Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bisita Iglesia 2014, Hiligaynon Version

2,952 views

Published on

Mabuhay!

May nanari-sari nga kabangdanan kon ngaa madamu ang indi makabuylog sa pagbisita sa 7 ka mga Simbahan kon Semana Santa..

Ang iban mahimo nga malayo sa ila panimalay kay yara sila sa Amerika, Middle East, Europa, Asya, ukon sa diin pa man nga bahin sang kalibutan, samtang ang iban yara lang sa ila balay tungod tigulang na ukon nagabalatian, kag ang iban, mahimo nga masako sa trabaho.

Gani, may hinhanda kami sa inyo para mabuluigan kamo sa pagpamalandong sa tion sang Semana Santa. Ini ang higayon nga makabisita sa 7 ka maragtason nga mga simbahan sa Panay kag iban pa nga mga simbahan nga may kaupod nga duha ka estasyon sang Via Krusis sa kada simbahan.

Ini ang amon una mga pagtinguha nga ihatag sa inyo ining Hiligaynon nga bersyon sang Bisita Iglesia. Kabay pa nga malipay man kamo sini kaangay sang amon kalipay sa paghanda sini.

Published in: Spiritual
 • A professional Paper writing services can alleviate your stress in writing a successful paper and take the pressure off you to hand it in on time. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Bisita Iglesia 2014, Hiligaynon Version

 1. 1. 1 photographed and written byphotographed and written by:: Fergus DucharmeFergus Ducharme,, assisted by:assisted by: JoemarieJoemarie AcallarAcallar andand NiloNilo JimenoJimeno.. proudly present:proudly present: BisitaBisita IglesiaIglesia, 2014, 2014 IlonggoIlonggo (Hiligaynon)(Hiligaynon) VersionVersion © Ang pagbisita sa 7 ka dumaan kag maragtason nga mga simbahan nga may upod nga Via Krusis para sa Semana Santa 2014
 2. 2. 2 Ini ang amon una nga pagtinguha nga ihatag ang debosyon sang Bisita Iglesia sa pulong nga Hiligaynon.
 3. 3. 3 Mabuhay! May nanari-sari nga kabangdanan kon ngaa madamu ang indi makabuylog sa pagbisita sa 7 ka mga Simbahan kon Semana Santa.. Ang iban mahimo nga malayo sa ila panimalay kay yara sila sa Amerika, Middle East, Europa, Asya, ukon sa diin pa man nga bahin sang kalibutan, samtang ang iban yara lang sa ila balay tungod tigulang na ukon nagabalatian, kag ang iban, mahimo nga masako sa trabaho. Gani, may hinhanda kami sa inyo para mabuluigan kamo sa pagpamalandong sa tion sang Semana Santa. Ini ang higayon nga makabisita sa 7 ka maragtason nga mga simbahan sa Panay kag iban pa nga mga simbahan nga may kaupod nga duha ka estasyon sang Via Krusis sa kada simbahan. Ini ang amon una mga pagtinguha nga ihatag sa inyo ining Hiligaynon nga bersyon sang Bisita Iglesia. Kabay pa nga malipay man kamo sini kaangay sang amon kalipay sa paghanda sini.
 4. 4. 4 Sa sini nga tuig, amon napilian ang mga masunod nga dumaan kag maragtason nga mga simbahan para sa inyo pagpamalandong sa Semana Santa 2014. 1. Nuestra Señora de la Candelaria, Katedral Metropolitano sang Jaro, Iloilo 2. The Ruins of Mater Dei, Macau 3. San Isidro de Labrador sang Buenavista, Guimaras 4. Santo Niño de Arevalo sang Arevalo, Iloilo 5. St John’s Cathedral, Hong Kong 6. St Michael the Archangel, San Miguel, Iloilo 7. San José de Placer sang Iloilo City, Iloilo.
