Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

інтерактивне навчання

9,093 views

Published on

 • Be the first to comment

інтерактивне навчання

 1. 1. ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ФОРМИ МЕТОДИ ПРИЙОМИ ГРАНІТНЕНСЬКА ЗОШ І- ІІІ ст.
 2. 2. Інтерактивне навчання • Це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроміжність
 3. 3. ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ Суть інтерактивного навчання Навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів: співнавчання, взаємонавчання (колективне) Організація інтерактивного навчання Передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації
 4. 4. Класифікація інтерактивних технологій Заметою уроку та формою організації навчальної діяльності (О.Пометун, Л.Пироженко) За розподілом інтерактивних методів (В.В.Мельник) •технологія кооперативного навчання; •превентивні інтеракції (тренінг, консультації та ін.); •технологія коллективного навчання; •технології ситуативного навчання; •імітаційні інтеракції (інсценування, ділові ігри, диспут, “мозковий штурм”та ін.); •технології опрацювання дискусійних питань •неімітаційні інтеракції (проблемна лекція, конференція, практикум тощо)
 5. 5. Діяльність учителя під час організації та планування інтерактивного навчання Для ефективного навчання • • • • • • дати завдання дітям для попереднього підготуван­ня: прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання; відібрати до уроку або заняття такі інтерактивні вправи, які дали б учням «ключ» до освоєння теми; під час самих інтерактивних вправ дати учням час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його серйозно, (і не механічно, або «граючись» виконали його; на одному занятті можна використовувати одну (максимум — дві) інтерактивну вправу, а не їх калейдоскоп; дуже важливим є проведення спокійного глибокого обговорення за підсумками інтерактивної вправи, зокрема акцентування уваги й на іншому матеріалі теми, прямо не порушеному в інтерактивній вправі; проводити швидкі опитування, самостійні домашні роботи з різноманітних матеріалів теми, що не були пов’язані з інтерактивними завданнями
 6. 6. Діяльність учителя під час організації та планування інтерактивного навчання Для контролю за ходом навчання • • • • • • глибоко вивчити і продумати матеріал, у тому числі додатковий, наприклад різноманітні тексти, зразки документів, приклади, ситуації, завдання для груп тощо; старанно спланувати і розробити заняття: визначити хронометраж, ролі учасників, підготувати питання і можливі відповіді, виробити критерії оцінки ефективності заняття; мотивувати учнів до вивчення шляхом добору найцікавіших для учнів випадків, проблем; оголошення очікуваних результатів (цілей) заняття і критеріїв оцінки роботи учнів; передбачити різноманітні методи для привернення уваги учнів, налаштування їх на роботу, підтримання дисципліни, необхідної для нормальної роботи аудиторії; цьому, зокрема, можуть сприяти вправи-розминки, письмовий розподіл ролей у групах тощо
 7. 7. Інтерактивні методи Терміни "інтерактивні методи", "інтерактивне навчання" прийшли до нас з англійської мови ("interactive": "inter" означає "між", "між"; "active" - від "act" - діяти, дія). Таким чином, термін "інтерактивне навчання" навчання, побудоване на взаємодії. Це і є сутність інтерактивних методів: навчання відбувається у взаємодії всіх учнів, включаючи педагога.
 8. 8. Способи комунікації •Центральна роль належить учням •Викладач - організатор і помічник •Обговорення відбувається в малих групах •Взаємодія переважає над впливом
 9. 9. Форми втілення Групові (робота в групі) Загальні або командні (обмін інформацією, вироблення спільного рішення)
 10. 10. Умови вибору •Підготовленість до обговорюваної теми •Базові комунікаційні навички та вміння •Підвищений інтерес учнів до теми заняття •Наявність додаткових джерел інформації •Достатній простір для роботи малих груп
