Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Araç Kiralama Sözleşmesi ( Rent A Car )

29 views

Published on

Araç Kiralama Sözleşmesi kiralık otomobil hizmeti sunan araç kiralama şirketleri taradından yapılan otomobil kiralama sözleşmesi örneği. Araç Kiralama hizmeti alırken dikkat edilecek genel koşullar ve araç kira sözleşmesi. rent a car araç kiralama sözleşmesi.

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Araç Kiralama Sözleşmesi ( Rent A Car )

  1. 1. Genel Araç Kiralama Sözleşmesi TARAFLAR: Bu sözleşmenin birinci sayfasının ön yüzünde plaka ve modeli yazılı aracı kira ile veren “......................................................................................” “KİRALAYAN” aynı sayfada imzası bulunan kiralanan aracı kira ile alan “KİRACI” olarak adlandırılacaktır. Taraflar arasında aşağıdaki yazılı şartlar dahilinde, ön yüzde detayları mevcut aracın kiralanması için anlaşmaya varılmıştır. TANIMLAR: KİRALAYAN: ​Bu sözleşmenin birinci sayfasının ön yüzünde plaka ve modeli yazılı aracı kira ile veren KİRACI: ​Bu sözleşmenin birinci sayfasının ön yüzünde plaka ve modeli yazılı aracı kira ile alan Asistans Firması​: KİRALAYAN’ ın bağımsız ve asistans firması ile bağlantısı olmayan, asistans firmasının sigortalı müşterilerine ve/veya asistans firmasının ortağı olan Şirketlerin sigortalı müşterilerine kiralık araç temin etmek amacı ile kurulmuş bulunan profesyonel Şirketlerdir. Madde 1 - GENEL KOŞULLAR 1. Ön yüzde ismi geçen, aracı kira ile veren KİRALAYAN ve aracı kira ile alan KİRACI arasında aşağıdaki şartlar dahilinde iş bu kira sözleşmesinin imzalanmış olduğunu taraflar peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir. Sözleşmede aracı fiilen kullanan kişi ve aracı KİRALAYAN sıfatıyla kiralamış olan şirket veya şahıs, bu sözleşmenin 1-a maddesinde belirlenmiş olan koşullar çerçevesinde müşterek KİRACIlar olarak kabul edilmiş olup kiraya konu aracı aşağıdaki yazılı koşullar çerçevesinde önceden saptanan süre için kiralamış olduklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir. (KİRACI sıfatındaki kişi ile aracı kullanan kişinin tek şahısta birleşmesi durumunda sözleşmenin bundan böyle sadece bu kişi için -aynı şartlar dahilinde- yürürlük kazandığını taraflar kabul etmişlerdir) a. KİRACI, sözleşmenin imzalandığı tarihte kararlaştırılmış bulunan sürenin sonuna kadarki kira bedeli ile bu süreç içerisinde aracı fiilen kullanan kişiye atfı mümkün her türlü sorumluluktan; aracı fiilen kullanan kişi ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren aracı fiilen teslim ettiği ve sözleşme gereği ibra edildiği tarihe kadar ki tüm sorumluluklardan sorumlu olup taraflar bu hususu peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir. b. KİRACI bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız, 5 lastiği mükemmel durumda, avadanlıklar, ilgili belgeler (Motorlu Araç Tescil Belgesi, Motorlu Araç Trafik Belgesi, Sigorta Poliçesi, Haritalar, vb.) ve tüm aksesuarlar ile sağlam teslim aldığını, sözleşmede yazılı olan gün ve saatte, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa, aldığı yerde geri vereceğini