SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Download to read offline
For Internal Discussion Only
Technical analysis
part 3
For Internal Discussion Only
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค
• การวิเคราะห์ทางเทคนิคแม้ว่าจะช่วยลดระยะเวลาของการวิเคราะห์ โดนพิจารณาที่
ผลกระทบ แต่การวิเคราะห์อาจยังไม่ลึกเพียงพอ เพราะพิจารณาเน้นไปที่ผลกระทบทาง
จิตวิทยาของการซื้ อขาย วิธีการที่เหมาะสมควรอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานซึ่งเน้นการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของมายืนยันด้วย
• เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค แม้ว่าช่วยให้เราหาสัญญาณซื้ อขายหลักทรัพย์ได้ แต่ต้อง
ระวังเมื่อตลาดมีการเคลื่อนไหวไร้ทิศทาง เพราะการเข้าออกจากตลาดโดยอาศัยสัญญาณ
ภายใต้การเคลื่อนไหวไร้ทิศทางไม่มีประโยชน์ในการทากาไรและทาให้เสียค่าธรรมเนียมใน
การซื้ อขายเพิ่มขึ้ นอีกด้วย
• เครื่องมือทางเทคนิคแนะนาว่าเมื่อใดที่ควรเข้าหรือออกจากตลาด หรือช่วงใดที่แนวโน้มมี
การเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะยืนยันว่าสามารถซื้ อที่ราคาต่าสุด และขายได้ที่
ราคาสูงสุด หรือทากาไรได้สูงสุด และสัญญาณของการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ไม่จาเป็นว่า
ต้องถูกเสมอไป เพราะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้ อขายในโลกแห่งความเป็นจริงมีมากมาย
และผลทางจิตวิทยาก็เป็นสิ่งที่ทานายได้ยาก
For Internal Discussion Only
Technical analysis
• เป็นการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ศึกษาพฤติกรรมหรือรูปแบบของ
ราคา(price) ปริมาณการซื้ อขาย(volume)ของหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของราคาในอนาคต
• โดยเหตุผลเบื้องต้นที่จะทาให้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคมีความน่าเชื่อถือนั้น
ประกอบไปด้วยสมมุติฐาน 3 ประการ ดังนี้
Technical Analysis ความเป็นจริง
ราคาเป็นผลรวมที่สะท้อนให้ทราบถึงข่าวสารในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว
เหตุผลมักจะตามมาหลังจากการเกิดขึ้นของราคา
ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างมีแนวโน้ม และจะคงอยู่ใน
แนวโน้มนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
ราคาหุ้นจะสะท้อนผลประกอบการของบริษัทจด
ทะเบียนในแต่ละไตรมาส
พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน จะยังคงมี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับพฤติกรรมการลงทุนในอดีต
Economics cycle - Bubble
For Internal Discussion Only
Indicator & how to use
•Moving average
•Relative Strength Index
•Moving Average Convergence Divergence
•Stochastic
For Internal Discussion Only
Moving Average
• นับเป็นเครื่องมือสำคัญ เครื่องมือหนึ่งในกำรวิเครำะห์ทำงเทคนิค โดยมีส่วนช่วยในกำรมองเห็นถึง
แนวโน้มกำรเคลื่อนที่ของรำคำหุ้น รวมถึงจุดที่เปลี่ยนแนวโน้ม เพื่อเป็นสัญญำณซื้อขำย รวมถึง
แนวรับแนวต้ำน ของรำคำหุ้นในช่วงเวลำต่ำงๆ
• ซึ่งกลยุทธ์กำรลงทุนนั้น จะกำหนดเส้นค่ำเฉลี่ย ในจำนวนวันที่แตกต่ำง กัน ขึ้นอยู่กับ ระยะเวลำ
กำรลงทุนของแต่ละบุคคล หรือรอบกำรเคลื่อนที่ของหุ้นตัวนั้น ว่ำกำรกำหนดด้วยเส้นค่ำเฉลี่ย
เท่ำใด ที่น่ำจะได้ผลตอบแทนสูงที่สุด
• โดยเส้นค่าเฉลี่ยที่ใช้กันทั่วไปมีตั้งแต่
5 วัน (1 สัปดาห์) ใช้สาหรับการลงทุนระยะสั้น
10 วัน (2 สัปดาห์) ใช้สาหรับการลงทุนระยะสั้น
25 วัน (ประมาณ1 เดือน) ใช้สาหรับการลงทุนระยะค่อนข้างปานกลาง
75 วัน (ประมาณ1 ไตรมาส) ใช้สาหรับการลงทุนระยะกลาง
200 วัน (ประมาณ 1 ปี) ใช้สาหรับการลงทุนระยะยาว
• ซึ่งจำนวนวันเหล่ำนี้ จะเป็นตัวบอกถึงรำคำต้นทุนเฉลี่ยของคนที่ถือหุ้นมำแล้วในช่วงระยะเวลำ
แตกต่ำงกันเช่น
ปัจจุบันรำคำหุ้นยืนเหนือเส้นค่ำเฉลี่ย 25 วัน ดังนั้นจึงบอกได้ว่ำ มีคนที่ถือหุ้นในช่วง 25 วันที่
ผ่ำนมำ หรือนักลงทุนระยะกลำงที่ยอมถือหุ้นนำนกว่ำ 1 เดือน มีต้นทุนต่ำกว่ำ รำคำปัจจุบัน ซึ่ง
นักลงทุนเหล่ำนี้ ยังมองว่ำหุ้นเป็นแนวโน้มขำขึ้นตรำบที่รำคำหุ้นยังยืนเหนือเส้นค่ำเฉลี่ย 25 วัน
For Internal Discussion Only
ตัวอย่างเส้นค่าเฉลี่ย
6
SMA 5 เส้นประ
SMA 10 เส้นปกติ
SMA 25 เส้นทึบ
For Internal Discussion Only
Moving Average
• ประเภทของเส้นค่ำเฉลี่ย
i. แบบธรรมดำ (SMA, Simple Moving Average)
เส้นค่ำเฉลี่ยแบบธรรมดำ มำจำกกำรหำค่ำเฉลี่ยรำคำหุ้น ในช่วงเวลำที่
กำหนด เป็น N วัน
ii. แบบ EMA (Exponential Moving Average)
เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกำรหำค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยกำรให้ควำมสำคัญกับ
ค่ำตัวหนึ่งที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ และถ่วงน้ำหนักให้ค่ำสุดท้ำยมี
ควำมสำคัญเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีนี้ เป็นกำรพยำยำมแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจำกวิธี
SMA กล่ำวคือ EMA นั้น จะถ่วงน้ำหนักโดยให้ควำมสำคัญกับวันสุดท้ำยมำก
ที่สุด และจะเอำค่ำทุก ๆ ค่ำมำหำค่ำเฉลี่ย โดยจะไม่ทิ้งข้อมูลเก่ำที่ผ่ำนมำ ซึ่ง
จะทำให้ค่ำทุกค่ำสะท้อนให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
For Internal Discussion Only
How to use
• สัญญาณซื้ อ
i. เมื่อราคาเคลื่อนขึ้น และทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยตามช่วงระยะเวลาต่างๆ เช่น 5 วัน, 10 วัน
ii. เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ตัดขึ้ นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว เรียกว่า (Golden cross)
• สัญญาณขาย
i. เมื่อราคาเคลื่อนลงและทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยตามช่วงระยะเวลาต่างๆ เช่น 5 วัน, 10 วัน
ii. เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ตัดลงต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว เรียกว่า (Dead cross)
