Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inspiring science backgroup theory

1,425 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inspiring science backgroup theory

 1. 1. Assessment,practical work and reflection Introduction to Inspiring Science
 2. 2. Assessment,practical work and reflection Evaluation & Assessment • Evaluation เป็นการประเมินผลที่มุ่งตัดสินผล โดยนาผลการวัดเชิงปริมาณมา ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินคุณภาพ มักใช้กับการประเมินภาพรวมท้าย กิจกรรมหรือกระบวนการใด ๆ เช่น การประเมินโครงการ (Project Evaluation) การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) การประเมินท้ายกระบวนการ เรียนรู้ • Assessment เป็นการประเมินที่มุ่งพัฒนา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงบรรยายอย่างเป็นระบบมาเรียบเรียงให้เห็นคุณลักษณะ ที่แท้จริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองเพื่อรู้จุดเด่นที่ควรพัฒนา และ จุดด้อยที่ควรปรับปรุงแก้ไข มักใช้กับการประเมินเชิงเปรียบเทียบ เช่น เทียบกับ ผลการประเมินครั้งก่อน เทียบกับเพื่อนหรือกลุ่มใกล้เคียงกัน
 3. 3. Assessment,practical work and reflection วัตถุประสงค์ของการประเมิน • Summative assessment – การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน • Formative assessment – การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน • Sustainable assessment – การประเมินเพื่อสร้างความยั่งยืนในการเรียนรู้ • Evaluate – การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนหรือคุณภาพผู้เรียน สอบหลังเรียน สอบกลางภาค สอบปลายภาค เฝ้าสังเกต สนทนาซักถาม แอบฟัง สัมภาษณ์ ตรวจงาน แก้ปัญหา/สถานการณ์จริง ที่จะต้องเผชิญในวัยผู้ใหญ่ การประเมินท้ายแผน การออกเกรด O-Net GAT PAT
 4. 4. Assessment,practical work and reflection จากกิจกรรมการการสอนนาฏศิลป์ ท่านพบลักษณะสาคัญใดบ้าง การประเมินต่อเนื่อง ตลอดเวลา การประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกมา การประเมินที่ผู้เรียนรู้ผลการประเมินทันที การประเมินเพื่อช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไข การประเมินความสามารถของผู้เรียน ทั้งความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความมีวินัย อดทน สนใจ กระตือรือร้น     
 5. 5. Assessment,practical work and reflection ภาระงาน/ชิ้นงาน ภาระงาน(Performance Task) เป็นภาระงานที่ซับซ้อน ท้าทาย สะท้อนปัญหาที่นักเรียน จะได้พบในชีวิตจริง อาจเป็นได้ตั้งแต่ภาระงานเล็ก ๆ ไปจนถึง โครงการ/โครงงาน(Project)ที่มีการทางานหลายขั้นตอน มักจะ ก่อให้เกิดทั้งการปฏิบัติงาน (Performance) และชิ้นงาน(Product) ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์จริง หรือจาลองจากชีวิตจริงเพื่อ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ที่นาไปสู่ความยั่งยืนในการเรียนรู้ และเป็นเครื่องมือที่ครูใช้ในการพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของ การเรียนรู้
 6. 6. Assessment,practical work and reflection เทคนิคการมอบหมายภาระง่าน/ชิ้นงาน : GRASPS • G = Goal กำหนดเป้ำหมำย • R = Roleกำหนดบทบำทของนักเรียน • A = Audience กำหนดผู้รับ/ให้บริกำรกับนักเรียน • S = Situation กำหนดสถำนกำรณ์ให้ปฏิบัติ • P = Product/Performanceภำระงำน/ผลผลิต • S = Standards for Criteria and Success เกณฑ์มำตรฐำนที่ใช้ในกำรประเมินเพื่อนำไปสร้ำง rubric
 7. 7. Assessment,practical work and reflection ตัวอย่างภาระงานในหน่วยนิทรรศการเซลล์ Performance tasks • นักเรียนเป็นนักจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ เซลล์ที่จัดแสดงไว้ในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สาหรับให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้ ภารกิจที่ ได้รับมอบหมายคือพัฒนาแบบจาลองสามมิติของเซลล์พืชและ เซลล์สัตว์พร้อมโปสเตอร์อธิบายหน้าที่องค์ประกอบที่สาคัญ ของเซลล์ ตามเกณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนเตรียมแผ่น พับแนะนานิทรรศการ
 8. 8. Assessment,practical work and reflection กำรประเมินภำระงำนสืบค้นข้อมูลบน Internet (WEB QUEST)
 9. 9. Assessment,practical work and reflection