 11. 11. Позитивне і негативне Позитивне Негативне Розширення ресурсної бази та міцності засвоєння матеріалу Обмежений обсяг досліджуваного матеріалу Високий ступінь мотивації Спочатку сформульована тема може залишитися недостатньо глибоко розглянутої (поверховість знань) Максимальна індивідуальність викладання Труднощі встановлення і підтримки дисципліни Акцент на діяльність, практику Обмежене число навчаються в групі Широкі можливості для творчості Тиск авторитету лідера у груповій діяльності
 12. 12. Сутність інтерактивних методів В основі інтерактивних методів лежить спільне навчання або навчання у взаємодії, суть якого висловлює китайське прислів'я: «Скажи мені, я забуваю, Покажи мені, я можу запам'ятати, Дозволь мені зробити це, І це стане моїм назавжди »
 13. 13. Структура інтерактивного заняття Мотивація Рефлексія Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів Інтерактивна вправа Надання необхідної інформації Підсумки
 14. 14. Структура інтерактивного заняття із застосуванням інтерактивних технологій
 15. 15. Етапи Мотивація Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів Мета Сфокусувати увагу дітей на проблемі та викликати інтерес до обговорюваної теми Забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти на уроці, чого від них чекає вчитель Прийоми, методи, рекомендації •коротка розповідь учителя; •бесіда; •демонстрування наочності; •нескладна інтерактивна технологія (“мозковий штурм”, “мікрофон”, “криголам” тощо) Рекомендації (за О. Пометун): •назвати тему уроку або попросити когось із учнів прочитати її; •якщо назва теми містить нові слова або проблемні питання, звернути на це увагу учнів; •попросити когось із учнів оголосити очікувані результати за текстом посібника або за записом учителя на дошці, зробленим заздалегідь, пояснити необхідні, якщо йдеться про нові поняття, способи діяльності тощо; •нагадати учням, що наприкінці уроку ви будете перевіряти, наскільки вони досягли запланованих результатів, а також пояснити, як ви будете оцінювати їхні досягнення в балах
 16. 16. Етапи Надання необхідної інформації Інтерактивна вправа Мета Дати учням достатньо інформації для того, щоби на її основі вони могли виконати практичні завдання за мінімально короткий час Засвоєння навчального матеріалу, досягнення результатів уроку Прийоми, методи, рекомендації міні-лекція; читання тексту підручника; ознайомлення з роздатковим матеріалом; опанування інформації за допомогою технічних засобів навчання або інших видів наочності; застосування інформаційних технологій Рекомендації: ♦інструктування учнів щодо мети вправи, правил виконання, послідовності дій та кількості часу на виконання; ♦об’єднання в групи; ♦виконання завдання, при якому вчитель виступає як організатор, помічник, ведучий дискусії, намагаючись надати учасникам максимум можливостей для самостійної роботи та навчання у співпраці; ♦презентація результатів виконання вправи
 17. 17. Етапи Рефлексія Підсумки Мета Усвідомлення отриманих результатів Прояснити зміст проробленого, підбити підсумок засвоєння знань і встановити зв’язок між тим, що відомо і тим, що повинно вдосконалюватися в майбутньому Прийоми, методи, рекомендації ♦індивідуальна робота; ♦робота в парах або групах; ♦дискусії;усна розповідь; ♦письмовий звіт; ♦колективне обговорення Рекомендації: на першій стадії: •використовуйте відкриті запитання (Як? Чому? Що?); •виражайте почуття; •наполягайте на описовому, а не оціночному характері коментарів; •говоріть про зроблене, а не про те, що могло б бути зроблене; на другій стадії: •запитуйте про причини (Чому? Як? Хто?); •вникніть у відповіді(Чому цього немає? Що було б, якщо?); •шукайте альтернативні теорії (Чи є інша можливість?); •підберіть інші приклади; •наведіть думки незалежних експертів; на третій стадії: •домагайтеся, щоб учні взяли на себе зобов’язання щодо подальших дій
 18. 18. Кредо інтерактивного навчання Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.
 19. 19. Формула інтерактивної технології Вперед і разом:               через живе спілкування,                                      через роботу в групах,         де кожен учень – суб'єкт пізнання нового.
 20. 20. Дякуємо за увагу!

×