• บำงครั้ง กำรซื้อขำยระยะสั้น ตำมสัญญำณ 5 วัน และ 10 วันอำจให้ผลตอบแทนน้อยกว่ำกำรถือระยะ
ยำวเป็นรอบ จำกกำรดูเส้นค่ำเฉลี่ยที่ยำวขึ้น แต่อย่ำงไร เส้นค่ำเฉลี่ย ไม่มีกำหนดตำยตัวว่ำ ค่ำไหนดี
ที่สุด ขึ้นอยู่กับนิสัยหุ้นตัว นั้น สภำวะตลำดโดยรวม
• ดังนั้นกลยุทธ์กำรเลือกใช้ขึ้นอยู่กับ ระยะเวลำกำรถือครองหุ้น ซึ่งจะเป็นตัวเลือกด้วยกำรใช้เส้นค่ำเฉลี่ย
จำก จำนวนวันที่ต่ำงๆกัน แต่ ควำมแม่นยำ นั้นอำจขึ้นจำกนิสัยของหุ้นตัวนั้น หรือ ผู้ที่ลงทุนในหุ้นตัว
นั้นส่วนมำก เขำใช้เส้นค่ำเฉลี่ยเท่ำไหร่ และแบบใด
• ส่วนจุดอ่อนของกำรใช้เส้นค่ำเฉลี่ย อำจเกิดขึ้นได้ หำกหุ้นในช่วงนั้น เป็นลักษณะ Sideway หรือแกว่งตัว
ในกรอบนำนๆ อำจจะทำให้เส้นพันไป มำ จึงเกิดทั้งสัญญำณหลอก ให้ ซื้อขำย ได้บ่อย ก็ได้ ดังนั้น
เส้นค่ำเฉลี่ยนั้นจะเหมำะสำหรับกำรวิเครำะห์ในช่วงตลำดที่แนวโน้ม
For Internal Discussion Only
Price Cross SMA – buy or sell in
SMA10
9
For Internal Discussion Only
10
Price Cross SMA – buy or sell in
SMA25
For Internal Discussion Only
Golden Cross and Dead Cross in SMA
11
For Internal Discussion Only
คำแนะนำ
• ทั้ง EMA และ SMA นักลงทุนในตลาดส่วนใหญ่ต่างก็จะเลือกใช้แบบใด แบบ
หนึ่ง จากทั้งสองแบบนี้ เพียงแต่ อาจจะขึ้ นอยู่กับวิธีการวิเคราะห์
i. โดยกำรวิเครำะห์ แบบ SMA นั้นจะเห็นได้กำรเคลื่อนที่ของเส้นค่ำเฉลี่ย มักจะช้ำกว่ำ EMA
ซึ่งกำรหำสัญญำณ ซื้อขำยจำกกำรตัดของเส้น EMA จะแม่นยำกว่ำ
ii. ส่วนกำรวิเครำะห์แนวรับแนวต้ำนจำกเส้นค่ำเฉลี่ยนั้น SMA จะดีกว่ำ เนื่องจำกเป็นกำร
คำนวณ ฐำนต้นทุนของนักลงทุนที่แท้จริง จึงทำให้บ่อยครั้ง เป็นแนวรับแนวต้ำนที่สำคัญ
iii. ส่วนหุ้นบำงตัวนั้น อำจจะวิเครำะห์ด้วย EMA ดีกว่ำ SMA หรือ SMA ดีกว่ำ EMA นั้นขึ้นอยู่
กับ ผู้เล่นหุ้นส่วนใหญ่ของตัวนั้น จะใช้ เส้นอะไร ดู เพรำะจำกมุมมองที่เหมือนกัน จึง ทำให้
เกิดสัญญำณ ที่เหมือนกัน จนเป็น ควำมแม่นยำที่เกิดขึ้นก็เป็นได้
iv. เมื่อ back test กลับไปในอดีต เส้นค่ำเฉลี่ยไม่ว่ำจะคำนวณด้วยวิธีกำรใดก็ตำม ไม่เคยผิด
แต่นักลงทุนต่ำงหำกที่ซับซ้อนเกินไป เพรำะ นำเรื่องอื่นๆ มำประกอบกำรตัดสินในลงทุน
For Internal Discussion Only
RSI – Relative Strength Index
• RSI เป็นเครื่องมือที่นามาใช้วัดการแกว่งตัวของราคา
หุ้น สาหรับการลงทุนในช่วงหนึ่ง เพื่อดูภาวะ การซื้ อ
มากเกินไป (OVERBOUGHT) หรือขายมาก
เกินไป (OVERSOLD) โดยใช้ระดับเหนือ 70% บอก
ภาวะOVERBOUGHT และระดับต่ากว่า 30% บอก
ภาวะ OVERSOLD และยังใช้เป็นสัญญาณเตือนว่า
แนวโน้มของราคาหุ้นที่กาลังมีทิศทางขึ้นหรือลงนั้น
กาลังใกล้จะอ่อนตัวลงหรือยัง โดยมีสัญญาณเตือนที่
แสดงออกมาในรูปแบบของการแยก
ทางออก (DIVERGENCE) ระหว่างราคาหุ้นกับ 14
RSI
• ดัชนีกาลังสัมพัทธ์ (RSI) คือ การคานวณหา
พละกาลัง ที่ซ่อนตัวอยู่ของตลาดหรือของหุ้นใดหุ้น
หนึ่ง(INTERNAL STRENGTH) โดยดูจากอัตราส่วน
ที่ “แกว่ง” ไปมาอยู่ระหว่างการขึ้นลงโดยคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ และภายใน “เวลา” ที่กาหนด ซึ่งส่วน
ใหญ่จะใช้ระยะเวลา 14 วัน เราจึงเรียกว่า 14 RSI
• OVERBOUGHT & OVERSOLD
• ระดับ “กำรซื้อมำกเกินไป” ของ 14 RSI อยู่ที่บริเวณ
ระดับสูงเกิน 70% ส่วนระดับที่มีกำรขำยมำกเกินไปอยู่
ต่ำกว่ำบริเวณ 30% และมีกฎว่ำถ้ำเส้น 14 RSI ลด
ต่ำลงมำมำกเท่ำใดจะทำให้เกิดภำวะ OVERSOLD ซึ่ง
โอกำสที่รำคำหุ้นจะตีกลับขึ้นไปในลักษณะ
กำร “ปรับตัวทำงเทคนิค” มีอยู่สูง ในทำงกลับกัน ถ้ำ
เส้น 14 RSI วิ่งสูงขึ้นจนเข้ำไปใน
เขต OVERBOUGHT แล้ว โอกำสที่รำคำหุ้นจะมีกำร
ปรับตัวลงก็มีเช่นเดียวกัน
For Internal Discussion Only
Trend with RSI
i. RSI เคลื่อนไหวเหนือ 50 จุด แสดงถึง
ตลาดหรือหลักทรัพย์เป็นแนวโน้มขึ้น
ii. RSI เคลื่อนไหวต่ากว่า 50 จุด แสดงถึง
ตลาดหรือหลักทรัพย์เป็นแนวโน้มลง
For Internal Discussion Only
การแยกทางออกจากกันระหว่างแผนภูมิราคากับ RSI
• NEGATIVE DIVERGENCE
i. ในตลำดที่มีแนวโน้มขึ้น เมื่อเกิดลักษณะกำรเคลื่อนที่แยกทำง
กัน (DIVERGENCE) โดยเกิดขึ้นเมื่อรำคำใหม่ ขึ้นสูงกว่ำยอดสูงของ
รำคำเก่ำแต่ RSI ยอดใหม่อยู่ต่ำกว่ำ RSI ยอดเก่ำตรงจุดนี้ จะเป็น
สัญญำณเตือนว่ำกำรวิ่งขึ้นของรำคำจะวิ่งต่อไปได้อีกไม่นำน แล้วจะ
ปรับตัวลงมำตำม RSI
• POSITIVE DIVERGENCE
i. ในตลำดที่รำคำมีแนวโน้มลดลง เมื่อยอดต่ำใหม่ของรำคำอยู่ต่ำกว่ำ
ยอดต่ำเก่ำของรำคำในขณะที่ RSI ยอดใหม่อยู่สูงกว่ำ RSI ยอด
เก่ำ ตรงจุดนี้ จะเป็นสัญญำณเตือนว่ำ รำคำน่ำจะสำมำรถสะท้อน
กลับสูงขึ้นได้ในไม่ช้ำนี้ หรืออำจจะเป็นสัญญำณเตือนว่ำ กำรลด
ต่ำลงของรำคำนั้นใกล้จะจบลง
For Internal Discussion Only
16
Uptrend
Downtrend
For Internal Discussion Only
17
Uptrend
Downtrend
Negative Divergence
Positive Divergence
For Internal Discussion Only
MACD – Moving Average Convergence Divergence
• เครื่องมือที่ใช้สำหรับกำรวิเครำะห์หุ้นทำงเทคนิค ในปัจจุบันนั้นมีอยู่มำกมำยหลำยวิธี แต่ละวิธีจะ
ให้สัญญำณซื้อขำยที่ถูกต้อง ชัดเจน ในสภำพตลำดที่แตกต่ำงกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่ำง ๆ
เครื่องมือที่เหมำะสำหรับดูวงจรหุ้นในระยะสั้น - ปำนกลำง (4-6 อำทิตย์) ที่รำคำหุ้นมีกำร
เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงกว้ำง ๆ คือ ค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมทำง -แยกทำง (MACD)
• MACD เป็นเครื่องมือวิเครำะห์หุ้นทำงเทคนิคที่สร้ำงขึ้น และพัฒนำโดย GERALD APPEL ในปี
ค.ศ.1979 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เคลื่อนที่ไปในทิศทำงเดียวกับรำคำ (TREND FOLLOWING) สำมำรถ
ใช้วัดระดับ(DEGREE) ตลำดว่ำเป็นตลำด BULL หรือตลำด BEAR
• วิธีการคานวณ
i. เส้น MACD สร้ำงขึ้นโดยใช้ควำมต่ำงระหว่ำงเส้นค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น โดยที่เส้นค่ำเฉลี่ย
