Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Online Salg

524 views

Published on

Hvordan kommer man igang med online salg som lille virkshomhed, hvor meget koster det?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Online Salg

 1. 1. Salg via nettet
 2. 2. Salg via nettet 1.hvordan sælger man på nettet? 2.Danskernes vaner på internettet 3.Vælg det rette shop system!
 3. 3. Hvordan sælger man på nettet?
 4. 4. Hvordan sælger man på nettet? Sociale netværk (feks linkedin) Find dem som køber på nettet!
 5. 5. Find dem som køber på nettet! B2G
 6. 6. Find dem som køber på nettet! B2B
 7. 7. Hvordan sælger man på nettet? Sociale netværk (feks linkedin) Find dem som køber på nettet!
 8. 8. Hvordan sælger man på nettet? Sociale netværk (feks linkedin) Find dem som køber på nettet! Egen online shop
 9. 9. 9:,",4&(+.%&%(4'.>/().6+*&6&'(AEFGC-(=&',(*&("44&59:,",4&(A"'467(;"66&//&%C($*#1%(&'('3#&/(="'*%&( *&6(AHIGC7(J&(9:,",4&(+.%&%(9:6*&%(.6/,B(=&%&(&'*(*&("44&59:,",4&("(*.',4&%'&,(&5).'*&67 Mest udbredte varetyper K&,+.%&6,&%'&($'*&%(L.'*&/L(*044&%( 3+&%(;B*&(9:,",4&(3#("44&59:,",4&(+.%&%-(=&'(&%("44&( =&*%&#'&/("(3+&',/B&'*&(>%3<&'/,./,&%7(LM'*&/(L&4,&=>&6+",(3+&%(;63=,/&%-(;604>./%3'&%(3#( ,&N6&#&/127 K&460*'"'#(A/12(3#(,43C PQG Y&2,&%(A)3/&66&%-(90%#&%&,&%+./"3'-(6&2&(.9(;"6-(,3==&%)$,(3,+7C IG !6:;"66&//&%( IG V3=>$/&%).%*?.%&-(3#(&6&4/%3'"4(AWX-(4.=&%.&%-(=$,"4.'60#-( U IG K1#&%(3#(/"*,,4%"9/&%@.+",&%(R 9:,",4(6&+&%&/ IG T'*&%)36*'"'#(A43'<&%/;"66&//&%-(;"66&//&%(/"6(/&./&%-(;"3-( U OG S>/.'4'"'#(.9(=3;"6/&6&93' OG !"6=@=$,"4@,>"6(R 9:,",4(6&+&%&/ OG K36"#(A)$,)36*'"'#,&6&4/%3'"4-()B%*&()+"*&+.%&%-(=1;6&%-( U EG W3#;"66&//&% EG ^&%,3'6"#(>6&2&(3#(60#&="*6&% HG V3=>$/&%,39/?.%&(A+"%$,>%3#%.==&%-(<3=>$/&%,>"6-( U HG T*,/:%(3#(/12(/"6(,>3%/(3#(9%"/"* HG V3=>$/&%,39/?.%&(A+"%$,>%3#%.==&%-(<3=>$/&%,>"6-( U ]G J.#6"#+.%&%(3#(=.*(A;B*&(/"6;&%&*/(3#("44&(/"6;&%&*/C ]G !"6=@=$,"4@,>"6@.'*&'($'*&%)36*'"'#(R *3?'63.*,(@(.*#.'#(/"6( U ]G [=:44&% PG K1#&%(3#(/"*,,4%"9/&%@.+",&%(R *3?'63.*, PG M'*&/ PHG QG ]G EG OG IG PQG P]G PEG Kilde: FDIH M'/.6 ;&,+.%&6,&%Z(P7POF [>1%#,=B6,93%=$6&%"'#Z(
 10. 10. K,-4(?,A(&()@*A+,).,-',:('/+'H4(':(?,:(H'A(F*A):,(+'/+4(?,(6'H?,(6'/?3,:(&(?,/(/,:98:&.4(6H2A(?,( Vejen til første køb F2A,:2+(?,A,)(),/,):,(.*94(93,H()@8A+:(2-(46H2A?'/(?,(F'/?:(FA,-(:&3(98:&..,/< L*+,-').&/,A(,A(3'/+:(?,/(6J@@&+):('/H,/?:,(-I?,(':(F&/?,(FA,-(:&3(98:&..,A<(M,A,F:,A(F*3+,A( 6>,--,)&?,A(-,?(@A&))'--,/3&+/&/+,A(2+('/9,F'3&/+,A(FA'(.233,+,A4(F'-&3&,(2+(H,//,A< N2A623?)H&)(FI(F&/?,A(FA,-(:&3(&/:,A/,:98:&..,A(@I('/?A,(-I?,A(O 6,A8/?,A(H&'('//2/;,A(&(:AJ.:,( -,?