kabul ve taahhüt etmiştir. Aracı fiilen kullanan kişi aracı aldığı yerde teslim etmediği takdirde KİRALAYANın aracı geri götürmek üzere ödeyeceği şoför, benzin vb. ekstra bedelleri ayrıca ödemekle yükümlüdür. Bu bedel KİRALAYAN tarafından aracın teslim edildiği yerde hesaplanacak ve bu kişiden tahsil edilecektir. Aynı anda bulunma koşulunun gerçekleşmemesi durumunda KİRACInın daha evvel bilgisini vermiş olduğu kredi kartından KİRALAYAN tarafından her türlü alacağın tahsil edileceğini, KİRACInın bu hususa peşinen rıza göstermiş olduklarını taraflar peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir. c. KİRACI, kiralamanın başlangıç/teslimi esnasında aracı denetlemekle yükümlüdür. Aksi halde işbu sözleşmede yazılı hususlar çerçevesinde ve teslim alınan anda belirtilmiş olan hususlar çerçevesinde aracı teslim aldıklarını, aracın teslimi esnasında alındığı anda belirtilmemiş olan hasar ve eksikliklerden KİRACI’nın sorumlu olduğunu taraflar peşinen kabul ve taahhüt etmiştir
  2. 2. 2. Yasalar gereği veya resmi makamlar uyarınca taşınması, bulundurulması veya iletilmesi yasak ve/veya izne tabi olup da buna aykırı davranılarak araçta veya araçta bulunan bir kişinin üstünde bulundurulması, taşınması veya iletilmesi yasaktır. Buna aykırı davranışın tüm sorumluluğu birlikte KİRACIda olduğunu taraflar peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir. a. Araç, gayri yasal hiç bir iş için kullanılamaz ve bu işlere mekan olarak tahsis edilemez. b. Araç istihap hadlerinin dışında/üstünde yüklenemez veya yolcu alınamaz. Araçta, yol ve hava durumu gibi etkenler göz önünde bulundurularak yük ve yolcu taşınması esastır. Aracın istihab hadlerine riayet edilse dahi yukarıda sayılan maddi unsurlar göz önünde bulundurularak maddi bütünlüğüne zarar getirebilecek davranışlardan kaçınması esastır. Aksi halde araca gelebilecek zararlardan KİRACI sorumlu olacaktır. c. KİRACI, KİRALAYANın yazılı onayı olmadan araç üzerinde, aksesuarlarında veya herhangi bir parçasında değişiklik, oynama, eklenti, çıkıntı, kazıntı veya benzeri değişiklik yapamaz. d. KİRACI, aracı, KİRALAYANın izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnenin çekilmesinde, itilmesinde ya da yüklenerek taşınmasında kullanamaz. e. Yarış, hız denemesi ve tayini, ralli, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olamayan yollarda kullanılması yasaktır. f. KİRACI, aracı, alkol veya uyuşturucu maddelerinin etkisi altında iken kullanamaz, kullandıramaz. g. KİRACI, aracı, ücret karşılığında veya benzeri ticari saiklerle kullanamaz ve kullandıramaz. h. KİRACI, aracı, ivazlı veya ivazsız olarak kendisinden veya kira sözleşmesinde adları yazılı olanlardan başkasına kullandıramaz ariyet ilişkisi kuramaz ve alt kiralamaya konu edemez. 3. Araç gruplarına bağlı minimum yaş ve ehliyet yılı bilgileri EK-2’de gösterilmiştir. KİRALAYAN’ın onayı olmaksızın KİRACI, aracı 3. şahıslara kullandıramaz. Bu durumda KİRALAYAN aracı kullanacak 3. şahısların kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydetmek ve imzalatmakla yükümlüdür. 