Model PI

504 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
504
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
57
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Model PI

 1. 1. PLA INDIVIDUALITZAT EDUCACIÓ SECUNDÀRIAAlumne/a:1. Dades bàsiquesAlumne/a Data de naixementAdreça TelèfonsEtapa: Secundària Cicle: Curs: Any acadèmic:Tutor/a:Institut Localitat:Adreça Telèfon:Història escolarCentres on ha estat matriculatRetencions:Altres dadesCertificat del CAD Serveis que fan el seguiment de l’alumne/aDictamen d’escolarització EAP CSMIJForma part del llistat de NEE de l’ institut CREDA UTACObservacions d’interès CDIAP ONCE2. Professors i professionals que intervenen. Curs 2011- 2012Professionals Assistència Hores setmanals EmplaçamentsTutor/a aula ordinària (TAO) Sí h. Aula ordinàriaPsicopedagog/aSíh. Aula ordinàriah. Aula d’educació especialMestre/a E. Musical (MEM) Sí h. Aula de músicaMestre/A Ll. Estrangera (MLLE) Sí h. Aula d’anglès
 2. 2. Mestre/A E. Física (MEF) Sí h. PiscinaEAP Seguiment3. Nivell actual de competències de l’alumne/a i valoració psicopedagògicaEl seu nivell actual de competències és el següent:Llengua catalana Cicle MitjàLlengua oralEn l’ordenació pràctica de les idees:Fer una narració oral amb personatges i diàlegs a partir de quatre vinyetes / còmicEn una descripció ha de ser capaç de descriure un objecte i/o persona, amb pautesHa de poder donar una opinió personal raonada (em sembla…perquè…)En l’elaboració acurada del contingutHa d’utilitzar el vocabulari adequat al context i entonació, to de veu, volum, etc. adequat al contextPronunciar correctament els sons de la llengua (consciència fonològica)Llengua catalana Cicle InicialLecturaReconèixer la correspondència dels sons de totes les grafiesConfegir paraulesFormular hipòtesis del que diu un text relacionat amb el dibuixLlengua escritaAutomatització de la direccionalitat de les grafiesEscriptura correcta de grups consonànticsTreball sistemàtic de llenguaLèxicÚs d’onomatopeiesOrtografia / Fonètica (concreció en les graelles d’acords)GramàticaArticleGènere i NombreMatemàtiques Cicle InicialOperacionsSumar nombres naturals sense portant-neRestar nombres naturals sense portant-neNumeracióLlegir números naturals fins al 1000Escriure números naturals fins al 20Mesura del temps: el calendari, el rellotgeSistema monetari: euros (nombres enters)Càlcul i numeracióÚs de l’algorisme vertical de la sumaÚs de l’algorisme vertical de la restaCàlcul mental fins al 20, sumes i restesGeometriaDiferenciar els cossos geomètrics per les seves característiquesDiferenciar les figures planes per les seves característiquesUtilitzar correctament les eines de dibuix: regleSimetriaManipulant un cos, o un polígon, diferenciar: línies rectes i corbes, pla i volum i reconèixer el triangle, rectangle i cercle.MesuresAgrupar i classificar en els diferents tipus de mesuraComparar mesures4. Competències i objectius de les diferents àrees4.1. Àrees en les que es proposa una adaptació del currículum (Educació Primària)
 3. 3. Àrea de llengua catalana, castellana i literaturaÀrea de llengües estrangeres (accés al currículum)Coneixement del medi natural, social i cultural (accés al currículum)MatemàtiquesEducació musicalEducació visual i plàsticaEducació físicaReligió (voluntària)4.2 Competències a treballarCompetències ObjectiusCompetènciacomunicativalingüística iaudiovisual• Saber interaccionar oralment (conversar, escoltar i expressar-se), per escrit i amb l’ús dels llenguatgesaudiovisuals, tot fent servir el propi cos i les tecnologies de la comunicació, amb gestió de diversesllengües i amb l’ús de les eines matemàtiques (operacions fonamentals, eines aritmètiques igeomètriques o útils estadístics)• Interactuar i dialogar amb altres persones de manera adequada i apropar-se a altres cultures• expressar observacions, explicacions, opinions, pensaments, emocions, vivències i argumentacions• gaudir escoltant, observant, llegint o expressant-se, utilitzant recursos lingüístics i no lingüístics• aprofundir en la interpretació i comprensió de la realitat que ens envolta i el món.