เคลื่อนที่เส้นหนึ่ง ใช้ระยะเวลำในกำรคำนวณยำวกว่ำเส้นค่ำเฉลี่ยฯ อีกเส้นหนึ่ง และเส้น
ค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้นนี้ นิยมใช้เส้นค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EXPONENTIAL ส่วนจำนวน
วันที่นำมำหำค่ำเฉลี่ย ก็อำจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ที่นิยมใช้กันทั่วไปคือ 12 วัน และ 25
(หรือ 26 วัน) มีข้อสังเกตว่ำ เส้นค่ำเฉลี่ยระยะยำวนี้ จะมีระยะเวลำยำวนำน กว่ำเส้น
ค่ำเฉลี่ยระยะสั้นประมำณ 1 เท่ำ
For Internal Discussion Only
EMA 12&26
19
For Internal Discussion Only
หลักการอ่าน MACD
1. ถ้ำ MACD มีค่ำเป็นบวก แสดงว่ำรำคำหุ้นอยู่ใน
แนวโน้มขึ้นระยะกลำง
2. ถ้ำ MACD มีค่ำเป็นลบ แสดงว่ำรำคำหุ้นอยู่ในแนวโน้ม
ลงระยะกลำง
3. ถ้ำ MACD มีค่ำเป็นบวก และตัดเส้นสัญญำณ (SIGNAL
LINE) ขึ้นไป แสดงว่ำรำคำหุ้นมีแนวโน้มสูงขึ้น เป็น
สัญญำณซื้อ (BUY SIGNAL)
4. ถ้ำ MACD มีค่ำเป็นลบ และตัดเส้นสัญญำณ (SIGNAL
LINE) ลงมำ แสดงว่ำรำคำหุ้นมีแนวโน้มลดลง เป็น
สัญญำณขำย (SELL SIGNAL)
5. ถ้ำ MACD มีค่ำเป็นบวก แต่ตัดเส้นสัญญำณ (SIGNAL
LINE) ลงมำ แสดงว่ำรำคำหุ้นกำลังมีแนวโน้มชะลอกำร
ลงหรือปรับตัวขึ้นช่วงสั้น
6. ถ้ำ MACD มีค่ำเป็นลบ แต่ตัดเส้นสัญญำณ (SIGNAL
LINE) ขึ้นไป แสดงว่ำรำคำหุ้นกำลังมีแนวโน้มชะลอกำร
ลงหรือปรับตัวขึ้นช่วงสั้น
7. ถ้า MACD และเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) มีค่าเป็น
บวก แสดงว่าตลาดเป็นตลาด BULL
8. ถ้า MACD และเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) มีค่าเป็น
ลบ แสดงว่าตลาดเป็นตลาด BEAR
• การแยกทางออกจากกันระหว่าง
แผนภูมิราคากับ MACD
i. NEGATIVE DIVERGENCE
A. จะเกิดขึ้นเมื่อ MACD มีกำรปรับตัวลง
สวนทำงกับกำรสูงขึ้นของดัชนีรำคำ เป็น
กำรเตือนว่ำรำคำหุ้นอำจมีกำรปรับตัวลง
ii. POSITIVE DIVERGENCE
A. จะเกิดขึ้นเมื่อ MACD มีกำรปรับตัวสูงขึ้น
สวนทำงกับกำรลดลงของดัชนีรำคำ เป็น
กำรบอกว่ำกำรลดลงของรำคำหุ้นใกล้
สิ้นสุด
For Internal Discussion Only
Buy&Sell signal in MACD
21
For Internal Discussion Only
Divergence in MACD
22
Uptrend
Downtrend
Negative Divergence
For Internal Discussion Only
Stochastic
• ดัชนีวัดกำรแกว่งตัวของรำคำที่ศึกษำควำมสัมพันธ์ กำร
เคลื่อนไหวของรำคำในช่วงเวลำหนึ่ง ๆ กับรำคำปิด
โดยมำจำกข้อสังเกตที่ว่ำ ถ้ำกำรสูงขึ้นของรำคำหุ้นนั้นมี
แนวโน้มสูงขึ้นต่อไป รำคำปิดของหุ้นนั้นจะอยู่ใกล้กับ
รำคำสูงสุด แต่ถ้ำรำคำของหุ้นมีแนวโน้มลดต่ำลง รำคำ
ปิดจะอยู่ในระดับเดียวกับรำคำต่ำสุดของวัน
• ถ้ำรำคำหุ้นกำลังจะเปลี่ยนทิศทำง
จำก “ขึ้น” เป็น “ลง” เรำมักจะพบว่ำรำคำในระหว่ำง
ชั่วโมงกำรซื้อขำยอำจจะสูงขึ้น แต่รำคำปิดจะอยู่
ใกล้เคียงกับรำคำต่ำสุดของวัน แต่หำกรำคำหุ้นกำลังจะ
เปลี่ยนทิศทำงจำก“ลง” เป็น “ขึ้น” รำคำปิดจะมีรำคำ
ใกล้เคียงกับรำคำสูงสุดของวัน แม้ว่ำในระหว่ำงชั่วโมง
ซื้อขำยรำคำอำจจะลดต่ำลง
• ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำคำสูงสุด-ต่ำสุดกับรำคำปิด ได้
ถูกนำมำพัฒนำเป็นสูตรสมกำรในกำรดูแนวโน้มขึ้น
หรือลงของรำคำหุ้นในช่วงสั้น ๆ โดยนำมำใช้ดูว่ำ รำคำ
ปิดอยู่ที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์ของช่วงรำคำที่ซื้อขำยในช่วง
ระยะเวลำหนึ่ง
• หลักการอ่าน Stochastic
• สัญญำณเตือน “ซื้อ” เกิดขึ้นเมื่อ
เส้น STOCHASTIC เข้ำเขต OVERSOLD ที่บริเวณ
ระดับต่ำกว่ำ20% และควรซื้อเมื่อเกิด
สัญญำณ “ซื้อ” จำกกำรที่เส้น %K ตัดเส้น %D ขึ้น
• สัญญำณเตือน “ขำย” เกิดขึ้นเมื่อ
เส้น STOCHASTIC เข้ำเขต OVERBOUGHT ที่บริเวณ
ระดับสูงกว่ำ 80% และควรขำยเมื่อเกิด
สัญญำณ “ขำย” จำกกำรที่เส้น %K ตัดเส้น %D ลง
For Internal Discussion Only
Modified Stochastic
24
Overbought
Oversold
For Internal Discussion Only
Slow Stochastic
25
For Internal Discussion Only
หลักการอ่าน Stochastic
• ควำมหมำยของระดับ 0% และ 100%
• ระดับ 0% หมำยถึงระดับที่บอกภำวะขำยมำกไป (OVERSOLD) ของหุ้นแต่ ณ ระดับนี้ ไม่ได้
หมำยควำมว่ำรำคำหุ้นจะลดลงต่ำกว่ำนี้ อีกไม่ได้ เพียงแต่แต่บอกว่ำ ณ ระดับนี้ รำคำหุ้นอำจหยุด
พักชั่วครำว หรืออำจดีดตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ในลักษณะของ (TECHNICAL REBOUND) ก่อนที่รำคำ
จะตกลงต่อระดับ 0% จึงอำจตีควำมได้ว่ำรำคำหุ้นได้ลดลงมำถึงระดับ “WEAK”
• ระดับ 100 % หมำยถึงระดับที่บอกภำวะซื้อมำกไป (OVERBOUGHT) ของหุ้น แต่ ณ ระดับนี้ ก็
ไม่ได้หมำยควำมว่ำรำคำหุ้นจะไม่สำมำรถวิ่งขึ้นสูงต่อไปได้ แต่กลับชี้ให้เห็นว่ำหุ้นมีควำม
แข็งแรง (STRONG) จน สำมำรถผลักดันให้เส้น STOCHASTIC ขึ้นมำอยู่ที่ระดับ 100% ได้
อย่ำงไรก็ดี ณ ระดับรำคำนี้ STOCHASTIC อำจมีกำรปรับตัวลงมำบ้ำง (TECHNICAL
CORRECTION) แต่เป็นกำรปรับตัวเพื่อลดภำวะOVERBOUGHT มำกกว่ำ
For Internal Discussion Only
Indicators จุดแข็ง จุดอ่อน
บอกสภาวะของตลาด หรือหุ้นรายหลักทรัพย์เหมือนการ
พยากรณ์อากาศ
1. คนส่วนใหญ่เอาไปใช้หาจังหวะซื้ อ
ขาย ซึ่งก็ไม่ 100%
2. การนาเส้นค่าเฉลี่ยมาซ้อนใน
indicator เพื่อหาจุดซื้ อขายนั้น ซับซ้อน
เกินไป
MACD 1. ตีความแนวโน้มได้แม่นยา จากค่า MACD > or < 0 1. ไม่สามารถบอกภาวะ bullish หรือ
bearish ได้ เพราะคานวณมาจากเส้น
ค่าเฉลี่ย
RSI 1. คานวณจากราคาปิด ทาให้ตีความแนวโน้มได้แม่นยา
หากพิจารณา RSI มากกว่า หรือ น้อยกว่า 50 จุด
2. สามารถบอกภาวะ bullish หรือ bearish ได้
1. ในภาวะ sideway ราคาปิดมีความผัน
ผวน ทาให้ RSI สวิงตัวทาให้ความ
ตีความผิดเพี้ยนไป
Stochastic 1. บอกจุดวกกลับ ทั้งการรีบาวด์ และการกลับตัวในระยะ
สั้นได้ดี เช่น Modified Stochastic เหลือเลขหลักเดียวจะรี
บาวด์ เป็นต้น
2. ใช้ได้ดีในภาวะ sideway
1. เมื่ออยู่ในภาวะ bullish และ bearish
จะ overbought และ oversold เป็นเวลา
หลายวัน ทาให้ตีความและหาจังหวะขาย
ได้ยาก
27