4. KİRACI şahıs veya şirket yahut aracın tahsis edildiği kullanıcı (kişi veya şirket tarafından 3. bir kişinin kullanımına tahsis edildiğinde), aracın her türlü güvenliğini sağlamak, aracı kapalı ve kilitli olarak bulundurmak, park etmek veya benzeri her türlü özen ve ihtimamı göstermek zorundadır. Aksi halde meydana gelecek zarardan müştereken ve müteselsil sorumlu olacaklardır. Çalınma, gasp veya benzeri zayii durumlar halinde KİRACInın KİRALAYANa acil bildirimde bulunması, bilgi vermesi, en yakın polis merkezine gidip tutanak tutturması ve KİRALAYANa bu ve diğer gerekli bilgi ve belgeleri ulaştırması yükümlülüktür. Aracın bulunmaması durumunda KİRACInın ağır ihmali görülmediği (anahtarın araç üstünde bırakılması, anahtarın tanınmayan bir şahsa verilmesi, tutanakların KİRALAYANa verilmemesi,veya eksik evrak vb...) müddetçe KİRACInın azami yükümlülüğü aracın geçen 45 günlük kira bedelinin sözleşme fiyatı üzerinden ödenmesi şeklinde olacaktır. İhmal görülen durumlarda, KİRALAYAN aracın bedelinin tamamını KİRACIdan talep edecektir. Aracın parça ve aksesuarların çalınması durumunda da bu bedellerin ödenmesinden sorumludur. Aracın hırsızlık, gasp veya benzeri nedenlerle hasara uğraması durumunda, aracın çekici, otopark, işçilik, parça, tamir, işletme giderlerinden KİRACI ve fiili kullanıcı müştereken ve müteselsil sorumludur. Bu durumların kasko teminatı kapsamına girmediğini girmeyeceğini KİRACI peşinen bildiğini kabul ve taahhüt etmiştir. 5. KİRACI, aracı KİRALAYANa iade edeceği anda araca ait bilgi ve belgeleri (Motorlu Araç Tescil Belgesi, Motorlu Araç Trafik Belgesi, Sigorta Poliçesi, Plakaları vb) tam olarak iade etmek zorundadır. İade etmediği taktirde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kira bedelini de (aynı sınıf taşıtlar için talep edilen en yüksek bedel) ödeyeceğini, kayıp halinde aracın çalışmadığı günlere ilişkin kira getirisi ile birlikte belgelerin temini ve yenilerinin alınması için yapılacak tüm giderleri de ayrıca ödemekle yükümlüdür. 6. Aracın, herhangi bir olay nedeni ile KİRACInın kusuru olsun ya da olmasın, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde geri alınması için yapılacak her
  3. 3. türlü girişime ilişkin harcamalar KİRACIya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kirası (aynı sınıf taşıtlar için talep edilen en yüksek bedel) KİRALAYAN tarafından ödenmek zorundadır. 7. Kira süresi içerisinde aracın periyodik bakım ve onarım sorumluluğu KİRALAYAN’a aittir. Periyodik bakım için KİRALAYAN aracı geri çağırdığında KİRACI’nın aracı derhal teslim etmesi şarttır. Tabi kullanma ve eskime sonucunda yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları gibi giderler KİRALAYAN’a aittir. Buna karşılık mutad olamayan bir kullanma ve kaza sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları, donma nedeni ile ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzeri olaylar sonucu aracın hareket edememesi, kiralandığı yere getirilmek üzere yapılan taşıma harcamaları KİRACI’ya ait olup KİRALAYAN, aracın işten kalma ücretini geçerli kira tarifesi üzerinden tahsil edebilecektir. 