SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
For Internal Discussion Only
Technical analysis
part 2
For Internal Discussion Only
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค
• การวิเคราะห์ทางเทคนิคแม้ว่าจะช่วยลดระยะเวลาของการวิเคราะห์ โดนพิจารณาที่
ผลกระทบ แต่การวิเคราะห์อาจยังไม่ลึกเพียงพอ เพราะพิจารณาเน้นไปที่ผลกระทบทาง
จิตวิทยาของการซื้ อขาย วิธีการที่เหมาะสมควรอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานซึ่งเน้นการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของมายืนยันด้วย
• เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค แม้ว่าช่วยให้เราหาสัญญาณซื้ อขายหลักทรัพย์ได้ แต่ต้อง
ระวังเมื่อตลาดมีการเคลื่อนไหวไร้ทิศทาง เพราะการเข้าออกจากตลาดโดยอาศัยสัญญาณ
ภายใต้การเคลื่อนไหวไร้ทิศทางไม่มีประโยชน์ในการทากาไรและทาให้เสียค่าธรรมเนียมใน
การซื้ อขายเพิ่มขึ้ นอีกด้วย
• เครื่องมือทางเทคนิคแนะนาว่าเมื่อใดที่ควรเข้าหรือออกจากตลาด หรือช่วงใดที่แนวโน้มมี
การเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะยืนยันว่าสามารถซื้อที่ราคาต่าสุด และขายได้ที่
ราคาสูงสุด หรือทากาไรได้สูงสุด และสัญญาณของการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ไม่จาเป็นว่า
ต้องถูกเสมอไป เพราะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้ อขายในโลกแห่งความเป็นจริงมีมากมาย
และผลทางจิตวิทยาก็เป็นสิ่งที่ทานายได้ยาก
For Internal Discussion Only
Technical analysis
• เป็นการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ศึกษาพฤติกรรมหรือรูปแบบของ
ราคา(price) ปริมาณการซื้ อขาย(volume)ของหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของราคาในอนาคต
• โดยเหตุผลเบื้องต้นที่จะทาให้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคมีความน่าเชื่อถือนั้น
ประกอบไปด้วยสมมุติฐาน 3 ประการ ดังนี้
Technical Analysis ความเป็นจริง
ราคาเป็นผลรวมที่สะท้อนให้ทราบถึงข่าวสารในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว
เหตุผลมักจะตามมาหลังจากการเกิดขึ้นของราคา
ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างมีแนวโน้ม และจะคงอยู่ใน
แนวโน้มนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
ราคาหุ้นจะสะท้อนผลประกอบการของบริษัทจด
ทะเบียนในแต่ละไตรมาส
พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน จะยังคงมี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับพฤติกรรมการลงทุนในอดีต
Economics cycle - Bubble
For Internal Discussion Only
Price Pattern
Price Pattern คือ รูปแบบกราฟข้อมูลราคาในอดีต ทาให้มีการเอา
มาสร้างเป็นรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้คาดเดาทิศทางหรืออารมณ์ของ
ตลาด โดยใช้หลักการทางเทคนิคที่ว่า “History repeats itself.
รูปแบบของราคา แยกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. Reversal Day
2. Reversal Pattern รูปแบบกลับตัวซึ่งนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
แนวโน้ม
3. Continuation Pattern รูปแบบต่อเนื่องระหว่างการพักตัวใน
แนวโน้มขึ้นและแนวโน้มลง
เนื่องจากรูปแบบราคามีหลายรูปแบบ จึงนาเสนอรูปแบบที่เกิดขึ้นทั่วไปในตลาดหุ้นไทย
For Internal Discussion Only
Reversal Day
•Top reversal day
•Bottom reversal day
•Two-day top reversal day
•Two-day bottom reversal day
For Internal Discussion Only
Top Reversal Day
