Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.comNHỮNG ĐIẾU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC,...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com       Website: http://Dapandethi201...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com                NHÀ XUẤT B...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com                     ...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.comlàm vừa học,... thỉ sinh tham khảo tại địa...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com   2. Nhận Giấy báo dự thi Tuần đầu thá...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com                  Chiêu ...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com  6g30 - 6g45     13g30- 13g45   C...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com   Thời gian làm bài của mỗi môn thi tu...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.comthiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com   + Đối với học sinh phổ thông: Đã tốt...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.comcủa Bộ GD&ĐT.               ...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com                     ...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com                 LỊCH CÔNG...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com5 Tập huấn công tác tuyển        Cụ...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com12 Các trƣòng ĐH có thí sinh thi Các trƣờn...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com16 Các tnròng ĐH, CĐ lập     Các tnrò...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com21 Xử lý dữ liệu, công bố điểm    Hội đ...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com26 Tô chức rà soát, kiêm tra các Vụ Giáo đ...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com 1   Trƣờng ĐH Lƣơng Thế Vinh      ...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com                DANH SÁCH C...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com22 Hoc viên Âm nhac Huế          ...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com30  Trƣờng Đại học Dân lập Duy lân(*)  ...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com56  Trƣờng Cao đẳng Ngô Gia Tự     ...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com77  Trƣờng Cao đẳng ASEAN(*>       ...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.comST               Tên trƣòng ...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com   124  Trƣờng Cao đẳng Bách khoa Đà N...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com1     TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ    ...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com334 đƣờng Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân,  ...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com(ỉ)             (2)      ...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com   336 đƣờng Nguyễn Trãi, quận Thanh Xu...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com   Triết học              ...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com■  * Trƣờng ĐH KHXH-NV         ...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com(ỉ)            (2)      ...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com   Quản trị kinh doanh         ...
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com   Luật kinh doanh           ...
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013

24,622 views

Published on

Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013.
Chuyên trang đáp án đề thi: http://dapandethi2013.com
Chuyên trang chỉ tiêu tuyển sinh: http://chititeutuyensinh.com
Facebook: http://facebook.com/dapandethiFan

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
24,622
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18,493
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2013

 1. 1. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.comNHỮNG ĐIẾU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐANG NĂM 2013 Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 2. 2. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 3. 3. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIÊT NAM NGUYỄN TIÉN CƢỜNG - NGHIÊM ĐỈNH THẮNG (Sƣu tầm, tuyển chọn) Chịu trách nhiệm xuất bàn: Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẰN ÁI Tổng biên tập kiêm Phó Tổng Giám đốc NGUYỄN QUÝ THAO Tổ chức bàn thào và chịu trách nhiệm nội dung: Phó Tổng biên tập Lê Hữu Tĩnh Giám đốc Công ty cổ phần Sách - TBTH Hà Tây NGUYỄN TIẾN CUỜNG Biên tập: NGUYỄN ĐÌNH TÁM - PHÙNG PHƢƠNG LIÊN - ĐỖ TỒ NGA Trình bày bìa: NGUYỄN BÍCH LA Chế bàn và sửa bàn in: Công ty TNHH MTV In Quân đội 1 Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 4. 4. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com LỜI NÓI ĐẦUNăm 2013 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đƣợc Bộ Giảo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) giao nhiệm vụ tổ chức biên soạn và phát hành t ài liệu phụcvụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013. Các thông tin này do các đại học, học viện, các trƣờng đại học, cao đắng cung cấpvà chịu trách nhiệm.Cuốn ―Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 ‖cung cấp những thông tin quan trọng về tuyên sinh đại học (ĐH), cao đăng (CĐ) trong toàn quốc nhƣ: Những điều cần ghi nhớ của thỉ sinh dự thi;Lịch công tác tuyển sinh; Bảng phân chia khu vực tuyển sinh của 63 tinh, thành pho;Mã tuyển sinh tỉnh, thành phổ, quận, huyện; Mã đăng kí dự thi vãng lai; Danh sách các trƣờng ĐH, CĐ không t ổ chức thi nhung sử dụng kết quả thitheo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển; Những thông tin tuyển sinh của các ĐH, học. viện, trƣờng ĐH, CĐ gồm: tên và kí h iệu trƣờng, mãquy ƣớc của ngành học, khối thi, thời gian thi, vùng tuyển và các thông tin cần thiết khác của các trƣờng.Các thông tin cụ thể về chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành, điểu kiện dự thi, chuyên ngành đào tạo và các thông tin tuyển sin h đào tạo liên thông, vừa Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 5. 5. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.comlàm vừa học,... thỉ sinh tham khảo tại địa chi website của từng trƣờng.Cuốn "Những điểu cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 ‖giúp thí sinh lựa chọn trƣờng, khối thi và ngành dự thi phù hợp với nguyện „ vọng và năng lực học tập của mình. Toàn bộ nội d ung cuốn "Những điểucần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 ‖ đƣợc đăng tải trên trong thông tin của Bộ ÕD&ĐT tại địa chi http://www. moet. edu. vn.NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 10 ĐIIỀU Cần GHI NHỚ CỦA THÍ SINH Dự THI TUYẺN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẮNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013 l ẵ Tìm hiểu tài liệu hiróng dẫn và đăng kí dự thi Đầu tháng 3/2013: tìm hieu kĩ Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ; Nhũng thông tin về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 và mua Hồ sơ đăng kí dự thi tạitrƣờng Trung học Phổ thông (THPT) hoặc tại Sờ GD&ĐT. Các thí sinh nên tìm hiêu thông tin chi tiêt vê ngành, chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyểnsinh và những thông tin cần thiết khác tại địa chỉ website cùa từng trƣòng. Từ 11/3/2013 đến 11/4/2013: khai và nộp hồ sơ đăng kí dự thi + lệ phí tuyền sinh tại trƣờng THPT (thí sinh t ự do nộp tại địa điểm do Sở GD&ĐTquy định). Từ 12/4/2013 đến 19/4/2013: nếu chƣa nộp hồ sơ và lệ phí tuyển sinh theo tuyến Sở GD&ĐT thì nộp trực tiếp tại trƣờng sẽ dự thi (không nộp quabƣu điện). Ghi chú: Thí sinh có nguyện vụng học tại trƣờng ĐH, CĐ khô ng tô chức thi tuyên sinh hoặc hệ CĐ của trƣờng ĐH hoặc trƣờng CĐ thuộc cácĐH phải nộp hô sơ, lệ phí tuyên sinh và dự thi tại một trƣờng ĐH tổ chức thi có cùng khối thi để lấy kết quả tham gia xét tuỵ ển vào trƣờng có nguyệnvọng học. Khi nộp hồ sơ và lệ phí tụyên sinh nhũng thí sinh này cần đông thời nộp bản photocopy mặt trƣớc tờ phiêu đáng kí dự thi sô 1. Thí sinh có nguyện vọng học tại trƣờng ĐH, CĐ không tô chức thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trƣờng ĐH hoặc trƣờng CĐ thuộc các ĐH. sau khiđã khai mục 2 trong phiêu ĐKDT (không ghi mã ngành, chuyên ngành), cần khai đây đú mục 3 (tên trƣờng có nguyên vọng học, kí hiệu trƣờng, kh ốithi và mã ngành). Thí sinh có nguyện vọng học tại trƣờng có tô chức thi tuyên sinh chỉ khai mục 2 mà không khai mục 3. Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 6. 6. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com 2. Nhận Giấy báo dự thi Tuần đầu tháng 6/2013: nhận Giấy báo dự thi tại nơi đã nộp hồ sơ ĐKDT. Đọc kĩ nội dung Giấy báo dự thi nếu phát hiện có sai sót cần thông báo cho Hội đồng tuyển sinh trƣờng điều chỉnh. 3. Làm thủ tục dự thi 8h00 ngày 3/7/2013 (đối với thí sinh thi khốiA, AI và khối V). 8h00 ngày 8/7/2013 (đối với thí sinh khối B, c, D). 8H00 ngày 14/7/2013 (đối với thí sinh thi cao đăng). - Mang theo đến phòng thi: Giấy báo dự thi; Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tƣơng đƣơng (đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2012 về trƣớc) hoặcGiây chúng nhận tột nghiệp tạm thời hoặc tƣơng đƣơng (đôi với thí sinh tôt nghiệp năm 2013); Chứng minh thƣ; Giây chứng nhận sơ tuyên (nếu thivào các ngành có yêu cầu sơ tuyển). - Điều chỉnh các sai sót trong Giấy báo dự thi. Nếu có sai sót thì yêu cầu cán bộ cùa trƣờng điều chỉnh, ghi xác nhận và kí tên vào phiếu ĐKDTsố 2. - Nghe phổ biến quy chế. 4. Dự thi Thí sinh phải có mặt tại phòng thi: trƣớc 6ỈĨĨ0‟ ngày 4/7/2013 (đối với thi sinh thi khối A, AI và khối V), trƣớc 6h30‟ ngày 9/7/2013 (đối với thí sinh thi khốiB, C, D và các khôi năng khiếu) và trƣớc 6h30‟ ngày 15/7/2013 (đối với thí sinh dự thi cao đăng) đê dự thi. Chú ỷ: - Đến chậm 15 phút sau khi bóc đề thi thì không đƣợc dự thi. - Chỉ đƣợc mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thƣớc kẻ, thƣớc tính, máy tính bỏ túi không có thẻ nhớ cắm thêm vào và khôngsoạn thảo đƣợc văn bản; các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền đƣợc thông tin và khôn g nhận đƣợc tín hiệuâm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không co thiết bị hỗ trợ khác; giấy thấm chƣa dùng, giấy nháp (giấy nháp phải có chữ kí của cán bộ coi thi). - Thí sinh thi các ngành năng khiếu, sau khi dự thi môn văn hoá, thi tiếp các môn năng khiêu theo lịch thi cùa trƣờng. 5. Lịch thi tuyển sinh a) Đối vói hệ đại học Đọt I, ngày 04, 05/7/2013, thi đại học khối A. AI và V. Ngày Buổi Môn thi Khôi A, V Khôi AI Ngày 3/7/2013 Sáng Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký Từ8gÕ0 dự thi của thí sinh. Ngày 4/7/2013 Sáng Toán Toán Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 7. 7. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com Chiêu Vât lí Vât lí Ngày 5/7/2013 Sáng Hoá hoc Tiếng Anh Chiêu Dƣ trữ Dƣ trữĐọt II, ngày 09 -10/07/2013, thi đại học khối B, c, D và các khối năng khiếu Ngày Buổi Môn thi Khôi B Khôi c Khôi D Ngày 8/7/2013 Sáng Làm thủ tục dự thi, xử lý nhũng sai sót trong đăng ký dƣ Từ8g00 thì của thí sinh. Ngày 9/7/2013 Sáng Toán Đia lí Toán Chiêu Sinh hoc Lich sử Ngoại ngữ Ngày 10/7/2013 Sáng Hoả hoc Ngữ văn Ngữ văn Chiêu Dƣ trữb, Đối với hệ Cao ĐẳngĐợt III, ngày 15,16/7/2013, các trƣờng cao đẳng tổ chức thi tất cả các khối. Ngày Buổi Môn thi Khôi A Khôi AI Khôi B Khôi c Khôi D Ngày 14/7/2013 Sáng Làm thù tục dự thi, xử lý nhũng sai sót trong đăng ký dự thi cùa Từ thí Ngày 15/7/2013 Sáng 8g00 Toán Toán Toán sinh. Đia lí Toán Chiêu Hóahoc Tiêng Anh Hóahoc Lich sử Ngoại ngữ Ngày 16/7/2013 Sáng Vâtlí Vâtlí Sinh Ngữ văn Ngữ văn Chiếu Dƣ trữ Dƣ trữ Dƣ trữ Dƣ trữ Dƣ trù6. Thòi gian biếuĐối với các mìôn thi tự luận. Thòi gian Nhiệm vụ Buôi sáng Buôi chiêu Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 8. 8. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com 6g30 - 6g45 13g30- 13g45 Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi. 6g45 -7g00 13g45 - 14g()0 Một cán bộ coi thi đi nhận đề thi tại điếm thi. 7g00 - 7gl5 14g00- 14gl5 Bóc túi đựng đê thi và phát đê thi cho thí sinh. 7g.l5-10gl5 14gl5 - 17R15 Thí sinh làm bài thi. lOgOO 17g00 Cán bô coi thi nhăc thí sinh còn 15‘ làm bài. I0gl5 17gl5 Cán bô coi thi thu bài thi.Đối với các các môn thi trắc nghiệm. Thòi gian Nhiệm vụ Buổi sáng Buổi chiều 6g30 - 6g45 13g30 -13g45 Cán bộ coi thi nhận túi phiêu trả lời trăc nghiệm (TLTN) và túi tài liệu; đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thè dự thi. 6g45 - 7g00 13g45 - 14g00 Một cán bộ coi thi đi nhận đê thi tại điêm thi; một cán bộ coi thi phát phiếu TLTN và hƣớng dẫn các thí sinh điền vào các mục từ 1 đến 9 trên phiếu TLTN. 7g00-7gl5 14g00 - 14gl5 Kiêm tra niêm phong túi đê thi; mở túi đê thi và phát đê thi cho thí sinh; sau khi phát đề xong, cho thí sinh kiểm tra đề và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN. 7gl5 14gl5 Bắt đầu giờ làm bài (90 phút). 7g30 14g30 Thu đê thi và phiêu TLTN còn dƣ tại phòng thi giao cho thƣ ký điểm thi tại phòng thi. 8g30 15g30 Cán bộ coi thi nhăc thí sinh còn 15 phút làm bài. 8g45 15g45 Hết giờ làm bài thi trắc nghiệm, thu và bàn giao phiếu TLTN. Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 9. 9. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com Thời gian làm bài của mỗi môn thi tuyển sinh: - Các môn thi tự luận: 180 phút. - Các môn thi theo phƣơng pháp trắc nghiộm: 90 phút. 7. Nhận kết quả thi và kết quả xét tuyến Trƣớc ngày 20/8/2013: các trƣờng công bố kết quả thi và điểm trúng tuyên trên mạng internet và trên các báo, đài. Thí sinh đến nơi đã nộp hồ sơ đăng kí dự thiđể: - Nhận Giấy báo trúng tuyển. - Nhận Giấy chúng nhận kết quả thi (nếu khône trúng tuyển đọt 1 nhung có kết quả thi bằng hoặc cao hon điểm sàn cao đẳng). - Nhận Phiếu báo điểm (nếu kết quá thi thấp hơn điểm sàn cao đắng). 8. Tham gia đăng kí xét tuyển Sau khi xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyên nhập học đôi với thí sinh đăng ký dự thi vào trƣòng, nếu còn chi tiêu, cá c trƣờng thông báo công khai trêntrang thông tin điện tứ cùa trƣờng, trang thông tin điện tứ tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và các phƣơng tiện thông tin đại chúng kh ác về điều kiện xét tuyển: thời giannhận hồ sơ đăng ký xét tuyển; chỉ tiêu cần tuyên; ngành và khối xét tuyển; mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển; vùng tuyển; thời gian công bố điểm trúngtuyển;... - Hồ sơ đăng kí xét tuyển nộp cho trƣờng theo đƣờne bƣu điện chuyển phát nhanh, chuyên phát uu tiên hoặc nộp trực tiếp tại các trƣờng (Hô sơ gồm: Giấychúng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trƣờng + lệ phí xét tuyển + một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sin h). - Thí sinh đã dự thi ngành năng khiếu, nếu môn văn hoá thi theo đề thi chung, dƣợc tham gia xét tuyển vào chính ngành đó cúa cá c trƣờng có nhu cầu xéttuyển, trong vùng tuyển của trƣờng. 