Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Auditeerimise alusedSisekaitseakadeemia Sergei Tšistjakov sets@me.com 5065581       Audit Excellence Centre OÜ, ...
Sissejuhatus ainesse – audiitori rollKava  Ülevaade riskianalüüsi põhisest auditist    Eetikakoodeks, Standardid, Kval...
Kirjandus:•  Guide to Using International Standards on Auditing in the  Audits of Small- and Medium-Sized Entities, 2nd...
AudiitorAudit Excellence Centre OÜ, September 2012
Erinevad auditid• Finantsaudit• Tulemusaudit• Vastavusaudit   Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
Finantsaudit•  Finantsaruannete audit, mille puhul hinnatakse kas  auditeeritavad finantsaruanded on kooskõlas rakendat...
Tulemusaudit•  Tulemusaudit on audit, mille puhul hinnatakse, kui  säästlikult, tõhusalt ja mõjusalt kasutab auditeerit...
Tulemusaudit•  Säästlikkus - Tegevuse sooritamiseks kasutatud  ressursside viimine miinimumini, pidades silmas  kvali...
Vastavusaudit•  Audit, mille puhul hinnatakse kas auditeeritav on oma  tegevuses olnud vastavuses asjakohase regulatsio...
Erinevad auditid              •    välisaudit                •   IFAC (ISA),       ...
Eesti: uus algusAudit Excellence Centre OÜ, September 2012
VälisauditISA 200 (EE) 11:Audiitori üldised eesmärgid auditeerimisel:   ✴  põhjendatud kindlus võimaldamaks avaldada ...
Audit skemaatiliselt              VASTUSEDRISKIANALÜÜS                      RAPORTEERI...
Audit skemaatiliselt
Audiitorite rollInformatsiooni usaldusväärsuse kasv (Inforiski vähendamine)Väärkajastamised finantsaruannetes:•Vead•Teadma...
Erinevad auditid: sarnasused•  Kompetents•  Eetiline normistik ja objektiivsus•  Metodoloogia•  Auditi riski mudel...
Suurim audititevaheline       erinevus:     sõltumatuse aste•  siseaudiitor annab aru ettevõtte tippjuhtkonnale...
Auditi olemuslikud piirangudAruandluse olemus    •  Aruande koostaja(te) subjektiivsed hinnangud ja interpretatsioonid...
Auditi olemuslikud piirangudAuditi protseduuride olemus   •  Maht (väiksem kui 100%)   •  Auditeeritav informatsioon...
Ajafaktor  “Basing audit plans on an  annual snapshot of risk is like  relying on a security camera  that films once a...
Kindlustandvad töövõtud: laiem      vaade
Kutsesse sisenemineja väljumine
Statistikat – (1)            02     03     04     05     06     07    08Aasta alguses ...
Audiitortegevuse seadusPeatükk 2:  Kutseeksam, kutse ja kutsetase (kutsesse sissetulek ja   lahkumine);       Au...
Mõisteid• Vandeaudiitor on isik: •  kes on sooritanud arvestusala ekspordi kutseeksami   raamatupidamise ja vandeaudiit...
§ 14 Kutseeksami korraldus•  Kutseeksamit korraldab Rahandusministeerium ja võtab vastu  eksamikomisjon.•  Kutseeksami...
§ 15 Eksamikomisjon•  Komisjoni liikmed ja esimehe määrab järelvalvenõukogu.•  Komisjon on vähemalt viieliikmeline.•  L...
§ 16 Kutseeksami tasu•    Kutseeksamitasu maksimaalne suurus on:  •  raamatupidamise eriosa - 150 eurot;  •  va...
Eksami eesmärk:• Veenduda, et eksamineeritavate kutseoskused ja teadmised vastavad audiitori tööks vajalikule tasemele •...
§ 18 Kutseeksami sooritamine• Eksami hindamisel hinnatakse tulemusi pallides 1 – 100 (sooritamiseks on eksami jao või al...
§ 19 Kutseeksami jaod ja alamosad• Kutseeksami jaod on • raamatupidamise eriosa; • vandeaudiitori eriosa; • avaliku õigus...
§ 20 Eksamineeritava kohustused seoses        kutseeksamiga.•    Eksamineeritav peab:  •   Omama avalduse e...
§ 21 Kutseeksami programm• Programmi kehtestab rahandusminister määrusega.• Programmi koostab: •  Audiitorkogu (raamatup...
§ 22 Programmiga hõlmatavad        valdkonnad.• Kutseeksami programm hõlmab vandeaudiitori ja  siseaudiitori kuts...
§ 22 Programmiga hõlmatavad teemadValdkonnad liigendatakse vähemalt järgmisteks teemadeks:1) finantsarvestus;2) IFRS- d ja...
§ 23 Kutseeksami tegemiseks        esitatavad dokumendid•    Dokumendid esitab eksamineeritav registri infosüste...
§ 24 Vandeaudiitori kutse taotleja ja        vandeaudiitori kohustused•  Kutse saamiseks peavad nad sooritama raam...
§ 28 ja 29 Kutse andmine• Vandeaudiitori ja avaliku sektori vandeaudiitori kutse antakse: •  Kutseeksami sooritanud taot...
Edukas eksamisooritus? (4)•    Eksami sooritamise strateegia  •   Ajaressursi kasutusoskus (Time Management)  • ...
Kas siiski võib ebaõnnestuda?   Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
Euroopa: MORI on-line     küsitlus• 3 Detsember 2004 … 3 Jaanuar 2005.• 25 Euroopa Liidu maad• 6 suurimat audiitorfir...
MORI 2005: Key findings•  Support for the profession is high•  But deep concern over recent developments•  Four in 10 s...
Tänan! Küsimused?
Sissejuhatus ainesse – audiitori rollKava  Ülevaade riskianalüüsi põhisest auditist    Eetikakoodeks, Standardid, Kval...
Riskianalüüsipõhine audit  sahvris (viljasalves)
Riskianalüüsi põhine audit    www.audiitorkogu.ee                                VASTUSE...
Tänan! Küsimused?
Sissejuhatus ainesse – audiitori rollKava  Ülevaade riskianalüüsi põhisest auditist    Eetikakoodeks, Standardid, Kval...
IFAC standards and guidanceIFAC issues guidance in six key areas:• auditing and related services,• education,• ethics,• fi...
Five areas of ethics•  Integrity (ausus)•  Objectivity (objektiivsus)•  Competency (kompetentsus)•  Technical and prof...
IFAC GuidanceInternational Standards on Auditing (ISAs)• The International Auditing Practices Committee (IAPC) issues ISA...
ISA standardite raamistikAllikas: IFAC, Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Med...
Tänan! Küsimused?
Sissejuhatus ainesse – audiitori rollKava  Ülevaade riskianalüüsi põhisest auditist    Eetikakoodeks, Standardid, Kval...
Auditi dokumenteerimine – miks?• Põhifunktsioonid: •  Tõendab, kuidas jõuti nn sõltumatu audiitori   arvamuseni •  Tõe...
Dokumentatsiooni piisavus?Peab olema piisav, et:  Kogemustega audiitor saaks aru, mida ja  mil moel tehti ja kuidas kokk...
Auditi dokumenteerimine Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
Audiitori tööpaberPäis   Periood   Indeks (viide)   Dokumenteerija isik   Kuupäev   kontrollivaldkondTööpab...
Audiitori tööpaberEesmärk:   Arusaadav sõnastus   tuleneb programmistTeostatavate protseduuride kirjeldus ja läbiviimi...
Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
Audit kui projekt!1.  reegel:    Kontrollitava perioodi dokumentatsioon;    Mitmel perioodil tõendusmaterjalina  ...
Ühekordse iseloomuga dokument?• Dokument:                  Ühekordne     Püsiv •  Aastaaruanne?  ...
Näide: Sektsioonideks jagamineA  Ülevaade kliendist ja tema tegevusest    (sh audiitori sõltumatuse, erialatehniliste ...
Näide: indekseerimine (viitamine)Müügi ja nõuete kontroll • Sektsioon   Programm     Tööpaber      Koopia  •...
Näide: Tööpaberite (rist)viitamine        Auditi plaan                    Programm       ...
Näide: Kilpla Veevärk                        StandardprogrammIntervjuud Kilpla    A10/x    D...
Tänan! Küsimused?
Sissejuhatus ainesse – audiitori rollKava  Ülevaade riskianalüüsi põhisest auditist    Eetikakoodeks, Standardid, Kval...
KontrollAruandluse usaldusväärsus;Tegevuse efektiivsus ja tõhusus;Vastavus seadusandlu- sele ja regulatsioonile.     ...
Sisekontrollisüsteem  NB! Iseseisev lugemine: Guidance, ptk 5, lk-d 51…76Allikas: IFAC, Guide to Using International Sta...
Kontrollitoimingud   (Controls, Control Activities)• Põhimõtete ja toimingute kogum (süsteem), mille eesmärgiks on risk...
SisekontrollisüsteemAllikas: IFAC, Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-S...
Sisekontrollitoimingud - baas  • Ametiülesannete lahusus   (Segregation of Duties)  • Aktseptimistoimingud   (Author...
Kontrollitoimingud - näited  Ennetavad           Tuvastavad         Parandavad  Prevent(at)ive   ...
Aruandluspettus ja kontrollsüsteemi        kuritarvitused?      Võimalus            Surve(näiteks m...
Ajalugu: Templiordu 1119-1312• Templiordu suurmeister võis kõige tähtsamaid otsuseid, nagu sõja alustamine /..../, maa v...
Ajalugu: Templiordu 1119-1312• Suurmeistri ja Jeruusalemma kuningriigi komtuuri (ordu varahoidja) õigused ja kohustused...
Titanicu näide: kommunikatsiooni  tähtsust ei tohi allahinnata!   Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
Sissejuhatus ainesse – audiitori rollKava  Ülevaade riskianalüüsi põhisest auditist    Eetikakoodeks, Standardid, Kval...
(Juhtkonna) väited aruannetesFinantsaruanded hõlmavad / sisaldavad otseselt või      kaudselt juhtkonna väiteid   ...
Väited            Õigused ja     Hindamine           kohustused     ja jaotamine      ...
Näidiseesmärgid: Varad•  Veenduda, et raamatupidamises kajastatud varad  tegelikult eksisteerivad (olemasolu (existence...
TestimissuundAudit Excellence Centre OÜ, September 2012
Tänan! Küsimused?
Sissejuhatus ainesse – audiitori rollKava  Ülevaade riskianalüüsi põhisest auditist    Eetikakoodeks, Standardid, Kval...
Olulisus (E5)                Olulisus aruande          1                tasemel  ...
Olulisus (E5 vs A2)    Kirje(te)3    väärkajastamised               Tulemuste4  Väärkajastamiste koon...