8. Benzin ücreti KİRACIya aittir. Aracın % kaç depo yakıtla KİRALAYAN tarafından teslim edildiği ve KİRACI tarafından % kaç depo yakıt ile geri verildiği anlaşmanın ön yüzünde mevcuttur. Depo teslim edildiği zamandaki oranından aşağıda miktarda teslim alınmış ise bedel KİRACI’dan tahsil edilecektir. 9. Araçlarda kullanılan yakıt markası KİRACI’nın insiyatifinde olup, yakıt kaynaklı arıza masrafları KİRACI tarafından karşılanacaktır. Yakıt kaynaklı oluşan zararların karşılanmasıyla ilgili akaryakıt şirketleri ile KİRACI muhattap ve sorumlu olacaktır. 10. KİRACI kendisi veya bir başkası tarafından kira süresi içinde veya öncesinde yada aracın KİRALAYAN’a iadesinden sonra, aracın içinde veya üzerinde bırakılmış veya unutulmuş, her hangi bir malın kaybından veya hasara uğramasından KİRALAYAN sorumlu olmayıp KİRACI bu hususta KİRALAYAN’ı şimdiden ibra ettiğini peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. 11. Bir günlük kira süresi 24 saatlik esasa dayanır. Haftalık veya aylık süreler ise 7 gün ve 30 üzerinden hesap edilir. Yıl ise 365 gün olarak kabul edilir. 12. KİRALAYAN, KİRACI’nın kusurlu hareketlerinden dolayı tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi hitama ermiş KİRACIlık ilişkisini uzatmama hakkına da sahiptir. a. Böyle bir durumda KİRACI, aracı en yakın istasyona teslim etmek zorundadır. Sözleşme KİRACInın kusurlu hareketlerinden dolayı fesh edilmiş ise ve araç teslim alındığı şehrin dışında bir yerde teslim ediliyorsa nakliye ücreti ayrıca KİRACI’dan tahsil edilir. b. KİRALAYAN sözleşmeyi kendisi fesh etmiş ise ve aksi bir durum olmadığı sürece KİRACI’nın peşinen ödediği ücretten kullanılmayan süreye ait bedel KİRACI’ya geri ödenir. Araca gelmiş olan herhangi bir zarardan veya başka bir işlemden kaynaklanan rehin ve mahsup hakları saklıdır. 13. Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça sözleşmeye ilave veya sözleşmede değişiklik yapılamaz. 14. KİRACI veya KİRALAYAN 3. şahıslara karşı açacakları tazminat davalarında birbirlerine gereken hukuki desteği sağlamakla yükümlü olacaklardır. KİRALAYANın talebi halinde KİRACI dava ve talep haklarını KİRALAYAN’a temlik edecektir. Taraflar dava giderlerine kendi sorumlulukları oranında katlanacaklardır. 15. Kiralık aracın herhangi bir şekilde yurt dışına çıkışı yasaktır. 16. KİRACI ile KİRALAYAN arasındaki anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde yetkili ve uygulanacak hukuk Türk hukuku olacaktır. 17. KİRACI hiçbir şekilde sözleşmeden doğan hakları ya da aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve rehin edemez ve bunları KİRALAYANa ve araca zarar verecek şekilde kullanamaz. Bu taahhüde aykırılık halinde KİRALAYAN bir ihtara ve hükme hacet kalmaksızın aracı KİRACIdan derhal geri almak hakkına sahiptir. 18. Bu anlaşmanın akdinden dolayı KİRACI KİRALAYAN’ın herhangi bir temsilcisi, vekili, işçisi, istihdam edileni ve ya edeni olarak kabul edilmeyecek olup, KİRACI bağımsız ve kendi adına hareket eden bir kimse olarak kabul edilecektir. Bu itibarla aracın kullanımından doğacak ve 3. Kişiler tarafından açılacak her türlü maddi ve manevi tazminat talebin giderimi ile cezai sorumluluk yalnızca KİRACI’ya aittir. KİRACI’nın fiillerinden dolayı 3.