 10. 10. Assessment,practical work and reflection จาก Webquest ต่อไปนี้ นักเรียนจะได้ศึกษาปัจจัยสาคัญประการ หนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพดิน ได้แก่ไส้เดือน นักเรียนจะได้ สวมบทบาทเป็นผู้สืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับไส้เดือน ด้วยการ ทางานร่วมกับเพื่อน ช่วยกันศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับไส้เดือนจาก web site ที่ระบุไว้ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ปัญหาที่กาหนดให้เพื่อนาไปสู่ข้อสรุปว่า ไส้เดือนช่วยปรับปรุง คุณภาพดินได้อย่างไร โดยนักเรียนจะต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาลงในสมุดบันทึกเพื่อนาไปใช้ในการสร้าง ข้อสรุปต่อไป ภาระงาน
 11. 11. Assessment,practical work and reflection กระบวนการ(Process) • นักเรียนและเพื่อนจะต้องผลัดกันศึกษา web site ที่ได้สร้างการ เชื่อมโยงไว้เพื่อค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสรุปคาตอบของ ปัญหาที่กาหนด • นักเรียนแต่ละคนจะต้องเขียนคาตอบของตนเองลงในสมุดบันทึก โดย ให้คาแนะนา ช่วยเหลือกับเพื่อนที่เป็นคู่ของนักเรียนด้วย • เริ่มอ่านคาถามที่หนึ่งจาก web site แรก ด้วยการคลิกที่คาสาคัญซึ่ง พิมพ์ด้วยอักษรสีน้าเงินภายใต้หัวข้อการเชื่อมโยงซึ่งจะนานักเรียน ไปสู่ web site ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง • เมื่อเสร็จจากการศึกษา site แรก ให้ทาการศึกษาและปฏิบัติเช่นเดิม ใน site ต่อไป
 12. 12. Assessment,practical work and reflection
 13. 13. Assessment,practical work and reflection
 14. 14. Assessment,practical work and reflection
 15. 15. Assessment,practical work and reflection ภาระงาน/ชิ้นงาน ภาระงาน(Performance Task) • ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล • ประเมินการปฏิบัติงาน (Performance) และชิ้นงาน(Product) ที่ เกี่ยวข้องกับสถานการณ์จริง หรือจาลองจากชีวิตจริง • มักเกี่ยวข้องกับการกาหนดบทบาทผู้รับและผู้ให้บริการ • เป็นการประเมินที่เปิดเผย ทั้งปัญหา วิธีการปฏิบัติงาน แหล่งข้อมูล และเกณฑ์การประเมินที่ชี้แนะแนวทางในการประเมินตนเอง(rubric) ข้อสังเกต : ชิ้นงานเป็นส่วนหนึ่งของภาระงาน
 16. 16. Assessment,practical work and reflection การออกแบบก่อสร้างบ้าน เป้ าหมาย(ระบุไว้ใน...) แปลนบ้านและรายการคานวณ หลักฐานการก่อสร้าง(ที่แสดงว่าบรรลุเป้ าหมาย) การปฏิบัติงาน ผลผลิต บันทึกการคุมงานพร้อมภาพถ่ายที่มี บัญชีวัสดุประกอบ ตัวบ้าน การดาเนินการ วางแผนการก่อสร้าง
 17. 17. Assessment,practical work and reflection เป้ าหมาย(ระบุไว้ใน...) มาตรฐาน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะ หลักฐานการเรียนรู้(ภาระงาน/ชิ้นงาน) การปฏิบัติ(ภาระงาน) ผลผลิต(ชิ้นงาน) สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ รายงาน แบบจาลอง แฟ้ มสะสมงาน การดาเนินการ ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การออกแบบการจัดการเรียนรู้
 18. 18. Assessment,practical work and reflection 3 ขั้นตอนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 1. กาหนดเป้ าหมายของการเรียนรู้ 2. กาหนดหลักฐานการเรียนรู้ 3. วางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการสอน
 19. 19. Assessment,practical work and reflection กาหนดเป้ าหมายการเรียนรู้ •เป้ำหมำยที่แท้จริงของหลักสูตรคืออะไร •ควรมีควำมเข้ำใจที่ลึกซึ้ง ยั่งยืนเรื่องใด •ควำมรู้และทักษะใดที่ต้องรู้และต้องทำ เพื่อนำพำไปสู่ควำมสำเร็จ •คุณลักษณะของผู้เรียนควรเป็นอย่ำงไร ขั้นที่
 20. 20. ตัวชี้วัดชั้นปี ตัวชี้วัดช่วงชั้น ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ ๑. เปรียบ เทียบความ แตกต่าง ระหว่าง สิ่งมีชีวิตกับ สิ่งไม่มีชีวิต ๒. สังเกต และอธิบาย ลักษณะและ หน้าที่ของ โครงสร้าง ภายนอก ของพืชและ สัตว์ ๑. ทดลอง และอธิบาย น้า แสง เป็นปัจจัย ที่จาเป็นต่อ การดารงชีวิต ของพืช ๒. อธิบาย อาหาร น้า อากาศ เป็น ปัจจัยที่ จาเป็นต่อการ ดารงชีวิต และการ เจริญ เติบโตของ พืชและสัตว์ และนา ความรู้ไปใช้ ประโยชน์ - ๑. ทดลองและ อธิบายหน้าที่ ของท่อลาเลียง และปากใบ ของพืช ๒. อธิบาย น้า แก๊สคาร์บอน - ไดออกไซด์ แสง และ คลอโรฟิลล์ เป็นปัจจัยที่ จาเป็น บางประการต่อ การเจริญเติบโต และการ สังเคราะห์ ด้วยแสงของ พืช ๑. สังเกต และระบุส่วน ประกอบของ ดอกและ โครงสร้าง