Olulised tehinguklassid Tehinguklassid, milles on märkimisväärne viga võimalik tulenevalt nt:  tegevusmahust (tehingute m...
Tehingute olemus              Mitte-Rutiinsed        rutiinsed        Hinnangud   Audit Exc...
Tänan! Küsimused?
Sissejuhatus ainesse – audiitori rollKava  Ülevaade riskianalüüsi põhisest auditist    Eetikakoodeks, Standardid, Kval...
Audit skemaatiliselt                               VASTUSED RISKIANALÜÜS          ...
RiskihindamisprotseduuridAuditi protseduurid jagunevad:  Riskihindamisprotseduurid  Edasised (muud) auditi protseduurid ...
Mida riskihinnangud määravad?Nõutav on: arusaamine majandusüksusest ja selle keskkonnast, sealhulgas          ...
Riskihindamisprotseduurid       Vaatlus       Inspek-       teerimine             Analüüti...
Riskianalüüsi põhine audit  TÖÖVÕTU       ÜLDPLAAN JA                         RISKIHINDAMI...
Esimene samm:       Eeltöö ja selle dokumenteeriminewww.audiitorkogu.ee            • ÜLESANNE      ...
Auditi riskivalem               Auditi risk    Kliendirisk              AvastamisriskOlem...
Auditi riskivalem                Auditi risk    Kliendirisk                 Avastamisr...
Riskide hindamine auditi teostamisel                          ESMAKORDSE            ...
2-            Probleemid ja ohud                 1990            2000       M...
Probleemid ja ohud               Audit Excellence Centre OÜ, September 2012©2003 Prentice Hall Business Pub...
2- Tulemus: skandaalid!Enron                      WorldCom             Ahold  Parmala...
Auditi lähenemisviisSisuUlatusAjastus Audit Excellence Centre OÜ, September 2012                     ...
Riskide hindamine                       auditi teostamisel                ANALÜÜ-KONS...
Auditi riskivalem                Auditi risk    Kliendirisk                 Avastamisr...
Riskide hindamine auditi teostamisel                       OLEMUSLIKE           RISKIANALÜ...
Riskianalüüs Riski              Riski             Riskihinnang             juhtimin...
Diagnostilised akronüümid
Riskihinnangul on kaks mõõdet:Ilmnemisetõenäosus                              A  Likvideerim...
RiskianalüüsKliendi ja võtmeisikute  PEST / SWOT / Porteri 5 jõudu taustinformatsioon ja  Tegevuse ülevaade ärikeskkonn...
Näide: audiitorbüroo Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
Auditi riskivalem                Auditi risk    Kliendirisk                 Avastamisr...
Auditi lähenemisviisSisuUlatusAjastus  Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
LähenemisviisAudit Excellence Centre OÜ, September 2012
Toetuda kontrollsüsteemile või mitte?(TR)  +  (KR)    = OVR   =     Auditi protseduurid ja raportid     ...
Toetuda kontrollsüsteemile või mitte?(TR)  +  (KR)    = OVR   =     Auditi protseduurid ja raportid     ...
Toetuda kontrollsüsteemile või mitte?(TR)  +  (KR)    = OVR   =     Auditi protseduurid ja raportid     ...
Aruandluspettus jakontrollsüsteemi kuritarvitused?Surve                                 Is...
Riskianalüüsi kokkuvõte       • Toimumise tõenäosus Riskid   • Mõju aruandele       • Täielikkus / Toimumin...
Sissejuhatus ainesse – audiitori rollKava  Ülevaade riskianalüüsi põhisest auditist    Eetikakoodeks, Standardid, Kval...
Vastused riskidele         RISKIVASTUSTE                           VÄLITÖÖD      ...
Auditi programmis dokumenteeritakse seos väite tasandil riskide ja planeeritud protseduuride vahel.           ...
Näidiseesmärgid: VaradVeenduda, et raamatupidamises kajastatud varadtegelikult eksisteerivad (olemasolu (existence))Veendu...
Detailsed auditi plaanid      (programmid)Lähenemisviisi detailiseerimine  Jätkatakse üldplaanis alustatud riskianal...
Testimissuund
Testimissuund Ostu-       Saateleht            Müügiarvetellimus                  Täiel...
Riskide hindamine väidete      tasandilNB! Kui protseduuride järgne riskihinnang erineb esialgsest,tuleb kaaluda täi...
LähenemisviisOlemusliku                Kontrolliriski hinnangriski hinnang            Max   ...
Lähenemisviis           Müük    Kulud   Palgakulud           &     &      &     ...
Lähenemisviis          Varud  Finantseerimine           &       &          MKK    ...
Tänan! Küsimused?
Sissejuhatus ainesse – audiitori rollKava  Ülevaade riskianalüüsi põhisest auditist    Eetikakoodeks, Standardid, Kval...
Tõendusmaterjal?Sobiv (kvaliteet: olulisus ja usaldusväärsus);Piisav (kvantiteet).      Audit Excellence Centre OÜ, S...
Tõendusmaterjali kogumisviisid Võrdlus Arvutused Kinnitused Päringud Inspekteerimine Vaatlus Füüsiline kontroll    Aud...
Tõendusmaterjali kogumine• Auditi plaani koostamisel tuleb otsustada kuidas saada vajalik tõendusmaterjal. Valikud: • Ko...
Tõendusmaterjalide usaldatavusvälised tõendusmaterjalid (kolmandaltosapoolelt saadud kinnitused) on üldjuhulusaldatavamad ...
Tõendusmaterjali usaldatavusUsaldatavus Tüüp             NäideKõrge    Füüsiline          Osalemin...
Riskivastused                Edasised                 auditi               ...
LähenemisviisAudit Excellence Centre OÜ, September 2012
Kontrollide testimine        Toimimise         tulemus-        likkuse test   Üles-   ehituse ...
Praktiseerimine:    Arusaamine ettevõttest      • Ülesehituse test;      • ToimeKontrollid tulemuslikkuse  ...
Tuvastatud sisekontrolli-              süsteemi nõrkus  VÄITED                 ÜLESEHITUSE...
Kontrollimehhanismide test• Kasutatav juhul kui: •  Kontrollimehhanismid eeldatavasti toimivad •  Substantiivsetest test...
Kontrollimehhanismide test• Võimalik lähenemine: •  Valitakse juhuslikud dokumendid etteantud vahemikust   (kasutades j...
Lähenemisviisi detailiseerimineKas kontrolle testida? Identifitseeri riskid, mille puhul ainult substantiivsetele testid...
Milliseid kontrolle testida?Kontrolle tuleb (taas)testida vähemalt kordkolme aasta jooksul;Roteeruva testimise puhul tuleb...
Lähenemisviisi detailiseerimineMilliseid kontrolle testida?        Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
Kontrollimehhanismide test• Kui kasutatakse statistilist valimit, siis valimi suurus ei pea kasvama kui kasvab populatsio...
Kontrollimehhanismide testJuhuvalimiga valides 30 objekti, annab see kõrgekindluse kontrollisüsteemidest, juhul kui ühtegi...
Kontrollimehhanismide test –           vigade kokkuvõte• Hälbe ülempiir = korrigeeritud kindluse faktor / valimi...
Kontrollimehhanismide testNB! Teised reeglid kehtivad mitte igapäevaste kontrollideja IT-süsteemide poolsete automaatsete ...
Kokkuvõte - Kontrollimehhanismide testTugevused, mida võiks kaaluda: Võimaldab teha palju tööd ära enne majandusaasta lõp...
Riskivastused: substantsitestid         Substantsi-          testid  Analüütilised          ...
Riskivastused: substantsitestid               Baasprotseduurid            (analüütilised protsedu...
Substantiivsed testid Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
Substantiivsed testid:  meeldetuletus!  Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
Substantiivse analüütilise testi         kavandamine• Kas on sõltumatut ja usaldusväärset lähteinfot, mida saab k...
Substantiivne analüütiline test• Kirjelda audiitori ootuse eeldused• Leia audiitori oodatav summa• Võrdle audiitori ootust...
Substantiivne detailide test• Olulised valemid: Valimi samm = LV olulisus / kindluse faktor Valimi suurus = populatsioon...
Testi tulemuste kokkuvõte•  Arvuta iga vea suurus (%)•  Leia vigade % summa saldeerides pluss ja  miinusmärgiga vead• ...
Kokkuvõte – substantiivsed detailide       testid•  Kui audiitor on kindlaks määranud, et hinnatud olulise  väär...
Tulutsükkel: mõned näitedFiktiivse tulu kajastamine (libasaadetised, olematu kaup)Salajased lisakokkulepped, mis annavad o...
Tänan! Küsimused?
Sissejuhatus ainesse – audiitori rollKava  Ülevaade riskianalüüsi põhisest auditist    Eetikakoodeks, Standardid, Kval...
Aruandlus ja kommunikatsioon         LÕPLIKUDRISKIVASTUSTE               KONTROLL-     LÕPETAM...
TAGASIRISKIHINDA- MISFAASI      Tõendusmaterjali hindamine                              ...
Tõendusmaterjali hindamine  Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
Kogutud tõendusmaterjali hindamine• Kas riskihinnang väidete tasemel jääb asjakohaseks?• Kas leitud viga ei viita pettuse...
Aruandlus ja kommunikatsioon        TÖÖVÕTU        KVALITEEDI                  MUU    ...
Raporti mõiste• Raport on audiitori kirjalik aruanne kliendile, milles ta annab aru oma töö tulemustest.       Audi...
Audiitori raportid jagunevad:Sõltumatu audiitori aruanne (end. järeldusotsus)Finantsinformatsiooni ülevaate aruanneEriotst...
Sõltumatu audiitori aruanneOLULISELT VIGANE       VASTUPIDINE              (Adverse Opinion)VÄHEMOLULIS...
Sõltumatu audiitori aruannete tüübid    Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
Raportid: The Four C’sClarity  (selgus)Conciseness  (lühidus,  ratsionaalsus)Coherence  (ülesehituse  loogilisus; seo...
Tõhus panusraporteerismiajalukku…. Selliste näitajatega ei saa börsile minna! Ettevõte juhtkond on olnud tubli ja käitunud...
Muu kommunikatsioon ...•  Aruandluspettus või illegaalsed toimingud•  Sisekontrollisüsteemi vajakajäämised•  Audiitori ...
Auditi lõppjärk•  Dokumentatsiooni süstematiseerimine•  Dokumentatsiooni ülevaade•  Auditi kontrollküsimustik: sign-off...
Tänan! Küsimused?
Sissejuhatus ainesse – audiitori rollKava  Ülevaade riskianalüüsi põhisest auditist    Eetikakoodeks, Standardid, Kval...
AudTS § 2 lg 3:   Audiitor ja auditeerimine• Audiitori kutsetegevus on •  auditeerimine, •  ärinõustamine ja •  audii...
