சோரியாசிஸ்

1,505 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,505
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

சோரியாசிஸ்

 1. 1. ோோோரயோோிஸ - ஆழமோன ோில கரததைைகள மறறம நோன பரநதைை ெோயயம ஒர மரததவர:ோோோரயோோிஸ பறறிய இதவைை பல தகவலகள நோம ோமோலோடடமோகமடடோம போரதத வநோதோம. இனி இைத பறறி விரவோகபோரபோபோம.இதவைை ெவடபோைல எனபத ோோோரயோோிஸ கணம ஆகககடய மரநத எனற கறி இரநோதன.ோநறற எனனைடய நணபரடமஇைத பறறி ோிறித விரவோக ோபோ ோநரநதத.அைத பறறிகறகிோறன.ோோோரயோோிஸ ெபோறததவைை ஆைமப நிைலயோன ோிறியதழமபில இரநத மறறிய நிைலயோன களததில ோதஙகி இரககமபோோம ோபோல இத ெபரகம.இதில பல விோயஙகைள போரதத பினோபநோம ெவடபோைல எணெணைய உபோயோகிககலோம.மதலில ெவடபோைல எனபத ெோதிலகளில மடடோம ெோயல பரயகடயத.இத ஆைமப கோல ோோோரயோோிஸ உளளவரகளகக கணமஆகோத.ஏன எனறோல ஆைமப கோல ோோோரயோோிஸ உளளவரகளககெோதிலகள இரககோத.தழமப மடடோம ெகோஞோம ெகோஞோமோக கடம.இஙோக ஒர விோயதைத நோன கற ோவணடம.எனனெவனறோல ோிலரஆைமப கோல ோோோரயோோிஸ எடதத ெகோணட ோநைதயில விறகம ோிலஎணெணயகள அலலத கிரமகள அவரகளோகோவ ோிகிசைோககோக எடததெகோளகினறனர.இத கணம ஆகம தோன இபோபோத எனறோல நீஙகளஇதைன உபோயோகிதத ெகோணட இரககம வைை தோன.எடததகோடடறக ெோோலல ோவணடம எனறோல ோிற கழநைதைய தடடெகோடபபத ோபோல தோன இநத மரநதகளின தனைம இரககம.அதோபோக ோோோரயோோிஸ எனபத ெவளியில உளள ோதோலில மடடோம படைகடய ஒனற அலல.இநத அடதத அடதத ோோோரயோோிஸ நிைலகளிலைததததில கலநோத இரககம.அதனோல இநத கிரமகள உபோயோகமறறதஎனபைத நோம ெதரநத ெகோளள ோவணடம.அடதததோக ோோோரயோோிஸ இரபபவரகளின வயத பறறியம போரககோவணடம.ஏன எனறோல அவரகளைடய ெமடடபோலிோம(நம உடலிலநடககம ோில ைோயோன மோறறஙகள) மறறம ெவளைள அணககளினெோயல பரதலகைளயம போரகக ோவணடம ஏன எனறோல இதனைடயோவகததிைன ெபோறதோத மரநதின ோவகமம ெோயலபடம.அத ோபோகஒவவோைம எனற ஒர விோயமம உணட.அைனவரன உடலநிைலகளம ஒனறோக இரககோத அலலவோ?அதனோல மரநதின ெோயலபரதலகளிலம ோவகம மறறம தோமதம ஏறபடம.அதன பின இபோபோத மிக மககியமோன விோயததிறக வரோவோம.இதவைை நோன பலரடம ோபோி மறறம நிஜ வோழைகயில ெதரநதெகோணட விோயததிைன பறறி கறிவநோதன. நோனோகோவமரநதகைளயம எனகக ெதரநத ோில அறிவைைகைளயம கறிவநோதன.எனனைடய லடோியோம எநத ஒர மரததவைையமஅணகோமல பதிவின மலமோகோவ கரததககைள கறவத தோன./home/pptfactory/temp/20110504064437/random-110504014436-phpapp02.doc
 2. 2. ஆனோல இதில உணைமயோன விோயம எனன ெவனறோல ோோோரயோோிஸஉடமரநதம ோதைவபபடகினறத. அத ோபோக அைனவரககம ஒோைமோதிரயோன ோோோரயோோிஸ நிைலகள இரபபதிலைல.அோத ோபோலோிலரகக ோோோரயோோிஸ அறிகறிகள கணட ெகோளள மடவதிலைல.இரபபினம ோோோரயோோிஸ உடெகோளவதறகோன மரநதகளினெோயலமைறகைள கற எனனைடய ோிததோ மறதத விடடோர.அவரகற மறதததன கோைணஙகள எனககம ோரயோக படோவ மதலமைறயோக அவரைன பரநதைை ெோயய மன வநதளோளன.அவரகறிய கோைணஙகள.*மதலில அவரைடய மரததவ போரமலோவிைன ெதரவிததோல அோதபோரமலோவிைன உபோயோகபடததி ோநைதயில அோத மோதிரயோனமரநதகள இறககமதி ெோயயபபடட விடம.*அடதததோக எனனோல அவரைடய மரததவ ெதோழில போதிபபஅைடய வோயபப உணட.*இநத பதிவிைன ோோோரயோோிஸ உளளவரகள மடடோம படபபதஇலைல.ோிததோ மரததவரகோளோ அலலத இதைன பறறிய அடபபைடவிோயஙகைள ெதரநதவரகள இோத ோபோனற மரநதகைள தயோரபபதிலஈடபடலோம அலலவோ?ோர இபோபோத அவரைடய விவைம :ெபயர : சநதர (அவரைடய தளம இஙோக)ெதோழில : மரததவர - ோோோரயோோிஸ கணபபடதததல(இதவைைஇறதிகடட நிைலயில உளளவரகைள கட திறைமயோக கணபபடததிஉளளோர.இவரைடய ோிகிசைோயில ோோோரயோோிஸ மீ ணடம வநததஇலைல.அத ோபோக கறிபபிட ோவணடய ஒர விோயம எனனெவனறோல மிக கைறநத அளவில மடடம லோபம ைவதத இதைனஒர ோோைவயோக ெோயத வரகிறோர).ெதோைலோபோி எண :9994063531 ( இநத பதிவின மலமோகவரபவரகளகக நோன ெபோறபப எனபதோல கடதல கவனம ெோலததோவணடம எனற கறி உளோளன.எனைன எவவோற நீஙகளநமபகினறரகோளோ அோத ோபோல இவைையம நீஙகள நமபலோம. ீநனறி : cuddalore-news.blogspot.com// வைலபப மகவர : http://jayonline.blogspot.com/ோதோழி மதைை ெபோணண அவரகளின ோோோரயோஸ ோநோய பறறியதகவல ெகோணட ோமக வைலததளம. ோோோரயோஸ ோநோய பறறியகீ ழகோணம அைனதத தகவலகைளயம தைலபப வோரயோக இநத/home/pptfactory/temp/20110504064437/random-110504014436-phpapp02.doc