ที่เกี่ยวข้อง กับการ สืบพันธุ์ ของพืชดอก ๒. อธิบาย การสืบพันธุ์ ของพืชดอก การขยาย พันธุ์พืช และ นาความรู้ไป ใช้ประโยชน์ ๑. อธิบาย การ เจริญเติบโต ของมนุษย์ จากวัยแรก เกิดจนถึงวัย ผู้ใหญ่ ๒. อธิบาย การทางาน ที่สัมพันธ์กัน ของระบบ ย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบ หมุนเวียน เลือดของ มนุษย์ ๑. สังเกต และอธิบาย รูปร่าง ลักษณะ ของเซลล์ ของสิ่งมีชีวิต เซลล์เดียว และเซลล์ของ สิ่งมีชีวิต หลายเซลล์ ๒. สังเกต และ เปรียบเทียบ ส่วน ประกอบ สาคัญของ เซลล์พืชและ เซลล์สัตว์ ๑. อธิบาย โครงสร้าง และการ ทางาน ของระบบ ย่อยอาหาร ระบบ หมุนเวียน เลือดระบบ หายใจ ระบบขับถ่าย ระบบ สืบพันธุ์ ของ มนุษย์และ สัตว์ รวมทั้ง ระบบ ประสาทของ มนุษย์ - ๑. ทดลองและอธิบาย การรักษาดุลยภาพของเซลล์ ของสิ่งมีชีวิต ๒. ทดลองและอธิบายกลไก การรักษาดุลยภาพของน้า ในพืช ๓. สืบค้นข้อมูลและอธิบาย กลไกการควบคุมดุลยภาพ ของน้า แร่ธาตุ และอุณหภูมิ ของมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ และ นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๔. อธิบายเกี่ยวกับระบบ ภูมิคุ้มกันของร่างกายและนา ความรู้ไปใช้ ในการดูแลรักษาสุขภาพ สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และ หน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทางานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
 21. 21. Assessment,practical work and reflection ๑. สังเกตและอธิบายรูปร่างลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ๒. สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบสาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ๓. ทดลองและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่สาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ๔. ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผ่านเซลล์โดยการแพร่และออสโมซิส ๕. ทดลองหาปัจจัยบางประการที่จาเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช และอธิบายว่าแสง คลอโรฟิ ลล์ แก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ น้า เป็นปัจจัยที่จาเป็นต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง ๖. ทดลองและอธิบายผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ๗. อธิบายความสาคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ๘. ทดลองและอธิบายกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลาเลียงน้าของพืช ๙. สังเกตและอธิบายโครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลาเลียงน้าและอาหารของพืช ๑๐. ทดลองและอธิบายโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช ๑๑. อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช โดยใช้ส่วน ต่างๆ ของพืชเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์ ๑๒. ทดลองและอธิบายการตอบ สนองของพืช ต่อแสง น้า และการสัมผัส ๑๓. อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยี ชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มผลผลิตของพืชและ นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ ระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทางานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนา ความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
 22. 22. Assessment,practical work and reflection ๑. สังเกตและอธิบายรูปร่างลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ๒. สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบสาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ๓. ทดลองและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่สาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ๕. ทดลองหาปัจจัยบางประการที่จาเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช และอธิบายว่าแสง คลอโรฟิลล์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้า เป็นปัจจัยที่จาเป็นต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง ๖. ทดลองและอธิบายผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ๗. อธิบายความสาคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ๔. ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผ่านเซลล์โดยการแพร่และออสโมซิส ๘. ทดลองและอธิบายกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลาเลียงน้าของพืช ๙. สังเกตและอธิบายโครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลาเลียงน้าและอาหารของพืช ๑๐. ทดลองและอธิบายโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช ๑๑. อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช โดย ใช้ส่วนต่างๆ ของพืชเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์ ๑๓. อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยี ชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มผลผลิตของ พืชและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