Atesteerimistegevuse liigitus •  Eksamineerimised (Examinations)   •  Välisaudit   •  Siseaudit   •  Tulemusaudi...
Finantsinformatsiooni    ülevaatusArvamuse andmine vähema tõendusmaterjalialusel, kui auditi puhulAnnab mõõduka kindlu...
Finantsinformatsiooni    ülevaatus (järg)Töövõtu tingimused audiitori ja kliendikokkuleppelOlulisuse kriteeriumid peaks...
Seadustest tulenevad  täiendavad ülesandedÄRISEADUSTIK  audiitoriks nimetamiseks nõusolek (ÄS  §328)  mitterahalise si...
Eriotstarbelised raportidKõik muud v.a. Sõltumatu audiitori arvamused  Märgukirjad  Hinnangud  Arvamused  Kinnitus...
Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontrollAUDIITOR KONTROLLIB MITTERAHALISE SISSEMAKSE VÄÄRTUSE HINDAMIST JA ES...
ErikontrollEESMÄRK  Äriühingu juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimuste  erikontrollNB! TAVAPÄRASELT PEIDAB E...
Netovara piisavuse kontrollHINNANG, KAS ÜHENDATAVATE (JAGUNEVATE) ÜHINGUTE NETOVARAST PIISAB AKTSIA- või OSAKAPITALIKS (SU...
Ühinemis- ja jagunemislepingute kontrollARUANNE:  Kas osade või aktsiate asendussuhe ja  juurdemaksed on kohaseks tasuk...
Tänan! Küsimused?
Allikad•  IFAC, Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of  Small- and Medium-Sized Entities, ...
Kontakt:Sergei Tšistjakov, 1st Audit OÜTel:      +372 506 5581Faks:     +372 609 6930E-mail:    sets@me.comL...
Audiitorkontroll 2012 ska lektor
Audiitorkontroll 2012 ska lektor
Audiitorkontroll 2012 ska lektor
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Audiitorkontroll 2012 ska lektor

1,954 views

Published on

Audiitorkontroll.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Audiitorkontroll 2012 ska lektor

 1. 1. Auditeerimise alusedSisekaitseakadeemia Sergei Tšistjakov sets@me.com 5065581 Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 2. 2. Sissejuhatus ainesse – audiitori rollKava Ülevaade riskianalüüsi põhisest auditist Eetikakoodeks, Standardid, Kvaliteedikontroll Auditi dokumentatsioon Sisekontrollisüsteem – eesmärk ja komponendid Väited finantsaruannetes Olulisus ja (auditi)risk Riskianalüüs Vastused riskidele Edasised auditi protseduurid Audiitori aruanded Muu kutsetegevus
 3. 3. Kirjandus:• Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities, 2nd Edition Volume 1 – Core Concepts; IFAC 2010• www.audiitorkogu.ee • Audiitortegevuse seadus • Kindlustandvate teenuste rahvusvaheline raamistik (Eesti) • Kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeks • muud, siinnimetamata kutsestandardid Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 4. 4. AudiitorAudit Excellence Centre OÜ, September 2012
 5. 5. Erinevad auditid• Finantsaudit• Tulemusaudit• Vastavusaudit Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 6. 6. Finantsaudit• Finantsaruannete audit, mille puhul hinnatakse kas auditeeritavad finantsaruanded on kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga.• Aruandlusraamistikke: • Hea raamatupidamistava (Eesti) • IFRS • IFRS for SME • US-GAAP • IPSAS (International Public Sector Accounting Standards)
 7. 7. Tulemusaudit• Tulemusaudit on audit, mille puhul hinnatakse, kui säästlikult, tõhusalt ja mõjusalt kasutab auditeeritav üksus ressursse oma kohustuste täitmiseks.• 3 E-d: • Säästlikkus (economy), • tõhusus (efficiency) ja • mõjusus (effectiveness). Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 8. 8. Tulemusaudit• Säästlikkus - Tegevuse sooritamiseks kasutatud ressursside viimine miinimumini, pidades silmas kvaliteedinõudeid• Tõhusus - Tulemuse ja selle saamiseks kasutatud ressursside suhe• Mõjusus - Tulemused võrrelduna eesmärkidega ja suhestatuna nende eesmärkide saavutamiseks kasutatud ressurssidega Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 9. 9. Vastavusaudit• Audit, mille puhul hinnatakse kas auditeeritav on oma tegevuses olnud vastavuses asjakohase regulatsiooniga (seadused, määrused, eeskirjad) / kokkulepetega (lepingud).• Näiteid: • maksurevisjonid; • Hangete audit (vastavus Riigihanke seadusega). Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 10. 10. Erinevad auditid • välisaudit • IFAC (ISA), • AICPA (SAS) • siseaudit • IIA • maksurevisjon • Riigikontroll • INTOSAI, RK käsiraamatudAudit Excellence Centre OÜ, September 2012
 11. 11. Eesti: uus algusAudit Excellence Centre OÜ, September 2012
 12. 12. VälisauditISA 200 (EE) 11:Audiitori üldised eesmärgid auditeerimisel: ✴ põhjendatud kindlus võimaldamaks avaldada arvamust, kas finantsaruanded on kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga, ja ✴ anda aru(anne) finantsaruannete kohta ja vahetada infot Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 13. 13. Audit skemaatiliselt VASTUSEDRISKIANALÜÜS RAPORTEERIMINE RISKIDELE Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 14. 14. Audit skemaatiliselt
 15. 15. Audiitorite rollInformatsiooni usaldusväärsuse kasv (Inforiski vähendamine)Väärkajastamised finantsaruannetes:•Vead•Teadmatus•Eelarvamused•AruandluspettusedAuditeeritav info on reeglina minevikukeskne. . Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 16. 16. Erinevad auditid: sarnasused• Kompetents• Eetiline normistik ja objektiivsus• Metodoloogia• Auditi riski mudel Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 17. 17. Suurim audititevaheline erinevus: sõltumatuse aste• siseaudiitor annab aru ettevõtte tippjuhtkonnale• välisaudiitor annab aru kõikidele finantsaruannete kasutajatele (kuigi formaalselt on aruanne adresseeritud omanikele) Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 18. 18. Auditi olemuslikud piirangudAruandluse olemus • Aruande koostaja(te) subjektiivsed hinnangud ja interpretatsioonid • Võimalik on kasutada alternatiive • Võimalike vigade, puuduliku informatsiooni jms riskid • Piirangud (nt info esitamisest saadav tulu vs ajalised ja kulupiirangud)Auditi tõendusmaterjali olemus • Audiitori subjektiivne hinnang • Tõendusmaterjal on pigem veenva kui otsustava (lõpliku) iseloomuga • Allikate olemuse mõjud • Mõistlik rahaline kulu Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 19. 19. Auditi olemuslikud piirangudAuditi protseduuride olemus • Maht (väiksem kui 100%) • Auditeeritav informatsioon ei tarvitse olla täielik või õige (vt aruandluse olemus)Ajalised ja eelarvepiirangud • Info väärtuse kadu aja jooksul • Mõistlik ajakulu • Mõistlik rahaline kulu Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 20. 20. Ajafaktor “Basing audit plans on an annual snapshot of risk is like relying on a security camera that films once a day for five minutes.”Richard Chambers, Responding to Change, Identify areas of Internal Auditor Magazine (2010)
 21. 21. Kindlustandvad töövõtud: laiem vaade
 22. 22. Kutsesse sisenemineja väljumine
 23. 23. Statistikat – (1) 02 03 04 05 06 07 08Aasta alguses 445 433 408 390 379 369 370Lisandunud 12 7 2 6 8 17Kutsetegevustaastatud 5 0 0 4 1 2Lõpetatud 6 13 15 12 10 7Kutsetegevus lõppes 4 1 1 1 3 2Kutsetegevus peatati 19 18 4 8 6 11Aasta lõpus 433 408 390 379 369 370Iive: -12 -25 -18 -11 -10 +1
 24. 24. Audiitortegevuse seadusPeatükk 2: Kutseeksam, kutse ja kutsetase (kutsesse sissetulek ja lahkumine); Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 25. 25. Mõisteid• Vandeaudiitor on isik: • kes on sooritanud arvestusala ekspordi kutseeksami raamatupidamise ja vandeaudiitori eriosa; • Kellele on antud rahandusministri otsusega vandeaudiitori kutse; • Kes on andnud vande. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 26. 26. § 14 Kutseeksami korraldus• Kutseeksamit korraldab Rahandusministeerium ja võtab vastu eksamikomisjon.• Kutseeksami korra kehtestab rahandusminister määrusega.• Küsimusi saab valida vaid õigusakti redaktsiooni kohta, mis on avaldatud vähemasti 2 kuud enne eksamit.• Küsimused valitakse kutseeksami programmi alusel koostatud küsimuste hulgast juhuslikult.• Kutseeksami aja ja koha ning dokumentide esitamise aja määrab järelvalvenõukogu (toimub vähemalt korra aastas).• Eksam korraldatakse eesti keeles ning kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (isikuomaduste sobivuse testi võib teha suuliselt).• Hindamise objektiivsuse huvides kasutatakse hinnatava isikuandmeid kodeeritult (va. suuline sobivustest). Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 27. 27. § 15 Eksamikomisjon• Komisjoni liikmed ja esimehe määrab järelvalvenõukogu.• Komisjon on vähemalt viieliikmeline.• Liikme volituste tähtaeg on 3 aastat määramisest.• Komisjoni töökord sätestatakse kutseeksami korras. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 28. 28. § 16 Kutseeksami tasu• Kutseeksamitasu maksimaalne suurus on: • raamatupidamise eriosa - 150 eurot; • vandeaudiitori eriosa - 250 eurot; • tunnustamise sobivustest - 650 eurot; • avaliku õiguse eriosa - 150 eurot; • siseaudiitori kutsetegevuse standardite alamosa - 150 eurot; • avaliku sektori siseaudiitori alamosa - 300 eurot; • siseaudiitori atesteerimise alamosa - 550 eurot.• Kutseeksamitasu kasutatakse kutseeksami korraldamise ja vastuvõtmise kulude