• Aprendre a parlar, escoltar, exposar i dialogar per aprendre• Saber utilitzar diferents llenguatges i tecnologies de la informació i la comunicació.• Aprendre a expressar i interpretar diferents tipus de discursos adequats a la situació comunicativaCompetènciesartística i cultural• L’ús d’aquells recursos de l’expressió i representació que faciliten la realització de les creacionsindividuals i socials• El coneixement bàsic de les diverses manifestacions culturals i artístiques• l’habilitat per apreciar i gaudir amb l’art i d’altres manifestacions culturals• l’aplicació d’habilitats de pensament divergent i de treball col·laboratiu• una actitud oberta, respectuosa i crítica cap a la diversitat d’expressions artístiques i culturals• el desig i voluntat de cultivar la pròpia capacitat estètica i creadora,• interès a participar en la vida cultural i per contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic,tant de la propia comunitat com de les altres comunitats i cultures, de manera especial aquelles a lesquals pertanyen persones de l’entorn del centre educatiu.Tractament de lainformació icompetènciadigital• anar desenvolupant metodologies de treball que afavoreixin que els nois i les noies puguin esdevenirpersones autònomes, eficaces, responsables, crítiques i reflexives en la selecció, tractament iutilització de la informació i les seves fonts, en diferents suports i tecnologies.• potenciar les actituds crítiques i reflexives en la valoració de la informació disponible, contrastant-laquan calgui, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular l’ús de lainformació.Competènciamatemàtica• L’habilitat de comprendre, utilitzar i relacionar els nombres, les seves operacions bàsiques, elssímbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar distints tipusd’informació com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, iper entendre i resoldre problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana i el coneixementcientífic i el món laboral i social.• Coneixement i maneig dels elements matemàtics basics (distints tipus de nombres, mesures, símbols,elements geomètrics, etc.) en situacions reals o simulades de la vida quotidiana; elaborar lainformació a través d’eines matemàtiques (mapes, gràfics…) per poder-la interpretar, i posar enpràctica processos de raonament que condueixin a la solució de problemes o a l’obtenció de lainformació
 4. 4. • L’habilitat d’analitzar, interpretar i expressar amb claredat I precisió informacions, dades iargumentacions.• Seguir determinats processos de pensament (com la inducció i la deducció, entre altres) i aplicaralguns algoritmes de càlcul o elements de la lògica, fet que condueix a identificar la validesa delsraonaments i valorar el grau de certesa associat als resultats derivats dels raonaments vàlids.• Disposició favorable i de progressiva seguretat i confiança vers la informació i les situacions(problemes, incògnites, etc.) que contenen elements i suports matemàtics, així com en la sevautilització quan la situació ho aconsella, basada en el respecte i el gust per la certesa i en la recerca permitjà del raonament.Competènciad’aprendre aaprendre• Consciència, la gestió i el control de les pròpies capacitats i coneixements des d’un sentiment decompetència o d’eficàcia personal, i inclou tant el pensament estratègic com la capacitat de cooperar,d’autoavaluar-se, i el maneig eficient d’un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual, i totaixò es desenvolupa per mitjà d’experiències d’aprenentatge conscients i gratificants, tant individualscom col·lectives.Competènciad’autonomia iiniciativa personal• Ser capaç d’imaginar, emprendre, desenvolupar i avaluar accions o projectes individuals o col·lectiusamb creativitat, confiança, responsabilitat i sentit críticCompetència en elconeixementi la interacció ambel món físic• Desenvolupament i l’aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació que es rep iper predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia en un món en què els avenços que es vanproduint en els àmbits científic i tecnològic són molt ràpids i tenen una influència decisiva en la vidade