serhat SAĞ)
Açık İnovasyonun Firmalara Sağladığı Yararlar (Serhat SAĞ)Açık İnovasyonun Firmalara Sağladığı Yararlar (Serhat SAĞ)
Açık İnovasyonun Firmalara Sağladığı Yararlar (Serhat SAĞ)
Serhat SAĞ
 
Değişim mühendisliği2
Değişim mühendisliği2Değişim mühendisliği2
Değişim mühendisliği2ilker kayar
 
İnavasyon değişim
İnavasyon değişimİnavasyon değişim
İnavasyon değişim
Selman Kaymaz
 
Bilgi ekonomisi
Bilgi ekonomisiBilgi ekonomisi
Bilgi ekonomisi
cingen
 
KÜMELENMEYLE KAPALI İNOVASYONDAN AÇIK İNOVASYONA
KÜMELENMEYLE KAPALI İNOVASYONDAN AÇIK İNOVASYONAKÜMELENMEYLE KAPALI İNOVASYONDAN AÇIK İNOVASYONA
KÜMELENMEYLE KAPALI İNOVASYONDAN AÇIK İNOVASYONA
Optimist Dergi
 
Bağlantıları Kurabilen Kazanır
Bağlantıları Kurabilen KazanırBağlantıları Kurabilen Kazanır
Bağlantıları Kurabilen Kazanır
Novida Global
 
Sistem analizi ve yönetim bilgi sistemleri
Sistem analizi ve yönetim bilgi sistemleriSistem analizi ve yönetim bilgi sistemleri
Sistem analizi ve yönetim bilgi sistemleriGokhan Gokkurt
 
Novida Dijital Dönüşüm Süreçleri
Novida Dijital Dönüşüm SüreçleriNovida Dijital Dönüşüm Süreçleri
Novida Dijital Dönüşüm Süreçleri
Novida Global
 
İnşaat Sektöründe Yıkıcı Teknoloji ve Sürdürülebilirlik
İnşaat Sektöründe Yıkıcı Teknoloji ve Sürdürülebilirlikİnşaat Sektöründe Yıkıcı Teknoloji ve Sürdürülebilirlik
İnşaat Sektöründe Yıkıcı Teknoloji ve Sürdürülebilirlik
Mustafa YILMAZ
 
Fizibilite Analizi
Fizibilite AnaliziFizibilite Analizi
Fizibilite Analizi
Aşama Danışmanlık
 
Pazarlama İlkeleri 9.bölüm internet ortamında pazarlama
Pazarlama İlkeleri 9.bölüm internet ortamında pazarlama Pazarlama İlkeleri 9.bölüm internet ortamında pazarlama
Pazarlama İlkeleri 9.bölüm internet ortamında pazarlama
Suleyman Bayindir
 
İnsan Kaynağı ve lojistik
İnsan Kaynağı ve lojistikİnsan Kaynağı ve lojistik
İnsan Kaynağı ve lojistikCafer SALCAN
 
Yenilik / Innovation
Yenilik / InnovationYenilik / Innovation
Yenilik / Innovation
Emerson Ehouman
 
Şirket Performansının Ölçülmesi ve Temel Göstergeleri_makale
Şirket Performansının Ölçülmesi ve Temel Göstergeleri_makaleŞirket Performansının Ölçülmesi ve Temel Göstergeleri_makale
Şirket Performansının Ölçülmesi ve Temel Göstergeleri_makaleSercan Yıldız
 
Uluslararası Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Öneriler: AB Perspektifi
Uluslararası Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Öneriler: AB PerspektifiUluslararası Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Öneriler: AB Perspektifi
Uluslararası Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Öneriler: AB Perspektifi
COSKUN CAN AKTAN
 
Teknoloji Transferinin Önemi ve Transfer Ofislerinin Etkileri
Teknoloji Transferinin Önemi ve Transfer Ofislerinin EtkileriTeknoloji Transferinin Önemi ve Transfer Ofislerinin Etkileri
Teknoloji Transferinin Önemi ve Transfer Ofislerinin Etkileri
Murathan Akın
 
Module 7 7.2 presentation_version_to-be-translated.2.tr
Module 7 7.2 presentation_version_to-be-translated.2.trModule 7 7.2 presentation_version_to-be-translated.2.tr
Module 7 7.2 presentation_version_to-be-translated.2.tr
TamunaNL
 
TÜSAİD-Turkiyedeki dijital-degisime-ceo-bakisi
TÜSAİD-Turkiyedeki dijital-degisime-ceo-bakisiTÜSAİD-Turkiyedeki dijital-degisime-ceo-bakisi
TÜSAİD-Turkiyedeki dijital-degisime-ceo-bakisi
Mustafa Kuğu
 

Similar to 2) Yenilik Temel Kavramlar (20)

İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)
İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)
İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)
 
Açık İnovasyonun Firmalara Sağladığı Yararlar (Serhat SAĞ)
Açık İnovasyonun Firmalara Sağladığı Yararlar (Serhat SAĞ)Açık İnovasyonun Firmalara Sağladığı Yararlar (Serhat SAĞ)
Açık İnovasyonun Firmalara Sağladığı Yararlar (Serhat SAĞ)
 
Değişim mühendisliği2
Değişim mühendisliği2Değişim mühendisliği2
Değişim mühendisliği2
 
İnavasyon değişim
İnavasyon değişimİnavasyon değişim
İnavasyon değişim
 
Bilgi ekonomisi
Bilgi ekonomisiBilgi ekonomisi
Bilgi ekonomisi
 
KÜMELENMEYLE KAPALI İNOVASYONDAN AÇIK İNOVASYONA
KÜMELENMEYLE KAPALI İNOVASYONDAN AÇIK İNOVASYONAKÜMELENMEYLE KAPALI İNOVASYONDAN AÇIK İNOVASYONA
KÜMELENMEYLE KAPALI İNOVASYONDAN AÇIK İNOVASYONA
 
