Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els recursos energètics

Aquest treball conté els principals conceptes sobre els recursos energètics i les fonts d'energia.
Realitzat a l'IES Josep Tapiró (Reus)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Els recursos energètics

 1. 1. Els Recursos Energètics Sergi Martín
 2. 2. Descripció del treball.Aquest treball conté els principals i més importants conceptes dels recursos energètics i de les fonts denergia. A més a més de les diferents contaminacions ambientals..El treball presenta continguts de les fonts denergies, la classificació daquestes energies, els materials combustibles (Carbó, petroli, gas natural), lenergia nuclear, i per últim, els tipus de contaminació ambiental.
 3. 3. Fonts denergia al llarg del temps. Al llarg del temps, lésser humà ha anat descobrint recursos per aconseguir lenergia necessària per a les seves necessitats. Abans sutilitzava lenergia muscular, lenergia solar i el foc. De fet, fins al segle passat la fusta i els residus vegetals van ser els combustibles que lésser humà va utilitzar per satisfer les seves necessitats energètiques primàries, llum i calor.. La revolució industrial del s.XIX, va provocar un important augment de la demanda denergia per la utilització de la màquina de vapor i per la ràpida mecanització del treball manual. A més, el carbó vegetal va ser substituït pel carbó mineral.. Els avenços tècnics, la invenció i la utilització del motor dexplosió, va donar pas a lexpansió de la indústria de lautomòbil. Els automòbils funcionaven amb benzina, un derivat del petroli.. En la Primera Guerra Mundial, el petroli va ser el recurs energètic més important per leficàcia demostrada. Als 70, el petroli era el que més sutilitzava, però després duna guerra, el seu preu es va triplicar..Lús del gas natural es va començar a impulsar a partir de la Segona Guerra Mundial. Es va utilitzar com a combustible domèstic i industrial. Lús de lenergia nuclear va començar amb la construcció, lany 1942, de la primera pila atòmica. Lany 1954 es va posar en marxa la primera central nuclear. Amb la crisi del petroli, accidents nuclears... han portat un canvi de mentalitat: lestalvi denergia i lús de recursos renovables.
 4. 4. Fonts denergia tradicional.Després del Sol, el foc, la força del vent i limpuls de laigua són les primeres fonts denergia que lésser humà adapta a les seves necessitats..El foc, va suposar una revolució i va permetre una gran quantitat daplicacions. Sutilitzava i sutilitza per escalfar-se, cuinar, il·luminar-se, obtenir estris i fondre metalls..El vent, va ser utilitzat per moure les veles dels vaixells i per tant, per transportar a la gent i materials. Més tard, es va utilitzar als molins de vent, que sencarregaven de bombar aigua. Avui en dia, sutilitza la força del vent per obtenir energia elèctrica..Laigua, ha estat fonamental per al progrés de civilització. Sutilitzava per regar aliments dagricultura. Més tard, es va utilitzar en la roda hidràulica, per obtenir energia mecànica. Aquesta màquina era fonamental per la indústria tèxtil, la del paper, la metal·lúrgica...
 5. 5. Classificació de les fonts denergia.Les fonts denergia es poden classificar segons:-La seva naturalesa: primàries o secundàries.-Les reserves disponibles: renovables o no renovables.-El grau dutilització: convencionals o no convencionals.
 6. 6. Fonts denergies segons la seva naturalesa.Poden ser:.Primàries: són les energies que es troben en la natura, per exemple, la llenya, laigua, el carbó, el petroli....Secundàries: són les energies que sobtenen a partir de les fonts primàries. Per exemple: lelectricitat i la benzina.
 7. 7. Fonts denergia segons les reserves disponibles.Poden ser:.Renovables: són les energies les quals nhi ha reserves il·limitades, perquè es regeneren contínuament. Són les que provenen del Sol, per exemple: la solar, la eòlica, la biomassa....No renovables: són les energies les quals nhi ha reserves limitades, per exemple: el carbó, el petroli, el gas natural i lurani.
 8. 8. Fonts denergia segons el grau dutilització.Poden ser:.Convencionals: són aquelles energies a partir de les quals es produeix la major part denergia consumida per la societat, per exemple: lenergia hidroelèctrica, el petroli, gas natural, carbó, la nuclear..No convencionals: són aquelles energies a partir de les quals es produeix una petita part de lenergia total consumida per la societat, per exemple: la solar, eòlica, mareomotriu...
 9. 9. Materials combustibles.Els materials combustibles són substàncies que, en combinar-se amb loxigen, donen lloc al fenomen de la combustió, amb la qual cosa sobté energia calorífica i, sovint, energia lluminosa..Els combustibles són, principalment, compostos de carboni dorigen natural o sintètic. El primer combustible utilitzat per lésser humà va ser la llenya i avui encara sutilitza molt.