• ก่อนหน้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งมาก่อน
• Bar chart ราคาเปิดเหนือราคาปิดเมื่อวันก่อน
หน้ามาก
• Bar chart มีราคาปิดใกล้หรือต่ากว่าราคาปิด
เมื่อวันก่อนหน้า
• มีช่วงการซื้อขายที่กว่างมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับวันก่อนหน้า
• มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะตามมาด้วย
การเปลี่ยนแนวโน้มที่รุนแรงและการปรับฐาน
ย่อย
For Internal Discussion Only
Bottom Reversal Day
• ก่อนหน้าเป็นแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งมาก่อน
• Bar chart ราคาเปิดต่ากว่าราคาปิดเมื่อวัน
ก่อนหน้ามาก
• Bar chart มีราคาปิดใกล้หรือสูงกว่าราคาปิด
เมื่อวันก่อนหน้า
• มีช่วงการซื้อขายที่กว้างมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับก่อนหน้า
• มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะตามมา
การดีดกลับอย่างรุนแรง
For Internal Discussion Only
Two day top reversal day
• ก่อนหน้าเป็นแนวโน้มขาขึ้น ยิ่งชันยิ่งดี
• Bar chart ราคาเปิดแท่งแรกใกล้จุดต่าสุดและ
ปิดใกล้จุดสูงสุด
• Bar chart ราคาเปิดแท่งที่สองใกล้ราคาปิด
แท่งก่อนหน้าและปิดใกล้ราคาเปิดของวันก่อน
หน้า
• ทั้งสองแท่งมีช่วงการซื้อขายกว้างเป็นพิเศษ
เมื่อเปรียบเทียบกับแท่งก่อนหน้า โดยราคา
เปิดและปิดของทั้งสองแท่งควรใกล้กับจุด
ปลายของแท่ง
• มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น
For Internal Discussion Only
Two day bottom reversal day
• ก่อนหน้าเป็นแนวโน้มขอลง ยิ่งชันยิ่งดี
• Bar chart ราคาเปิดแท่งแรกใกล้จุดสูงสุดและ
ปิดใกล้จุดต่าสุด
• Bar chart ราคาเปิดแท่งที่สองใกล้ราคาปิด
แท่งก่อนหน้าและปิดใกล้ราคาเปิดของวันก่อน
หน้า
• ทั้งสองแท่งมีช่วงการซื้อขายกว้างเป็นพิเศษ
เมื่อเปรียบเทียบกับแท่งก่อนหน้า โดยราคา
ปิดและปิดของทั้งสองแท่งควรใกล้กับจุดปลาย
ของแท่ง
• มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น
For Internal Discussion Only
Reversal Pattern
•Head&shoulder tops/bottoms
•Double tops/bottoms
•V Formation tops/bottoms
•รูปแบบกลับตัว 3 ประเภทนี้ พบได้ทั่วไป
ใน SET index
For Internal Discussion Only
Head&shoulder tops/bottoms
• ประกอบด้วย neck line, ส่วนของไหล่ซ้าย
หัวและไหล่ขวา ส่วนหัวและไหล่อาจมี
มากกว่าหนึ่งก็ได้ ประเด็นสาคัญคือ
i. ปริมาณการซื้ อขายส่วนหัวจะน้อย
กว่าไหล่ซ้าย
ii. ปริมาณการซื้ อขายที่ไหล่ขวาจะน้อย
กว่าส่วนหัวและไหล่ซ้าย
iii. ปริมาณการซื้ อขายเมื่อ break down
จะมากที่สุด
iv. ระดับการปรับคัวขึ้นลงจะมีความยาว
เท่ากับส่วนหัวถึง neck line ตาม
แนวดิ่งเป็นอย่างน้อย
For Internal Discussion Only
Double tops/bottoms
• Double tops
i. แนวรับลากจากจุดต่าสุดระหว่างจุดสูงสุดทั้งสอง
ii. ปริมาณการซื้ อขายยอดที่สองจะน้อยกว่ายอดแรก
iii. ระดับการปรับตัวลงรอบใหม่จะเท่ากับความยาว
จากยอดถึงแนวรับ
• Double bottoms
i. แนวต้าน ลากจากจุดสูงสุดระหว่างยอดต่าสุดทั้ง
สอง
ii. จุดต่าสุดแรกมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่
มาก
iii. ปริมาณการซื้ อขายตอนขึ้นทดสอบแนวต้านครั้ง
หลังมากกว่าครั้งแรก
iv. ระดับการปรับตัวขึ้นรอบใหม่จะเท่ากับความยาว
จากจุดต่าสุดทั้งสองถึงแนวต้าน
For Internal Discussion Only
V Formation tops/bottoms
• V – Top อยู่ในแนวโน้มขึ้ นมาก่อน
i. เกิดสัญญาณกลับตัวพร้อมปริมาณ
การซื้ อขายสูง
ii. ราคาปรับตัวลง ระดับการปรับตัวลง
จะเท่ากับส่วนสูงของตัว V
• V – Bottom อยู่ในแนวโน้มขาลงมา
ก่อน
i. เกิดสัญญาณกลับตัวพร้อมปริมาณ
