Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

#ProjecteCatapulta - Document d'Inici de Projecte

4,796 views

Published on

...

Published in: Education
 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ So make sure to check it out!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

#ProjecteCatapulta - Document d'Inici de Projecte

 1. 1. PROJECTE D’ÀMBITS - CURS 2018-19 DOCUMENT D’INICI DE PROJECTE CATAPULTA Catapulta creada per de Ilias T, Laia M i Aaron A (CV = 8,19 %). Crèdits del projecte:​​Sergi del Moral​, ​Daniel Laguna​i Mercè Castro amb especial agraïment als​catapultistes betacampers: Mercè, Olga, Arnau, Isaac, Caterina, Eric, Enric, Dani, Bernat, Àlex i ​Explorium​. Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa): ​No es permet un ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original.
 2. 2. TAULA DE CONTINGUTS 1. Introducció 2 2. Objectius d’aprenentatge 2 3. Productes 4 4. Avaluació 5 5. Planificació 6 6. Referències i fonts 7 7. Documents de treball 8 Què sabem? Què volem saber? 8 Fonaments matemàtics 9 Traduir el repte a llenguatge matemàtic 9 Taula resum - Mesures de dispersió 10 Posem-nos a prova, analitzem unes dades 11 Informació - Actitud segura 14 Guitarra y vos - Jorge Drexler 15 Avaluació final 16 Objectius d’aprenentatge i coneixements previs 16 Construcció de coneixement 16 Treball en equip 18 Productes - Catapulta 18 Autoavaluació final 20 Ajuda’ns a millorar 21 Portafolis d’aprenentatge 22 1 de 23
 3. 3. 1. Introducció La ​tecnologia​és la ciència que s’ocupa de la resolució de problemes concrets que ens permeten crear béns i serveis, així com satisfer les necessitats essencials de la humanitat. L’activitat tecnològica influeix fortament en el progrés social i econòmic, però si no es fa servir amb seny pot resultar perjudicial, especialment per les persones i col·lectius més necessitats. En aquest projecte ens proposem treballar intensament per tal d’aconseguir que la tecnologia resolgui un problema concret: Construir una catapulta i ser capaços de controlar i predir el seu comportament. La catapulta ha de disparar i encertar a la primera a diferents objectius situats a un abast màxim de 13 metres. 2. Objectius d’aprenentatge Objectius generals En aquest projecte aprendràs a: 1. Dissenyar i construir un objecte tecnològic des de zero (una catapulta) 2. Recollir dades per analitzar, descriure i predir el funcionament de la catapulta 3. Fer servir eines del taller amb seguretat (instruments de mesura, de tall…) 4. Fer servir el full de càlcul per recollir, representar i analitzar dades numèriques 5. Treballar en equip per resoldre una tasca complexa 6. Ser el teu propi “jefe”: planificar, organitzar i liderar el teu ritme de treball Pel camí, tindreu l’oportunitat d’aprendre en major o menor mesura les següents competències i continguts curriculars (en ​negreta​el més significatiu): Objectius curriculars Competències Àmbit matemàtic ● M1. Traduir un problema a llenguatge matemàtic. ● M2. Emprar conceptes, eines i estratègies per resoldre problemes. ● M3. Mantenir una actitud de recerca. ● M5. Argumentar per justificar i validar. ● M6. Emprar raonament matemàtic en entorns no matemàtics. ● M7. Usar relacions entre diferents parts de les matemàtiques per analitzar i raonar. ● M8. Identificar matemàtiques implicades en situacions properes i acadèmiques. ● M9. Representar de diverses maneres i usar el canvi de representació. ● M10. Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i comprendre les dels altres. ● M11. Emprar la comunicació i la col·laboració per construir coneixement. 2 de 23