9. Phúc khảo và khiếu nại - Nếu thấy kết quả thi các môn văn hoá không tƣong xúng với bài làm và đáp án. thang điếm đã công bố công khai, thí sinh nộp đơ n phúc kháo kèm theo lệ phícho trƣờng trong thờihạn 15 ngày kể từ ngày trƣờng công bố điểm thi trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hế t hạn nhận đơn phúc khảo, các trƣòngcông bố kết quả phúc khảo cho thí sinh. - Mọi thắc mắc và đơn thƣ khiếu nại, tố cáo cùa thí sinh liên quan đến tuyển sinh ĐU, CĐ đều gửi trực tiếp cho các trƣờng và do các trƣờng xử lí theo thẩmquyền. 10. Nhập học - Thí sinh trúng tuyển phải đến nhập học theo đúng yêu cầu ghi trong Giấy triệu tập trúng tuyển của trƣờng. Đến chậm 15 ngày tr ở lên (kể từ ngày ghi tronggiấy triệu tập trúng tuyển), nếu không có ií do chính đáng, coi nhƣ bỏ học. Đến chậm do ốm đau, tai nạn có giấy xác nhận cùa bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 10. 10. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.comthiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên. đƣợc xem xét vào học hoặc báo lƣu sang năm sau. - Khi đến nhập học cần mang theo: Học bạ; Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tƣơng đƣơng (nêu tốt nghiệp trƣớc năm 2012) hoặc Giấy chúng nhận tốt nghiệp tạmthời hoặc tƣong đƣơng (nêu tôt nghiệp năm 2013); Giấy triệu tập trúníỊ tuyển,... Học sinh đạt giải quốc tế ỈICU ý: - Trƣớc ngày 20/6/2013, học sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế; trong đội tuyển tham dự hội thi sána tạo khoa học kĩ thuậtquốc tế nộp hồ sơ đăng kí tuyển thắne vào các trƣờng ĐH và lệ phí xét tuyển. Các trƣờng ĐH sẽ công bô kêt quá tuyên thẳng trên mạng internet và thông báo kết quảtrƣớc 30/6/2013. - Học sinh đạt giải quốc tế nhung chƣa tốt nghiệp THPT, sẽ đƣợc tuyển thẳng vào ĐH vào đúng năm tốt nghiệp THPT. NIIỬNG NộI DƢNG CầN BIÉT VÈ TUYếN SINH VÀO CÁC HỌC VTẸN, TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG AN NĂM 2013 - Học sinh phố thông, công dân hoàn thành phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân (CAND), chiến sỹ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đăng ký sơ tuyển tạiCông an quận, huyện, thị xã thành phố thuộc tinh nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú. Thủ tục, hồ sơ SO tuyên, đăng ký dự thi do Công an quận, huyện, thị xã, thànhphố thuộc tinh phát hành và hƣóng dẫn. - Chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong CAND đăng ký sơ tuyên tại đơn vị. Thủ tục, hô sơ sơ tuyển, đãng ký dự thi do đơn vị phát hành và hƣớng dẫn. - Thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) vào các học viện, trƣờng đại học CAND phái qua sơ tuyên tại Công an các tỉnh, thành phố trực t huộc Trung ƣong nơi thí sinhđăng ký hộ khâu thƣờng trú; chỉ tuyển vào đại học Công an đối với thí sinh đạ t yêu cầu sơ tuyến, dự thi, đạt điêm trúng tuyến cùa taròng dự thi. Các học viện, trƣờngđại học CAND sử dụng đề thi chung và tô chức thi tuyên theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. - Chỉ tiêu gửi đào tạo đại học tại các trƣờng ngoài ngành Công an xét tuyên trong sô thí sinh dự thi khối A, AI vào các ngành đào tạo nghiệp vụ Công an, Luậttheo chi tiêu của từng trƣờng (không xét tuyển thí sinh dự thi các ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, Xây dựng Đảng và Xây dựne Chính quyền Nhà nƣớc.Công nghệ thông tin). Trong quá trình đào tạo tại các trƣòng ngoài ngành Công an. học viên đƣợc hƣởng chế độ, chính sách nhƣ học viên học tại c ác học viện, trƣờngđại học CAND; sau khi tốt nghiệp, Bộ Công an tiếp nhận và phân công công tác. - Thí sinh không trúng tuyển vào đại học CAND đƣợc đăng ký xét tuyển vào một trƣờng tning cấp hoặc hệ trung cấp Công an theo quy định phân luồng xéttuyển của Bộ Công an. - Quy định về đối tƣợng, độ tuổi: + Đối với cán bộ, chiến sỹ Công an trong biên chế, không quá 30 tuổi (tính đốn năm dự thi). + Đối với học sinh không quá 20 tuổi, học sinh ngƣời dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dự thi). + Công dân phục vụ có thời hạn trong CAND có thời gian phục vụ từ đủ 18 tháng trò lên (tính đên tháng dự thi), không quy địn h độ tuổi. + Công dân hoàn thành phục vụ có thời hạn trong CAND hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân đƣợc dự thì thêm m ột lần trong thời gian12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ, không quy định độ tuổi. - Quy định về trình độ văn hóa: Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 11. 11. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com + Đối với học sinh phổ thông: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT); trong các năm học THPT phải đạt học lực trung bình trở lên theo kết luận tại học bạ,riêng 03 môn thuộc khối đăng ký dự thi có điểm tổng kết tùng môn tong các năm học phải đạt từ 6,0 trở lên. + Đối với học sinh là ngƣời dân tộc thiểu số, học sinh học THPT đƣợc hƣởng iru tiên khu vực 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc T HPT; trong các năm họcTHPT phải đạt học lực trung bình trỏ lên theo kết luận tại học bạ, riêng 03 môn thuộc khối đăng ký dự thi c ó điểm tổng kết tùng môn trong các năm học phải đạt từ5,0 trờ lên. + Đối với cán bộ Công an, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong CAND, chiến sỹ hoàn thành phục vụ có thời hạn trong CAND, chiến sỹ hoàn thành nghĩa vụ quânsự: Đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thƣờng xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề. Đối với nhũng ngƣời tốt nghiệptrung cấp nghề phải tốt nghiệp trung học cơ sở đã học đủ khối lƣọng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định củaBộ GD&ĐT. - Phâm chất đạo đức, tiêu chuẩn chính trị: Trong nhũng năm học trung học phổ thông đạt hạnh kiếm từ loại khá trở lên; đảm bảo t iêu chuẩn chính trị theo quyđịnh hiện hành của Bộ trƣờng Bộ Công an đối với việc tuyển ngƣời vào lực lƣợng CAND. Đối với chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong CAND hoặc đã hoànthành phục vụ có thời hạn trong CAND, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt phân loại hoàn thành n hiệm vụ trỏ lên, không vi phạm kỷluật từ mức khiển trách trở lên. - Tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng: + Nam: Chiều cao từ 1,64m đến 1,80m, cân nặng từ 48 kg đến 75 kg. + Nữ: Chiều cao từ 1,58m đến 1,75m. càn nặng từ 45 kg đến 60 kg. Đối với học sinh thuộc vùng Khu vực 1 (KV1). học sinh là ngƣời d ân tộc thiểu số theo tùng giới đƣợc hạ thấp 02 cm về chiều cao và 02 kg cân nặng. Ngoài ra, phải đảm bảo các yêu cầu về súc khỏe khác theo quy định tuyển chọn ngƣời vào lực lƣọngCAND. - Việc tuyển học sinh nữ vào các trƣòng CAND đƣợc thực hiện theo chi tiêu riêng vói tỳ lệ tù 10 đến 15% tống chỉ tiêu ở tùng tniởng theo tùng ngành học;không hạn chế tỷ lệ nữ sơ tuyển, ĐK.DT. - Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu quy định thống nhất của Bộ Công an. Thí sinh nộp phiếu ĐKDT cùng lệ phí tuyển sinh theo quy địn h cho Công an quận,huyện, thị xã, thành phố thuộc tinh để chuyển về Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng (không qua Sờ Giáo dục và Đào tạo). Công an tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ƣơng có trách nhiệm nộp hồ sơ ĐKDT cho các trƣờng đại học CAND theo đƣờng n ội bộ và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo địa phƣơng số lƣợng thísinh ĐKDT vào các trƣờng đại học CAND. Thí sinh thuộc khu vực phía Nam (từ Quảng Trị trờ vào) dự thi vào các trƣờng đại học CAND phía Bắc nộp hồ sơ ĐKDT và dụ thi tại các trƣờng đại học CAND phía Nam theo quy định của Bộ Công an; nếu trúng tuyển học tại các trƣờng phía Băc. - Thí sinh dự thi theo chi tiêu đào tạo đại học dân sự của Trƣờng Đại học Phòng cháy chữa cháy không phải qua sơ tuyển, việc kh ai và nộp hồ sơ theo quy địnhcủa Bộ GD&ĐT (không qua Công an các đơn vị, địa phƣơng). Thí sinh không trúng tuyển đại học có nguyện vọng đƣợc đăng ký xét tuyển vào học trun g cấp Phòngcháy chữa chá) theo chỉ tiêu đào tạo cho dân sự. - Thí sinh không trúng tuyển vào các trƣờng đại học CAND đƣợc đăng ký x ét tuyển nguyện vọng vào các trƣờng đại học, cao đẳng khối dân sự theo quy định Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 12. 12. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.comcủa Bộ GD&ĐT. NHủ T NG NộI DƢNG CầN BIÉT Vệ TƢYẻN SINH VÀO CÁC TRƢỜNG QUÂN ĐỘI NĂM 2013 Thí sinh dự thi vào các trƣờng quân đội để đào tạo cán bộ phân đội trình độ đại học, cao đẳng, cần liên hệ trực tiếp với ban chỉ huy quân sự quận, huyện, thịxã, nơi thí sinh có hộ khâu thƣòng trú để tìm hiểu mọi chi tiết về điều kiện, thù tục đăng kí dự thi. DANH SÁCH CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÓI VĂN HOẢ NGHỆ THUẬT ĐƢỢC TỎ CHỨC THI TUYỂ N SINH RIÊNG 1. Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam 6. Trƣờng ĐH Sƣ phạm nghệ thuật Trung ƣơng 2. Học viện Âm nhạc Huế 7. Trƣờng CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai 3. Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh 8. Trƣờng CĐ Múa Việt Nam 4. Trƣòng ĐH Mỹ thuật Việt Nam 9. Trƣờng CĐ Văn lioá nghệ thuật Tây Bắc 5. Trƣờng ĐH Mỹ thuật TP. HCM 10.Trƣờng CĐ Văn hoá nghệ thuật Việt Bắc KHỐI THI VÀ MÔN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013 Khối A: Toán, Lí, Hoá. Khối D6: Văn, Toán, Tiếng Nhật Khối AI: Toán, Lí, Tiếng Anh. Khối H: Văn (đề thi khối C), 2 môn năng khiếu. Khối B: Sinh, Toán, Hóa. Khối N: Văn (đề thi khối C), 2 môn năng khiếu. Khối C: Văn, Sử, Địa. Khối M: Văn. Toán (đề thi khối D), Đọc, kể diên cảm và hát. Khối Đ,: Văn, Toán, Tiếng Anh. Khối T: Sinh, Toán (đề thi khối B), Năng khiếu TDTT. Khối D2: Văn, Toán, Tiếng Nga. Khối V: Toán, Lí (đề thi khối A), Vê Mĩ thuật. Khối D3: Văn, Toán, Tiếng Pháp. Khối S: Văn (đề thi khối C), 2 môn Năng khiếu. Khối D4: Văn, Toán, Tiếng Trung. Khối R: Văn. Sử (đề thi khối C), Năng khiếu báo chí. Khối D5: Văn, Toán, Tiếng Đức. Khối K: Toán, Lí (đề thi khối A), Kĩ thuật nghề. Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 13. 13. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com TUYẺN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CHÍNH QƢY NĂM 2013 Tuyển sinh, đào tạo liên thông trinh độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 đƣợc thực hiện theo Quy định ban hành kèm theo Thông tƣsố 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh thi liên thông có quyền lợi nhƣ tất cả các thí sinh khác. Thí sinh đƣợc sử dụng kết quả thi liên thông để xét tuyển học hệ chính quyhoặc liên thông cùng ngành tại các cơ sờ đào tạo. Khi trúng tuyển và học liên thông thí sinh đƣợc Hội đồng đào tạo liên thông cùa cơ sở đào tạoxem xét, công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lƣợng kiến thức đƣợc miễn trừ. Thủ trƣởng cơ sở đào tạo quyết định đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đắng hoặc từ trình dộ cao đẳnglên trình độ dại học khi đáp úng điều kiện quy định tại Điều 4 tại Thông tƣ nêu trên. Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nehề lên trinh độđại học, từ trình độ trung cấp nghề lên trình độ cao đẳng, từ trình dộ cao đắng nghề lên trình độ đại học. Các cơ sở đào tạo đã đƣợc Bộ trƣờng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo liên thông từ trung cấp nghề lên cao đẳng, trung cấp nghề vàcao đẳng nghề lên đại học gồm các Trƣờng: ĐH Sƣ phạm Kỹ thuật Himg Yên, ĐH Sƣ phạm Kỹ thuật Nam Định, ĐH Sƣ phạm Kỹ thuật Vinh,ĐH Sƣ phạm Kỹ thuật TPHCM. ĐH Lao động Xã hội, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, ĐH Sao Đỏ, ĐH Công nghệ Đồng Nai, ĐH DuyTân, CĐ Xây dựng số 1, ĐH Hàng hải, ĐI I Hải Phỏng và ĐH Công nghệ Đông Á. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xem xét hồ sơ của một số cơ sờ đào tạo để cấp phẻp tô chức đào tạo liên thông, danh sách các cơ sở đào tạođƣợc phép đào tạo liên thông đƣợc đăng tải trên Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn Thí sinh đăng ký ‗đào tạo liên thông xem xét thông tin cụ thể đƣợc đáng tải trên Website cùa các cơ sở đào tạo có đào tạo liên thông. Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 14. 14. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com LỊCH CÔNG TÁC TUYÉN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẨNG HỆ CHÍNH QUY iNẢM 2013srr Nội dung công tác Đon vị chủ tri Đon vị tham gia Thòi gian thirc hiện1 Hội nghị thi và tuyển sinh Bộ GD&ĐT Hiệu trƣỏng các Tháng 01/2013 đại học, cao đẳng năm 2013 trƣòng ĐH, CĐ; các Bộ, Ngành liĩai quan2 Các trƣờng ĐH, CĐ đàng ký Vụ Giáo dục Các trƣờng ĐH, CĐ Tnrớc ngày thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ Đại học 05/02/2013 năm 20133 Các trƣờng ĐH, CĐ đăng Vụ Kê hoạch Vụ GDĐÍi Các Trƣớc 25/02/2013 ký chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, tài chính trƣờng ĐH, CĐ CĐ năm 20134 Ban hành Quy chê tiiyên sinh Bộ GD&ĐT Các sở GD&ĐT, các Tháng 02/2013 ĐH, CĐ hệ chính quy trƣờng ĐH, CĐ Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 15. 15. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com5 Tập huấn công tác tuyển Cục Trƣờng phòng Từ 03/3/2013 sinh, máy tính và đăng kv KTKĐCL GDCN/ Khảo thí/Đào đên 05/3/2013 hộp thƣ điện tử GD tạo và chuyên viên máy tính của các Sớ GD&ĐT, các trƣờng ĐH, CĐ6 Các sở GD&ĐT tô chức triên Các sỏ‘ Các phòng GDCN/ Trƣớc 10/3/2013 khai công tác tuyển sinh GD&ĐT Khảo thí và các trƣờng THPT7 Các trƣờng THPT thu hô sơ Các tn ròng Các SỞGD&ĐT Từ 11/3 đên hêt và lệ phí ĐKDT. Các sở THPT và các 11/4/2013 (không GD&ĐT thu hồ sơ và lệ phí SỜGD&ĐT kết thúc trƣớc hoặc ĐK.DT của thí sinh tự do sau thời hạn này)8 Các trƣờng ĐU, CĐ thu hô Các tnròng - Từ 12/4 đên hèt sơ và lệ phí ĐKDT mã 99 ĐH, CĐ 19/4/20139 Các sớ GD&ĐT bàn giao hồ Cục Các sớ GD&ĐT, các - Tại Hà Nội: ngày SO và lệ phí ĐKDT cho các KTKĐCLGD trƣờng ĐU. CĐ 05/5/2013 - trƣờng ĐU, CĐ. Các Sờ TạiTP.HCM: ngày GD&ĐT và các trƣờng bàn 07/5/2013 giao lệ phí tiiyển sinh cho Bộ GD&ĐT10 Các sở GD&ĐT truyền và Các sở Cục KTKĐCLGD Từ 2/5/2013 den gửi đĩa dữ liệu ĐKDT cho GD&ĐT Các trƣờng ĐH. CĐ 6/5/2013 các trƣờng ĐH, CĐ và Cục KTKĐCLGD11 Các trƣờng ĐH, CĐ xử lý dữ Các trirờng Cục KTKĐCLGD Từ 8/5/2013 đến liêu ĐKDT ĐH, CĐ 30/5/2013 Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 16. 16. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com12 Các trƣòng ĐH có thí sinh thi Các trƣờng Hội đông coi thi liên Trƣớc 20/5/2013 tại các cụm thi, thông báo ĐH trƣờng cho Hội đồng coi thi liên tnròng số luọngthí sinh của từng khối thiSTT Nội dung công tác Don vị chủ trì Đon vị tham gia Thòi gian thực hiện13 Hội đông coi thi liên trƣờng Hội đông Các trƣờng ĐH Trƣớc 25/5/2013 thông báo cho các trƣờng ĐH coi thi liên thứ tự phòng thi, địa điểm trƣờng phòng thi và số lƣợng thí sinh mỗi phòng thi14 Ban chỉ đạo tuyển sinh của Ban chi đạo Các sờ GD&ĐT, các Từ 25/5/2013 đến Bộ GD&ĐT kiểm tra công TS cùa Bộ trƣờng ĐH, CĐ 25/6/2013 tác chuẩn bị TS cùa các Sờ GD&ĐT GD&ĐT, các trƣờng có tổ chức thi và kiểm tra các địa điểm sao in đề thi15 Ban chỉ đạo TS của Bộ Cục Các sờ GD&ĐT, các Tháng 5/2013 GD&ĐT xúc tiến công tác KTKĐCL tnrờng ĐH, CĐ chuẩn bị biên soạn đề thi. GD Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 17. 17. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com16 Các tnròng ĐH, CĐ lập Các tnròng CácsởGD&ĐT và các Tmức 30/5/2013 phòng thi, in giấy báo dụ thi ĐH. CĐto trƣờng ĐH, CĐ và gửi giấy báo dự thi cho chức thi không tổ chức thi các Sờ. Gùi các truòng không tổ chúc thi dữ liệu ĐK.DT của thí sinh có ngụyện vọng17 liọc tạicácừuòngnày giấy báo Các sở GD&ĐT gửi Các sờ Hệ thông tuyển sinh Từ 30/5/2013 đến dự thi cho thí sinh GD&ĐT cùa sờ GD&ĐT 5/6/201318 -Thi ĐH đọt I: Khối A, Al, V Các trƣờng Ban Chỉ đạo tuyên -Ngày 4-5/7/2013 - - Thi ĐH đọt II: Khối B, c, D, ĐH? CĐ sinh cùa Bộ GD&ĐT Ngày 9-10/7/2013 N, H, T, R, M, K - Thi CĐ đọt III: các trƣờng -Ngày 15-16/7/ cao đẳng thi tuyển sinh 201319 Các trƣờng ĐH có tổ chức Các trƣờng Cục KTKĐCLGD Trƣớc 01/8/2013 thi tuyển sinh hoàn thành ĐH có tổ chấm thi, công bố điểm thí chức thi tuyển cùa thí sinh trên các phƣơng sinh tiện thông tin đại chúng. Truyền và gửi đĩa dữ liệu kết quả thi về Cục K.TKĐCLGD20 Các trƣờng CĐ có tổ chức thi Các trƣờng Cục KTKĐCLGD Trƣớc 05/8/2013 tuyển sinh hoàn thành chấm CĐcótổ chức thi, công bố điểm thi của thí thi tuyển sinh sinh trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng. Truyền và gửi đĩa dữ liệu kết quả thi về Cuc K.TK.ĐCLGD Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 18. 18. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com21 Xử lý dữ liệu, công bố điểm Hội đồng Ban chỉ đạo TS cùa Trƣớc 10/8/2013 sàn, kết quả thi cùa thí sinh điểm sàn Bộ GD&ĐT. Các trên mạng internet và trên trƣòng ĐH, CĐ các phƣơng tiện thông tin đại chúngSU Nội dung công tác Đon vị chủ trì Đon vị tham gia Thòi gian thạc hiện22 Gửi giây chúng nhận kêt quả Các trƣờng Cục KTKĐCLGD, Trƣớc 10/8/2013 thi ĐH, CĐ, phiếu báo điểm ĐH, CĐco tổ các trƣờng không tổ cùa thí sinh và dữ liệu kết chức thi tuyển chức thi tuyển sinh quả thi cho các trƣòng không sinh tổ chức thi tuyển sinh và hệ CĐ của các ĐH, trƣờng ĐH23 Các trƣòng ĐH, CĐ công bô Các trƣờng CácsởGD&ĐT Trƣớc ngày điểm trúng tuyển, gửi Giấy ĐH, CĐ 20/8/2013 chúng nhận kết quả thi, Phiếu báo điểm, giấy báo trúng tuyển cho các sỏ‘ GD&ĐT, đề các sở GD&ĐT24 gửi cho thí sinh. CĐ, các sờ Các tnròng Các trƣờng ĐH, Các sờ GD&ĐT, Cục Chậm nhât ngày GD&ĐT báo cáo kết quả ĐH, CĐ KTKĐCLGD 30/11/2013 tuyển sinh năm 2013 về Cục KTKĐCLGD,25 Các trƣờng ĐH, CĐ đãng Vụ Giáo dục Các tnrờng ĐH, CĐ, Chậm nhât ngày ký thông tin tuyển sinh ĐH, Đại học 30/12/2013 CĐ hệ chính quy năm 2014 về Vu Giáo duc Đai hoc Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 19. 19. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com26 Tô chức rà soát, kiêm tra các Vụ Giáo đục Vụ K.HTC, trƣờng ĐH, CĐ trong việc Đại học Cục KTKĐCLGD, xác định chỉ tiêu tuyên sinh, Các truừng ĐH, CĐ tổ chức tuyển sinh, đào tạo theo các quy định hiện hành DANH SÁCH CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẤNG BỊ DỪNG TUYÉN SINII NĂM 2012 CHƢA ĐƢỢC TUYÉN SINH TRỞ LẠI TỪ NÁM 2013STT Tên trƣờng Ký hiệu Số, ngày quyết định dừng TS 1 Trƣờng ĐH Hùng Vƣơng Thành phổ DHV 150/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2012 Hồ Chí Minh 2 Trƣờng CĐ Kỹ thuật - Công nghệ CCG 559/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2012 Bách Khoa 3 Trƣờng CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn CKE 1660/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2012 DANH SÁCH CÁC NGÀNH BỊ THƢ IIÕIQƢYÉT ĐỊNH ĐÀO TẠO TỪ NĂM 2013STT Tên trƣờng Tên ngành đào tạo bị thu hồi Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 20. 20. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com 1 Trƣờng ĐH Lƣơng Thế Vinh Công nghệ thực phẩm; Bảo vệ thực vật; Khoa học Thƣ viện; Công nghệ kĩ thuật điện, diện tử. 2 Trƣờng ĐH Chu Văn An Tiếng Trung DANH SÁCH CÁC NGÀNH BỊ ĐÌNH CHỈ TUYẺN SINH NĂM 2013STT Tên tnròng Tên ngành bị dừng tuyến sinh 1 Truông ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Kinh doanh thƣơng mại Nội 2 Trƣờng ĐH Tân Tạo KỸ thuật Công trình xây dựng 3 Trƣờng ĐH Đồng Tháp Quản trị Kinh doanh 4 Trƣờng ĐH Giao thông Vận tải Thành Công nghệ Thông tin phố Hồ Chí Minh 5 Tnròng ĐH Sƣ phạm Kỹ thuật Nam Định KÌ toán; Quàn trị Kinh doanh. 6 Trƣờng CĐ Bách khoa Himg Yên Việt Nam học 7 Trƣòng CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Cơ khí Thành phố Hồ Chí Minh Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 21. 21. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com DANH SÁCH CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẨNG KIIÔNG TỔ CHÖC THIST Tên trƣòug Ký hiệuT1 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam NVH2 Hoc viên Thanh thiếu niên HTN3 Trƣờng Đại học Hà Tĩnh HHT4 Trƣờng Đại học Hoa Lƣ Ninh Bình DNB5 Trƣòng Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội KCN6 Trƣòng Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp DKK7 Trƣờng Đại học Lao động - Xã hội DLX,DLT,DLS8 Trƣờng Đại học Mỹ thuật Việt Nam MTH9 Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Hƣng Yên SKH10 Trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng GNT11 Viện Đại học Mờ Hà Nội MHN12 Trƣờng Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị^ DCỌ13 Trƣờng Đại học Dân lập Đông Đô(*) DDD14 Trƣờng Đại học Dân lập Lirơng Thế Vinhf*> DTV15 Trƣờng Đại học Dân lập Phƣơng Đôngí*) DPD16 Trƣờng Đại học FP7Ỵ*J FPT17 Trƣờng Đại học Hoà Bình^*) HBU18 Trƣờng Đại học Nguyễn Trã(*) NTU19 Trƣờng Đại học Quốc tế Bắc Hà(*) DBH20 Trƣờng Đại học Thành ĐôngO DDB21 Trƣờng Đại học Trƣng Vƣơng^ DVP Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 22. 22. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com22 Hoc viên Âm nhac Huế HVAST Tên triròng Ký hiệuT23 Nhạc viện Tp.HCM NVS24 Trƣờng Đại học Dầu khí Việt Nam PVU25 Trƣờng Đại học Việt Đức VGU26 Trƣờng Đại học Bà Rịa - Vũng Tàn^*> DBV27 Trƣờng Đại học Công nghệ Sài gòn(*J DSG28 Trƣờng Đại học Công nghệ Thông tin Gia Địnhf*) DCG29 Trƣờng Đại học Dân lập Cửu Lone(*> DCL Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 23. 23. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com30 Trƣờng Đại học Dân lập Duy lân(*) DDT31 Trƣờng Đại học Dân lập Phú Xuân(^ DPX32 Trƣờng Đại học Dân lập Văn Lang^*) DVL33 Trƣòng Đại học Đông Á (*) DAD34 Trƣờng Đại học Kiến trúc Đà Nangí*,) KTD35 Trƣờng Đại học Kinh tế -Tài chính TP.HCM^ KTC36 Trƣờng Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM^*) DNT37 Trƣờng Đại học Phan Châu Trinhpv DPC38 Trƣờng Đại học Phan Thiết^ DPT39 Trƣờng Đại học Quang Trungf*^ DỌT40 Trƣờng Đại học Ọuốc tế Miền Đôngí*,) EIU41 Trƣờng Đại học Quốc tế Sài Gòn(*) TTỌ42 Trƣờng Đại học Thái Bình Dƣơng/*) TBD43 Trƣờng Đại học Võ Trƣờng Toàn^ VTT44 Trƣờng Đại học Văn Hiến^*> DVH45 Trƣờng Đại học Yersin Đà Lạt(*) DYD46 Trƣờng Đại học quốc tế Rinit Việt Nam^*,) RMU47 Trƣờng Đại học Anh quốc Việt Nam^ BUV48 Viện Đào tạo quốc tế (IEI) Đại học Quốc gia TP.HCM 1EI49 Trung tâm Đại học Pháp (PUF - HCM) ỌSF50 Trƣớng Cao đẳng Công ngliệ và Kinh tế Hà Nội CHK51 Tnrờng Cao đẳng Công nghiệp Hoá chất CCA52 Trƣờng Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn Cll53 Trƣờng Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai CLA54 Trƣờng Cao đẳng Du lịch 1 là Nội CDH55 Trƣờng Cao đẳng Dƣợc Trung ƣơng Hải Dƣơng CYS Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 24. 24. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com56 Trƣờng Cao đẳng Ngô Gia Tự C1857 Trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam CMH58 Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Bắc Ninh C1959 Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Lạng Sơn CIO60 Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nam Định C25ST Tên trƣòng Ký hiệuT61 Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình C2662 Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Nguvên C1263 Trƣờng Cao đẳng Tài nguyên và Môi trƣờng Miền Trung CMM64 Trƣờng Cao đẳng Thể dục thể thao Thanh Hoá CTO65 Trƣờng Cao đẳng Thuỷ lợi Bấc Bộ CTL66 Trƣờng Cao đẳng Thƣơng Mại và Du lịch Hà Nội CMD67 Trƣờng Cao đẳng Văn lioá nghệ thuật Tây Bắc CVB68 Trƣờng Cao đẳng Văn lioá nghệ thuật Việt Bắc CNV69 Trƣờng Cao đẳng Văn Hoá Nghệ thuật Du lịch Yên Bái CVY70 Trƣờng Cao đẳng Y tế Điện Biên CDY71 Trƣờng Cao đẳng Y tế Hải Phòng CYF72 Trƣờng Cao đẳng Y tế Hà Đông CYM73 Trƣờng Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh CYN74 Tnrờng Cao đẳng Y tế Hƣng Yên CHY75 Trƣờng Cao đẳng Y tế Ninh Bình CNY76 Trƣờng Cao đẳng Y tế Thanh I loá CYT Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 25. 25. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com77 Trƣờng Cao đẳng ASEAN(*> CSA78 TrƣÕTLg Cao đẳng Đại Việự*^ CEO79 Trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội(*> CKN80 Trƣờng Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật(*,) CNC81 Trƣờng Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nang DDC82 Trƣờng Cao đẳng Bến Tre C5683 Trƣờng Cao đẳng Bình Định C3784 Trƣờng Cao đẳng cần Thơ C5585 Trƣờng Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ CEN86 Trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Cao su CSC87 Trƣòng Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi CDS88 Trƣờng Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bào Lộc CBL89 Truông Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận C4790 Trƣờng Cao đẳng Cộng đồng I lậu Giang D6491 Trƣờng Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang D5492 Trƣờng Cao đắng Điện lực TP.HCM CDE93 Trƣờng Cao đẳng Giao thông Vận tải II CGD94 Trƣờng Cao đẳng Kinh tế TP.HCM CEP95 Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật cần Thơ CEC96 Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm CPL97 Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng CKZ98 Trƣờng Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM CKP Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 26. 26. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.comST Tên trƣòng Ký hiệuT99 Trƣờng Cao đẳng Lƣơng thực Thực phẩm CLT100 Trƣờng Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 11 CPS101 Trƣờng Cao đẳng Sir phạm Bình Phƣớc C43102 Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Bà Rịa-Vũng Tàu C52103 Trƣòng Cao đẳng Sƣ phạm Đà Lạt C42104 Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Đăk Lãk C40105 Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Gia Lai C38106 Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Kiên Giang C54107 Trƣờng Cao đẳng Sir phạm Long An C49108 Trƣòng Cao đẳng Sƣ phạm Ninh Thuận C45109 Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Quảng Trị C32110 Trƣờng Cao đẳng Y tế Cà Mau CMY111 Trƣờng Cao đẳng Y tế Bình Định CYR112 Tnrờng Cao đẳng Y tế Bình Dƣơng CBY113 Trƣờng Cao đẳng Y tế Bình Thuận CYX114 Trƣờng Cao đẳng Y tế Bạc Liêu CYB115 Trƣờng Cao đẳng Y tế cần Thơ CYC116 Trƣờng Cao đẳng Y tế Đồng Nai CYD117 Trƣờng Cao đẳng Y tế Đồng Tháp CYA118 Trƣờng Cao đăng Y tế Huế CYY119 Trƣờng Cao đẳng Y tế Khánh Hoà CYK120 Trƣờng Cao đẳng Y tế Kiên Giang CYG121 Trƣờng Cao đẳng Y tế Lâm Đồng CLY122 Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang CYV123 Trƣờng Cao đẳng Y tế Trà Vinh YTV Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 27. 27. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com 124 Trƣờng Cao đẳng Bách khoa Đà Nằng^ CKB 125 Trƣờng Cao đẳng Công Kỹ nghệ Đông k(*) CDQ 126 Trƣờng Cao đẳng Còng nghệ và Kinh doanh Việt Tiến^*) ccz 127 Trƣờng Cao đẳng Dàn lập Kinh tế kỹ thuật Đông Du Đà Nangi*,) CDD 128 Tnrờng Cao đẳng Lạc Việỉ(*) CLV 129 Trƣờng Cao đẳng Phƣơng Đông - Quảng Namf*j CPD 130 Tnrờng Cao đẳng Tƣ thục Đức Tú(*) CDA 131 Trƣờng Cao đăng Còng nghiệp Quốc phòng QPH 132 Trƣờng Cao đẳng Công nghiệp và Kỹ thuật ô tô COT Các truờng đánh dấu (*) là các trƣờng ngoài công ¡ộp THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUI NĂM 2013Số Tên trƣờng. Ngành học Ký Mã Khối thi Tổng Ghi chúTT hiệu ngành. chỉ trƣờng tiêu(ỉ) (2) (3) (4) (5) (6) (7)I CÁC ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN, CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẢNG PHÍA BẮCA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 5.454 I. Thông tin chung Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 28. 28. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com1 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ QHI 602 ĐHQGHN tuyên sinh trong cả nƣớc. 1. Nhà E3, 144 đƣờng Xuân Thủy, quận cầu Trƣờng ĐH Khoa học Tự nhiên (KHTN) 2. Giấy, Hà Nội; ĐT: (04) 37547865 nhận hồ sơ đăng kí dự thi (ĐKDT) và tổ chức Website: http://www.uet.vnu.edu.vn thi khối A, Al. B; Trƣờng ĐH Khoa học Xã Các ngành đào tạo đại học: 602 hội và Nhân văn (KHXH-NV) nhạn hồ sơ ĐKDT và tô chức thi khôi C; Trƣờng ĐH Khoa học máy tính D480101 A,A1 60 Ngoại ngữ (NN) nhận hồ sơ ĐKDT và tổ Công nghệ thông tin D480201 A,A1 200 chức thi khối D 1,2,3,4,5,6. Hệ thống thông tin D480104 A,A1 42 3. Ký túc xá (KTX) dành 1.200 chỗ. 4. Xét tuyển: Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông D510302 A,A1 60 ẽ Tuyên thăng những thí sinh tham gia tập Truyền thông và mạng máy tính D480102 A,A1 50 liuấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực, quốc Vật lí kĩ thuật D520401 A 55 tế, những thí sinh là thành viên chính thức đôi tuyển dƣ thi Olympic khu vực, quốc tế và Cơ kĩ thuật D520101 A 55 nhũng thí sinh đạt giải ba trờ lên trong kỳ thi Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử D510203 A 80 chọn học sinh giỏi quốc gia vào các ngành * Trƣờng ĐH Công nghệ theo quy định cùa Bộ GD&ĐT. • Ƣu tiên xét - Điểm trúng tuyển theo nhóm ngành. Thí sinh trúng tuyên sau khi nhập học sẽ đƣọc tuyển những thí sinh không sử dụng quyền phân vào các ngành cụ thề dựa theo nguyện vọng đăng kí, điểm thi tuyển cùa thí sinh tuyển thẳng hoặc không đăng kí vào học và chỉ tiêu của tùng ngành. đúng nhóm ngành - Sinh viên các ngành Vật lí kĩ thuật và Cơ kĩ thuật từ năm thứ 2 có thể đăng kí học bằng kép ngành Công nghệ Thông tin. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 2 TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự QHT • 1.299 theo môn đặt giải nếu dự thi đại học đù NHIÊN số môn theo quy định, ká quả thi đại học Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 29. 29. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com334 đƣờng Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, đạt điểm sàn cùa Bộ GD&ĐT trò lên,Hà Nội; ĐT: (04) 38585279; (04) 38583795 không có môn nào bị điểm 0 (không hạnWebsite: http://vmw.hus.vnu.edu.vn chế số luụng). ẵ Điểm trúng tuyển theoCác ngành đào tạo đại học: 1Ẻ299 ngành, nhóm ngành, khối thi hoặc theo đơn vị đào tạo (xem chi tiấ ờ phần thôngToán học D460101 A,A1 100 tin về các đơn vi).Máy tính và khoa học thông tin D480105 A,A1 115 5. Chƣơng trình đào tao tài năng gồmVật lí học D440102 A,A1 50 các ngành Toán học, Vật lí học, HóaKhoa học vật liệu 1)430122 A,A1 30 học, Sinh học của Trƣờng ĐHKHTN dành cho những sv đặc biệt xuất sắc, cóCông nghệ hạt nhân D520403 A,A1 70 năng khiếu về một ngành khoa học cơKhí tƣợng học D440221 A,A1 40 bản để đào tạo nguồn nhân tài cho đấtThủy văn 1)440224 A,A1 30 nƣớc. Sau khi trúng tuyển nhập học, sv đƣợc đăng kí xét tuyển vào học chƣơng trình đào tạo tài năngHải dƣơng học D440228 A,A1 30 theo quy định riêng. Ngoài các chế độ dànhHoá học D440112 A,A1 50 cho sv chính qui đai trà. sv hoc chƣơngCông nghệ kĩ thuật hoá học D510401 A,A1 90 trinh đào tạo tài năng đƣợc hỗ trợ thêmHoádƣợc D440113 A,A1 50 kinh phí đào tạo 25 triệu đông/năm, đƣợc câp học bổng khuyến khích phátĐịa lí tự nhiên D440217 A,A1 40 triển 1 triệu đồng/tháng, đƣợc bố tríQuản lí đất đai D850103 A,A1 70 phòng ở miễn phí trong KTX củaĐịa chất học D440201 A,A1 40 ĐHỌGHN. sv tốt nghiêp đƣợc cấp bằng cử nhân tài năng.Kĩ thuật địa chất D520501 A,A1 30 6. Chƣơng trinh đầo tạo đạt chuẩn quốcQuản lí tài nguyên và môi trƣờng D850101 A,A1 60 tế. Đây là các chƣơng trinh đào tạo thuộcSinh học D420101 A,A1,B 60 nhiệm vụ chiến lƣợc của ĐHQGHN, gồm các neành Khoa học máy tính. CôngCông nghệ Sinh học D420201 A,A1,B 134 nghệ Điện từ - Viễn thông cùa trƣờng ĐH Công nghệ, ngành Vật lí học liên kết với trƣờng Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 30. 30. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com(ỉ) (2) (3) (4) (5) (6) (7ẽ’) Khoa học đất D440306 A,A1,B 30 ĐH Brown (Hoa Kỷ), ngành Địa chất Khoa học môi trƣờng D440301 A,A1,B 100 học liên kêt với trƣờng ĐH Illinois (Hoa Công nghệ kĩ thuật môi trƣờng D510406 A,A1 80 Kỳ), ngậnh Sinh học liên kết với trƣờng ĐH Tufts (Hoa Kỳ) cùa trƣờng * Trƣờng ĐH KHTN ĐHKHTN, Ngôn ngữ học của trƣờng - Điểm trúng tuyển theo ngành kết hợp với điểm trúng tuyển vào trƣờng theo khối thi. ĐH KHXH-NV, Quản trị kinh doanh Thí sinh đạt điểm trúng tuyển vào trƣờng theo khối thi nhung không đủ điểm vào ngành của trƣờng ĐH Kinh tế. sv đƣợc hỗ trợ ĐKDT sẽ đƣợc chuyển vào ngành khác của Trƣòĩig cùng khối thi nếu còn chỉ tiêu. thêm kỉnh phí đào tạo 17 triệu - Các chƣơng trình đào tạo tài năng, tiên tiến và chất lƣợng cao tuyển sinh những thí sinh đồng/năm, trong đó có kinh phí học đã trúng tuvến ĐH năm 2013 cùng khối thi và có kết quả thi cao. tiếng Anh. sv tốt nghiệp đƣợc cấp bằng cử - Các chƣơng trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, ngoài các thí sinh đăng kí trực tiếp còn nhân chƣơng trình đào tạo đạt chuần tuyến các thí sinh đã trúna tuyển vào các ngành học khác cùng khối thi có kết quả thi cao. quốc tế. - Tuyển sinh các lớp tăng cƣờng tiếng Pháp ngành Vật lí học và ngành Hóa học do Tổ 7. Chƣơng trình đào tạo tiên tiến tại chức DI 1 Cộng đồng Pháp ngữ (AUF) tài trợ: Thí sinh trúng tuyển vào các ngành Vật lí truùng ĐHKHTN: ngành Hóa học họp học, Khoa học vật liệu, Công nghệ hạt nhân; Hóa học, Công nghệ kĩ thuật hóa học, Hóa tác với Trƣờng Đại học Illinois (Hoa dƣợc nếu có nguyện vọng sẽ đƣợc xét tuyển vào lớp tăng cƣờng tiếng Pháp thuộc các Kỳ), ngành Khoa học Môi trƣờng hợp ngành tƣƣng ứng nói trên. tác với trƣờng ĐH Indiana (Hoa Kỳ), - Chi tiết đƣợc thông báo trên website: http://www.hus.vnu.edu.vn. ngành Công nghệ hạt nhân hợp tác vói - Sau khi học hết năm thứ nhất, sv học các chƣơng trình đào tạo chuẩn có cơ hội học thêm Trƣờng Đại học Wisconsin (Hoa Kỳ), sv ngành học thứ hai: sv ngành Khí tƣợng học, Thủy văn, Hải dƣơng học đƣợc đăng kí học đƣợc hỗ trợ 20 triệu đồng để học tiếng ngành Công nghệ thông tin của trƣờng ĐH Công nghệ; sv ngành Địa lí học đƣợc däne kí Anh. sv tốt nghiệp đƣợc cấp bằng cử nhân học ngành Quản lí đất đai; sv ngành Quản lí đất đai đƣợc đăng kí học ngành Địa lí học chƣơng trình tiên tiến. của trƣờng ĐHKHTN. 8. Các chƣong trình đào tạo tài năng, đạt3 TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ QHX 1.415 chuẩn quốc tế, tiên tiến đều do các giáo sƣ nƣớc ngoài và giảng viên giỏi trong NHẨN VắN nƣớc giảng dạy bằng tiếng Anh và Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 31. 31. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com 336 đƣờng Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, * hƣớng dẫn NCKH. Ngoài kiến thức và Hà Nội; ĐT: (04) 38585237; (04) 35575892; kỹ năng chuyên môn đat trình đô quốc Website: http://dt.ussh.edu.vn, tế. sv đƣơc ƣu tiên hỗ trợ kinh phí học tiếng Anh tập trung 1 năm http://www.ussh.edu.vn. tại trƣờng ĐHNN để đạt trình độ C1 tƣơng đƣơng 6.0 IELTS và có cơ(ỉ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Các ngànlĩ đào tạo đại học: 1.415 hội nâng cao trình độ tiếng Anh ở nƣớc Báo chí D320101 98 ngoài trong thòi gian hè. sv có kết quả học Chính trị học D310201 68 tập tốt sẽ có cơ hội đƣợc nhận học bổng toàn phần hoặc bán phần của chƣơng trình Công tác xã hội D760101 A,c, Diìuíí. 78 và hoc bổng của các doanh nghiêp, các tổ Đỏng phƣơng học D220213 C,Dl,2,3,4,5,6 118 chức tài trợ, có cơ hội đƣợc đi đào tạo ờ Hán Nôm D220104 C,D I,2,3,4,5 29 nƣớc ngoài. > 9. Chƣơng trình đào tạo chất lƣợng cao Khoa học quan li D340401 98 gồm các ngành Công nghệ Thông tin cùa Lịch sử D220310 C,D 88 trƣờng ĐH Công nghê; Đia lí hoc, Khí 1,23,4,5,6 Lƣu trữ học D320303 AiQDmts. 68 tƣợng học, Thủy vàn, Hải dƣơng học, Khoa Ngôn ngữ học D220320 A,c, I)| 58 học Môi trƣờng cùa trƣờng ĐHKHTN; Triết 2JU.V, học, Khoa học quản lí, Văn học, Lịch sử Nhân học D310302 A,c, Du.M56 48 của trƣờng ĐHKHXH- NV; Tiếng Anh Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D340103 Aị QD IÌK » 98 (phiên dich), Sƣ pham (SP) tiếng Anh, SP Quốc tế học D220212 88 tiếng Nga, SP tiếng Pháp. SP tiêng Trung Tâm lý học r D310401 A,B,C, 88 cùa trƣờng ĐHNN; Kinh tế quốc tế, Tài DlZM56 chính Ngân hàng của trƣòng ĐH Kinh tế; Luật học cùa khoa Luật đào tạo nguồn Thông tin học D320201 A,c, 58 nhân lực chất lƣọng cao. Sau khi trúng D 1,2,3,4,5,6 tuyển nhập học, sv đƣợc đăng kí xét tuyển Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 32. 32. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com Triết học D220301 A,c, 68 vào học chƣơng trình đào tao chất lƣơng Di, 2,3,4,5,6 cao theo quy đinh riêng cùa đơn vị đào tạo; Văn học D220330 C,D1i2.3,4,5,6 88 đƣợc hỗ trợ kinh phí đào tạo 7,5 triệu đồng/năm, đƣợc ƣu tiên hỗ trợ kinh phí học Việt Nam học 1)220113 c,01,2,3,4,5,6 58 tiếng Anh để tối thiểu đạt trinh độ B2 tƣơng Xã hội học D310301 A,c, 68 đƣơng 5.0 IELTS. sv tốt nghiêp đƣơc cấp D 1,2,3,4,5,6 bàng cử nhân chất lƣợng cao. Quan hệ công chúng D360708 A,c, 50 D 1,2,3,4,5,6(I) (3) (4) (5) (6) (7) Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 33. 33. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com■ * Trƣờng ĐH KHXH-NV 10. Chƣong trình đào tạo chuân, sv tốt - Điểm trúng tuyển theo ngành học. nghiệp tối thiểu đạt chuẩn chất lƣợng - Đào tạo cử nhân ngành Tâm lý học, chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng do Tổ chức ĐH cộng ngoại ngữ trình độ BI (ví dụ: đối với đồng Pháp ngữ (AUF) tài trợ. sv đƣọc hƣởng các chế độ ƣu đãi củaAUF, đƣợc xét cấp học bổng tiếng Anh, tƣơng đƣơng 4.0 IELTS). nhƣ sv học chƣơng trình đào tạo chất lƣợng cao và có cơ hội chuyển tiếp lên các chƣong trình liên 11. Đào tạo cùng lúc hai chƣơng trình kết đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Pháp của Trƣờng. đào tạo (bằng kép): Sau năm học thứ - Thí sinh trúng tuyển vào trƣờng sẽ học một trong 4 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, trừ một nhất trở đi, nếu có nguyện vọng, sv đƣợc số ngành sau đây có quy định riêng: đăng kí học thêm một chƣơng trình đào + Ngành Ngôn ngữ học: ngoại ngữ chỉ học tiếng Anh. Sau năm học thứ nhất, sinh viên phải đạt tạo thứ hai ở các đơn vị đào tạo trong chuẩn tiếng Anh tƣơng đƣơng 5.5 IELTS. ĐHQGHN để khi tốt nghiệp đƣợc cấp + Ngành Đông phƣơng: ngoại ngữ chung chỉ học tiếng Anh. hai văn bàng đại học chính qui. Thông + Ngành Hán Nôm: ngoại ngữ chi học tiếng Trung. tin chi tiết thƣòng xuyên đƣợc cập nhật + Ngành Quốc tế học, Việt Nam học và Du lịch học: Nếu số sinh viên đăng kí học tiếng Nga hoặc trên website của các đơn vị đào tụo. Pháp hoặc Trung ít hơn 15 thì sv sẽ chuyển sang học tiếng Anh. 12. Ngoài các chƣơng trình đào tạo trên, - Sau khi học hết năm thứ nhất, sv cỏ cơ hội học thêm một ngành thứ hai trong các ngành Báo chí, các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN tổ Khoa học quản lí, Quản trị Djch vụ Du lịch và Lữ hành, Quốc tế học của Trƣờng Đại học Khoa chức các clurơng trình đào tạo liên kết học Xã hội và Nhân văn hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung của Trƣờng ĐH Ngoại ngữ. quốc tế với các tnròng đại học uy tín trên - Chƣơng trình liên kết đào tạo quốc tế doíTrƣờng Đại học Quảng Tây (Trung Quốc) cấp bằng thế giới, do trƣờng đối tác cấp bằng. Chi gồm các ngành Quản lí du lịch, Quản lí hành chính công, Báo chí, Phát thanh truyền hình, tiết xem trên website cùa các đơn vị đào Quảng cáo và Hán ngữ; 02 năm đầu học tại Trƣờng ĐH KHXH&NV; 02 năm cuối tạo. học tại Trƣờng ĐH Quảng Tây. 13.ĐHQGHN chƣa có chƣơng trình đào tạo đặc biệt dành cho sv khiếm thị hoặc khiếm thính.4 TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ QHF 1.042 14. ĐHQGHN câp kinh phí hô trọ chi Đƣờng Phạm Văn Đồng, quận cầu Giấy, Hà phí học tập cho sv theo học các ngành Nội); ĐT: 04. 37547269; 3754.8874. khoa học cơ bản: Máy tính và Khoa học Website: http://www.ulis.vnu.edu.vn thông tin. Khoa học vật liệu, Địa lí tự Các ngành đào tạo đại học: 1Ệ042 nhiên, Kĩ thuât đia chất, Hải dƣơng hoc, Ngôn ngũ Anh D220201 DI 472 Thủy vãn học, Quản lí tài nguyên và môi trƣờng, Khoa học đất, Triết học, Lịch sử, Văn học, Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 34. 34. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com(ỉ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sƣ phạm tiếng Anh D140231 DI Hán nôm, Nhân học, Việt Nam học. Mức Ngôn ngữ Nga D220202 Dl,2 60 hỗ trợ tối thiểu bằng mức học phí sv phải Sƣ phạm tiếng Nga DI40232 Dl,2 đóng theo chƣong trình đào tạo. * Trƣờng ĐH Ngoai ngữ Ngôn ngữ Pháp D220203 Dl,3 125 - Môn thi ngoại ngữ tính hệ số 2. Sƣ phạm tiếng Pháp *- DI40233 DU - Điểm trúng tuyển theo ngành học. Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 Dl,4 125 - Sau khi học hết năm thứ nhất, sv học các chƣơng trình đào tạo chuân có cơ hội Sƣ phạm tiếng Trung Quốc D140234 Dl,4 học thêm ngành thứ 2 (bằng kép) Kinh tê Ngôn ngữ Đức D220205 Dl,5 60 Quôc tê, Tài chính-Ngân hàng của Ngôn ngữ Nhật 1)220209 1)1,6 125 trƣờng ĐH Kinh tế; ngành Ọuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của trƣờng ĐU Sƣ phạm tiếng Nhật DI40236 Dl,6 KHXH&NV và ngành Luật học của Ngôn ngữ Hàn Quốc 1)220210 DI 75 khoa Luật; sv các ngành tiếng Nga, Trung, Pháp, Đức, Nhật, Hàn Quốc và Ả - Các chuyên ngành: Tiếng Aĩili Quàn trị kinh doanh, Tiếng Anh Kinh tế quốc tế, Tiếng rập của trƣờng đƣợc đăng kí học thêm Anh Tài chính - Ngân hàng do trƣờng DI INN và trƣờng DI 1 Kinh tê phối hụp đào tạo. chƣơng trình đào tạo thứ hai ngành tiếng - Trƣờng liên kêt với ĐH Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) tuyên sinh theo hình thức Anh. 2+2 chƣơng trình Cử nhân Kinh tê-Tài chính và Kế toán-Tài chính.5 TRƢỜNG ĐẠI HJỌC KINH TÉ 421 * Trƣờng ĐH Kinh tế Nhà E4, 144 đƣờng Xuân Thủy, quân cầu QHE - Điểm trúng tuyển theo ngành kết hợp Giấy, Hà Nội; ĐT: 04.37547506 (305, 315, với điểm trúng tuyển váo trƣờng theo 325). Website: http://www.ueb.edu.vn khối thi. Thí sinh đủ điểm vào trƣờng Các ngành đào tạo đại học: 421 theo khối thi nhung không đù điểm vào ngành đã ĐKDT sẽ đƣợc chuyển vào Kinh tê D310101 A,A|,Di 50 ngành khác của trƣờng cùng khối thi nếu Kinh tế quốc tế D310106 A,Ai,Dj 100 còn chỉ tiêu. Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 35. 35. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com Quản trị kinh doanh D340101 A,A|,Di 60 - sv học chƣơng trình đào tạo đạt chuẩn Tài chính - Ngân hàng D340201 A,Ai,D( 101 quốc tế ngành Quản trị kinh doanh đóng Kinh tê phát triên D310104 A,Ai,Dị 60 học phí 967.000 đ/tháng. - Thí sinh trúng tuyển vào trƣờng, nếu có Kê toán D340301 A,Ai,Di 50 nguyện vọng và đủ điều kiện, sẽ đƣợc tuyển(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)6 TRƢỜNG ĐAI HOC GIÁO DUC QHS 300 vào học chƣơng trình đào tạo chất lƣợng Nhà G7, 144 đƣờng Xuân Thùy, quân cầu Giấy, • cao ngành Kinh tê quôc tế và Tài chính - Hà Nội; ĐT: (04) 37547969. Ngân hàng. Email: education@vnu.edu.vn. - Sau khi học hết năm thứ nhất, sv có cơ Website: http://www.education.vnu.edu.vn hội học thêm ngành thứ hai tiếng Anh Các ngành đào tạo đại học: 300 cùa Trƣờng ĐHNN, ngành Luật kinh doanh cùa Khoa Luật, sv ngành Kinh tế, Sƣ phạm Toán học DI 40209 A,A, 50 Kinh tế phát triển còn có cơ hôi hoc Sƣ phạm Vật lí DI40211 A,A, 50 ngành thứ hai Tài chính - Ngân hàng tại Su phạm Hóa học D140212 A,A| 50 Trƣờng. Sƣ phạm Sinh hục D140213 A,A|,B 50 * Trƣờng Đại học Giáo dục - Điêm trúng tuyên theo ngành. Sƣ phạm Ngữ văn DI40217 C>rV2.J.4.S, 50 - Sinh viên của Trƣờng ĐHGD đƣợc 6 Sƣ phạm Lịch sử D140218 c,01,2.3,4.5. 50 miễn học phí theo quy định về đào tạo sƣ 67 KHOA LUẬT QI1L 287 phạm. - Trƣờng DI IGD triển khai đào tạo cử (Nhà El, 144 đƣờng Xuân Thuỷ, quân cầu nhân sƣ phạm theo mô hình (a+b) trên cơ Giấy, Hà Nội). ĐT: (04) 37549714 sở kết hợp thê mạnh cùa các trƣờng đại Website: http://law.vnu.edu.vn học thành viên: T rƣờng DHKHTN và Các ngành đào tạo đại học: 287 Trƣờng ĐHKHXH&NV, các đơn vị trực Luật D380101 AA,QHu 207 thuộc ĐHQGHN. Mô hình đào tạo cử Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan
 36. 36. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 – Dapandethi2013.com Luật kinh doanh D380109 A,A(,D I,3 80 nhân sƣ pham ở Trƣờng ĐHGD là mô * Khoa Luật hình đào tao tiên tiến, phù hợp với xu - Điểm trúng tuyển theo ngành kết họp với điểm trúng tuyển theo khối thi. Thí sinh đủ hƣớng phát triển giáo dục đại học ở các điểm trúng tuyển theo khoi thi nhƣng khône đù điểm vào ngành đã ĐKDT sẽ đƣợc chuyên nƣớc trong khu vực và thế giới. vào ngành khác của Khoa nếu nuành đó còn chì tiêu, cùng khối thi và đạt điểm theo yêu cầu. * Khoa Y - Duực - Hàng năm, Khoa Luật xét tuyển 30 chi tiêu đào tạo chất lƣợng cao ngành Luật học - Điểm trúng tuyển theo ngành học. những thí sinh đã trúng tuyên, có nguyện vọng và đù điều kiện xét tuyên. - sv trúng tuyển có cơ hội học tập để ữờ - Sau khi học hêt năm thứ nhât, sv học các chƣơng trình đào tạo chuẩn có cơ hội học thêm thành các bác sĩ đa khoa, dƣợc sĩ có kiến ngành thứ 2 (băng kép) các chƣơng trinh đào tạo của Trƣờng ĐHNN. thức khoa học cơ bản vững chác, có trình độ chuyên môn và ngoại ngự giỏi (đƣợc hỗ trợ học tập để đạt trình độ tiếng Anh IELTS 5.0), có khả năng nghiên cứu khoa học vàơ) (2) (3) (4) (5) (6) (7)8 KHOA Y - DƢỢC QHY 88 tiếp cận đƣợc với những tiến bộ của khoa học y dƣợc hiện đại. (144 Đƣờng Xuân Thuỳ, quận cầu Giấy, Hà * Khoa Quốc tế Nội); ĐT: (04)85876172. Website: - Chỉ tiêu tuyển sinh: tuyển sinh 550 chỉ http://www.smp.vnu.edu.vn; tiêu (không thuộc 5454 chỉ tiêu đào tạo Các ngành đào tạo đại học: 88 chính qui của ĐHQGHN) cho các chƣơng trình đào tạo liên kết với các Y đa khoa D720101 B 44 trƣờng đại học uy tín cũa Anh, Mỹ, úc, Dƣọc học D720401 A 44 Malaysia, Nga, Pháp và Trung Quốc.9 KHOA QUỐC TÉ ỌHQ 550 Năm 2013, Khoa Quốc tế tuyển sinh thêm 02 chƣơng trình mới: Ke toán, Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan

×