SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
For Internal Discussion Only
Technical analysis
For Internal Discussion Only
•ตลาดหุ้นเป็นเกม ถ้านักลงทุนเข้าใจกฎกติกาของ
เกม เวลาเล่นเกมก็จะสนุกไปกับเกม ส่วนที่เป็น
การลงทุนนั้นมีจริง แต่เกมนั้นสมจริงมากกว่า
•Technical เป็น วิธีการที่จะนานักลงทุนไปสู่
เป้ าหมายของการลงทุน ซึ่งต้องมีแนวคิดการ
ลงทุนที่ถูกต้อง แต่คนส่วนใหญ่ เน้นไปที่
วิธีการ แต่ไม่ได้เน้นที่แนวคิด
For Internal Discussion Only
คำเตือน
• เพรำะ technical สะดวกกว่ำกำรศึกษำเรื่องปัจจัยพื้นฐำนโดยลืมไปว่ำ แนวโน้ม
ของธุรกิจจะสะท้อนลงไปในเส้นกรำฟ ดังนั้นอย่ำใช้ technical แบบหน้ำมืดตำ
มัว
• เพรำะคนเชื่อว่ำ technical หำจุดต่ำสุดและสูงสุดของรำคำได้
• คนใช้ technical เพรำะ อยำกซื้ อขำยได้ ทุกจังหวะของแนวโน้ม
• คนชอบไปเรียน technical ที่ยำกๆ โดยลืมนึกถึง basic ของกำรวิเครำะห์ทำง
เทคนิคก็คือ price และ volume
• ในทีวี ไม่มีนักวิเครำะห์คนไหนเลย เวลำนำเสนอกรำฟแล้วจะใส่ volume เห็น
แต่ใส่ indicator ทั้งๆที่ volume เป็นเรื่องที่จับต้องได้
3
For Internal Discussion Only
ข้อควรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ทำงเทคนิค
• กำรวิเครำะห์ทำงเทคนิคแม้ว่ำจะช่วยลดระยะเวลำของกำรวิเครำะห์ โดนพิจำรณำที่
ผลกระทบ แต่กำรวิเครำะห์อำจยังไม่ลึกเพียงพอ เพรำะพิจำรณำเน้นไปที่ผลกระทบทำง
จิตวิทยำของกำรซื้ อขำย วิธีกำรที่เหมำะสมควรอำศัยกำรวิเครำะห์ปัจจัยพื้นฐำนซึ่งเน้นกำร
วิเครำะห์ถึงสำเหตุของมำยืนยันด้วย
• เครื่องมือกำรวิเครำะห์ทำงเทคนิค แม้ว่ำช่วยให้เรำหำสัญญำณซื้ อขำยหลักทรัพย์ได้ แต่ต้อง
ระวังเมื่อตลำดมีกำรเคลื่อนไหวไร้ทิศทำง เพรำะกำรเข้ำออกจำกตลำดโดยอำศัยสัญญำณ
ภำยใต้กำรเคลื่อนไหวไร้ทิศทำงไม่มีประโยชน์ในกำรทำกำไรและทำให้เสียค่ำธรรมเนียมใน
กำรซื้ อขำยเพิ่มขึ้ นอีกด้วย
• เครื่องมือทำงเทคนิคแนะนำว่ำเมื่อใดที่ควรเข้ำหรือออกจำกตลำด หรือช่วงใดที่แนวโน้มมี
กำรเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะยืนยันว่ำสำมำรถซื้ อที่รำคำต่ำสุด และขำยได้ที่
รำคำสูงสุด หรือทำกำไรได้สูงสุด และสัญญำณของกำรวิเครำะห์ทำงเทคนิคก็ไม่จำเป็นว่ำ
ต้องถูกเสมอไป เพรำะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรซื้ อขำยในโลกแห่งควำมเป็นจริงมีมำกมำย
และผลทำงจิตวิทยำก็เป็นสิ่งที่ทำนำยได้ยำก
For Internal Discussion Only
Technical analysis
• เป็นกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ที่ศึกษำพฤติกรรมหรือรูปแบบของ
รำคำ(price) ปริมำณกำรซื้ อขำย(volume)ของหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เพื่อคำดกำรณ์แนวโน้มของรำคำในอนำคต
• โดยเหตุผลเบื้องต้นที่จะทำให้กำรวิเครำะห์ปัจจัยทำงเทคนิคมีควำมน่ำเชื่อถือนั้น
ประกอบไปด้วยสมมุติฐำน 3 ประกำร ดังนี้
Technical Analysis ควำมเป็นจริง
รำคำเป็นผลรวมที่สะท้อนให้ทรำบถึงข่ำวสำรในด้ำน
ต่ำง ๆ ทั้งหมดแล้ว
เหตุผลมักจะตำมมำหลังจำกกำรเกิดขึ้นของรำคำ
รำคำจะเคลื่อนไหวอย่ำงมีแนวโน้ม และจะคงอยู่ใน
แนวโน้มนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง จนกว่ำจะมี
กำรเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