 4. 4. ● M12. Seleccionar i usar tecnologies diverses. Àmbit cientificotecnològic ● C4. Resoldre problemes científics que impliquin dissenyar i comunicar experiments. ● C5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic. ● C6. Reconèixer i aplicar els processos de l'elaboració i validació de coneixement científic. ● C9. Dissenyar i construir objectes tecnològics que resolguin problemes. Àmbit de cultura i valors ● V1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes. Àmbit digital ● D2. Utilitzar editors de text, presentacions i tractament de dades numèriques. ● D6. Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball amb eines digitals. ● D7. Participar en entorns de comunicació i publicacions virtuals per compartir. ● D8. Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu. Àmbit personal i social ● P2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits del propi aprenentatge. ● P3. Adquirir habilitats-actituds relacionades amb l’aprenentatge al llarg de la vida. Continguts curriculars Matemàtiques ● Nombres naturals i enters ○ Significat en contextos diversos ○ Comparació i ordenació ○ Representació gràfica (recta numèrica) ● Taules i gràfics per expressar relacions ○ Relacions quantitatives entre magnituds i quantitats ○ Recursos digitals interactius per representar de taules i gràfics. ○ Diferents formes de representació: expressió verbal, taula i gràfic ○ Ús d’expressions, taules i gràfics per resoldre problemes ● Unitats de mesura de magnituds, longituds ○ Selecció de les unitats adequades a cada situació ● Longituds​, perímetres i àrees de figures en dues dimensions ○ Ús dels instruments adequats en les mesures d’objectes. ○ Presa de mesures de longituds. Tecnologia ● El procés tecnològic ○ El procés tecnològic. Les seves fases. ○ Anàlisi del problema a resoldre. ○ Recerca d’informació mitjançant eines digitals. ○ Disseny i desenvolupament d’idees per a la resolució de la situació problema. El projecte i la memòria ○ Execució del projecte. ○ Avaluació del projecte. 3 de 23
 5. 5. ○ Comunicació del projecte i del procés mitjançant aplicacions digitals. ● Desenvolupament dels projectes tecnològics. L’organització del treball ○ Definició de tecnologia ○ Gestió de la comunicació. Presentació de resultats. ○ Gestió de la informació i de la documentació. La memòria. ○ Aplicacions digitals per al desenvolupament de projectes tecnològics. ● Disseny i construcció d'objectes ○ Instruments de mesura bàsics. ○ Ús d’eines, instruments i màquines pròpies de l’entorn tecnològic. Normes de seguretat. ○ Construcció de productes tecnològics amb diferents materials, eines i tècniques. ○ Disseny i construcció d’un objecte senzill. ○ Eines digitals per al disseny i la construcció d’objectes. 3. Productes En aquest projecte hi ha dos productes: (1) una ​catapulta​i (2) un ​anàlisi matemàtic​(full de càlcul) del funcionament de la catapulta. 4 de 23
 6. 6. 4. Avaluació Els ​criteris d’avaluació​estan relacionats amb els ​objectius d’aprenentatge​. En aquesta taula pots trobar una relació entre uns i altres, així com algunes indicacions sobre els ​instruments d’avaluació​que farem servir per a cada criteri. Objectiu d’aprenentatge Criteris d’avaluació Instruments d’avaluació 1 Dissenyar i construir un objecte tecnològic des de zero (una catapulta) - Assoliment dels criteris de la rúbrica de la catapulta (precisió, robustesa i regulació) - Rúbrica de la catapulta - Indicacions de l’equip docent durant la construcció 2 Recollir dades per analitzar, descriure i predir el funcionament de la catapulta - Saber recollir les dades en una taula - Comprendre el significat de les dades recollides - Calcular i comprendre el significat de les mesures estadístiques per descriure les dades (mitjana, rang, rang relatiu, desviació i coeficient de variació) - Comprendre el diagrama de dispersió - Activitat anàlisi de dades - Recollida de dades dels llançaments - Exhibició pública final 3 Fer servir eines del taller amb seguretat (instruments de mesura, de tall…) - Conèixer el nom i les funcionalitats de les principals eines del taller - Saber usar les eines d’acord a les normes de seguretat - Qüestionaris digitals autocorrectius 4 Fer servir el