More Related Content

Viewers also liked

Internet, blog e social. Pericoli e vantaggi.
Internet, blog e social. Pericoli e vantaggi.Internet, blog e social. Pericoli e vantaggi.
Internet, blog e social. Pericoli e vantaggi.Deepcode
 
Yurany torres redvolucion 2
Yurany torres redvolucion 2Yurany torres redvolucion 2
Yurany torres redvolucion 2klaumilenitha
 
SHARON GOMEZ MI SUPER HISTORIA
SHARON GOMEZ MI SUPER HISTORIASHARON GOMEZ MI SUPER HISTORIA
SHARON GOMEZ MI SUPER HISTORIAklaumilenitha
 
Лицензирование СПО в российских условиях. Анализ проблем и решений
Лицензирование СПО в российских условиях. Анализ проблем и решенийЛицензирование СПО в российских условиях. Анализ проблем и решений
Лицензирование СПО в российских условиях. Анализ проблем и решенийLWandWs
 
Princeton conference Equivalent Theories in Physics and Metaphysics
Princeton conference Equivalent Theories in Physics and MetaphysicsPrinceton conference Equivalent Theories in Physics and Metaphysics
Princeton conference Equivalent Theories in Physics and MetaphysicsSebastian De Haro
 
3 mitchell new mm ifa 2012 v3 120529
3 mitchell new mm ifa 2012 v3 1205293 mitchell new mm ifa 2012 v3 120529
3 mitchell new mm ifa 2012 v3 120529ifa2012_2
 
3 stone-older people’s commissioner for wales ifa 2012
3 stone-older people’s commissioner for wales ifa 20123 stone-older people’s commissioner for wales ifa 2012
3 stone-older people’s commissioner for wales ifa 2012ifa2012_2
 
Gingando semfronteiras 2
Gingando semfronteiras 2Gingando semfronteiras 2
Gingando semfronteiras 2Ruth Kimball
 
3 feist ifa feist- 477_intergenerational transfers
3 feist ifa feist- 477_intergenerational transfers3 feist ifa feist- 477_intergenerational transfers
3 feist ifa feist- 477_intergenerational transfersifa2012_2
 
MI SEGUNDA HISTORIA CAROLINA BUITRAGO
MI SEGUNDA HISTORIA CAROLINA BUITRAGOMI SEGUNDA HISTORIA CAROLINA BUITRAGO
MI SEGUNDA HISTORIA CAROLINA BUITRAGOklaumilenitha
 
“Man Can be destroy not defeated”- How it proved Wrong in mourning becomes E...
“Man Can be destroy not defeated”- How it proved Wrong in mourning becomes E...“Man Can be destroy not defeated”- How it proved Wrong in mourning becomes E...
“Man Can be destroy not defeated”- How it proved Wrong in mourning becomes E...bhavnabaraiya
 
Dualitiy in Contemporary Mathematics Wuppertal
Dualitiy in Contemporary Mathematics WuppertalDualitiy in Contemporary Mathematics Wuppertal
Dualitiy in Contemporary Mathematics WuppertalSebastian De Haro
 
3 hendy ifa prague - older drivers and rights
3 hendy ifa prague - older drivers and rights3 hendy ifa prague - older drivers and rights
3 hendy ifa prague - older drivers and rightsifa2012_2
 
Quy dinh hoa chat qcvn de an moi truong chi tiet
Quy dinh hoa chat qcvn de an moi truong chi tietQuy dinh hoa chat qcvn de an moi truong chi tiet
Quy dinh hoa chat qcvn de an moi truong chi tietTư vấn môi trường
 

Viewers also liked (19)

Carolina castro
Carolina castroCarolina castro
Carolina castro
 
Internet, blog e social. Pericoli e vantaggi.
Internet, blog e social. Pericoli e vantaggi.Internet, blog e social. Pericoli e vantaggi.
Internet, blog e social. Pericoli e vantaggi.
 