 23. 23. Assessment,practical work and reflection ๑. สังเกตและอธิบำยรูปร่ำงลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและ เซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลำยเซลล์ ๒. สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบสำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ๓. ทดลองและอธิบำยหน้ำที่ของส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและ เซลล์สัตว์ ๔. เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสังเกต กำรวัด กำรสำรวจตรวจสอบอย่ำงถูกต้องทั้งทำงกว้ำงและลึกในเชิงปริมำณและ คุณภำพ มำตรฐำน ว ๘.๑ มำตรฐำน ว ๑.๑ หน่วยที่ 1 หน่วยย่อยที่สุดของสิ่งมีชีวิต
 24. 24. Assessment,practical work and reflection ลำดับควำมสำคัญของควำมรู้สู่ควำมเข้ำใจที่ยั่งยืน ควำมเข้ำใจที่ลึกซึ้งและยั่งยืน “Enduring understanding” สิ่งที่จำเป็ นต้องรู้ และจำเป็ นต้องทำ สิ่งที่มีควรรู้และน่ำรู้
 25. 25. Assessment,practical work and reflection ลำดับควำมสำคัญของควำมรู้สู่ควำมเข้ำใจที่ยั่งยืน เอกรำชของชำติจะดำรงอยู่ได้ถ้ำ คนไทย รู้รักสำมัคคี สำเหตุที่ทำให้เสียกรุง ทำอย่ำงไรจะไม่แตกควำมสำมัคคี เสียกรุงเมื่อไร ประกำศอิสรภำพที่เมืองใด
 26. 26. Assessment,practical work and reflection ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรจัดลำดับผลกำรเรียนรู้ และกำรประเมิน ควำมเข้ำใจที่ลุ่มลึกและ ยั่งยืน สิ่งที่จำเป็ นต้องรู้ และทำได้ สิ่งที่มีควรรู้และน่ำจะรู้ รูปแบบกำรประเมิน - แบบทดสอบต่ำง ๆ * ปรนัย * อัตนัย - โครงงำน/กำรลงมือปฏิบัติ ในสถำนกำรณ์จริง * คำถำมปลำยเปิด * ชิ้นงำน/สถำนกำรณ์ที่ซับซ้อน * ปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์จริง
 27. 27. Assessment,practical work and reflection ควำมเข้ำใจที่ยั่งยืน (Enduring Understanding) • ความเข้าใจที่เกิดขึ้น คงทนอยู่กับผู้เรียนหลังสิ้นสุดการเรียนรู้ใน หน่วยการเรียนรู้นั้นแล้วได้อย่างยาวนาน • เป็นความรู้ความเข้าใจที่ฝังแน่น ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความ เข้าใจ และทักษะไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ ต่อยอดความรู้ เพิ่มพูนสมรรถนะตนเองให้มากขึ้น และส่งผลกระทบต่อการใช้ ชีวิตในภายภาคหน้า
 28. 28. Assessment,practical work and reflection เกณฑ์พิจารณา Enduring Understanding • เป็นแนวคิด/หลักการ/กระบวนการ/ทฤษฎี ซึ่งเป็นตัวแทนของ ความรู้โดยองค์รวมที่นาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างยั่งยืน • เป็นความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นเองจากการลงมือปฏิบัติตาม กระบวนการที่เป็นศาสตร์ของวิชานั้น • เป็นเรื่องยากหรือเป็นนามธรรมที่มักเข้าใจผิดบ่อย ๆ • เป็นความรู้ที่สร้างขึ้นจาก การเชื่อมโยงข้อเท็จจริงและทักษะ สู่ความคิดรวบยอดและกระบวนการ นาไปสู่หลักการที่เป็น แก่นแท้ของเรื่องนั้น
 29. 29. Assessment,practical work and reflection 1. กำรใช้ข้อมูลจำกปิรำมิดอำหำร 2. รำยกำรอำหำรที่นักเรียนบริโภคในอดีตเป็นประจำ 3. ชนิดของสำรอำหำรในอำหำรชนิดต่ำง ๆ และคุณค่ำทำงโภชนำกำร 4. กำรแปลควำมหมำยของข้อมูลบนฉลำกอำหำร 5. กำรบริโภคอำหำรที่ได้สัดส่วนมีผลต่อร่ำงกำยและสุขภำพจิต 6. มนุษย์แต่ละคนมีควำมต้องกำรบริโภคอำหำรที่ต่ำงกันขึ้นอยู่กับ อำยุ กิจกรรม น้ำหนัก และสุขภำพโดยรวม 7. ภำวะต่ำง ๆ ที่จำเป็นต้องควบคุมอำหำร (เช่น ควำมดันโลหิตสูง เบำหวำน และโรคกระเพำะ) จำแนกประเด็นต่อไปนี้ลงในผังลำดับควำมรู้
