Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Orchids3ppt

725 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Orchids3ppt

 1. 1. กล้วยไม้ไทย 1 กล้วยไม้ไทย3:การเติบโตของพืช แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การเติบโตของพืช
 2. 2. 2 กล้วยไม้ไทย3:การเติบโตของพืช • ทดลองเกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นต่อกำรสังเครำะห์ด้วยแสงของพืชได้ • อธิบำยผลที่ได้จำกกำรสังเครำะห์ด้วยแสงของพืชได้ • ออกแบบเรือนเพำะเลี้ยงพืชที่เหมำะสมต่อกำรสังเครำะห์ด้วยแสงของพืชได้ จุดประสงค์กำรเรียนรู้
 3. 3. 3 กล้วยไม้ไทย3:การเติบโตของพืช ขั้นสร้างความสนใจ โครงกำรวิจัยของเรำกำลังไปได้สวยเลยทีเดียว ตอนนี้ พวกเรำรู้แล้วว่ำพืชขยำยพันธุ์และจะ เพิ่มจำนวนต้นกล้ำในเวลำอันสั้นได้อย่ำงไร แต่ลูกค้ำของเรำต้องกำรต้นพืชที่โตเต็มที่และ สมบูรณ์ทรำบหรือไม่ว่ำพืชเจริญเติบโตอย่ำงไร
 4. 4. 4 กล้วยไม้ไทย3:การเติบโตของพืช พืชต้องกำรแสงแดดแน่ๆ แล้วน้ำล่ะ ถ้ำมีน้ำ ไม่พอ พืชก็จะ เหี่ยวเฉำแล้วก็ตำย ขั้นสร้างความสนใจ แล้วดินล่ะ พืชได้รับอะไรจากดิน ผมรู้มำว่ำพืชบำงชนิดตำยถ้ำอยู่ ในอำกำศที่หนำวจัด พวกเรำต้อง ไม่ให้พืชอยู่ในอำกำศหนำวจัด
 5. 5. 5 กล้วยไม้ไทย3:การเติบโตของพืช ขั้นสารวจและค้นหา เยี่ยมมำก! นั่นเป็นควำมคิดที่วิเศษที่สุด! ดังนั้นกำร ปลูกพืชที่ดีจำเป็นต้องอำศัยปัจจัยดังต่อไปนี้ • อุณหภูมิเหมำะสม • มีแสงสว่ำง • น้ำ • ปัจจัยบำงอย่ำงจำกอำกำศ • ปัจจัยบำงอย่ำงจำกดิน วันนี้เรำจะมำดูกันว่ำอำกำศและแสงมีผลต่อกำร เจริญเติบโตของพืชอย่ำงไร
 6. 6. 6 กล้วยไม้ไทย3:การเติบโตของพืช ในเอกสำรแต่ละอันมีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง แต่เรียงลำดับผิด งำนชิ้นแรกของพวกคุณก็คือเรียงลำดับ ขั้นตอนกำรทดลองให้ถูกต้อง ขั้นสารวจและค้นหา เมื่อคิดว่ำจัดเรียงลำดับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมขอดู ก่อนนะ ถ้ำผมเห็นว่ำลำดับกำรจัดเรียงถูกต้อง พวกคุณจึงจะทำกำรทดลองได้ ผมจะให้เวลำคุณ ทำงำนในระหว่ำงที่ผมไปสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่
 7. 7. 7 กล้วยไม้ไทย3:การเติบโตของพืช ขั้นสารวจและค้นหา ถูกต้องแล้ว พวกคุณทำได้ดีมำกในกำรค้นหำ คำตอบเหล่ำนี้ มำเริ่มทำกำรทดลองกันเลย และระมัดระวังเกี่ยวกับบันทึกผลกำรทดลอง ด้วย ว่ำต้องแม่นยำและน่ำเชื่อถือ อย่ำลืมนะ ว่ำกลุ่มอื่นๆ รอดูผลงำนของคุณอยู่ อ้อ! ระวังเรื่องกำรใช้แอลกอฮอล์กับไฟด้วย
 8. 8. 8 กล้วยไม้ไทย3:การเติบโตของพืช Make text below come up on click after slide has been revealed? ขั้นอธิบำยและลงข้อสรุป คาร์บอนไดออกไซด์ คลอโรฟิลล์แสงแดด น้าตาล มำเขียนผลกำรทดลองด้วยกันนะครับ มีปัจจัยใดบ้ำงที่พืชจำเป็นต้องนำมำใช้ในกำรสร้ำงน้ำตำล
 9. 9. 9 กล้วยไม้ไทย3:การเติบโตของพืช ขั้นขยายความรู้ ต้นไม้ของพวกเรำมีคุณค่ำ ทุกๆ คนสร้ำง ผลกำไรให้กับเรำ ผมไม่อยำกให้เกิดควำม ล้มเหลวขึ้น ดังนั้นผมต้องกำรควำมมั่นใจว่ำ ต้นพืชจะสำมำรถเจริญเติบโตได้อย่ำง สมบูรณ์และรวดเร็ว ผมอยำกให้ช่วยกัน ออกแบบเรือนเพำะเลี้ยงที่จะช่วยปกป้อง และดูแลพืชที่กำลังเจริญเติบโต กำร ออกแบบจะต้องใช้แนวคิดต่ำงๆ ที่ได้จำก กำรทดลองร่วมกับควำมคิดของคุณเอง
 10. 10. 10 กล้วยไม้ไทย3:การเติบโตของพืช ขั้นขยายความรู้ แต่ละกลุ่มต้องวำดภำพเรือนเพำะเลี้ยงต้นพืชและ เขียนรำยละเอียดต่ำงๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่ำเพรำะ เหตุใดจึงมีส่วนนั้นในเรือนเพำะเลี้ยงที่คุณ ออกแบบ พวกเรำจะนำแนวคิดของพวกคุณไป บอกกับผู้รับเหมำก่อสร้ำงเพื่อสร้ำงเรือน เพำะเลี้ยงที่ไฮเทคแห่งใหม่สำหรับต้นไม้ของพวก เรำ
 11. 11. 11 กล้วยไม้ไทย3:การเติบโตของพืช ขั้นประเมินผล เยี่ยมมำก! ตอนนี้เรำได้แบบแปลนเรือน เพำะเลี้ยงบำงแบบที่ค่อนข้ำงดี แล้วผม ก็อยำกให้คุณไปดูกำรออกแบบของกลุ่ม อื่นๆ ด้วย และดูว่ำกลุ่มของคุณ บกพร่องในเรื่องใด หลังจำกนั้นให้ กลับไปออกแบบเพิ่มเติมเพื่อสร้ำงเรือน เพำะเลี้ยงที่เหมำะกับกำรเจริญเติบโต ของต้นพืชและมีประสิทธิภำพสูงที่สุด เท่ำที่จะทำได้
 12. 12. 12 กล้วยไม้ไทย3:การเติบโตของพืช รายละเอียดการติดต่อ ติดต่อทีมงานได้ที่ inspiring_science@hotmail.com

×