les persones, la societat i el món natural. Implica• Diferenciació i valoració del coneixement científic en contrast amb d’altres formes de coneixement• Utilització de valors i criteris ètics associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic• Ús responsable dels recursos naturals, la cura del medi ambient, el consum racional i responsable i laprotecció i promoció de la salut individual i col·lectiva com a elements clau de la qualitat de vida de lespersones i de les societatsCompetènciasocial i ciutadana• Comprendre la realitat social en què es viu• afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiquesdemocràtiques• exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia imantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets iobligacions cívics4.3 Objectius de les diferents àrees o àmbits curricularsLlengua Catalana i Castellana: CICLE INICIAL/MITJÀ COMPETÈNCIES BÀSIQUES TRIMESTREObjectius CCom Cmetodo CP CCHM 4 5 6Parlar i conversar / escoltar i comprendre ( C.I. i C.M)Lingüís/Aud.Artis/Cult.TICMatemàticaAprendreaAuton/iniciatInter.Monf.SocialiCiut.• Participar en una conversa adequadament: (CI)- Saber escoltar quan parla l’altre.- Esperar el torn de paraula.- Seguir el fil de la conversa.• Identificar les síl·labes d’una paraula• Dominar progressivament els elements no lingüístics: gest, mirada,entonació, velocitat...• Ser constant en l’audició atenta.
 5. 5. • Mostrar interès per participar i fer-se entendre amb missatges oralsamb argumentacions i explicacions senzilles.Llegir, escriure i comprendre (C.I. i C.M.)• Establir correspondència so-grafia:- Lletres de grafia segura: b, d.• Conèixer i utilitzar correctament els dígrafs:- qu, gu, ny, rr, ll.- Ig, ix, ss.• Conèixer i utilitzar correctament les combinacions consonàntiques:bl, pl, tr, cr.• Expressar idees per escrit de manera ordenada i coherent: (CI)- Escriure frases simples.- Escriure frases complexes.- Escriure textos (narració) amb cohesió.• Usar habilitats i estratègies per a la comprensió lectora.• Reconèixer les idees principals d’un text.• Llegir textos expressivament amb fluïdesa i correcció.• Mostrar interès per realitzar produccions escrites.Els coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge (C.M)• Usar adequadament les normes ortogràfiques bàsiques:- dígrafs (rr, qu, gu, ny, ll)- dígrafs (ig, ix, ss)• Usar adequadament les normes ortogràfiques bàsiques: plurals• Usar adequadament les normes ortogràfiques bàsiques: apòstrof• Usar adequadament les normes ortogràfiques bàsiques: terminacionsverbals en –ava.• Conèixer les categories gramaticals variables: article, nom, adjectiu iverb.• Interessar-se pel text escrit com a instrument de comunicació i fontd’informació.• Conèixer el contingut semàntic de les paraules treballades.Matemàtiques: CICLE INICIAL/ MITJÀ COMPETÈNCIES BÀSIQUES TRIMESTREObjectius CCom Cmetodo CP CCHM 4 5 6Relacions i canvi (C.M)Lingüís/Aud.Artis/Cult.TICMatemàticaAprendreaAuton/iniciatInter.Monf.SocialiCiut.Comprendre i analitzar els patrons, relacions i canvis:• Analitzar les peculiaritats dels nombres i de les operacions.Seguiment de sèries numèriques, geomètriques i descoberta delpatró.Utilitzar models i expressions matemàtiques per representar les relacions:• Llegir i escriure frases utilitzant símbols matemàtics (0, =, >, <).Numeració i càlcul (C.I i C.M)Comprendre els nombres, les seves formes de representació i el sistemade numeració:• Comprendre i utilitzar el comptatge amb significat de quantitatsdiscretes. Descriure de manera oral, gràfica i escrita dels processos decomptatge i de càlcul.• Utilitzar els llenguatges verbal, gràfic i simbòlic per representar elsnombres. Interpretar i elaborar gràfics a partir del comptatge.• Utilitzar diferents models per comparar i ordenar els nombres. Situarels nombres sobre la recta numèrica. Arrodonir quantitats.• Llegir i escriure els nombres fins al milió. (CM)• Utilitzar i contrastar diferents models per comparar i ordenar elsnombres fins al milió. (CM)• Utilitzar les fraccions un mig i un quart en contextos significatius.• Utilitzar el sistema monetari en contextos reals. L’euro.
