Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bisita Iglesia 2015 Bersyon Pilipino/Tagalog

3,547 views

Published on

This is the Filipino or Tagalog language version of the historicphilippines,com's Visita Iglesia program for all those wanting to complete their "Easter Duties" by visiting 7 churches and doing the Way of the Cross and they proceed through their visits.

Published in: Spiritual
 • The #1 Woodworking Resource With Over 16,000 Plans, Download 50 FREE Plans... 》》》 https://t.cn/A62YeZUX
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • You are welcome to visit our brilliant writing company in order to get rid of your academic writing problems once and for all! HelpWriting.net
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Bisita Iglesia 2015 Bersyon Pilipino/Tagalog

 1. 1. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non-Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 1 written & photographed by: fergus jm ducharme Bisita Iglesia Bersyon Pilipino/Tagalog Ang pagbisita sa pitong luma at makasaysayang mga simbahan, kasama ang Via Crusis para sa Mahal na Araw 2015
 2. 2. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non-Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 2 Mabuhay! May iba-ibang dahilan kung bakit marami sa atinand hindi magawang mag- Bisita Iglesia tuwing Mahal na Araw. Ang iba maaring malayo sa kanilang pamilya dahil nasa America, Gitnang Silangan, Europa, Asya o kahit saan mang bahagi ng mundo, samantala ang iba naman ay nasa bahay lang dahil may sakit, at ang iba ay maaring maraming ginagawa. Kaya may inihanda kami para sa inyo upang kayo ay matulungan sa pagninilay sa Mahal na Araw. Ito na ang pagkakataong makapagdalaw sa makasaysayang mga simbahan sa Panay at iba pang mga simbahan na may kasamang dalawang estasyon sa Via Crusis sa bawat simbahan. Ito anf una naming pagtatangka na maiparating sa inyo itong Tagalog na bersyon ng Bisita Iglesia. Nawa ay nasiyahan kayo gawa ng kawi ay nagalak din sa paggawa nito.
 3. 3. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non-Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 3 Sumasampalataya Sumasampalataya ako sa iisang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. At sa iisang Panginoong Hesukristo Bugtong na Anak ng Diyos. Nagmumula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha, kaisa sa pagka-Diyos ng Ama: na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat. Na dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan ay nanaog buhat sa langit. Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa ilalim ng kapangyarihan ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. At muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa Kasulatan. Umakyat sa langit: naluluklok sa kanan ng Ama.
 4. 4. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non-Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 4 At pariritong muli puspos ng kaluwalhatian upang hukuman ang mga buhay at mga patay: na ang kaharian niya’y walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay: na naggagaling sa Ama at sa Anak: na sinasamba at niluluwalhating kasama ng Ama at ng Amak: na nagsalita sa pamamagita ng mga Ptopeta. Sumasampalataya ako sa iisang Iglesyang banal, katolika at apostolika. At sa iisang binyag sa ikapagpapatawad ng mag kasalanan. At hinihintay ko ang muling pagkabuhayng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen
 5. 5. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non-Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 5 Ama Namin Ama Namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo ditto sa lupa paara nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa ming mga sala, para nang pagpapatawad naming sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen Aba Ginoong Maria Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Pangunoong Diyos ay sumasaiyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus. Santa, Maria, Ina ni Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen Luwalhati sa Ama Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Divos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, Ngayon at magpakailanman sa walang hanggan. Amen
 6. 6. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non-Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 6 Ang Unang Simbahan: Ang Katedral ng San Agustin, Manila
 7. 7. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non-Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 7 Ang Unang Simbahan: Ang Katedral ng San Agustin, Manila
 8. 8. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non-Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 8 UNANG ISTASYON: Hinatulan si Jesus ng kamatayan