 5. 5. 5 Ang mga laragway sang mga Estasyon sang Via Krusis sa sini nga tuig naghalin sa wala makilala nga Panday Palestinhon Franciscano sang ika- 19 nga siglo. www.vatican.va
 6. 6. 6 Buluhaton sa Paghinulsul kag Paghalad Ginoo ko Jesuskristo, Dios kag tawo nga matuod, tan-awa sa Imo mga tiilan, ining kailo nga makasasala, nga nagpangahas sa pagpakasala sa Imo. Tuloka ako sang imo mga mata mga maluloy-on, kay nagahinulsul na ako sang akon mga sala. Matam-is nga Jesus, Imo ginatawag ang makasasala, nga nagpalayo sa Imo. Tan-awa ako nga nagapalapit sa Imo, sa pagpangayo sang kaluoy. Patawara ako, Ginoo, kay nagasiling ako sa Imo sa daku nga kasakit, nga nagahinulsol na ako sang akon mga sala, kag nagatapat ako nga dili na magpakasala liwat. Batuna ang akon mga buhat, kag ang akon mga kalisdanan, nga bayad sang akon mga sala. Hatagi ako sing grasya sang maayo nga pagkonpesar, kag sa pag-alagad sa Imo tubtob sa kamatayon. Halangdon nga Dios, Amay nga makagagahom, ginalahad ko sa Imo, ining akon ginabuhat kag ginapamalandong, agod mapahanugod lamang sa Imo himaya kag kadungganan, kag sa ikaayo sang akon kalag. Ginahalad ko man ini, sa katuyu-an sang Santa Iglesya, agod makuha ko ang mga induklhensya nga ginatugot sa mga nagabuhat sini nga debosyon, Ginahalad ko man ini, para sa kapatawaran sang mga sala, kag para sa mga kalg sa Purgatoryo. Amen.
 7. 7. 7 Simbahan isá: Nuestra Señora de la Candelaria, Katedral Metropolitano sang Jaro, Iloilo
 8. 8. 8
 9. 9. 9 Nahuauna nga Estasyon: Si Jesus gintugyan sa kamatayon
 10. 10. 10 Nagasimba kag nagadayaw kami sa Imo, O Jesus, kay bangud sang imo krus gintubos Mo ang kalibutan. Pamalandunga si Jesus nga nagbaton sang mapait nga kamatayon agod matubos kita sa sala. Ang mahal nga Dugo ni Jesus iga-ula para sa aton. Ginoo, hugasi sand Imo Dugo ang akon mga sala, kag buligi ako sa pagbaton sang Imo Santos nga Pagbulot-an. Amay namom… Maghimaya ka Maria… Himaya sa Amay… Ginoo, nakasala kami kag nagahinulsol kami. Masluoy Ka sa amon. Stabat: Ginahukman, ang Ginoo, di’matuod, di’matarong; ang kabuhi mapatay, Di’itugot, O Ginoo nga paghukman ko ang tawo, Kalyoyan Mo ako.
 11. 11. 11 Ikaduha nga Estasyon: Si Jesus nagpas-an sang Kruz
 12. 12. 12 Nagasimba kag nagadayaw kami sa Imo, O Jesus, kay bangud sang Imo krus gintubos Mo ang kalibutan. Pamalangdunga nga so Jesus samtang nagapsa-an sang Krus nagahunahuna sang tagsa sa aton kag ginhalad Niya sa Iya Amay and lya gin-antus tungod sa aton. O Jesus ko nga hinigugma, akon man karon ginhakus ang tanan nga mga alantuson, nga Imo igapadala sa akno, tubtub sa kamatayon. Apang ngaampo ako sa Imo, nga Imo ako hatagan sang grasya sang pagpailub. Hatagi ako sang grasya sa paghigugma sam Imo, kag himoa sa akon suno sa Imo kabubuton. Amay namom… Maghimaya ka Maria… Himaya sa Amay… Ginoo, nakasala kami kag nagahinulsol kami. Stabat: Malisud ini nga dalan kag ang krus ang Imo lulan banga’ng bug-at sang sala. Manunubos, pas-anon ko ang napat-ud gid nga krus ko; bulig Ka sa pagdala.