 6. 6. • Classificar els nombres segons diferents criteris. Cerca de regularitatsen els nombres. Inici a les taules de multiplicar.Comprendre els significats de les operacions i de les relacions que hi haentre unes i altres:• Comprendre els diferents significats de la suma i la resta ambnombres naturals, així com de la relació que hi ha entre una i altra.• Comprendre les situacions d’agrupament com a multiplicació i lesaccions de repartiment com a divisió.• Interpretar operacions de nombres naturals mitjançant la rectanumèrica.• Identificar i utilitzar les operacions inverses: suma i resta;multiplicació i divisió. (CM)Comprendre la funcionalitat del càlcul i l’estimació:• Iniciar-se en l’elaboració d’estratègies de càlcul mental. Explicarverbalment les estratègies pròpies emprades i assaig de les alienes.• Establir analogies entre càlculs (de les unitats a les desenes i lescentenes).• Estimar els resultats de sumes i restes.• Realitzar la suma i la resta utilitzant algoritmes estàndard i mètodespropis:- Sense portar.- Portant-ne.• Realitzar multiplicacions i divisions amb nombres naturals ambalgorismes estàndard. (CM)• Calcular amb monedes: euros i cèntims.• Utilitzar jocs de taula, de les TIC i calculadores per desenvolupar elcàlcul i per explorar els nombres i les operacions.Mesura (C.M)Comprendre les magnituds mesurables, les unitats i el procés de mesurar:• Reconèixer les magnituds de longitud, massa, capacitat, àrea,temps i amplitud dangles.• Fer comparació directa dangles i dàrees per resoldreproblemes numèrics i de mesura.• Utilitzar les unitats més comuns del Sistema Internacional:longitud (km, m, cm, mm); massa (kg, g); capacitat (l, ml). Ferequivalència dunitats més comunes en contextos significatius.Interpretar lequivalència en lús de diferents unitats demesura.• Comprendre i utilitzar les unitats de temps (any, mes,setmana, dia, hora, minut) i les seves relacions. Conèixer elcalendari.Aplicar tècniques i instruments adequats per mesurar:• Seleccionar la unitat més adequada i linstrument per realitzaruna mesura. Utilitzar el regle, cinta mètrica i balances.• Dissenyar activitats de mesura dins dun context significatiu.Relacionar perímetre -longitud i àrea -superfície.Espai i forma (C.I i C.M)Analitzar les característiques i propietats de les figures geomètriques:• Reconèixer les figures de tres i dues dimensions en objectes de larealitat. Construir i anomenar figures de tres i dues dimensions :esfera, prisma, cilindre, cub ; triangle, rectangle, quadrat, cercle.• Conèixer i utilitzar el vocabulari adequat per descriure les figures, elsseus elements i les seves propietats.• Comparar i classificar les figures de tres i dues dimensions segons lesseves semblances i diferències: cares planes, cares corbes, vèrtexs,costats, angles.• Representar, construir i comparar les figures de tres i duesdimensions amb materials i recursos TIC. (CM)Identificar i aplicar les transformacions geomètriques
 7. 7. • Realitzar simetries, desplaçaments i girs e figures de dues dimensionsamb materials tradicionals i amb suport de les TIC. Predir i descriureels resultats. (CM)Utilitzar la visualització i els models geomètrics per resoldre problemes• Identificar i construir una figura de tres dimensions a partir derepresentacions en dues dimensions daquesta figura (i alinrevés). (CM)• Utilitzar el regle, escaire i recursos TIC per ampliar la capacitatde raonament espacial. (CM)• Utilitzar els models geomètrics per resoldre problemesnumèrics i de mesura. (CM)4.4 Altres objectius:Habilitats personals- Aprendre a saber escoltar- Aprendre a respectar el torn de paraula-Habilitats socials- Aprendre a decidir quan és adient intervenir en els conflictes aliens iquan no ho és.