Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Myteacher54

214 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Myteacher54

  1. 1. คําสั งโรงเรียนเสนา “เสนาประสิ ทธิ” ที / เรื อง แต่งตังครู ทีปรึ กษา ปี การศึกษา ………………………………. ด้วยฝ่ ายบริ หารกิจการนักเรี ยนโรงเรี ยนเสนา “เสนาประสิ ทธิ ” ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการปกครองนั ก เรี ยนให้ เ กิ ด ความเรี ยบร้ อ ย เป็ นไปตามระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ยนในปี การศึกษา จึงแต่งตังครู ทีปรึ กษาปฏิบติหน้าทีควบคุมดูแลนักเรี ยน ดังนี ั ครู ประจําชั นระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที ชั น ครู ทปรึกษา ี 1/1 นางอรรถพร กันภัย 1/2 นางนิตยา สถาปนพงษ์ 1/3 นางสาวศิรภัสสร ศรี สุวรรณ์ 1/4 นางสาวนวลลักษณ์ สายด้วง นางสาวปวันรัตน์ เสื อวงษ์ 1/5 นางวารี ธาราเกล้า นางสาวยุพิน ลาภหลาย 1/6 นายสมชัย พฤกษ์สุขจิตร์ นางอรนุช ลวดลาย 1/7 นางทัศนีย ์ มหาพราหมณ์ นางพจนีย ์ มณี ตน ั 1/8 นางมัณฑนา บุญมี นางรวีวรรณ คล้ายคง 1/9 นางสาวกัญยรัชน์ ภิญญกิจ นายศุภพร ตรี ไพชยนต์ศกดิ ั ครู ประจําชั นระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที ชั น ครู ทปรึกษา ี 2/1 นางสาวศิริพร พูลฤทธิ 2/2 นางอมรา สุ ดลาภา 2/3 นางสาวทิพยรัตน์ กิจเฉลา 2/4 นางสาววรี จันทร์ ตรี นางสมศุภางค์ บุนนาค 2/5 นางประไพศรี สมัยมาก นายอิทธ์ไชย เอียมเพชร์
  2. 2. 2 2/6 นางสาวศิริพร โพธิ สามต้น นางบัวหลง จันทร์ กลินหอม 2/7 นางสาวชนิกรรรณดา กิจนพศรี นายบรรจง ศรี ภูพาน 2/8 นายสุ วทย์ วิทยาศาสตร์ นางสาวนงนุช กําแพงจันทร์ ิ 2/9 นายสนิท สุ ขสมเชาว์ ครู องกฤษใหม่ ั2/10 นายสนิท บุญประจักษ์ นางสาวณัฐญาดา เอกกุล ครู ประจําชั นระดับชั นมัธยมศึกษาปี ทีชั น ครู ทปรึกษา ี 3/1 นางรัตนา เกิดนาวี 3/2 นางบุญธรรม รุ่ งอรุ ณ 3/3 นายอําพร ชะเอม นางยุภา ตรี ไพชยนต์ศกดิ ั 3/4 นางรสกร ภูมิราช นางรดาธร กลินธูปธํารง 3/5 นางศศิมา กุลสุ วรรณ์ นายณรงค์ แสงอาวุธ 3/6 นางสาวสําราญ ชะบา นางสาววรรณภา เย็นมนัส 3/7 นายไพฑูรย์ กิตติสารวัณโณ นางอัญชลี พงษ์แตง 3/8 นางสาวเสาวลักษณ์ เจริ ญยิง นายอดุลย์ ทรงโอวาท3 /9 นายพิทยา แสงนิม นางสาวสุ นนท์ กล่อมฤทธิ ั3/10 นางนงพงา กิจเฉลา ครู สังคมใหม่ ครู ประจําชั นระดับชั นมัธยมศึกษาปี ทีชั น ครู ทปรึกษา ี4/1 นายโสภณ ทรงไตรย์4/2 นางศรี ประภา แตงอ่อน4/3 นางสาวพนารัตน์ ชืนอารมย์ นายวรพล ศิริวรพลกุล4/4 นางผานิต พุทธา นางสาวภณิ ดา ทรัพย์บวร4/5 นางเตือนใจ ตรี บุบผา นางสาวสุ พณณา เมืองอยู่ ั4/6 นางสาวสมบัติ ละกําปั น นางภาวนา ทองคุม ้4/7 นายปิ ยณัฐ สุ ขสมพืช ครู สังคมใหม่4/8 นางรัชนี ญาณคง