 3. 3. வைலதளததின ஊடோக அறிநதெகோளளலோம.ஆோைோககிய வழிகளஉணைமயோன கோைணஙகளஉணைமயோன மரநதஉரவோகம சழநிைலஏமோதத ோவைலகளோோோரயோோிஸ ஆணகளககோோோரயோோிஸ கணமோகமரததவ கழபபஙகளமதல பதிவலிககவிட போைபினநணபரகளகக ஓர ோவணடோகோள :இத ோபோனற ோமக வைலதளஙகைள வைோவறோபோம. உஙகளககெதரநத நணபரகளககமெதரயபபடததஙகள. //எனனைடய பதிவ இஙோக ோோோரயோோிஸ - களிர கோலம ெதோடஙகி விடடத . இைத போரதத விடட ோபோஙகள .தறோபோத மைழ கோலம தோன எனறோலம களிர அதிகமோக உளளத.அதனோல களிர கோலததிறக ோில கரததைைகைளபோரககலோம.ோோோரயோோிஸ ெபோறததவைை ோகோைட கோலம எனறோலமோர களிர கோலம எனறோலம ோர இநத இைணட கோலஙகளிலம கடம.அதனோல உஙகள உடமைப இநத களிர கோலததில இரநத போதகோததெகோளளஙகள.இநத களிர கோலததில எனனெவலலோம ெோயயலோமஎனற போரககலோம.மதலில களிர கோலததிறகோக உபோயோகபபடததம கிரமகைளமதலில தவிரஙகள.அபபட இரகக எனனோல மடயவிலைல எனறெோோலபவரகள லோகோடோ கோலமின(Lacto calamine ) உபோயோகிததெகோளளலோம.ோவற வைகயோன கிரமகோளோ அலலத மகததிறகோபோடபபடம பவடரகோளோ ோவணடோம.இத உஙகளகக இரககமோோோரயோோிஸ ோமலம அதிகபபடததலோம அலலத ோவற பககவிைளவகைள ஏறபடததலோம.அடதததோக சட தணணரல ீ அடககட நீைோவி பிடயஙகள. இதஉஙகளகக அதிக களிரசோிைய ோபோககவோதோட ோோோரயோோிஸஉரவோகம ெகடட நீைை ெவளிோயறறம. அதோனோட ோதோல மிரதவோகிஅதன கடன தனைமைய ோபோககம./home/pptfactory/temp/20110504064437/random-110504014436-phpapp02.doc
 4. 4. ோோோரயோோிஸ போதிககபபடட நீணட நோள ஆனவரகளகக இதனதோககம அதிகமோகி கோதின தகளின உளோள படரநத இரககம.அதனோல அவரகள அரபப எடககம ோபோத கோத கைடயம படஸஉபோயோகிபபர.இபபட ெோயய கடோத.இத அபோபோைதகக நிவோைணமகடததோலம பினனர கோதில அதிக வலி எடககம.இதறக பதிலோக சடபடததபபடட ோதஙகோய எணெணயயில ோிறித ஓமம ோபோடட அதைனோிறித மடடம சட இரககம ோபோத வடகடட விடட அதைனகோதினில ஊறறி ெகோளளலோம.இத கோதினில இரககம ோோோரயோோிஸோமலம உளோள பைவோமல எணெணய பைோயடன ைவததெகோளளவோதோடம மடடம இலலோமல கோத வலியம ெோனற விடம.ெோனற பதிவில கோைல மறறம மோைலயில சரய ெவளிசோததிலோயோகோ ெோயதோல நலலத எனற கறி இரநோதன.இபோபோத மைழகோலம எனபதோல சரய ெவளிசோம நமகக கிைடககோத.அதனோலகோைல ஆற மணி மதல ஏழ மணி வைையிலம மோைல நோனகமணியில இரநத ஐநத மணி வைை நோம ெோயயலோம.ஏன இதறகஇநத மணிகக பினனோல ோயோகோ ெோயதோல எனன எனற நீஙகளோகககலோம.நீஙகள இநத ோநைததில ோயோகோ ெோயவதோல உஙகளைடயமனதிைன ஒரமகபடததவத எளித. நீஙகள ோவணடமோனோல ோவறோநைததில ோயோகோ ெோயத போரஙகள. உஙகளகோக ெதரயம.பின கறிபப:நோன ஏன பதிவ இதைன நோளோக பதிவ எழதவிலைல எனறோல ஏோதோமறறவரகளகக ஏறகனோவ ெதரநத ஒனைற மீ ணடம நோன எழதவதோபோனற ஒர உணரவ ஏறபடடத. அதனோல எழதவிலைல. மீ ணடமோில ோோோரயோோிஸ நணபரகள ோகடட ெகோணடதோல எழதகினோறன.ஒர ோநோதோோமோன ெோயதி:எனனைடய ோிததோ நணபர பளோக ஆைமபிதத உளளோர.ெவடபோைலயின எணெணய எபபட தயோரபபத எனற இனனமஆழமோக கறி உளளோர. இஙோக ெோனற போரதத ெகோளளஙகள.http://villiputturan.blogspot.com/2010/11/blog-post_30.html ோோோரயோோிஸ ோில உடல ஆோைோககிய வழி மைறகள :ோோோரயோோிஸ இரபபவரகளகக இத நிசோயமோக உதவம எனபதோலஇைத பறறிய ோில உடல ஆோைோககிய வழிமைறகைள பறறிபோரபோபோம. இநத அலரஜிைய ெபோறததவைை மன அழததம மறறமஉணவ ஆகியவறைற மககியமோக போரகக ோவணடம.இதில எனககெதரநத ோில கரததகைள பறறி போரபோபோம./home/pptfactory/temp/20110504064437/random-110504014436-phpapp02.doc
