Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Clepsidra - Informe científic 02 Avaluació informe científic

302 views

Published on

...

Published in: Education
  • Be the first to comment

Clepsidra - Informe científic 02 Avaluació informe científic

  1. 1. Avaluació de l’informe científic Aquest document serveix per avaluar l’informe científic. A cada línia de la taula s’hi descriu un ​criteri de judici​ i quatre ​nivells d’assoliment​. Per avaluar l’informe científic marca el nivell d’assoliment de cada criteri amb una X i segueix les indicacions al peu. NIVELL D’ASSOLIMENT Assolit Sempre Força assolit A vegades Poc assolit Gairebé mai No assolit Mai C R I T E R I S D E J U D I C I CRITERIS GENERALS 1 L’informe científic no conté faltes d’ortografia? 2 Conté els noms i cognoms dels i les autors/es? 3 Les taules i les imatges tenen al peu una explicació? RESUM 4 El resum no té més de 100 paraules? (100 és el màxim) 5 En llegir-lo et fas una idea del contingut general de l’informe? 6 Està escrit en català i en anglès? Conté les paraules clau? INTRODUCCIÓ 7 Conté una descripció clara del problema a resoldre? 8 Conté informació l’ús de les clepsidres al llarg de la història? 9 Conté una breu explicació dels altres apartats de l’informe? 10 El que es diu està fonamentat o es cita la font? PROCÉS DE TREBALL 11 S’explica amb detall el procés de preparació de la clepsidra? 12 S’explica quines dades es recolliran i en quines unitats? 13 S’explica com s’ha dut a terme la recollida de dades? 14 Conté una taula temps-alçada-velocitat (amb unitats)? 15 Conté una representació gràfica temps/alçada? 16 Conté una explicació de la representació gràfica? 17 El que es diu està fonamentat (s’explica el per què)? RESULTATS 18 S’explica què es farà amb les dades? 19 S’explica quin model matemàtic es farà servir i per què? 20 S’explica el procés per ajustar el model a les dades? 21 Conté l’equació del model que s’ajusta a les dades? 22 Hi ha una taula temps-alçada-alçada estimada-error absolut? 23 Hi consta la mitjana de l’error absolut? 24 Conté una representació gràfica amb els punts i el model? 25 Es discuteix la validesa del model a partir de l’error absolut? 26 S’explica com s’obté l’escala temporal? 27 El que es diu està fonamentat (s’explica el per què)? DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS 28 Es discuteix el significat dels resultats obtinguts? 29 S’argumenta de la comprovació empírica del resultats? 30 La discussió dels resultats és coherent amb les dades? 31 El que s’hi diu està fonamentat o es cita la font d’informació? Quantes X hi ha a cada nivell d’assoliment? Multiplica per 4, 3, 2 i 1 la casella superior i escriu el resultat. (x4) (x3) (x2) (x1) Suma-ho tot, divideix entre 124 i multiplica per 100! Aquesta és la vostra puntuació sobre 100. Si vols millorar revisa els criteris amb nivell d’assoliment baix. PUNTUACIÓ TOTAL

×