 29. 29. Eksami eesmärk:• Veenduda, et eksamineeritavate kutseoskused ja teadmised vastavad audiitori tööks vajalikule tasemele • Seadusandluse ja erialastandardite (auditeerimiseeskirja) nõuete teadmine ja arusaamine nende nõuetest • Oskus iseseisvalt rakendada erialaseid teadmisi ja standardeid • Loogika, üldistusvõime, järelduste tegemine ja käitumine audiitorina Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 30. 30. § 18 Kutseeksami sooritamine• Eksami hindamisel hinnatakse tulemusi pallides 1 – 100 (sooritamiseks on eksami jao või alamosa aritmeetilise keskmisena saada 60 palli).• Isikuomaduste testi tulemused on sobivad või mittesobivad.• Kutseeksam on sooritatud, kui kutseeksami kõik jaod või alamosad on sooritatud.• Kutseeksami soorituse otsustab tulemuste põhjal järelvalvenõukogu. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 31. 31. § 19 Kutseeksami jaod ja alamosad• Kutseeksami jaod on • raamatupidamise eriosa; • vandeaudiitori eriosa; • avaliku õiguse eriosa; • siseaudiitori eriosa; • tunnustamise sobivustest.• Kutseeksami jao võib jaotada alamosadeks ning lisaks võib järelevalvenõukogu oma otsusega moodustada alamosasid ja neid rühmitada.• Vandeaudiitori või siseaudiitori eriosa üheks alamosaks võib olla järelevalvenõukogu määratud teemal essee kirjutamine (essee alusel hinnatakse eksamineeritava isiksuseomaduste sobivust). Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 32. 32. § 20 Eksamineeritava kohustused seoses kutseeksamiga.• Eksamineeritav peab: • Omama avalduse esitamise päevaks bakalaureusekraadi või rakenduskõrghariduse diplomit või nendega samaväärset haridusalast kvalifikatsiooni (saab asendada ka 7 aastase töökogemusega). • Sooritama kutseks vajalikud kutseeksami jaod ja alamosad. • Tasuma kutseeksami tasu enne avalduse esitamist.• Eksamineeritav peab olema avalduse esitamise päevaks praktiseerinud: • Vandeaudiitori juhendamisel vähemalt 3 aastat (koos hariduse kriteeriumiga saab asendada 15 aastase tegutsemisega kutsealal, mis annab küllaldased teadmised rahanduse, õiguse ja arvestuse valdkonnas); • Tunnustatud siseaudiitori juhendamisel vähemalt 2 aastat.• Eelnevad korrad kehtestab rahandusminister määrusega.• Eksamitasu võib katta ka audiitorettevõtja, kus kutse taotleja töötab. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 33. 33. § 21 Kutseeksami programm• Programmi kehtestab rahandusminister määrusega.• Programmi koostab: • Audiitorkogu (raamatupidamise, vandeaudiitori ja tunnustuse sobivustesti eriosade kohta). • Riigikontroll (avaliku õiguse eriosa kohta).• Kutseeksami korra alusel koostab küsimused ja näidisvastused Audiitorkogu või muu isik (pooled neist on avalikud). Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 34. 34. § 22 Programmiga hõlmatavad valdkonnad.• Kutseeksami programm hõlmab vandeaudiitori ja siseaudiitori kutsetegevuse ulatuses vähemalt järgmised valdkonnad: • arvestus, sealhulgas raamatupidamine ja audiitortegevus; • ettevõtte rahandus; • õigus; • juhtimine; • infotehnoloogia; • matemaatika ja statistika. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 35. 35. § 22 Programmiga hõlmatavad teemadValdkonnad liigendatakse vähemalt järgmisteks teemadeks:1) finantsarvestus;2) IFRS- d ja nende tõlgendused;3) Eesti hea raamatupidamistava ja selle tõlgendused;4) kulu-, juhtimis- ja maksuarvestus;5) vande- ja siseaudiitori ning audiitorühingu tegevuse alused;6) seaduse §-des 46 ja 70 sätestatud kutsetegevuse standardid ja tõlgendused;7) riskijuhtimine, sisekontroll ja siseaudiitori kutsetegevus;8) ühinguõigus, sealhulgas hea ühingujuhtimise tava;9) majandushaldusõigus;10) kaubandusõigus;11) võlaõigus;12) tööõigus;13) pankrotiõigus;14) maksuõigus;15) riigiõigus;16) haldusmenetlus;17) mikro- ja makroökonoomika;18) äri- ja avaliku sektori juhtimine. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 36. 36. § 23 Kutseeksami tegemiseks esitatavad dokumendid• Dokumendid esitab eksamineeritav registri infosüsteemi vahendusel Rahandusministeeriumile: • avalduse kutseeksami tegemiseks, näidates eri- ja alamosa, kui see on asjakohane; • elulookirjelduse, sealhulgas kontaktandmed; • kutseeksamitasu tasumist tõendava dokumendi koopia.• Eksamineeritav kinnitab esitatavas avalduses muu hulgas: • kõigi esitatud ja esitatavate andmete õigsust; • oma head mainet ja usaldusväärsust.• Täiendavale kutseeksamile suunatud eksamineeritav esitab registri infosüsteemi vahendusel. • Elulookirjelduse; • Eksamitasu tasumist tõendava dokumendi koopia. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 37. 37. § 24 Vandeaudiitori kutse taotleja ja vandeaudiitori kohustused• Kutse saamiseks peavad nad sooritama raamatupidamise ja vandeaudiitori eriosad (Avaliku sektori vandeaudiitor peab sooritama veel lisaks avaliku õiguse eriosa).• Audiitorkogu juhatuse otsusega suunatakse vandeaudiitor täiendavale kutseeksamile, kui vandeaudiitori tegevuse või tegevusetuse tõttu tekib juhatusel põhjendatud kahtlus, et vandeaudiitori teadmised või oskused võivad olla ebapiisavad või mittesobivad ulatuses, mis seaks ohtu vandeaudiitori kutsetegevuse kvaliteedi.• Kui isik taotleb füüsilisest isikust kolmanda riigi vandeaudiitori või lepinguriigi vandeaudiitori kutse samaväärseks tunnistamist, peab ta sooritama tunnustamise sobivustesti Eestis kehtivate vandeaudiitori tööks vajalike õigusaktide tundmise kohta. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 38. 38. § 28 ja 29 Kutse andmine• Vandeaudiitori ja avaliku sektori vandeaudiitori kutse antakse: • Kutseeksami sooritanud taotlejale Audiitorkogu ettepanekul rahandusministri otsusega • Kutset kinnitav märge tehakse registrisse otsuse alusel (vandeaudiitori puhul lisaks ka peale vande andmist). Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 39. 39. Edukas eksamisooritus? (4)• Eksami sooritamise strateegia • Ajaressursi kasutusoskus (Time Management) • Punktiskoor (Point Management) • Ülesannete lahendamisjärjekord Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 40. 40. Kas siiski võib ebaõnnestuda? Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 41. 41. Euroopa: MORI on-line küsitlus• 3 Detsember 2004 … 3 Jaanuar 2005.• 25 Euroopa Liidu maad• 6 suurimat audiitorfirmade ketti• 1 557 vastajat 3 429-st (45% küsitletutest)• 520 partnerit Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 42. 42. MORI 2005: Key findings• Support for the profession is high• But deep concern over recent developments• Four in 10 say changes have made them more likely to think of moving out• Almost a quarter say unlikely to be in audit work in five years time• Sense that profession is no longer as attractive as before Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 43. 43. Tänan! Küsimused?
 44. 44. Sissejuhatus ainesse – audiitori rollKava Ülevaade riskianalüüsi põhisest auditist Eetikakoodeks, Standardid, Kvaliteedikontroll Auditi dokumentatsioon Sisekontrollisüsteem – eesmärk ja komponendid Väited finantsaruannetes Olulisus ja (auditi)risk Riskianalüüs Vastused riskidele Edasised auditi protseduurid Audiitori aruanded Muu kutsetegevus
 45. 45. Riskianalüüsipõhine audit sahvris (viljasalves)
 46. 46. Riskianalüüsi põhine audit www.audiitorkogu.ee VASTUSED RISKIANALÜÜS RAPORTEERIMINE RISKIDELEAllikas: IFAC, Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities, Vol 1 Core Concepts, 2d Ed
 47. 47. Tänan! Küsimused?
 48. 48. Sissejuhatus ainesse – audiitori rollKava Ülevaade riskianalüüsi põhisest auditist Eetikakoodeks, Standardid, Kvaliteedikontroll Auditi dokumentatsioon Sisekontrollisüsteem – eesmärk ja komponendid Väited finantsaruannetes Olulisus ja (auditi)risk Riskianalüüs Vastused riskidele Edasised auditi protseduurid Audiitori aruanded Muu kutsetegevus
 49. 49. IFAC standards and guidanceIFAC issues guidance in six key areas:• auditing and related services,• education,• ethics,• financial and management accounting,• information technology, and• public sector accounting. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 50. 50. Five areas of ethics• Integrity (ausus)• Objectivity (objektiivsus)• Competency (kompetentsus)• Technical and professional standards (erialastandardid)• Courtesy and consideration (viisakus ja hoolikus) Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 51. 51. IFAC GuidanceInternational Standards on Auditing (ISAs)• The International Auditing Practices Committee (IAPC) issues ISAs, which are intended for international acceptance. ISAs are to be applied in the audit of financial statements. ISAs are also to be applied, adapted as necessary, to the audit of other information and to related services.International Auditing Practice Statements (IAPSs)• IAPSs are issued to provide practical assistance to auditors in implementing the ISAs or to promote good practice. These statements are not intended to have the authority of standards. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 52. 52. ISA standardite raamistikAllikas: IFAC, Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities, Vol 1 Core Concepts, 2d Ed
 53. 53. Tänan! Küsimused?