 9. 9. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non-Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 9 Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan. Si Jesus ay hinatulan ng kamatayan dahil sa pagiging matapat sa kanyang MISYON; sapagkat ipinahayag niya ang paghahari ng Diyos na walang nang-aapi at inaapi. Kinondena siya ng mga kinatawan ng simbahan at pamunuan ng pamahalaan, sa pakiramdam na sila ay hinusgahan ni Jesus. Nais ni Jesus na siya ang pinakahuling biktima ng pagdudumina ng tao sa kanyang kapwa. Alalahanin natin ang lahat ng mga taong hinatulan ng ating lipunan ng kamatayan o sa isang di-makaturangang pamumuhay. Ama, huwag po ninyong hayaan ang aming pamayanan sa kapangyarihan na humatol sa iyong anak, at nagtataguyod ng pang-aapi at paniniil sa mga anak mo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang isang dakilang pananampalataya upang sundan namin si Jesus sa kanyang minimithing daigdig na paghaharian ng iyong mahabaging pagmamahal. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI
 10. 10. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non-Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 10 IKALAWANG ISTASYON: Pinasan ni Jesus ang kanyang krus
 11. 11. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non-Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 11 Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan. Duguan si Jesus dulot ng mga matitinding hagupit at nadagdagan pa ang tindi ng kanyang paghihirap sa koronang tinik na isinuot sa kanyang ulo. Talagang walang hanggan ang nagagawa ng pagkabulag ng tao sa katuwiran; hindi masukat ang naabot ng pang-aabuso ng kapangyarihan. Subalit, sa krus, matatagpuan ang sagisag ng pakikiisa sa atin ng pag-ibig ni Jesus. Isipin natin ang mga taong lubhang nahihirapan sa mga mabibigat at di- makatarungang pasanin sa kanilang buhay. Kasama nila si Jesus. Tayo rin, dapat makiisa sa kanila. Ama, alam po ninyo na napakaraming krus dito sa daigdig. Kaya lamang hindi tama ang bahaginan. Ang mga dukha ang nagpapasan ng mga mabibigat. Ibigay po ninyo sa amin ang karunungan upang di namin talikuran at bigyan ng maling pakahulugan ang krus ni Jesus. Pagkalooban ninyo kami ng lakas at katatagan sa pagbabata ng hirap sa aming pakikibaka laban sa mga nagpapahirap sa tao. Sa pamamagitan ni Kristo, Jesus, aming Panginoon. AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA – LUWALHATI
 12. 12. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non-Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 12 Ang Ikalawang Simbahan: Church of the Black Nazarene, Quiapo
 13. 13. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 13 Ang Ikalawang Simbahan: Church of the Black Nazarene, Quiapo
 14. 14. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 14 Ang Ikalawang Simbahan: Church of the Black Nazarene, Quiapo
 15. 15. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 15 IKATLONG ISTASYON: Nabuwal si Jesus, sa unang pagkakataon
 16. 16. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 16 Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan. Nakadama si Jesus ng takot, natigib ng kalungkutan at hapis nang mapagtanto niya ang mangyayari sa kanya. Binigo siya ng kanyang mga disipulo at nakatulog sila. Naramdaman niyang siya’y pinabayaan, kasama ng mga napabayaan at mga biktima ng pang-aapi. Alalahanin nating ang lahat ng mga taong napabayaan, kinalimutan, nag-iisa, at walang magawa dahil wala silang matagpuang pagkakaisa o tulong kahit saan. Hinihiling sa atin ni Jesus ngayon na manindigan para sa mga nahihirapan. Nilikha mo kaming magkakapatid subalit ang lungkot, pagpapabaya at kawalan ng pagkakaisa ang naghahatid sa amin sa kamatayan. Dahil sa inyong anak na naranasan ang hapis dulot ng pagtatakwil sa kanya, hinihiling namin na puspusin mo ng pag-ibig ang aming mga puso. Sa pamamagitan ni JesuKristo, aming Panginoon. AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA – LUWALHATI
 17. 17. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 17 IKA-APAT NA ISTASYON: Nasalubong ni Jesus ang kanyang Ina
 18. 18. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 18 Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan. Nang masalubong ng paningin ni Maria ang mga mata ni Jesus, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Dito naunawaan ni Maria ang misterio ng pag-ibig ng kanyang anak na si Jesus. Sa pamamagitan ng krus lamang, makikilala natin kung sino Siya. Isaisip natin ang mga nanay at tatay na walang magawa habang pinagmamasdan ang pagdurusa ng kanilang mga anak. Sana’y matagpuan nila ang pag-asa kay Maria. Ama,biyayaan ninyo kami ng grasyang masumpungan namin si Jesus sa paanan ng krus kagaya ni Maria. Bigyan po ninyo ng kaluwagan at tatag ng kalooban ang mga nagdaranas ng hirap para sa kanilang mga anak at walang kayang gawin sa ikalulutas nito. Sa ngalan ni Jesukristo na iyong anak. AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI
 19. 19. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 19 Ang Ikatlong Simbahan: San Sebastian, Quiapo.
 20. 20. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 20 Ang Ikatlong Simbahan: San Sebastian, Quiapo.
 21. 21. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 21 Ang Ikatlong Simbahan: San Sebastian, Quiapo.