การซื้ อขายสูง
ii. ราคาดีกลับในระยะเวลาอันสั้น
ระดับหนึ่งในสามหรือครึ่งหนึ่งของ
ระดับราคาที่ลงมาก่อนหน้า
iii. ระดับการปรับตัวขึ้นจะเท่ากับส่วนสูง
ของตัว V
For Internal Discussion Only
Continuation Pattern
•Symmetrical Triangle
•Ascending Triangle
•Descending Triangle
•Bullish/Bearish Flags
•Bullish/Bearish Rectangle
For Internal Discussion Only
Symmetrical Triangle
• เป็ นการพักตัวในแนวโน้มขึ้ นและ
แนวโน้มลง โดยแกว่งตัวเป็น
สามเหลี่ยมที่สมมาตรกัน
• ตอนหุ้นพักตัวปริมาณการซื้ อขายจะ
ลดลงต่อเนื่อง
• ปริมาณการซื้ อขายจะเพิ่มขึ้ นอย่างมี
นัยสาคัญเมื่อทะลุปลายสามเหลี่ยม
• ราคามักทะลุในช่วงสองในสามของ
ระยะจากยอดถึงฐานสามเหลี่ยม
• ระดับการปรับตัวจากปลาย
สามเหลี่ยมจะมีความยาวเท่ากับส่วน
ฐานของสามเหลี่ยม
For Internal Discussion Only
Ascending Triangle
• เป็ นการพักตัวในแนวโน้มขึ้ น โดย
แกว่งตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมมี flat line
ด้านบน
• การพักตัวปริมาณการซื้ อขายลดลง
ต่อเนื่อง
• ปริมาณการซื้ อขายจะเพิ่มขึ้ นเมื่อทะลุ
ผ่าน flat line
• ราคามักทะลุขึ้ นไปช่วงสองในสาม
ของระยะจากยอดถึงฐานของ
สามเหลี่ยม
• ระดับการปรับตัวขึ้ นจากปลาย
สามเหลี่ยมจะมีความสูงเท่ากับส่วน
ฐานของสามเหลี่ยม
For Internal Discussion Only
Descending Triangle
• เป็นการพักตัวในแนวโน้มลง โดย
แกว่งตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมมี flat line
อยู่ด้านล่าง
• การพักตัวปริมาณการซื้ อขายลดลง
ต่อเนื่อง
• ปริมาณการซื้ อขายจะเพิ่มขึ้ นเมื่อทะลุ
ผ่าน flat line ลงไป
• ราคามักทะลุลงในช่วงสองในสาม
ของระยะจากยอดถึงฐานของ
สามเหลี่ยม
• ระดับการปรับตัวลงจากปลาย
สามเหลี่ยมจะมีความสูงเท่ากับส่วน
ฐานของสามเหลี่ยม
For Internal Discussion Only
Bullish/Bearish Flags
• Bullish Flags
i. เป็นการพักตัวในแนวโน้มขึ้ น
ii. ลักษณะแกว่งตัวลงเป็นรูปธง
iii. ตอนพักตัวปริมาณการซื้ อขายจะ
ลดลงต่อเนื่องและจะเพิ่มขึ้นเมื่อทะลุ
ชายธงขึ้ นไป
• Bearish Flags
i. เป็นการพักตัวในแนวโน้มลง
ii. ลักษณะแกว่งตัวลงเป็นรูปธง
iii. ตอนพักตัวปริมาณการซื้ อขายจะ
ลดลงต่อเนื่องและจะเพิ่มขึ้นเมื่อทะลุ
ชายธงลงไป
For Internal Discussion Only
Bullish/Bearish Rectangle
• Bullish Rectangle
i. เป็นการพักตัวในแนวโน้มขึ้ น
ii. ช่วงการแกว่งตัวออกด้านข้างแคบ
iii. เมื่อทา top ครบ 3 ครั้งแล้วจะไม่
ทะลุแนวรับลงมา
iv. ช่วงทะลุแนวต้านปริมาณการซื้ อขาย
เพิ่มขึ้ น
• Bearish Rectangle
i. เป็นการพักตัวในแนวโน้มลง
ii. ช่วงการแกว่งตัวออกด้านข้างแคบ
iii. เมื่อทา bottom ครบ 3 ครั้งแล้วจะไม่
ทะลุแนวต้านขึ้ นไป
iv. ช่วงทะลุแนวรับปริมาณการซื้ อขาย
เพิ่มขึ้ น
For Internal Discussion Only
ข้อจากัด ของ Price Pattern
• Reversal Pattern
i. ต้องรอให้ราคาทะลุผ่าน neck line จึง
ยืนยันรูปแบบ และ เป้ าหมายราคา
ทาให้การรอคอยรูปแบบอาจทาให้
ราคาลดต่าลง หรือ เพิ่มขึ้ น กว่าจะรอ
ให้รูปแบบสมบูรณ์นั้น อาจจะเสีย
โอกาสได้ จึงควรพิจารณาเรื่อง price
และ volume ประกอบไปด้วย เพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจ
• Continuation Pattern
i. รูปแบบต่อเนื่องจะเกิดในขณะที่
ตลาดอยู่ในภาวะกระทิง คือ ตัวหุ้น
ขึ้นติดต่อกันเวลา 4-5 เดือน เพราะ
เมื่อราคาขึ้นมาแล้ว จึงต้องมีการพัก
ตัวเพื่อขึ้นต่อ จึงไม่สามารถใช้เมื่อ
ตลาดมีความผันผวนได้
20
For Internal Discussion Only
Thank you
Contact us
02 – 9401855 – 100
LINE : bhundit
0909842767
21