  4. 4. Şahısların uğradıkları zarardan dolayı KİRACI, KİRALAYAN’ı her türlü maddi, ve manevi taleplerden uzak tutacağını ve bunları kendisinin yükleneceğini, sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder. KİRALAYANın bu tip taleplere karşı rehin, rücu ve mahsup elindeki ödeme enstrümanları vasıtası ile tahsil hakları saklıdır. 19. KİRACI’ya köprü, otoyol vb geçişler için OGS, HGS vb geçiş sistemleri tedarik edilir. Söz konusu geçişler KİRACIya geçiş bedeli+KDV olarak fatura edilecektir. 20. KİRACI, ilgili araca kesilen trafik ceza tutanakları üzerinde yazan bedelleri, hizmet bedeli ile, indirimsiz olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 21. Kira kontratı ve teslim formu kopyaları arasında kayıt farkı olduğunda orjinal (birinci) kopya geçerlidir. Madde 2 - ÖDEME Toplam kiralama tutarı, ek hizmetler ve güvence bedelleri, rezervasyon esnasında, aracı KİRALAYAN kişiye ait kredi kartı ile online tahsil edilir. Kredi kartı sahibinin kiralama esnasında şahsen bulunması gerekmektedir. Başkasına ait kredi kartı ile kiralama yapılamaz. Müşteri tarafından ibraz edilen kredi kartından, kiralama bedeline ek olarak, kiralanacak araç marka ve modeline göre belirli oranda ön provizyon bloke edilmektedir. (Ekonomik grup araçlar için en az 500 TL, orta grup araçlar için en az 750 TL tutarında bir ön provizyon bloke edilebilir. Mercedes Benz C serisi ve üstü, BMW 3 serisi ve üstü premium araçlar için iki ayrı kredi kartından (farklı iki bankadan) en az 1000`er TL provizyon bloke edilir. Bu bildirilen rakamlar en az tutarlardır, araç teslimi esnasında aracın markasına, kiralama gün sayısına vb. kriterlere göre ofis yetkilileri daha yüksek bir rakam bloke edebilirler. Bu sebeple ön provizyon toplam bedeli kadar limit müsaitliğinin olması gerekmektedir. Ön provizyon, kiralama bitiminde, varsa belirtilen ek hizmet, güvenceler, eksik yakıt, hasar, ceza vb. gibi rezervasyonda bulunmayan bedeller düşüldükten sonra kaldırılacaktır. Madde 3 - SİGORTA 1. KİRALAYAN araçlarını Kara Yolları Trafik Yasası uyarınca mecburi mali mesuliyet sigortası ile sigortalamıştır. 2. KİRALAYAN elinde bulundurduğu aracı herhangi bir sigorta şirketine kasko sigortası yapma zorunluluğu yüklemeksizin, KİRACIya kasko sigortası teminatlarından 3. Madde kapsamında yararlandırılmasını sağlayacaktır. 3. Herhangi bir kaza veya hasar durumunda KİRACInın bu kasko sigortasından yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Aksi takdirde iş bu sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca KİRACI, araç hasarının tamamından ve 3.şahıslara verilen her türlü hasarlardan şahsen sorumlu olacaktır. 4. Kazanın meydana gelmesi durumunda, olduğu yere en yakın yetkili makamdan (şehir sınırları içinde trafik polisi, mahalli karakol, şehir dışında jandarma, vb. gibi) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir teknik kaza raporu, tespit zaptı, alkol raporu, ehliyet fotokopisi ile şahit isim ve adresi ile benzeri belgeler ve bilgiyi, KİRACI, KİRALAYANa en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde tevdi ve ihbar etmekle yükümlüdür. 5. KİRACInın doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yoksa kazayı KİRALAYANa anında haber vermekle mükelleftir. KİRACI her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca müdahale etmeyecektir. KİRACInın kusuru oranında KİRALAYAN zararını KİRACIdan talep etme hakkını, her zaman saklı tutar. Araçtan bazı şeylerin çalınması (radyo, stepne, avadanlıklar vb.) halinde ortaya çıkacak zarar sigorta kapsamı dışındadır ve KİRACInın sorumluluğu altında olduğundan KİRACI derhal ödemekle mükelleftir. 6. KİRALAYAN 3. şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluluğu her araç için aktedilmiş mecburi mali mesuliyet sigortası teminatı dahilinde kalmak şartıyla sigorta şirketinden istifade ettiği tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki hukuki sorumluluk KİRACIya ait olup, KİRALAYAN KİRACI’ya rücu hakkını mahfuz tutmuştur.
