Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T soda2 thai

713 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

T soda2 thai

 1. 1. น้ำอัดลมสยำม แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่: 2 หวำนซำบซ่ำ น้ำอัดลมสยำมหวำนซำบซ่ำ
 2. 2. • อธิบำยปัจจัยที่มีผลต่อกำรละลำยของสำรได้ • ประยุกต์ใช้ควำมรู้เพื่อท้ำให้น้ำตำลและแก๊ส คำร์บอนไดออกไซด์ละลำยในน้ำอัดลมได้มำกที่สุด 2 จุดประสงค์: น้ำอัดลมสยำมหวำนซำบซ่ำ
 3. 3. 3 ขันสร้ำงควำมสนใจ อรุณสวัสดิ์ครับ! เรำรู้ว่ำคนชอบควำมหวำนของ น้ำอัดลม นั่นหมำยควำมว่ำเรำต้องเพิ่มปริมำณ น้ำตำลลงไป และควำมซ่ำด้วย! เพรำะคนชอบควำม ซ่ำ เรำจะท้ำให้น้ำอัดลมของเรำซ่ำที่สุดได้อย่ำงไร มำหำค้ำตอบกันเถอะ น้ำอัดลมสยำมหวำนซำบซ่ำ
 4. 4. 4 แต่ก่อนอื่นเรำจ้ำเป็นต้องรู้ว่ำกำรละลำยหมำยถึง อะไร อะไรที่สำมำรถละลำยได้บ้ำง น้ำอัดลมสยำมหวำนซำบซ่ำ ขันสร้ำงควำมสนใจ
 5. 5. 5 เรำมำเลือกสำรเหล่ำนี (น้ำตำล เกลือ และ ผงชอล์ก) ส้ำหรับท้ำกำรตรวจสอบกันดีกว่ำ เรำอำจจะเลือกใช้สำรบำงชนิดในสูตรน้ำอัดลม ใหม่ของเรำ แต่สำรเหล่ำนันจะสำมำรถละลำย ได้หรือไม่ ขันส้ำรวจและค้นหำ น้ำอัดลมสยำมหวำนซำบซ่ำ
 6. 6. 6 อ้อ อีกอย่ำงหนึ่ง! เรำมีของเหลว 3 ชนิด ที่จะ ตรวจสอบกำรละลำย คือ น้ำ เอทำนอล และ น้ำมันพืช ก่อนอื่นให้ออกแบบตำรำงส้ำหรับบันทึกผล แล้วมำน้ำเสนอให้ผมดูก่อนนะครับ น้ำอัดลมสยำมหวำนซำบซ่ำ ขันส้ำรวจและค้นหำ
 7. 7. น้ำ เอทำนอล น้ำมันส้ำหรับ ประกอบอำหำร น้ำตำล เกลือ ชอล์ค ตัวท้ำละลำย ตัวละลำย 7 นี่เป็นตำรำงบันทึกผลที่ดี ตำรำงของคุณใกล้เคียงกับตำรำง นีหรือไม่ ท้ำไมเรำต้องออกแบบตำรำงบันทึกผลก่อนลงมือทดลอง น้ำอัดลมสยำมหวำนซำบซ่ำ ขันส้ำรวจและค้นหำ
 8. 8. 8 คุณสังเกตเห็นอะไรเกิดขึนกับน้ำตำลและ น้ำบ้ำง ใช้แนวคิดเรื่องอนุภำคอธิบำยว่ำท้ำไมจึง เป็นเช่นนัน น้ำอัดลมสยำมหวำนซำบซ่ำ ขันส้ำรวจและค้นหำ
 9. 9. 9 ThaiSodaSweetandFizzy ถูกต้องแล้วครับ ต่อไปลองคิดสิว่ำ ถ้ำเปลี่ยนเป็น ชอล์กและเอทำนอล ผลที่ได้จะแตกต่ำงจำกเดิม อย่ำงไร คุณเห็นอะไรเกิดขึนกับชอล์คและเอทำนอลบ้ำง ใช้แนวคิดเกี่ยวกับอนุภำคอธิบำยว่ำท้ำไมจึงเป็น เช่นนัน ขันส้ำรวจและค้นหำ
 10. 10. 10 คุณเป็นนักวิจัยที่ดีมำกและมีควำมรู้ด้ำน วิทยำศำสตร์เป็นอย่ำงดี มำสรุปกันเถอะว่ำตอนนีเรำรู้อะไรบ้ำงแล้ว เขียนมันลงในกระดำษฟลิปชำร์ทนะครับ น้ำอัดลมสยำมหวำนซำบซ่ำ ขันส้ำรวจและค้นหำ
 11. 11. 11 ขันต่อไป! น้ำอัดลมของเรำควรจะเติมน้ำตำล ลงไปเพรำะคนชอบรสหวำนของน้ำตำล แต่ เรำจะท้ำอย่ำงไรจึงจะเตรียมสำรละลำย น้ำตำลส้ำหรับน้ำอัดลมได้อย่ำงรวดเร็ว เรำจะลดเวลำในกำรละลำยของน้ำตำลในน้ำ ได้อย่ำงไร ใครมีควำมคิดเห็นอะไรบ้ำงครับ น้ำอัดลมสยำมหวำนซำบซ่ำ ขันส้ำรวจและค้นหำ