More Related Content

Viewers also liked

The wisdom of finance 3rd - Moving average
The wisdom of finance 3rd - Moving averageThe wisdom of finance 3rd - Moving average
The wisdom of finance 3rd - Moving averageBhundit Vongumpaiprasert
 
Technical Analysis Basic with KGI Thailand.
Technical Analysis Basic with KGI Thailand.Technical Analysis Basic with KGI Thailand.
Technical Analysis Basic with KGI Thailand.Pk Daily Watch
 
CAMILA PROAÑOS REDVOLUCION HISTORIA 2
CAMILA PROAÑOS REDVOLUCION HISTORIA 2CAMILA PROAÑOS REDVOLUCION HISTORIA 2
CAMILA PROAÑOS REDVOLUCION HISTORIA 2klaumilenitha
 
Colonial operation on Robinson Crusoe
Colonial operation on Robinson CrusoeColonial operation on Robinson Crusoe
Colonial operation on Robinson Crusoebhavnabaraiya
 
Awards and recognition
Awards and recognitionAwards and recognition
Awards and recognitionNatalie Munoz
 
Cho thuê căn hộ the estella quận 2
Cho thuê căn hộ the estella quận 2Cho thuê căn hộ the estella quận 2
Cho thuê căn hộ the estella quận 2nhaviet9
 
ANGIE RAMIREZ NORMAL SUPERIOR
ANGIE RAMIREZ NORMAL SUPERIORANGIE RAMIREZ NORMAL SUPERIOR
ANGIE RAMIREZ NORMAL SUPERIORklaumilenitha
 
Karol yuliana albarracin 1
Karol yuliana albarracin 1Karol yuliana albarracin 1
Karol yuliana albarracin 1klaumilenitha
 
Cho thuê căn hộ the estella quận 2 cực đẹp
Cho thuê căn hộ the estella quận 2 cực đẹpCho thuê căn hộ the estella quận 2 cực đẹp
Cho thuê căn hộ the estella quận 2 cực đẹpnhaviet9
 
สวนพลังมุ่งมั่น
สวนพลังมุ่งมั่นสวนพลังมุ่งมั่น
สวนพลังมุ่งมั่นtarn23
 
Sustainable Supply -r Rio Tinto Pocurement - Phoenix Conference - 9 June 2007
Sustainable Supply -r Rio Tinto Pocurement - Phoenix Conference - 9 June 2007Sustainable Supply -r Rio Tinto Pocurement - Phoenix Conference - 9 June 2007
Sustainable Supply -r Rio Tinto Pocurement - Phoenix Conference - 9 June 2007Lowell Fields Millburn
 

Viewers also liked (18)

The wisdom of finance 3rd - Moving average
The wisdom of finance 3rd - Moving averageThe wisdom of finance 3rd - Moving average
The wisdom of finance 3rd - Moving average
 
Technical Analysis Basic with KGI Thailand.
Technical Analysis Basic with KGI Thailand.Technical Analysis Basic with KGI Thailand.
Technical Analysis Basic with KGI Thailand.
 