รำคำหุ้นจะสะท้อนผลประกอบกำรของบริษัทจด
ทะเบียนในแต่ละไตรมำส
พฤติกรรมกำรลงทุนของนักลงทุน จะยังคงมี
ลักษณะที่คล้ำยคลึงกับพฤติกรรมกำรลงทุนในอดีต
Economics cycle - Bubble
For Internal Discussion Only
ว่ำด้วยเรื่อง Price
6
For Internal Discussion Only
แนวโน้ม (Trend)
• ตัวกำหนดแนวโน้มหุ้น คือ ธุรกิจและแนวโน้มอุตสำหกรรม
• เพรำะหำกพิจำรณำแต่แนวโน้มรำคำ รำคำมีลักษณะซิกแซก
เป็นแนวโน้ม ซึ่งไม่สำมำรถดูแต่แนวโน้มรำคำได้
7
For Internal Discussion Only
ว่ำด้วยเรื่อง Volume
Volume คือ ปริมำณกำรซื้ อ
ขำยของหุ้น โดย
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำคำ
กับปริมำณกำรซื้ อขำย
8
For Internal Discussion Only
ควำมสัมพันธ์เชิงบวก
1. เมื่อรำคำปรับตัวสูงขึ้นจำก
ช่วงเวลำก่อน และปริมำณ
กำรซื้ อขำยปรับตัวสูงขึ้ น จะ
เป็นกำรสนับสนุนกำรขึ้ น
ของรำคำ
2. เมื่อรำคำที่พุ่งสูงขึ้น ต่อมำมี
กำรปรับตัวลง หำกปริมำณ
กำรซื้ อขำยปรับตัวลดลง
ด้วย จะเป็นกำรแสดงถึง
กำรลดลงชั่วครำวของรำคำ
ก่อนที่จะมีกำรปรับตัวสูงขึ้ น
ของรำคำอีกครั้งหนึ่ง
9
For Internal Discussion Only
ควำมสัมพันธ์เชิงบวก
3. กำรขำยอย่ำงตื่นตระหนก
(Panic Selling) เกิดขึ้นจำก
รำคำที่มีกำรลดลงมำเป็นระยะ
เวลำนำน และต่อมำรำคำตกดิ่ง
ลงในขณะที่ Volume กลับเพิ่ม
มำกขึ้น ถือเป็นช่วงวิกฤติกำร
ขำย (Selling Climax ซึ่งมักจะ
เป็นจุดต่ำสุดของตลำดหรือหุ้น
เพรำะบ่อยครั้งที่วิกฤติกำรขำย
(Selling Climax) จะเป็นจุดจบ
ของ Bear Market
10
For Internal Discussion Only
ควำมสัมพันธ์เชิงลบ
1. เมื่อรำคำปรับตัวสูงขึ้นจำก
ช่วงเวลำก่อน แต่ปริมำณ
กำรซื้ อขำยกลับลดลง จะ
เป็นกำรค้ำนกำรขึ้นของ
รำคำ
11
For Internal Discussion Only
ควำมสัมพันธ์เชิงลบ
2. เมื่อรำคำที่ลดลง ต่อมำมี
กำรปรับตัวขึ้น แต่หำก
ปริมำณกำรซื้ อขำยลดลง จะ
เป็นกำรค้ำนกำรขึ้นรำคำใน
ขณะนั้น
12
For Internal Discussion Only
ควำมสัมพันธ์เชิงลบ
3. เมื่อรำคำวิ่งขึ้ นกลับไปถึงจุด
สูงเก่ำ แต่ Volume ไม่มำก
เท่ำกับ Volume ของจุดสูงเก่ำ
จะเป็นกำรค้ำนกำรขึ้ นของรำคำ
และอำจนำไปสู่กำรปรับตัวลง
ของรำคำในช่วงต่อไป
13
For Internal Discussion Only
ควำมสัมพันธ์เชิงลบ
4. เมื่อรำคำกับ Volume ขึ้ นไป
ด้วยกันช้ำ ๆ จนถึงระดับ
หนึ่งแล้ว รำคำวิ่งขึ้นอย่ำง
รวดเร็วโดย Volume ได้สูง
มำกขึ้นผิดปกติ และถ้ำหลัง
จำกนั้นรำคำเริ่มลดต่ำลง
จะถือว่ำ ณ จุดนั้นเป็นกำร
เปลี่ยนแนวโน้มจำกขึ้นเป็ น
ลง
14
For Internal Discussion Only
ควำมสัมพันธ์เชิงลบ
5. ถ้ำรำคำสูงขึ้ นมำเป็นระยะ
เวลำนำน และเมื่อมำถึงจุดที่
รำคำขยับขึ้ นเล็กน้อย แต่
Volume กลับยังคงสูงมำก จะ
เป็นสัญญำณเตือนว่ำมีกำรขำย
ระบำยหุ้นออกในลักษณะของ
กำรโยนหุ้น (มีกำรซื้ อขำยกัน
ระหว่ำงกลุ่มเพื่อไม่ให้รำคำตก)
ซึ่งอำจนำไปสู่กำรปรับตัวลง
ของรำคำในช่วงต่อไป
15
For Internal Discussion Only
Price and Time
• การลงทุนไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามล้วนมีระยะเวลามา
เกี่ยวข้อง เมื่อได้ผลตอบแทนตามระยะที่ได้ วางแผน ไว้
ทาเพียงอย่างเดียวคือ “ทากาไร”
For Internal Discussion Only
ลงทุนเพียง 4 เดือนให้ผลตอบแทน 100%
