Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ki̇şi̇li̇k

411 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ki̇şi̇li̇k

  1. 1. HAZIRLAYAN:SENA NUR GENÇSINIF: 10/mNUMARA:398
  2. 2. Kişilik; doğuştan gelen biyolojik özelliklerle çevredengelen sosyal etmenlerin birbiri üzerine yaptığı etkininmeydana getirdiği ahenkli bir bütündür.Yanikişilik, hem kalıtsal özelliklerin hem de çevrenin birürünüdür.Kişilik; bir insanı nesnel veya öznel yanlarıyladiğerlerinden farklı kılan duygu, düşünce ve davranışözelliklerinin tümüdür.
  3. 3. Kişilikle ilgili kavramlar: 1-) Huy (mizaç): Kişiliğin biyolojik ve fizyolojik yönüdür. Kişiliğin bu yönü doğuştan getirilir vedeğiştirilemez. Sinirlilik, neşelilik, içe dönüklük, dışadönüklük, soğukkanlı olma gibi kişiliğinözellikleri mizaçtır. 2-) Karakter: Bireyin toplumun sosyal değerlerine uygun davranış gösterme özelliğidir. Yani kişiliğinahlaki yönüdür. Çevreden kazanılır ve eğitim ile şekillenir. Dürüstlük, sevecen olmak, sahtekârolmak, mücadeleci, sorumsuz olma gibi ifadeler karakter özelliğidir. 3-) Tutum: Bir kişinin herhangi bir nesneye veya duruma karşı genel birduygusunu, değerlendirmesini veya belirli şekilde tepki göstermesini ifade eder. Bu tepki veyadeğerlendirme olumlu da olabilir olumsuz da olabilir. Tutumlar kişiye özgüdür. 4-) İstidat (Yatkınlık): Bireyde doğuştan var olan ama ortaya çıkmamış özellikleridir. 5-) Yetenek: Doğuştan insanda var olan istidatların çevrede işlenerek işe yarar hale getirilmesidir.Yani istidatları ortaya çıkmış halidir. 6-) Benlik: Bireyin kendi kimliğidir. Bireyin kendisine ilişkin algılarıdır. 7-) Özgüven: Bireyin kendisine tam güvenmesidir. Bireyin kendisiyle barışık olmasıdır.Yapacaklarını başaracağına ilişkin olumlu duygularıdır. 8-) Benlik saygısı (Özsaygı):Kapasitesini bilmesidir. Kendisini sevmesidir. Duygularını tanımasıve kabullenmesidir. Risk alabilmesidir. Fiziksel özelliklerini benimsemesidir.
  4. 4. Biyolojik FaktörlerKalıtım: Kişinin: anne ve babasından ya da soyundan gelen özellikleriiçerir.İç Salgı Bezleri: Kişiliği düzenleyen ve gelişimini sağlayan önemlietkenlerden biridir.Beden yapısı: Kişilikle beden yapısı arasında bağlantı olduğunusavunan bilim adamları insanları beden yapılarına göre çeşitli tiplereayırmışlardır.Zeka: Kişinin kalıtım yoluyla doğuştan getirdiği ve eğitimle geliştirdiğibir kuvvettir.
  5. 5. Doğum öncesi ve doğum sonrası faktörler ele alınmaktadırekonomi, din, sanat, adet ve gelenekler, töreler gibi tümdeğerleri, standartları ve beklentilerine uygun olarak gelişmektedir.Örneğin, tüm kültürlerde bebeklerin beslenmesi, korunması dahasonraları cinsel ve saldırganlık gibi dürtülerini kontrol etme yollarınınöğretilmesi gibi konular yer almaktadır. Ancak bunları uygulamabiçimleri kültürden kültüre değişir.Bir toplum kültürü bebeklerin anne sütü ile beslenmesinin öneminivurgularken diğer bir toplum kültürü hazırlamalarla besleme üzerindedurabilir. Bebekleri kundaklama tuvalet eğitimi vb. davranışlarıngeliştirilmesi, toplumdan topluma değişiklik gösterir. Ayrıcayaş, cinsiyet, sosyo ekonomik düzey, iş ve meslek, din gibi etkenlerdekişilik gelişiminde önemli rol oynarlar. Kız ve erkek çocuklarınyaşadıkları toplum içindeki rollerine ilişkin yetiştirilmeleriörneğin kızlardan ev içi işlerini, erkekler ise ev dışı işlerinibenimsemeleri istenmekte ve bu da onların kişiliklerinibiçimlendirmektedir.

×