Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T soda4(thai)

1,092 views

Published on

 • Be the first to comment

T soda4(thai)

 1. 1. ThaiSodaAcidScare น้ำอัดลมสยำม น้ำอัดลมสยำมกรดน่ำกลัวจริงหรือ!!! แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4 : กรด น่ากลัวจริงหรือ!!!
 2. 2. นักเรียนสามารถ • จาแนกสมบัติของสารละลายเป็นกรด เบส หรือกลางได้ • ทดสอบเพื่อศึกษาค่า pH ของนาอัดลมได้ 2 วัตถุประสงค์ : น้ำอัดลมสยำมกรดน่ำกลัวจริงหรือ!!!
 3. 3. ขันสร้ำงควำมสนใจ สวัสดีครับ! ผมเกรงว่าบริษัทของเรากาลังวิกฤติ เพราะบริษัทคู่แข่งให้ข้อมูลกับหนังสือพิมพ์ว่า นาอัดลมสูตรใหม่ของบริษัทเรามีความเป็นกรด สูง และผู้คนต่างกลัวกัน ประธาน คณะกรรมการบริษัทกังวลว่านาอัดลมจะขาย ไม่ได้ เราจะต้องล้มเลิกโครงการทังหมด ผมต้องการความช่วยเหลือด่วนครับ!!! 3 น้ำอัดลมสยำมกรดน่ำกลัวจริงหรือ!!!
 4. 4. มีใครรู้บ้างว่ากรดคืออะไร เราควรจะ กังวลกับความเป็นกรดของนาอัดลม หรือไม่ แล้วกรดอันตรายอย่างไร “เรารู้อะไรเกี่ยวกับกรดบ้าง” เราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า “แผนผังควำมคิด” เพื่อจะดูว่าเรารู้อะไร กันอยู่แล้วบ้าง ผมอยากให้คุณทาแผนผัง ความคิดให้ผมดูหน่อยนะครับ ขันสร้ำงควำมสนใจ 4 น้ำอัดลมสยำมกรดน่ำกลัวจริงหรือ!!!
 5. 5. 5 จากภาพ เป็นจุดเริ่มต้นของแผนผังความคิด พวกคุณลองเติม คาตอบต่อจากคาถามที่ตังไว้ และเมื่อตอบคาถามครบแล้ว ก็ตังคาถามต่อนะครับ แล้วก็ตอบคาถามนัน ทาแบบนีต่อไป จนกว่าจะไม่สามารถตอบคาถามต่อไปได้อีกนะครับ ขันสร้ำงควำมสนใจ สารละลายอะไรบ้างที่ เป็นกรด เราจะระบุความ เป็นกรดได้อย่างไร กรด กรดมีอันตรายอย่างไร สารละลายกรดมีพฤติกรรม เหมือนกันหรือไม่ ตรงข้ามกับกรด คือ อะไร น้ำอัดลมสยำมกรดน่ำกลัวจริงหรือ!!!
 6. 6. 6 เราสามารถทดสอบความเป็นกรดโดยใช้กระดาษลิตมัส ถ้า กระดาษลิตมัสเปลี่ยนสีจากสีนาเงินเป็นสีแดง แสดงว่าเป็น กรด และถ้ากระดาษลิตมัสเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีนาเงิน แสดงว่าเป็นเบส ขันส้ำรวจและค้นหำ น้ำอัดลมสยำมกรดน่ำกลัวจริงหรือ!!!
 7. 7. 7 คุณจะใช้กระดาษลิตมัสสีอะไร ในการทดสอบ ความเป็นกรดและทดสอบความเป็นเบส ขันส้ำรวจและค้นหำ น้ำอัดลมสยำมกรดน่ำกลัวจริงหรือ!!!
 8. 8. 8 จากภาพ นี่คือ กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ สามารถเปลี่ยนสีได้ทังในสารละลายที่เป็น กรดและเบส ขันส้ำรวจและค้นหำ น้ำอัดลมสยำมกรดน่ำกลัวจริงหรือ!!!
 9. 9. 9 พวกคุณลองทดสอบความเป็นกรด-เบส ของสารละลายเหล่านีด้วยกระดาษยูนิ เวอร์ซัลอินดิเคเตอร์สิครับแล้วสังเกตว่า สารละลายที่เป็นกรดจะเปลี่ยนสีกระดาษ ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์อย่างไร ขันส้ำรวจและค้นหำ น้ำอัดลมสยำมกรดน่ำกลัวจริงหรือ!!!
 10. 10. 10 ย้อนกลับไปที่แผนผังความคิดนะครับ แล้ว เติมข้อมูลที่คุณค้นพบจากการทดลองลงใน แผนผังนะครับ “ทาไมกระดาษยูนิเวอร์ซัล อินดิเคเตอร์ใช้ ประโยชน์ได้มากกว่ากระดาษลิตมัส” ล่ะครับ นี่คืออะไรครับ ขันส้ำรวจและค้นหำ น้ำอัดลมสยำมกรดน่ำกลัวจริงหรือ!!!