 13. 13. 13 Simbahan duhá: The Ruins of Mater Dei, Macau
 14. 14. 14
 15. 15. 15 Ikatlo nga Estasyon: Ang nahauna nga pagkadagpa ni Jesus
 16. 16. 16 Nagasimba kag nagadayaw kami sa Imo, O Jesus, kay bangud sang Imo krus gintubos Mo ang kalibutan. Pamalandunga ang kasakit ni Jesus, sang madagpa Sia sa idalum sang krus. Ang Iya lawas puno sang pilas, tungod sang madamo ngapaghampak nga Iya nabaton kag tungod sang korona nga tunokon nga nagdulot sa Iya ulo. Maluya gid Sia kaayo, kag daw dili na Sia makalakat, apang ang Iya gugma sa aton naghatag sa Iya sing kabaskog sa pagpadayon sa paglakat. Jesus ko, dili ang kasakit ni Jesus, sang madagpa Sia sa idalum sang Krus. Ang Iya lawas puno sand pilas, tungod sang madamo ngapaghampak nga Iya nabaton kag tungod sang korona nga tunokon nga nagdulot sa Iya ulo. Maluya gid Sia kaayo, kag daw dili na Sia makalabat, apang ang iya gugma sa aton naghatag sa Iya sing kabaskog sa pagpadayon sa paglakat. Jesus ko, dili ang kabug-at sang Krus, kon dili ang akon mga sala ang kabangdanan samg Imo pagkadagpa. Jesus ko, tungo sang Imo gin-antus, hatagi ako sing grasya sa paglikaw sa sala kag dili itugot nga mahamulag ako sa Imo. Hatagi ako sang grasya sa pahhigugma sa Imo, kag himosa sa akon suno sa Imo kabubot-on.
 17. 17. 17 Amay namom… Maghimaya ka Maria… Himaya sa Amay… Ginoo, nakasala kami kag nagahinulsol kami. Maluoy Ka sa amon. Stabat: Ang sala ang kabangdanan sang kaluya sang Gamhanan sa idalom gid sang krus. Ang kalang matuod handa, apang ang unod maluya: Baskuga ako, Jesus
 18. 18. 18 Ikap-at nga Estasyon: Ang pagkitaay ni Jesus kag sang iya Iloy
 19. 19. 19 Nagasimba kag nagadayaw kami sa Imo, O Jesus, kay bangud sang Imo krus gintubos Mo ang kalbutan. Pamalandunga ang kasakit ni Jesus samg iya gintan-aw ang Iya labing hinigugma nda Iloy nga masinulub-on, kag pamalandunga man ang kasakit ni Maria nga daw isa ka bangkaw nga nagpilas sang iya tagipusoon, sang iya nakita ang iya diosnon kag walay dagta nga Anak. O Jesus ko, tudloi ako sa paghigugma sa Imo, kag sa akon isigkatawo, nga gintubos sang Imo Mahal nga Dugo. Hatagi ako sang grasya sa paghigugma sa Imo, kag himoa sa akno suno sa Imo kabubut-on. Amay namom… Maghimaya ka Maria… Himaya sa Amay… Ginoo, nakasala kami kag nagahinulsol kami. Maluoy Ka sa amon. Stabat: O Iloy sang Manunubos, ‘nano ang ginbatyag nimo pagkakita sang Anak? Ginatuman ang pagtanga nga pinulong sang Propeta: “Lapsan and imo kalag.”
 20. 20. 20 Simbahan tatlo: San Isidro de Labrador, Buenavista, Guimaras
 21. 21. 21
 22. 22. 22 Ikalima nga Estasyon: Si Simon Cireneo nagbulkig kay Jesus sa pagpas-an sang Krus.