CAMILA PROAÑOS REDVOLUCION HISTORIA 2
CAMILA PROAÑOS REDVOLUCION HISTORIA 2CAMILA PROAÑOS REDVOLUCION HISTORIA 2
CAMILA PROAÑOS REDVOLUCION HISTORIA 2
 
Colonial operation on Robinson Crusoe
Colonial operation on Robinson CrusoeColonial operation on Robinson Crusoe
Colonial operation on Robinson Crusoe
 
Impro
ImproImpro
Impro
 
Awards and recognition
Awards and recognitionAwards and recognition
Awards and recognition
 
TexasSno Photos
TexasSno PhotosTexasSno Photos
TexasSno Photos
 
Kevin garzon
Kevin garzonKevin garzon
Kevin garzon
 
Cho thuê căn hộ the estella quận 2
Cho thuê căn hộ the estella quận 2Cho thuê căn hộ the estella quận 2
Cho thuê căn hộ the estella quận 2
 
Recruitment Procedure
Recruitment ProcedureRecruitment Procedure
Recruitment Procedure
 
ANGIE RAMIREZ NORMAL SUPERIOR
ANGIE RAMIREZ NORMAL SUPERIORANGIE RAMIREZ NORMAL SUPERIOR
ANGIE RAMIREZ NORMAL SUPERIOR
 
Karol yuliana albarracin 1
Karol yuliana albarracin 1Karol yuliana albarracin 1
Karol yuliana albarracin 1
 
Jeimy lucero gomez1
Jeimy lucero gomez1Jeimy lucero gomez1
Jeimy lucero gomez1
 
Cho thuê căn hộ the estella quận 2 cực đẹp
Cho thuê căn hộ the estella quận 2 cực đẹpCho thuê căn hộ the estella quận 2 cực đẹp
Cho thuê căn hộ the estella quận 2 cực đẹp
 
Studiemarathon
StudiemarathonStudiemarathon
Studiemarathon
 
Miller Arenas 2
Miller Arenas 2Miller Arenas 2
Miller Arenas 2
 
สวนพลังมุ่งมั่น
สวนพลังมุ่งมั่นสวนพลังมุ่งมั่น
สวนพลังมุ่งมั่น
 
Sustainable Supply -r Rio Tinto Pocurement - Phoenix Conference - 9 June 2007
Sustainable Supply -r Rio Tinto Pocurement - Phoenix Conference - 9 June 2007Sustainable Supply -r Rio Tinto Pocurement - Phoenix Conference - 9 June 2007
Sustainable Supply -r Rio Tinto Pocurement - Phoenix Conference - 9 June 2007
 