เท่ากับ 300% ต่อปี
17
For Internal Discussion Only
ควำมน่ำเชื่อถือของแนวรับแนวต้ำน
1. ปริมำณกำรซื้ อขำยในบริเวณนั้น ยิ่งกำรซื้ อขำยมำกเป็นกำรยืนยัน
ควำมแข็งแกร่งของจุดแนวรับแนวต้ำนนั้น
2. ระยะเวลำ คือ ถ้ำระดับกำรซื้ อขำยในแต่ละช่วงกินเวลำนำนหลำยๆ
วัน หรือ หลำยๆสัปดำห์ ก็ยิ่งเป็นกำรยืนยันควำมเหนียวแน่นของ
แนวรับและแนวต้ำนในช่วงเวลำนั้นๆ
3. ระยะห่ำง คือ ถ้ำระยะห่ำงของแนวรับและแนวต้ำนนั้น ห่ำงจำกจำก
รำคำปัจจุบันมำกเท่ำไร ควำมน่ำเชื่อถือของแนวรับและแนวต้ำนนั้น
ก็จะลดน้อยลงไปมำกเท่ำนั้น
18
For Internal Discussion Only
19
ควำมน่ำเชื่อถือของแนวรับแนวต้ำน
For Internal Discussion Only
Trend is your friends.
• 1. จงระวังกำรตัดสินใจของคุณ จำกข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นที่กล่ำวขำนและเข้ำถึงกันได้ทั่วไปจำกมวลชน
เพรำะถึงแม้มันจะถูกต้อง มันจะทำให้กำรเคลื่อนตัวของรำคำไปได้ไม่ไกล และช้ำลง
• 2. ในช่วงเวลำที่ตลำดเงียบเหงำนั้น จงคอยเตรียมพร้อมที่จะเกำะไปกับแนวโน้มที่มำพร้อมกับโวลุ่ม
หรือปริมำณกำรซื้ อขำยที่มำกขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด
• 3. จำกัดกำรขำดทุน และ ปล่อยให้หุ้นวิ่งไปเพื่อทำกำไรก้อนโต ไม่ต้องไปคิดถึงสิ่งอื่นนอกจำกนี้
• 4. เมื่อตลำดกำลังผันผวน อย่ำเชื่อมั่นและทุ่มเทในสิ่งใดเกินไป แนวโน้มที่ชัดเจนนั้น จะเกิดขึ้นบ่อย
พอที่จะทำให้ชีวิตเรำได้ตื่นเต้น และจงทุ่มเทลงไปเมื่อมันได้เกิดขึ้น กำรกระทำอย่ำงนี้ จะทำให้เรำ
สำมำรถลดกำรขำดทุนจำก Whipsaw หรือ Error ของตลำดที่เกิดขึ้ นได้อย่ำงมำกมำย
• 5. ระวังในกำรเข้ำซื้ อขำย อย่าด่วนเข้าซื้อเมื่อแนวโน้มได้เกิดขึ้นมาเกิน 3 วันจงรอ กำรกลับตัวลงมำ
• 6. กำรใช้ Stop loss หรือกำรคุมต้นทุนอย่ำงรอบคอบเป็นสิ่งที่มีผลต่อกำรเล่นหุ้นให้ได้กำไร และจุด
Stop loss นั้นสำมำรถนำมำใช้เพื่อกำรปกป้ องกำไรของคุณได้เช่นกัน ต้องรู้จักกำรจำกัดกำรขำดทุน
และเข้ำซื้ อ-ขำยจำกรูปแบบpattern ที่มีควำมน่ำเชื่อถือและแม่นยำต่ำงๆของรำคำหุ้น เช่น รูปแบบ
สำมเหลี่ยม Stop หรือจุดตัดขำดทุนจะมีค่ำ และเชื่อถือได้มำกขึ้นหำกใช้ร่วมกับ รูปแบบกำรวิเครำะห์
หุ้นทำงเทคนิคที่มีควำมแม่นยำและน่ำเชื่อถือ
For Internal Discussion Only
Trend is your friends.
• 7. ในเวลำที่กำรเคลื่อนไหวของตลำดหุ้นนั้น เคลื่อนขึ้น หรือลง ในระยะพอพอๆกัน
เรำควรทุ่มเงินลงในตลำดขำขึ้นเนื่องด้วยเหตุผลทำง สัดส่วน Percent ของกำไร เช่น
หุ้นลงจำก 50 ลงมำถึง 25 จะเท่ำกับ 50% แต่หำกหุ้นขึ้นจำก 25 ไป 50 จะเท่ำกับ
100% ( และอย่ำลืมว่ำหุ้นลงไปได้จนถึง 0 แต่ขึ้นได้ไม่จำกัด )
• 8. ในกำรเข้ำซื้อ กำรตั้งรำคำรอ นั้นยอมรับได้ แต่เมื่อถึงเวลาขาย ต้องขายทันที
• 9. ซื้ อหุ้นที่แข็งแกร่ง ทั้ง รำคำ, แนวโน้มของหุ้น และปัจจัยพื้นฐำน และ ต้องขำยหุ้น
เน่ำๆอ่อนแอ ทิ้งไปซะ
• 10. กำรเคลื่อนของตลำดที่เคลื่อนไปด้วยแรงดันของหุ้น Big Cap ทั้งหลำยจะน่ำสนใจ
กว่ำ กำรปรับตัวขึ้นโดยหุ้นขนำดเล็ก
• 11. การศึกษาปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัว และความแข็งแกร่งของบริษัทนั้นๆเป็น
เรื่องสาคัญอย่างมากเช่นเดียวกับการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค

More Related Content

Viewers also liked

Rivera erik pcp_visual_resume
Rivera erik pcp_visual_resumeRivera erik pcp_visual_resume
Rivera erik pcp_visual_resumeragoczy
 
3 elder mediation - ifa
3 elder mediation - ifa3 elder mediation - ifa
3 elder mediation - ifaifa2012_2
 
3 keatinge-ifa prague 5 2012 - copni presentation
3 keatinge-ifa prague 5 2012 - copni presentation3 keatinge-ifa prague 5 2012 - copni presentation
3 keatinge-ifa prague 5 2012 - copni presentationifa2012_2
 
4 lowenstein prague with mary mc call may 2012
4 lowenstein prague with mary mc call may 20124 lowenstein prague with mary mc call may 2012
4 lowenstein prague with mary mc call may 2012ifa2012_2
 
Angie natalia reyes dueñas2
Angie natalia reyes dueñas2Angie natalia reyes dueñas2
Angie natalia reyes dueñas2klaumilenitha
 
CAMILA PROAÑOS REDVOLUCION HISTORIA 1
CAMILA PROAÑOS REDVOLUCION HISTORIA 1CAMILA PROAÑOS REDVOLUCION HISTORIA 1
CAMILA PROAÑOS REDVOLUCION HISTORIA 1klaumilenitha
 
Yurany torres redvolucion 1
Yurany torres redvolucion 1Yurany torres redvolucion 1
Yurany torres redvolucion 1klaumilenitha
 
AR VR Webinar
AR VR WebinarAR VR Webinar
AR VR WebinarSomo
 
Ds presentation ed300
Ds presentation ed300Ds presentation ed300
Ds presentation ed300mlbronson
 
INTEGRATE Chicago - J. Bryan Bennett
INTEGRATE Chicago - J. Bryan BennettINTEGRATE Chicago - J. Bryan Bennett
INTEGRATE Chicago - J. Bryan BennettIMCWVU
 
INTEGRATE Chicago - Hugo Pérez
INTEGRATE Chicago - Hugo PérezINTEGRATE Chicago - Hugo Pérez
INTEGRATE Chicago - Hugo PérezIMCWVU
 
Planning lesson based on q´s
Planning lesson based on q´sPlanning lesson based on q´s
Planning lesson based on q´sdiego-819
 

Viewers also liked (20)

Rivera erik pcp_visual_resume
Rivera erik pcp_visual_resumeRivera erik pcp_visual_resume
Rivera erik pcp_visual_resume
 
3 elder mediation - ifa
3 elder mediation - ifa3 elder mediation - ifa
3 elder mediation - ifa
 
3 keatinge-ifa prague 5 2012 - copni presentation
3 keatinge-ifa prague 5 2012 - copni presentation3 keatinge-ifa prague 5 2012 - copni presentation
3 keatinge-ifa prague 5 2012 - copni presentation
 
Zimmerman
ZimmermanZimmerman
Zimmerman
 
4 lowenstein prague with mary mc call may 2012
4 lowenstein prague with mary mc call may 20124 lowenstein prague with mary mc call may 2012
4 lowenstein prague with mary mc call may 2012
 
Angie natalia reyes dueñas2
Angie natalia reyes dueñas2Angie natalia reyes dueñas2
Angie natalia reyes dueñas2
 