Bağlantıları Kurabilen Kazanır
Bağlantıları Kurabilen KazanırBağlantıları Kurabilen Kazanır
Bağlantıları Kurabilen Kazanır
 
Sistem analizi ve yönetim bilgi sistemleri
Sistem analizi ve yönetim bilgi sistemleriSistem analizi ve yönetim bilgi sistemleri
Sistem analizi ve yönetim bilgi sistemleri
 
Novida Dijital Dönüşüm Süreçleri
Novida Dijital Dönüşüm SüreçleriNovida Dijital Dönüşüm Süreçleri
Novida Dijital Dönüşüm Süreçleri
 
İnşaat Sektöründe Yıkıcı Teknoloji ve Sürdürülebilirlik
İnşaat Sektöründe Yıkıcı Teknoloji ve Sürdürülebilirlikİnşaat Sektöründe Yıkıcı Teknoloji ve Sürdürülebilirlik
İnşaat Sektöründe Yıkıcı Teknoloji ve Sürdürülebilirlik
 
Fizibilite Analizi
Fizibilite AnaliziFizibilite Analizi
Fizibilite Analizi
 
Pazarlama İlkeleri 9.bölüm internet ortamında pazarlama
Pazarlama İlkeleri 9.bölüm internet ortamında pazarlama Pazarlama İlkeleri 9.bölüm internet ortamında pazarlama
Pazarlama İlkeleri 9.bölüm internet ortamında pazarlama
 
İnsan Kaynağı ve lojistik
İnsan Kaynağı ve lojistikİnsan Kaynağı ve lojistik
İnsan Kaynağı ve lojistik
 
Yenilik / Innovation
Yenilik / InnovationYenilik / Innovation
Yenilik / Innovation
 
Yenilikçi Finans
Yenilikçi FinansYenilikçi Finans
Yenilikçi Finans
 
Şirket Performansının Ölçülmesi ve Temel Göstergeleri_makale
Şirket Performansının Ölçülmesi ve Temel Göstergeleri_makaleŞirket Performansının Ölçülmesi ve Temel Göstergeleri_makale
Şirket Performansının Ölçülmesi ve Temel Göstergeleri_makale
 
Uluslararası Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Öneriler: AB Perspektifi
Uluslararası Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Öneriler: AB PerspektifiUluslararası Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Öneriler: AB Perspektifi
Uluslararası Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Öneriler: AB Perspektifi
 
Teknoloji Transferinin Önemi ve Transfer Ofislerinin Etkileri
Teknoloji Transferinin Önemi ve Transfer Ofislerinin EtkileriTeknoloji Transferinin Önemi ve Transfer Ofislerinin Etkileri
Teknoloji Transferinin Önemi ve Transfer Ofislerinin Etkileri
 
Module 7 7.2 presentation_version_to-be-translated.2.tr
Module 7 7.2 presentation_version_to-be-translated.2.trModule 7 7.2 presentation_version_to-be-translated.2.tr
Module 7 7.2 presentation_version_to-be-translated.2.tr
 
TÜSAİD-Turkiyedeki dijital-degisime-ceo-bakisi
TÜSAİD-Turkiyedeki dijital-degisime-ceo-bakisiTÜSAİD-Turkiyedeki dijital-degisime-ceo-bakisi
TÜSAİD-Turkiyedeki dijital-degisime-ceo-bakisi
 