 12. 12. 12 ตรวจสอบวิธีกำรของคุณว่ำมีสิ่งเหล่ำนีหรือไม่! สิ่งใดที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อท้ำกำรเปรียบเทียบ (ตัวแปรอิสระ) อะไรที่ต้องกำรวัด (ตัวแปรตำม) สิ่งใดบ้ำงที่เรำต้องก้ำหนดให้เหมือนกัน (ตัวแปร ควบคุม) น้ำอัดลมสยำมหวำนซำบซ่ำ ขันส้ำรวจและค้นหำ
 13. 13. 13 ขันอธิบำยและลงข้อสรุป อุณหภูมิมีผลต่ออัตรำเร็วในกำร ละลำยของน้ำตำลหรือไม่ มำเพิ่มสิ่งที่คุณได้เรียนรู้แล้วลงใน กระดำษฟลิปชำร์ทกันเถอะ ท้ำไมมันถึงส้ำคัญที่จะต้องรู้ว่ำ ปัจจัยใดที่มีผลต่ออัตรำเร็วในกำร ละลำยของน้ำตำล น้ำอัดลมสยำมหวำนซำบซ่ำ
 14. 14. 14 ขันขยำยควำมรู้ ผมมีอีกค้ำถำมหนึ่ง น้ำอัดลมของเรำต้องมี ควำมซ่ำ! นั่นหมำยถึงฟองและแก๊ส คำร์บอนไดออกไซด์ เรำเติมแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ลงใน น้ำอัดลมได้อย่ำงไร น้ำอัดลมสยำมหวำนซำบซ่ำ
 15. 15. 15 คุณต้องไปพบหัวหน้ำฝ่ำยกำรผลิตของ โรงงำนเรำ โปรดตังใจฟังสิ่งที่เขำพูด ผม มีค้ำถำมหลำยค้ำถำมที่จะถำมเมื่อคุณ กลับมำ น้ำอัดลมสยำมหวำนซำบซ่ำ ขันขยำยควำมรู้
 16. 16. 16 สวัสดีครับทุกคน! ผมเป็นหัวหน้ำฝ่ำยกำร ผลิตที่โรงงำนบรรจุน้ำอัดลมที่พัทยำครับ ผมจะอธิบำยว่ำเรำท้ำอะไรบ้ำง แก๊ส คำร์บอนไดออกไซด์จะต้องถูกเติมลงไป ในสำรละลำย แต่เรำไม่สำมำรถรอ จนกว่ำมันละลำยได้ เรำจึงให้วิธีอัดแก๊ส ด้วยควำมดันสูงลงไปในน้ำครับ หัวหน้ำฝ่ำยกำรผลิตURL น้ำอัดลมสยำมหวำนซำบซ่ำ ขันขยำยควำมรู้
 17. 17. 17 คุณทรำบหรือไม่ว่ำเรำเติมแก๊สลงไป มำกน้อยแค่ไหนในน้ำอัดลมหนึ่งขวด ชมวีดีทัศน์นี มันอำจท้ำให้คุณแปลกใจ! URL หัวหน้ำฝ่ำยกำรผลิต น้ำอัดลมสยำมหวำนซำบซ่ำ ขันขยำยควำมรู้
 18. 18. 18 ขันประเมิน ดีจริงที่คุณกลับมำแล้ว! ถึงเวลำที่คุณต้องสอนผม แล้วล่ะ! อะไรมีผลต่อกำรละลำยของคำร์บอนไดออกไซด์ ในน้ำอัดลม น้ำอัดลมสยำมหวำนซำบซ่ำ
 19. 19. 19 ท้ำไมน้ำอัดลมจึงมีฟองฟู่เมื่อเปิดฝำ น้ำอัดลมสยำมหวำนซำบซ่ำ ขันประเมิน
 20. 20. 20 อ้อ! มีอีกอย่ำงหนึ่ง... คุณทรำบแล้วว่ำอุณหภูมิมีผลต่ออัตรำเร็วใน กำรละลำยของน้ำตำลแต่มันมีผลต่อปริมำณ น้ำตำลที่ละลำยหรือไม่ จับคู่กันอธิบำยควำมแตกต่ำงระหว่ำงสอง ค้ำถำมนี แล้วช่วยกันวำงแผนสืบค้นค้ำตอบว่ำ อุณหภูมิมีผลอย่ำงไรต่อปริมำณน้ำตำลที่ ละลำยในน้ำ น้ำอัดลมสยำมหวำนซำบซ่ำ ขันประเมิน
 21. 21. 21 Contact Details Contact the Inspiring Science team at inspiring_science@hotmail.com น้ำอัดลมสยำมหวำนซำบซ่ำ

×