 5. 5. மதலில நோம எனன ெோயகினோறோோமோ இலைலோயோ ஒர நோைளகககைறநதத ஆற மணிோநைம மதல எடட மணி ோநைம வைைஉறஙகவதிோலோய போதி ஆோைோககியம நமகக கிைடதத விடம.அடதததோக கோைலயில எழநதவடன அைை லிடடர தணணர கடகக ீோவணடம.ஆனோல நோம யோரம அதிகமோக தணணர ீ கடததநமமைடய வயிறைற சததமோ ைவதத ெகோளவதிலைல. நோம எபபடவைக வைகயோக ோோபபிடட விடட அடதத மைற ோோபபிடவதறகதடடைன கழவிகினோறோோமோ அத ோபோலோவ தோன நமமைடயவயிறம.மதல நோள நோம ோோபபிடட உணவடன கலநோத அடததநோைளககோன உணவ ஜைணிகக ீ படகினறத. கோைலயில நமககதணணர ீ தோகம இரககோத.மதன மதலோக கடககம ோபோத ஒரமோதிர இரககம.ஆனோல ோபோக ோபோக ோர ஆகிவிடம. தணணர கடகக ீபழகி ெகோணடோல அதன பினனர உஙகளகோக ோில உடல ஆோைோககியமோறறம ெதரய வரம.அடதததோக ோயோகோ.ோில அறிவோளிகள ோயோகோைவயமஉடறபயிறோிையயம ோோரநத ெோயவர. ோயோகோ எனபத உடற ோகதிையோோரபபத.உடற பயிறோி எனபத ோோரதத ைவததைத வணோககவத. இநத ீஇைணடம ோோரநத ெோயதோல பள தோஙகோமல ஸபரங அறநத கைததோன.அதனோல இதில எதோவத ஒனைற மடடோம ெோயய ோவணடம.கோைலயில ோயோகோ ெோயதவடன மலிைக ோோற கடகக பழகோவணடம. கததோைழ (ோைத பகதிைய மடடம எடததெகோளளலோம.ோதோலில மடடோம கோபப தனைம இரககம),ோவபபஙெகோழநத(ோிறித ோோரததல ோபோதம),தளோி (ோறற அதிகமோக ோோரததெகோளள ோவணடம ஏன எனறோல ோவபபிைல கோபப தனைமையகைறகக உதவம.அைத விட பல மரததவ கணஙகைள ெகோணடதமகட), அரகம பல.(நமமைடய உடமைப ைதததைத சததமோக ைவததெகோளளம).அடததோக ோயோகோ ெோயய ோவணடய ோநைஙகள எனற போரததோலகோைல சரய ெவளிசோம நம மீ த பட ெதோடஙகி அத நமககசடவதோக உணரம வைை(அதறகோக சரய ெவளிசோம எனககசடவிலைல எனற நணபகல வைை உடகோரநத இரகககடோத).மோைலயில அத ோபோலோவ சரயன சட கைறநத பினமோைல ெவயில மதல மைறயம வைை இரககம ோநைததிைன எடததெகோளளலோம.ோோோரயோோிஸ உளளவரகள சடம சரய ெவளிசோதைததவிரபபத நலலத.கோைல மோைல ெவயில ெவயிலில நனறோகெோலலலோம.மடநத வைை தவிரததோல ோோோரயோோிஸ கடவைததவிரககலோம.(ெதோடரம)./home/pptfactory/temp/20110504064437/random-110504014436-phpapp02.doc
 6. 6. லிககவிட போைோபின - ோில அதிரசோி தகவலகளின ெதோடரசோி :இநத பதிவில ெபணகளகக உளள பிைசோைனகைள பறறி கறலோமஎனற இரநோதன.ஆனோல தகவலகைள ோரயோக திைடடமடயவிலைல.அதில ோவற ோில தகவலகைள பறறியம ஆைோயோவணட உளளதோல தகவலகள உறதியோன பினப அைதெவளியிடகிோறன.லிககவிட போைோபின பறறி நோன ஏறகனோவ எழதிஇரநோதன.அதில கழநைதகளகக இத ோபோனற போதிபப ஏறபடமஎனபைத போரதோதோம.ோமலம ோில அதிரசோி தகவலகைள பறறிபோரபோபோம.ெோனற மோதம பியடட போரலர ெோலல ோநரநதத.இதவைை நோனோபோியல (அதோஙக மகததகக ோோயம அடககிறத) ெோயதத இலைல.ோரெோயத தோன போரபோபோம எனற ோபோய உடகோரநத இரநோதன.வநதெபணமணி எனனைடய மகததில "pores"(தகளகள) திறநதஉளளதோகவம அதைன ோர ெோயய ோவணடம எனற கறினோர.எனககஒர ோநோதகம வநதத.உடமப எனற ஒனற இரநதோல அதிலதகளகள இரகக தோன ெோயயம.இதைன அடபபத எனபத எவவளவஆபதத.நம உடமபில இரககம நீர போதி மடடம தோன ோிறநீைோகெோலலகினறத. மீ தம உளள நீர நமமைடய ோவரைவயின வழியோகதோன ெோலகினறத எனபைத அைனவரம அறிநத ஒனறதோன.இவவோற இவரகள மடடோள தனமோக ெோயயம ோபோியலலோலமகததகக கிைடகக ோவணடய சவோோமம ெவளிோயறற ோவணடயெகடட நீரம தஙகி விடகினறத. இதனோல தோன நோடோபோககிலமகததின ோதோல ெகடட விடகினறத. அதில இரநத பியடட போரலரோபோவத இலைல.நீஙகளம ோபோனோல கோசகடதத வமைப விைலகக வோஙகவதறக ோமம.அடததபடயோக லிககவிட போைோபின பறறி போரபோபோம.இநத லிககவிடபோரபினோல மனிதரகளகக எனன பிைசோைன எனறோல நீஙகளெதோடரநத ஒர இைணட மோதம இதைன உபோயோகிதத வநதோலஉஙகள உடமப போரபதறகக நனறோகவம எநத ஒர பரககோளோஅலலத ோதோலில உளள சரககஙகோளோ இரககோத.இத எபபடபரககள இரநத வரவைத தடககினறோதோ அத ோபோலோவஉஙகளகக ோவரககம தனைமயம கைறநத இரபபைத நீஙகள உணைோவணடம.உணைமயில நம உடமபில ோவரககோமல இரநதோல அதநம உடமபில ெவளிோயறற படோவணடய கழிவகள தஙகி விடம.போைோபின எனபத ெமழக.அத உஙகள ோதோலில உளள தகளகளிலஅைடதோத இரககம. அதனோல நீஙகள எனனதோன களிததோலம/home/pptfactory/temp/20110504064437/random-110504014436-phpapp02.doc