 22. 22. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 22 IKALIMANG ISTASYON: Inatasan si Simon na pasanin ang krus
 23. 23. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 23 Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan. Upang hindi bawian ng buhay si Jesus sa daan pa lamang, aatasan ng mga kawal ang sinumang unang makita nila na pasanin ang krus. Si Jesus at Simon ay sumisimbolo ng mga taong inalipin ng kapangyarihan. Napilitan ba lamang si Simon sa kanyang pakikiisa sa paghihirap Jesus o kusang loob na ginawa niya ito? Iniisip ni Simon na sa pagpapasan niya ng krus ng isang hinatulan o kinondenang tao, tumutulong siya sa Diyos. Balikan-tingin natin ang mga panahon na hinihingi ng mga kapatid natin ang ating tulong na pasanin ang kanilang krus. Ano ang naging tugon natin sa kanila? Ama, ang nais mo para sa amin lahat ay maging malaya. Huwag po ninyong tulutan na dominahan ng iilang tao ang kanilang kapwa sa pamamagitan ng dahas. Palayain po ninyo kami sa kapangyarihan. Gawin po ninyo kaming magkakaibigan at tagapaglingkod sa isa’t isa sa ngalan ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamama-gitan ni Jesu Kristo, aming panginoon. AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI
 24. 24. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 24 IKAANIM NA ISTASYON: Pinunasan ni Veronica ang mukha ni Jesus
 25. 25. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 25 Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan. Ang pagpapahid ng isang duguang mukha ng Diyos. At isang matapang na babae ang siyang gumawa nito. Ang naiwang larawan ang siyang pinaka-mabisang daan upang makita ang mukha ng Diyos dito sa mundo. Sa mga mukhang napin-sala ng sobrang pighati, pagsasamantala at kawalan ng katarungan, atin makikita ang pinakamagandang larawan ng Poong Maykapal. Kaya ba natin, katulad ni Veronica na salungatin ang lahat ng mga hadlang at mga baluktot na paniniwala upang pahiran ang mga duguang mukha ng mga nagbabata ng hirap? Ama, ipagkaloob ninyo sa amin ang isang pusong wagas upang matuklasan at mapahiran ang iyong larawan sa mga mukha ng mga nangingibang-bayan, mga manggagawa,mga itinakwil ng lipunan at ang mga sugatan sa pakikibaka at kawalan ng katarungan. Gawin po ninyong Veronica, ang inyong Simbahan, na kayang suungin ang mga panganib mapahiran lamang ang mga napinsalang mukha ng mga bugbog ng pagtitiis. Sa pamamagitan ni Kristo, Jesus, aming Panginoon. AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHAT
 26. 26. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 26 Ang Ikaapat Na Simbahan: Ang Katedral ng Imus
 27. 27. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 27
 28. 28. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 28
 29. 29. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 29 IKAPITONG ISTASYON: Nabuwal si Jesus, sa ikalawang pagkakataon
 30. 30. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 30 Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan. Madama ni Jesus na pinabayaan na siya ng lahat at napapaligarin ng kapangyarihan ng kasamaan, kaya dumulog siya sa Ama. Hindi niya matanto ang kahihinatnan ng ipinahayag niyang Paghahari ng Diyos. Ang pangitain ng kamatayan ang madalas na bumabagabag sa mga taong malabo ang pagtingin sa kanilang kinabukasan. Kasama ni Jesus ang mga taong nabigo at walang nakikitang katugunan sa kanilang pagkagutom sa katarungan. Kailangan natin makiisa sa kanila kung ibig nating makasama si Jesus. Patuloy natin ituon ang pag-asa sa Ama, gaya ni Jesus, sa kanila. Turuan po ninyo kami, Ama, na mana-langin katulad ni Jesus sa halamanan ng Hetsemane upang matutunan namin makibahagi sa mga pasakit at dalamhati ng lahat ng mga sugatan at nabuwal sa daigdig na ito, hanggang matupad ang kalooban mo ng pag-ibig at buhay. Sa pamamagitan ni Jesukristo, aming Panginoon. AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI
 31. 31. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 31 IKAWALONG ISTASYON: Nagsalita si Jesus sa mga kababaihan ng Jerusalem
