Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tenim uns plànols - Compartir objectius d’aprenentatge

429 views

Published on

...

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tenim uns plànols - Compartir objectius d’aprenentatge

  1. 1. Projecte​​d’àmbits​​-​​Tenim​​uns​​plànols! Compartir​​objectius​​d’aprenentatge Nom​​i​​cognoms Continguts​​curriculars Què​​en​​sé​​jo? 1 Unitats​​de​​mesura:​​metre​​(m),​​metre​​quadrat​​(m²)​​i​​metre​​cúbic​​(m³) 1 2 3 4 5 2 Relació​​entre​​unitats​​de​​mesura​​i​​conversió​​entre​​d’unitats​​de​​mesura 1 2 3 4 5 3 Angle​​recte,​​angle​​agut​​i​​angle​​obtús 1 2 3 4 5 4 Recta,​​rectes​​paral·leles​​i​​rectes​​perpendiculars 1 2 3 4 5 5 Planta,​​alçat​​i​​perfil​​d’un​​objecte 1 2 3 4 5 6 Àrea​​d’una​​figura​​plana 1 2 3 4 5 7 Perímetre​​d’una​​figura​​plana 1 2 3 4 5 8 Càlcul​​d’àrees​​de​​figures​​planes​​(triangle​​i​​rectangle) 1 2 3 4 5 9 Càlcul​​de​​perímetres​​de​​figures​​planes​​senzilles 1 2 3 4 5 10 Instruments​​de​​dibuix​​(regle,​​escaire,​​compàs​​i​​transportador) 1 2 3 4 5 11 Croquis,​​plànol​​i​​maqueta 1 2 3 4 5 12 Escala,​​raó​​i​​proporció 1 2 3 4 5 13 Sostenibilitat 1 2 3 4 5 14 Impacte​​mediambiental 1 2 3 4 5 15 Pressupost 1 2 3 4 5 Competències Què​​en​​sé​​jo? 16 Expressar​​idees​​amb​​claredat​​i​​precisió​​i​​comprendre​​les​​dels​​altres 1 2 3 4 5 17 Emprar​​la​​comunicació​​i​​el​​treball​​col·laboratiu​​per​​compartir​​i​​aprendre 1 2 3 4 5 18 Tenir​​una​​actitud​​de​​recerca​​assajant​​estratègies​​diverses 1 2 3 4 5 19 Arribar​​a​​acords 1 2 3 4 5 20 Escoltar​​als​​altres​​i​​cedir​​el​​torn​​de​​paraula 1 2 3 4 5 21 Ser​​responsable​​amb​​les​​tasques​​que​​em​​comprometo​​a​​fer 1 2 3 4 5 22 Ser​​autònom,​​no​​necessito​​que​​em​​diguin​​què​​haig​​de​​fer​​gaire​​sovint 1 2 3 4 5 1. No​​en​​sé​​res​​/​​No​​ho​​sé 2. En​​sé​​alguna​​cosa​​/​​Ho​​sé​​una​​mica 3. Crec​​que​​ho​​sé​​bastant 4. Ho​​sé​​i/o​​ho​​puc​​explicar 5. Ho​​domino​​i/o​​puc​​presentar

×