Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Technical 20150228

https://youtu.be/AmkxiEmUZ1U - ราคามาก่อนเหตุผล
https://youtu.be/ZewVZ_PE4Q8 - การลงทุน(1)
https://youtu.be/sPo1IFCSOnU - การเก็งกำไร(1)
https://youtu.be/pIJKK1FXd6M - กำไรต่อหุ้น
https://youtu.be/fxlKCcqOsHQ - กำไรต่อหุ้น(2)
https://youtu.be/jiDhaIA6YiI - BUFFETvsSOROS(1)
https://youtu.be/45LaRjYsol4 - BUFFETvsSOROS(2)
https://youtu.be/tJA5O0kbLCo - Random Walk
https://youtu.be/jFQdP4S539U - Mirages of Market(2)
https://youtu.be/xzD3Nr59FmE - Mirages of Market(3)
https://youtu.be/sENwr0lOVqw - อารมณ์และเหตุผล
https://youtu.be/2tmwgTB9vR8 - POKERvsเก็งกำไร
https://youtu.be/zb4Brc-imYw - จิตวิทยาการลงทุน
https://youtu.be/JtUqIehuDjc - Technical Analysis
https://youtu.be/C1Bv-yJ3yCs - Technical Analysis(2)
https://youtu.be/yBdyMt828tM - Technical Analysis(3)
https://youtu.be/0KULJG5bsYE - Technical Analysis(3) - MACD
https://youtu.be/uNGvcGRyJ58 - Technical Analysis(3) - เส้นค่าเฉลี่ย
https://youtu.be/4hdRLrE9m_8 - บาป 7 ประการ

 • Be the first to comment

Technical 20150228

 1. 1. Technical Analysis part 1 นคร คลศรีชัย ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด Sripatum investment Center For Your investment
 2. 2. AiRA สาขาศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน ม.ศรีปทุม • LINE ID : bhundit • YOUTUBE channel : SICAIRA • Facebook : SICAIRA • 02-940-1137 Sripatum investment Center For Your investment
 3. 3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค • เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่าง ราคา กับ ปริมาณ การซื้อขาย เพื่อคาดการณ์ทิศทางของราคาหุ้นในระยะอัน ใกล้ • พื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิค • ราคาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ซึมซับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นใน ตลาดไปหมดแล้ว • แนวโน้มของราคานั้นเกิดขึ้นเพียงระยะเวลาหนึ่ง ไม่ได้เกิดขึ้น ตลอดไป • พฤติกรรมของราคามักจะเกิดขึ้นซ้ารอยเสมอ Sripatum investment Center For Your investment
 4. 4. จุดเด่นและข้อจากัด • จุดเด่น • สามารถนาไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องสนใจเรื่องข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางธุรกิจ เพราะเชื่อว่าราคาหุ้น ซึมซับเรื่องเหล่านั้นไปหมดแล้ว • สามารถหยุดขาดทุนหรือเลือกที่จะขาย ทากาไรได้ จากกราฟ • มีความยืดหยุ่นในการใช้สูง ย่น ระยะเวลาในการศึกษาในหุ้นแต่ละตัว และทาให้วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะ ลงทุนได้มากขึ้น • สามารถมองเห็นพฤติกรรมของหุ้น ที่ จะขึ้นลงได้ก่อนที่การวิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐานจะค้นหาสาเหตุที่แท้จริง พบ • สามารถ เก็งกาไร และเลือกลงทุนใน