2) Yenilik Temel Kavramlar

 • 1. Yenilikte Temel Kavramlar Serhat © Çakır Bölüm 2
 • 2. Yenilikte Temel Kavramlar İÇERİK: 1. Yenilik Kuramı 2. Temel Tanımlar  Yeniliğin Tanımı  Ana Yenilik Türleri  Yenilik Türlerinin Birbirinden Ayırt Edilmesi  Yenilik Olarak Değerlendirilmeyen Değişiklikler  Yenilik Derecesi ve Yayılma  Yenilikçi Firma 3. Kurumsal Sınıflandırılma
 • 3. Ar-Ge ve Yenilik Paradigmaları 1700’ler: Sanayi Devrimi 1870: Alman boyar maddeleri sanayiinde Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek üzere ayrı birimlerin organizasyon şemalarında yer bulması 1980 öncesi: Firma içi kapalı araştırma faaliyetleri • araştırmanın yerleşik ve düzenli birimlerde yürütülmesi • araştırmanın gizliliği • yenilik faaliyetlerinin başarısının bu faaliyetler üzerinde firma kontrolünün derecesine bağlı olduğu düşüncesi 1990’lar: İletişim, erişim ve işbirliği kavramlarının öne çıkması • firmaların araştırma faaliyetlerinin bir bölümünü alt yüklenicilere aktarmaya başlaması • bilgi paylaşımı, ortak projeler Günümüz: Açık Yenilik
 • 4. Yenilik Kuramı “Bilgi temelli ekonomi”, gelişmiş ekonomilerde, bilgiye, enformasyona ve yüksek vasıf düzeyine yönelik eğilimleri ve ticaret ve kamu sektörlerince tüm bunlara hazır erişime yönelik artan gereksinimi tanımlamak amacıyla oluşturulmuş bir ifadedir. Bilgi ve teknoloji gittikçe artan şekilde karmaşık hale gelmiş ve firmalar ve diğer organizasyonlar arasındaki bağlantıların, uzmanlaşmış bilgi edinim yolu olarak önemini artmıştır. Buna paralel bir ekonomik gelişme de, gelişmiş ekonomilerde hizmetlerdeki yeniliğin artışı olmuştur.
 • 5. Yenilik Kuramı Ar-Ge yenilik sürecinde hayati bir rol oynamakla birlikte, çoğu yenilik faaliyeti Ar-Ge bazlı değildir ve yüksek vasıflı işçilere, diğer firma ve kamu araştırma kurumlarıyla etkileşimlere ve bilgi öğrenimi ve kullanımını olası kılan bir organizasyonel yapıya dayanmaktadır. Yenilik araştırması bir dizi farklı disiplini kapsamakta olup, ekonomik yaklaşımlar tek başına, her biri önemli boyutlar sunan çeşitli farklı kurumsal perspektişeri benimsemektedir. Bunlar alternatif olarak sunulabilmekle ve birlikte, aynı zamanda birbirilerini tamamlayıcı olarak da görülebilir.
 • 6. Yenilik Kuramı Bu kuramlar, firmaların •neden yenilik yaptıkları, •hangi güçlerin yeniliği harekete geçirdiği ve •hangi faktörlerin yeniliği engellediği gibi bir dizi yenilik politikası ve ölçümü konularını ele almaktadır. Diğer önemli bir konu da, bilginin yapısı, •nasıl biriktiği ve •aktörler arasında nasıl aktrıldığıdır. Son bir konuda da, yenilik süreçlerinin •sektörel, •bölgesel ve •ulusal düzeylerde nasıl geliştiğidir.
 • 7. Yenilik Kuramı Schumpeter (1934) beş yenilik türünden oluşan bir liste önermiştir: i) Yeni ürünlerin girişi. ii) Yeni üretim yöntemlerinin girişi iii) Yeni pazarların açılması iv) Hammaddeler ve diğer girdiler için yeni tedarik kaynaklarının geliştirilmesi. ıv) Bir endüstride yeni pazar yaplarının yaratılması.
 • 8. Yenilik Kuramı Firmaların neden yenilik yaptıklarını anlamak çok önemlidir. Yeni bir ürün veya süreç, yenilikçi için bir pazar avantajı olabilir. Üretkenlik artıran süreç yenilikleri durumunda, firma rakipleri karşısında bir maliyet avantajı kazanmakta ve bu sayede piyasadaki fiyat üzerinden daha fazla kazanç elde etmekte veya talebin esnekliğine baglı olarak, pazar payı kazanmak ve karı artırmak üzere rakiplerine kıyasla daha düşük fiyat daha yüksek satış kombinasyonu kullanabilmektedir. Ürün yeniliği durumunda ise, firma, yeni bir ürün girişi yapmak yoluyla bir rekabetçi avantaj kazanabilmekte ve bu sayede talebi ve fiyatlandırma esnekliğini artırabilmektedir. Firmalar aynı zamanda, ürün farklılaştırması yoluyla, yeni pazarları hedeşeyerek te talebi artırabilirler. Organizasyonel yöntemlerdeki değişiklikler, firmaların operasyonlarının verimliliği ve kalitesini iyileştirebilir ve dolayısıyla talebin artmasını veya maliyetlerin düşmesini sağlayabilir.
 • 9. Yenilik Kuramı Yenilik, firmanın yenilik yapma kapasitesini artırmak suretiyle de performansı geliştirebilir. Örneğin, üretim süreçlerinin kapasitelerini iyileştirmek, yeni ürünler yelpazesi geliştirmeyi mümkün kılabilir ve yeni organizasyonel uygulamalar firmanın diğer yeniliklerin geliştirilmesinde kullanılabilecek yeni bilgiler kazanma ve yaratma yeteneğini geliştirebilir. Organizasyonel yenilik Pazarlama kuramları Gelişimci yaklaşımlar Firmada yenilik Diğer firmalar ve kamu araştırma kurumları ile bağlantılar Firmaların faaliyet gösterdiği kurumsal çerçeve. Talebin rolü