--Autonomia a l’àmbit escolar- Presentar els deures quan toca- Mostrar interès en els aprenentatges-5. Recursos/aspectes metodològics i organitzatius5.1 Horari. Curs 2011 – 20125.2 Recursos materials/tecnològics-5.3 Aspectes metodològics i organitzatius d’interès6. Criteris d’avaluacióLlengua Catalana i Castellana: CICLE INICIAL/MITJÀ TRIMESTRE AVALUACIÓParlar i conversar / escoltar i comprendre (C.I i C.M)1 2 3Assolit Assolitamb ajutNoassolit
 8. 8. • Participa en una conversa adequadament: (CI)- Sap escoltar quan parla l’altre.- Espera el torn de paraula.- Segueix el fil de la conversa.• Identifica les síl·labes d’una paraula• Domina progressivament els elements no lingüístics: gest, mirada,entonació, velocitat...• És constant en l’audició atenta.• Mostra interès per participar i fer-se entendre amb missatges oralsamb argumentacions i explicacions senzilles.Llegir, escriure i comprendre (C.I i C.M)• Estableix correspondència so-grafia:- Lletres de grafia segura: b, d.• Coneix i utilitza correctament els dígrafs:- qu, gu, ny, rr, ll.- Ig, ix, ss.• Coneix i utilitza correctament les combinacions consonàntiques: bl,pl, tr, cr.• Expressa idees per escrit de manera ordenada i coherent: (CI)- Escriu frases simples.- Escriu frases complexes.- Escriu textos (narració) amb cohesió.• Utilitza habilitats i estratègies per a la comprensió lectora.• Reconeix les idees principals d’un text.• Llegeix textos expressivament amb fluïdesa i correcció.• Mostra interès per realitzar produccions escrites.Els coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge (C.M)• Utilitza adequadament les normes ortogràfiques bàsiques:- dígrafs (rr, qu, gu, ny, ll)- dígrafs (ig, ix, ss)• Utilitza adequadament les normes ortogràfiques bàsiques: plurals• Utilitza adequadament les normes ortogràfiques bàsiques: apòstrof• Utilitza adequadament les normes ortogràfiques bàsiques:terminacions verbals en –ava.• Coneix les categories gramaticals variables: article, nom, adjectiu iverb.• S’interessa pel text escrit com a instrument de comunicació i fontd’informació.• Coneix el contingut semàntic de les paraules treballades.Matemàtiques: CICLE INICIAL/MITJÀ TRIMESTRE AVALUACIÓRelacions i canvi (C.M) 4 5 6Assolit Assolitamb ajutNoassolit• Analitza les peculiaritats dels nombres i de les operacions. Segueixsèries numèriques, geomètriques i descobreix el patró.• Llegeix i escriu frases utilitzant símbols matemàtics (0, =, >, <).Numeració i càlcul (C.I i C.M)• Compren i utilitza el comptatge amb significat de quantitatsdiscretes. Descriu de manera oral, gràfica i escrita dels processos decomptatge i de càlcul.• Utilitza els llenguatges verbal, gràfic i simbòlic per representar elsnombres. Interpreta i elabora gràfics a partir del comptatge.• Utilitza diferents models per comparar i ordenar els nombres. Situaels nombres sobre la recta numèrica. Arrodoneix quantitats.• Llegeix i escriu els nombres fins al milió.• Utilitza i contrasta diferents models per comparar i ordenar elsnombres fins al milió.• Utilitza les fraccions un mig i un quart en contextos significatius.• Utilitza el sistema monetari en contextos reals. L’euro.• Classifica els nombres segons diferents criteris. Cerca regularitats enels nombres.