 54. 54. Sissejuhatus ainesse – audiitori rollKava Ülevaade riskianalüüsi põhisest auditist Eetikakoodeks, Standardid, Kvaliteedikontroll Auditi dokumentatsioon Sisekontrollisüsteem – eesmärk ja komponendid Väited finantsaruannetes Olulisus ja (auditi)risk Riskianalüüs Vastused riskidele Edasised auditi protseduurid Audiitori aruanded Muu kutsetegevus
 55. 55. Auditi dokumenteerimine – miks?• Põhifunktsioonid: • Tõendab, kuidas jõuti nn sõltumatu audiitori arvamuseni • Tõendab, et audit teostati/ei teostatud kooskõlas auditeerimisstandarditega• Lisafunktsioonid: • Aitab audiitoril ja tema meeskonnal auditit planeerida ja teostada • Märkmed • Auditi teostusest ülevaate saamine • Tiimiliikmete panus • Kvaliteedikontrollijate töö alus • Abi järgnevatele audiitoritele
 56. 56. Dokumentatsiooni piisavus?Peab olema piisav, et: Kogemustega audiitor saaks aru, mida ja mil moel tehti ja kuidas kokkuvõteteni jõuti Dokumenteerija(te) isik(uid) peab olema võimalik identifitseerida Tõendada, kuidas raamatupidamisregistrite informatsioon on seotud ja kuidas seda on võrreldud finantsaruannetes esitatud informatsiooniga Dokumenteerida tuleb kõik tuvastatud olulised asjaolud ja kuidas nendele reageeriti
 57. 57. Auditi dokumenteerimine Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 58. 58. Audiitori tööpaberPäis Periood Indeks (viide) Dokumenteerija isik Kuupäev kontrollivaldkondTööpaberi eesmärkTeostatavate protseduuride kirjeldus ja läbiviimise dokumenteerimineTulemused, nende dokumenteerimineJäreldusedKontrollija allkiri Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 59. 59. Audiitori tööpaberEesmärk: Arusaadav sõnastus tuleneb programmistTeostatavate protseduuride kirjeldus ja läbiviimise dokumenteerimine Peaks andma piisava kindlustunde kontrollitu kohta arvamuse avaldamiseks Audit Trail (üldiselt üksikule ja üksikult üldisele) Tulemused, nende dokumenteerimine. Alternatiivsete protseduuride vajadus?Kasutatud valemite ja sümbolite (n: “linnuke”) selgitusedJäreldused Olulised tähelepanekud? Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 60. 60. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 61. 61. Audit kui projekt!1. reegel: Kontrollitava perioodi dokumentatsioon; Mitmel perioodil tõendusmaterjalina kasutatav? - püsivate dokumentide kausta!2. reegel: Sektsioonideks jaotamine (vahelehed).3. reegel: Dokumentide indekseerimine; (rist)viitamine dokumenteerimisel. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 62. 62. Ühekordse iseloomuga dokument?• Dokument: Ühekordne Püsiv • Aastaaruanne? x x • Asutamisdokumendid (sh põhikiri)? x • Olulisemad lepingud? • Ettevõtte andmed? • Majandustegevuse kirjeldus? • Kontrolldokumendid (raamatupidamise sise-eeskirjad)? • Töövõtukiri (auditi leping)? • Audiitori raportid? • Kaardistused? • Registriandmed kinnisvara jms kohta? • Pandid ja tagatised? • Kliendi ja 3. isikute kinnituskirjad? Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 63. 63. Näide: Sektsioonideks jagamineA Ülevaade kliendist ja tema tegevusest (sh audiitori sõltumatuse, erialatehniliste oskuste, kliendi vajaduste, kliendisuhte ja töövõtu jätkamise analüüs)B Korralduslikud dokumendid (sh leping, plaan ja koosolekute protokollid)C Aruanded ja andmikud (sh aruannete analüüs, kontrollküsimustikud, eelarve täitmise aruanne, juhtkonna kinnituskirjad, ja hinnangute analüüs)D Standardprogrammid ja nendega seotud tööpaberidF, G, H … Oluliste ja kriitiliste kontrollivaldkondade programmid ja nendega seotud tööpaberidP Püsiva iseloomuga tööpaberid ja dokumendid Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 64. 64. Näide: indekseerimine (viitamine)Müügi ja nõuete kontroll • Sektsioon Programm Tööpaber Koopia • F FP F101…F199, F201…F299, F301…F399, F401…F399, Alternatiiv: F601…F699, FA1…FAxx, F801…F899, FB1…FBxx, F001…F099 FC1…FCxx Müüdud kauba, varude ja võlgnevus hankijatele kontroll Sektsioon Programm Tööpaber Koopia G GP G101…G199, G201…G299, G301…G399, G401…G499, G501…G599, G601…G699, … …
 65. 65. Näide: Tööpaberite (rist)viitamine Auditi plaan Programm Tööpaber B1/3 FP F101 Väljavõte Viide programmile Eesmärk: Viide plaanile: Sisu: Viide programmile: plaanist:Olulisteks FP Planeerimisel oleme pidanud B1/3 Nõuete vanuseline FP/10kontrolli müügitegevust ja nõudeid ostjatele analüüsvaldkonda-deks olulisteks kontrolli valdkondadeks.on müük ja Eesmärgiks on CEA müük ja VOPnõuded …. nõuded. Protseduurid: Viide tööpaberile: 10. Nõuete vanuseline analüüs F101 Olulised asjaolud ja tähelepanekud: Järeldused programmist (FP) Müügi periodiseerimise viga ca 10 mln EEK ja nõuete hulgas B3/1 auditi kokkuvõtte dokumenti lootusetuid ca 5 mln EEK. Juhtkond keeldub parandusi sisse viimast. (B3/1):
 66. 66. Näide: Kilpla Veevärk StandardprogrammIntervjuud Kilpla A10/x DP ja seotudlinnapea, B10/x tööpaberid D101…D199OÜ juhatajaja pearaamatupi- võidajaga DA1…DAxxx DB1…DBxxxKilpla linna vee C1/xja kanalisatsiooni-tariifid, teenuse Cn/x B1/3osutaja hinnakiri, B4/xOÜ eelarve,finantsaruanded jne Plaan Raport(id) Kokkuvõtted ja tähelepanekud B9/x P6/xAjakirjandus, Kontrollivaldkondadeinternet A10/x programm(id) ja seotud tööpaberid B10/x D10/x FP FA1…FQxxx
 67. 67. Tänan! Küsimused?
 68. 68. Sissejuhatus ainesse – audiitori rollKava Ülevaade riskianalüüsi põhisest auditist Eetikakoodeks, Standardid, Kvaliteedikontroll Auditi dokumentatsioon Sisekontrollisüsteem – eesmärk ja komponendid Väited finantsaruannetes Olulisus ja (auditi)risk Riskianalüüs Vastused riskidele Edasised auditi protseduurid Audiitori aruanded Muu kutsetegevus
 69. 69. KontrollAruandluse usaldusväärsus;Tegevuse efektiivsus ja tõhusus;Vastavus seadusandlu- sele ja regulatsioonile. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 70. 70. Sisekontrollisüsteem NB! Iseseisev lugemine: Guidance, ptk 5, lk-d 51…76Allikas: IFAC, Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities, Vol 1 Core Concepts, 2d Ed
 71. 71. Kontrollitoimingud (Controls, Control Activities)• Põhimõtete ja toimingute kogum (süsteem), mille eesmärgiks on riskijuhtimise eesmärkide saavutamine.• Hõlmab kõiki organisatsiooni erinevaid tasandeid ja funktsioone, sh IT-d. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 72. 72. SisekontrollisüsteemAllikas: IFAC, Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities, Vol 1 Core Concepts, 2d Ed
 73. 73. Sisekontrollitoimingud - baas • Ametiülesannete lahusus (Segregation of Duties) • Aktseptimistoimingud (Authorisation) • Kirjalik poliitika (manuaalid) (Writtern procedures) • Füüsiline turve (Physical Security) • Hästi korraldatud raamatupidamine (Adequate Accounting System) • Dokumendikäive (Documentation) • Auditid (nii sise- kui välis-) (Internal & Independent Audits)
 74. 74. Kontrollitoimingud - näited Ennetavad Tuvastavad Parandavad Prevent(at)ive Detective CorrectiveParameetrid Eelarve täitmise aruanded Programmi “kommentaarid”Vaiketingimused Täituvusaruanded Automaatne veaparandusAndmete klasifitseerimine Võrdlused (pangakonto ... saldo võrdlus panga väljavõttega)Salasõnad InventuuridTabad/lukud ...LoasüsteemAmetiülesannete lahusus
 75. 75. Aruandluspettus ja kontrollsüsteemi kuritarvitused? Võimalus Surve(näiteks mittetoimiv isiklikud sisekontroll) finantsprobleemid NB! Vaata kahte lisatud minikaasust Isikuomadused Moraal (eetika)
 76. 76. Ajalugu: Templiordu 1119-1312• Templiordu suurmeister võis kõige tähtsamaid otsuseid, nagu sõja alustamine /..../, maa võõrandamine, lossi ostmine /.../ vastu võtta ainult pärast kapiitliga nõupidamist.• Suurmeistril oli sõnaõigus eelarve jagamisel. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 77. 77. Ajalugu: Templiordu 1119-1312• Suurmeistri ja Jeruusalemma kuningriigi komtuuri (ordu varahoidja) õigused ja kohustused jagunesid nii, et kumbki ei saanud varaga omatahtsi ümber käia. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 78. 78. Titanicu näide: kommunikatsiooni tähtsust ei tohi allahinnata! Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 79. 79. Sissejuhatus ainesse – audiitori rollKava Ülevaade riskianalüüsi põhisest auditist Eetikakoodeks, Standardid, Kvaliteedikontroll Auditi dokumentatsioon Sisekontrollisüsteem – eesmärk ja komponendid Väited finantsaruannetes Olulisus ja (auditi)risk Riskianalüüs Vastused riskidele Edasised auditi protseduurid Audiitori aruanded Muu kutsetegevus
 80. 80. (Juhtkonna) väited aruannetesFinantsaruanded hõlmavad / sisaldavad otseselt või kaudselt juhtkonna väiteid Esitluslaad ja Tehingud Konto saldod lisainfoJuhtkond väidab, et Juhtkond väidab, et Juhtkond väidab, etaruandes kajastuvad aruandes kajastatud aruannetes olev info tehingud tegelikult varad tegelikult on klassifitseeritud ja toimusid. kuuluvad ettevõttele. kajastatud hea tava kohaselt. 43 Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 81. 81. Väited Õigused ja Hindamine kohustused ja jaotamine Täpsus & Täielikkus Klassifit- seerimine SaldodToimumine / Tehingulii- Periodi- olemasolu gid seerimine Lisad Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 82. 82. Näidiseesmärgid: Varad• Veenduda, et raamatupidamises kajastatud varad tegelikult eksisteerivad (olemasolu (existence))• Veenduda, et ettevõttel on majanduslik kontroll (varad on ettevõtte valduses tema majandustegevuse käigus) (Omand, kontroll ja õigused (Ownership, Control, Rights)• Veenduda, et kõik varadega toimunud tehingud on kajastatud (Täielikkus (completeness))• Veenduda, et varade väärtus on kajastatud hea tava kohaselt ja neid ei tule ümber hinnata (Väärtus (valuation))• Veenduda, et nõuetekohased lisad on aruandes nõutud mahus esitatud (Esitluslaad, lisainformatsioon ja täpsus (presentation and disclosure)) Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 83. 83. TestimissuundAudit Excellence Centre OÜ, September 2012
 84. 84. Tänan! Küsimused?
 85. 85. Sissejuhatus ainesse – audiitori rollKava Ülevaade riskianalüüsi põhisest auditist Eetikakoodeks, Standardid, Kvaliteedikontroll Auditi dokumentatsioon Sisekontrollisüsteem – eesmärk ja komponendid Väited finantsaruannetes Olulisus ja (auditi)risk Riskianalüüs Vastused riskidele Edasised auditi protseduurid Audiitori aruanded Muu kutsetegevus
 86. 86. Olulisus (E5) Olulisus aruande 1 tasemel Testide ulatus Läbiviimise olulisus; 2 Veakünnis (triviaalne viga)©2003 Prentice Hall Business Publishing, Auditing and Assurance Services 9/e, Arens/Elder/Beasley 9-
 87. 87. Olulisus (E5 vs A2) Kirje(te)3 väärkajastamised Tulemuste4 Väärkajastamiste koond valideeri- mine Väärkajastamiste5 võrdlemine olulisusega 9-
 88. 88. Olulised tehinguklassid Tehinguklassid, milles on märkimisväärne viga võimalik tulenevalt nt: tegevusmahust (tehingute maht, tehingute väärtus) Konto (kirje) suurusest ja analüütikast Tehingutüübist Pettuse / märkimisväärsuse vea riski vastuvõtlikkusest Märkimisväärsetest muutustest võrreldes eelneva perioodiga Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 89. 89. Tehingute olemus Mitte-Rutiinsed rutiinsed Hinnangud Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 90. 90. Tänan! Küsimused?