Kimia rakter
Kimia rakterKimia rakter
Kimia rakter
 
CAMILA PROAÑOS REDVOLUCION HISTORIA 1
CAMILA PROAÑOS REDVOLUCION HISTORIA 1CAMILA PROAÑOS REDVOLUCION HISTORIA 1
CAMILA PROAÑOS REDVOLUCION HISTORIA 1
 
Karen viviana frias
Karen viviana friasKaren viviana frias
Karen viviana frias
 
Yurany torres redvolucion 1
Yurany torres redvolucion 1Yurany torres redvolucion 1
Yurany torres redvolucion 1
 
AR VR Webinar
AR VR WebinarAR VR Webinar
AR VR Webinar
 
Ds presentation ed300
Ds presentation ed300Ds presentation ed300
Ds presentation ed300
 
INTEGRATE Chicago - J. Bryan Bennett
INTEGRATE Chicago - J. Bryan BennettINTEGRATE Chicago - J. Bryan Bennett
INTEGRATE Chicago - J. Bryan Bennett
 
Literary Criticism
Literary CriticismLiterary Criticism
Literary Criticism
 
INTEGRATE Chicago - Hugo Pérez
INTEGRATE Chicago - Hugo PérezINTEGRATE Chicago - Hugo Pérez
INTEGRATE Chicago - Hugo Pérez
 
Leidy soler 1
Leidy soler 1Leidy soler 1
Leidy soler 1
 
Neyder martinez
Neyder martinezNeyder martinez
Neyder martinez
 
Planning lesson based on q´s
Planning lesson based on q´sPlanning lesson based on q´s
Planning lesson based on q´s
 
Inglés antiguo
Inglés antiguoInglés antiguo
Inglés antiguo
 
Yessicagonzalez
YessicagonzalezYessicagonzalez
Yessicagonzalez
 

More from Bhundit Vongumpaiprasert

The wisdom of finance 3rd - Moving average
The wisdom of finance 3rd - Moving averageThe wisdom of finance 3rd - Moving average
The wisdom of finance 3rd - Moving averageBhundit Vongumpaiprasert
 
ให้ความเข้าใจต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ 20150821
ให้ความเข้าใจต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ 20150821ให้ความเข้าใจต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ 20150821
ให้ความเข้าใจต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ 20150821Bhundit Vongumpaiprasert
 
The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่Bhundit Vongumpaiprasert
 
การบริหารจัดการสำหรับนักเก็งกำไร
การบริหารจัดการสำหรับนักเก็งกำไรการบริหารจัดการสำหรับนักเก็งกำไร
การบริหารจัดการสำหรับนักเก็งกำไรBhundit Vongumpaiprasert
 

More from Bhundit Vongumpaiprasert (6)

20151219
2015121920151219
20151219
 
The wisdom of finance 3rd - Moving average
The wisdom of finance 3rd - Moving averageThe wisdom of finance 3rd - Moving average
The wisdom of finance 3rd - Moving average
 
ให้ความเข้าใจต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ 20150821
ให้ความเข้าใจต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ 20150821ให้ความเข้าใจต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ 20150821
ให้ความเข้าใจต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ 20150821
 
The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
 
เก็งกำไร
เก็งกำไรเก็งกำไร
เก็งกำไร
 
การบริหารจัดการสำหรับนักเก็งกำไร
การบริหารจัดการสำหรับนักเก็งกำไรการบริหารจัดการสำหรับนักเก็งกำไร
การบริหารจัดการสำหรับนักเก็งกำไร
 