ระยะสั้น หรือระยะยาวได้ • ข้อจากัด • ไม่สามารถใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค กับ หุ้นที่ไม่มีสภาพคล่องในการซื้อขาย เพื่อไม่สามารถวิเคราะห์ทิศทางได้ • การวิเคราะห์ทางเทคนิค เน้นไปที่ ผลกระทบของราคาเป็ นหลัก จึงยังไม่ ไม่อาจวิเคราะห์ได้ลึกเพียงพอ จึงควร ใช้การวิเคราะห์ด้านอื่นๆสนับสนุน • ควรใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่าง ระมัดระวัง เมื่อตลาดเคลื่อนไหวออก ด้านข้าง เพราะทาให้เข้าออกตลาด บ่อยเกินไป • เครื่องมือทางเทคนิค ไม่ได้บอกว่า สามารถซื้อที่ราคาต่าสุดและขายได้ที่ ราคาสูงสุด Sripatum investment Center For Your investment
 5. 5. แนวโน้ม Sripatum investment Center For Your investment แนวโน้มขึ้น ออกด้านข้าง แนวโน้มขึ้น แนวโน้มลง TIP : แนวโน้มดารงอยู่ระยะเวลาหนึ่ง
 6. 6. เส้นแนวโน้ม • วิธีลาก Trend line มี"กฏเหล็ก" 3 ข้อดังนี้ 1. ลากผ่านจุดต่าสุด หรือ สูงสุด อย่างน้อย 2 จุด 2. จุดที่ 3 ,4 … เป็ นการ “ยืนยัน” แนวโน้ม 3. เริ่มต้นลากจาก “จุดต่าสุดหรือสูงสุด ครั้ง สุดท้ายก่อนเปลี่ยนแนวโน้ม” Sripatum investment Center For Your investment
 7. 7. Sripatum investment Center For Your investment TIP : การลากแนวโน้ม ต้องให้เวลาหุ้นสร้างรูปแบบราคามาระยะเวลาหนึ่ง ก่อนจึงทดลองลากเส้นแนวโน้มเพื่อหาทิศทางราคาต่อไป
 8. 8. รูปแบบของราคา • รูปแบบการก่อตัวของราคาในอดีตจนเป็ น รูปแบบต่างๆ สามารถบ่งบอกแนวโน้มใน อนาคต ประกอบด้วย • Reversal day • Reversal pattern • Continuation pattern Sripatum investment Center For Your investment
 9. 9. Sripatum investment Center For Your investment
 10. 10. Top Reversal Day • ก่อนหน้าเป็ นแนวโน้มขาขึ้นที่ แข็งแกร่งมาก่อน • Bar chart ราคาเปิ ดเหนือราคาปิ ด เมื่อวันก่อนหน้ามาก • Bar chart มีราคาปิ ดใกล้หรือต่ากว่า ราคาปิ ดเมื่อวันก่อนหน้า • มีช่วงการซื้อขายที่กว้างมากเมื่อ เปรียบเทียบกับวันก่อนหน้า • มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะ ตามมาด้วยการเปลี่ยนแนวโน้มที่ รุนแรงหรือการปรับฐานย่อย Sripatum investment Center For Your investment
 11. 11. Bottom Reversal Day • ก่อนหน้าเป็ นแนวโน้มขาลงที่มาก่อน • Bar chart ราคาเปิ ดต่ากว่าราคาปิ ด เมื่อวันก่อนหน้ามาก • Bar chart มีราคาปิ ดใกล้หรือสูงกว่า ราคาปิ ดเมื่อวันก่อนหน้า • มีช่วงการซื้อขายที่กว้างมากเมื่อ เปรียบเทียบกับก่อนหน้า • มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง จะตามมาการดีดกลับอย่างรุนแรง Sripatum investment Center For Your investment
 12. 12. Two Day Top Reversal • ก่อนหน้าเป็ นแนวโน้มขาขึ้น ยิ่งชันยิ่งดี • Bar chart ราคาเปิ ดแท่งแรกใกล้จุด ต่าสุดและปิ ดใกล้จุดสูงสุด • Bar chart ราคาเปิ ดแท่งที่สองใกล้ ราคาปิ ดแท่งก่อนหน้าและปิ ดใกล้ราคา เปิ ดของวันก่อนหน้า • ทั้งสองแท่งมีช่วงการซื้อขายกว้างเป็ น พิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับแท่งก่อนหน้า โดยราคาเปิ ดและปิ ดของทั้งสองแท่ง ควรใกล้กับจุดปลายของแท่ง • มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น Sripatum investment Center For Your investment