 23. 23. 23 Nagasimba kag nagadayaw kami sa Imo, O Jesus, kay bangud sand Imo krus gintubos Mo ang kalibutan. Pamalandunga nga sang nakita sang mga Hudiyo nga si Jesus daw dili na makadangat sa Bukid sang Kalbaryo, ganpilit nila si Simon Cireneo sa pagpas-an sang Krus ni Jesus. Jesus ko, buot ko nga mangin kasubong ni Simon Cireneo. Buot ko nga pas-anon ang krus nga Imo ipadala sa akon, dili sa pilit, kon dili upod sang daku nga paghigugma. Buot ko man buligan ang akon isigkatawo, sa pagpas-an sang ila krus, sa sining kinabuhi, suno sa akon masarangan. Gina-impon ko ang tanan konga mga pag-antus, sa Imo mhal nga kasakit, agod madangat ko ang balus sa langit. Hatagi ako sang grasya sa paghigugma sa Imo, kag himoa sa akon suno sa Imo kabubut-on. Amay namom… Maghimaya ka Maria… Himaya sa Amay… Ginoo, nakasala kami kag nagahinulsol kami. Maluoy Ka sa anon. Stabat: Si Simon nga Cireneo, ginapilit sang berdugo magdala sang Santa Krus. Agod akno man mapas-an ang mabug-at ko nga lulan, lig-ona ako, Jesus.
 24. 24. 24 Ikan-um nga Estasyon: Si Veronica nagpahid sang Santos nga Nawong ni Jesus
 25. 25. 25 Nagasimba kag nagadayaw kami sa Imo, O Jesus, kay bangud sang Imo krus gintubos Mo ang kalibutan. Pamalandunga ang daku nga katutom ni Veronica. Waay sia nahadlok sa mga soldado kag ginpahiran niya ang nawong ni Jesus nga puno sang balhas kag dugo. Kag si Jesus nagbalos sa iya sa pagpatapik sang Iya dagway sa panyo ni Veronica. O Jesus ko, tudloi ako sa isigkatawo, kag sa pagsimba sa Imo sa atubangan sang mga tawo sa waay kahadluk ukon hahuya. Hatagi ako sang grasya sa paghigugma sa Imo kag himoa sa akon suno sa Imo kabubut-on. Amay namon… Maghimaya ka Maria… Himaya sa Amay… Ginoo, nakasala kami kag nagahinulsol kami. Maluoy Ka sa amon. Stabat: Ang babayi nga maligdong nagapahid sang nawong Mo: silimbahon nga guya. Sadto ang kalag ko ‘tinlo ginhugasan sang Dugo Mo; akon lang nadagtaan.
 26. 26. 26 Simbahan apat: Santo Niño de Arevalo, Arevalo, Iloilo
 27. 27. 27
 28. 28. 28 Ikapito nga Estasyon: Ang ikaduha nga pagkadagpa ni Jesus
 29. 29. 29 Nagasimba kag nagadayaw kami sa Imo, O Jesus, kay bangud sang Imo krus gintubos Mo ang kalibutan. Pamalandungan si Jesus nga nakadagpa liwat tungod sang kabug-at sang Krus. Apang ang Iya gin-antus dili ang kabug-at sang krus con dili ang kabug-at sang akon mga sala. Nakita Niya nga may madamu nga magaliwat-liwat sa pagpakasala kag ang hunahuna sini nagpabug-at sang Iya krus. O Jesus ko, tungod sang Imo pagkapagpa, pabangona ako kon mahulog ako sa sala, kag buligi ako sa paglikaw sang mga kahigayunan sa pagpakasala. Kaluoyi ako kay maluya gid ako, kag mabaskog gid kon kaisa, ang mga pagsulay sang yawa kag sang madaya nga kalibutan. Hatagi ako sang grasya sa paghigugma sa Imo, kag himoa sa akon suno sa Imo kabubut-on. Amay namon… Maghimaya ka Maria… Himaya sa Amay… Ginoo, nakasala kami kag nagahinulsol kami. Maluoy Ka sa amon. Stabat: Malisud Imo lalaktan kag mabug-at Imo lulan; lawas Mo maluya gid. Ang kaluya Mo saligan nga kusong paga-ihatag sa nahulog sa sala.