Technical part1

 • 1. For Internal Discussion Only Technical analysis
 • 2. For Internal Discussion Only •ตลาดหุ้นเป็นเกม ถ้านักลงทุนเข้าใจกฎกติกาของ เกม เวลาเล่นเกมก็จะสนุกไปกับเกม ส่วนที่เป็น การลงทุนนั้นมีจริง แต่เกมนั้นสมจริงมากกว่า •Technical เป็น วิธีการที่จะนานักลงทุนไปสู่ เป้ าหมายของการลงทุน ซึ่งต้องมีแนวคิดการ ลงทุนที่ถูกต้อง แต่คนส่วนใหญ่ เน้นไปที่ วิธีการ แต่ไม่ได้เน้นที่แนวคิด
 • 3. For Internal Discussion Only คำเตือน • เพรำะ technical สะดวกกว่ำกำรศึกษำเรื่องปัจจัยพื้นฐำนโดยลืมไปว่ำ แนวโน้ม ของธุรกิจจะสะท้อนลงไปในเส้นกรำฟ ดังนั้นอย่ำใช้ technical แบบหน้ำมืดตำ มัว • เพรำะคนเชื่อว่ำ technical หำจุดต่ำสุดและสูงสุดของรำคำได้ • คนใช้ technical เพรำะ อยำกซื้ อขำยได้ ทุกจังหวะของแนวโน้ม • คนชอบไปเรียน technical ที่ยำกๆ โดยลืมนึกถึง basic ของกำรวิเครำะห์ทำง เทคนิคก็คือ price และ volume • ในทีวี ไม่มีนักวิเครำะห์คนไหนเลย เวลำนำเสนอกรำฟแล้วจะใส่ volume เห็น แต่ใส่ indicator ทั้งๆที่ volume เป็นเรื่องที่จับต้องได้ 3
 • 4. For Internal Discussion Only ข้อควรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ทำงเทคนิค • กำรวิเครำะห์ทำงเทคนิคแม้ว่ำจะช่วยลดระยะเวลำของกำรวิเครำะห์ โดนพิจำรณำที่ ผลกระทบ แต่กำรวิเครำะห์อำจยังไม่ลึกเพียงพอ เพรำะพิจำรณำเน้นไปที่ผลกระทบทำง จิตวิทยำของกำรซื้ อขำย วิธีกำรที่เหมำะสมควรอำศัยกำรวิเครำะห์ปัจจัยพื้นฐำนซึ่งเน้นกำร วิเครำะห์ถึงสำเหตุของมำยืนยันด้วย • เครื่องมือกำรวิเครำะห์ทำงเทคนิค แม้ว่ำช่วยให้เรำหำสัญญำณซื้ อขำยหลักทรัพย์ได้ แต่ต้อง ระวังเมื่อตลำดมีกำรเคลื่อนไหวไร้ทิศทำง เพรำะกำรเข้ำออกจำกตลำดโดยอำศัยสัญญำณ ภำยใต้กำรเคลื่อนไหวไร้ทิศทำงไม่มีประโยชน์ในกำรทำกำไรและทำให้เสียค่ำธรรมเนียมใน กำรซื้ อขำยเพิ่มขึ้ นอีกด้วย • เครื่องมือทำงเทคนิคแนะนำว่ำเมื่อใดที่ควรเข้ำหรือออกจำกตลำด หรือช่วงใดที่แนวโน้มมี กำรเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะยืนยันว่ำสำมำรถซื้ อที่รำคำต่ำสุด และขำยได้ที่ รำคำสูงสุด หรือทำกำไรได้สูงสุด และสัญญำณของกำรวิเครำะห์ทำงเทคนิคก็ไม่จำเป็นว่ำ ต้องถูกเสมอไป เพรำะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรซื้ อขำยในโลกแห่งควำมเป็นจริงมีมำกมำย และผลทำงจิตวิทยำก็เป็นสิ่งที่ทำนำยได้ยำก
 • 5. For Internal Discussion Only Technical analysis • เป็นกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ที่ศึกษำพฤติกรรมหรือรูปแบบของ รำคำ(price) ปริมำณกำรซื้ อขำย(volume)ของหลักทรัพย์ย้อนหลัง เพื่อคำดกำรณ์แนวโน้มของรำคำในอนำคต • โดยเหตุผลเบื้องต้นที่จะทำให้กำรวิเครำะห์ปัจจัยทำงเทคนิคมีควำมน่ำเชื่อถือนั้น ประกอบไปด้วยสมมุติฐำน 3 ประกำร ดังนี้ Technical Analysis ควำมเป็นจริง รำคำเป็นผลรวมที่สะท้อนให้ทรำบถึงข่ำวสำรในด้ำน ต่ำง ๆ ทั้งหมดแล้ว เหตุผลมักจะตำมมำหลังจำกกำรเกิดขึ้นของรำคำ รำคำจะเคลื่อนไหวอย่ำงมีแนวโน้ม และจะคงอยู่ใน แนวโน้มนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง จนกว่ำจะมี กำรเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม รำคำหุ้นจะสะท้อนผลประกอบกำรของบริษัทจด ทะเบียนในแต่ละไตรมำส พฤติกรรมกำรลงทุนของนักลงทุน จะยังคงมี ลักษณะที่คล้ำยคลึงกับพฤติกรรมกำรลงทุนในอดีต Economics cycle - Bubble