&,A(2+(&(/J6,?)9A,H,()'-:((P%GA'?&2A,.3'-,A< %&'()*+,-').&/,(0122+3,4(5'6224(789&&(,:;<= !"# %&'(,/(6>,--,)&?,(-,?( "$# @A&))'--,/3&+/&/+,A(0B,3.224(CA&;,A8//,A( D E/9,F'3&/+(FA'(.233,+'GF'-&3&,GH,//,A ""# 7,+(F'/?:('?A,)),/(@I(/,:98:&..,/(&(,/( !# '//2/;,(&(,/('H&)G,:(:AJ.:(-,?&, %&'(/J6,?)-'&3 $# %&'(,:(A,.3'-,9'//,A(@I(,/(6>,--,)&?, Q# 7,+(F'/?:('?A,)),/(@I(/,:98:&..,/(H&'( Q# P%GA'?&2A,.3'-, E/?,: "R# %,?(&..,G.'/(&..,(68)., "# R# "R# QR# SR# $R# !R# TR# Kilde: FDIH E/:'3(9,)H'A,3),AU(S!! L@*A+)-I3)F2A-83,A&/+U( !"#$%&'()&'%*(%+()$,-(*./(%,'',(',*0+*.12(3#-(%+(4&'%/,%,(.5(67/8(%,'(1&*,8#$.2(%,$(9&33,$( 0,%3*:(
 11. 11. ;*0)/"0$;*%$"-$)?%/4$&)"%$699$:%&-"%<$$!"%$$"%$/&>$:B-$>*-(:"$'A$"8;*-/0"%$B-/"%$799$:%<< Værdien af internet D-#"%"((*-#$"%$/"#$(*2#4/4>+$*#$;)"%#$(,"##"$"8;*-/"0$;*%$"-$)?%/4$&)"%$5<999$:%&-"%<$ E4$;*%$B-/"%(F>#+$&2$;B((#*-/(4-/:&2(#"-$;*%$1"#./-4->$'&%$1"0F1((#F%%"0("-$*'$("-"(#"$:F1<$ G*00"-"$)4("%$/&>$:B-$"-$()*>$(#*#4(#4(:$(*22"-;?->+$&>$/"#$:*-$/"%'&%$:&-(#*#"%"($*#$ ;B((#*-/(4-/:&2(#"-$4::"$(@400"%$-&>"-$(#&%$%&00"$'&%+$;)&%$2">"#$2*-$:F1"%$'&%$@A$4-#"%-"##"#< L-/"%$69$:%&-"% KI 678799$:%&-"% 6I 7978569$:%&-"%$ 7JI 5678699$:%&-"% 5HI 69787999$:%&-"% 59I 7<99787<699$:%&-"% JI 7<69785<999$:%&-"% HI =)"%$5<999$:%&-"% 76I 9I 6I 79I 76I 59I 56I K9I Kilde: FDIH M-#*0 1"()*%"0("%N$7<7HJ
 12. 12. L+?-?O>4 ./ ,4/ , >4+ , 3<?9-4/0-2B13<94+-+I82?90+3-+37-24-6<?9+?- ; : B244+3-24-0+ .+3/? , > ; A 6 ; >4?/? ,+3?+- En nation af pris +3-B ; 3-8C5+K-P<?9+?-823-B ; 3 A +?40/ , -82B4-4/0-8+?>/ ,4-24-2B>0<44+-82?90+?7-A +?-+3-10+ .+4-2B>63O66+4-2B- 0+ .+3/? , > ; A 6 ; >4?/? ,+3?+K-L+4-4=9+3- : F7-24-+?-9+0-?+41<4/66+3 A +9-B ; 39+0-62?-231+59+- : F7-24-9+?- >2 A 0+9+- : 3/>-/?60<>/ .-0+ .+3/? , > ; A 6 ; >4?/? ,+3-10/ .+3->=?0/ , -4/90/ ,+3+-/-6C1> : 3 ; M+>>+?K DO33+-823-2B13<94-+?-+I82?9+0- : F-, 3<?9-2B-1+420/? , >B ; 3 A +?-QB+50-+00+3- , +1=3RK-S+>4+?-2B->.23+?+-+3- 5O . ?4-B ; 39+047-/9+4-9+3-9 ; , -.23- A <0/ , 8+9-B ; 3-24-2? , / .+-B0+3+->.23- : F-> : C3 , > A F0+4K- Når købet ikke bliver til noget *+ , -./00+-123+-45+66+7-8 .29- : 3 ; 9<64+4-+00+3-=9+0>+?-6 ; >4+9+-/-204 !"# @+.+3/? , > ; A 6 ; >4?/? , +3?+- .23-B ; 3-8C5+ $% # D+50-/-B ; 31/?9+0>+- A +9-1+420/? , +? $& # E+1=3- : F-1+420/? , +? ’# *+ , -10+.-B ; 3>4=33+4 (# G23+?-.23-/66+- : F-02 , +3 )# L+4- .23-B ; 3-/?9 ./60+4-24-82?90+-/-?+41<4/66+? )# V+420/? , >B ; 3 A +?-Q63+9/46 ; 347- ; .+3BC3>+07-+B4+3632 .