 30. 30. Assessment,practical work and reflection รำยกำรอำหำรที่นักเรียนบริโภคในอดีต ภำวะต่ำง ๆ ที่จำเป็นต้องควบคุมอำหำร ชนิดของสำรอำหำรในอำหำรชนิดต่ำง ๆ และคุณค่ำทำงโภชนำกำร กำรใช้ข้อมูลจำกปิรำมิดอำหำร กำรแปลควำมหมำยของข้อมูลบนฉลำกอำหำร กำรบริโภคอำหำรที่ได้สัดส่วนมีผลต่อร่ำงกำย และสุขภำพจิต มนุษย์แต่ละคนมีควำมต้องกำรบริโภคอำหำรที่ต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับ อำยุ กิจกรรม น้ำหนักและสุขภำพโดยรวม ลำดับควำมสำคัญของควำมรู้สู่ควำมเข้ำใจที่ยั่งยืน
 31. 31. Assessment,practical work and reflection เป้ าประสงค์ มำตรฐำน นักเรียนเข้ำใจควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับอำหำรและ สำรอำหำร ตัวชี้วัด 1 นักเรียนใช้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำรอำหำร วำงแผนกำหนดรำยกำรอำหำรที่เหมำะสมสำหรับตนเองและผู้อื่น ตัวชี้วัด 2 นักเรียนเข้ำใจรูปแบบกำรบริโภคอำหำรของ ตนเองและมีแนวทำงปรับปรุงรูปแบบนั้น มาตรฐานและตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้นี้ มาจากหลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกา สาหรับนักเรียน เกรด 7
 32. 32. Assessment,practical work and reflection “What student should know and be able to do.” (Marzano, 1998) ทำอะไรได้ รู้อะไร เกณฑ์พิจารณา ควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียน
 33. 33. Assessment,practical work and reflection กิจกรรม 1 ขีดเส้นสีแดงใต้ สิ่งที่ต้องรู้ และวงกลมสีเขียว ใต้สิ่งที่ต้องทา
 34. 34. Assessment,practical work and reflection ว 1.1 ม.1/1 สังเกตและอธิบายรูปร่างลักษณะของเซลล์ของ สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ว 1.1 ม.1/2 สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบสาคัญของ เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ว 1.1 ม.1/3 ทดลองและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่ สาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ว 8.1 ม.1/4 เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสังเกต กำรวัด กำรสำรวจตรวจสอบอย่ำงถูกต้องทั้งทำงกว้ำงและลึกในเชิงปริมำณและ คุณภำพ ตัวชี้วัด กำรวิเครำะห์ ควำมรู้ ทักษะ และคุณลักษณะจำกตัวชี้วัด
 35. 35. Assessment,practical work and reflection คาถามสาคัญ(เร้าความสนใจสู่ความเข้าใจที่ยั่งยืน) • คำถำมปลำยเปิดที่มุ่งให้ผู้เรียนได้นำประเด็นปัญหำมำขบคิด และใช้จิตวิเครำะห์ • คำถำมยั่วยุให้เกิดกระบวนกำรคิดและสืบค้นหำคำตอบ • ลักษณะคำถำม: – ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องตำยตัวเสียทีเดียว – กระตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงคำถำมใหม่ – คำถำมควรให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงแนวคิดที่หลำกหลำย
 36. 36. Assessment,practical work and reflection พิจารณาเลือกคาถามสาคัญ • การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการคืออะไร • อาหารต่าง ๆ ที่นักเรียนรับประทานมีผลต่อสุขภาพของ นักเรียนอย่างไร • สารอาหารคืออะไร • นักเรียนรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการหรือไม่ ทราบได้ อย่างไร • อาหารจาแนกเป็นหมวดหมู่ได้กี่หมวดหมู่ อะไรบ้าง • อาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพของบุคคลหนึ่งกลับมีผลเสียต่อ สุขภาพของบุคคลอื่นได้อย่างไร • จงลาดับพลังงานของสารอาหารชนิดต่าง ๆ
 37. 37. Assessment,practical work and reflection เพื่อนาไปสู่เป้ าหมาย กำหนดหลักฐำนกำรเรียนรู้ขั้นที่ • หลักฐำนใดที่แสดงว่ำผู้เรียนมีควำมเข้ำใจ (ภำระงำน/ผลผลิตและหลักฐำนอื่น ๆ ) • จะประเมินหลักฐำนนั้นได้อย่ำงไร • จะใช้เกณฑ์ใดในกำรประเมิน
 38. 38. Assessment,practical work and reflection กาหนดหลักฐานเพื่อนาไปสู่ความเข้าใจที่คงทน หลักฐานการเรียนรู้ใดที่ใช้เป็นประจักษ์พยานได้ว่าผู้เรียน บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ภาระงานที่ต้องปฏิบัติคืออะไร และปฏิบัติงานแล้วจะเกิดผลผลิตใด จะประเมินคุณภาพของ ภาระงานและผลงานด้วยเครื่องมือใด อย่างไร มีความรู้และทักษะใดที่จาเป็นต้องรู้และพัฒนาเพื่อจะนาพา ไปสู่ความสาเร็จในภาระงานและผลผลิตที่มุ่งสู่เป้าหมาย
 39. 39. Assessment,practical work and reflection รำยกำรอำหำรที่นักเรียนบริโภคในอดีต ภำวะต่ำง ๆ ที่จำเป็นต้องควบคุมอำหำร ชนิดของสำรอำหำรในอำหำรชนิดต่ำง ๆ และคุณค่ำทำงโภชนำกำร กำรใช้ข้อมูลจำกปิรำมิดอำหำร กำรแปลควำมหมำยของข้อมูลบนฉลำกอำหำร กำรบริโภคอำหำรที่ได้สัดส่วนมีผลต่อร่ำงกำย และสุขภำพจิต มนุษย์แต่ละคนมีควำมต้องกำรบริโภคอำหำรที่ต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับ อำยุ กิจกรรม น้ำหนักและสุขภำพโดยรวม ลำดับควำมสำคัญของควำมรู้สู่ควำมเข้ำใจที่ยั่งยืน