 • 6. For Internal Discussion Only ว่ำด้วยเรื่อง Price 6
 • 7. For Internal Discussion Only แนวโน้ม (Trend) • ตัวกำหนดแนวโน้มหุ้น คือ ธุรกิจและแนวโน้มอุตสำหกรรม • เพรำะหำกพิจำรณำแต่แนวโน้มรำคำ รำคำมีลักษณะซิกแซก เป็นแนวโน้ม ซึ่งไม่สำมำรถดูแต่แนวโน้มรำคำได้ 7
 • 8. For Internal Discussion Only ว่ำด้วยเรื่อง Volume Volume คือ ปริมำณกำรซื้ อ ขำยของหุ้น โดย ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำคำ กับปริมำณกำรซื้ อขำย 8
 • 9. For Internal Discussion Only ควำมสัมพันธ์เชิงบวก 1. เมื่อรำคำปรับตัวสูงขึ้นจำก ช่วงเวลำก่อน และปริมำณ กำรซื้ อขำยปรับตัวสูงขึ้ น จะ เป็นกำรสนับสนุนกำรขึ้ น ของรำคำ 2. เมื่อรำคำที่พุ่งสูงขึ้น ต่อมำมี กำรปรับตัวลง หำกปริมำณ กำรซื้ อขำยปรับตัวลดลง ด้วย จะเป็นกำรแสดงถึง กำรลดลงชั่วครำวของรำคำ ก่อนที่จะมีกำรปรับตัวสูงขึ้ น ของรำคำอีกครั้งหนึ่ง 9
 • 10. For Internal Discussion Only ควำมสัมพันธ์เชิงบวก 3. กำรขำยอย่ำงตื่นตระหนก (Panic Selling) เกิดขึ้นจำก รำคำที่มีกำรลดลงมำเป็นระยะ เวลำนำน และต่อมำรำคำตกดิ่ง ลงในขณะที่ Volume กลับเพิ่ม มำกขึ้น ถือเป็นช่วงวิกฤติกำร ขำย (Selling Climax ซึ่งมักจะ เป็นจุดต่ำสุดของตลำดหรือหุ้น เพรำะบ่อยครั้งที่วิกฤติกำรขำย (Selling Climax) จะเป็นจุดจบ ของ Bear Market 10
 • 11. For Internal Discussion Only ควำมสัมพันธ์เชิงลบ 1. เมื่อรำคำปรับตัวสูงขึ้นจำก ช่วงเวลำก่อน แต่ปริมำณ กำรซื้ อขำยกลับลดลง จะ เป็นกำรค้ำนกำรขึ้นของ รำคำ 11
 • 12. For Internal Discussion Only ควำมสัมพันธ์เชิงลบ 2. เมื่อรำคำที่ลดลง ต่อมำมี กำรปรับตัวขึ้น แต่หำก ปริมำณกำรซื้ อขำยลดลง จะ เป็นกำรค้ำนกำรขึ้นรำคำใน ขณะนั้น 12
 • 13. For Internal Discussion Only ควำมสัมพันธ์เชิงลบ 3. เมื่อรำคำวิ่งขึ้ นกลับไปถึงจุด สูงเก่ำ แต่ Volume ไม่มำก เท่ำกับ Volume ของจุดสูงเก่ำ จะเป็นกำรค้ำนกำรขึ้ นของรำคำ และอำจนำไปสู่กำรปรับตัวลง ของรำคำในช่วงต่อไป 13
 • 14. For Internal Discussion Only ควำมสัมพันธ์เชิงลบ 4. เมื่อรำคำกับ Volume ขึ้ นไป ด้วยกันช้ำ ๆ จนถึงระดับ หนึ่งแล้ว รำคำวิ่งขึ้นอย่ำง รวดเร็วโดย Volume ได้สูง มำกขึ้นผิดปกติ และถ้ำหลัง จำกนั้นรำคำเริ่มลดต่ำลง จะถือว่ำ ณ จุดนั้นเป็นกำร เปลี่ยนแนวโน้มจำกขึ้นเป็ น ลง 14
 • 15. For Internal Discussion Only ควำมสัมพันธ์เชิงลบ 5. ถ้ำรำคำสูงขึ้ นมำเป็นระยะ เวลำนำน และเมื่อมำถึงจุดที่ รำคำขยับขึ้ นเล็กน้อย แต่ Volume กลับยังคงสูงมำก จะ เป็นสัญญำณเตือนว่ำมีกำรขำย ระบำยหุ้นออกในลักษณะของ กำรโยนหุ้น (มีกำรซื้ อขำยกัน ระหว่ำงกลุ่มเพื่อไม่ให้รำคำตก) ซึ่งอำจนำไปสู่กำรปรับตัวลง ของรำคำในช่วงต่อไป 15
 • 16. For Internal Discussion Only Price and Time • การลงทุนไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามล้วนมีระยะเวลามา เกี่ยวข้อง เมื่อได้ผลตอบแทนตามระยะที่ได้ วางแผน ไว้ ทาเพียงอย่างเดียวคือ “ทากาไร”
 • 17. For Internal Discussion Only ลงทุนเพียง 4 เดือนให้ผลตอบแทน 100% เท่ากับ 300% ต่อปี 17