 10. 10. Materials combustibles.Els combustibles fòssils són els combustibles naturals més abundants a la natura. En funció del seu estat físic es poden classificar en sòlids, líquids o gasosos:-Sòlids: el més utilitzat és el carbó, en qualsevol de les seves formes: antracita, hulla o lignit.-Líquids: en general, provenen de la destil·lació del petroli (benzina, querosè, gasoil i fuel), encara que en alguns països sutilitzen alcohols, com letanol i el metanol.-Gasosos: els més utilitzats són el gas natural i els gasos liquats del petroli, com el butà i el propà.
 11. 11. El Carbó.El carbó o carbó mineral és una roca sedimentària dorigen orgànic, de color negre o marró fosc. Es fa servir principalment com a combustible fòssil pel seu elevat poder calorífic gràcies a que té un contingut majoritari de carboni. Té diferents aplicacions: com a combustible a les centrals tèrmiques, lobtenció del coc....Aquest és el primer combustible fòssil que va utilitzar la humanitat, artífex de la revolució industrial. Es va utilitzar per al transport marítim i ferroviari, per lenllumenat de les ciutats....També podem distingir del carbó mineral, el carbó vegetal. El vegetal es produeix per escalfament de fusta (llenya) i altres materials vegetals.
 12. 12. Tipus de carbons.Segons la seva composició i condició, el carbó es divideix en quatre grups:.La torba: conté aproximadament el 60% de carboni i molta humitat- A simple vista es pot veure lestructura fibrosa vegetal. Es forma en zones pantanoses anomenades torberes. Normalment sutilitza per al consum domèstic..Els lignits: són carbons dorigen recent, de poder calorífic baix, que produeixen moltes cendres quan cremen. A causa del seu baix poder calorífic, només sutilitzen prop del lloc dextracció quan aquesta és fàcil..Les hulles: són carbons bituminosos o grassos, dun elevat contingut en carboni i gran poder calorífic, impermeables, de destil·lació fàcil; normalment es converteixen en carbó de coc, i són utilitzats com a reductors als alts forns per obtenir ferro..Les antracites: són els carbons més antics, de major poder calorífic i amb un contingut de carboni de fins el 95%. Tenen un aspecte brillant, cremen amb flama i provoquen poca cendra. Linconvenient és que es troben en jaciments molt profunds.Aquest tipus de carbons es poden extreure per explotació subterrània (mines) o per gasificació del carbó en un jaciment.
 13. 13. El Petroli.El petroli, és un líquid de color variable, des del terrós fins al negre, lleugerament menys dens que laigua, daspecte oliós, de viscositat variable, encara que normalment alta i dolor desagradable. Està constituït per una barreja dhidrocarburs. També conté sofre, oxigen i nitrogen..La localització del petroli resulta una tasca complicada. El petroli normalment es troba en regions amb roques sedimentàries. Per perforar es necessiten torres de perforació. Després, si es troba petroli obren més pous per determinar el petroli que conté la bossa..Lextracció pot ser artificial (sinjecta aigua a través dels tubs de la sonda i obliga al petroli a pujar) o natural (el petroli es troba pressionat i puja espontàniament pel tub de sondeig).
 14. 14. Transformacions del petroli.A les refineries es porten a terme un seguit de processos destinats a separar elsdiferents components del petroli. Hi ha quatre processos:-Destil·lació fraccionada: consisteix a escalfar el cru fins a levaporació, perrefredar-lo progressivament i obtenir les fraccions condensades separades enfunció del seu punt debullició. Sefectua en torres de destil·lació o columnes defraccionament. Les fraccions que són gasoses, com el butà o propà, arriben alpunt més alt de la torre, on són extretes. Les altres fraccions són extretes adiferents nivells segons el seu punts debullició.-Craqueig: consisteix en la descomposició dels hidrocarburs més pesants (olis ifuels), per tal dobtenir-ne de més lleugers (benzines). El procés es pot fer atemperatures i pressions elevades (craqueig tèrmic) o amb catalitzadors químics(craqueig catalític)-Polimerització: és el contrari al craqueig: els hidrocarburs lleugers (butà ipropà), es converteixen en compostos més pesants (benzines o gasoils). Elcraqueig i polimerització són molt importants perquè permeten obtenir elproducte més demandat, la benzina.-Reformació: sutilitza per millorar les característiques de les benzines. Es fa aaltes temperatures i en presència dun catalitzador, el platí.
 15. 15. El Gas natural.El gas natural, és format bàsicament per metà (en el 70%) barrejat amb altres gasos, com letà, propà, butà... en proporcions variables. Es troba formant bosses, sol o associat amb el petroli, cobertes per capes que impedeixen la propagació..La localització i extracció del gas natural es igual que la del petroli. Després de trobar aquest gas en el jaciment. Més tard, abans de transportar el gas cap al consum, es refreda i es transforma en estat líquid i també es disminueix 600 vegades el volum. Finalment es transporta en vaixells metaners o per gasoductes i ja es pot utilitzar per al consum.
 16. 16. Aplicacions del gas natural.El gas natural sutilitza en diferents àmbits:-La indústria , el comerç i lhabitatge: el desplegament duna xarxa de distribució en constant expansió ha anat desplaçant lús daltres combustibles.-Les centrals tèrmiques i mixtes: es va imposant lús del gas natural, alternant- lo amb els combustibles tradicionals (fuel i carbó).-Les instal·lacions de cogeneració: consisteix en la producció simultània denergia elèctrica i calor útil. Una sofisticada tecnologia redueix al màxim les pèrdues denergia i ens permet proveir grans col·lectius denergia elèctrica, aigua calenta i calefacció.-La indústria petroquímica: com a matèria primera.
 17. 17. Energia nuclear.Lenergia nuclear és aquella sorgida de laprofitament de la capacitat dalguns isòtops de certs elements químics per emetre energia al experimentar determinades reaccions nuclears..Una reacció nuclear és qualsevol procés de transformació que implica el nucli dun àtom. El reactor nuclear és un sistema per produir i controlar reaccions en cadena sostingudes de manera que permetin aprofitar lenergia tèrmica obtinguda..La radioactivitat és el fenomen de la transformació o transmutació nuclear espontània. La radiació pot ser de dos tipus: radiació electromagnètica (raigs gamma) i radiació de partícules (alfa i beta).
 18. 18. Tipus de reaccions nuclears.La radioactivitat és fruit de reaccions nuclears i, si bé es poden aconseguir petites quantitats denergia, existeixen dos tipus de reaccions nuclears artificials en què es poden aconseguir grans quantitats denergia. Són les reaccions:-De fusió: suneixen nuclis delements lleugers per formar nuclis més pesants.-De fissió: consisteixen a provocar la ruptura del nucli dun àtom amb limpacte dun neutró.(A les fotos de la dreta tenim el nucli dun reactor nuclear de fusió (1a foto) i el nucli dun reactor nuclear de fissió (2a foto)
 19. 19. Contaminació Ambiental.Lextracció i els processos dobtenció i utilització dels combustibles produeixen impactes en el medi natural. Sha de procurar que aquests impactes siguin com més petits millor, per preservar lequilibri de lentorn..Podem diferenciar quatre tipus de contaminació ambiental:-Efecte hivernacle (nivells de CO2)-Pluja àcida-Boires fotoquímiques-Contaminació radioactiva
 20. 20. Efecte hivernacle.Lefecte hivernacle consisteix enlelevació de temperatura queexperimenta latmosfera a causa de lapresència de gasos dhivernacle (CO2 iH2O...) que actuen com un vidre en unhivernacle, deixen passar la radiacióvisible de lespectre solar i absorbeixenla infraroja (calor) emesa per la Terra..La causa principal de lefectehivernacle es la crema de combustiblesfòssils que alliberen CO i també ladesforestació, que impedeix que elsvegetals fixin grans quantitats de CO2 ialtres gasos.
 21. 21. Pluja àcida.La pluja àcida és el fenomen fenomen consistent en una pluja que cau amb uns nivells de pH inferiors als normals..Els òxids de sofre i de nitrogen són contaminants perillosos que sintrodueixen a latmosfera quan es cremen combustibles fòssils; allà entren en contacte amb vapor daigua, llum i oxigen i es transformen en àcid sulfúric i àcid nítric..Quan aquests àcids són arrossegats per la pluja o per la neu, es produeix la pluja àcida.
 22. 22. Boires fotoquímiques.Les boires fotoquímiques es formes amb unes condicions atmosfèriques determinades, amb inversió tèrmica i falta de vent, es crea sobre les ciutats una cúpula daire calent que, carregada de partícules del fum del cotxe, centrals tèrmiques..., queda retinguda i no saixeca. Aquest fenomen afecta a la salut humana, als edificis, als monuments... de les ciutats..A les boires fotoquímiques es troba una barreja potent de contaminants: SO2, NO2, hidrocarburs reactius, monòxid de carboni... Aquests contaminants es combinen amb latmosfera i formen contaminants fins i tot més letals.
 23. 23. Contaminació radioactiva.Les centrals nuclears no generengasos contaminants i, per tant, nocontribueixen a la pluja àcida ni alefecte hivernacle, però tant elcombustible com els residus que esgeneren són radioactius i emetenradiacions perilloses per a lespersones, els animals o plantes. Lescentrals nuclears funcionen sotamesures de seguretat estrictes perassegurar-ne el control en lescondicions més desfavorables..Lany 1986, a la central de Txernòbil(Ucraïna) es va produir un accidentnuclear amb conseqüènciescatastròfiques. I aquest any a lacentral de Fukushima (Japó) també,però abans de que encara fos pitjor hovan poder solucionar. Però aquestaccident tindrà més conseqüències deles que ha tingut per als ciutadans.
 24. 24. Fonts i context del treball.La informació daquest treball o presentació, bàsicament la he trobat alllibre de tecnologia industrial..També, en alguns apartats mhe ajudat dalgunes pàgines a Internet, comwikipedia o xtec..Les imatges les he trobat en google imatges..Alguns enllaços don he trobat la informació:http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclearhttp://ca.wikipedia.org/wiki/Pluja_àcidahttp://ca.wikipedia.org/wiki/Petroli

×