 40. 40. Assessment,practical work and reflection หลักฐำนกำรเรียนรู้ใดมุ่งไปสู่ควำมเข้ำใจที่ยั่งยืน กำรบริโภคอำหำรที่ได้สัดส่วนมี ผลต่อร่ำงกำย และสุขภำพจิต มนุษย์แต่ละคนมีควำมต้องกำร บริโภคอำหำรที่ต่ำงกันขึ้นอยู่กับ อำยุ กิจกรรม น้ำหนักและ สุขภำพโดยรวม แผ่นพับแนะนำควำมรู้ในกำรบริโภค อำหำรสำหรับเด็กที่อำยุน้อยกว่ำ รำยกำรอำหำรสำหรับค่ำยลูกเสือ 3 วันที่ สอดคล้องกับปิรำมิดอำหำรและมีพลังงำน เพียงพอ บันทึกรำยกำรอำหำรที่บริโภคแต่ละวัน แผนผังปิรำมิดอำหำร ใบกิจกรรมกำรจำแนกประเภท สำรอำหำร
 41. 41. Assessment,practical work and reflection แผ่นพับ You Are What You Eat : นักเรียนจัดทำแผ่นพับสำหรับแนะนำนักเรียนที่ มีอำยุน้อยกว่ำเกี่ยวกับควำมสำคัญของสำรอำหำรที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร นำเสนอแนวคิดที่โน้มน้ำวให้นักเรียนที่มีอำยุน้อยกว่ำเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยกำร บริโภคอำหำรที่ไม่ถูกหลักโภชนำกำร รายการอาหาร : นักเรียนออกแบบรำยกำรอำหำรสำหรับค่ำยนอกสถำนศึกษำ เป็นเวลำ 3 วัน ที่มีทั้งรำยกำรอำหำรหลัก 3 มื้อ และอำหำรว่ำง โดยนักเรียน จะต้องเขียนตอบจดหมำยของหัวหน้ำค่ำยเพื่ออธิบำยเหตุผลเกี่ยวกับกำรกำหนด รำยกำรอำหำรต่ำง ๆ (โดยแสดงให้เห็นว่ำรำยกำรอำหำรเหล่ำนั้นสอดคล้องกับ ปิรำมิดอำหำร และยังมีรสชำติเหมำะกับนักเรียนในค่ำยด้วย) รวมไปถึงรำยกำร อำหำรอีกไม่น้อยกว่ำ 1 รำยกำรที่ออกแบบไว้สำหรับกรณีเฉพำะเกี่ยวกับกำร บริโภคอำหำรบำงประกำร เช่น มังสะวิรัติ โรคเบำหวำน หรือ ข้อจำกัดทำง ศำสนำ เป็นต้น ภาระงานในหน่วยสารอาหาร
 42. 42. Assessment,practical work and reflection การวิเคราะห์ภาระงานที่ประเมินทั้งชิ้นงานและการปฏิบัติงาน ภาระงาน ออกแบบรายการอาหารสาหรับค่ายนอกสถานศึกษา ชิ้นงาน (Product) 1. รายการอาหารสาหรับค่ายนอกสถานศึกษา เป็นเวลา 3 วัน 2. จดหมายตอบหัวหน้าค่าย การปฏิบัติงาน (Performance) กาหนดรายการอาหารต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับปิรามิดอาหาร และยังมี รสชาติเหมาะกับนักเรียนในค่าย รวมไปถึงรายการอาหารอีกไม่น้อยกว่า 1 รายการที่ออกแบบไว้สาหรับกรณีเฉพาะเกี่ยวกับการบริโภคอาหารบาง ประการ
 43. 43. Assessment,practical work and reflection กาหนดหลักฐานการเรียนรู้อื่น ๆ ชิ้นงำนรวบยอด รำยกำรอำหำรสำหรับค่ำยลูกเสือ 3 วัน ที่สอดคล้อง กับปิรำมิดอำหำร มีพลังงำนเพียงพอ และเหมำะ กับวัย แผ่นพับแนะนำควำมรู้ในกำรบริโภค อำหำรสำหรับเด็กที่อำยุน้อยกว่ำ กำรคำนวณพลังงำน ปิรำมิดอำหำร กำรจำแนกหมวดหมู่ของสำรอำหำร คำสำคัญ ต่ำง ๆ เช่น แคลอรี โปรตีน คำร์โบไฮเดรต วิตำมิน คลอเรสเตอรอล กำรแปลข้อมูลจำกฉลำกอำหำร ทดสอบย่อยกำรจำแนกประเภทสำรอำหำร ทดสอบกำรคำนวณพลังงำน หลักฐำนกำรเรียนรู้อื่น ๆ ประเมินกำรนำเสนอกำรแปลข้อมูล จับคู่คำสำคัญกับนิยำม
 44. 44. Assessment,practical work and reflection • กำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้มุ่งสู่ควำมสำเร็จในกำรสร้ำง ชิ้นงำนรวบยอด(Performance Task) • ส่งเสริมให้มีกำรสืบเสำะหำควำมรู้โดยมี 5E เป็นลักษณะ สำคัญในกำรออกแบบ วำงแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ขั้นที่
 45. 45. Assessment,practical work and reflection องค์ประกอบของทั้ง 3 ขั้นตอน Assessment Evidence LearningActivities ความเข้าใจ คาถามเร้าความสนใจ s t a g e 2 s t a g e 3 มาตรฐาน: s t a g e 1 Performance Task(s): Other Evidence: คลี่มาตรฐานและเนื้อหาสาระออก แล้วมองหาแก่นกลางของเนื้อหา ซึ่งจะนามากาหนดเป็นหัวข้อหลัก และออกแบบกรอบแนวคิดเพื่อสร้าง ความเข้าใจในหัวข้อหลักนั้น กาหนดหลักฐานการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ เป้ าหมายที่กาหนดในขั้นที่ 1 พร้อม หลักเกณฑ์การประเมิน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ ประสบการณ์การเรียนรู้ให้มุ่งสู่ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 อะไรคือหัวข้อหลักของเนื้อหา? อะไรคือหลักฐานที่จะนามาประเมิน? ครูจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างไร?