full de càlcul per recollir, representar i analitzar dades numèriques - Els mateixos criteris que a l’objectiu 2 - Saber usar el full de càlcul per realitzar operacions. - Activitat anàlisi de dades - Recollida de dades dels llançaments 5 Treballar en equip per resoldre una tasca complexa - Implicar-se en el treball de l’equip i saber arribar a acords - Saber donar opinions honestes, sinceres i amables als companys de grup i als - Planificar i organitzar la feina d’acord al calendari de projecte - Rúbrica de treball en equip - Observacions de l’equip docent 6 Ser el teu propi “jefe”: planificar, organitzar i liderar el teu ritme de treball - Reconèixer punts forts i aspectes de millora personals en relació al treball en equip - Estar enfocat a la feina de manera autònoma i constant - Saber resoldre els problemes que sorgeixen provant estratègies diverses - Rúbrica de treball en equip - Crítica i revisió de la catapulta - Observacions de l’equip docent 5 de 23
 7. 7. 5. Planificació DILLUNS Sergi i Merce DIMARTS Sergi DIMECRES Sergi DIJOUS Sergi i Mercè DIVENDRES Sergi i Mercè 16-gen (1) Inici 17-gen (2) Construcció de coneixement 18-gen (3) Construcció de coneixement Objectius d’aprenentatge Fer grups Construcció de coneixement Fonaments matemàtics Fonaments matemàtics Investigació Googlejar catapultes!​​(a casa) Eines bàsiques de taller Croquis Construcció catapulta FESTA FESTA 23-gen (4) 24-gen (5) Elaboració productes 25-gen (6) Elaboració productes SORTIDA Construcció catapulta Construcció catapulta 28-gen (7) Elaboració productes 29-gen (8) Elaboració productes 30-gen (9) Elaboració productes 31-gen (10) Elaboració productes 1-feb (11) Elaboració productes Construcció catapulta Construcció catapulta ENTREGA CATAPULTA Documentar portafolis (procés de treball)​​(a casa) Llançaments Anàlisi matemàtic Crítica i revisió de catapultes Avaluació treball en equip (1/2) Reconstrucció catapulta 4-feb (12) Elaboració productes 5-feb (13) Exhibició pública 6-feb (14) Avaluació final 7-feb (15) Reflexió Reconstrucció catapulta ENTREGA DEFINITIVA CATAPULTA Llançaments Anàlisi matemàtic EXHIBICIÓ PÚBLICA Celebració Avaluació treball en equip (2/2) Autoavaluació final Documentar portafolis 6 de 23
 8. 8. 6. Referències i fonts Exemples de catapultes [Web] Catapulta - Viquipèdia ​ca.wikipedia.org/wiki/Catapulta [Web] Catapult - Wikipèdia ​en.wikipedia.org/wiki/Catapult [Web] Informació històrica i presència catapultes al cinema: ​ecured.cu/Catapulta [Pel·lícula] Monty Python ​youtube.com/watch?v=A8yjNbcKkNY [Llibre] Catapult - The history (demanar a l’equip docent) [Vídeo] Exemple catapulta: fàcil construcció ​youtube.com/watch?v=f1RvZ7xL8DM [Vídeo] Exemple catapulta: potent ​youtube.com/watch?v=wbrqjhD1P6M [Vídeo] Exemple catapulta: simple i aparentment precisa ​youtube.com/watch?v=66DVnBpnypk [Vídeo] Exemple catapulta: procés de construcció ​youtube.com/watch?v=aqt27ZBoEsE Eines, elements i operacions de taller [Llibre] Eines de l'aula de Tecnologia - Departament d’Ensenyament (demanar a l’equip docent) [Llibre] L’aula de tecnologia - Unitat 2 - McGrawHill (demanar a l’equip docent) [Document] Operacions bàsiques de taller (demanar a l’equip docent) Fonaments matemàtics PENDENT Altres [Imatges] Imatges del curs 2017-18 ​flickr.com/photos/ielesvinyes/albums/72157663609528588 7 de 23
 9. 9. 7. Documents de treball Què sabem? Què volem saber? Què sabem? Què volem saber? 8 de 23
 10. 10. Fonaments matemàtics Traduir el repte a llenguatge matemàtic 9 de 23