 32. 32. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 32 Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan. Umiiyak ang mga kababaihan ng Jesusalem sa harapan ng bilanggong hinatulan ng kamatayan si Jesus. Subalit, hiniling ni Jesus na ibaling nila ang pagtingin sa kanilang mga sarili. Ang kamatayan ni Jesus ay gawa ng isang lipunang nakapinid ang pinto sa mga biyaya ng Diyos, itinakwil ang salita ng kaligtasang dala ni Jesus. Ang kanyang mga salita sa mga kababaihan ay minsang naging isang banta at panawagan ng pagbabalik- loob. Banta, sapagkat ang sinumang tumanggi sa grasya ng Maykapal ay naghahanap ng sariling kamatayan. Isang panawagan sa pagbabalik-loob dahil hindi imposible ang pagbabago, ang pagtanggap sa salita ng Diyos, pagsasabuhay nito at pakikiisa sa pagpupunyaging itatag ang paghahari ng Diyos dito sa sandaigdigan. Buksan po ninyo ang aming puso, O Ama,sa iyong mga salita upang lumaya kami sa aming pagkamakasarili. Matutunan sana naming mamuhay na palagiang nakikiisa sa lahat ng aming mga kapatid sa buong sangkatauhan. Sa pamamagitan ni Jesuskristo, aming Panginoon. AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI
 33. 33. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 33 Ang Ika-pitong Simbahan: The 1,000+ year old church of Trémolat, France
 34. 34. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 34 Ang Ika-pitong Simbahan: The 1,000+ year old church of Trémolat, France
 35. 35. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 35 Ang Ika-pitong Simbahan: The 1,000+ year old church of Trémolat, France
 36. 36. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 36 IKASIYAM NA ISTASYON: Sa ikatlong pagkakataon, nabuwal uli si Jesus
 37. 37. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 37 Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan. Nahalo ang dugo ni Jesus sa lupang napaka-raming dugong inihain ng mga walang sala mula noon hanggang sa kasalukuyan. Mahalaga sa Diyos ang dugong inihain ng mga walang sala. Ito ang dugo na likha ng sala ng tao sa marubdob niyang pagnanasa na maging Diyos; alipin ng pagkamakasarili at mamamatay-tao ng sariling kapatid. Huwag tayong palinlang Nababahala ang Poong Maykapal sa mga inosenteng dugo. Kaya ang isang anghel ang dumating upang kalingain si Jesus. Itong mga duguan ay bubuhayin muli. Ang lupang dinilig ng dugo ay mamumukadkad uli ng isang bagong buhay. Ang bawat nilalang na nag-alay ng dugo ay pagkakalooban ng anghel at siya’y bubuhayin muli. Sumisigaw, o Ama, ang dugong dumaloy mula kay Jesus at sa marami naming mga kapatid. Isinasamo namin, harinawa’y walang sinuman ang magpapadanak ng dugo ng kanyang kapatid at huwag mong hayaang sinuman ang papatay sa mamamayan sa matin-ding kahirapan. Sangalan ni Kristo, Jesus, aming Panginoon! AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI
 38. 38. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 38 IKA SAMPUNG ISTASYON: Hinubaran si Jesus
 39. 39. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 39 Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan. Paghinubaran mo ng damit ang isang tao sa harap ng publiko, katumbas ito ng pagyurak ng kanyang pagkatao at pag-alis ng kanyang dangal bilang tao. At ito ang ginawa nila kay Jesus. Patuloy pa rin itong ginagawa sa mga taong pinagkakaitan ng lahat na nararapat sa kanila. Ang pag-asa ay hindi nakasalalay sa mga sakim at kurakot kundi kay Jesus na pinagkaitan din ng lahat. Buo ang pagtitiwala ni Jesus sa kanyang Ama. Nasa kanyang panig ang Diyos. Kaya dapat magtiwala kay Jesus at sa mga pinagkaitan, yaong walang mawawala sa kanila at may karapatang umasa sa Panginoon. Mula sa kanila, itatatag ng Diyos ang isang Bagong Sambayanan. Nakikita namin sa inyong anak na pinagkaitan, ang mahihirap o mga dukha dito sa daigdig. Sa mga taong walang pagbabago, loobin po ninyong sila’y magkaroon ng pusong mapagbahagi, mapagmahal na hindi nakatali sa mga materyal na bagay. Turuan ninyo kaming magbahagi sa ngalan ng pagkakaisa mula sa aming makakaya o ari-arian. Sa pamamagitan ni JesuKristo, aming Panginoon. AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI
 40. 40. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 40 Ang Ikaanim Simbahan: Ang Katedral Notre Dame ng Montréal, Québec
 41. 41. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non-Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 41
 42. 42. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 42
 43. 43. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 43 IKALABING-ISANG ISTASYON: Ipinako si Jesus sa krus (11)
 44. 44. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 44 Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan. Ipinako ang mga kamay at paa ni Jesus. Nais nilang dumaloy ang mas maraming dugo upang madali siyang mamatay. Sadya nilang ginagawa ang ganito; madali nilang maililigpit si Jesus na manunulsol. Subalit si Jesus ay mas malakas sa kanyang kahinaan kaysa mga naghatol sa kanya. Mula sa kanyang napapakuang krus, maipagdarasal niya ang mga nagpahirap sa kanya. Hindi ibig sabihin na pinawawalang-sala sila kundi idinidiin ang kanilang kahibangan at kasalanan. Kaya, ihinihingi sila ng kapatawaran. Ito ang tagumpay ng isang pinahihirapan sa mga nagpapahirap sa kanya. Tagumpay din ito ng pagmamahal at habag. Ama, lubha ang pananakit na ginawa sa inyong anak. At marami din sa inyong mga anak ang pinahihirapan sa iba’t ibang pamamaraan. Ang aming pusong puspos ng pighati ay dumadalangin para sa mga biktima ng matinding pasakit at sa mga gumawa nito. Pagkasunduin mo po sila at nawa’y mahinto na sa mundong ito ang anumang pananakit sa kapwa. Sa pamamagitan ni JesuKristo, aming Panginoon. AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI
 45. 45. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 45 IKALABINDALAWANG ISTASYON: Namatay si Jesus sa krus
 46. 46. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 46 Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan. Si Jesus na taga-Nasareth, ang dakilang propeta na nagpahayag tungkol sa bagong buhay at paghahari ng Diyos ay pinatay sa labas ng lungsod. Siya ay itinakwil ng lipunan, ng relihiyon at ng buhay. Sa pagkakataong ito, ipinakikilala ni Jesus ang kanyang ganap na katapatan, isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa kanyang pinaniniwalaan at mga ipinahayag. Namatay siyang lubos ang pagtitiwala sa kanyang Ama, ang Diyos ng pag-ibig at mas makapangyarihan kaysa mga kumitil ng kanyang buhay. Tayong mga tagasunod ni Jesus ay hindi dapat mawalan ng pag-asa. Patuloy nating hanapin ang bukal ng pag-asa sa krus ni Jesus. Tayo’y mga alagad ng isang taong napako sa krus. Katulad ni Jesus, sikapin natin makilala siya sa ating paglilingkod kahit hanggang kamatayan tungo sa pag-aangkin ng sanlibutan ng isang bagong buhay. Naniniwala po kami, o Ama, na si Jesus na pinako sa krus ay iyong anak na tagapagligtas. Sa pamamagitan niya, alam namin na ang inyong lakas ay ang pag- ibig na nagtitiis kasama ng mga nagdurusa. Kasama ni Jesus, nais namin makipagtunggali laban sa dalamhati na siyang dahilan ng pagdurusa. Sa pamamagitan ni JesuKristo aming Panginoon. AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI
 47. 47. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 47 Ang Ikapitong Simbahan: A UNESCO World Heritage Site; The Primate Cathedral of the Americas, The Basilica of Santa María la Ménor, Santo Domingo, Dominican Republic.
 48. 48. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 48 Ang Ikapitong Simbahan: A UNESCO World Heritage Site; The Primate Cathedral of the Americas, The Basilica of Santa María la Ménor, Santo Domingo, Dominican Republic.
 49. 49. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 49 Ang Ikapitong Simbahan: A UNESCO World Heritage Site; The Primate Cathedral of the Americas, The Basilica of Santa María la Ménor, Santo Domingo, Dominican Republic.