 91. 91. Sissejuhatus ainesse – audiitori rollKava Ülevaade riskianalüüsi põhisest auditist Eetikakoodeks, Standardid, Kvaliteedikontroll Auditi dokumentatsioon Sisekontrollisüsteem – eesmärk ja komponendid Väited finantsaruannetes Olulisus ja (auditi)risk Riskianalüüs Vastused riskidele Edasised auditi protseduurid Audiitori aruanded Muu kutsetegevus
 92. 92. Audit skemaatiliselt VASTUSED RISKIANALÜÜS RAPORTEERIMINE RISKIDELEAllikas: IFAC, Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities, Vol 1 Core Concepts, 2d Ed
 93. 93. RiskihindamisprotseduuridAuditi protseduurid jagunevad: Riskihindamisprotseduurid Edasised (muud) auditi protseduurid Riskihindamis- protseduuridmõlemad annavadtõendusmaterjali Edasised auditi protseduurid Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 94. 94. Mida riskihinnangud määravad?Nõutav on: arusaamine majandusüksusest ja selle keskkonnast, sealhulgas millele kontsentreeruda majandusüksuse (kõrgema riskiastmega sisekontrollist; kontrollivaldkondadele) olemuslik risk olulise väärkajastamise määrab riskide tuvastamine ja kontrollirisk hindamine aruande väikse riskiastme puhul tasandil; saab olla efektiivne (vähem protseduure). olulise väärkajastamise riskide tuvastamine ja hindamine väidete tasandil. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 95. 95. Riskihindamisprotseduurid Vaatlus Inspek- teerimine Analüütilised Päringud protseduurid Riski- hindamis- protse- duurid
 96. 96. Riskianalüüsi põhine audit TÖÖVÕTU ÜLDPLAAN JA RISKIHINDAMINEEELPROTSEDUURID STRATEEGIA Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 97. 97. Esimene samm: Eeltöö ja selle dokumenteeriminewww.audiitorkogu.ee • ÜLESANNE • Eesmärk • Sisu • Lõpptulemus • KLIENDI SOBIVUS • Usaldusväärsus • Töö kasutusotstarve • Maksejõulisus • ENDA SOBIVUS • Sõltumatus • Pädevus • Aeg Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 98. 98. Auditi riskivalem Auditi risk Kliendirisk AvastamisriskOlemuslik Valimiväline Kontrollirisk Valimirisk risk risk Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 99. 99. Auditi riskivalem Auditi risk Kliendirisk AvastamisriskOlemuslik Kontrollirisk risk Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 100. 100. Riskide hindamine auditi teostamisel ESMAKORDSE KLIENDISUHTE / TÖÖVÕTU AKTSEPTTAUSTALUURE ESMASED AUDIITORI EELARVE AUDIITORI ANALÜÜTILISED PAKKUMINE VALIMISE LEPING (PÄRINGUD) PROGNOOS NÕUSOLEK PROTSEDUURID DOKUMENT KORDUVA TÖÖVÕTU AKTSEPT Allikas: IFAC, Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities, Vol 1 Core Concepts, 2d Ed Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 101. 101. 2- Probleemid ja ohud 1990 2000 Majanduskasvu tingimustes (1990. lõpp -2000 algus) nägid audiitorfirmad lisandväärtuse tekitamise võimalust läbi muude teenuste müügi, mille tulusus oli kõrgem kui auditi tulusus. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012©2003 Prentice Hall Business Publishing, Auditing and Assurance Services 9/e, Arens/Elder/Beasley 9-
 102. 102. Probleemid ja ohud Audit Excellence Centre OÜ, September 2012©2003 Prentice Hall Business Publishing, Auditing and Assurance Services 9/e, Arens/Elder/Beasley 9-
 103. 103. 2- Tulemus: skandaalid!Enron WorldCom Ahold Parmalat Xerox Audit Excellence Centre OÜ, September 2012 9-
 104. 104. Auditi lähenemisviisSisuUlatusAjastus Audit Excellence Centre OÜ, September 2012 - 32 -
 105. 105. Riskide hindamine auditi teostamisel ANALÜÜ-KONSOLI- TILISED TÖÖVÕTU DEERIVA PLANEERI- EELARVE ÜKSUSE MISPROT- PLANEERIMIS- JA OLULISUS MEMOAUDIITORI SEDUURID AJA- (JUHT- JUHISED TABELID) PLAANAllikas: IFAC, Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities, Vol 1 Core Concepts, 2d Ed Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 106. 106. Auditi riskivalem Auditi risk Kliendirisk AvastamisriskOlemuslik Kontrollirisk risk Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 107. 107. Riskide hindamine auditi teostamisel OLEMUSLIKE RISKIANALÜÜS ÜLEVAADE LÄHENEMISVIISI RISKIDE ETTEVÕTTEST KONTROLLID KOKKUVÕTTED KÜSIMUSTIKAllikas: IFAC, Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities, Vol 1 Core Concepts, 2d Ed Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 108. 108. Riskianalüüs Riski Riski Riskihinnang juhtimine monitooringIdentifitseeri Kontrolli Protsessi tasand Mõõda Jaga või siirda Toimingu tasandPrioritiseeri Killusta või väldi Ettevõtte tasand Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 109. 109. Diagnostilised akronüümid
 110. 110. Riskihinnangul on kaks mõõdet:Ilmnemisetõenäosus A Likvideerimisrisk (EÜ) A B Inflatsioonirisk Suur C Mainerisk D D Konkurentsirisk G E Streigirisk C B F Keskkonnarisk Keskmine G Regulatsioonirisk …………………… E …………………… …………………… Väike Nõrk Keskmine Tugev Mõju aste
 111. 111. RiskianalüüsKliendi ja võtmeisikute PEST / SWOT / Porteri 5 jõudu taustinformatsioon ja Tegevuse ülevaade ärikeskkonna analüüs Juhtimine ja järelvalve Riskituvastus ja Eesmärgid ja strateegia analüüs Mõõdikud ja finantsedu AKR Lähenemisviis AR = OR x KR 8-
 112. 112. Näide: audiitorbüroo Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 113. 113. Auditi riskivalem Auditi risk Kliendirisk AvastamisriskOlemuslik Kontrollirisk risk Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 114. 114. Auditi lähenemisviisSisuUlatusAjastus Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 115. 115. LähenemisviisAudit Excellence Centre OÜ, September 2012
 116. 116. Toetuda kontrollsüsteemile või mitte?(TR) + (KR) = OVR = Auditi protseduurid ja raportid K O Substantsi- N protseduurid V T A R H O E L K Tõendid L O kontroll- R I D süsteemi D toimivusest Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 117. 117. Toetuda kontrollsüsteemile või mitte?(TR) + (KR) = OVR = Auditi protseduurid ja raportid K O Substantsi- N protseduurid V T A R H O E L Tõendid K L kontroll- O R I süsteemi D D toimivusest Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 118. 118. Toetuda kontrollsüsteemile või mitte?(TR) + (KR) = OVR = Auditi protseduurid ja raportid K O Substantsi- N protseduurid V T A R H O E L Tõendid K L kontroll- O R I süsteemi D D toimivusest Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 119. 119. Aruandluspettus jakontrollsüsteemi kuritarvitused?Surve Isikuomadusedisiklikud finantsprobleemid Moraal (eetika) Võimalus (näiteks mittetoimiv sisekontrollisüsteem)
 120. 120. Riskianalüüsi kokkuvõte • Toimumise tõenäosus Riskid • Mõju aruandele • Täielikkus / Toimumine / Olemasolu / Täpsus / Väited Klassifitseerimine / Hindamine (Väärtus) / Õigused ja kohustused / Periodiseerimine • Toime (Manuaalne / Automaatne; Ennetav, Tuvastav,Kontrollid Korrigeeriv) • Sagedus (Pidev, Kuine, Kvartaalne) Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 121. 121. Sissejuhatus ainesse – audiitori rollKava Ülevaade riskianalüüsi põhisest auditist Eetikakoodeks, Standardid, Kvaliteedikontroll Auditi dokumentatsioon Sisekontrollisüsteem – eesmärk ja komponendid Väited finantsaruannetes Olulisus ja (auditi)risk Riskianalüüs Vastused riskidele Edasised auditi protseduurid Audiitori aruanded Muu kutsetegevus
 122. 122. Vastused riskidele RISKIVASTUSTE VÄLITÖÖD (PROTSEDUURIDE) (PROTSEDUURIDE KUJUNDAMINE TEOSTAMINE)Allikas: IFAC, Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities, Vol 1 Core Concepts, 2d Ed Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 123. 123. Auditi programmis dokumenteeritakse seos väite tasandil riskide ja planeeritud protseduuride vahel. Auditi risk millele kontsentreeruda Kliendirisk kõrgema riskiastmegaOlemuslik kontrollivald- Kontrollirisk risk kondadele väikse riskiastme puhul saab olla efektiivne vähem protseduure. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 124. 124. Näidiseesmärgid: VaradVeenduda, et raamatupidamises kajastatud varadtegelikult eksisteerivad (olemasolu (existence))Veenduda, et ettevõttel on majanduslik kontroll(varad on ettevõtte valduses temamajandustegevuse käigus) (Omand, kontroll jaõigused (Ownership, Control, Rights)Veenduda, et kõik varadega toimunud tehingud onkajastatud (Täielikkus (completeness))Veenduda, et varade väärtus on kajastatud hea tavakohaselt ja neid ei tule ümber hinnata (Väärtus(valuation))Veenduda, et nõuetekohased lisad on aruandesnõutud mahus esitatud (Esitluslaad,lisainformatsioon ja täpsus (presentation anddisclosure))
 125. 125. Detailsed auditi plaanid (programmid)Lähenemisviisi detailiseerimine Jätkatakse üldplaanis alustatud riskianalüüsi väidete tasemel Teostatakse sisekontrollisüsteemi toime testprotseduure Defineeritakse edasiste testprotseduuride sisu (nature) ajastus (timing) Ulatus (extent)Defineeritakse auditi eesmärgid spetsiifilistes kontrollivaldkondadesTestide kokkuvõtted ja lõplik riskihinnang
 126. 126. Testimissuund
 127. 127. Testimissuund Ostu- Saateleht Müügiarvetellimus TäielikkusMüügi- Pearaamat = Müügi-register reskontro Toimumine Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 128. 128. Riskide hindamine väidete tasandilNB! Kui protseduuride järgne riskihinnang erineb esialgsest,tuleb kaaluda täiendavate protseduuride vajadust! Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 129. 129. LähenemisviisOlemusliku Kontrolliriski hinnangriski hinnang Max Suur Mõõdukas Väike Aktsepteeritav avastamisriski taseMax Min Min Väike VäikeSuur Min Väike Väike MõõdukasMõõdukas Väike Väike Mõõdukas SuurVäike Väike Mõõdukas Suur ** Substantiivseid teste konkreetse väite puhul ei tarvitse teha Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 130. 130. Lähenemisviis Müük Kulud Palgakulud & & & Nõuded Tarnijad Palgavõlad OlemuslikA risk Mõõdukas Suur Väike Kontrolli-B risk Mõõdukas Väike Väike Aktsept.C auditi risk Väike Väike Väike PlaneeritavD avastamisrisk Mõõdukas Mõõdukas Suur
 131. 131. Lähenemisviis Varud Finantseerimine & & MKK Tasumised OlemuslikA Suur Väike risk Kontrolli-B Suur Mõõdukas risk Aktsept.C Väike Väike auditi risk PlaneeritavD Väike Mõõdukas avastamisrisk
 132. 132. Tänan! Küsimused?