 13. 13. Two Day Bottom Reversal • ก่อนหน้าเป็ นแนวโน้มขาลง ยิ่งชันยิ่งดี • Bar chart ราคาเปิ ดแท่งแรกใกล้ จุดสูงสุดและปิ ดใกล้จุดต่าสุด • Bar chart ราคาเปิ ดแท่งที่สองใกล้ ราคาปิ ดแท่งก่อนหน้าและปิ ดใกล้ ราคาเปิ ดของวันก่อนหน้า • ทั้งสองแท่งมีช่วงการซื้อขายกว้าง เป็ นพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับแท่งก่อน หน้า โดยราคาปิ ดและปิ ดของทั้งสอง แท่งควรใกล้กับจุดปลายของแท่ง • มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น Sripatum investment Center For Your investment
 14. 14. Reversal Pattern • รูปแบบของราคาที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนทิศทาง (Reversal Pattern) หมายถึง Pattern ที่เกิดขึ้นมาแล้ว สามารถพยากรณ์ ได้ว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตจะเปลี่ยนทิศทางไป ในทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้หาก แนวโน้มก่อนหน้านี้เป็ นแนวโน้มขึ้น แนวโน้มในอนาคตก็จะ เปลี่ยนเป็ นแนวโน้มลง หรือในทางกลับกัน หากแนวโน้มก่อน หน้านี้เป็ นแนวโน้มลง Sripatum investment Center For Your investment
 15. 15. Head&shoulder TOP/BOTTOM • ประกอบด้วย neck line, ส่วนของไหล่ ซ้าย หัวและไหล่ขวา ส่วนหัวและไหล่อาจ มีมากกว่าหนึ่งก็ได้ ประเด็นสาคัญคือ i. ปริมาณการซื้อขายส่วนหัวจะ น้อยกว่าไหล่ซ้าย ii. ปริมาณการซื้อขายที่ไหล่ขวาจะ น้อยกว่าส่วนหัวและไหล่ซ้าย iii. ปริมาณการซื้อขายเมื่อ break down จะมากที่สุด iv. ระดับการปรับคัวขึ้นลงจะมีความ ยาวเท่ากับส่วนหัวถึง neck line ตามแนวดิ่งเป็ นอย่างน้อย Sripatum investment Center For Your investment
 16. 16. Double TOP/BOTTOM • Double tops • แนวรับลากจากจุดต่าสุดระหว่างจุดสูงสุด ทั้งสอง • ปริมาณการซื้อขายยอดที่สองจะน้อยกว่า ยอดแรก • ระดับการปรับตัวลงรอบใหม่จะเท่ากับ ความยาวจากยอดถึงแนวรับ • Double bottoms • แนวต้าน ลากจากจุดสูงสุดระหว่างยอด ต่าสุดทั้งสอง • จุดต่าสุดแรกมาพร้อมกับปริมาณการซื้อ ขายที่มาก • ปริมาณการซื้อขายตอนขึ้นทดสอบแนว ต้านครั้งหลังมากกว่าครั้งแรก • ระดับการปรับตัวขึ้นรอบใหม่จะเท่ากับ ความยาวจากจุดต่าสุดทั้งสองถึงแนวต้าน Sripatum investment Center For Your investment
 17. 17. Continuation Pattern • รูปแบบของราคาที่บ่งบอกถึงทิศทางต่อเนื่อง (Continuation Pattern) หมายถึง Pattern ที่เกิดขึ้นมาแล้ว สามารถพยากรณ์ ได้ว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ก็จะเป็ นไปใน ทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ หาก แนวโน้มก่อนหน้านี้เป็ นแนวโน้มขึ้น แนวโน้มในอนาคตก็จะขึ้น ต่อไป หรือในทางกลับกัน หากแนวโน้มก่อนหน้านี้เป็ น แนวโน้มลงแนวโน้มในอนาคตก็จะลงต่อไป Sripatum investment Center For Your investment