 46. 46. Assessment,practical work and reflection หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน วิสัยทัศน์ จุดหมำย มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น หลักสูตรสถำนศึกษำ เป้ ำหมำย/จุดเน้น สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น กำรประเมิน โครงสร้ำงเวลำเรียนของสถำนศึกษำ โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ รหัสรำยวิชำ คำอธิบำยรำยวิชำ หน่วยกำรเรียน แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
 47. 47. Assessment,practical work and reflection ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า สัตว์เลียงลูกด้วยน้านม สัตว์ปีก สัตว์เลือยคลาน จงจาแนกประเภทของสัตว์ต่อไปนี้ 1 2 2 43
 48. 48. Assessment,practical work and reflection นักเรียน ค้างคาวเป็นสัตว์ปีก ครู ค้างคาวเป็นสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยน้้านม
 49. 49. Assessment,practical work and reflection ครู ค้างคาวแสดงภาพ ค้างคาวเลี้ยงลูก นักเรียน Assymulation
 50. 50. Assessment,practical work and reflection สำรวจและค้นหำ (Exploration:E2) ขั้นสร้ำงควำมสนใจ (Engagement:E1) ขั้นขยำยควำมรู้ (Elaboration:E4) ขั้นประเมิน (Evaluation : E5) 5E : การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ขั้นอธิบำยและลงข้อสรุป (Explanation:E3)
 51. 51. Assessment,practical work and reflection o เร้าความสนใจ สร้างความสงสัยใคร่รู้ใน แนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ที่กาลังจะเรียน o ตรวจสอบความรู้เดิม และความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนของผู้เรียน ขั้นเร้าความสนใจ(Engagement:E1)
 52. 52. Assessment,practical work and reflection การเร้าความสนใจสู่การศึกษาเรื่องความหนาแน่น
 53. 53. Assessment,practical work and reflection เกิดอะไรขึ้นเมื่อขยับลูกโป่งเข้าใกล้ สายน้าทาไมจึงเป็นเช่นนั้น ? เกิดอะไรขึ้นเมื่อขัดลูกโป่ง ทราบได้อย่างไร? ตรวจสอบความรู้เดิมและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของ นักเรียนก่อนลงมือทากิจกรรม (เทคนิค PEOED2) ทานายและอธิบายก่อนสังเกต
 54. 54. Assessment,practical work and reflection PEOED2 • Predict • Explain • Observe • Explain • Describe the Differences
 55. 55. Assessment,practical work and reflection • ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากการลงมือ ปฏิบัติจริงด้วยกระบวนการต่าง ๆ : ทดลอง อภิปราย สืบค้น สัมภาษณ์ สารวจ สารวจตรวจสอบ ตีความ ฯ • ส่งเสริมให้นักเรียนวางแผนการสารวจ ค้นหา ด้วยตนเอง ขั้นสารวจและค้นหา Exploration:E2)
 56. 56. Assessment,practical work and reflection • เชื่อมโยงคาอธิบายของนักเรียน กับองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ • คาศัพท์เฉพาะ • คานิยาม • แบบจาลอง • หลักการ กฎ ทฤษฎี 56 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation:E3)
 57. 57. Assessment,practical work and reflection • เพิ่มเติมประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา ใน ส่วนที่นักเรียนไม่สามารถสร้างคาอธิบายได้จาก หลักฐานในขั้นสารวจ • ขยายความเข้าใจให้ลุ่มลึกและครอบคลุมจากการนา ความรู้ไปประยุกต์ใช้ • ใช้ปัญหาหรือคาถามเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทาความ เข้าใจแนวคิดสาคัญได้จริงในทางปฏิบัติ ขั้นขยายความรู้(Elaboration:E4)
 58. 58. Assessment,practical work and reflection การเร้าความสนใจสู่การศึกษาเรื่องแรงตึงผิว จิงโจ้น้าใช้บอกคุณภาพน้าได้อย่างไร
 59. 59. Assessment,practical work and reflection • มีการวัดผลด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม • มีการประเมินแบบ Formative assessment ในทุกขั้น ของ 5 E เพื่อตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนในการ ทาความเข้าใจ • มีการประเมินแบบ Summative assessment เมื่อเรียน จบหน่วยการเรียนรู้เพื่อประเมินว่าสัมฤทธิ์ผลตาม เป้าหมายของหน่วยหรือไม่ 59 ขั้นประเมิน (Evaluation : E5)