 11. 11. Taula resum - Mesures de dispersió De l’experimentació recollim moltes dades i això fa difícil analitzar-les. Per comprendre-les necessitem “resumir-les”. En la següent taula hi ha algunes ​mesures de dispersió​que ens serviran. Definició i què significa en el nostre experiment? Unitats Com es calcula? Exemple (dades a sota) Mitjana (M) És un número que ens diu on està el centre d’un conjunt de números. En l’experiment representa ​el lloc més probable on anirà el següent llançament. És una distància. En l’experiment: metres (m) Sumar tots els valors i dividir-los pel nombre de valors. (2,30 + 2,90 + 2,90 + 3,00 + 3,15 + 3,35 + 3,40 + 3,40 + 3,40 + 3,40) / 10 = ​3,12 m Rang o rang absolut (RA) És un número que ens diu la distància entre el valor màxim i mínim d’un conjunt de números. En l’experiment representa la distància entre el tir mínim i màxim. És una distància. En l’experiment: metres (m) Al valor màxim restar-li el valor mínim. RANG = MAX - MIN 3,40 - 2,30 = ​1,10 m Rang relatiu (RR) És un número que ens diu, en termes relatius (%), la distància respecte la mitjana. En l’experiment representa, en termes relatius (%), la distància entre el tir mínim i màxim. És una proporció. En l’experiment: percentatge (%) Dividir el rang per la mitjana, i després multiplicar el resultat per 100. RANG RELATIU = RANG / MITJANA · 100 1,10 / 3,12 · 100 = 35,25 ≃ ​35 % Desviació (D) És un número que ens diu com de junts o separats està un conjunt de números. En l’experiment experiment ens diu ​si els llançaments de la catapulta són precisos o no. És una distància. En l’experiment: metres (m) El càlcul és complicat. Fem servir la fòrmula del full de càlcul. Funció full de càlcul = STDEVP(DADES) = ​0,36 m Coeficient de variació (CV) És un número que ens diu, en termes relatius (%), com de junts o separats està un conjunt de números. En l’experiment ens diu si, ​en termes relatius, els llançaments de la catapulta són precisos. És una proporció. En l’experiment: percentatge (%) Dividir la desviació entre la mitjana, i després multiplicar per 100. CV = DESVIACIÓ / MITJANA ​·​100 0,36 / 3,12 · 100 = 11,54 ≃ ​12 % Angl e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M R RR D CV 10 2,30 2,90 2,90 3,00 3,15 3,35 3,40 3,40 3,40 3,40 3,12 1,10 18 0,36 12 10 de 23
 12. 12. Posem-nos a prova, analitzem unes dades Dades d’exemple El curs passat la Liza, la Júlia i l’Emma van recollir aquestes dades amb la seva catapulta. Llançaments (m) Angle (º) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10 2,60 2,20 2,60 2,20 2,50 2,80 2,70 2,70 3,50 2,30 2,50 3,50 2,70 2,30 20 3,00 3,10 3,50 3,50 3,40 4,20 3,60 3,10 3,40 3,60 3,00 4,10 3,70 4,20 30 5,20 4,30 4,70 4,80 4,60 5,10 4,40 4,10 4,20 4,60 4,70 4,50 4,50 4,70 40 6,10 6,40 5,70 6,50 5,60 6,60 5,50 4,70 5,00 5,60 6,10 6,40 6,60 6,60 50 8,70 8,00 7,20 8,00 8,00 9,00 7,20 7,50 8,80 9,10 6,80 8,00 7,00 7,20 60 9,00 8,00 8,20 7,20 8,70 8,50 7,80 8,20 7,50 7,90 8,00 7,90 8,60 7,20 70 8,70 9,85 9,60 8,70 8,60 8,70 8,60 8,00 8,60 8,30 10,00 9,80 9,30 8,90 80 10,00 10,03 9,40 8,70 8,00 12,00 12,00 9,90 10,00 9,30 9,90 10,00 10,50 9,90 90 9,50 10,10 8,20 9,30 6,50 9,70 8,00 7,50 8,00 8,00 9,50 11,00 9,50 11,00 Anàlisi de les dades Responeu aquestes preguntes individualment, si podeu, eviteu les ajudes dels companys i companyes. Ara es tracta de comprovar que sou capaços de fer-ho sols. Totes les preguntes​​s’han de justificar.​Per fer-ho us anirà bé recolzar les vostres afirmacions amb dades extretes de la taula i del diagrama de dispersió. ALERTA  Per fer l’anàlisi de les dades necessiteu el full de càlcul. Recordeu que​el full de càlcul fa càlculs! ​I recordeu també que podeu fer servir funcions com SUM(), AVERAGE() i altres. Tractament de les dades 1. Ordena les dades. Per a cada angle de llançament has d’ordenar les dades de menor a major. 2. Calcula les mitjanes (columna Q). 3. Calcula els rangs (columna R). Calcula els rangs relatius (columna S). 4. Calcula les desviacions (columna T). Calcula els coeficients de variació (columna U). 5. Calcula els totals, que són les mitjanes de cada columna (fila 13). Comprensió 6. Què representa l’​eix horitzontal ​del ​diagrama de dispersió​? 7. Què representa l’​eix vertical​del diagrama de dispersió? 8. Què és el punt vermell del diagrama de dispersió? 9. Només mirant el diagrama de dispersió com pots saber quin és l’angle que té el ​rang absolut més vaig? Digues quin i perquè. 11 de 23