 7. 7. சடதணணரல ீ ஆவி பிடததோலம உணைமயில ெமழக தீயிலமடடோம கைையம எனபைத நிைனவ ெகோளள ோவணடம. எனைனெபோறததவைை இதைன எபோபோதம உபோயோகபடதத ோவணடோமஎனபோத எனத கரதத.அபபட உலர ோரமம உளளவரகள இைவிலோதஙகோய எணெணோயோ அலலத ஆலிவ எணெணோயோ ோதயததெகோளளலோம. அோத ோபோனற பரககள இரபபவரகளகக கததோைழயினோைத பகதிைய உபோயோகிககலோம.இத மககியமோக நோம ெதரயோமலநமத உடமபிறக ோில கிரமகள ஒதத ெகோளளோத ோபோத வரமஅலரஜி பரககைள கணபபடததம.அடதத பதிவில ோோோரயோோிஸஉளளவரகள உடமபிறக எனன மோதிரயோன போதகோபபகளோமறெகோளளலோம எனபைத போரபோபோம. ோோோரயோோிஸ - ஆணகளகக வரம பிைசோைனகள:மன கறிபப :உஙகளகக ெதரநத யோைவத ோோோரயோோிஸோினோல போதிககபடடஇரநதோல எனனைடய ெோனற பதிவில கறிபபிடட இரநதெவடபோைல பறறி ெதரவிககவம.ெோனற பதிவில சரககமோக உணவ மைறகைள கறி இரநோதன.இதில நீஙகள ெதரநத ெகோளளோவணடய விோயம எனன ெவனறோலஉஙகளகக எநத எநத உணவ உட ெகோணடோல ோோோரயோோிஸ அதிகமஆகினறத எனபைத ெதரநத ெகோணட அைத தவிரபபத மிககநலலத.ோோோரயோோிஸ உளளவரகள நிைறய மரததவஙகைள போரததஇரபபோரகள. ஆனோல ஒனறம கணம ஆகி இரககோத.உணைமயிலஇத கணம ஆவத ோபோல மீ ணடம வநத ெகோணோட இரககம.ோோோரயோோிஸ ெபோறததவைை ெமலல ெமலல வநதோலம நிைநதைமோகஇரககம.ஆனோல ெவடபோைல நனறோக கணபபடததி விடம.பலரதஙகளோல உணவ கடடபபோடடைன கைடபிடகக மடயவிலைலஎனற கறகினறனர.ஆனோல உணவ கடடபபோடடைன கைடபிடபபைத தவிை ோவற வழி இலைல. ோோபபிடவதறக மிகவம பிடததெபோரடகைள ெகோஞோம ெகோஞோமோக கைறககலோம. மடநத அளவஉடலகக ஒவவோத ெபோரடகைள வோஙகோமல இரகக ோவணடமோிததோைவ ெபோறததவைை ோோோரயோோிஸ கணம ஆக ஒோை மரநதஇலைல. அதில உளள ோதோல அலரஜிைய தவிை மறறபிைசோைனகளகக தனி தனியோக மரநதகைள தரகினறனர. நோமளமஇோத ோபோனற ஒவெவோனறிறகம தனி தனியோக போரககலோம தறோபோதஆணைமகைறவிைன பறறி மடடம போரபோபோம./home/pptfactory/temp/20110504064437/random-110504014436-phpapp02.doc
 8. 8. ெவடபோைல ோதோலில உளள ோோோரயோோிஸ மடடோம இயலப நிைலககெகோணட வரம. ோோோரயோோிஸ ோதோல அலரஜி மடடோம பிைசோைனயோககரதி விட மடயோத. அவரகளகக ஆணைம கைறவ பிைசோைனகளவரம.இத ஆைமப கோல ோோோரயோோிஸ உளளவரகளகக ெதரயோத.ஆனோல நோளோபோககில இநத ஆணைம கைறவ அவரகளககஉணடோகம.இைத விட இனெனோர வரநத தகக விஷயமஎனனெவனறோல ோிலரகக அதிகபடோமோக போலின உணரசோிகளஇலலோமல இரககம.இத ோபோனற பிைசோைனகளோல கணடோலகியஙகைள வோஙககினறனர. இநத மரநதகள உணைமயில ெோயலபரகினறோதோ இலைலோயோ நிசோயமோக பகக விைளவகள ஏறபடததம.அதனோல இதறக மரநதகள உபோயோகிபபைத விட ோயோகோ ெோயதோலநிைநதை பலன கிைடககம. ெவடபோைல ோதோலில உளள ோோோரயோோிஸமடடோம இயலப நிைலகக ெகோணட வரம.ோயோகோ ெோயவதறக மனப ோில விோயஙகைள போரகக ோவணடம:கோைல எழநதவடன ோயோகோ ெோயய உடகோரநத விட கடோத. மதலிலஉஙகைள சறறி அைமதியோன சழல இரககமோற போரதத ெகோளளோவணடம.நீஙகள ோயோகோ ெோயயம ோபோத ோவற யோரம உஙகைளெதோநதைவ ெோயயோமல மடநதோல நீஙகள "நிரவோனோ "போடலகைள(raaga.com மதன பககததில "niravana songs" இதனள ெோனறோலஸடெைஸ கைறவதறக போடல இரககம). ோகடட ெகோணோட ோயோகோெோயவத உஙகைள ோவற எணணஙகளகக திைோ திரபபோமலஇரககம.ோோோரயோோிஸ உளள ஆணகளகக இபோபோத எனனமோதிரயோன ோயோகோ ெோயயலோம எனற போரககலோம.இநத இைணட ோயோகோவம(ardha-shalabhasana & bhujangasana_cobra_pose)ெதோடரநத ெோயதோல உணைமயில நலல மோறறம கிைடககம.