 9. 9. • Sap les taules de multiplicar:- La del 2, 3, 4 i 5.- La del6, 7, 8, i 9.• Compren els diferents significats de la suma i la resta amb nombresnaturals, així com de la relació que hi ha entre una i altra.• Compren les situacions d’agrupament com a multiplicació i lesaccions de repartiment com a divisió.• Interpreta operacions de nombres naturals mitjançant la rectanumèrica.• Identifica i utilitza les operacions inverses: suma i resta; multiplicació idivisió.• Comença a elaborar estratègies de càlcul mental. Explica verbalmentles estratègies pròpies emprades i assaja les alienes.• Estableix analogies entre càlculs (de les unitats a les desenes i lescentenes).• Estima els resultats de sumes i restes.• Realitza la suma i la resta utilitzant algoritmes estàndard i mètodespropis:- Sense portar.- Portant-ne.• Realitza multiplicacions i divisions amb nombres naturals ambalgorismes estàndard.• Realitza sumes i restes amb fraccions senzilles acompanyadesde diferents formes de representació gràfica.• Calcula amb monedes: euros i cèntims.• Utilitza correctament jocs de taula, de les TIC i calculadores perdesenvolupar el càlcul i per explorar els nombres i les operacions.Mesura (C.M)• Reconeix les magnituds de longitud, massa, capacitat, àrea,temps i amplitud dangles.• Fa comparació directa dangles i dàrees per resoldreproblemes numèrics i de mesura.• Utilitza les unitats més comuns del Sistema Internacional:longitud (km, m, cm, mm); massa (kg, g); capacitat (l, ml). Faequivalència dunitats més comunes en contextos significatius.Interpreta lequivalència en lús de diferents unitats de mesura.• Compren i utilitza les unitats de temps (any, mes, setmana,dia, hora, minut) i les seves relacions. Coneix el calendari.• Selecciona la unitat més adequada i linstrument per realitzaruna mesura. Utilitza el regle, cinta mètrica i balances.• Relaciona perímetre -longitud i àrea -superfície.Espai i forma (C.I i C.M)• Reconeix les figures de tres i dues dimensions en objectes de larealitat. Construeix i anomena figures de tres i dues dimensions :esfera, prisma, cilindre, cub ; triangle, rectangle, quadrat, cercle.• Coneix i utilitza el vocabulari adequat per descriure les figures, elsseus elements i les seves propietats.• Compara i classifica les figures de tres i dues dimensions segons lesseves semblances i diferències: cares planes, cares corbes, vèrtexs,costats, angles.• Representa, construeix i compara les figures de tres i dues dimensionsamb materials i recursos TIC. (CM)• Realitza simetries, desplaçaments i girs e figures de dues dimensionsamb materials tradicionals i amb suport de les TIC. Predir i descriureels resultats. (CM)• Identifica i construeix una figura de tres dimensions a partir derepresentacions en dues dimensions daquesta figura (i alinrevés). (CM)• Utilitza el regle, escaire i recursos TIC per ampliar la capacitatde raonament espacial. (CM)
 10. 10. • Utilitza els models geomètrics per resoldre problemesnumèrics i de mesura. (CM)7. Conformitat de la famíliaEl pare, la mare o els tutors legals manifesten el seu acord amb el pla individualitzat i acorden amb eltutor/a un seguiment del mateix,Signatures dels pares, tutor/a i de la directora del centreSegell i data8. Seguiment de l’alumne/aReunió/coordinació realitzada el dia:Temes tractats:Acords presos:Annex pla individualitzat . Full de compromísEls sotasignants, en data ................................................... estan dacord amb el contingut del PI que esrefereix en el present document i participaran en el seu desenvolupament, seguiment, avaluació i revisiósegons les seves respectives atribucions i responsabilitats. Així mateix, a més a més dallò establert amb
 11. 11. caràcter general en les normatives davaluació, estan dacord en reunir-se per al seguiment i la revisióperiòdica del desenvolupament del PI en les dates primera quinzena de desembre i segona quinzena de març, iconvenen reunir-se per a la revisió final i lavaluació del PI en data primera quinzena de juny.Nom i cognoms Professional Signatura

×