Yurany torres redvolucion 2
Yurany torres redvolucion 2Yurany torres redvolucion 2
Yurany torres redvolucion 2
 
SHARON GOMEZ MI SUPER HISTORIA
SHARON GOMEZ MI SUPER HISTORIASHARON GOMEZ MI SUPER HISTORIA
SHARON GOMEZ MI SUPER HISTORIA
 
Brayan piñeros2
Brayan piñeros2Brayan piñeros2
Brayan piñeros2
 
Лицензирование СПО в российских условиях. Анализ проблем и решений
Лицензирование СПО в российских условиях. Анализ проблем и решенийЛицензирование СПО в российских условиях. Анализ проблем и решений
Лицензирование СПО в российских условиях. Анализ проблем и решений
 
Princeton conference Equivalent Theories in Physics and Metaphysics
Princeton conference Equivalent Theories in Physics and MetaphysicsPrinceton conference Equivalent Theories in Physics and Metaphysics
Princeton conference Equivalent Theories in Physics and Metaphysics
 
3 mitchell new mm ifa 2012 v3 120529
3 mitchell new mm ifa 2012 v3 1205293 mitchell new mm ifa 2012 v3 120529
3 mitchell new mm ifa 2012 v3 120529
 
3 stone-older people’s commissioner for wales ifa 2012
3 stone-older people’s commissioner for wales ifa 20123 stone-older people’s commissioner for wales ifa 2012
3 stone-older people’s commissioner for wales ifa 2012
 
Gingando semfronteiras 2
Gingando semfronteiras 2Gingando semfronteiras 2
Gingando semfronteiras 2
 
Jenifer bohorquez 2
Jenifer bohorquez 2Jenifer bohorquez 2
Jenifer bohorquez 2
 
3 feist ifa feist- 477_intergenerational transfers
3 feist ifa feist- 477_intergenerational transfers3 feist ifa feist- 477_intergenerational transfers
3 feist ifa feist- 477_intergenerational transfers
 
Recruitment Procedure
Recruitment ProcedureRecruitment Procedure
Recruitment Procedure
 
MI SEGUNDA HISTORIA CAROLINA BUITRAGO
MI SEGUNDA HISTORIA CAROLINA BUITRAGOMI SEGUNDA HISTORIA CAROLINA BUITRAGO
MI SEGUNDA HISTORIA CAROLINA BUITRAGO
 
Security Cameras
Security CamerasSecurity Cameras
Security Cameras
 
“Man Can be destroy not defeated”- How it proved Wrong in mourning becomes E...
“Man Can be destroy not defeated”- How it proved Wrong in mourning becomes E...“Man Can be destroy not defeated”- How it proved Wrong in mourning becomes E...
“Man Can be destroy not defeated”- How it proved Wrong in mourning becomes E...
 
Dualitiy in Contemporary Mathematics Wuppertal
Dualitiy in Contemporary Mathematics WuppertalDualitiy in Contemporary Mathematics Wuppertal
Dualitiy in Contemporary Mathematics Wuppertal
 
3 hendy ifa prague - older drivers and rights
3 hendy ifa prague - older drivers and rights3 hendy ifa prague - older drivers and rights
3 hendy ifa prague - older drivers and rights
 
Quy dinh hoa chat qcvn de an moi truong chi tiet
Quy dinh hoa chat qcvn de an moi truong chi tietQuy dinh hoa chat qcvn de an moi truong chi tiet
Quy dinh hoa chat qcvn de an moi truong chi tiet
 

More from Bhundit Vongumpaiprasert

The wisdom of finance 3rd - Moving average
The wisdom of finance 3rd - Moving averageThe wisdom of finance 3rd - Moving average
The wisdom of finance 3rd - Moving averageBhundit Vongumpaiprasert
 
ให้ความเข้าใจต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ 20150821
ให้ความเข้าใจต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ 20150821ให้ความเข้าใจต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ 20150821
ให้ความเข้าใจต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ 20150821Bhundit Vongumpaiprasert
 
The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่Bhundit Vongumpaiprasert
 
การบริหารจัดการสำหรับนักเก็งกำไร
การบริหารจัดการสำหรับนักเก็งกำไรการบริหารจัดการสำหรับนักเก็งกำไร
การบริหารจัดการสำหรับนักเก็งกำไรBhundit Vongumpaiprasert
 

More from Bhundit Vongumpaiprasert (6)

20151219
2015121920151219
20151219
 
The wisdom of finance 3rd - Moving average
The wisdom of finance 3rd - Moving averageThe wisdom of finance 3rd - Moving average
The wisdom of finance 3rd - Moving average
 
ให้ความเข้าใจต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ 20150821
ให้ความเข้าใจต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ 20150821ให้ความเข้าใจต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ 20150821
ให้ความเข้าใจต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ 20150821
 
The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
 
เก็งกำไร
เก็งกำไรเก็งกำไร
เก็งกำไร
 
การบริหารจัดการสำหรับนักเก็งกำไร
การบริหารจัดการสำหรับนักเก็งกำไรการบริหารจัดการสำหรับนักเก็งกำไร
การบริหารจัดการสำหรับนักเก็งกำไร
 

Technical part3

 • 1. For Internal Discussion Only Technical analysis part 3
 • 2. For Internal Discussion Only ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค • การวิเคราะห์ทางเทคนิคแม้ว่าจะช่วยลดระยะเวลาของการวิเคราะห์ โดนพิจารณาที่ ผลกระทบ แต่การวิเคราะห์อาจยังไม่ลึกเพียงพอ เพราะพิจารณาเน้นไปที่ผลกระทบทาง จิตวิทยาของการซื้ อขาย วิธีการที่เหมาะสมควรอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานซึ่งเน้นการ วิเคราะห์ถึงสาเหตุของมายืนยันด้วย • เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค แม้ว่าช่วยให้เราหาสัญญาณซื้ อขายหลักทรัพย์ได้ แต่ต้อง ระวังเมื่อตลาดมีการเคลื่อนไหวไร้ทิศทาง เพราะการเข้าออกจากตลาดโดยอาศัยสัญญาณ ภายใต้การเคลื่อนไหวไร้ทิศทางไม่มีประโยชน์ในการทากาไรและทาให้เสียค่าธรรมเนียมใน การซื้ อขายเพิ่มขึ้ นอีกด้วย • เครื่องมือทางเทคนิคแนะนาว่าเมื่อใดที่ควรเข้าหรือออกจากตลาด หรือช่วงใดที่แนวโน้มมี การเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะยืนยันว่าสามารถซื้ อที่ราคาต่าสุด และขายได้ที่ ราคาสูงสุด หรือทากาไรได้สูงสุด และสัญญาณของการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ไม่จาเป็นว่า ต้องถูกเสมอไป เพราะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้ อขายในโลกแห่งความเป็นจริงมีมากมาย และผลทางจิตวิทยาก็เป็นสิ่งที่ทานายได้ยาก
 • 3. For Internal Discussion Only Technical analysis • เป็นการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ศึกษาพฤติกรรมหรือรูปแบบของ ราคา(price) ปริมาณการซื้ อขาย(volume)ของหลักทรัพย์ย้อนหลัง เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของราคาในอนาคต • โดยเหตุผลเบื้องต้นที่จะทาให้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคมีความน่าเชื่อถือนั้น ประกอบไปด้วยสมมุติฐาน 3 ประการ ดังนี้ Technical Analysis ความเป็นจริง ราคาเป็นผลรวมที่สะท้อนให้ทราบถึงข่าวสารในด้าน ต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว เหตุผลมักจะตามมาหลังจากการเกิดขึ้นของราคา ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างมีแนวโน้ม และจะคงอยู่ใน แนวโน้มนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าจะมี การเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ราคาหุ้นจะสะท้อนผลประกอบการของบริษัทจด ทะเบียนในแต่ละไตรมาส พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน จะยังคงมี ลักษณะที่คล้ายคลึงกับพฤติกรรมการลงทุนในอดีต Economics cycle - Bubble
 • 4. For Internal Discussion Only Indicator & how to use •Moving average •Relative Strength Index •Moving Average Convergence Divergence •Stochastic
 • 5. For Internal Discussion Only Moving Average • นับเป็นเครื่องมือสำคัญ เครื่องมือหนึ่งในกำรวิเครำะห์ทำงเทคนิค โดยมีส่วนช่วยในกำรมองเห็นถึง แนวโน้มกำรเคลื่อนที่ของรำคำหุ้น รวมถึงจุดที่เปลี่ยนแนวโน้ม เพื่อเป็นสัญญำณซื้อขำย รวมถึง แนวรับแนวต้ำน ของรำคำหุ้นในช่วงเวลำต่ำงๆ • ซึ่งกลยุทธ์กำรลงทุนนั้น จะกำหนดเส้นค่ำเฉลี่ย ในจำนวนวันที่แตกต่ำง กัน ขึ้นอยู่กับ ระยะเวลำ กำรลงทุนของแต่ละบุคคล หรือรอบกำรเคลื่อนที่ของหุ้นตัวนั้น ว่ำกำรกำหนดด้วยเส้นค่ำเฉลี่ย เท่ำใด ที่น่ำจะได้ผลตอบแทนสูงที่สุด • โดยเส้นค่าเฉลี่ยที่ใช้กันทั่วไปมีตั้งแต่ 5 วัน (1 สัปดาห์) ใช้สาหรับการลงทุนระยะสั้น 10 วัน (2 สัปดาห์) ใช้สาหรับการลงทุนระยะสั้น 25 วัน (ประมาณ1 เดือน) ใช้สาหรับการลงทุนระยะค่อนข้างปานกลาง 75 วัน (ประมาณ1 ไตรมาส) ใช้สาหรับการลงทุนระยะกลาง 200 วัน (ประมาณ 1 ปี) ใช้สาหรับการลงทุนระยะยาว • ซึ่งจำนวนวันเหล่ำนี้ จะเป็นตัวบอกถึงรำคำต้นทุนเฉลี่ยของคนที่ถือหุ้นมำแล้วในช่วงระยะเวลำ แตกต่ำงกันเช่น ปัจจุบันรำคำหุ้นยืนเหนือเส้นค่ำเฉลี่ย 25 วัน ดังนั้นจึงบอกได้ว่ำ มีคนที่ถือหุ้นในช่วง 25 วันที่ ผ่ำนมำ หรือนักลงทุนระยะกลำงที่ยอมถือหุ้นนำนกว่ำ 1 เดือน มีต้นทุนต่ำกว่ำ รำคำปัจจุบัน ซึ่ง นักลงทุนเหล่ำนี้ ยังมองว่ำหุ้นเป็นแนวโน้มขำขึ้นตรำบที่รำคำหุ้นยังยืนเหนือเส้นค่ำเฉลี่ย 25 วัน
 • 6. For Internal Discussion Only ตัวอย่างเส้นค่าเฉลี่ย 6 SMA 5 เส้นประ SMA 10 เส้นปกติ SMA 25 เส้นทึบ
 • 7. For Internal Discussion Only Moving Average • ประเภทของเส้นค่ำเฉลี่ย i. แบบธรรมดำ (SMA, Simple Moving Average) เส้นค่ำเฉลี่ยแบบธรรมดำ มำจำกกำรหำค่ำเฉลี่ยรำคำหุ้น ในช่วงเวลำที่ กำหนด เป็น N วัน ii. แบบ EMA (Exponential Moving Average) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกำรหำค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยกำรให้ควำมสำคัญกับ ค่ำตัวหนึ่งที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ และถ่วงน้ำหนักให้ค่ำสุดท้ำยมี ควำมสำคัญเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีนี้ เป็นกำรพยำยำมแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจำกวิธี SMA กล่ำวคือ EMA นั้น จะถ่วงน้ำหนักโดยให้ควำมสำคัญกับวันสุดท้ำยมำก ที่สุด และจะเอำค่ำทุก ๆ ค่ำมำหำค่ำเฉลี่ย โดยจะไม่ทิ้งข้อมูลเก่ำที่ผ่ำนมำ ซึ่ง จะทำให้ค่ำทุกค่ำสะท้อนให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
 • 8. For Internal Discussion Only How to use • สัญญาณซื้ อ i. เมื่อราคาเคลื่อนขึ้น และทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยตามช่วงระยะเวลาต่างๆ เช่น 5 วัน, 10 วัน ii. เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ตัดขึ้ นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว เรียกว่า (Golden cross) • สัญญาณขาย i. เมื่อราคาเคลื่อนลงและทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยตามช่วงระยะเวลาต่างๆ เช่น 5 วัน, 10 วัน ii. เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ตัดลงต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว เรียกว่า (Dead cross) • บำงครั้ง กำรซื้อขำยระยะสั้น ตำมสัญญำณ 5 วัน และ 10 วันอำจให้ผลตอบแทนน้อยกว่ำกำรถือระยะ ยำวเป็นรอบ จำกกำรดูเส้นค่ำเฉลี่ยที่ยำวขึ้น แต่อย่ำงไร เส้นค่ำเฉลี่ย ไม่มีกำหนดตำยตัวว่ำ ค่ำไหนดี ที่สุด ขึ้นอยู่กับนิสัยหุ้นตัว นั้น สภำวะตลำดโดยรวม • ดังนั้นกลยุทธ์กำรเลือกใช้ขึ้นอยู่กับ ระยะเวลำกำรถือครองหุ้น ซึ่งจะเป็นตัวเลือกด้วยกำรใช้เส้นค่ำเฉลี่ย จำก จำนวนวันที่ต่ำงๆกัน แต่ ควำมแม่นยำ นั้นอำจขึ้นจำกนิสัยของหุ้นตัวนั้น หรือ ผู้ที่ลงทุนในหุ้นตัว นั้นส่วนมำก เขำใช้เส้นค่ำเฉลี่ยเท่ำไหร่ และแบบใด • ส่วนจุดอ่อนของกำรใช้เส้นค่ำเฉลี่ย อำจเกิดขึ้นได้ หำกหุ้นในช่วงนั้น เป็นลักษณะ Sideway หรือแกว่งตัว ในกรอบนำนๆ อำจจะทำให้เส้นพันไป มำ จึงเกิดทั้งสัญญำณหลอก ให้ ซื้อขำย ได้บ่อย ก็ได้ ดังนั้น เส้นค่ำเฉลี่ยนั้นจะเหมำะสำหรับกำรวิเครำะห์ในช่วงตลำดที่แนวโน้ม
 • 9. For Internal Discussion Only Price Cross SMA – buy or sell in SMA10 9
 • 10. For Internal Discussion Only 10 Price Cross SMA – buy or sell in SMA25
 • 11. For Internal Discussion Only Golden Cross and Dead Cross in SMA 11
 • 12. For Internal Discussion Only คำแนะนำ • ทั้ง EMA และ SMA นักลงทุนในตลาดส่วนใหญ่ต่างก็จะเลือกใช้แบบใด แบบ หนึ่ง จากทั้งสองแบบนี้ เพียงแต่ อาจจะขึ้ นอยู่กับวิธีการวิเคราะห์ i. โดยกำรวิเครำะห์ แบบ SMA นั้นจะเห็นได้กำรเคลื่อนที่ของเส้นค่ำเฉลี่ย มักจะช้ำกว่ำ EMA ซึ่งกำรหำสัญญำณ ซื้อขำยจำกกำรตัดของเส้น EMA จะแม่นยำกว่ำ ii. ส่วนกำรวิเครำะห์แนวรับแนวต้ำนจำกเส้นค่ำเฉลี่ยนั้น SMA จะดีกว่ำ เนื่องจำกเป็นกำร คำนวณ ฐำนต้นทุนของนักลงทุนที่แท้จริง จึงทำให้บ่อยครั้ง เป็นแนวรับแนวต้ำนที่สำคัญ iii. ส่วนหุ้นบำงตัวนั้น อำจจะวิเครำะห์ด้วย EMA ดีกว่ำ SMA หรือ SMA ดีกว่ำ EMA นั้นขึ้นอยู่ กับ ผู้เล่นหุ้นส่วนใหญ่ของตัวนั้น จะใช้ เส้นอะไร ดู เพรำะจำกมุมมองที่เหมือนกัน จึง ทำให้ เกิดสัญญำณ ที่เหมือนกัน จนเป็น ควำมแม่นยำที่เกิดขึ้นก็เป็นได้ iv. เมื่อ back test กลับไปในอดีต เส้นค่ำเฉลี่ยไม่ว่ำจะคำนวณด้วยวิธีกำรใดก็ตำม ไม่เคยผิด แต่นักลงทุนต่ำงหำกที่ซับซ้อนเกินไป เพรำะ นำเรื่องอื่นๆ มำประกอบกำรตัดสินในลงทุน
 • 13. For Internal Discussion Only RSI – Relative Strength Index • RSI เป็นเครื่องมือที่นามาใช้วัดการแกว่งตัวของราคา หุ้น สาหรับการลงทุนในช่วงหนึ่ง เพื่อดูภาวะ การซื้ อ มากเกินไป (OVERBOUGHT) หรือขายมาก เกินไป (OVERSOLD) โดยใช้ระดับเหนือ 70% บอก ภาวะOVERBOUGHT และระดับต่ากว่า 30% บอก ภาวะ OVERSOLD และยังใช้เป็นสัญญาณเตือนว่า แนวโน้มของราคาหุ้นที่กาลังมีทิศทางขึ้นหรือลงนั้น กาลังใกล้จะอ่อนตัวลงหรือยัง โดยมีสัญญาณเตือนที่ แสดงออกมาในรูปแบบของการแยก ทางออก (DIVERGENCE) ระหว่างราคาหุ้นกับ 14 RSI • ดัชนีกาลังสัมพัทธ์ (RSI) คือ การคานวณหา พละกาลัง ที่ซ่อนตัวอยู่ของตลาดหรือของหุ้นใดหุ้น หนึ่ง(INTERNAL STRENGTH) โดยดูจากอัตราส่วน ที่ “แกว่ง” ไปมาอยู่ระหว่างการขึ้นลงโดยคิดเป็น เปอร์เซ็นต์ และภายใน “เวลา” ที่กาหนด ซึ่งส่วน ใหญ่จะใช้ระยะเวลา 14 วัน เราจึงเรียกว่า 14 RSI • OVERBOUGHT & OVERSOLD • ระดับ “กำรซื้อมำกเกินไป” ของ 14 RSI อยู่ที่บริเวณ ระดับสูงเกิน 70% ส่วนระดับที่มีกำรขำยมำกเกินไปอยู่ ต่ำกว่ำบริเวณ 30% และมีกฎว่ำถ้ำเส้น 14 RSI ลด ต่ำลงมำมำกเท่ำใดจะทำให้เกิดภำวะ OVERSOLD ซึ่ง โอกำสที่รำคำหุ้นจะตีกลับขึ้นไปในลักษณะ กำร “ปรับตัวทำงเทคนิค” มีอยู่สูง ในทำงกลับกัน ถ้ำ เส้น 14 RSI วิ่งสูงขึ้นจนเข้ำไปใน เขต OVERBOUGHT แล้ว โอกำสที่รำคำหุ้นจะมีกำร ปรับตัวลงก็มีเช่นเดียวกัน
 • 14. For Internal Discussion Only Trend with RSI i. RSI เคลื่อนไหวเหนือ 50 จุด แสดงถึง ตลาดหรือหลักทรัพย์เป็นแนวโน้มขึ้น ii. RSI เคลื่อนไหวต่ากว่า 50 จุด แสดงถึง ตลาดหรือหลักทรัพย์เป็นแนวโน้มลง
 • 15. For Internal Discussion Only การแยกทางออกจากกันระหว่างแผนภูมิราคากับ RSI • NEGATIVE DIVERGENCE i. ในตลำดที่มีแนวโน้มขึ้น เมื่อเกิดลักษณะกำรเคลื่อนที่แยกทำง กัน (DIVERGENCE) โดยเกิดขึ้นเมื่อรำคำใหม่ ขึ้นสูงกว่ำยอดสูงของ รำคำเก่ำแต่ RSI ยอดใหม่อยู่ต่ำกว่ำ RSI ยอดเก่ำตรงจุดนี้ จะเป็น สัญญำณเตือนว่ำกำรวิ่งขึ้นของรำคำจะวิ่งต่อไปได้อีกไม่นำน แล้วจะ ปรับตัวลงมำตำม RSI • POSITIVE DIVERGENCE i. ในตลำดที่รำคำมีแนวโน้มลดลง เมื่อยอดต่ำใหม่ของรำคำอยู่ต่ำกว่ำ ยอดต่ำเก่ำของรำคำในขณะที่ RSI ยอดใหม่อยู่สูงกว่ำ RSI ยอด เก่ำ ตรงจุดนี้ จะเป็นสัญญำณเตือนว่ำ รำคำน่ำจะสำมำรถสะท้อน กลับสูงขึ้นได้ในไม่ช้ำนี้ หรืออำจจะเป็นสัญญำณเตือนว่ำ กำรลด ต่ำลงของรำคำนั้นใกล้จะจบลง
 • 16. For Internal Discussion Only 16 Uptrend Downtrend
 • 17. For Internal Discussion Only 17 Uptrend Downtrend Negative Divergence Positive Divergence
 • 18. For Internal Discussion Only MACD – Moving Average Convergence Divergence • เครื่องมือที่ใช้สำหรับกำรวิเครำะห์หุ้นทำงเทคนิค ในปัจจุบันนั้นมีอยู่มำกมำยหลำยวิธี แต่ละวิธีจะ ให้สัญญำณซื้อขำยที่ถูกต้อง ชัดเจน ในสภำพตลำดที่แตกต่ำงกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่ำง ๆ เครื่องมือที่เหมำะสำหรับดูวงจรหุ้นในระยะสั้น - ปำนกลำง (4-6 อำทิตย์) ที่รำคำหุ้นมีกำร เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงกว้ำง ๆ คือ ค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมทำง -แยกทำง (MACD) • MACD เป็นเครื่องมือวิเครำะห์หุ้นทำงเทคนิคที่สร้ำงขึ้น และพัฒนำโดย GERALD APPEL ในปี ค.ศ.1979 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เคลื่อนที่ไปในทิศทำงเดียวกับรำคำ (TREND FOLLOWING) สำมำรถ ใช้วัดระดับ(DEGREE) ตลำดว่ำเป็นตลำด BULL หรือตลำด BEAR • วิธีการคานวณ i. เส้น MACD สร้ำงขึ้นโดยใช้ควำมต่ำงระหว่ำงเส้นค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น โดยที่เส้นค่ำเฉลี่ย เคลื่อนที่เส้นหนึ่ง ใช้ระยะเวลำในกำรคำนวณยำวกว่ำเส้นค่ำเฉลี่ยฯ อีกเส้นหนึ่ง และเส้น ค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้นนี้ นิยมใช้เส้นค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EXPONENTIAL ส่วนจำนวน วันที่นำมำหำค่ำเฉลี่ย ก็อำจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ที่นิยมใช้กันทั่วไปคือ 12 วัน และ 25 (หรือ 26 วัน) มีข้อสังเกตว่ำ เส้นค่ำเฉลี่ยระยะยำวนี้ จะมีระยะเวลำยำวนำน กว่ำเส้น ค่ำเฉลี่ยระยะสั้นประมำณ 1 เท่ำ