 18. 18. Symmetrical Triangle • เป็ นการพักตัวในแนวโน้มขึ้นและ แนวโน้มลง โดยแกว่งตัวเป็ น สามเหลี่ยมที่สมมาตรกัน • ตอนหุ้นพักตัวปริมาณการซื้อขายจะ ลดลงต่อเนื่อง • ปริมาณการซื้อขายจะเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสาคัญเมื่อทะลุปลายสามเหลี่ยม • ราคามักทะลุในช่วงสองในสามของ ระยะจากยอดถึงฐานสามเหลี่ยม • ระดับการปรับตัวจากปลายสามเหลี่ยม จะมีความยาวเท่ากับส่วนฐานของ สามเหลี่ยม Sripatum investment Center For Your investment
 19. 19. Ascending Triangle • เป็ นการพักตัวในแนวโน้มขึ้น โดย แกว่งตัวเป็ นรูปสามเหลี่ยมมี flat line ด้านบน • การพักตัวปริมาณการซื้อขายลดลง ต่อเนื่อง • ปริมาณการซื้อขายจะเพิ่มขึ้นเมื่อทะลุ ผ่าน flat line • ราคามักทะลุขึ้นไปช่วงสองในสาม ของระยะจากยอดถึงฐานของ สามเหลี่ยม • ระดับการปรับตัวขึ้นจากปลาย สามเหลี่ยมจะมีความสูงเท่ากับส่วน ฐานของสามเหลี่ยม Sripatum investment Center For Your investment
 20. 20. Descending Triangle • เป็ นการพักตัวในแนวโน้มลง โดย แกว่งตัวเป็ นรูปสามเหลี่ยมมี flat line อยู่ด้านล่าง • การพักตัวปริมาณการซื้อขายลดลง ต่อเนื่อง • ปริมาณการซื้อขายจะเพิ่มขึ้นเมื่อทะลุ ผ่าน flat line ลงไป • ราคามักทะลุลงในช่วงสองในสามของ ระยะจากยอดถึงฐานของสามเหลี่ยม • ระดับการปรับตัวลงจากปลาย สามเหลี่ยมจะมีความสูงเท่ากับส่วน ฐานของสามเหลี่ยม Sripatum investment Center For Your investment
 21. 21. BULLiSH/BEARiSH Flags • Bullish Flags • เป็ นการพักตัวในแนวโน้มขึ้น • ลักษณะแกว่งตัวลงเป็ นรูปธง • ตอนพักตัวปริมาณการซื้อขายจะ ลดลงต่อเนื่องและจะเพิ่มขึ้นเมื่อทะลุ ชายธงขึ้นไป • Bearish Flags • เป็ นการพักตัวในแนวโน้มลง • ลักษณะแกว่งตัวลงเป็ นรูปธง • ตอนพักตัวปริมาณการซื้อขายจะลดลง ต่อเนื่องและจะเพิ่มขึ้นเมื่อทะลุชายธง ลงไป Sripatum investment Center For Your investment
 22. 22. ข้อจากัดของ Price Pattern • Reversal Pattern • ต้องรอให้ราคาทะลุผ่าน neck line จึงยืนยันรูปแบบ และ เป้ าหมายราคา ทาให้การรอคอย รูปแบบอาจทาให้ราคาลดต่าลง หรือ เพิ่มขึ้น กว่าจะรอให้รูปแบบ สมบูรณ์นั้น อาจจะเสียโอกาสได้ จึงควรพิจารณาเรื่อง price และ volume ประกอบไปด้วย เพื่อช่วย ในการตัดสินใจ • Continuation Pattern • รูปแบบต่อเนื่องจะเกิดในขณะที่ ตลาดอยู่ในภาวะกระทิง คือ ตัว หุ้นขึ้นติดต่อกันเวลา 4-5 เดือน เพราะ เมื่อราคาขึ้นมาแล้ว จึง ต้องมีการพักตัวเพื่อขึ้นต่อ จึงไม่ สามารถใช้เมื่อตลาดมีความผัน ผวนได้ Sripatum investment Center For Your investment
 23. 23. Q&A Sripatum investment Center For Your investment
 24. 24. Technical Analysis part 2 นคร คลศรีชัย ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด Sripatum investment Center For Your investment
 25. 25. AiRA สาขาศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน ม.ศรีปทุม • LINE ID : bhundit • YOUTUBE channel : SICAIRA • Facebook : SICAIRA • 02-940-1137 Sripatum investment Center For Your investment