 • 10. Yenilik Kuramı Firmalarda yenilik, firma performansını iyileştirme bakış açısıyla, bir firmanın faaliyetlerindeki planlanmış değişiklikleri ifade etmektedir. Yenilik kavramı, aşağıdaki değişiklikleri içermektedir: Yenilik, yenilik faaliyetlerinin sonucu üzerindeki belirsizlikle bağlantılıdır. Yenilik faaliyetlerinin sonucunun ne olacağı önceden bilinmemektedir, örneğin, Ar-Ge’nin pazarlanabilir bir ürünün başarıyla ortaya çıkmasını sağlayacağı veya yeni bir üretim sürecinin, pazarlama veya organizasyonel yöntemin uygulanması için ne kadar zaman ve kaynak gerekeceği ve bunların ne derece başarılı olacağı önceden bilinemez. Yenilik yatırım içerir. Yenilik yayılma gösterir. Yenilik yeni bir bilgiden yararlanmayı veya mevcut bir bilginin yeni kullanımını ya da bunların bir birleşimini içerir. Yenilik, firma ürünlerinin talep eğrisini veya firmanın maliyet eğrisini veya firmanın yenilik yapma kapasitesini iyileştirmek suretiyle rekabetçi bir avantaj yakalayarak bir firmanın performansının iyileştirilmesini içerir.
 • 11. Yenilik Kuramı Ar-Ge: Firma, yeni bilgi edinmek için temel ve uygulamalı araştırmaya, özel buluşlar veya mevcut tekniklerin değiştirilmesine yönelik olarak doğrudan araştırmaya girişebilir. Firma, yapılabilir ve uygulanabilir olup olmadığını değerlendirmek amacıyla yeni ürün veya süreç kavramları ya da başka yeni yöntemleri geliştirebilir. Bir aşama şunları kapsayabilir: a)geliştirme ve test etme ve b)tasarımları veya teknik fonksiyonları değiştirmek üzere ilave araştırma
 • 12. Yenilik Diğer yenilikçi etkinlikler: Firma, yeniliğin bir parçası olabilen birçok Ar-Ge dışı faaliyetler de gerçekleştirebilir. Firma; ürünler, süreçler, pazarlama yöntemleri veya organizasyonel değişiklikler için: a)kullanıcılarla ilişkiler ve pazarlama yoluyla; b)kendi yaptığı veya diğer taraşarca yapılan temel veya stratejik araştırmalardan kaynaklanan ticarileştirme fırsatlarının kullanımı yoluyla; c) kendi tasarım ve geliştirme kapasiteleri yoluyla; d) rakipleri izlemek yoluyla ve e) danışmanlardan yararlanmak yoluyla yeni kavramlar belirleyebilir.
 • 13. Yenilik Diğer yenilikçi etkinlikler: Firma, patentli buluşlara ücret veya telif ücreti ödeyerek teknik bilgi alabilir veya mühendislik, tasarım ya da diğer danışmanlık hizmetleri yoluyla uzmanlık ve yetenek alabilir. İnsan becerileri geliştirilebilir (firma içi eğitim yoluyla) ya da satın alınabilir (becerili kişileri tutarak) Firma, diğerlerinin yenilikçi çalışmalarını içinde barındıran teçhizat, yazılım veya ara girdilere yatırım yapabilir. Firma, yönetim sistemlerini ve genel ticari faaliyetlerini reorganize edebilir. Firma, mal ve hizmetlerini satmanın ve pazarlamanın yeni yöntemlerini geliştirebilir.
 • 14. Yenilik Genel kurumsal çevre: Yurtiçi tüketici pazarı ve işgücündeki asgari eğitim standartlarını belirleyen, eğitim sistemi. Üniversite sistemi. Uzmanlaşmış teknik eğitim sistemi. Bilim ve araştırma ortamı. Yayınlar, teknik, çevre ve yönetim standartları gibi, ortak düzenlenmiş bilgi havuzları. Firmalar tarafından yapılan yenilikleri etkileyen yenilik politikaları ve diğer devlet politikaları.
 • 15. Yenilik Genel kurumsal çevre: Patent yasası, vergilendirme, faiz ve kur oranlarına ilişkin kurumsal yönetişim kuralları ve politikaları, tarifeler ve rekabet gibi mevzuata ilişkin ve makroekonomik düzenlemeler. Yollar ve telekomünikasyon şebekeleri dâhil iletişim altyapısı. Örneğin, girişim sermayesine erişim kolaylığı gibi faktörleri belirleyen finansal kurumlar. Erişim kolaylığı ve boyutu gibi konularla birlikte müşterilerle yakın ilişkiler kurulmasına yönelik fırsatlar dâhil, pazar erişilebilirliği. Tamamlayıcı sektörlerde tedarikçi firmaların varlığı dâhil, rekabetçi çevre ve endüstri yapısı.
 • 16. Sektörel ve Bölgesel Yenilik Yenilik süreçleri; geliştirme, teknolojik değişim hızı, bağlantılar ve bilgiye erişim ile birlikte organizasyonel yapılar ve kurumsal faktörler bazında sektörden sektöre büyük farklılaşma göstermektedir. Bazı sektörler, hızlı değişim ve radikal yeniliklerle karakterize edilirken, diğerleri küçük değişikliklerle tanımlanmaktadır. Hizmetlerde yenilik: Mallarla ilgili hizmetler (ulaştırma ve lojistik gibi), Bilgi ile ilgili hizmetler (çağrı merkezleri gibi), Bilgi temelli hizmetler ve insanlarla ilgili hizmetler (sağlık hizmetleri gibi). Hizmetlerde yenilik faaliyetleri aynı zamanda, ürünler ve süreçlerde bir dizi adımsal değişiklikten oluşan sürekli bir süreç olma eğilimindedir. Bu zaman zaman, belli olaylar bazında hizmetlerdeki yeniliklerin, yani ürünler, süreçler ve diğer yöntemlerde önemli bir değişiklik gerçekleştirilmesinin, teşhis edilmesini güçleştirebilir.
 • 17. Sektörel ve Bölgesel Yenilik Düşük ve orta-teknoloji endüstrilerinde yenilik Küçük ve orta-büyüklükteki işletmelerde yenilik Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ’ler) gereklilikten ötürü kendi faaliyetlerinde daha uzmanlaşmış özelliktedir. Bu, Ar-Ge, bilgi alış verişi ve, potansiyel olarak, ticarileştirme ve pazarlama faaliyetleri için diğer firmalar ve kamu araştırma kurumları ile etkileşiminin önemini artırmaktadır. Bölgesel yenilik Bölgesel faaliyetlerin firmaların yenilikçi kapasitelerini etkileyebileceği düşüncesiyle bölgesel düzeyde yeniliğin analiz edilmesine gerekmektedir. Yenilik faaliyeti düzeylerinde bölgesel farklılıklar büyük oranda olabilir; yenilik faaliyetini teşvik eden ana özellikler ve faktörlerin teşhis edilmesi ile bölgesel düzeyde özel sektörlerin geliştirilmesi yenilik sürecinin anlaşılmasında yardım sağlayabilir ve politikanın detaylandırılması gerekir. Ulusal yenilik sistemlerine paralel olarak, bölgesel yenilik sistemleri de geliştirilmelidir.
 • 18. Sektörel ve Bölgesel Yenilik Küreselleşme Ulusal yenilik sistemleri, yeniliği etkileyen faktörlerin çoğunun, kurumsal faktörler, kültür ve değerler gibi, ulusal olduğu fikrini temel almaktadır. Aynı zamanda, yenilik süreçlerinin, birçok yönden, uluslararası olduğu da açıktır. Teknoloji ve bilgi sınırlar ötesine akar. Firmalar, yabancı firmalar ve üniversiteler ile etkileşime girer. Firmalar ve rakipleri anlamında, birçok pazar küreseldir. İnternet, diğer ülkelerdeki firmalar ile iletişim kurma ve iş yapma fırsatlarını büyük ölçüde genişletmiştir.
 • 19. Her yeni fikir yenilikmidir?
 • 20. Her değişiklik yenilikmidir? “Innovation distinguishes between a leader and a follower.”
 • 22. YENİLİK (İnovasyon) Ar-Ge parayı bilgiye döndüren, Yenilik bilgiyi paraya döndüren süreçtir. Esko Aho, Finlandiya Eski Başbakanı
 • 23. Yenilik Tanımı Bir yenilik, işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir. Yeniliğin bu geniş tanımı, çok geniş bir yenilikler yelpazesini içermektedir. Bir yenilik için asgari koşul, ürün, süreç, pazarlama yöntemi veya organizasyonel yöntemin firma için yeni (veya önemli derecede iyileştirilmiş) olmasıdır.
 • 24. Yenilik Faaliyetleri Yenilik faaliyetleri, yeniliklerin uygulanmasına yol açan veya yol açması öngörülen tüm bilimsel, teknolojik, organizasyonel, finansal ve ticari adımlardır. Bazı yenilik faaliyetleri kendi başlarına yenilikçi iken, diğerleri yeni faaliyetler olmamakla birlikte yeniliklerin gerçekleştirilmesi için gereklidir. Yenilik faaliyetleri aynı zamanda, özel bir yeniliğin geliştirilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan Ar-Ge’yi de içermektedir. Yeniliğin genel bir özelliği, gerçekleştirilmiş olması gerektiğidir.
 • 25. Yenilikçi Firma Yenilikçi firma, göz önüne alınan dönem süresince bir yenilik gerçekleştirmiş olan firmadır. Bir ürün/süreç yenilikçisi firma göz önüne alınan dönem süresince yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün veya süreç gerçekleştirmiş olan firmadır.
 • 26. Yenilik Türleri: Dört tür yenilik ayrımı yapılmaktadır: 1.Ürün yenilikleri, 2.Süreç yenilikleri, 3.Pazarlama yenilikleri ve 4.Organizasyonel yenilikler.
 • 27. Ürün Yeniliği Bir ürün yeniliği, mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin ortaya konulmasıdır. Bu; teknik özelliklerde, bileşenler ve malzemelerde, birleştirilmiş yazılımda, kullanıcıya kolaylığında ve diğer işlevsel özelliklerinde önemli derecede iyileştirmeleri içermektedir. Yeni ürün Bir ürünün teknik özelliklerinde yalnızca küçük çaplı değişiklikler yaparak o ürün için yeni bir kullanım geliştirmek Mevcut ürünlere yapılan önemli derecede iyileştirmeler Hizmetlerde ürün yenilikleri; sağlanma biçimlerinde yapılan önemli iyileştirmeleri Tasarım
 • 28. Süreç Yeniliği Bir süreç yeniliği yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya teslimat yönteminin gerçekleştirilmesidir. Bu yenilik, teknikler, teçhizat ve/veya yazılımlarda önemli değişiklikleri içermektedir. Süreç yenilikleri, birim üretim veya teslimat maliyetlerinin azaltmak, kaliteyi artırmak veya yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş ürünler üretmek veya teslim etmek üzere öngörülebilir. Üretim yöntemleri, mal ve hizmet üretmek amacıyla kullanılan teknikleri, teçhizatı ve yazılımları kapsamaktadır. Süreç yenilikleri, hizmet yaratılması ve tedariğine ilişkin yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş yöntemleri içermektedir
 • 29. Pazarlama Yeniliği Bir pazarlama yeniliği, ürün tasarımı veya ambalajlaması, ürün konumlandırması, ürün tanıtımı (promosyonu) veya fiyatlandırmasında önemli değişiklikleri kapsayan yeni bir pazarlama yöntemidir. Pazarlama yenilikleri, firmanın satışlarını artırmak amacıyla, müşteri ihtiyaçlarına daha başarılı şekilde cevap vermeyi, yeni pazarlar açmayı veya bir firma ürününü pazarda yeni bir şekilde konumlandırmayı hedeşemektedir. Pazarlama yeniliğinin, bir firmanın pazarlama araçlarındaki diğer değişikliklere kıyasla ayırt edici özelliği, firma tarafından daha önce kullanılmamış bir pazarlama yönteminin uygulanmasıdır.
 • 30. Organizasyonel Yenilik Bir organizasyonel yenilik, firmanın ticari uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde yeni bir organizasyonel yöntem uygulanmasıdır.
 • 31. Organizasyonel Yenilik Organizasyonel yeniliklerin, idari maliyetlerini ve işlem maliyetlerini düşürmek, işyeri memnuniyetini iyileştirmek, ticari olmayan varlıklara erişim kazanmak ya da araç gereç maliyetlerini düşürmek suretiyle firma performansını artırması olabilir. Firmada daha önce kullanılmamış ve yönetim tarafından alınan stratejik kararların bir sonucu olan bir organizasyonel yöntem (ticari uygulamalar, işyeri organizasyonu veya dış ilişkilerde) değişiklikleri. Diğer firmalarla birleşmek veya bunları satın almak, firma başka firmalarla ilk kez birleşmekte veya ilk kez başka firmaları satınalmakta olsa bile, organizasyonel yenilik olarak değerlendirilmez. Bununla birlikte, firmanın birleşme veya satın alma sürecinde yeni organizasyon yöntemleri geliştirmesi veya benimsemesi halinde, birleşme ve satın almalar da organizasyonel yenilikleri içerebilir.
 • 32. Yenilik türlerinin birbirinden ayırt edilmesi Birçok yenilik, birden fazla yenilik türünün özelliklere sahip olabilir. Bu yenilikleri tek bir türde sınışandırmak, firmalar tarafından girişilen yenilik faaliyetlerinin türleri anlamında, hem zor hem de yanıltıcı olabilmektedir.
 • 33. Yenilik türlerinin birbirinden ayırt edilmesi Ürün ve süreç yeniliklerini birbirinden ayırt etmek: Mallara ilişkin olarak, ürünler ve süreçler arasındaki farklılık nettir. Ancak, hizmetlere ilişkin olarak, çoğu hizmetin üretimi, teslimi ve tüketiminin aynı anda meydana gelebilmesinden ötürü, söz konusu farklılık daha az nettir. Ayırt edici ilkelerden bazıları aşağıdaki gibidir: Yenilik, müşterilere sunulan hizmetin yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş özelliklerini kapsıyor ise bu bir ürün yeniliğidir. Yenilik, hizmeti gerçekleştirmek için kullanılan yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş yöntemleri, teçhizatı ve/veya becerileri kapsıyor ise bu bir süreç yeniliğidir. Yenilik, hem sunulan hizmetin özelliklerinde hem de hizmeti gerçekleştirmek için kullanılan yöntemler, teçhizat ve/veya becerilerde önemli iyileştirmeleri kapsıyor ise bu hem bir ürün hem de bir süreç yeniliğidir.
 • 34. Ürün yenilikleri ile pazarlama yeniliklerini birbirinden ayırt etmek: Ürün ve pazarlama yeniliklerine ilişkin ana ayırt edici faktör, ürünün işlevleri veya kullanımlarındaki önemli derecede bir değişikliktir. Mevcut ürünlere kıyasla önemli derecede iyileştirilmiş işlevsel özelliklere veya kullanıcı özelliklerine sahip mal veya hizmetler, ürün yenilikleridir. Diğer yandan, mevcut bir ürünün tasarımında önemli bir değişikliği kapsayan yeni bir pazarlama konseptinin benimsenmesi, bir pazarlama yeniliği olup, ürünün işlevsel özellikleri ya da kullanıcı özellikleri önemli derecede değiştirilmediği müddetçe, bir ürün yeniliği değildir. Bir örnek olarak, iyileştirilmiş performanslı (nefes alabilir, su sızdırmaz, vb.) yeni kumaşlar kullanılarak üretilen giysiler, ürün yenilikleri olmakla birlikte, yeni bir müşteri grubuna yönelik olarak öngörülen giysiler için ya da ürüne daha yüksek derecede kişiye özellik kazandırmak (dolayısıyla ürünün bir önceki versiyonuna kıyasla daha yüksek kar marjı sağlamak) amacıyla yeni bir şeklin ilk kez piyasaya sürülmesi, bir pazarlama yeniliğidir. Bazı durumlarda, firmanın mevcut ürünlerde, hem ürünün işlevlerinde ve kullanımlarında hem de ürünün yeni bir pazarlama konseptinin parçası olan biçimi ve görünüşü ya da ambalajlamas›nda önemli derecede değişiklikleri kapsayan değişiklikler gerçekleştirmesi durumunda, yenilikler hem ürün hem de pazarlama yenilikleri olarak değerlendirilebilir.
 • 35. Yenilik türlerinin birbirinden ayırt edilmesi Hizmet (ürün) yenilikleri ile pazarlama yeniliklerini birbirinden ayırt etmek: Hizmet yenilikleri ile pazarlama yenilikleri arasındaki ana ayırt edici faktör, yeniliğin bir pazarlama yöntemi ya da bir hizmet (yani, ürün) içerip içermediğidir. Firmalar genellikle satış/pazarlama yöntemleri ile ürünleri arasında ayrım yapabilecektir. Buradaki ayrım, firmanın iş konusunun yapısına göre değişebilir. Buna bir örnek, Internet satışlarını kapsayan bir yeniliktir. Mal üreten ve satan bir firma için, elektronik ticaretin ilk kez uygulamaya konulması, ürün konumlandırmasında bir pazarlama yeniliğidir. Elektronik ticaret iş alanındaki firmalar (örnek, “müzayede” firmalar›, diğer firmaların kendi ürünlerini satmasına ve reklamını yapmasına olanak tanıyan web sitesi sağlayıcıları, seyahat biletleri düzenleyen firmalar, vb.) “satış hizmetleri” sunmaktadır. Bu firmalar için, sahip oldukları web sitesinin özellikleri veya kapasitelerinde önemli bir değişiklik bir ürün (hizmet) yeniliğidir. Bazı yenilikler, hem ürün hem de pazarlama yenilikleridir; örneğin, bir firma, hem ürünlerinin pazarlamasının yeni bir yolunu tanıtan (doğrudan satış) hem de müşterilerine ilave hizmetler (örnek, onarım) ile ürün bilgilerini sunan yeni bir satış ve müşteri hizmet operasyonu gerçekleştirebilir.
 • 36. Yenilik türlerinin birbirinden ayırt edilmesi Süreç ve pazarlama yeniliklerini birbirinden ayırt etmek Hem süreç hem de pazarlama yenilikleri, bilgi veya mal taşımanın yeni yöntemlerini kapsayabilmekle birlikte, amaçları farklıdır. Süreç yenilikleri, birim maliyetleri düşürmeyi ya da ürün kalitesini artırmayı amaçlayan üretim ve teslimat yöntemleri ile diğer yardımcı destek faaliyetlerini kapsarken, pazarlama yenilikleri, ürün konumlandırma veya itibar kazanmada değişiklikler yoluyla, satış hacmini veya pazar payını artırmayı amaçlamaktadır. Belirsiz durumlar, yeni satış kanallarının tanıtımını kapsayan pazarlama yeniliklerinde ortaya çıkabilir. Örneğin, yeni bir satış kanalının (yani, mal ve ürünlerin müşterilere satılmasının yeni bir yolu) tanıtımını kapsayan yenilikler aynı zamanda yeni lojistik yöntemlerinin (yani, ürünlerin taşınması, depolanması ve idaresi) gerçekleştirilmesini de içerebilir. Bu yeniliklerin hem satışları artırması hem de birim dağıtım maliyetlerini azaltması amaçlanıyorsa, bunlar hem süreç hem de pazarlama yenilikleri olarak düşünülmelidir..