  3. 3. 3 ครู ประจําชั นระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที ชั น ครู ทปรึกษา ี 5/1 นางสาวศิริรัตน์ ชัยสุ วรรณรัตน์ 5/2 นางสาวสุ ชานาฎ มหาชน 5/3 นางภคปภา ฉิ นทปรปั กษ์ นางสาวอรวรรณ ชัยประภา 5/4 นายเกษม เกตุโกมุท นายมณฑล เมฆพยับ 5/5 นางนิภา ไตรนาค นางสมปอง บุญประจักษ์ 5/6 นายวิทูร ไตรนาค นางสาวจารี รัตน์ อรรถจรู ญ 5/7 นายชวลิต บุญมี นางกุลวิภา ชะเอม 5/8 นายสานิตย์ กองเพิมพูล ครู ประจําชั นระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที ชั น ครู ทปรึกษา ี 6/1 นายประเสริ ฐ กิจเฉลา 6/2 นางวรางกูร เกตุโกมุท 6/3 นางสาวน้อย หว่างเจริ ญศักดิ นางสาวลัดดาวัลย์ อารัมพร 6/4 นายพจนารถ ผลวัฒนะ นางพรพิมล ผลวัฒนะ 6/5 นางสาวอทิตา บุญขยาย 6/6 นางสาวภัสราภรณ์ ธรรมเจริ ญกุล นางสาวกิงดาว อรรถจรู ญ 6/7 นางสาวนุสรา แสดงฤทธิ ว่าที ร.ต.พงษ์ศกดิ อวยพร ัมีหน้ าที ดูแลให้คาปรึ กษาและแก้ไขปั ญหานักเรี ยนในความรับผิดชอบ ได้แก่ ํ 1. ดู แ ลให้ผูเ้ รี ย นปฏิ บ ติ กิ จ กรรมหน้า เสาธง และการเดิ นแถวเข้า ห้ องเรี ย นและห้ อ ง ั ประชุม 2. จัดกิจกรรมโฮมรู ม 3. อบรมสังสอนผูเ้ รี ยนให้ประพฤติปฏิบติดี ปฏิบติตามระเบียบวินย มีความรับผิดชอบ ั ั ั มีคุณธรรม จริ ยธรรม 4. เป็ นทีปรึ กษาของผูเ้ รี ยนในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ 5. เป็ นทีปรึ กษาคอยช่วยเหลือ แนะแนวทางในด้านการเรี ยน การศึกษาต่อ การประกอบ อาชีพ การดําเนินชีวตและการปฏิบติตนในสังคม ิ ั
  4. 4. 4 6. ช่ วยเหลื อส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้สามารถรู ้ จก เข้าใจ ยอมรั บตนเอง มองเห็ นปั ญหาของ ั ตนเอง สามารถตัดสิ นใจ แก้ไขปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยตนเอง สามารถวาง แผนการในอนาคตตนเองอย่างเหมาะสม 7. ติดตามผูเ้ รี ยนทีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เมือพบปั ญหาให้แจ้งหัวหน้าระดับทราบ และร่ วมกันแก้ปัญหา 8. ติดต่อประสานงานกับผูปกครองในการร่ วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ้ 9. ประสานงานกับ หัว หน้า ระดับ ชัน ฝ่ ายบริ หารกิ จการนัก เรี ย น กลุ่ ม งานแนะแนว และผูทีมีส่วนเกียวข้องในการดูแลแก้ไขปั ญหาผูเ้ รี ยน ้ 10. สํารวจและติดตามผูเ้ รี ยนในด้านสุ ขภาพอนามัยและพฤติกรรมต่าง ๆ 11. ศึกษาข้อเท็จจริ งในกรณี ทีผูเ้ รี ยนกระทําความผิด 12. ดําเนินการเกียวกับเอกสาร เครื องมือต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการปฏิบติงานของครู ประจํา ั วิ ช าและครู ที ปรึ กษา และสรุ ปข้ อ มู ล รายงานผลให้ ผู ้ป กครอง ฝ่ ายบริ หาร และผูเ้ กียวข้องทราบ 13. จัดบรรยากาศในชันเรี ยนให้เอือต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ่ 14. ดูแลบํารุ งรักษา วัสดุครุ ภณฑ์ของห้องเรี ยนให้อยูในสภาพพร้อมทีจะนําไปใช้ ั 15. เข้าร่ วมประชุมครู ในระดับชันอย่างน้อยเดือนละ ครัง 16. ทําหน้าทีอืน ๆ ตามทีได้รับมอบหมาย ให้หัวหน้าระดับและครู ทีปรึ กษาที ได้รับการแต่งตังปฏิ บติหน้าที ทีได้รับมอบหมายให้มี ัประสิ ทธิ ภาพอย่างเต็มความสามารถ เกิดประโยชน์ต่อนักเรี ยนและทางราชการต่อไป สัง ณ วันที พฤษภาคม พ.ศ. ลงชือ (นายพิษณุ คงรุ่ งเรื อง) ผูอานวยการโรงเรี ยนเสนา “เสนาประสิ ทธ์” ้ํ

×