கோைலயில ோயோகோ ெோயவதறக ோநைம இலலோதவரகள மோைலயிலெோயயலோம.அவோைம அவைோமோக ெோயய ோவணடோம.இதனடன மனஅழததம கைறவதறகோன ோயோகோைவயம ோோரதத ெகோணடோலநலலத.ெபோதவோன ோயோகோ வரம பதிவகளில போரககலோம.அடததபதிவில ெபணகளகக உணடோன பிைசோைனகைள பறறி போரோபோம. ோோோரயோோிஸ - கணமோக ஒர விடவ கோலம :மனகறிபப :ோோோரயோோிஸ உளளவரகள உஙகள வடடல ெபடட ெபடடயோக அடககி ீைவதத இரககம மரநதகைள மதலில கபைபயில ோபோடட விடடவநத இநத மரநதிைன உபோயோகிகக வோரஙகள.இநத மரநதிைனபறறி எனனைடய மதல பதிவில இததோன மரநத எனற கறிஇரககலோம.ஆனோல அபபட நோன கறோபோய இைத போரதத நீஙகள/home/pptfactory/temp/20110504064437/random-110504014436-phpapp02.doc
 9. 9. இத ஒர விளமபை தளம எனற நிைனதத விட கடோதஅலலவோ!.அதனோல தோன ோில அடபபைட கரததகைள கறிவிடடகறலோம எனற இரநோதன.இபோபோத எனைன நமபி பதிவிறக வநதோகடபதோல ெோோலகிோறன.இைத நீஙகோள தயோரதத ெகோளளலோம.ோோோரயோோிஸ கணமோக:ோோோரயோோிஸ கணமோக ோிததோவிலம ோோோமிோயோபதியிலம (உடபிரவமலர மரநத) மரநத உணட.ோிததவில போரததோல அத உடலோமபநதபடடத.ஆனோல ோோோமிோயோபதிைய எடதத ெகோணடோல அதமன ோமபநதபடடத.அதனோல நோம உடலகக மரநத ெகோடககமோிததோ எடதத ெகோளோவோம.ஏன எனறோல ோோோமிோயோபதியில அநதோநோயகக ோமபநதபடடவர ோநரல வைோவணட வரம.அைதயம மீ றிநோன அைத பறறிய பதிவோக இடடோல அதைன மறறவரகளோல பரநதெகோளள மடயோத.ோர இனி ோோோரயோோிஸ கணபபடததவதறகோனமரநத எனனெவனறோல "ெவடபோைல" - (HolarrhenaAntidysenterica).இதைன வடடோை ெமோழிகளில ெவமபோைல எனறகறவர.இநத மரநதிைன பறறி கறம மன ோில விோயஙகைளநீஙகள ெதரநத ெகோளள ோவணடம.நோன இநத மரநதிைனைதரயமோக பரநதைைபபதறக இைணட கோைணஙகள உணட.எனனைடய ோதோழி ஒரததிகக ோோோரயோோிஸ வநத அவளககதைலயில இரநத ஆைமபிதத தறோபோத நோன யகிததபட அவளககஇடபப வைை வநத இரகக ோவணடம.ஆனோல அவைளஒர இைணட மோதஙகள கடநத அவைள போரதோதன.எனககஅதிரசோியோக இரநதத.ஏன எனறோல அவளகக ோோோரயோோிஸமறறிலமோக மைறநத ோபோய தழமப கட ெதரயவிலைல.அவளஇநத மரநைத பறறி கறினோள.அடதததோக எனனைடய ோிததோமரததவ நணபர நோன இநத மரநைத பறறி அவரடம கறிய ோபோதஅவரைடய மரநதகளில ெவடபோைலயின இைலகைள ெகோணடதோன மரநத தயோரதத வநத ெகோணட இரககினறோர எனபைதெதரநத ெகோணோடன.அவர இநத ெவடபோைல உடெபோரளோக ெகோணடோோோரயோோிஸோிறகோக மரநத தயோரதத இதவைை அவரகளிடமெோனறவரகள மீ ணடம ோோோரயோோிஸ வநததோக யோரம இலைலஎனபைத கறினோர.ோர இனி இநத ெவடபோைலைய எபபடபயனபடததவத எனபைத பறறி போரககலோம.ெவடபோைல -(Holarrhena Antidysenterica):மதலில தயைமயோன ோதஙகோய எணெணயயில ெவடபோைலயினெகோழநத ( நனி பகதி ) அைத ஒடதத போரததோல அதில போலவடயம.அநத போலிைன ோோகரதத ோதஙகோய எணைணயில கலநதெவயிலில ைவகக ோவணடம.இதில கோல லிடடர ோதஙகோயஎணெணயில இைணட ஸபன ெவடபோைலயின போைல கலகக/home/pptfactory/temp/20110504064437/random-110504014436-phpapp02.doc
 10. 10. ோவணடம.அத ோிறித ோநைம கழிதத கததிரகோய நிறததில(purplecolor)அநத எணெணய மோறம வைை ைவகக ோவணடம.அபபட நிறமமோறோமல இரநதோல இனனம ோிறித ோநைம அைத ைவதத இரககோவணடம.கணடபபோக மோறி விடம.இதைன நனறோக உடமபில போிெோதிலகளில நைனயமபட ோதயதத ெகோளளவம.தினமம இதைனோதயதத வநதோோல ோபோதமோனத.எபோபோதம இநத எணெணய உஙகள உடமபில ோிறத அளவஇரககமோற போரதத ெகோளள ோவணடம.தைலககம இநத எணெணயோதயதத ோீகககோய ோதயதத களிதத விடட மீ ணடம இோத எணெணயோதயதத ெகோளள ோவணடம.இத ெபோதவோக ோிததோ மலிைகோதோடடததில கிைடககம.அபபட கிைடககோவிடடோல எதோவத ஒரோிதத மரததவரடம ோகடடோல அவர கறிவிடவோர.மதைையில நோனஇரபபோதோல இஙக ெவடபோைல ெோட கிைடககம இடமெதரயம.மதைையில இரநத ோமலர ெோலலம வழியில உளளயோைனமைலயின உசோியில இநத ெோட அடரநத கிடககம.