 • 37. Süreç yenilikleri ile organizasyonel yenilikleri birbirinden ayırt etmek: Süreç yenilikleri ile organizasyonel yenilikleri birbirinden ayırt etmek , her iki yenilik türünün de yeni ve daha verimli üretim, teslimat ve dâhili organizasyon konseptleri yoluyla maliyetleri düşürme girişiminde bulunmasındandan ötürü, en sık karşılaşılan belirsizlik durumudur. Bu sebeple birçok yenilik her iki yenilik türünden de boyutlar içermektedir. Örneğin, yeni süreçlerin ortaya konması aynı zamanda, grup çalışması gibi yeni organizasyonel yöntemlerin ilk defa kullanımını da kapsayabilir. Bir toplam kalite yönetim sisteminin ilk kez uygulanması gibi organizasyonel yenilikler; belli türdeki kusurlardan sakınmak amacıyla yeni üretim lojistik sistemleri gibi üretim yöntemlerinde önemli iyileşmeleri ve yeni yazılım ile yeni BİT teçhizatına dayalı daha verimli bilgi sistemleri de içerebilir.
 • 38. Yenilik türlerinin birbirinden ayırt edilmesi Süreç yenilikleri ile organizasyonel yenilikleri birbirinden ayırt etmek (devam): Süreç ve/veya organizasyonel yeniliklerin birbirinden ayırt edilmesine ilişkin bir başlangıç noktası faaliyetin türüdür: Süreç yenilikleri esas olarak yeni teçhizat, yazılım ve özel teknikler ya da usullerin gerçekleştirilmesi ile ilgilenirken; organizasyonel yenilikler esas olarak insanlar ve işin organizasyonu ile ilgilenmektedir. Belirsiz durumlarda bu iki yeniliıi birbirinden ayırt etmeye yönelik ilkeler aşağıdaki gibidir: Yeniliğin, birim maliyetleri düşürmesi ya da ürün kalitesini artırması öngörülen yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş üretim veya arz yöntemlerini kapsaması durumunda, bu bir süreç yeniliğidir. Yeniliğin, firmanın ticari uygulamaları, işyeri organizasyonu ya da dış ilişkilerinde yeni organizasyonel yöntemlerin ilk kez kullanımını kapsaması durumunda, bu bir organizasyonel yeniliktir. Yeniliğin, hem yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş üretim veya tedarik yöntemlerini hem de organizasyonel yöntemlerin ilk kez kullanımını kapsaması durumunda, bu hem bir süreç yeniliği hem de bir organizasyonel yeniliktir.
 • 39. Yenilik türlerinin birbirinden ayırt edilmesi Pazarlama yenilikleri ile organizasyonel yenilikleri birbirinden ayırt etmek: Belirsiz durumlar, ilk kez hem pazarlama hem de organizasyonel yöntemlerin tanıtımını kapsayan yenilikler durumunda ortaya çıkabilir. Yukarıda belirtildiği gibi, bir yenilik her iki yenilik türünün de özelliklerine sahip ise, bu durumda söz konusu yenilik hem bir pazarlama yeniliği hem de bir organizasyonel yeniliktir. Ancak, satış faaliyetlerini (örneğin, satışların diğer departmanlarla entegrasyonunu) kapsayan fakat yeni pazarlama yöntemlerinin ortaya konulmasını kapsamayan organizasyonel yenilikler, pazarlama yenilikleri değildir.
 • 40. Yenilik olarak değerlendirilmeyen değişiklikler Bir sürecin, bir pazarlama yönteminin veya bir organizasyon yönteminin kullanımının veya bir ürün pazarlamasının durdurulması Basit sermaye yenileme veya artırımı Yalnızca faktör fiyatlarındaki değişimlerden kaynaklanan değişiklikler • Örneğin, ayni model bilgisayarın, sadece bilgisayar çiplerinin fiyatının düşmesi nedeniyle daha düşük bir fiyata imal edilmesi ve satılması durumunda bir yenilik ortaya çıkmaz.
 • 41. Yenilik olarak değerlendirilmeyen değişiklikler Kişiselleştirme • Özel üretim firmaları, müşterilerin siparişlerine göre tek ve sıklıkla karmaşık maddeler üretmektedir. Bir kerelik üretilen bu ürün, firmanın daha önceden üretmiş olduğu ürünlerden önemli derecede farklı özellikler sergilemedikçe, bu bir ürün yeniliği değildir. Düzenli, mevsimsel ve diğer döngüsel değişiklikler Yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş ürünlerin ticareti
 • 42. Yenilik derecesi ve yayılma Tanım gereği, tüm yenilikler belli bir derece yeni olma durumu içermelidir. Yeniliklerin yeni olmalarına ilişkin üç kavram bulunmaktadır: firma için yeni, • Bir yenilik için minimum giriş düzeyi, firma için yeni olmasıdır. Bir ürün, süreç, pazarlama yöntemi veya organizasyonel yöntem zaten diğer firmalar tarafından gerçekleştirilmiş olabilir, fakat söz konusu yöntem firma için yeni ise (ya da ürün ve süreçler durumunda: önemli derecede iyileştirilmiş ise) bu o firma için bir yeniliktir.