 133. 133. Sissejuhatus ainesse – audiitori rollKava Ülevaade riskianalüüsi põhisest auditist Eetikakoodeks, Standardid, Kvaliteedikontroll Auditi dokumentatsioon Sisekontrollisüsteem – eesmärk ja komponendid Väited finantsaruannetes Olulisus ja (auditi)risk Riskianalüüs Vastused riskidele Edasised auditi protseduurid Audiitori aruanded Muu kutsetegevus
 134. 134. Tõendusmaterjal?Sobiv (kvaliteet: olulisus ja usaldusväärsus);Piisav (kvantiteet). Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 135. 135. Tõendusmaterjali kogumisviisid Võrdlus Arvutused Kinnitused Päringud Inspekteerimine Vaatlus Füüsiline kontroll Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 136. 136. Tõendusmaterjali kogumine• Auditi plaani koostamisel tuleb otsustada kuidas saada vajalik tõendusmaterjal. Valikud: • Kontrollimehhanismide test • Substantiivne analüütiline protseduur • Substantiivne detailide test• Olulised faktorid valikute tegemisel on: • Väited, mida soovime testida ja vajatav kindlus • Andmekogum (andmete maht ja iseloomulikud tunnused) • Töö tõhus läbiviimine (lühiajaline ja pikaajaline vaade)
 137. 137. Tõendusmaterjalide usaldatavusvälised tõendusmaterjalid (kolmandaltosapoolelt saadud kinnitused) on üldjuhulusaldatavamad kui sisesedtõendusmaterjalid;sisesed tõendusmaterjalid on suhteliseltusaldatavamad, kui sisekontrolli tase onrahuldav;audiitori enda genereeritud tõendusmaterjalidon usaldatavamad kui kliendisisesedtõendusmaterjalid;kirjalikud tõendusmaterjalid onusaldatavamad kui suulised.
 138. 138. Tõendusmaterjali usaldatavusUsaldatavus Tüüp NäideKõrge Füüsiline Osalemine inventeerimisel Dokumentaalne Väline pangakonto väljavõte Sisemine/Väline Ostuarve Sisemine MüügiarveMadal Kliendi kinnitused Esitiskiri Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 139. 139. Riskivastused Edasised auditi protseduuridKontrollide Substantsi- testid testid Analüütilised Detailide protseduurid testid Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 140. 140. LähenemisviisAudit Excellence Centre OÜ, September 2012
 141. 141. Kontrollide testimine Toimimise tulemus- likkuse test Üles- ehituse test Riskide identifit- seerimineAudit Excellence Centre OÜ, September 2012
 142. 142. Praktiseerimine: Arusaamine ettevõttest • Ülesehituse test; • ToimeKontrollid tulemuslikkuse test. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 143. 143. Tuvastatud sisekontrolli- süsteemi nõrkus VÄITED ÜLESEHITUSE TOIMIMISE HINNANGULINE → TEST (“ÜET”): TULEMUSLIKKUSE TOIME AJAS TESTI (“TTT”) (TP VIIDE; Toimumine TäielikkusRISKI- JÄRGNE TTT KPV KAS RISK ON VALIDEERIMIS-FAKTORID KONTROLLIDE MÄRKEGA) POOLT HINNANG ↓ MAANDATUD: (TULEMUSLIKKUS)SR 4578 K5, K6 J /E T / ETSR 1555 K1 J /E T / ET J /E T / ET J /E T / ET J /E T / ET J /E T / ET Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 144. 144. Kontrollimehhanismide test• Kasutatav juhul kui: • Kontrollimehhanismid eeldatavasti toimivad • Substantiivsetest testidest ei piisa vajaliku kindluse saamiseks (mahukad rutiinsed tehingud / IT kontrollide toimimine). • Kontrollimehhanismid eeldatavasti ei muutu • Soovitakse hajutada töökoormust auditis Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 145. 145. Kontrollimehhanismide test• Võimalik lähenemine: • Valitakse juhuslikud dokumendid etteantud vahemikust (kasutades juhuslike arvude generaatorit) • Valitakse juhuslik algus ja vastavalt sammule (kas summa või kogus) valitakse testitavad dokumendid • Kontrollimehhanismide test tehakse kombineeritult substantiivsete detailide testiga. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 146. 146. Lähenemisviisi detailiseerimineKas kontrolle testida? Identifitseeri riskid, mille puhul ainult substantiivsetele testidele tuginemine ei ole piisav Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 147. 147. Milliseid kontrolle testida?Kontrolle tuleb (taas)testida vähemalt kordkolme aasta jooksul;Roteeruva testimise puhul tuleb mingeidkontrolle testida iga-aastaselt;Pettuseriskidega (alati märkimisväärsed) jamuude märkimisväärsete riskidega seotudkontrolle tuleb testida iga-aastaselt. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 148. 148. Lähenemisviisi detailiseerimineMilliseid kontrolle testida? Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 149. 149. Kontrollimehhanismide test• Kui kasutatakse statistilist valimit, siis valimi suurus ei pea kasvama kui kasvab populatsioon• Valimi suurus = kindluse faktor / lubatav hälve• Näide - lubatava hälve (lubatava vea määr 5%) • Soovitav kindlus 95% (kõrge) ehk kindluse faktor 3,0 • Valimi suurus = 3,0/0,05 =60 • Soovitav kindlus 78% (keskmine) ehk kindluse faktor 1,5 • Valimi suurus = 1,5/0,05=30 Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 150. 150. Kontrollimehhanismide testJuhuvalimiga valides 30 objekti, annab see kõrgekindluse kontrollisüsteemidest, juhul kui ühtegi viga eituvastata Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 151. 151. Kontrollimehhanismide test – vigade kokkuvõte• Hälbe ülempiir = korrigeeritud kindluse faktor / valimi suurus• Otsustades jätkata teste: uus valimi suurus = korrigeeritud kindluse faktor / aktsepteeritava vea määr Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 152. 152. Kontrollimehhanismide testNB! Teised reeglid kehtivad mitte igapäevaste kontrollideja IT-süsteemide poolsete automaatsete kontrollide osas. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 153. 153. Kokkuvõte - Kontrollimehhanismide testTugevused, mida võiks kaaluda: Võimaldab teha palju tööd ära enne majandusaasta lõppu Annab võimaluse õigeaegselt korrigeerida riskihinnanguid väidete lõikes ning anda tagasisidet juhtkonnale puuduste osas. Tehtud testi tulemus on korduvkasutatav ehk saame tugineda järgneval kahel aastal Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 154. 154. Riskivastused: substantsitestid Substantsi- testid Analüütilised Detailide protseduurid testid Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 155. 155. Riskivastused: substantsitestid Baasprotseduurid (analüütilised protseduurid, teatud detailide testid (nt periodiseerimine)) Baas- ja ulatuslikudPiiratud maht protseduurid (madal auditi risk, ebaolulised kirjed) (Detailide testid ja ulatuslikud analüütilised Substantsi- protseduurid; testid kõrgema riskiga valdkonnad / väited)
 156. 156. Substantiivsed testid Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 157. 157. Substantiivsed testid: meeldetuletus! Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 158. 158. Substantiivse analüütilise testi kavandamine• Kas on sõltumatut ja usaldusväärset lähteinfot, mida saab kontrollida ning mida saab kasutada testi läbiviimiseks?• Kas on olemas seosed, mille põhjal saab teha prognoose (audiitori ootus)?• Kui suur on aktsepteeritava erinevuse suurus (või vahemik), mis ei vaja edasist selgitamist? Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 159. 159. Substantiivne analüütiline test• Kirjelda audiitori ootuse eeldused• Leia audiitori oodatav summa• Võrdle audiitori ootust raamatupidamises kajastatud summaga (leia erinevus)• Võrdle saadud erinevust aktsepteeritava erinevusega• Juhul kui erinevus ületav aktsepteeritavat erinevust selgita vahet või hinda ümber testist saadav kindlus Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 160. 160. Substantiivne detailide test• Olulised valemid: Valimi samm = LV olulisus / kindluse faktor Valimi suurus = populatsioon / valimi samm Näidis SME juhendist : Vajatav kindlus Kindluse faktor madal 1,0 – 1,4 keskmine 1,5 – 2,2 kõrge 2,3 - 3,0 Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 161. 161. Testi tulemuste kokkuvõte• Arvuta iga vea suurus (%)• Leia vigade % summa saldeerides pluss ja miinusmärgiga vead• Leia vigade keskmine protsent testitud tehingute koguarvust• Projitseeri tulemus kogupopulatsioonile ja hinda saadud hinnangulise koguvea olulisust.• NB! Anomaaliaid juhtub väga harva (ISA 530.13) Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 162. 162. Kokkuvõte – substantiivsed detailide testid• Kui audiitor on kindlaks määranud, et hinnatud olulise väärkajastamise risk väite tasandil on märkimisväärne risk, peab audiitor viima läbi substantiivsed protseduurid, mis on spetsiifiliselt vastuseks sellele riskile. Kui lähenemine märkimisväärsele riskile koosneb ainult substantiivsetest protseduuridest, peavad nende protseduuride hulka kuuluma detailide testid. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 163. 163. Tulutsükkel: mõned näitedFiktiivse tulu kajastamine (libasaadetised, olematu kaup)Salajased lisakokkulepped, mis annavad ostjale võimaluse kaubatagastadaKonsignatsioonimüügi kajastamine lõpliku müüginaSuur aastalõpu müük (nn 13. kuu) raamatupidamisregistritesTingimustele mittevastava kauba lähetamineEnnetähtaegne kauba lähetamineLibaarved (pika-ajalise maksetähtajaga, välisresidendid)Väärlähetus (lähetatakse mittetellitud kaupa, ebakorrektsed kogusedvms)Bill & Hold Sales müügi kajastamine kui pole asjakohaneAsenduskauba lähetamist kajastatakse müügina Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 164. 164. Tänan! Küsimused?