 11. 11. 11 ตอนนีเราจะต้องจัดการกับข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ อันตรายจากความเป็นกรดของนาอัดลมสูตรใหม่ เรา จะทดสอบได้อย่างไรว่านาอัดลมเป็นกรด และอะไรที่ ทาให้นาอัดลมเป็นกรด แล้วถ้าพบว่านาอัดลมเป็น กรดจริง มันดีหรือเปล่าครับ ขันส้ำรวจและค้นหำ น้ำอัดลมสยำมกรดน่ำกลัวจริงหรือ!!!
 12. 12. 12 ดูเหมือนว่าข่าวจะเป็นจริง.. นาอัดลมของเราเป็นกรด!!! แต่ผมไม่คิดว่ามัน เป็นปัญหา นาอัดลมไม่ได้เป็นอันตราย แต่อะไรล่ะทาให้นาอัดลมเป็นกรด คุณคิดว่ายังไงครับ ขันส้ำรวจและค้นหำ น้ำอัดลมสยำมกรดน่ำกลัวจริงหรือ!!!
 13. 13. 13 ลองอภิปรายกับเพื่อนคุณดูนะครับว่า “ส่วนประกอบใดที่ทาให้นาอัดลมเป็นกรด” แสดงเหตุผลหรือหลักฐานประกอบด้วยนะ ครับว่าทาไมคุณถึงคิดอย่างนัน ขันส้ำรวจและค้นหำ น้ำอัดลมสยำมกรดน่ำกลัวจริงหรือ!!!
 14. 14. 14 ดูเหมือนว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากจะทาให้นาอัดลมซ่าแล้วยัง ทาให้นาอัดลมเป็นกรดด้วยนะครับ แล้วมันอันตรายอย่างไรล่ะ แล้วกรดมันแรงไหมครับ เราทาให้มัน เป็นกลางได้หรือเปล่า ขันส้ำรวจและค้นหำ น้ำอัดลมสยำมกรดน่ำกลัวจริงหรือ!!!
 15. 15. 15 แล้วกรดที่อยู่ในนาอัดลมของเรามัน อันตรายหรือเปล่าครับ เราจะเปรียบเทียบ มันกับนาอัดลมยี่ห้ออื่น หรือกรดที่ใช้อยู่ใน ห้องทดลองอย่างไรครับ ขันอธิบำยและลงข้อสรุป น้ำอัดลมสยำมกรดน่ำกลัวจริงหรือ!!!
 16. 16. 16 สวัสดีครับ! ผมตัดสินใจว่าพวกเราจะทา ใบปลิวเรื่อง “ยิ่งซ่า…ยิ่งน่ากลัว” โดย นาไปแจกทุกโรงเรียนทั่วประเทศ มันเป็น ช่องทางที่ช่วยให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ ถูกต้อง และหยุดต่อต้านเรื่องนี เพราะ มันส่งผลต่อความเสียหายกับธุรกิจของ เราอย่างมาก!!! ขันขยำยควำมรู้ น้ำอัดลมสยำมกรดน่ำกลัวจริงหรือ!!!
 17. 17. ใบปลิวของคุณจะต้องดึงดูดและน่าสนใจ โดย ประกอบไปด้วยข้อมูล ดังนี • กรด คือ อะไร • จะทดสอบความเป็นกรดได้อย่างไร • เพราะเหตุใดนาอัดลมจึงเป็นกรด • กรดมีอันตรายอย่างไร • แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่านาอัดลมของบริษัทเรา ปลอดภัย 17 ขันขยำยควำมรู้ น้ำอัดลมสยำมกรดน่ำกลัวจริงหรือ!!!
 18. 18. 18 ว้าว!! ประธานบริษัทประทับใจคุณมาก ท่านบอกผมว่า ใบปลิวของคุณได้ส่งพิมพ์ เรียบร้อยแล้ว พวกคุณทาได้ดีมาก!!! ผมยังมีอีกเรื่องที่ต้องการให้คุณช่วย ก่อนที่เราจะไม่ได้ร่วมงานกันอีก น้ำอัดลมสยำมกรดน่ำกลัวจริงหรือ!!! ขันประเมิน
 19. 19. 19 ผมจาเป็นต้องอบรมให้กับทีมงานใหม่ (หวังว่าพวก เขาจะเก่งเหมือนพวกคุณนะครับ) ผมอยากให้คุณ ช่วยผลิตวีดิทัศน์ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการ ละลายของนาตาลกับอุณหภูมิ โดยเน้นใน 3 ด้าน คือ • จะวางแผนการสืบค้นความรู้ได้อย่างไร • จะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ • จะแปลความหมายข้อมูลได้อย่างไร ขันประเมิน น้ำอัดลมสยำมกรดน่ำกลัวจริงหรือ!!!
 20. 20. 20 คุณสามารถใช้วิดีทัศน์เกี่ยวกับการละลาย ของนาตาลและอุณหภูมิ ที่คุณทาก่อนหน้า นีเป็นตัวอย่างได้นะครับ แต่ละวิดีทัศน์มี ความยาวไม่เกิน 3 นาทีนะครับ อาจนาเสนอข้อมูลด้วยตารางและแผนภาพ ประกอบได้ครับถ้าคุณต้องการ ขันประเมิน น้ำอัดลมสยำมกรดน่ำกลัวจริงหรือ!!!
 21. 21. 21 ติดต่อทีมงำน Inspiring Science ได้ที่ inspiring_science@hotmail.com รำยละเอียดกำรติดต่อ น้ำอัดลมสยำมกรดน่ำกลัวจริงหรือ!!!

×