Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Autoavalaució pac 3 i global

227 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Autoavalaució pac 3 i global

  1. 1. Lliurament: Has complert amb la data, has pujat la memòria i lautoavaluació, larxiu de lamemòria no supera els 4 o 5 Mb, és un arxiu de text .doc o .odt…Sí, ho he fet.Has fet servir tecnologies col·laboratives tipus web 2.0 per al projecte: bústiescompartides del campus, wiki, cmaptools, google docs...?Sí, he utilitzat les bústies compartides del campus, creat un wiki, el cmaptools, i he utilitzat elggogle drive.Com valores la claredat expositiva, estructura de la memòria del projecte lliurada,presentació del document, representació gràfica…Claredat del mapa realitzat, portadacompleta… Has aconseguit líndex generat automàticament , has recolzat lesafirmacions i decisions en bones fonts que has citat bé?Considero que la claredat exposicitiva de la memòria és bona, que he seguit una correctaestructura en la memòria, amb una correcta presentació i representació gràfica. El mapa pensoque és senzill i explícit. He citat les fonts en que mhe basat per a fer largumentació de lesmeves afirmacions, He realitzat la portada complerta i generat un índex automàtic.Valora com ha quedat el disseny de lactivitat: creativitat, coherència, justificaciócientífica, planificació acurada, adaptació als aprenents. Identificació, tipologia ipresentació de problema. ¿Has aconseguit adequar-te als aprenents (problemització finsa quin punt parteix dunproblema significatiu per ells)? Hi ha un ús de les TIC com afacilitadora, com a generadora, daprenentatge significatiu...? Quin paper té latuaciópsicopedagògica en el teu projecte?Crec que lactivitat que hem realitzat no és complexa ni precisa duna alta creativitat, però síque ha estta creativa des del moment en que hem creat un espai virtual on hem exposat el texttreballat. La justificació científica crec que està assolida i fonamentada amb la teoria delassignatura, la pnaificació és curada i lhe pogut seguir per ala realització de lactivitat, headaptat lactivitat als aprenents, a laprenent en concret, ja que el disseny ha estat pensat en lesseves característiques, necessitats i interessos, he identificat el problema, la tipologia i nhe fetla presentació. En relació a ladequació del problema, potser no es parteix dun problema moltsignificatiu per a ell ja que no ho expressa però sí que nés conscient que li dificulta seguir ambnormalitat una classe i molltes de les conductes disruptives que presenta són fruit de no saberfer el que se li demana o de ser concient que no ho fa correctament, i també he partit dunelement significatiu i motivador per a ell, potenciant els seus èxits. He utilitzat les TIC com afacilitadora i generadora daprenentatge significatiu: ordinador, internet, cercadors dinternet,blogguer, inserció dimatges, telèfon mobil...Lactuació priscopedagògica en el meu projecte téel paper de de potenciar mitjaçant el disseny de lactivitat i lorientació de lalumne unaprenentatge significatiu.¿Com valores el teu mapa de conceptes "LActivitat realitzada entre lAprenentatgeSignificatiu recolzat amb la TE": riquesa i concreció dels conceptes representats i lesseves relacions dacord amb els materials de lassignatura i les activitats realitzades finsal moment?Valoro molt positivament la relació que sha establert mitjançant el mapa de lactivitat duta aterme i laprenentatge significatiu sassolit amb la TE, relacionant-lo amb els continguts que hemaprès a lasignatura.¿Entre totes les parts de linforme, fas servir els conceptes clau de la PAC2, i especialentels vinculats a laprenentatge a partir dels problemes? Fins a quin punt?
