Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T soda3 (thai)

785 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

T soda3 (thai)

 1. 1. น้ำอัดลมสยำม แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 ควบคุมคุณภำพ น้ำอัดลมสยำมควบคุมคุณภำพ
 2. 2. น้ำอัดลมสยำมควบคุมคุณภำพ 2 วัตถุประสงค์: • อธิบายความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละได้ • เตรียมสารละลายจากความเข้มข้นที่กาหนดให้และนาความรู้เกี่ยวกับ สารละลายไปใช้ประโยชน์ได้
 3. 3. 3 ขั้นสร้างความสนใจ สวัสดีครับ พบกันอีกแล้ว! เราจะแน่ใจได้ อย่างไรว่าน้าอัดลมของเราจะมีรสชาติคงที่ และมีรสชาติที่ดีอยู่เสมอ คาถามเหล่านี้ เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพครับ น้ำอัดลมสยำมควบคุมคุณภำพ
 4. 4. 4 ขั้นสร้างความสนใจ เราสอบถามจากลูกค้าว่า พวกเขา ชอบอะไรในน้าอัดลม เราต้องแน่ใจว่า น้าอัดลมของเราสามารถให้สิ่งที่พวก เขาต้องการได้อย่างสม่าเสมอ น้ำอัดลมสยำมควบคุมคุณภำพ
 5. 5. นี่คือห้องลับที่มีมูลค่านับล้านบาทที่เก็บความลับมามากกว่า 125 ปี ลองทายซิ ว่ามันคืออะไร 5 ขั้นสร้างความสนใจ น้ำอัดลมสยำมควบคุมคุณภำพ
 6. 6. 6 ขั้นสร้างความสนใจ มันเป็นสูตรลับที่ทาให้น้าอัดลมยี่ห้อดังมี รสชาติสุดพิเศษ สูตรมีความสาคัญมาก เพราะมันจะบอกได้ ว่าโรงงานจะใช้ตัวละลายมากน้อยแค่ไหนที่ จะเติมลงในสารละลาย คุณลองคิดซิครับว่า สูตรไหนเป็นสูตรน้าอัดลมที่ดี น้ำอัดลมสยำมควบคุมคุณภำพ
 7. 7. 7 ขั้นสร้างความสนใจ เพื่อที่จะตรวจสอบสูตรน้าอัดลมของพวก เรา ผมคิดว่าเราจาเป็นต้องเตรียม สารละลายตัวอย่างน้าอัดลมของเรา ก่อน อื่น เรามาทาความเข้าใจความหมายของ คาเหล่านี้ร่วมกันนะครับ น้ำอัดลมสยำมควบคุมคุณภำพ
 8. 8. 8 ขั้นสร้างความสนใจ คาว่า“เจือจาง”หมายถึงอะไร ทุกคนเข้าใจ ความหมายของคาว่าเจือจาง เหมือนกัน หรือเปล่าครับ ทาไม เมื่อเราใช้คาว่า สารละลายเจือจางของน้าตาลในน้า แล้วจึง ทาให้ได้ออกมาเป็นน้าอัดลมที่มีความ แตกต่างกันหลากหลายแบบ น้ำอัดลมสยำมควบคุมคุณภำพ
 9. 9. 9 ขันส้ำรวจและค้นหำ บนขวดนี้แสดงปริมาณน้าตาลเท่าไร น้ำอัดลมสยำมควบคุมคุณภำพ
 10. 10. 10 งานแรกของคุณคือ เตรียมสารละลายน้าตาล ปริมาตร100 ml ที่มีความเข้มข้นเท่ากับน้าอัดลม ขวดนี้ ทาด้วยตัวเองนะครับ ผมต้องการดูว่าคุณ จะทาได้ดีแค่ไหน โชคดีครับ น้ำอัดลมสยำมควบคุมคุณภำพ ขันส้ำรวจและค้นหำ
 11. 11. 11 ผลเป็นอย่างไรบ้างครับ อธิบายกับคู่ ของคุณว่าอะไรที่เป็นไปได้ด้วยดีและ อะไรที่ยากในการทา คุณมั่นใจแค่ไหน ว่าสารละลายที่คุณเตรียมเหมือนกับ สารละลาย “น้าอัดลม” ลองให้ คะแนนตัวเองสิครับ จากคะแนนเต็ม สิบคุณจะให้คะแนนตัวเองเท่าไร น้ำอัดลมสยำมควบคุมคุณภำพ ขันส้ำรวจและค้นหำ
 12. 12. 12 บางครั้งน้าตาลและสารแต่งกลิ่นอื่นๆที่ มาถึงโรงงานของเรานั้นจะอยู่ในรูปของ ของเหลว เราจะสามารถผลิตน้าอัดลม ตามสูตรที่ถูกต้อง จากสารเหล่านี้ได้ อย่างไร น้ำอัดลมสยำมควบคุมคุณภำพ ขันส้ำรวจและค้นหำ
 13. 13. 13 ทดสอบกันสักเล็กน้อยนะครับ ผมมี สารละลายน้าตาลเข้มข้น 25% จานวน 100 ml และมีน้ากลั่น จานวนมาก ผมต้องการให้คุณเตรียม สารละลายน้าตาลเข้มข้น 5% จานวน 100ml จากสารละลายที่ผม มีนะครับ น้ำอัดลมสยำมควบคุมคุณภำพ ขันส้ำรวจและค้นหำ
 14. 14. 14 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป วิธีไหนที่คุณคิดว่าง่ายกว่ากันครับ ระหว่างการเตรียมสารละลายจาก ของแข็งหรือเตรียมจากของเหลว ทาไมจึงเป็นเช่นนั้น คุณคิดว่าอะไรที่ อาจจะช่วยให้คุณชั่ง/ตวง/วัดได้ถูกต้อง ขึ้น จับกลุ่มเพื่ออภิปรายประเด็น คาถามนี้. น้ำอัดลมสยำมควบคุมคุณภำพ
 15. 15. 15 ขั้นขยายความรู้ เป็นการทางานที่ดี คุณรู้ว่าคุณต้องทา อะไรบ้าง ยอดเยี่ยมมากๆ ตอนนี้เรามา ดูปริมาณน้าตาลในเครื่องดื่มชนิดอื่น ผมได้รวบรวมข้อมูลมาให้คุณเรียบร้อย แล้ว ดูในเอกสารสิครับ น้ำอัดลมสยำมควบคุมคุณภำพ
 16. 16. Work Sheet 4 16 ขั้นประเมิน หรือคุณอยากจะคานวณปริมาณน้าตาลใน น้าอัดลมที่คุณชอบดื่มดีครับ น้ำอัดลมสยำมควบคุมคุณภำพ
 17. 17. 17 รายละเอียดการติดต่อ Contact the Inspiring Science team at inspiring_science@hotmail.com น้ำอัดลมสยำมควบคุมคุณภำพ

×