-+4MKR- : 2>>+9+- T# /66+-4/0- A /?+-1+8 ; . *+ , -82 . 9+-/66+-L2?6 ; 34W63+9/46 ; 34- .+9-8F?9+?7-92-5+ , ->6<00+- T# 1+420+ X>/66+38+9- ; A 7-8 . ; 3?F3- .23+?- ./00+-10/.+-0+.+3+4 T# G23+?-6<??+-/66+-10/.+-0+.+3+4-> ; A -C?>6+4 T# *+ , -BC04+7-24-5+ , -82 . 9+-1+8 ; .-B ; 3-3F9 , /. ?/? , 7-> ; A - A 2?-? ; 3 A 204- U# 62?-BF-/-+?-B=>/>6-1<4/6 *+ , -10+.-<>/66+3- : F7-8 ./06+- A <0/ , 8+9+3-5+ , -82 . 9+-B ; 3-24-3+4<3?+3+- !# .23+?-+00+3-BF- : +? , +?+-3+4<3 Y?9+4 U# Z : C3 , > A F0+4-+3-/66+-3+0+.2?47-B ; 3-5+ , -823-2093/ , -2B13<94-+?-82?9+0- "$# : F-/?4+3?+44+4 P2?-/66+-8<>6+ )# &# T# $& # $T # "&# "T# !& # !T # Kilde: FDIH Y?420-1+>.23+0>+3[-$K$)% Z : C3 , > A F0>B ; 3 A <0+3/? , [- !"#$%#$&'%($)*&*+&,)(-.&-//-$&(-0.1//123-24&56/3&3-$2-&%/-$-&(-3$+2*-/0-$7
 13. 13. Loyalitet ved internet !"#$%&'(')"*)'&%+,(-./(- !"#"$"%&$'($)&$*+$'#"$,*#$-"%"-'$".,*%&/"' 0$"%$1)'023$,4(#$&"$,*#$,*%&/"'$'0&/05"#"6$7"%$ #"-'"#"%&"$'#"&8"&"/$,*#$-"%"-'$".,*%&/"' 0$"%$1)'023$,4(#$&"$022"$'0&/05"#"$,*#$291'$ %(5"'6 Var det første gang, du handlede her? FC G"83$8"5$,*#$,*%&/"'$0$1)'022"%$ DEC '0&/05"#" H*3$&"'$4*#$+9#-'"$5*%53$8"5$ >#94"&"$*'$,*%&/"$0$&"%%"$ %"'1)'02 I"&$022" ABC :($)&$*+$'#"$&*%-2"#"$40//"$0$,98$5#*&$*%1"+*/"$&"%$0%'"#%"'1)'023$,4(#$&"$-"%"-'$-"/4$,*#$,*%&/"'3$ '0/$*%&#"6$;&"#/05"#"$"%$+"<'"&"/$40//"$0$%(5"%$5#*&$*%1"+*/"$0%'"#%"'1)'022"%6 Kilde: FDIH =%&#"$)%&"#-95"/-"#$$40-"#3$*'$%"'(>$40//05,"&"%$'0/$*'$*%1"+*/"$"%$1)'02$?"//"#$"%$4*#"@$'0/$*%&#"$"#$ "%$5(&$0%&02*'(#$+(#3$(<$<*%$"#$'0/+#"&-6$:*//"%"$40-"#$&"#+(#3$*'$&*%-2"#%"$0$<"5"'$,98$5#*&$"#$ '0/+#"&-"$<"&$0%'"#%"'1)'022"#%"6 R$,98$5#*& AOC R$%(5"%$5#*& MFC
 14. 14. Vælg rette shop system Kig på din værdi kæde
 15. 15. Vælg rette shop system Kig på din værdi kæde Leverandør Produktion Levering Marketing Service
 16. 16. Vælg rette shop system Eksempler på leverandører
 17. 17. Vælg rette shop system Eksempler på leverandører Reklame bureauer + shop system
 18. 18. Hva´ koster det så? Etableringsomkostni nger
 19. 19. Hva´ koster det så? Etableringsomkostni nger Programmer Design Uddannelse ing
 20. 20. Hva´ koster det så? Driftsomkostninger
 21. 21. Hva´ koster det så? Driftsomkostninger Shop Betalings- Domæne Web hotel PBS aftale abonnement gateway Årlig udgift Mdl/årlig udgift Mdl/årlig udgift % sats af salgspris % sats af salgspris og/eller % sats af salgspris
 22. 22. Læsning, kilder, Kan købes på feks Saxo.dk
 23. 23. Læsning, kilder, Kan købes på e-pusher.dk
 24. 24. Læsning, kilder, Prøv en shop gratis i 30 dage på Shopify.com

×