 26. 26. Sripatum investment Center For Your investment เครื่องมือประกอบ การวิเคราะห์ทางเทคนิค
 27. 27. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ • โดยเส้นค่าเฉลี่ยที่ใช้กันทั่วไปมีตั้งแต่ 5 วัน (1 สัปดาห์) ใช้สาหรับการลงทุนระยะสั้น 10 วัน (2 สัปดาห์) ใช้สาหรับการลงทุนระยะสั้น 25 วัน (ประมาณ1 เดือน) ใช้สาหรับการลงทุนระยะค่อนข้างปาน กลาง 75 วัน (ประมาณ1 ไตรมาส) ใช้สาหรับการลงทุนระยะกลาง 200 วัน (ประมาณ 1 ปี ) ใช้สาหรับการลงทุนระยะยาว • ซึ่งจานวนวันเหล่านี้จะเป็ นตัวบอกถึงราคาต้นทุนเฉลี่ยของคนที่ถือหุ้น มาแล้วในช่วงระยะเวลา แตกต่างกันเช่น ปัจจุบันราคาหุ้นยืนเหนือเส้น ค่าเฉลี่ย 25 วัน ดังนั้นจึงบอกได้ว่า มีคนที่ถือหุ้นในช่วง 25 วันที่ผ่าน มา หรือนักลงทุนระยะกลางที่ยอมถือหุ้นนานกว่า 1 เดือน มีต้นทุนต่า กว่า ราคาปัจจุบัน ซึ่งนักลงทุนเหล่านี้ ยังมองว่าหุ้นเป็ นแนวโน้มขา ขึ้นตราบที่ราคาหุ้นยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 25 วัน Sripatum investment Center For Your investment
 28. 28. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ • ใช้กันโดยทั่วไปมี 2 ประเภท • แบบธรรมดา (SMA, Simple Moving Average) เส้นค่าเฉลี่ยแบบธรรมดา มาจากการหาค่าเฉลี่ยราคาหุ้น ในช่วง เวลาที่กาหนด เป็ น N วัน • แบบ EMA (Exponential Moving Average) เป็ นอีกรูปแบบหนึ่งของการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก โดยการให้ ความสาคัญกับค่าตัวหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา และถ่วงน้าหนักให้ค่าสุดท้ายมีความสาคัญเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีนี้เป็ น การพยายามแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากวิธี SMA กล่าวคือ EMA นั้น จะถ่วงน้าหนักโดยให้ความสาคัญกับวันสุดท้ายมากที่สุด และ จะเอาค่าทุก ๆ ค่ามาหาค่าเฉลี่ย โดยจะไม่ทิ้งข้อมูลเก่าที่ผ่านมา ซึ่งจะทาให้ค่าทุกค่าสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของราคา Sripatum investment Center For Your investment
 29. 29. การใช้งานค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ • สัญญาณซื้อ • เมื่อราคาเคลื่อนขึ้น และทะลุผ่าน เส้นค่าเฉลี่ยตามช่วงระยะเวลา ต่างๆ เช่น 5 วัน, 10 วัน • เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ตัดขึ้นเหนือ เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว เรียกว่า (Golden cross) • สัญญาณขาย • เมื่อราคาเคลื่อนลงและทะลุผ่าน เส้นค่าเฉลี่ยตามช่วงระยะเวลา ต่างๆ เช่น 5 วัน, 10 วัน • เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ตัดลงต่า กว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว เรียกว่า (Dead cross) • ส่วนจุดอ่อนของการใช้เส้น ค่าเฉลี่ย อาจเกิดขึ้นได้ หากหุ้น ในช่วงนั้น เป็ นลักษณะ Sideway หรือแกว่งตัวในกรอบนานๆ อาจจะทาให้เส้นพันไป มา จึง เกิดทั้งสัญญาณหลอก ให้ ซื้อ ขาย ได้บ่อย ก็ได้ ดังนั้น เส้น ค่าเฉลี่ยนั้นจะเหมาะสาหรับการ วิเคราะห์ในช่วงตลาดที่แนวโน้ม Sripatum investment Center For Your investment