 • 18. For Internal Discussion Only ควำมน่ำเชื่อถือของแนวรับแนวต้ำน 1. ปริมำณกำรซื้ อขำยในบริเวณนั้น ยิ่งกำรซื้ อขำยมำกเป็นกำรยืนยัน ควำมแข็งแกร่งของจุดแนวรับแนวต้ำนนั้น 2. ระยะเวลำ คือ ถ้ำระดับกำรซื้ อขำยในแต่ละช่วงกินเวลำนำนหลำยๆ วัน หรือ หลำยๆสัปดำห์ ก็ยิ่งเป็นกำรยืนยันควำมเหนียวแน่นของ แนวรับและแนวต้ำนในช่วงเวลำนั้นๆ 3. ระยะห่ำง คือ ถ้ำระยะห่ำงของแนวรับและแนวต้ำนนั้น ห่ำงจำกจำก รำคำปัจจุบันมำกเท่ำไร ควำมน่ำเชื่อถือของแนวรับและแนวต้ำนนั้น ก็จะลดน้อยลงไปมำกเท่ำนั้น 18
 • 19. For Internal Discussion Only 19 ควำมน่ำเชื่อถือของแนวรับแนวต้ำน
 • 20. For Internal Discussion Only Trend is your friends. • 1. จงระวังกำรตัดสินใจของคุณ จำกข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นที่กล่ำวขำนและเข้ำถึงกันได้ทั่วไปจำกมวลชน เพรำะถึงแม้มันจะถูกต้อง มันจะทำให้กำรเคลื่อนตัวของรำคำไปได้ไม่ไกล และช้ำลง • 2. ในช่วงเวลำที่ตลำดเงียบเหงำนั้น จงคอยเตรียมพร้อมที่จะเกำะไปกับแนวโน้มที่มำพร้อมกับโวลุ่ม หรือปริมำณกำรซื้ อขำยที่มำกขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด • 3. จำกัดกำรขำดทุน และ ปล่อยให้หุ้นวิ่งไปเพื่อทำกำไรก้อนโต ไม่ต้องไปคิดถึงสิ่งอื่นนอกจำกนี้ • 4. เมื่อตลำดกำลังผันผวน อย่ำเชื่อมั่นและทุ่มเทในสิ่งใดเกินไป แนวโน้มที่ชัดเจนนั้น จะเกิดขึ้นบ่อย พอที่จะทำให้ชีวิตเรำได้ตื่นเต้น และจงทุ่มเทลงไปเมื่อมันได้เกิดขึ้น กำรกระทำอย่ำงนี้ จะทำให้เรำ สำมำรถลดกำรขำดทุนจำก Whipsaw หรือ Error ของตลำดที่เกิดขึ้ นได้อย่ำงมำกมำย • 5. ระวังในกำรเข้ำซื้ อขำย อย่าด่วนเข้าซื้อเมื่อแนวโน้มได้เกิดขึ้นมาเกิน 3 วันจงรอ กำรกลับตัวลงมำ • 6. กำรใช้ Stop loss หรือกำรคุมต้นทุนอย่ำงรอบคอบเป็นสิ่งที่มีผลต่อกำรเล่นหุ้นให้ได้กำไร และจุด Stop loss นั้นสำมำรถนำมำใช้เพื่อกำรปกป้ องกำไรของคุณได้เช่นกัน ต้องรู้จักกำรจำกัดกำรขำดทุน และเข้ำซื้ อ-ขำยจำกรูปแบบpattern ที่มีควำมน่ำเชื่อถือและแม่นยำต่ำงๆของรำคำหุ้น เช่น รูปแบบ สำมเหลี่ยม Stop หรือจุดตัดขำดทุนจะมีค่ำ และเชื่อถือได้มำกขึ้นหำกใช้ร่วมกับ รูปแบบกำรวิเครำะห์ หุ้นทำงเทคนิคที่มีควำมแม่นยำและน่ำเชื่อถือ
 • 21. For Internal Discussion Only Trend is your friends. • 7. ในเวลำที่กำรเคลื่อนไหวของตลำดหุ้นนั้น เคลื่อนขึ้น หรือลง ในระยะพอพอๆกัน เรำควรทุ่มเงินลงในตลำดขำขึ้นเนื่องด้วยเหตุผลทำง สัดส่วน Percent ของกำไร เช่น หุ้นลงจำก 50 ลงมำถึง 25 จะเท่ำกับ 50% แต่หำกหุ้นขึ้นจำก 25 ไป 50 จะเท่ำกับ 100% ( และอย่ำลืมว่ำหุ้นลงไปได้จนถึง 0 แต่ขึ้นได้ไม่จำกัด ) • 8. ในกำรเข้ำซื้อ กำรตั้งรำคำรอ นั้นยอมรับได้ แต่เมื่อถึงเวลาขาย ต้องขายทันที • 9. ซื้ อหุ้นที่แข็งแกร่ง ทั้ง รำคำ, แนวโน้มของหุ้น และปัจจัยพื้นฐำน และ ต้องขำยหุ้น เน่ำๆอ่อนแอ ทิ้งไปซะ • 10. กำรเคลื่อนของตลำดที่เคลื่อนไปด้วยแรงดันของหุ้น Big Cap ทั้งหลำยจะน่ำสนใจ กว่ำ กำรปรับตัวขึ้นโดยหุ้นขนำดเล็ก • 11. การศึกษาปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัว และความแข็งแกร่งของบริษัทนั้นๆเป็น เรื่องสาคัญอย่างมากเช่นเดียวกับการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค