Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

R maker4[1]

783 views

Published on

 • Be the first to comment

R maker4[1]

 1. 1. 1 คนล่าฝน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4: สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 2. 2. 2 • ระบุปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้ • อธิบายความแตกต่างระหว่างความเที่ยงตรง ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ • ออกแบบสถานีตรวจวัดสภาพอากาศได้ จุดประสงค์การเรียนรู้: คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 3. 3. 3 ขอต้อนรับกลับมาอีกครั้ง การฝึกอบรมของคุณได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ภารกิจหลักชิ้นแรกของคุณ ในศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงคือ กรมอุตุนิยมวิทยาต้องการการสนับสนุน ด้านข้อมูลเรื่องสภาวะอากาศทั้งหมดที่มี อยู่ในฐานข้อมูลของเรา ซึ่งเราเต็มใจที่จะ ทาแต่เราไม่มีสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ งานของคุณคือ การออกแบบสถานี ตรวจวัดสภาพอากาศให้เรา ขั้นสร้างความสนใจ คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 4. 4. 4 เราต้องการจะรู้ว่า • มีปัจจัยใดบ้างที่เราต้องทาการวัด และ ทาไมต้องวัด • เครื่องมือที่จะใช้วัดปัจจัยเหล่านี้ •การวัดเหล่านี้ต้องการความถูกต้อง ขนาดไหน •เราควรนาเสนอข้อมูลที่เก็บ รวบรวมได้อย่างไร ขั้นสร้างความสนใจ คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 5. 5. 5 ขณะนี้คุณได้เป็นพนักงานของเรา แล้ว ผมจะมอบหมายภารกิจให้คุณ โดยที่ผมจะไม่เป็นผู้สั่งการ นี่คือ ภารกิจอันยิ่งใหญ่ ผมจะตรวจสอบ การทางานของคุณในทุกขั้นตอนนะ ขอให้ทุกคนโชคดี ขั้นสร้างความสนใจ คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 6. 6. 6 แล้วเราจะเริ่มจากไหนดี เราควรจะวัดอะไรบ้างนะ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และเราจะวัดช่วงไหนของมัน เรามาระดมความคิดก่อนที่จะทาการวัดกันเถอะนะ ขั้นสร้างความสนใจ คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 7. 7. 7 เอาละ มันมีหลายปัจจัยมากเลย เราสามารถจัดกลุ่มปัจจัย เหล่านี้เป็นกลุ่มๆหรือเราจะตัดบางปัจจัยออกดี ปัจจัยข้อ ไหนสาคัญที่สุด ฉันว่าเราต้องทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย ต่างๆ เหล่านี้ก่อนนะ ขั้นสร้างความสนใจ คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 8. 8. 8 โอเค เรามีเวลาคนละ15 นาทีสาหรับการค้นคว้าในแต่ละ หัวข้อ เราจะต้องคุยกับกลุ่มอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน . ขั้นสารวจและค้นหา คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 9. 9. 9 ผมสงสัยว่าคุณจะทาสาเร็จได้ อย่างไร ปัจจัยใดที่สาคัญที่สุด สาหรับสถานีตรวจวัดสภาพ อากาศ และทาไมถึงสาคัญ ผมอยากให้คุณนาเสนอสั้นๆเพื่อ ดูว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไร ขั้นสารวจและค้นหา คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 10. 10. 10 ผมเข้าใจความคิดของคุณแล้ว มัน เยี่ยมมาก คาถามต่อไปคือ คุณจะวัดปัจจัยเหล่านี้ได้อย่างไร เครื่องมืออะไรบ้างที่คุณต้องการใช้ อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องการ คือ ข้อมูลที่ ถูกต้องและเชื่อถือได้ เรามาดูภาพนิ่ง ถัดจากนี้ไปเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจ ในสิ่งที่เราต้องการ ขั้นสารวจและค้นหา คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 11. 11. ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความเที่ยงตรง 11 ขั้นสารวจและค้นหา คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 12. 12. iPhone4S 12 •โทรศัพท์ที่เท่ห์ที่สุดบน โลกใบนี้ ราคาของมัน คือ : •น้อยกว่า 21,000 บาท •ประมาณ 21,000บาท •20,900 บาท ขั้นสารวจและค้นหา คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 13. 13. 1Baht 21,000 Baht 13 ราคาน้อยกว่า 21,000 บาทหมายความว่า iphone 4s จะมี ราคาได้ตั้งแต่ 1สตางค์- 20,999.99 บาท ซึ่งเป็นช่วงราคาที่ กว้างมาก นี่เป็นการวัดที่ไม่มีความเที่ยงตรงแม้ว่ามันจะมีความถูก ต้อง iphone ไม่ได้ไม่มีราคาและมันไม่ได้มีราคา 300 ปอนด์ หรือมากกว่านั้น อัตราแลกเปลี่ยนนี้ถูกต้อง หรือไม่? ควรจะบอกราคาที่ 21,000 บาทหรือไม่ ขั้นสารวจและค้นหา คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 14. 14. 1 Baht 21 000 Baht 14 •ประมาณ 21,000บาทอาจจะมีความถูกต้องมากกว่า แต่เรา ก็ยังไม่รู้ราคาจริงๆ อยู่ดี หากเป็นคนที่รวยมากๆเขาอาจจะ คิดว่า ราคาประมาณ 21,000 บาทก็คือ 30,000 บาทก็ได้ •การวัดนี้ไม่มีความเที่ยงตรงเพราะเราไม่รู้ว่า ช่วงของคาว่า “ประมาณ” ของแต่ละคนกว้างเท่าใด ขั้นสารวจและค้นหา คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 15. 15. B20 900 15 •การวัดนี้มีความเที่ยงตรง เพราะระบุตัวเลขที่เฉพาะเจาะจง มีช่วงว่างที่จะให้คิดถึงตัวเลขอื่นๆ ได้น้อยมาก •แน่นอนว่าตัวเลขนี้ยังไม่ถูกต้อง เพราะราคาอาจจะตกลง แล้วก็ได้ในตอนนี้และเราก็หวังว่ามันจะเป็นแบบนั้น! ขั้นสารวจและค้นหา คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 16. 16. ความเที่ยงตรง 16 • ความเที่ยงตรง คือ ความกว้างของช่วงคาตอบที่เป็นไปได้ • เครื่องมือวัดที่มีความแม่นายา คือ เครื่องมือที่วัดแล้วค่าที่ วัดได้มีช่วงที่แคบมาก • นักวิทยาศาสตร์ต้องเลือกเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง เหมาะสมเพียงพอที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ • การวัดที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ต้องการความเที่ยงตรงมากแค่ไหน? ขั้นสารวจและค้นหา คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 17. 17. อายุของโลก 17 โลกมีอายุประมาณ 4,500,000,000 ปี การ วัดอายุของโลกต้องการให้มีความเที่ยงตรง จนถึงระดับไหน (ต้องการความละเอียด ขนาดไหน) •แม่นยาขนาดบอกเป็นวินาทีได้ •แม่นยาขนาดบอกถึงหน่วยเดือน •แม่นยาขนาดเป็นหลักพันปี •แม่นยาขนาดเป็นหลักแสนปี ขั้นสารวจและค้นหา คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 18. 18. 18 อุณหภูมิของร่างกาย ปกติร่างกายของคนเราอยู่ที่ 36.9o C. ถ้ามี อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 o C เราจะป่วยและต้อง ทานยา ปรอทวัดไข้จะต้องวัดได้แม่นยาหรือวัด ได้ละเอียดขนาดไหน •วัดได้จนถึงหลักทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง 0.1o C •วัดได้จนถึงหลักหน่วยขององศา 1o C •วัดได้จนถึงหลักสิบขององศา 10o C • วัดได้จนถึงหลักร้อยขององศา 100o C ขั้นสารวจและค้นหา คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 19. 19. ความเที่ยงตรงและความถูกต้อง 19 • การวัดที่มีความเที่ยงตรงไม่ได้หมายความว่าเป็นการวัดที่มีความถูกต้อง • ความถูกต้องของการวัด คือ การบอกว่าปริมาณที่คุณกาลังวัดอยู่มี คุณภาพขนาดไหน • เครื่องชั่งน้าหนักเหล่านี้บอกว่าฉันหนักเท่าไร ฉันชอบมันเพราะมัน สามารถวัดได้ละเอียดถึงหลักทศนิยมสองตาแหน่ง คือ 0.01 กิโลกรัม (เท่ากับน้าหนักของน้าตาลแบบซองจานวน 1 ซอง) แม่นยามาก! • แต่โชคไม่ดี, เครื่องชั่งนี้มันแตก ดังนั้นมันจึงวัดได้แค่ว่า ฉันหนักประมาณ 10 กิโลกรัม มันน้อยกว่าน้าหนักจริงของฉันนะ ฉันไม่ได้อยากลดน้าหนัก ตอนนี้นะ! ขั้นสารวจและค้นหา คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 20. 20. ความถูกต้อง (ที่เพียงพอ) 20 • เพื่อให้มีความถูกต้อง ในการวัดคุณจาเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ยังทางาน ได้ดีและต้องใช้มันอย่างถูกวิธี • ในการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ คุณจาเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีความ เที่ยงตรงเพียงพอ และมีความถูกต้องเพียงพอ สาหรับวัดข้อมูลที่คุณ ต้องการ • มีเครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงตรงและถูกต้องมากอยู่ก็จริง แต่มันมีราคา แพงมาก คุณจาเป็นต้องวัดความกว้างของห้องให้มีค่าละเอียดถึง ทศนิยมสองหลัก(0.01 มิลลิเมตร) หรือไม่ ถ้าต้องการจะซื้อพรมให้ เพียงพอสาหรับปูห้อง? • การวัดต่อไปนี้ต้องการความเที่ยงตรงและความถูกต้องขนาดไหน? ขั้นสารวจและค้นหา คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 21. 21. 21 พาราเซตามอล 1 เม็ดมียา 500 มิลลิกรัม 1 กรัมของพาราเซตามอลสามารถรักษาอาการ ปวดหัวได้ แต่หากเรากินมากกว่า 5 กรัม ใน 1 วันก็จะเกิดอันตรายต่อตับได้ ถ้าคุณต้องกินยา 8 เม็ด ปริมาณยาใน 1 เม็ด ต้องมีความถูกต้องขนาดไหน • ใกล้เคียงกับหน่วย มิลลิกรัม • ใกล้เคียงกับหน่วย10 มิลลิกรัม • ใกล้เคียงกับหน่วย100 มิลลิกรัม • ใกล้เคียงกับหน่วย1000 มิลลิกรัม การวัดปริมาณยา ขั้นสารวจและค้นหา คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 22. 22. การชั่งน้าหนักทอง ราคาทองคาประมาณ 52.41 เหรียญ ดอลล่าร์สหรัฐต่อกรัม หากคุณต้องการ ชั่งน้าหนักทองคาแท่งคุณควรชั่งกับ เครื่องชั่งที่มีความละเอียด •ถูกต้องระดับ 0.1 กรัม •ถูกต้องระดับ 1 กรัม •ถูกต้องระดับ 10 กรัม •ถูกต้องระดับ 100 กรัม 22 ขั้นสารวจและค้นหา คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 23. 23. ความน่าเชื่อถือ 23 • จากการสารวจการใช้กระดาษทิชชูของพนักงานบริษัทพบว่า มีการ ใช้กระดาษชาระเฉลี่ย 12 ชิ้น ต่อวัน ซึ่งการเก็บข้อมูลนี้มีความ เที่ยงตรงในระดับชิ้นและการบันทึกข้อมูลก็มีความถูกต้อง • แต่โชคไม่ดีว่าคนก็ไม่ได้จาว่าในแต่ละวันใช้กระดาษชาระเท่าใด • เมื่อดูม้วนกระดาษที่ขายในร้านค้า พวกเขาพบว่าค่าเฉลี่ยที่คนใช้ น่าจะเป็น 20 แผ่นต่อวัน • การสารวจในครั้งแรกนั้นยังไม่น่าเชื่อถือนัก ขั้นสารวจและค้นหา คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 24. 24. ความน่าเชื่อถือ 24 • ความน่าเชื่อถือ ขึ้นอยู่กับการวางแผนการทดลอง แหล่งข้อมูล และความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลอื่นๆ • สิ่งนั้นคือเหตุผลว่าทาไมนักวิทยาศาสตร์จึงต้องทาการทดลอง ซ้าๆ เมื่อพวกเขาใช้เครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงตรงมาก พวก เขาก็จะได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องมากด้วย • ในการทาการทดลองซ้าๆ ยิ่งผลที่ได้เหมือนกันมากเท่าไร คุณ ยิ่งมั่นใจได้ว่าผลที่ได้นั้นมีความน่าเชื่อถือ และหากมี นักวิทยาศาสตร์คนอื่นได้ผลการทดลองเช่นเดียวกันข้อมูลที่ เราได้ก็จะยิ่งมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ขั้นสารวจและค้นหา คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 25. 25. เพิ่มเติม.... 25 • บางคนใช้คาว่าความน่าเชื่อถือ หมายถึงความคงที่ • ดังนั้นผลการทดลองจะเชื่อถือได้ ถ้าผลการทดลองออกมา ใกล้เคียงหรือเหมือนกันทุกครั้ง นั่นคือ ผลการทดลองคงที่ • ในขณะเดียวกัน ผลการทดลองที่ออกมาซ้ากันอาจจะเป็น การคงที่แบบผิดๆ คือ ทาการทดลองผิดก็เป็นไปได้ ขั้นสารวจและค้นหา คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 26. 26. 26 สรุป ลักษณะของข้อมูล ขึ้นอยู่กับ สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นโดย ความเที่ยงตรง (precision) เครื่องมือมีความเที่ยงตรง เพียงใด ใช้เครื่องมือที่ดีขึ้น ความถูกต้อง (accuracy) ใช้เครื่องมือได้ถูกต้องเพียงใด เลือกและใช้เครื่องมือให้ถูกต้อง และเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ (reliability) ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ ทักษะของนักวิทยาศาสตร์และ การออกแบบวิธีการศึกษา ค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลหลายๆชุด ขั้นสารวจและค้นหา คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 27. 27. 27 ต่อไป! เมื่อคุณเข้าใจความแตกต่างของ ความเที่ยงตรง ความถูกต้อง และความ น่าเชื่อถือแล้ว ให้เพิ่มเติมในงาน นาเสนอของคุณว่าในการทางานของ คุณจะใช้เครื่องมืออะไร และคุณจะทา การวัดให้ได้ค่าที่มีความเที่ยงตรง ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือได้ อย่างไร ขั้นสารวจและค้นหา คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 28. 28. 28 สถานที่ๆคุณทาการวัดก็ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลถูกต้องหรือไม่ถ้าจะ วัดปริมาณน้าฝนใกล้กับอาคารซึ่งมีหลังคาที่อาจบังภาชนะเก็บปริมาณน้าฝน หรือมีการถ่ายเทปริมาณน้าจากหลังคาลงมาด้วย SS1 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 29. 29. 29 วาดแผนภาพสถานีตรวจวัดสภาพ อากาศและระบุชื่อของเครื่องมือวัด ต่างๆ และระยะห่างของการติดตั้ง เครื่องมือเหล่านั้น และเขียนอธิบาย เหตุผลที่คุณเลือกใช้เครื่องมือนั้น ขั้นขยายความรู้ คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 30. 30. 30 คุณต้องนาเสนอแผนงานของคุณต่อ คณะกรรมการบริหารของเรา เพราะว่ามีพนักงานกลุ่มอื่นที่ทา แผนงานนี้เช่นกัน ดังนั้นคุณจะต้อง แข่งขันกับพวกเขา คณะกรรมการจะ คัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด ขั้นประเมินผล คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
 31. 31. 31 ติดต่อทีมงานได้ที่ inspiring_science@hotmail.com รายละเอียดการติดต่อ คนล่าฝน:สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ

×