 30. 30. PRICE crosses EMA25 Sripatum investment Center For Your investment
 31. 31. Golden cross & Dead cross Sripatum investment Center For Your investment
 32. 32. คาแนะนา • ทั้ง EMA และ SMA นักลงทุนในตลาดส่วนใหญ่ต่างก็จะเลือกใช้แบบใด แบบหนึ่ง จากทั้งสองแบบนี้ เพียงแต่ อาจจะขึ้นอยู่กับวิธีการวิเคราะห์ • โดยการวิเคราะห์ แบบ SMA นั้นจะเห็นได้การเคลื่อนที่ของเส้นค่าเฉลี่ย มักจะช้ากว่า EMA ซึ่งการหาสัญญาณ ซื้อขายจากการตัดของเส้น EMA จะแม่นยากว่า • ส่วนการวิเคราะห์แนวรับแนวต้านจากเส้นค่าเฉลี่ยนั้น SMA จะดีกว่า เนื่องจากเป็น การคานวณ ฐานต้นทุนของนักลงทุนที่แท้จริง จึงทาให้บ่อยครั้ง เป็นแนวรับแนวต้าน ที่สาคัญ • ส่วนหุ้นบางตัวนั้น อาจจะวิเคราะห์ด้วย EMA ดีกว่า SMA หรือ SMA ดีกว่า EMA นั้น ขึ้นอยู่กับ ผู้เล่นหุ้นส่วนใหญ่ของตัวนั้น จะใช้ เส้นอะไร ดู เพราะจากมุมมองที่ เหมือนกัน จึง ทาให้เกิดสัญญาณ ที่เหมือนกัน จนเป็น ความแม่นยาที่เกิดขึ้นก็เป็นได้ • เมื่อ back test กลับไปในอดีต เส้นค่าเฉลี่ยไม่ว่าจะคานวณด้วยวิธีการใดก็ตาม ไม่เคยผิด แต่นักลงทุนต่างหากที่ซับซ้อนเกินไป เพราะ นาเรื่องอื่นๆ มา ประกอบการตัดสินในลงทุน Sripatum investment Center For Your investment
 33. 33. RSI – Relative Strength index • เป็ นเครื่องมือที่นามาใช้วัดการแกว่งตัวของราคาหุ้น สาหรับการ ลงทุนในช่วงหนึ่ง เพื่อดูภาวะ การซื้อมากเกินไป (OVERBOUGHT) หรือ ขายมากเกินไป (OVERSOLD) โดยใช้ระดับเหนือ 70% บอกภาวะ OVERBOUGHT และระดับต่ากว่า 30% บอกภาวะ OVERSOLD และยัง ใช้เป็ นสัญญาณเตือนว่า แนวโน้มของราคาหุ้นที่กาลังมีทิศทางขึ้นหรือ ลงนั้น กาลังใกล้จะอ่อนตัวลงหรือยัง โดยมีสัญญาณเตือนที่แสดง ออกมาในรูปแบบของการแยกทางออก (DIVERGENCE) ระหว่างราคา หุ้นกับ 14 RSI Sripatum investment Center For Your investment
 34. 34. แนวโน้มกับ RSI • RSI เคลื่อนไหวเหนือ 50 จุด แสดงถึง ตลาดหรือหลักทรัพย์เป็ นแนวโน้มขึ้น • RSI เคลื่อนไหวต่ากว่า 50 จุด แสดงถึง ตลาดหรือหลักทรัพย์เป็ นแนวโน้มลง Sripatum investment Center For Your investment
 35. 35. Find out the trend with RSI Sripatum investment Center For Your investment RSI > 50% = ขาขึ้น RSI < 50% = ขาลง RSI > 70 = overbought RSI < 30 =oversold
 36. 36. การแยกทางออกจากกันระหว่างแผนภูมิราคากับ RSI • NEGATIVE DIVERGENCE • ในตลาดที่มีแนวโน้มขึ้น เมื่อเกิดลักษณะการเคลื่อนที่แยกทาง กัน (DIVERGENCE) โดยเกิดขึ้นเมื่อราคาใหม่ ขึ้นสูงกว่ายอดสูง ของราคาเก่าแต่ RSI ยอดใหม่อยู่ต่ากว่า RSI ยอดเก่าตรงจุดนี้จะ เป็ นสัญญาณเตือนว่าการวิ่งขึ้นของราคาจะวิ่งต่อไปได้อีกไม่นาน แล้วจะปรับตัวลงมาตาม RSI • POSITIVE DIVERGENCE • ในตลาดที่ราคามีแนวโน้มลดลง เมื่อยอดต่าใหม่ของราคาอยู่ต่า กว่ายอดต่าเก่าของราคาในขณะที่ RSI ยอดใหม่อยู่สูง กว่า RSI ยอดเก่า ตรงจุดนี้จะเป็ นสัญญาณเตือนว่า ราคาน่าจะ สามารถสะท้อนกลับสูงขึ้นได้ในไม่ช้านี้ หรืออาจจะเป็ นสัญญาณ เตือนว่า การลดต่าลงของราคานั้นใกล้จะจบลง Sripatum investment Center For Your investment