அத ோபோகஇோத எணைணைய எநத ஒர ெவடட கோயோமோ அலலத ோதோலோமபநதபடட அைனததிறகம இோத எணைணைய உபோயோகபடததலோம.அடதததோக உணவ மைற :உணவ மைறைய ெபோறதத வைை நீஙகள கிோழ உளளைத மடடமமனதில ைவதத ெகோளளஙகள.இதைன மடடம தவிரததல ோபோதம.*போல*மத*ெோயறைக நிறம ஊடடபைவ மறறம பரெோரோவடவகள*கோளோன (இத பஞோோன வைககைள ோோரநதத.ோோோரயோோிஸஅலலோதவரகளம இதைன உடெகோளள கடோத எனபோத உணைம.).*உஙகளகக ஒவவோைம ஏறபடம உணவ வைககள.இதைன மடடம கைட பிடததோல ோபோதமோனத.கோளோன எதறகோகோோரகக கடோத எனறோல அதில விஷ கோளோனகள இரககம.சததமோனகோளோனகைள ோோபபிடவதில தவற இலைல.இைத எபபட கணடபிடபபத எனறோல சடநீரல கோளோனகைள ோபோடட அதில ஒரெவளளி கோோிைன ோபோடடோல அத நிறம மோற கடோத.அபபடஇலலோமல மோறினோல அத விஷ கோளோனகள.ோோோரயோோிஸஉளளவரகள சததமோன கோளோனகளோக இரநதோலம ோோரகககடோத.உஙகள ோநோதகஙகைள மறெமோழியில ோகடகலோம. ோோோரயோோிஸ உணடோவதறகோன உணைமயோன கோைணஙகள :/home/pptfactory/temp/20110504064437/random-110504014436-phpapp02.doc
 11. 11. ோோோரயோோிஸ உணடோவதறகோன ோில மறறம பல கோைணஙகள -ோோோரயோோிஸஇதறக ெோனற பதிவில ோோோரயோோிஸ எனறோல எனன எனபைத பறறிகறிோனன.தறோபோத இைத பறறி அடபபைட பறறி மடடமகறிகெகோணட வரகினோறன.இநத பதிவில ோோோரயோோிஸஉணடகவதறகோன கோைணஙகள பறறி போரபோபோம.*அதறக மன இநதவைலபபதிைவ எதறக ஆைமபிதோதன எனபைத அவவபோபோதகறிகெகோளள ோவணடம.ஏெனனில ெபோதவோக வைலபபதிைவெபோறதத வைை அைனவரம லோப ோநோககததிறகோக எழதகினறனரஎனற கரதத உளளத.இதனோல எனகக தனிபபடட மைறயிலமனநிைறவ மடடமலலோத விழிபபணரவ ஏறபடததோவஎழதகினோறன*.ோோோரயோோிஸ பறறி மரததவம கறம கோைணஙகள:இநத ோோோரயோோிஸ பறறி ஒவெவோர மரததவமம தனகக ெதரநதகோைணஙகைள ெோோலலி வரகினறத.உணைமயில கோைணம எனறெோோலவைத விட ோோகக ோபோகககைள ெோோலலகினறத எனற தோனெோோலல ோவணடம.இதவைை நோன ோகளவிபபடட ோோோரயோோிஸோதோனறவதறகோன கோைணஙகள.1.இத பைமபைை பைமபைையோக வநத ெகோணட இரககினற ோநோய.(ஆனோல இதவைை நோன விோோரதததில எநத ஒர நபரனபைமபைைகளம இத ோபோனற வியோதிகளகக உடபடடத இலைல).2.ெதோணைடயில ஏறபடம ஒரவித ஒவவோைமயின கோைணமோகஇரககலோம.அதோவத ஆஙகிலததில "ஸடெைப தோைோட" எனபர.(அபபடயோனோல ெதோணைடககம ைததததில கலககம ோோோரயோோிஸோநோயககம எவவோற ோமபநதம எனபத பரயவிலைல).3.விவோோயததிறகோக பயனபடம ெோயறைகயோன பசோி ெகோலலிமரநதகளோல உணடோகபபடட உணவகைள உடெகோளளவதோலஏறபடலோம.(இத ஒர கோைணமோக இரநதோல நகரபபற மககள தோனஇநத ோநோயோல அதிகம போதிககபபடகினறனர.கிைோம பறஙகளிலதோககஙகள ோறற கைறவோக உளளத).4.வயல ெவளிகளில கோணபபடம ஒர வித பசோியின கோைணமோகஇரககலோம.(அரைமயோன ோோககோபோகக.. இபபடயம கோைணஙகைளகறி ெகோணட இரககினறனர).5.அதிகபபடயோன மன அழததஙகள மறறம அதிக படயோன இககடடோனசழநிைலகைள எதிர ெகோளளதல அலலத அதறகஆளோகதல.ைமனட ெடனஷன எனற சரககமோக எடதத ெகோளளலோம.(இநத கரதைத ஏறற ெகோளளலோம.ஏன எனறோல ோோோரயோோிஸ/home/pptfactory/temp/20110504064437/random-110504014436-phpapp02.doc
 12. 12. தைலயின நடபபகதியில தோன ஆைமபம ஆகினறத.இைத பறறி வரமபதிவகளில விரவோக போரபோபோம).6.ெபணகள அதிகமோக ெோகஸசவல கோணடோகட(உடலறவ) ைவததெகோளவோதோலம வரகினறத.(ெபோதவோன கரதத பட போரததோலஆணகளகக தோன அபோபோத அதிகமோக வை ோவணடம).7.எனன கோைணம எனற ெதரயோததம ஒர கோைணம.(இைதயம நோமஒர கோைணமோக எடதத ெகோளளலோம).இபோபோ எனன தோன ெோோலல வை அபபடனன ோகககறத பரயத.இதிலஐநத மறறம கைடோி கோைணஙகள ஒர அளவகக ஏறற ெகோளளமவைகயில இரபபதோல மடடம வரம பதிவகளில மழைமயோகபோரபோபோம).இனி ெதோடர பதிவகளில மரததவததில உளள ஏமோததோவைலகைள போரபோபோம. ோோோரயோோிஸ உரவோகம சழநிைலகள - தனிபபடட ஆயவின ெதோடரசோி: (உணவ மைறகள)ெோனற பதிவில ோோோரயோோிஸ அதிகரபபதறக ோவற ஒர கோைணதைதஎடதத ெகோளளலோம எனற கறி இரநோதன.அைதெதோடரகிோறன.