 30. 30. 30 Ikawalo nga Estasyon: Si Jesus nagpamulong sa mga babayi nga taga-Jerusalem
 31. 31. 31 Nagasimba kag nagadayaw kami sa Imo, O Jesus, kay bangud sang Imo krus gintubos Mo ang kalibutan. Pamalandunga ang mga pulong ni Jesus sa mga babayi nga nagatangis sang ila nakita si Jesus nga ginhukman sa kamatayon sa krus bisan waay Sia sing salaL: “Mga babayi nga taga-Jerusalem, dili kamo magtangis tungod sa akon, kundi tungod sa inyo kag sa inyo mga anak”. O Jesus ko, ining mga pulong angay man sa akon. Ako ang kabangdanan sang Imo kasakit. Daw ano ka daku ang kalaw-ay sang paglalis ko sa Imo mga sugo, sa tapos Mo ako ginpakitaan sang Imo gugma, tubtob sa kamatayon sa krus. Tudlo-I ako sa pagtangis sang akon mga sala. Hatagiako sang grasya sa pabhigugma sa Imo, kag himoa sa akno suno sa Imo kabubut-on. Amay namon… Maghimaya ka Maria… Himaya sa Amay… Ginoo, nakasala kami kag nagahinulsol kami. Maluoy Ka sa amon. Stabat: Dili lang ako tangisan, kundi inyo kasaypanan kag sang inyo kabataan. Kay Jesus ako makuha paghinulsol nga matuod, sa pagtangis sang sala.
 32. 32. 32 Simbahan limá: St John’s Cathedral, Hong Kong
 33. 33. 33
 34. 34. 34 Ikasiyam nga Estasyon: Ang ikatlo nga pagkadagpa ni Jesus
 35. 35. 35 Nagasimba kag nagadayaw kami sa Imo, O Jesus, kay bangud sang Imo krus gintubos Mo ang kalibutan. Pamalandunga ang kapinyas sang mga soldado kay Jesus nga nag-antus sing daku nga kaluya kag kauhaw, kag dugang pa diri, ang mga pilas nga nagpuno sang Iya Mahal nga Lawas. Jesus ko, tungod sang kaluya nga Imo ginabatyag, hatagi ako sang kabaskog sa pagdaog sang akon kailigbon, kag sa pagdaug sang akon katamad kag kaluya, sa pag- alagad sa Imo. Hatagi ako sang grasya sa paghigugma sa Imo, kag himoa sa akno suno sa Imo kabubut-on. Amay namon… Maghimaya ka Maria… Himaya sa Amay… Ginoo, nakasala kami kag nagahinulsol kami. Maluoy Ka sa amon. Stabat: O Jesus nga Magbubuhat, sang tanan mga binuhat, yara Ka nagahulat. Masami ako mahulog sa sala, Jesus, magdulog kag ako patinduga.
 36. 36. 36 Ikanapulo nga Estasyon: Si Jesus gin-ubahan sang Iya panapton
 37. 37. 37 Nagasimba kag nagadayaw kami sa Imo, O Jesus, kay bangud sang Imo krus gintubos Mo ang kalibutan. Pamalandunga ang kasakit nga gin-antus ni Jesus sang gin-ubahan Sia sang nga soldado sang Iya mga panapton. Ang iya mga pilas naglukmat kag ang Iya Mahal nga Lawas napuno sang dugo. O Jesus ko, dili lamang ang kapntas sang mga soldado ang nagsakit sa Imo, kon dili ang kapintas sang akon sala. Tungod sang kasakit kag kaluya nga Imo ginbatyag, hatagi ako sang grasya sa paglikaw sa sala, labi na sa pagpanaput sing dili maligdong, kag luwasa ako sa kalipayan, nga makadaut sa akon kaputli. Hatagi ako sang grasya sa paghigugma sa Imo kag himoa sa akon suno sa Imo kabubut-on. Amay namon… Maghimaya ka Maria… Himaya sa Amay… Ginoo, nakasala kami kag nagahinulsol kami. Maluoy Ka sa amon. Stabat: Gin-ubahan sang panapton gintagaan langgaw, apdo, ang Ginoog Tagsagod. Tudlo-I sang pagpa-umod, pagpugond kag pagdumili, ang Imo nga Tagsunod.