Technical part2

 • 1. For Internal Discussion Only Technical analysis part 2
 • 2. For Internal Discussion Only ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค • การวิเคราะห์ทางเทคนิคแม้ว่าจะช่วยลดระยะเวลาของการวิเคราะห์ โดนพิจารณาที่ ผลกระทบ แต่การวิเคราะห์อาจยังไม่ลึกเพียงพอ เพราะพิจารณาเน้นไปที่ผลกระทบทาง จิตวิทยาของการซื้ อขาย วิธีการที่เหมาะสมควรอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานซึ่งเน้นการ วิเคราะห์ถึงสาเหตุของมายืนยันด้วย • เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค แม้ว่าช่วยให้เราหาสัญญาณซื้ อขายหลักทรัพย์ได้ แต่ต้อง ระวังเมื่อตลาดมีการเคลื่อนไหวไร้ทิศทาง เพราะการเข้าออกจากตลาดโดยอาศัยสัญญาณ ภายใต้การเคลื่อนไหวไร้ทิศทางไม่มีประโยชน์ในการทากาไรและทาให้เสียค่าธรรมเนียมใน การซื้ อขายเพิ่มขึ้ นอีกด้วย • เครื่องมือทางเทคนิคแนะนาว่าเมื่อใดที่ควรเข้าหรือออกจากตลาด หรือช่วงใดที่แนวโน้มมี การเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะยืนยันว่าสามารถซื้อที่ราคาต่าสุด และขายได้ที่ ราคาสูงสุด หรือทากาไรได้สูงสุด และสัญญาณของการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ไม่จาเป็นว่า ต้องถูกเสมอไป เพราะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้ อขายในโลกแห่งความเป็นจริงมีมากมาย และผลทางจิตวิทยาก็เป็นสิ่งที่ทานายได้ยาก
 • 3. For Internal Discussion Only Technical analysis • เป็นการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ศึกษาพฤติกรรมหรือรูปแบบของ ราคา(price) ปริมาณการซื้ อขาย(volume)ของหลักทรัพย์ย้อนหลัง เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของราคาในอนาคต • โดยเหตุผลเบื้องต้นที่จะทาให้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคมีความน่าเชื่อถือนั้น ประกอบไปด้วยสมมุติฐาน 3 ประการ ดังนี้ Technical Analysis ความเป็นจริง ราคาเป็นผลรวมที่สะท้อนให้ทราบถึงข่าวสารในด้าน ต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว เหตุผลมักจะตามมาหลังจากการเกิดขึ้นของราคา ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างมีแนวโน้ม และจะคงอยู่ใน แนวโน้มนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าจะมี การเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ราคาหุ้นจะสะท้อนผลประกอบการของบริษัทจด ทะเบียนในแต่ละไตรมาส พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน จะยังคงมี ลักษณะที่คล้ายคลึงกับพฤติกรรมการลงทุนในอดีต Economics cycle - Bubble
 • 4. For Internal Discussion Only Price Pattern Price Pattern คือ รูปแบบกราฟข้อมูลราคาในอดีต ทาให้มีการเอา มาสร้างเป็นรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้คาดเดาทิศทางหรืออารมณ์ของ ตลาด โดยใช้หลักการทางเทคนิคที่ว่า “History repeats itself. รูปแบบของราคา แยกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. Reversal Day 2. Reversal Pattern รูปแบบกลับตัวซึ่งนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง แนวโน้ม 3. Continuation Pattern รูปแบบต่อเนื่องระหว่างการพักตัวใน แนวโน้มขึ้นและแนวโน้มลง เนื่องจากรูปแบบราคามีหลายรูปแบบ จึงนาเสนอรูปแบบที่เกิดขึ้นทั่วไปในตลาดหุ้นไทย
 • 5. For Internal Discussion Only Reversal Day •Top reversal day •Bottom reversal day •Two-day top reversal day •Two-day bottom reversal day