 13. 13. 10. Què resulta més fàcil per entendre les dades ràpidament, la taula de valors o el diagrama de dispersió? 11. En el nostre experiment, què vol dir el ​rang absolut​? En quina unitat s’expressa? 12. Si en un llançament a 5 metres tinc un rang relatiu del 50 % 13. Quin és l’angle de tir amb més ​rang​? 14. L’angle de 90 º té el​rang absolut ​més alt (2,10 m), però en canvi no és l’angle que té el rang relatiu més alt. Com pot ser? 15. Els llançaments amb 40 º i 60 º tenen el mateix rang (1,10 m), tot i això, en un dels dos angles la catapulta és precisa. Explica en quin i perquè. 16. Per comparar el rang de dos angles diferents que és més convenient, comparar els ​rangs relatius​(RR) o els ​rang​​absoluts​? Explica perquè, posa un exemple. 17. En el nostre experiment, què és el ​coeficient de variació​(CV)? En quina unitat s’expressa? 18. El coeficient de variació és bo que sigui alt o baix? Explica perquè. 19. Perquè la desviació (D) no és suficient per analitzar les nostres catapultes? O dit d’una altra manera, perquè necessitem el coeficient de variació? Anàlisi 20. Si volem encertar a un objectiu situat a una distància de 4,5 m, d’acord a l’anàlisi matemàtic, quin és l’angle més apropiat? 21. Si volem encertar a un objectiu situat a una distància de 6,95 m, d’acord a l’anàlisi matemàtic, quin és l’angle més apropiat? 12 de 23
 14. 14. 22. Si haguessis de jugar-te tota la teva fortuna a un sol llançament i tu poguessis triar on posar l’objectiu, a quina distància posaries l’objectiu? Explica perquè. 23. Si haguéssim d’ordenar les catapultes de més precisa a menys precisa, quins valors de l’anàlisi matemàtic serien els més importants? I si només podem triar un, quin triaríem? 13 de 23
 15. 15. Informació - Actitud segura 1. No utilitzar eines o màquines sense conèixer el seu funcionament i normes de seguretat. 2. Utilitzar cada eina i màquina per la seva funció i per cap altra. 3. No fer bromes ni jocs mentre hi ha gent treballant. 4. Guardar penjolls i recollir els cabells llargs quan utilitzem màquines o productes sensibles. 5. Tenir les mans eixutes quan utilitzem l'electricitat. 6. Utilitzar elements de protecció (guants, ulleres…) quan les feines ho requereixin. 7. No deixar materials, eines o màquines en llocs insegurs. 8. Informar immediatament sobre les coses avariades, espatllades o en mal estat. 9. Desconnectar les màquines quan no les fem servir. En cas de no recordar totes les normes, recorda això: KIT DE SUPERVIVÈNCIA AL TALLER 1. Cuida les eines i les màquines ​com si fos teu, però recorda que no només és teu​. 2. Si dubtes, pregunta! 3. Si algú es salta la primera regla suggereix-li que pari i, si cal, avisa a l’equip docent. Tots i totes sortim perdent si algú no té una actitud segura al taller​, per això, a les persones que no respectin aquestes normes bàsiques es limitarà la seva participació. 14 de 23
 16. 16. Guitarra y vos - Jorge Drexler Àlbum: ECO² Any: 2005 https://www.youtube.com/watch?v=PNzfIPN4zG4 Que viva la ciencia Que viva la poesía Que viva siento mi lengua Cuando tu lengua está sobre la lengua mía! El agua está en el barro El barro en el ladrillo El ladrillo está en la pared Y en la pared tu fotografía Es cierto que no hay arte sin emoción Y que no hay precisión sin artesanía Como tampoco hay guitarras sin tecnología Tecnología del nylon para las primas Tecnología del metal para el clavijero La prensa, la gubia y el barniz Las herramientas de un carpintero El cantautor y su computadora El pastor y su afeitadora El despertador que ya está anunciando la aurora Y en el telescopio se demora la última estrella La máquina la hace el hombre Y es lo que el hombre hace con ella El arado, la rueda, el molino La mesa en que apoyo el vaso de vino Las curvas de la montaña rusa La