இதில ோோோரயோோிோின உணவ மைறகைளயம எநதஉணவ உடெகோணடோல அத அதிகரகினறத எனபைத போரோபோம.இதஎவவோற ோோததியமோக எடதத ெகோளளலோம எனறோல எதிரமைறஉணவில உளள மல ெபோரடகைள ைவதத அதறகணடோன ோவறஒர ோநோையயம ஒறறைம படதத போரததோல பரயம.உதோைணமோக போல ெபோரடகைள எடதத ெகோளளோவோம.இதில ைததஅழதத ோநோய அலலத இதய ோமபநதமோன ோநோய இரபபவரகைளஒபபிடட போரககம ோபோத இவரகைள போல ெபோரடகைள தவிரககெோோலலவர.அத ஏன எனறோல போல ெபோரடகளில உளள ெகோழபசோததோல மனஅழததம கடம.அோத ோபோனற ோோோரயோோிஸ மதல எதிரபோல ெபோரடகள.ஒர கோைணததினோல ஒனற கடவதோய இரநதோலஅபோபோத மதலில ோதோனறியதறகம அத தோோன கோைணமோக இரககமடயம.அடதததோக "கள" ெபோரடகைள எடதத ெகோளோவோம.இதில உளளஆலகோோல உடெபோரடகள ோோோரயோோிோினோல ஏறகனோவ கலநதஉளள கிரமிகைள ோமலம அசததம ஆக ெோயகினறத.இபோபோத ோோோரயோோிஸ தடபபதறகோக எடககபபடம உணவகைளஎடதத ெகோளளலோம.இதில மதலில ோகோதைமைய எடபோபோம./home/pptfactory/temp/20110504064437/random-110504014436-phpapp02.doc
 13. 13. ோகோதைம ோதோலில உளள இறநத திசககளிறக பதிலோக பதியதிசககைள வளை ெோயகினறத.ோதோளகைள வல ெபற ெோயகினறத.இபோபோத உணவ மைற பறறி ஒர ோிற அடடவிைனைய போரபோபோம.மதலில எைத எலலோம உடெகோளள கடோத எனபைத ெதரநதெகோணடோல இைத எலலோம நோம ோோபபிடலோம எனபைத எளிதோகெதரநத ெகோளளலோம.இதறகோக ஒர ெபரய அடடவிைன தயோரெோயய நோன விரமபவிலைல.ஏெனனில ஆஙகில தளததில உலோவியோபோத அதில கறபபடட இரநத அடடவிைனகைள போரககம ோபோதஎனகோக ைபததியம பிடததவிடம ோபோல இரநதத.அதனோல எளிதோகபோரபோபோம.ோோோரயோோிஸ அதிகரககம உணவகள:*போல ெபோரடகள (இதன கோைணம ோமோல கறி இரககினோறன).*கள மறறம மதபோன வைககள (இதன கோைணம ோமோல கறிஇரககினோறன).*அைோவ வைககள (மீ ன மறறம ெவளளோடட கறி தவிை)(ெபோதவோகமீ னில உளள ஒோமகோ அமிலம மறறம ெவளளோடட கறி - ைததததிலஅசததம ெோயயோத.ஆனோல மறற அைோவ உணவகள அதிக படயோனசடடைன ஏறபடததம).*பதம ெோயயபபடட உணவகள.(இதில உணவ ெகடோமல இரபபதறகோகெோயறைகயோன அமிலஙகள கலககபபடகினறன).*ெோயறைகயோன நிறம கலபபதறகோக ெோயயப படம ெபோடகள(நோமஇனிபப பணடஙகளில ோிவபப,ஆைஞச,மஞோள,பசைோ ோபோனறநிறஙகளில ோோரபோபோம அலலவோ அைத தோன ெோோலகிோறன).*பளிபப தனைம உளள ெபோரடகள.(பளி,தககோளி,எலமிசைோ ோபோனறத.இத ைததததில உளள ோிவபப மறறம ெவளைள அணககைள அழிககமதனைம உளளத).*ோோகோலட மறறம போககர ெபோரடகள(இதிலம ெோயறைகயோனஅமிலஙகள ோோரககபபடகினறன).*ெோயறைக களிரபோன வைககள.(இதிலம ெோயறைகயோன அமிலஙகளோோரககபபடகினறன).இைத பினபறறினோல ோோோரயோோிஸ கடவைத மதலிலதவிரககலோம.ஏெனனில இைத பினபறறியவரகளிடம கைறநதஉளளத.இைவ அைனததம என சயபரதலகோள.ஆனோல இைத பறறி/home/pptfactory/temp/20110504064437/random-110504014436-phpapp02.doc
 14. 14. நோன வோரதைதகளில கறவைத விட ஒர வோைம பினபறறிபோரஙகள.அடதத பதிவில எைத ோோபபிடலோம மறறம ோயோகோ வழிமைறகைள போரககலோம./home/pptfactory/temp/20110504064437/random-110504014436-phpapp02.doc
 15. 15. ோோோரயோோிஸ உரவோகம ோில சழநிைலகள - தனிபபடடஒர ஆயவ :ோோோரயோோிஸ உரவோகம ோில சழநிைலகள:ெோனற பதிவகளில ோோோரயோோிஸ எனறோல எனன எனபைதயம மறறோநோயகைள ோவறபடததி கோடடோனன.எகஸோீமோ மறறம ெபோடைகபறறி விளககமோக தனி பதிவகளில இடகினோறன. தறோபோத அறிமககோலஙகளில அைத பறறிய படஙகள எளிதோக ோபோடட விளககம தநதவிடலோம.ஆனோல இநத தளம மழகக மழகக ோோோரயோோிஸபோதிததவரகளககோக மடடோம ஆைமபிககபடடதோல எனனைடயஎழததகோளோ அலலத படஙகோளோ அவரகளின மனைத எககோைணமெகோணடம போதிதத விடககடோத எனபதோல எழததகளில அதிகமகவனம ெோலததகினோறன.அதனோல மடநத அளவ ெவளிபபைடகரததகளம அைத பறறிய படஙகளம ோபோடவதிலைல.அதறகோக நீஙகள எதில ஏோதோ மைறமக கரதத உளளைத பறறி நோனகறவிலைல எனற எனன ோவணடோம.வரம பதிவகளிலஅைனதைதயம கணடபபோக கறகினோறன.(உணைமயில ோோோரயோோிஸபறறி கவைல படோவணடோம இநத தளம உஙகள வோழவினவிடயலககோன ஒர ோிறநத தளமோக இரககம எனற நோனநமபகினோறன).ஆைமப நிைலகள பறறி எழத வநத மனம எஙோகோோபோயெகோணட இரககினறத.அதோபோக எழதகினற பதிவகளில அறிமக கரததகைள மடடமகறியளோளன.அைத பறறி விரவோக எழதோவணடம எனறோலெதோடரசோி பதிவோக எழத ோவணடம.ோர இபோபோத ோோோரயோோிஸ ஆைமபநிைலகைள பறறி போரககம மன ோோோரயோோிஸ ோதோனறவதறகோனசழநிைலகைள போரபோபோம.எடததககோடடறக ஒர ோோதோைண மனிதைை எடதத ெகோளோவோம.அவரதனனைடய ோிற வயதில இரநோத மன உைளசோலிறகஆளோகினறோர.ஒவெவோர நோளம இதனோல மிகவமபோதிககபபடகினறோர.எரகினற ெகோளளியில எணெணய ஊறறினோரோபோல.. எனற பழெமோழி ோிறநத எடதத கோடடோக இரககம.அவரஎனறோவத ஒரநோள மன உைளசோலிறக ஆளோனோலபைவோயிலைல..ஒவெவோர நோளம அத ோபோல ஆகினோல எபபடஇரககம ??.. அனறம அோத வழககம ோபோல மன உைளசோலிறகஆளோன ோபோத..ஒர விததியோோம கோணகினறோர.அத தனனைடயதைலயில கரபபோக ஒர பர ோதோனறகினறத.பர எனற ெோோலவைதவிட ெவடபப எனற ெோோனனோல மிகவம ோரயோய இரககம.அத/home/pptfactory/temp/20110504064437/random-110504014436-phpapp02.doc
 16. 16. அவரகக விததியோோமோ படோவ ஆனோல அைத கணட ெகோளளோமலவிடட விடடோர.இதோவ ோோோரயோோிஸ உணடோகம சழநிைலயோக எடததெகோளளலோம.ோோோரயோோிஸ எதனோல அதிகரககினறத எனபைதகணடபிடகக ோவற ஒர கோைணதைதயம எடதத ெகோளளலோம.ோோோரயோோிஸ மரததவ கழபபஙகள மறறமவிததியோோஙகள:ோோோரயோோிஸ எனறோல எனன ?மனகறிபப: இநத வைக அலரஜிகைள பறறி ெதரநத ெகோளபவரகைளவிட இதனோல போதிகக படடவரகளகக ஒர ோிறநத ோதடலோகஇரககம எனபதோல அவரகளககோக இைத பறறி மழைமயோகவமஅதறகோன தீரவகைள எடதத உைைககவம இநத வைலபபதிைவஆைமபிதத உளோளன.மறறவரகளம தோைளமோக இதில உஙகளகரததகைள பகிைலோம.மதலில ோோோரயோோிஸ எனபைத பறறி ெதரநத ெகோளளலோம.இத ஒரவைக அதிகநோடகள அலலத ெதோடரநத இரநத ெகோணோட இரககமஒர வைக ோதோல அலரஜி.இத போரபபதறக ோிவநத நிறம உைடயெோதிலகள ெகோணடைவயோக இரககம.இத நகஙகைள இறககசெோயயம.இதன ஆைமபம தைலயின ைமய பகதிைய எடததெகோளகினறத.இதன ெோதிலகள ஆைமபததில ெபோடக ோபோனறோதோறறம அளிபபதோல அதிகபடோ ெபோடகின தோககதலகளோக எடததெகோளளபபடகினறத.இத தைலயில இரநத பைவி ைககளகக வரகினறத.ைககளில வரமோபோத இத எகஸோிமோ எனற ோநோயின தனைமைய ஒறற ோபோகினறத.அதனோல எகஸோிமோ மறறம ோோோரயோோிஸ ோநோயின விததியோோஙகைளெதரநத ெகோளள ோவணடம.எகஸோிமோ மறறம ோோோரயோோிஸ விததியோோஙகள :எகஸோிமோ ைக மடடன உடபகதிகைள தோககம.ஆனோல ோோோரயோோிஸைக மடடன ெவளிபபகதிைய தோககம.அோத ோபோல மடடன பினபகதிகைள எகஸோிமோ தோககம,ோோோரயோோிஸ மடடன மன பகதிகைளதோககம.(தறோபோத ஒர அறிமகமோக மடடம இரககடடம இதனவிததியோோஙகைள வரம பதிவகளில எழதகினோறன).ோோோரயோோிஸ உணடோவதறகோன கோைணஙகள:/home/pptfactory/temp/20110504064437/random-110504014436-phpapp02.doc
 17. 17. ோோோரயோோிஸ உணடோவதறக நிைறய கோைணஙகள கறபபடகினறத.ஒவெவோர மரததவமம ஒர ஒர கோைணஙகைளகறகினறத.உதோைணமோக ோிததைவ எடதத ெகோணடோலெோயறைகயோக உணடோகிய உைம மலம வரம உணவகைளகோைணமோக ெோோலலபடகினறத.அோலோபதிைய எடததோல அவரகளபைமபைை ோநோயோக கரதகினறனர.அபோபோத ோிததைவயமஅோலோபதிையயம ஒனறோக எடதத ெகோணடோல நமமைடயமனோனோரகளகக ெோயறைகயோன உைம எஙக இரநத வநதத.ஆனோலஆயர ோவதம ெோோலலம கோைணஙகள ோகடடோல இைத விடபகிைஙகமோக இரககினறத.மனெஜனம போவமகளோம.(இத நோனகறவிலைல ோகைளததின ோபோதனோகோடல உளள ஒர ஆோிைமததிலோகளவிபபடடத).ஆயரோவதம ோோோரயோோிஸ உலரநத ோரமதைத எடததெகோளகினறத.ெதோடரநத உலர ோரமதைத எணெணய ோரமமோகமோறறகினறனர.தறோபோத மரததவதைத பறறி மறறம ஆைோயநதஉளோளோம.ெதோடர பதிவகளில உணவ மைறகளில உளள ோிககலகளபறறியம ோில உணவ பறறிய கரததகைளயம கறகினோறன./home/pptfactory/temp/20110504064437/random-110504014436-phpapp02.doc

×