 38. 38. 38 Simbahan anum: St Michael the Archangel, San Miguel, Iloilo
 39. 39. 39
 40. 40. 40 Ikanapulo kag isa nga Estasyon: Si Jesus ginlansang sa Krus
 41. 41. 41 Nagasimba kag nagadayaw kami sa Imo, O Jesus, kay bangud sang Imo krus gintubos Mo ang kalibutan. Pamalandunga si Jesus nga subong sang mahagup nga Kordero nagtuman sang tanan nga ginsugo sa Iya sang mga soldado nga mabangis. Nagdupa Sia sa Krus agod ilansang ang Iya mga kamot kag tiil. Ining labing daku nga kasakit nga Iya gin-antus sa tatio ka oras ginhalad Niya sa Iya Amay agod patawaron ang aton mga sala kag mabuksan liwat ang langit sa magatuo kag magasunod sa Iya mga gintudlo. Kesus ko, ilansang ang akon tagipusoon sa Imo tiilan, agod magpabilin dira sa paghigugma sa Imo. Ipadukot ang handumanan sang Imo mga pilas, sa akon hunahuna, agod dili ako makasala liwat. Dili Mo itugot, nga mahamulag kami sa Imo. Luwas sa Imo, waay sing paghidait kag matuod nga kalipay. Hatagi ako sang grasya sa paghigugma sa Imo, kag himoa sa akno suno sa Imo kabubut- on. Amay namon… Maghimaya ka Maria… Himaya sa Amay… Ginoo, nakasala kami kag nagahinulsol kami. Maluoy Ka sa amon. Stabat: Sang mapintas nga kaaway, ginalansang Ka sa kahoy, Ikaw nagpatawad lang. Ang kaaway ginpatawad; ginpasaulo ang makawat; kag gin-ampo nimo man.
 42. 42. 42 Ikanapulo kag duha nga Estasyon: Si Jesus napatay sa Krus
 43. 43. 43 Nagasimba kag nagadayaw kami sa Imo, O Jesus, kay bangud sang Imo krus gintubos Mo ang kalibutan. Pamalandunga si Jesus nga sa tapos ang tatlo ka oras nga yara Sia nalansang sa Krus, nagduko sang Iya ulo kag namatay. Jesus ko, nagahalok ako sa krus diin Ka napatay, tungod sang Imo pahigugma sa akon. Ako kuntaini ang dapat mapatay, sang isa ka talamayon nga kamatayon, tungodsang akon mag sala, apang nagaiaum ako sa pahigugma sa Imo. Buot ko maghakus sang Imo krus, kag ihalad sa Imo ang akon kabuhi sa oras sang akon kamatayon. Hatagi ako sang grasya, sa paghigugma sa Imo, kag himoa sa akno suno sa Imo kabubut-on. Amay namon… Maghimaya ka Maria… Himaya sa Amay… Ginoo, nakasala kami kag nagahinulsol kami. Maluoy Ka sa amon. Stabat: Ang kasakit di matugma, di’maasoy Imo gugma sang nabitay Ka sa krus. Pag- itugot sing maalwan gugma Mo akno balusan, hinigugma ko’ng Jesus.
 44. 44. 44 Simbahan pitó : San José de Placer, Iloilo City, Iloilo.