semicorchea y hasta la semifusa El té, los ordenadores y los espejos Los lentes para ver de cerca y de lejos La cucha del perro, la mantequilla La yerba, el mate y la bombilla Estás conmigo Estamos cantando a la sombra de nuestra parra Una canción que dice que uno sólo conserva lo que no amarra Y sin tenerte, te tengo a vos y tengo a mi guitarra Hay tantas cosas Yo sólo preciso dos Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos Hay cines Hay trenes Hay cacerolas Hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola Hay más: hay tráfico Créditos Cláusulas Salas vip Hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas Hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada Hay biberones y hay obuses Hay tabúes Hay besos Hay hambre y hay sobrepeso Hay curas de sueño y tisanas Hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas Hay manos capaces de fabricar herramientas Con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores Que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas Para que las use la mano Hay escritas infinitas palabras Zen, gol, bang, rap, Dios, fin Hay tantas cosas Yo sólo preciso dos Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos 15 de 23
 17. 17. Avaluació final Objectius d’aprenentatge i coneixements previs A l'inici del projecte marca amb una X el grau d’assoliment de cada objectiu d’aprenentatge. Al final del projecte marca amb una O el grau d’assoliment de cada objectiu d’aprenentatge. Escala:​(1) No en sé res / No ho sé (2) En sé alguna cosa / Ho sé una mica (3) Crec que ho sé bastant i (4) Ho domino i/o puc presentar. Coneixements Què en sé jo? 1 Recollir les dades en una ​taula de valors 1 2 3 4 2 Calcular la ​mitjana​d’un conjunt de valors 1 2 3 4 3 Diferència entre ​error absolut​i ​error relatiu 1 2 3 4 4 Calcular el ​rang​i el ​rang relatiu​d’un conjunt de valors 1 2 3 4 5 Calcular la ​desviació​i el ​coeficient de variació​d’un conjunt de valors 1 2 3 4 6 Noms i funció dels 30-40 elements, eines i materials bàsics del taller 1 2 3 4 7 Operacions bàsiques de taller (tallar, unir, perforar…) 1 2 3 4 Competències Què en sé jo? 8 Traduir un problema a llenguatge matemàtic utilitzant diagrames i models 1 2 3 4 9 Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes 1 2 3 4 10 Interpretar les dades de la catapulta per descriure i predir el seu comportament 1 2 3 4 11 Dissenyar i construir un objecte tecnològic (catapulta) que resolgui un problema 1 2 3 4 12 Mantenir una actitud de recerca provant alternatives i perseverant 1 2 3 4 13 Expressar per escrit idees matemàtiques amb claredat 1 2 3 4 14 Expressar oralment idees matemàtiques amb claredat 1 2 3 4 15 Planificar la feina de manera autònoma d’acord al calendari previst 1 2 3 4 16 Aprofitar el temps de manera eficient i demanar ajuda quan sigui necessari 1 2 3 4 Construcció de coneixement Activitat Qualificació 16 de 23
 18. 18. De quina manera les matemàtiques et permeten descriure, analitzar i predir el comportament de la catapulta? Paraules clau:​angle, mitjana, rang, coeficient de variació, precisió, robustesa, metres, percentatges, mesurar, error En aquest projectes has fet servir eines, elements i operacions de taller. Explica quines i perquè t’han servit. Preguntes orientadores:​quins problemes he trobat? com he usat les eines i els elements? 17 de 23
 19. 19. Treball en equip CRITERIS 4 DIA 1 DIA 2 Com ha funcionat l’equip? L’equip s’organitza i col·labora. El treball presentat indica bona planificació i un alt compromís de tots els membres de l’equip per realitzar-lo. Implicació de l’equip Tot l’equip s’ha implicat molt en el treball. Discussions per prendre acords i planificar Les discussions han servit per arribar a acords i planificar el treball. Tothom ha expressat la seva opinió i s’ha sentit escoltat. Autonomia de l’equip Els problemes han estat solucionats dins l’equip i les solucions s’han trobat entre tots. PUNTUACIÓ OBTINGUDA (sobre 10) Què us vau proposar millorar conjuntament com a equip de treball? En que has contribuït tu a que millori? En que creus que encara pots millorar? Productes - Catapulta Anàlisi matemàtica del funcionament Catapulta Llançaments Abast màxim RA RR D CV Primera catapulta Segona catapulta Exhibició pública Objectiu x 1 2 3 Mitjana RA CV 18 de 23