 60. 60. Assessment,practical work and reflection What is Active Learning? • Active learning – Activities that engage students in doing something besides listening to a lecture and taking notes to help them learn and apply course material – Students may be talking or listening to one another, writing, reading, or reflecting individually • Collaborative learning – Subset of active learning – Engage students in interacting with one another • Cooperative learning – Subset of collaborative learning involving students interacting with one another under certain conditions (more structured activities) NETI, 1998
 61. 61. Assessment,practical work and reflection การสนับสนุนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้เองด้วยความร่วมมือ ของเพื่อนและกลุ่ม และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ สะท้อนความคิด สมรรถนะ ลักษณะนิสัย ตลอดจนวิธีการในการสร้างความรู้เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และใช้เป็นแนวทางใน การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของครู Assessment, practical work and reflection
 62. 62. Assessment,practical work and reflection
 63. 63. Assessment,practical work and reflection Collecting and Sorting Information • library searches to find out specific information for project work can be made more active if the information is classified or sorted in some way • pre-selected passages of text can be used to limit the degree of initial research necessary
 64. 64. Assessment,practical work and reflection Cloze • cloze is a predicting exercise • words are deleted from a text at certain intervals • students are asked to reconstruct the text by predicting the missing words Digestion is the process by which ________, consisting of large molecules, is broken into compounds having ______ molecules.
 65. 65. Assessment,practical work and reflection Cloze
 66. 66. Assessment,practical work and reflection Matching • Encourage students for searching the data by matching two corresponded term,picture with key word or sentences,key word with their definiton.
 67. 67. Assessment,practical work and reflection Matching Beaker Condenser Glass funnel Petri dish B H E S R N A M O F Who discovered planet atomic theory Bohr
 68. 68. Assessment,practical work and reflection Labelling • the labelling of diagrams or completion of flow charts can be used to encourage active reading for information • to begin, labels can be supplied for cutting out and sticking on to prepared diagrams • students can progress from this to examining text to find appropriate labels for diagrams. • the next stage most appropriate for upper secondary students should be the annotation of diagrams in addition to labelling
 69. 69. Assessment,practical work and reflection Labelling
 70. 70. Assessment,practical work and reflection Labelling
 71. 71. Assessment,practical work and reflection Labelling
 72. 72. Assessment,practical work and reflection Labelling
 73. 73. Assessment,practical work and reflection Labelling
 74. 74. Assessment,practical work and reflection Tabulating
 75. 75. Assessment,practical work and reflection Sequencing • a powerful technique • the text is physically divided up and then shuffled • students rearrange the pieces of text into the correct order • can also be done with the aid of diagrams • can also be useful for developing planning skills for practicals • e.g. practical instructions can be muddled and given to a student, who must then put them into order. This can be made more difficult by omitting some instructions
 76. 76. Assessment,practical work and reflection Sequencing
 77. 77. Assessment,practical work and reflection An analogy shows similarity between things that might seem different. Analogy is often used to help provide insight by comparing an unknown subject to one that is more familiar. It can also show a relationship between pairs of things. Analogies
 78. 78. Assessment,practical work and reflection Analogies
 79. 79. Assessment,practical work and reflection Analogies

×