  5. 5. 7. Bütün sigortalar kira sözleşmesinde belirtilen süre kapsamında geçerlidir. 8. Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında iken meydana gelen kazalarda, kaza raporu ile asli kusurlu veya geçerli ehliyete sahip olmayan, kontratta kayıtlı olmayan bir sürücünün sebebiyet verdiği kazalar ile taşınan mallardan doğan yahut malların sebep olduğu kazalardan doğrudan ve tamamen KİRACI mesuldür. 9. Kira süresi içerisinde aracın bakım ve onarım sorumluluğu KİRALAYANa aittir. KİRALAYANa atfı kabil olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen KİRALAYAN, tahsil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için KİRACIya rücu hakkına sahiptir. 10. Lastik hasar ve onarımları, jant kapağının kaybolması, cam kırılmaları ve çalınan yedek lastik ve/veya avadanlıklar sigorta kapsamı dışındadır. 11. Sigortanın geçersiz olduğu haller: a. Sürücü alkol ve uyuşturucu etkisindeyken, b. Azami hız limiti aşıldığında ve trafik tespit tutanağında aşırı hızdan kusurlu bulunulması durumundA, c. Ehliyetsiz ise, d. Asli (tam) kusuru var ise, e. Trafik Kaza Tespit Tutanağı , Alkol Raporu ve Kazaya Karışan diğer araçların evraklarının(Trafik sigorta , ehliyet vb. eksik alınması Yukarıda belirtilen evraklar temin edilemiyorsa, f. Sürücü kira anlaşmasında kayıtlı değil ise, g. İş bu kontratta belirtilen aracın kullanımı ile ilgili diğer hususlara riayet edilmemiş ise, İş bu paragrafta belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde KİRACI zararın tamamından şahsen sorumlu olup meydana gelen 3. şahıslara verilen ve devlet malına verilen her türlü zararı derhal ödemekle yükümlü olacaktır. Madde 4 - TAZMİNATLAR VE GECİKME FAİZLERİ 1. KİRALAYAN, KİRACI’nın iş bu sözleşmede zikredilen hususlara aykırı olarak yaptığı hareketlerden dolayı uğradığı maddi ve manevi zararın tazmininden başka, KİRACI’nın ağır kusur ve kasti hareketlerinden dolayı KİRALAYAN’ın isim ve prestijinin zedelenmesi durumunda KİRACI maddi zarara ilaveten bu maddi zararın en az iki katı kadar da tazminatı KİRALAYAN’a ödemekle yükümlü olacaktır. 2. Her türlü ödemelerin gecikmesi halinde uygulanacak olan faiz oranı, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte TCMB’nın gecelik mevduata uygulamış olduğu en yüksek banka faiz oranıdır. Madde 5 - EKLER: Sözleşmede geçen ve bu sözleşmenin devamında yer alan EK-1, sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olup taraflarcada kabul edilmiş sayılır. Madde 6 - DİĞER HUSUSLAR: 1. Tarafların ticaret unvanlarında veya adreslerinde değişiklik yapılması halinde bu değişiklikler diğer tarafa 3 gün içinde bildirilir. Bildirilmediği taktirde sözleşmede belirtilen unvan ve adrese çıkarılan tebligatlar, taraflara yapılmış sayılır. 2. Taraflar, iş bu sözleşme uyarınca vakıf olacakları diğer tarafa ait her türlü ticari ve mesleki bilginin gizli olduğunun kabul eder ve bu bilgilerin sözleşme taraflarından üçüncü kişilere ifşa edilmemesini kabul eder. Bu gizlilik taahhüdü işbu sözleşme sona erse veya iptal edilse dahi geçerliliğini muhafaza eder. 3. İş bu kiralama sözleşmesi, yukarıda yazılı maddelerden oluşmuş olup, iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca kabul edilerek …../……/2..….… tarihinde imza altına alınmış ve yürürlüğe girmiştir.