 20. 20. Rúbrica Marca amb una X el grau d’assoliment per a cada criteri el dia de la preentrega. Marca amb una O el grau d’assoliment el dia de l’entrega definitiva. CRITERIS ASSOLIMENT EXCEL·LENT ASSOLIMENT NOTABLE ASSOLIMENT SATISFACTORI NO ASSOLIT Robustesa Molt resistent. L’ús no altera el seu funcionament Molt resistent. Tot i que l’’ús altera el seu funcionament Força resistent. Tot i que l’’ús altera el seu funcionament Poc resistent. Precisió Mateix llançament obté mateix resultat (CV < 4 %) Mateix llançament obté mateix resultat (CV < 6 %) Mateix llançament obté mateix resultat (CV < 10 %) Mateix llançament obté resultat diferent (CV > 10%) Regulació Posicions de tir ≥ 9 12 m < Abast < 13 m No es compleix una condició, per poc No es compleix una condició, de molt No es compleix cap condició Quins tres aspectes vau decidir ​prioritzar​per millorar la vostra catapulta: 1. ……………………………………………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………………………………………… 3. ……………………………………………………………………………………………………… Per a cada aspecte explica com els vau millorar? 1. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 3. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Què milloraries? Per a cada criteri explica què faries a partir d’avui per passar al següent nivell d’assoliment. Si creus que està al nivell d’assoliment excel·lent, explica perquè. Robustesa Precisió Regulació 19 de 23
 21. 21. Autoavaluació final Grau d’assoliment Avaluació sumativa de l’alumne/a Després de pensar-hi honestament, crec que el meu grau d’assoliment del projecte ha estat... Assoliment excel·lent Assoliment notable Assoliment satisfactori No assolit Els motius que ho justifiquen són... Pel que fa als objectius d’aprenentatge crec que... En relació al treball en equip crec que... Sobre els productes que hem realitzat... També m’agradaria afegir que... Avaluació sumativa de l’equip docent Assoliment excel·lent Assoliment notable Assoliment satisfactori No assolit Els motius que ho justifiquen són... Avaluació sumativa Assoliment excel·lent Assoliment notable Assoliment satisfactori No assolit Signatura de l’alumne/a Signatura de l’equip docent Signatura de la família 20 de 23
 22. 22. Ajuda’ns a millorar A Les Vinyes ens prenem molt seriosament la vostra opinió. Els projectes i activitats que feu ara s’han anat millorant gràcies a la vostra opinió. Si us plau, pren-te la molèstia de donar-nos la teva! Recorda, sigues​amable, honest i concret​! Coses que t’agradaria mantenir, coses que t’han agradat…. ● ● ● ● ● ● Coses que creus que es podrien millorar.... ● ● ● ● ● Pregunta oberta. ​Vols fer-nos arribar algun altre comentari, suggerència, idea? 21 de 23
 23. 23. Portafolis d’aprenentatge Hem arribat al final del projecte. Toca reflexionar sobre el que has fet i has après. Et proposem que escriguis ​un text explicant el procés de treball i els productes realitzats​. Intenta fer-ho de manera autònoma, el que digui ho has de pensar tu. Recorda que el portafolis és teu i t’acompanyarà tot el teu pas per Les Vinyes. Abans de començar, fem primer un buidatge d’idees entre tots i totes. Què podem explicar? Què podem mostrar? Pel que fa al contingut... Inici Construcció de coneixement Elaboració de productes Exhibició pública Avaluació final Pel que fa a la forma... Sí No ? Es diferencien clarament els diferents apartats? Inclou documents de treball (rúbriques, activitats…)? Inclou fotografies/vídeos que ajudin a comprendre el que s’explica? Inclou l’anàlisi matemàtic en la descripció de la catapulta? 22 de 23

×