 • 43. Yenilik derecesi ve yayılma pazar için yeni ve dünya için yeni. • Pazar için yeni ve dünya için yeni kavramları, belli bir yeniliğin zaten diğer firmalar tarafından gerçekleştirilmiş olup olmadığı ya da firmanın söz konusu yeniliği pazarda veya endüstride ya da dünya genelinde ilk defa gerçekleştiren firma olup olmadığı ile ilgilidir. Yenilikleri ilk defa geliştiren firmalar, yenilik sürecinin itici güçleri olarak değerlendirilebilir. • Birçok yeni fikir ve bilgi bu firmalardan kaynaklanmakla birlikte, yeniliklerin ekonomik etkisi ise söz konusu yeniliklerin diğer firmalar tarafından benimsenmesine bağlı olacaktır. Yeniliğin derecesi hakkında bilgi; yenilik geliştiricileri ve benimseyicilerini (uyarlayıcılarını) teşhis etmek, yayılma modellerini incelemek ve pazar liderleri ile takipçilerini ortaya çıkarmakıüzere kullanılabilir.
 • 44. Yenilikçi Firma Yenilikçi firma, göz önüne alınan dönem süresince bir yenilik gerçekleştirmiş olan firmadır.
 • 45. Yenilikçi Firma Bir yenilikçi firmanın temel tanmı en az bir yenilik gerçekleştirmiş olan firma iken, bir ürün veya süreç yenilikçisi, bir ürün veya süreç yeniliği gerçekleştirmiş bir firma olarak tanımlanır. Firmalar, gerçekte bir yenilik gerçekleştirmemiş olmalarına rağmen ilgili dönem için yenilik faaliyetlerinde bulunmuş olabilirler. Gelecekte gerçekleştirilmesi planlananlar dâhil, yeniliklerin geliştirilmesi veya gerçekleştirilmesine dâhil olan tüm faaliyetler birer yenilik faaliyetidir. Belli bir dönem süresince, yenilik faaliyetleri üç çeşit olabilir: Başarılı: Yeni bir yeniliğin gerçekleştirilmesi başarıyla sonuçlandırılmıştır (mutlaka ticari açıdan başarılı olması gerekmez). Sürüyor: Çalışma süreci devam ediyor, ancak henüz bir yeniliğin gerçekleştirilmesi süreci sonuçlandırılmamıştır. Vazgeçilmiş: Bir yenilik gerçekleştirilmeden önce faaliyetten vazgeçilmiştir
 • 46. Ana ekonomik faaliyete göre sınıflandırma Madencilik ve taş Ocakçılığı • işlenmiş metal ürünleri (makine ve teçhizat İmalat hariç) Gıda ürünleri ve içecekler • Makineler b.y.s. Tütün ürünleri • Ofis, muhasebe ve hesaplama makineleri Tekstil ürünler • Elektrik makineleri Giyim eşyası ve kürk  Elektronik teçhizat (radyo, TV ve iletişim araçları) Deri ürünleri ve ayakkabı  Elektronik parçalar (yarı iletkenler dâhil) Ahşap ve mantar (mobilya değil) • Televizyon, radyo ve iletişim teçhizatı Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri • Tıbbi, hassas ve optik cihazlar, kol saatleri, Yayın, baskı ve kayıtlı medyanın çoğaltılması saatler (aletler) Kok kömürü, rafine petrol ürünleri ve nükleer yakıt • Motorlu taşıtlar Kimyasallar ve kimyasal ürünler • Diğer taşımacılık teçhizatı  Gemiler İlaçlar hariç kimyasal ürünler  Uzay gemileri İlaçlar  Diğer taşımacılık teçhizatı b.y.s. Kauçuk ve plastik ürünleri • Mobilya, diğer imalatlar b.y.s. Metal olmayan mineral ürünler  Mobilya  Diğer imalatlar b.y.s. Temel metaller  Temel metaller, demirli • Geri dönüştürme  Temel metaller, demirsiz • Elektrik, gaz ve su temini
 • 47. Ana ekonomik faaliyete göre sınıflandırma İnşaat • Finansal aracılık • Gayrimenkul, kiralama Pazarlana hizmetler • Bilgisayar ve ilgili faaliyetler Motorlu taşıtlar ve mortosikletlerin bakım ve onarımı, satşı, perakendeciliği • Yazılım danışmanlığı ve temini Diğer toptan ticaret • Diğer bilgisayar hizmetleri b.y.s. • Araştırma ve geliştirme Diğer perakende ticaret • Diğer ticari faaliyetler Oteller ve restoranlar • Mimari, mühendislik ve diğer teknik faaliyetler Kara taşımacılığı ve boru hatlarıyla iletim • Diğer ticari faaliyetler b.y.s. Su taşımacılığı Hava taşımacılığı Destekleyici ve yardımcı taşımacılık faaliyetleri, seyahat acenteleri • ISIC -The International Standard of Posta ve telekomünikasyon Industrial Classification Posta • NACE - Classification of Economic Telekomünikasyon Activities in the European Community
 • 48. Büyüklüğe göre sınıflandırma Firmaların büyüklüğü çalışan sayısına göre değerlendirilmektedir: • 0 • 1-9 • 10 - 49 • 50 - 99 • 100 - 249 • 250 - 499 • 500 - 999 • 1000 - 4999 • 5000 ve üstü. Kurum tipine göre sınıflandırma: • Özel teşebbüs: • Ulusal • Çokuluslu • Kamu
 • 49. Büyüklüğe göre sınıflandırma Genel teşebbüs özelliklerine göre sınıflandırma: • Faaliyet biçimi, kategoriler: sermaye–yoğun/emek–yoğun/bilgi- yoğun. • Üretilen malların türü, kategoriler: tüketici malları/ara mallar/yatırım malları. • İhracat yoğunluğu, satış geliri/ciro oranı şeklinde teşebbüsün ihracat hacmi • Coğrafi konum Yenilik göstergelerine göre sınıflandırma: • Yenilik veya Ar-Ge yoğunluğu, yenilik harcaması (ya da Ar-Ge harcaması) ile ciro arasındaki oran. • Diğer teşebbüsler/kamu kurumları ile işbirliği.
 • 50. Ar-Ge ve İnovasyon (Yenilik) İÇERİK: •Ar-Ge ve Yenilik-Temel Kavramlar •Ar-Ge ve Yenilik Göstergeleri •Kompozit Ar-Ge ve Yenilik Göstergeleri •Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Sistemi Performansı •Uygulama: Kompozit Ar-Ge ve Yenilik Göstergeleri • Uluslararası Bilim Teknoloji ve Yenilik Sistemleri, Ülke Örneklerinin Türkiye ile Mukayesesi •Yenilikte Yeni Paradigma Değişiklikleri: Açık Yenilik •Uygulama: Ülke Örnekleri Serhat Çakır e-mail: cakir@metu.edu.tr Tel: 2105063 (ODTÜ) Cep: 0533 417 24 19
 • 51. Teşekkür ederim. cakir@metu.edu.tr