  2. 2. Sí els he utilitzat, tan en el mapa conceptual com en linforme, en la fonamentació daquest.Has fet una bona descripció del procés seguit? En quin apartat?Sí en lapartat D, Descripció del procés efectivament seguit, així com en el google drive onvaig penjar els documents de la realització de cada sessió.¿Com creus que has fet lavaluació de laprenentatge aconseguit pels aprenents del teuprojecte? Com has avaluat laprenentatge significatiu?Aquesta avaluació lhe feta a través de lobservació directa, sistematitzada i contínua mitjançantl’observació de totes les activitats proposades.¿Has fet una bona i objectiva avaluació del disseny, és a dir una avaluació de procés, detots els elements del procés, també dels recursos emprats? És a dir, has fet unaavaluació tecnògica del projecte (això no vol dir avaluació de les tècniques i tecnologiesemprades!)? Nhas extret conclusions importants per al futur de la pràcticapsicopedagògica?Sí he avaluat el disseny i el seu procés, tots els elements que han estat implicats en eldesenvolupament del disseny de lactivitat i la seva posada en pràctica, crec que de maneracorrecta i objectiva.Autoqualificació PAC2.3: posa A+, A, A- B+, B, B- C+BAUTOAVALUACIÓ AC: PAC1: Debat. Encara recordes algun coneixement adquirit alDebat (sobre els conceptes Ciència, Tècnologia, Societat, CTS i les seves implicacions.Què saps sobre largumentació on-line…?)Sí, encara els recordo, també els vam utilitzar per a la pac 2. Sobre largumentació online hemaprès a utilizar el model dargumentació de Toulmin, i crec que ens ha estat molt útil per aldebat.AUTOAVALUACIÓ AC: PAC2: Informe de síntesi. Encara recordes lestructura mentalque vas representar sobre els conceptes vinculats a la TE? Sha diferenciat més delavaluació inicial després de la PAC2? Hi ha hagut reconstrucció? Hi ha hagutampliació? Creus que els mapes de conceptes poden ser útils per aprendre i avaluarlaprenentatge? Cal que hi hagi conflictes per aprendre? Què és el compromísconceptual ii el compromís cognitiiu. Què tenen a veure amb el corrent CTS?Sí que recordo lestructura mental sobre els conceptes vinculats a la TE, va ser un exerciciintens. Sí que e sva diferenciar més de avaluació inicial un cop realitzada la pac2, hi va haverapliació i reconstrucció ja que vaig fer noves aportacions a través de la teoria i lectures delassignatura per poder construïr el mapa i per fer linforme. Crec que els mapes de conceptespoden ser útils per apendre i avaluar laprenentatge, ja que així ho he experimentat. Per aapendre no cal que hi hagi conflictes sempre, però sí per a que es produeixi laprenentatgesignificatiu. El compromís conceptual és aquell relacionat amb les meves crences, l compromíscognitiu és el que mha permès reorganitzar tota la informació que he anat assolint al llarg delassignatura i fer un canvi conceptual, potenciant o reestructurant el meu compromísconceptual.Recuperació-millora de la PAC1. Argumentar i fer-ho gràficament, pot servir per alaprenentatge? Pot representar-se un fil argumental gràficament?
  3. 3. No la vaig realitzar.AUTOAVALUACIÓ AC: PAC3. Has après alguna cosa al voltant del disseny de situacionsde-a? Els problemes els hem devitar sempre o els hem/podem "fer servir"significativament? Què hem de fer per a partir de la significació en una situaciódaprenentatge?Sí, he après a dissenyar una activitat dE-A des de laprenentatge significatiu. Els problemes elspodem utilitzar de manera significativa per a laprenentatge. Hem de partir dalgun elementmotivador per a laprenent, que sigui significatiu per ell, i que poguem partir dels seusconeixements previs.Has fet servir el blog com a portafòlio dautoavaluació continuada de competències. Hasinteractuat amb altres companys en relació a les preguntes-trampa de lautoavaluació?Ha canviat la teva posició en relació als determinismes?No he interactuat massa amb els companys en relació a les preguntes trampa, sí que ho he feten el debat i en el fòrum, però més per a respondre a dubtes sobre les tasques de les pacs. Lameva posició vers els determinismes no ha canviat, ja que tal i com vaig exposar en la síntesidel debat, jo potser era més partidaria de la visio tecnodeterminista i em va tocar defensar lasociodeterminista, el que sí que ha millorat el meu concepte de la TE i en utilitzar-la més sovint.Qualificació oficial PAC1C+Qualificació oficial PAC2BAUTOqualificació PAC3BAUTOqualificació global de lAC de lassignatura: posa: A+, A, A-, B+, B, B-, C+B

×