 45. 45. 45
 46. 46. 46 Ikanapulo kag tatlo nga Estasyon: Ang bangkay ni Jesus gintaltal sa Kruz
 47. 47. 47 Nagasimba kag nagadayaw kami sa Imo, O Jesus, kay bangud sang Imo krus gintubos Mo ang kalibutan. Pamalandunga ang Mahal nga Lawas ni Jesus sa sabak sang Iya masinulob-on nga Iloy, sa tapos gintaltal sang iya duha ka gintutun-an, nga amo si Jose kag sa Nicodemo. O Iloy sang akon Manluluwas, tungod sang paghigugma Mo sa Imo Anak, batuna ako nga Imo man anak kag igampo ako sa Iya. Kag Ikaw, O Jesus ko, Manunubos kag Dios ko, ihatag sa akon ang pagkilala kag paghilulsol, sang akon mga sala, kag himoa sa akon suno sa Imo kabubut-on. Amay namon… Maghimaya ka Maria… Himaya sa Amay… Ginoo, nakasala kami kag nagahinulsol kami. Maluoy Ka sa amon. Stabat: Ang Iloy pasalamatan kay daku, daw kadagatan, ang kasakit, kasubo. O Iloy sang paghigugma, sang kasakitm sang kaluoy, pangayuon mo ako.
 48. 48. 48 Ikapulo kag apat nga Estasyon: Ang paglubong kay Jesus
 49. 49. 49 Nagasimba kag nagadayaw kami sa Imo, O Jesus, kay bangud sang Imo krus gintubos Mo ang kalibutan. Pamalandunga nga ang bangkay ni Jesus nga ginlubing sang iya mga gintutun-an kag ni Maria nga iya Iloy, nabnhaw sing mahimayaon sa ikatlo ka adlaw. Jesus ko, nagatuo ako sa Imo nga akon Dios kag Manluluwas, kag nagalaum ako, nga tungod sang Imo kamatayon kag pagkabanhaw, mabanhaw man ako sing mahimayaon sa katapusan. Hatagi ako sang grasya, sa paghigugma sa Imo, kag himoa sa akon suno sa Imo kabubut-on. Amay namon… Maghimaya ka Maria… Himaya sa Amay… Ginoo, nakasala kami kag nagahinulsol kami. Maluoy Ka sa amon. Stabat: Si Jose kag Nicodemo naglubong sang bangkay Nimo, di’madugay banhawon, Himalutan ko, Ginoo, magkabuki sing maayo; ako man pagbanhawon.
 50. 50. 50 Pangamuyp O Dios, Amay nga makagagahum, ginahalad ko sa Imo ang mga kasakit, ang kamatayon ni Jesus nga Anak Mo kag Manunubos. Baruba, O Amay ko, ini nga halad, nga bayad sang akon mga sala. Ang dugo ni Jesus nagatu-aw sa Imo, sa pagpangayo sing patawad. Busa, nagalaum ako, nga Imo ako patawaron. Dios ko, pintuga Mo ako sa Imo mga kamot. Indi pag-itugot nga matamay ining Imo ginbuhat. Ginbuhat Mo ako agod ma-agum ko, ang palanubli-on nga kalipay sa langit; kag bisan gindula ini nga palanublion, tunod sang akon mga sala, gin-uli ini liwat sa akon ni Jesus nga nagtubos sa akon. Busa, Amay ko nga maluloy-on, nagalaum ako nga sa horas sang akon kamatayon, Imo ako pasudion sa langit, sa pag-agum sang palanublion nga himaya, tungod sang kamatayon ni Jesuskristo nga akon Ginoo. Amen Amay namon… Maghimaya ka Maria… Himaya sa Amay…
 51. 51. 51 Kon may mga suhestyon ka kon paano namon mapanami ang imo pagpamalandong, palihog ipadala ang imo mga ideya kag rekomendasyon sa e- mail: info@historicphilippines.com
 52. 52. 52 We wish to thank and acknowledge the following: • The Metropolitan Cathedral of Our Lady of Candles, Jaro, Iloilo City for the prayers, in Hiligaynon, related to the Stations of the Way of the Cross, • www.vatican.va for the photos used for the Stations of the Way of the Cross, and • Professor Francis Dimzon, University of Philippines, Visayas in Iloilo for his translation of some of the material into the Hiligaynon language.

×