 50. 50. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 50 IKALABINTATLONG ISTASYON: Si Jesus ay ibinaba mula sa Krus
 51. 51. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 51 Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan. Tinanggap ng ina ni Jesus sa kanyang mga bisig ang walang buhay na katawan ng kanyang anak. Inilagak niya ang buong pagtitiwala sa Diyos, na mula sa patay na laman, ang Maykapal ay lilikha muli ng bagong buhay. Si Maria ay magsisilang uli ng isang bagong buhay sa hirap at pag-asa. Ang Sambayanan ni Kristo, kagaya ni Maria, kailangan tanggapin ang lahat ng tao, lalo na yong mga nagdurusa dahil sa isang dakilang adhikain. Inaanyayahan sila nitong Sambayanan sa isang bagong buhay. Ang kanilang pagtitiis kapag nagsasabuhay ng pagkakaisa at pananampalataya ay nagiging daan tungo sa isang bagong Sambayanan ng Diyos. Binigyan ninyo o Ama ang simbahan ng bagong halimbawa o modelo sa katauhan ni Maria. Basbasan po ninyo kami ng pananam-palatayang kagaya kay Maria na handang tanggapin sa simbahan ang lahat ng mga nilalang na nagtitiis ng hirap umusbong lamang ang isang bagong angkan kung saan lahat ay magkakapatid sa iyong ngalan, aming Ama. Sa pamamagitan ni Jesus aming Panginoon. AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI
 52. 52. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 52 IKALABING-APAT NA ISTASYON: Inilibing si Jesus
 53. 53. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 53 Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan. Ang libingan ang pinakasukdulang kalung-kutan. Ang patay ay ganap na nag-iisa. Ang paniniwala ng mga pumatay kay Jesus na kapag nailibing na nila ang katawan nito, mabubura sa isipan ng madla ang alaala ni Jesus. Subalit ang libingan ni Jesus na nasa halamanan ay dambana ng buhay na siyang naging bukal ng bagong buhay ni Jesus. Si Jesus ang magiging binhi na kapag ibinaon sa lupa, tutubo ito at mamumu-kadkad. Ang buhay niya ay nasa kamay ng Diyos, ganoon din ang lakat ng mga nangawalan ng buhay at mga pinatay. Hindi pababayaan ng Ama ang kanyang mga anak. Ama, ginawa mong pagdaraanan tungo sa bagong buhay ang libingan ni Jesus. Hayaan ninyong tanggapin ng lupa, ng mapayapa, ang mga yumao. Harinawa’y magbunga ito ng pag-asa at buhay para sa iyong sangkatauhan. Sa pamamagitan ni JesuKristo aming Panginoon. AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI
 54. 54. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 54 IKALABINLIMANG ISTASYON: Nabuhay na muli si Jesus. Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan. Isang bagong kasaysayan at isang bagong buhay ang nagsimula sa unang araw ng linggo. Wala na si Jesus sa kanyang libingan. Siya na ipinako sa krus ay nabuhay na muli. Ang lahat ng kapangyarihan ay hinatulan ng pagkabuhay na muli ni Jesus. Ang Diyos ay nasa panig ng ipinako sa krus at hindi sa mga pumatay sa kanya. May mahalagang kahulugan ang pagkamatay ni Jesus. May kahulugan din ang paglilingkod sa kapwa. Maaasahan natin na tayo rin ay bubuhayin muli ng Diyos tungo sa isang bagong buhay at ganap na kalayaan. Taos puso kaming nagpapasalamat sa inyo o Ama, sa pagkabuhay na muli ng inyong Anak. Sa kanyang ngalan, hinihiling namin sa inyo na pagibayuhin namin ang pagsasabuhay ng pag-ibig at pananampalataya upang mai-alay namin ang aming sarili sa paglilingkod sa mga naghihirap sa pag-asang mabubuhay kami muli tungo sa isang bagong buhay, sa pamamagitan ni JesuKristo, aming Panginoon. AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI
 55. 55. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 55 Ama Namin Ama Namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami y mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Divos Espiritu Santo. Kapara noong unang- una, Ngayon at magpakailanman sa walang hanggan. Amen.
 56. 56. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 56 Umaasa kaming nasiyahan kayo sa 2015 Tagalog/Pilipino na bersyon ng Visita Iglesia. Mayroon din kaming mga bersyon ng mga debosyon sa Ingles at Hiligaynon. Kung mayroon kang mga mungkahi o mga rekomendasyon para mapapabuti ang serbisyong ito, mangyaring huwag mag-atubiling ipadala ang iyong mga ideya sa sa: info@historicphilippines.com
 57. 57. 13 March 2015 Creative Commons License: Attribution, Non- Commercial, No-Derivatives, 4.0 International License 57 Salamat! Professor Francis Dimzon, University of the Philippines Visayas para sa pagsalin ng ibang bahagi ng materyal na ito sa wikang Tagalog/Filipino at Hiligaynon. Ang Metropolitan Cathedral of Our Lady of Candles, Jaro, Iloilo City para sa mga panalangin sa Hiligaynon na may kinalaman sa Via Crusis Nilo Jimeno: friend, pilot, facilitator & discoverer Jomarie Acallar: friend, navigator, facilitator, discoverer

×