 • 6. For Internal Discussion Only Top Reversal Day • ก่อนหน้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งมาก่อน • Bar chart ราคาเปิดเหนือราคาปิดเมื่อวันก่อน หน้ามาก • Bar chart มีราคาปิดใกล้หรือต่ากว่าราคาปิด เมื่อวันก่อนหน้า • มีช่วงการซื้อขายที่กว่างมากเมื่อเปรียบเทียบ กับวันก่อนหน้า • มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะตามมาด้วย การเปลี่ยนแนวโน้มที่รุนแรงและการปรับฐาน ย่อย
 • 7. For Internal Discussion Only Bottom Reversal Day • ก่อนหน้าเป็นแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งมาก่อน • Bar chart ราคาเปิดต่ากว่าราคาปิดเมื่อวัน ก่อนหน้ามาก • Bar chart มีราคาปิดใกล้หรือสูงกว่าราคาปิด เมื่อวันก่อนหน้า • มีช่วงการซื้อขายที่กว้างมากเมื่อเปรียบเทียบ กับก่อนหน้า • มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะตามมา การดีดกลับอย่างรุนแรง
 • 8. For Internal Discussion Only Two day top reversal day • ก่อนหน้าเป็นแนวโน้มขาขึ้น ยิ่งชันยิ่งดี • Bar chart ราคาเปิดแท่งแรกใกล้จุดต่าสุดและ ปิดใกล้จุดสูงสุด • Bar chart ราคาเปิดแท่งที่สองใกล้ราคาปิด แท่งก่อนหน้าและปิดใกล้ราคาเปิดของวันก่อน หน้า • ทั้งสองแท่งมีช่วงการซื้อขายกว้างเป็นพิเศษ เมื่อเปรียบเทียบกับแท่งก่อนหน้า โดยราคา เปิดและปิดของทั้งสองแท่งควรใกล้กับจุด ปลายของแท่ง • มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น
 • 9. For Internal Discussion Only Two day bottom reversal day • ก่อนหน้าเป็นแนวโน้มขอลง ยิ่งชันยิ่งดี • Bar chart ราคาเปิดแท่งแรกใกล้จุดสูงสุดและ ปิดใกล้จุดต่าสุด • Bar chart ราคาเปิดแท่งที่สองใกล้ราคาปิด แท่งก่อนหน้าและปิดใกล้ราคาเปิดของวันก่อน หน้า • ทั้งสองแท่งมีช่วงการซื้อขายกว้างเป็นพิเศษ เมื่อเปรียบเทียบกับแท่งก่อนหน้า โดยราคา ปิดและปิดของทั้งสองแท่งควรใกล้กับจุดปลาย ของแท่ง • มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น
 • 10. For Internal Discussion Only Reversal Pattern •Head&shoulder tops/bottoms •Double tops/bottoms •V Formation tops/bottoms •รูปแบบกลับตัว 3 ประเภทนี้ พบได้ทั่วไป ใน SET index
 • 11. For Internal Discussion Only Head&shoulder tops/bottoms • ประกอบด้วย neck line, ส่วนของไหล่ซ้าย หัวและไหล่ขวา ส่วนหัวและไหล่อาจมี มากกว่าหนึ่งก็ได้ ประเด็นสาคัญคือ i. ปริมาณการซื้ อขายส่วนหัวจะน้อย กว่าไหล่ซ้าย ii. ปริมาณการซื้ อขายที่ไหล่ขวาจะน้อย กว่าส่วนหัวและไหล่ซ้าย iii. ปริมาณการซื้ อขายเมื่อ break down จะมากที่สุด iv. ระดับการปรับคัวขึ้นลงจะมีความยาว เท่ากับส่วนหัวถึง neck line ตาม แนวดิ่งเป็นอย่างน้อย
 • 12. For Internal Discussion Only Double tops/bottoms • Double tops i. แนวรับลากจากจุดต่าสุดระหว่างจุดสูงสุดทั้งสอง ii. ปริมาณการซื้ อขายยอดที่สองจะน้อยกว่ายอดแรก iii. ระดับการปรับตัวลงรอบใหม่จะเท่ากับความยาว จากยอดถึงแนวรับ • Double bottoms i. แนวต้าน ลากจากจุดสูงสุดระหว่างยอดต่าสุดทั้ง สอง ii. จุดต่าสุดแรกมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่ มาก iii. ปริมาณการซื้ อขายตอนขึ้นทดสอบแนวต้านครั้ง หลังมากกว่าครั้งแรก iv. ระดับการปรับตัวขึ้นรอบใหม่จะเท่ากับความยาว จากจุดต่าสุดทั้งสองถึงแนวต้าน
 • 13. For Internal Discussion Only V Formation tops/bottoms • V – Top อยู่ในแนวโน้มขึ้ นมาก่อน i. เกิดสัญญาณกลับตัวพร้อมปริมาณ การซื้ อขายสูง ii. ราคาปรับตัวลง ระดับการปรับตัวลง จะเท่ากับส่วนสูงของตัว V • V – Bottom อยู่ในแนวโน้มขาลงมา ก่อน i. เกิดสัญญาณกลับตัวพร้อมปริมาณ การซื้ อขายสูง ii. ราคาดีกลับในระยะเวลาอันสั้น ระดับหนึ่งในสามหรือครึ่งหนึ่งของ ระดับราคาที่ลงมาก่อนหน้า iii. ระดับการปรับตัวขึ้นจะเท่ากับส่วนสูง ของตัว V