 37. 37. Price is new high but RSI is not. Sripatum investment Center For Your investment Negative Divergence
 38. 38. Price is new low but RSI is not. Sripatum investment Center For Your investment Positive Divergence
 39. 39. MACD – Moving Average Convergence Divergence • เครื่องมือที่ใช้สาหรับการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค ในปัจจุบันนั้นมีอยู่ มากมายหลายวิธี แต่ละวิธีจะให้สัญญาณซื้อขายที่ถูกต้อง ชัดเจน ใน สภาพตลาดที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เครื่องมือที่เหมาะ สาหรับดูวงจรหุ้นในระยะสั้น - ปานกลาง (4-6 อาทิตย์) ที่ราคาหุ้นมี การเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงกว้าง ๆ คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมทาง -แยก ทาง (MACD) • วิธีการคานวณ • เส้น MACD สร้างขึ้นโดยใช้ความต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ย เคลื่อนที่ 2 เส้น โดยที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เส้นหนึ่ง ใช้ระยะเวลาใน การคานวณยาวกว่าเส้นค่าเฉลี่ยฯ อีกเส้นหนึ่ง และเส้นค่าเฉลี่ย เคลื่อนที่ 2 เส้นนี้ นิยมใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แบบ EXPONENTIAL ส่วนจานวนวันที่นามาหาค่าเฉลี่ย ก็อาจ เปลี่ยนแปลงได้ แต่ที่นิยมใช้กันทั่วไปคือ 12 วัน และ 25 (หรือ 26 วัน) มีข้อสังเกตว่า เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวนี้ จะมีระยะเวลา ยาวนาน กว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นประมาณ 1 เท่า Sripatum investment Center For Your investment
 40. 40. การอ่าน MACD Sripatum investment Center For Your investment 1. ถ้า MACD มีค่าเป็ นบวก แสดงว่าราคาหุ้นอยู่ในแนวโน้มขึ้นระยะกลาง 2. ถ้า MACD มีค่าเป็ นลบ แสดงว่าราคาหุ้นอยู่ในแนวโน้มลงระยะกลาง 3. ถ้า MACD มีค่าเป็ นบวก และตัดเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) ขึ้นไป แสดงว่าราคา หุ้นมีแนวโน้มสูงขึ้น เป็ นสัญญาณซื้อ (BUY SIGNAL) 4. ถ้า MACD มีค่าเป็ นลบ และตัดเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) ลงมา แสดงว่าราคา หุ้นมีแนวโน้มลดลง เป็ นสัญญาณขาย (SELL SIGNAL) 5. ถ้า MACD มีค่าเป็ นบวก แต่ตัดเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) ลงมา แสดงว่าราคา หุ้นกาลังมีแนวโน้มชะลอการลงหรือปรับตัวขึ้นช่วงสั้น 6. ถ้า MACD มีค่าเป็ นลบ แต่ตัดเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) ขึ้นไป แสดงว่าราคา หุ้นกาลังมีแนวโน้มชะลอการลงหรือปรับตัวขึ้นช่วงสั้น 7. ถ้า MACD และเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) มีค่าเป็ นบวก แสดงว่าตลาดเป็ น ตลาด BULL 8. ถ้า MACD และเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) มีค่าเป็ นลบ แสดงว่าตลาดเป็ น ตลาด BEAR