 • 19. For Internal Discussion Only EMA 12&26 19
 • 20. For Internal Discussion Only หลักการอ่าน MACD 1. ถ้ำ MACD มีค่ำเป็นบวก แสดงว่ำรำคำหุ้นอยู่ใน แนวโน้มขึ้นระยะกลำง 2. ถ้ำ MACD มีค่ำเป็นลบ แสดงว่ำรำคำหุ้นอยู่ในแนวโน้ม ลงระยะกลำง 3. ถ้ำ MACD มีค่ำเป็นบวก และตัดเส้นสัญญำณ (SIGNAL LINE) ขึ้นไป แสดงว่ำรำคำหุ้นมีแนวโน้มสูงขึ้น เป็น สัญญำณซื้อ (BUY SIGNAL) 4. ถ้ำ MACD มีค่ำเป็นลบ และตัดเส้นสัญญำณ (SIGNAL LINE) ลงมำ แสดงว่ำรำคำหุ้นมีแนวโน้มลดลง เป็น สัญญำณขำย (SELL SIGNAL) 5. ถ้ำ MACD มีค่ำเป็นบวก แต่ตัดเส้นสัญญำณ (SIGNAL LINE) ลงมำ แสดงว่ำรำคำหุ้นกำลังมีแนวโน้มชะลอกำร ลงหรือปรับตัวขึ้นช่วงสั้น 6. ถ้ำ MACD มีค่ำเป็นลบ แต่ตัดเส้นสัญญำณ (SIGNAL LINE) ขึ้นไป แสดงว่ำรำคำหุ้นกำลังมีแนวโน้มชะลอกำร ลงหรือปรับตัวขึ้นช่วงสั้น 7. ถ้า MACD และเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) มีค่าเป็น บวก แสดงว่าตลาดเป็นตลาด BULL 8. ถ้า MACD และเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) มีค่าเป็น ลบ แสดงว่าตลาดเป็นตลาด BEAR • การแยกทางออกจากกันระหว่าง แผนภูมิราคากับ MACD i. NEGATIVE DIVERGENCE A. จะเกิดขึ้นเมื่อ MACD มีกำรปรับตัวลง สวนทำงกับกำรสูงขึ้นของดัชนีรำคำ เป็น กำรเตือนว่ำรำคำหุ้นอำจมีกำรปรับตัวลง ii. POSITIVE DIVERGENCE A. จะเกิดขึ้นเมื่อ MACD มีกำรปรับตัวสูงขึ้น สวนทำงกับกำรลดลงของดัชนีรำคำ เป็น กำรบอกว่ำกำรลดลงของรำคำหุ้นใกล้ สิ้นสุด
 • 21. For Internal Discussion Only Buy&Sell signal in MACD 21
 • 22. For Internal Discussion Only Divergence in MACD 22 Uptrend Downtrend Negative Divergence
 • 23. For Internal Discussion Only Stochastic • ดัชนีวัดกำรแกว่งตัวของรำคำที่ศึกษำควำมสัมพันธ์ กำร เคลื่อนไหวของรำคำในช่วงเวลำหนึ่ง ๆ กับรำคำปิด โดยมำจำกข้อสังเกตที่ว่ำ ถ้ำกำรสูงขึ้นของรำคำหุ้นนั้นมี แนวโน้มสูงขึ้นต่อไป รำคำปิดของหุ้นนั้นจะอยู่ใกล้กับ รำคำสูงสุด แต่ถ้ำรำคำของหุ้นมีแนวโน้มลดต่ำลง รำคำ ปิดจะอยู่ในระดับเดียวกับรำคำต่ำสุดของวัน • ถ้ำรำคำหุ้นกำลังจะเปลี่ยนทิศทำง จำก “ขึ้น” เป็น “ลง” เรำมักจะพบว่ำรำคำในระหว่ำง ชั่วโมงกำรซื้อขำยอำจจะสูงขึ้น แต่รำคำปิดจะอยู่ ใกล้เคียงกับรำคำต่ำสุดของวัน แต่หำกรำคำหุ้นกำลังจะ เปลี่ยนทิศทำงจำก“ลง” เป็น “ขึ้น” รำคำปิดจะมีรำคำ ใกล้เคียงกับรำคำสูงสุดของวัน แม้ว่ำในระหว่ำงชั่วโมง ซื้อขำยรำคำอำจจะลดต่ำลง • ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำคำสูงสุด-ต่ำสุดกับรำคำปิด ได้ ถูกนำมำพัฒนำเป็นสูตรสมกำรในกำรดูแนวโน้มขึ้น หรือลงของรำคำหุ้นในช่วงสั้น ๆ โดยนำมำใช้ดูว่ำ รำคำ ปิดอยู่ที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์ของช่วงรำคำที่ซื้อขำยในช่วง ระยะเวลำหนึ่ง • หลักการอ่าน Stochastic • สัญญำณเตือน “ซื้อ” เกิดขึ้นเมื่อ เส้น STOCHASTIC เข้ำเขต OVERSOLD ที่บริเวณ ระดับต่ำกว่ำ20% และควรซื้อเมื่อเกิด สัญญำณ “ซื้อ” จำกกำรที่เส้น %K ตัดเส้น %D ขึ้น • สัญญำณเตือน “ขำย” เกิดขึ้นเมื่อ เส้น STOCHASTIC เข้ำเขต OVERBOUGHT ที่บริเวณ ระดับสูงกว่ำ 80% และควรขำยเมื่อเกิด สัญญำณ “ขำย” จำกกำรที่เส้น %K ตัดเส้น %D ลง
 • 24. For Internal Discussion Only Modified Stochastic 24 Overbought Oversold
 • 25. For Internal Discussion Only Slow Stochastic 25
 • 26. For Internal Discussion Only หลักการอ่าน Stochastic • ควำมหมำยของระดับ 0% และ 100% • ระดับ 0% หมำยถึงระดับที่บอกภำวะขำยมำกไป (OVERSOLD) ของหุ้นแต่ ณ ระดับนี้ ไม่ได้ หมำยควำมว่ำรำคำหุ้นจะลดลงต่ำกว่ำนี้ อีกไม่ได้ เพียงแต่แต่บอกว่ำ ณ ระดับนี้ รำคำหุ้นอำจหยุด พักชั่วครำว หรืออำจดีดตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ในลักษณะของ (TECHNICAL REBOUND) ก่อนที่รำคำ จะตกลงต่อระดับ 0% จึงอำจตีควำมได้ว่ำรำคำหุ้นได้ลดลงมำถึงระดับ “WEAK” • ระดับ 100 % หมำยถึงระดับที่บอกภำวะซื้อมำกไป (OVERBOUGHT) ของหุ้น แต่ ณ ระดับนี้ ก็ ไม่ได้หมำยควำมว่ำรำคำหุ้นจะไม่สำมำรถวิ่งขึ้นสูงต่อไปได้ แต่กลับชี้ให้เห็นว่ำหุ้นมีควำม แข็งแรง (STRONG) จน สำมำรถผลักดันให้เส้น STOCHASTIC ขึ้นมำอยู่ที่ระดับ 100% ได้ อย่ำงไรก็ดี ณ ระดับรำคำนี้ STOCHASTIC อำจมีกำรปรับตัวลงมำบ้ำง (TECHNICAL CORRECTION) แต่เป็นกำรปรับตัวเพื่อลดภำวะOVERBOUGHT มำกกว่ำ
 • 27. For Internal Discussion Only Indicators จุดแข็ง จุดอ่อน บอกสภาวะของตลาด หรือหุ้นรายหลักทรัพย์เหมือนการ พยากรณ์อากาศ 1. คนส่วนใหญ่เอาไปใช้หาจังหวะซื้ อ ขาย ซึ่งก็ไม่ 100% 2. การนาเส้นค่าเฉลี่ยมาซ้อนใน indicator เพื่อหาจุดซื้ อขายนั้น ซับซ้อน เกินไป MACD 1. ตีความแนวโน้มได้แม่นยา จากค่า MACD > or < 0 1. ไม่สามารถบอกภาวะ bullish หรือ bearish ได้ เพราะคานวณมาจากเส้น ค่าเฉลี่ย RSI 1. คานวณจากราคาปิด ทาให้ตีความแนวโน้มได้แม่นยา หากพิจารณา RSI มากกว่า หรือ น้อยกว่า 50 จุด 2. สามารถบอกภาวะ bullish หรือ bearish ได้ 1. ในภาวะ sideway ราคาปิดมีความผัน ผวน ทาให้ RSI สวิงตัวทาให้ความ ตีความผิดเพี้ยนไป Stochastic 1. บอกจุดวกกลับ ทั้งการรีบาวด์ และการกลับตัวในระยะ สั้นได้ดี เช่น Modified Stochastic เหลือเลขหลักเดียวจะรี บาวด์ เป็นต้น 2. ใช้ได้ดีในภาวะ sideway 1. เมื่ออยู่ในภาวะ bullish และ bearish จะ overbought และ oversold เป็นเวลา หลายวัน ทาให้ตีความและหาจังหวะขาย ได้ยาก 27