 165. 165. Sissejuhatus ainesse – audiitori rollKava Ülevaade riskianalüüsi põhisest auditist Eetikakoodeks, Standardid, Kvaliteedikontroll Auditi dokumentatsioon Sisekontrollisüsteem – eesmärk ja komponendid Väited finantsaruannetes Olulisus ja (auditi)risk Riskianalüüs Vastused riskidele Edasised auditi protseduurid Audiitori aruanded Muu kutsetegevus
 166. 166. Aruandlus ja kommunikatsioon LÕPLIKUDRISKIVASTUSTE KONTROLL- LÕPETAMIS- ANALÜÜTILISEDVALIDEERIMINE KÜSIMUSTIKUD MEMO PROTSEDUURID Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 167. 167. TAGASIRISKIHINDA- MISFAASI Tõendusmaterjali hindamine UUED RISKID UUENENUD RISKIHINNANGUD OLULISUSE MUUTUS HINDA TÄIENDAVATE KOMMUNIKATSIOON TÕENDITE HINDAMINE PROTSEDUURIDE PROTSEDUURIDE KOKKUVÕTTED VAJADUST OLULISTE ASJAOLUDE KOKKUVÕTTED TÄIENDAVATE TÕENDITELE VASTAV AUDIITORI ARUANNE PROTSEDUURIDE VAJADUS? AUDIITORI ARUANNE AUDIITORI ARUANNE Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 168. 168. Tõendusmaterjali hindamine Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 169. 169. Kogutud tõendusmaterjali hindamine• Kas riskihinnang väidete tasemel jääb asjakohaseks?• Kas leitud viga ei viita pettuse riskile?• Kas on omandatud piisav ja asjakohane tõendusmaterjal väidete osas, kus on võimalik olulise väärkajastamise teke? Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 170. 170. Aruandlus ja kommunikatsioon TÖÖVÕTU KVALITEEDI MUU AUDIITORIESITISKIRI KOMMUNI- KONTROLL- ARUANDED KATSIOON ÜLEVAATUS Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 171. 171. Raporti mõiste• Raport on audiitori kirjalik aruanne kliendile, milles ta annab aru oma töö tulemustest. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 172. 172. Audiitori raportid jagunevad:Sõltumatu audiitori aruanne (end. järeldusotsus)Finantsinformatsiooni ülevaate aruanneEriotstarbelised aruandedMärgukirjadEritööde raportid Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 173. 173. Sõltumatu audiitori aruanneOLULISELT VIGANE VASTUPIDINE (Adverse Opinion)VÄHEMOLULISELT MÄRKUS(T)EGAVIGANE (Qualified Report)EI SUUDA HINNATA EI AVALDA ARVAMUST (Disclaimer of Opinion)ÕIGE PUHAS (Unqualified Report) NB! LISAINFO LÕIK Explanatory paragraph / Emphasis of matter
 174. 174. Sõltumatu audiitori aruannete tüübid Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 175. 175. Raportid: The Four C’sClarity (selgus)Conciseness (lühidus, ratsionaalsus)Coherence (ülesehituse loogilisus; seosed)Courtesy (neutraalne ja viisakas) Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 176. 176. Tõhus panusraporteerismiajalukku…. Selliste näitajatega ei saa börsile minna! Ettevõte juhtkond on olnud tubli ja käitunud oma põhikirja piirides. Teen ettepaneku preemiat määrata. Ettevõte on kasumis ning on avanud uue müügipunkti Lasnamäel. Nii jätkata! Eelisjärjekorras tasuda riigimaksud. Minu arvates on kaasnev aastaaruanne õige ja õigeaegne. Minu arust kajastab aruanne õigelt ja õiglaselt ettevõtte majandusseisu koos finantsanalüüsiga! Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 177. 177. Muu kommunikatsioon ...• Aruandluspettus või illegaalsed toimingud• Sisekontrollisüsteemi vajakajäämised• Audiitori vastutuse temaatika• Ülevaade auditi käigus teostatud olulisematest korrigeerimistest ja nende põhjustest• Juhtkonna poolt teostamata korrigeeringutest kui ebaolulistest ülevaate andmine (nt vigade koondtabeli vormis juhtkonna kinnituskirja lisana)• Kommentaarid valitud arvestuspõhimõtete ja hindamismeetodite asjakohasuse osas• Lahkhelid juhtkonnaga• .... Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 178. 178. Auditi lõppjärk• Dokumentatsiooni süstematiseerimine• Dokumentatsiooni ülevaade• Auditi kontrollküsimustik: sign-off• Tiimikoosolekute teemade lahendused?• Viimased analüütilised protseduurid• Aastaaruande informatsiooni kontrollimine kontrollküsimustikuga veendumaks, et kogu nõutud informatsioon oleks esitatud (avalikustatud)• Viimased protseduurid seoses bilansikuupäevajärgsete sündmustega• Kinnituskiri juhtkonnalt• Süstematiseeritud dokumendifaili arhiveerimine• Debriefing Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 179. 179. Tänan! Küsimused?
 180. 180. Sissejuhatus ainesse – audiitori rollKava Ülevaade riskianalüüsi põhisest auditist Eetikakoodeks, Standardid, Kvaliteedikontroll Auditi dokumentatsioon Sisekontrollisüsteem – eesmärk ja komponendid Väited finantsaruannetes Olulisus ja (auditi)risk Riskianalüüs Vastused riskidele Edasised auditi protseduurid Audiitori aruanded Muu kutsetegevus
 181. 181. AudTS § 2 lg 3: Audiitor ja auditeerimine• Audiitori kutsetegevus on • auditeerimine, • ärinõustamine ja • audiitorile õigusaktidega pandud teiste ülesannete täitmine. Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 182. 182. Atesteerimistegevuse liigitus • Eksamineerimised (Examinations) • Välisaudit • Siseaudit • Tulemusaudit • Vastavusaudit • Finantsinformatsiooni ülevaatused (Reviews) • Kokkuleppelised toimingud (Agreed-upon procedures) • Konkreetse arvestuslõigu kontroll • Arvamuse avaldamine sisekontrollisüsteemi toimivuse kohta • Aruannete kompilatsioon • Muu (Vt slaidi # 131) Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 183. 183. Finantsinformatsiooni ülevaatusArvamuse andmine vähema tõendusmaterjalialusel, kui auditi puhulAnnab mõõduka kindlustundeAudit – positiivne kinnitusFinantsinformatsiooni ülevaade – negatiivnekinnitus Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 184. 184. Finantsinformatsiooni ülevaatus (järg)Töövõtu tingimused audiitori ja kliendikokkuleppelOlulisuse kriteeriumid peaksid olemasamad nagu auditi puhul, erinebvigade avastamise tõenäosusJuhtkonnalt kirjalike kinnitustehankimineSõltumatu audiitori aruandekomponendid ja tüübid samad nagu(täismahulise) auditi puhul Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 185. 185. Seadustest tulenevad täiendavad ülesandedÄRISEADUSTIK audiitoriks nimetamiseks nõusolek (ÄS §328) mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontroll (ÄS §143, §249,§346) erikontroll (ÄS §191,§330) lõppbilansi ja vara jaotusplaani kontroll (ÄS §378) üleantavate (neto)varade piisavus (ÄS §424, §468) ühinemislepingu kontroll (ÄS §394-396) jagunemislepingu kontroll (ÄS §437- 439) Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 186. 186. Eriotstarbelised raportidKõik muud v.a. Sõltumatu audiitori arvamused Märgukirjad Hinnangud Arvamused KinnitusedVõivad olla väga erilaadsed ning sõltuvad eelkõige adressaadist (kasutusotstarbest) Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 187. 187. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontrollAUDIITOR KONTROLLIB MITTERAHALISE SISSEMAKSE VÄÄRTUSE HINDAMIST JA ESITAB ARVAMUSE SELLE KOHTA, KAS SISSEMAKSE VASTAB ÄS-s NIMETATUD NÕUETELE: KAS HINDAMINE PÕHIKIRJA KOHANE? KAS TEGEMIST HARILIKU VÄÄRTUSEGA? KAS ON RAHALISELT HINNATAV? KAS ON ÄRIÜHINGULE ÜLEANTAV? KAS SAAB SISSENÕUET PÖÖRATA (ei ole teenus või tegevus)? KAS KOLMANDATEL OSAPOOLTEL ON ÕIGUSI? Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 188. 188. ErikontrollEESMÄRK Äriühingu juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimuste erikontrollNB! TAVAPÄRASELT PEIDAB ENDAS POTENTSIAALSET KONFLIKTI, MISTÕTTU TÖÖDE JA JÄRELDUSTE TÄPSUS TOPELTOLULINE! Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 189. 189. Netovara piisavuse kontrollHINNANG, KAS ÜHENDATAVATE (JAGUNEVATE) ÜHINGUTE NETOVARAST PIISAB AKTSIA- või OSAKAPITALIKS (SUURENDAMISEKS) Mitterahalise sissemakse hindamise korras Ühingute netovara Ühinemis- või jagunemisdokumendid Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 190. 190. Ühinemis- ja jagunemislepingute kontrollARUANNE: Kas osade või aktsiate asendussuhe ja juurdemaksed on kohaseks tasuks? Kas ühinemine või jagunemine võib kaasa tuua võlausaldajate huvide kahjustumise Audit Excellence Centre OÜ, September 2012
 191. 191. Tänan! Küsimused?
 192. 192. Allikad• IFAC, Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities, Vol 1 Core Concepts, 2d Ed• ©2003 Prentice Hall Business Publishing, Auditing and Assurance Services 9/e, Arens/Elder/Beasley• ©2012 Prentice Hall Business Publishing, Auditing 14/e, Arens/Elder/Beasley• Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach, 6th Ed, Copyright © 2008 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.• Aasmund Eilifsent etc, Auditing & Assurance Services: International Edition, Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.• University of Memphis, lecture_05 4240, www• gra appendix 1d staff presentation, www:
 193. 193. Kontakt:Sergei Tšistjakov, 1st Audit OÜTel: +372 506 5581Faks: +372 609 6930E-mail: sets@me.comLõunatuule tee 17,Türisalu küla (Keila-Joa),Harku vald 76706,Harju maakond Audit Excellence Centre OÜ, September 2012

×