 41. 41. Sripatum investment Center For Your investment MACD > 0 = ขาขึ้น MACD < 0 = ขาลง
 42. 42. Sripatum investment Center For Your investment BUY&SELL signal with MACD
 43. 43. การแยกทางกันของ MACD • NEGATIVE DIVERGENCE • จะเกิดขึ้นเมื่อ MACD มีการปรับตัวลงสวนทางกับการสูงขึ้นของดัชนี ราคา เป็ นการเตือนว่าราคาหุ้นอาจมีการปรับตัวลง • POSITIVE DIVERGENCE • จะเกิดขึ้นเมื่อ MACD มีการปรับตัวสูงขึ้นสวนทางกับการลดลงของดัชนี ราคา เป็ นการบอกว่าการลดลงของราคาหุ้นใกล้สิ้นสุด Sripatum investment Center For Your investment
 44. 44. Price is new high but MACD is not. Sripatum investment Center For Your investment Negative Divergence
 45. 45. Price is new low but MACD is not. Sripatum investment Center For Your investment Positive Divergence
 46. 46. Stochastic • เครื่องมือใช้ดูการสวิงของราคาหุ้น • ดัชนีวัดการแกว่งตัวของราคาที่ ศึกษาความสัมพันธ์ การเคลื่อนไหว ของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ กับ ราคาปิ ด โดยมาจากข้อสังเกตที่ว่า ถ้าการสูงขึ้นของราคาหุ้นนั้นมี แนวโน้มสูงขึ้นต่อไป ราคาปิ ดของหุ้น นั้นจะอยู่ใกล้กับราคาสูงสุด แต่ถ้า ราคาของหุ้นมีแนวโน้มลดต่าลง ราคาปิ ดจะอยู่ในระดับเดียวกับราคา ต่าสุดของวัน • หลักการอ่าน Stochastic • สัญญาณเตือน “ซื้อ” เกิดขึ้นเมื่อ เส้น STOCHASTIC เข้า เขต OVERSOLD ที่บริเวณระดับต่ากว่า 20% และควรซื้อเมื่อเกิด สัญญาณ “ซื้อ” จากการที่เส้น %K ตัด เส้น %D ขึ้น • สัญญาณเตือน “ขาย” เกิดขึ้นเมื่อ เส้น STOCHASTIC เข้า เขต OVERBOUGHT ที่บริเวณระดับสูง กว่า 80% และควรขายเมื่อเกิด สัญญาณ “ขาย” จากการที่เส้น %K ตัด เส้น %D ลง Sripatum investment Center For Your investment
 47. 47. Buy&Sell signal with stochastic. Sripatum investment Center For Your investment overbought oversold
 48. 48. Sripatum investment Center For Your investment Indicators จุดแข็ง จุดอ่อน บอกสภาวะของตลาด หรือหุ้นรายหลักทรัพย์เหมือน การพยากรณ์อากาศ 1. คนส่วนใหญ่เอาไปใช้หาจังหวะซื้อ ขาย ซึ่งก็ไม่ 100% 2. การนาเส้นค่าเฉลี่ยมาซ้อนใน indicator เพื่อหาจุดซื้อขายนั้น ซับซ้อน เกินไป MACD 1. ตีความแนวโน้มได้แม่นยา จากค่า MACD > or < 0 1. ไม่สามารถบอกภาวะ bullish หรือ bearish ได้ เพราะคานวณมาจากเส้น ค่าเฉลี่ย RSI 1. คานวณจากราคาปิ ด ทาให้ตีความแนวโน้มได้ แม่นยา หากพิจารณา RSI มากกว่า หรือ น้อยกว่า 50 จุด 2. สามารถบอกภาวะ bullish หรือ bearish ได้ 1. ในภาวะ sideway ราคาปิ ดมีความ ผันผวน ทาให้ RSI สวิงตัวทาให้ความ ตีความผิดเพี้ยนไป Stochastic 1. บอกจุดวกกลับ ทั้งการรีบาวด์ และการกลับตัวใน ระยะสั้นได้ดี เช่น Modified Stochastic เหลือเลขหลัก เดียวจะรีบาวด์ เป็ นต้น 2. ใช้ได้ดีในภาวะ sideway 1. เมื่ออยู่ในภาวะ bullish และ bearish จะ overbought และ oversold เป็ นเวลา หลายวัน ทาให้ตีความและหาจังหวะ ขายได้ยาก

×