 • 14. For Internal Discussion Only Continuation Pattern •Symmetrical Triangle •Ascending Triangle •Descending Triangle •Bullish/Bearish Flags •Bullish/Bearish Rectangle
 • 15. For Internal Discussion Only Symmetrical Triangle • เป็ นการพักตัวในแนวโน้มขึ้ นและ แนวโน้มลง โดยแกว่งตัวเป็น สามเหลี่ยมที่สมมาตรกัน • ตอนหุ้นพักตัวปริมาณการซื้ อขายจะ ลดลงต่อเนื่อง • ปริมาณการซื้ อขายจะเพิ่มขึ้ นอย่างมี นัยสาคัญเมื่อทะลุปลายสามเหลี่ยม • ราคามักทะลุในช่วงสองในสามของ ระยะจากยอดถึงฐานสามเหลี่ยม • ระดับการปรับตัวจากปลาย สามเหลี่ยมจะมีความยาวเท่ากับส่วน ฐานของสามเหลี่ยม
 • 16. For Internal Discussion Only Ascending Triangle • เป็ นการพักตัวในแนวโน้มขึ้ น โดย แกว่งตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมมี flat line ด้านบน • การพักตัวปริมาณการซื้ อขายลดลง ต่อเนื่อง • ปริมาณการซื้ อขายจะเพิ่มขึ้ นเมื่อทะลุ ผ่าน flat line • ราคามักทะลุขึ้ นไปช่วงสองในสาม ของระยะจากยอดถึงฐานของ สามเหลี่ยม • ระดับการปรับตัวขึ้ นจากปลาย สามเหลี่ยมจะมีความสูงเท่ากับส่วน ฐานของสามเหลี่ยม
 • 17. For Internal Discussion Only Descending Triangle • เป็นการพักตัวในแนวโน้มลง โดย แกว่งตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมมี flat line อยู่ด้านล่าง • การพักตัวปริมาณการซื้ อขายลดลง ต่อเนื่อง • ปริมาณการซื้ อขายจะเพิ่มขึ้ นเมื่อทะลุ ผ่าน flat line ลงไป • ราคามักทะลุลงในช่วงสองในสาม ของระยะจากยอดถึงฐานของ สามเหลี่ยม • ระดับการปรับตัวลงจากปลาย สามเหลี่ยมจะมีความสูงเท่ากับส่วน ฐานของสามเหลี่ยม
 • 18. For Internal Discussion Only Bullish/Bearish Flags • Bullish Flags i. เป็นการพักตัวในแนวโน้มขึ้ น ii. ลักษณะแกว่งตัวลงเป็นรูปธง iii. ตอนพักตัวปริมาณการซื้ อขายจะ ลดลงต่อเนื่องและจะเพิ่มขึ้นเมื่อทะลุ ชายธงขึ้ นไป • Bearish Flags i. เป็นการพักตัวในแนวโน้มลง ii. ลักษณะแกว่งตัวลงเป็นรูปธง iii. ตอนพักตัวปริมาณการซื้ อขายจะ ลดลงต่อเนื่องและจะเพิ่มขึ้นเมื่อทะลุ ชายธงลงไป
 • 19. For Internal Discussion Only Bullish/Bearish Rectangle • Bullish Rectangle i. เป็นการพักตัวในแนวโน้มขึ้ น ii. ช่วงการแกว่งตัวออกด้านข้างแคบ iii. เมื่อทา top ครบ 3 ครั้งแล้วจะไม่ ทะลุแนวรับลงมา iv. ช่วงทะลุแนวต้านปริมาณการซื้ อขาย เพิ่มขึ้ น • Bearish Rectangle i. เป็นการพักตัวในแนวโน้มลง ii. ช่วงการแกว่งตัวออกด้านข้างแคบ iii. เมื่อทา bottom ครบ 3 ครั้งแล้วจะไม่ ทะลุแนวต้านขึ้ นไป iv. ช่วงทะลุแนวรับปริมาณการซื้ อขาย เพิ่มขึ้ น
 • 20. For Internal Discussion Only ข้อจากัด ของ Price Pattern • Reversal Pattern i. ต้องรอให้ราคาทะลุผ่าน neck line จึง ยืนยันรูปแบบ และ เป้ าหมายราคา ทาให้การรอคอยรูปแบบอาจทาให้ ราคาลดต่าลง หรือ เพิ่มขึ้ น กว่าจะรอ ให้รูปแบบสมบูรณ์นั้น อาจจะเสีย โอกาสได้ จึงควรพิจารณาเรื่อง price และ volume ประกอบไปด้วย เพื่อ ช่วยในการตัดสินใจ • Continuation Pattern i. รูปแบบต่อเนื่องจะเกิดในขณะที่ ตลาดอยู่ในภาวะกระทิง คือ ตัวหุ้น ขึ้นติดต่อกันเวลา 4-5 เดือน เพราะ เมื่อราคาขึ้นมาแล้ว จึงต้องมีการพัก ตัวเพื่อขึ้นต่อ จึงไม่สามารถใช้เมื่อ ตลาดมีความผันผวนได้ 20
 • 21. For Internal Discussion Only Thank you Contact us 02 – 9401855 – 100 LINE : bhundit 0909842767 21