  6. 6. KİRALAYAN KİRACI EK-1 Verilen kiralık araç hizmeti, kasko sigorta poliçesi asistans kapsamında ise, kiralama sözleşmesinde belirtilen maddeler için aşağıdaki kurallar geçerlidir. Aşağıdaki sözleşme maddeleri haricindeki sözleşme şartları için KİRACInın bireysel kasko genel şartları ve istisnaları kapsamında değerlendirme yapılacaktır. ​Tatilde araç kiralama​hizmeti. Madde 1 - GENEL KOŞULLAR 1. KİRALAYAN, rezervasyon formunda garanti ettiği süreyi aşan kullanımlarda ilave sürelere ilişkin bedeller, ödenmemiş benzin masrafları, kiralık araç firmasının sağladığı kasko, Trafik ve ihtiyari Mali Mesuliyet sigortaları güvencesi dışında kalan diğer sigorta giderleri( sürücü ferdi kaza, hayat sigortası, ek sürücü sigortası gibi ), sürücü masrafları, trafik cezaları , ogs kaçak geçiş ve aracın kasko kapsamı dışında kalması gibi uygun olmayan masraflar çıkar ise sigortalının kredi kartından çekileceği hususunda asistans firmasına ve KİRACIya bilgi vermeden uygulamayacaktır. Asistans firmasının talep edeceği rezervasyonlarda hizmet verilen tüm araçların muafiyetsiz Rent A Car kaskolu olması gerekmektedir. KİRALAYANın, Muafiyetsiz Rent A Car kaskosu yok ise sigorta Şirketinin karşılamadığı hasarları kendisinin karşılayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder. Tek taraflı kazalarda aracı KİRALAYAN kişinin rapor tutturamadığı durumlarda beyan ile işlem yapılacaktır 2. Rent A Car firmasının kendi sözleşmelerinde yer alan ehliyet yaşı ile sınırlama, Ek sürücü ücreti vb.. ücretler Şirket’ in yönlendireceği müşterilere uygulanamaz. ikame dosyalarında Kullanıcılar’dan herhangi bir ek kullanım ücreti talep ve tahsil edilemez.Ancak, belirlenen 2. Veya 3. Kullanıcıların ehliyet, kimlik ve kredi kartı bilgileri talep edilmelidir. 3. Aracın, herhangi bir olay nedeni ile KİRACI’nın kusuru bulunmaması durumunda, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar KİRALAYAN’a aittir. Madde 2 - ÖDEME Verilen Kiralık araç hizmeti ilgili kasko sigorta poliçesi asistans kapsamında olup, çağrı merkezi yetkili birimler tarafından belirlenen ve sözleşme üzerinde yazan kiralama (gün) süresince KİRACIdan herhangi bir ödeme alınmayacaktır. KİRACInın kredi kartına rent a car firması tarafından ön provizyon sorgulaması yapılarak, belirli bir miktar blokaj konulacaktır. Kiralanan araç KİRACI tarafından geri teslim edildiğinde bloke edilen bu miktar banka tarafından 10 ila 30 gün içinde otomatik olarak kaldırılacaktır. Fakat KİRACIdan olası yakıt, kiralamanın uzaması (kararlaştırılan kira süresinin sonunda aracın teslim edilmeyerek aracın teslim süresinin uzaması durumunda) veya KİRACInın kusurlu davranışlarından dolayı daha sonra araç plakasına gelmesi muhtemel trafik, OGS, köprü ve benzeri cezaların tahsili için teminat mahiyetinde, Mail Order formuna yani kredi kartı teminat belgesine yazılı kredi kartı numarasından bahsi geçen bu alacak kalemleri, ispatlanması ve yalnızca sözleşmede belirtilen tarihler arasında hizmet almış olması koşulu ile asistans firması ve KİRACInın bilgisi ve rızası ile tahsil edilebilecektir.
  7. 7. EK – 2 Asgari Yaş Asgari Ehliyet yılı Asgari Genç Sürücü Yaşı Asgari Genç Sürücü Ehliyet Yılı Ehliyet süresi, kişi yaşına göre araçlar kiralanır. Araç Kiralama

×